ONS BLAD u 1,1 I lï L. FRANKENBERG, Alkmaar 1 Voornaamste cMeuws 11 en 13 APRILGRAPPEN I Iaanafte moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ongeval DINSDAG 1 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No- 77 WEE BLADEN f 125 Benoemingen Brand te Wieringen De Twenthe-Rijnkanalen Beleediglng van Z. H. den Pans Aanbestedingen Dood door schuld Yperen Met een auto in de sloot R. K. Bond van Ziekenverpleegsters Een geval van nekkramp Interacademiale Sociale Studiedag In het hospitaaal van des Rotterdamschen Lloyd ONJUISTH Lederwaren, koffers, citybags Ernstige vechtpartij onder Inlanders L JOH. LA Barometers PAYGLOP 3 ALKMAAR De „Johan van Olden- bameveldt” Wagen tegen een muur ingereden ■fêLr kii RD-HOLLANDSCH DAGBLAD Een vjjfdaagsche werkweek op komst meldt. Te Berlijn staken b0na 1366 eonpeam Jenever-dieven in de klare-stad Barometerstand 9 uur tjh.: 761, vooruit» Een doode en vier zwaargewonden Een proeftocht op de Noordzee vier personen zwaar gewond. Beden voor justitieel ingrijpen? en 500 passagiers zich aan I De katholieke student en de politieke en sociale vraagstukken Nieuw winkel- en woonhuis afgebrand Productiebeperking bij de Enka-bed rijven Federatie-examens Mercurius- dlploma Baldadigheid die noodlottige gevolgen had \:;„Y Een proclamatie van gouverneur Van Slob be. waarin de nadruk gelegd wordt op het homihaven van orde en rust tn Curasao. Op den Interacademialen Socialen Studie dag te Leiden is gesproken over de „Jonge ren." Productiebeperking bjj de EnkabedrtfveB. Een vjjfdaagsche werkweek. In de Overland-fabrieken zjjn 389 antote verbrand. Te Den Haag rijn acht inbrekers aange houden. allen nieuwelingen voor de politie. LICHT OP. De lantaarns "vri-n morgSM worden opgestoken om: 7.04 uur. Besloten lon ilfn Landelijk Verbond Btj een vechtpartij te Botterdam rijn twen inlanders gedood. het der van of In het geztn van VL te Wassenaar heeft zich bij eer. 9-jarig dochtertje een geval van nekkramp voorgedaan. Het patiëntje is naar bijeen ongeval met doodeliikcu nflooo as. van trekken Madame Hanau sal waarschijnlijk morgen de gevangenis verlaten. In het Engelsche Lagerhuis Is een web ontwerp ingediend tot beperking van den verkoop van mengboter. De troebelen in Palestina. Rapport van de commissie van ondersoek. Thans is ingetrokken de overplaatsing va* tr. J. H. H. Huygens naar Maastricht. Verschenen Is het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Indische begrootingt bij verlies van te anderen vindM maat- ver- Geef me nog een slokske, Geef me. De bestuurder verkeerde onder invloed van sterken drank turtarmitritus; van regete f LZSi elke regel meer UK RECLAME pet regel th voer de eerste pagina; veer overige pegina-a 6J6 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD" bü reet Hbi teling per ptaauuag M9 per advertentie run 9 tagtdat tedere regel meer f 9-11 Z. D. H. de Blssehop van Haarlem, heeft benoemd tot kapelaan te 'sHage <St. Gerar dus Majella) den Weleerw. Heer J. P. Doeswjjk. die kapelaan was te Kethel. bij verlies van een hand, een voet of een oog In Den Helder denkt men helder, Want dit ligt zoo voor de hand. Reeds de naam alleen Is waarborg Voor den aard van net verstand. De agenten van politie Krijgen daar, als overal. Op de kragen van hun jassen. In hzt nikkel, een getal. Maar het spreekt, de reputatie Van het corps moet steeds geëerd. Dus de 11 en ook de 13 Worden op den kraag geweerd. Gekken kan men niet gebruiken. Ongelukken wil men niet; Héél verstandig, dat de leiding Der politie dit mzlet. Dus de Heldersche politie Is nu kranig, dóór en dóór. En is bij de and ie corpsen Hierdoor dan ook stukken vóór! MARTIN BERDEN. Op 14 December 1929 heeft Jan K. IS jaar. arbeider te Vledderveen (Onstwedde) opzettelijk een metalen draad geworpen over eenige draden van het bcvengrondsche elec- trlsch net, met het gevolg, dat er kortslui ting ontstond en twee draden doorsmolten en op den weg vielen of er boven hingen, met het gevolg, dat de 10-jarige Willem Hulshof met de draden in aanraking kwam en direct werd gedood De verdachte, die baldadig zegt te zijn geweest, bekent het feit. Hen getuigen wer den gehoord. De elsch was één jaar gevangenisstraf. Wiiaaiuluden aanving, j door rijn °D te luisteren. tot het stichten van Ml nui Jongeren. De Practllk-Examens der Federatie van Handels- en Kantoorbedienden Vereenlgin- gen In Nederland zullen gehouden worden voor Boekhouden op 11 en 12 Juni voor Han- delscorrespondentle op 1 en 2 Juli In de plaat sen In het prospectus genoemd. Dit prospec tus Is gratis verkrijgbaar aan de bekend" adressen en btj het Secretariaat der Federa- tle-Examens. Anna Paulownastraat 17a, Den Haag. De Inschrijvingen sluiten op 5 Mei en 26 Mei as. Overwogen wordt de instelling van een commissie ter bestudeering van het spel lingvraagstuk. Twee doodeM Gistermiddag om kwart over drie beeft onder de Inlandsche verpleegden in het Hos pitaal van den Roterdamschen Lloyd te Rot terdam een vechtpartij plaats gehad, waar bij de Madoerees Adam Ge uit de kampong Gilltimor op Madoera twee andere verpleeg den met een mes heeft aangevallen." Ge schijnt ruzie met enkele andere verpleegden gehad te hebben om een zeer onbeduidende oorzaak. Op een gegeven moment heeft hij een broodmes gegrepen, waarvan men nog niet heeft kunnen vaststellen, hoe het in zijn bezit kan zijn gekomen en heeft daarmee den Javaan Mat een ernstige wonde in de linkerzijde toegebracht. Vervolgens beeft htj zich geworpen op den Madoerees Aboe, dte hjj een steek in de borst toebracht Op het oogenblik, dat de vechtpartij aan den gang was. was geen enkele Europeaan aanwerig, de andere inlanders namen een vrij onver schillige houding aan. Kort na den aanslag kwam het verplegend personeel binnen, ge alarmeerd door het gerucht van de vecht» partij. Het vond de getroffenen belden ziel togend op den grond liggen. Dr. Planten, da geneesheer van den Lloyd, kon slechts des» dood van Aboe constateeren. Mat is onmid- dellljk per auto van den Geneeskundigen Dienst naar het Ziekenhuis aan den Coolsln- gel overgebracht waar hij om half zes gis teravond aan de bekomen verwondingen la overleden. Dr. Planten heeft de rivierpolitie gewaai» Nabij Oklahoma is een soo rijke petro leum bron aangeboord, dat dei^heele omga» ving van de stad door petroleum la over stroomd. Ikeringavsorwaarden nnnn Levenslange geheel* ongeschiktheid tot werken door TEA bijeen ongeval met - OEA pende ui keeringen I vUUU»" verlies van belde armen, hei'o beenen of belde oogen I /OU»" doodeliikcn afloon I Z3U Bijeenkomst te Leiden Zondag had te Leiden de 22e Interacademi ale Sociale Studiedag plaats, waaraan vele studenten uit alle Universiteitssteden deel namen. Aan de ultnoodlging tot bijwoning van deze vergadering hadden o m. gevolg gegeven: Jhr. Mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck. oud-mlnister Aalber e, de Kamerleden Serra- rens Engels. Geseling, Schaepman. van Hel- lenbérg Hubar, de Professoren Keesorn. Pompe. Veraart, de Unlemoderator Prof. P. Groenen en de verschillende moderatoren van R K. Studenten Vereetjiglngen. Van de litteraire jongeren was aanwezig Anton v. Duinkerken Ook de Jonge Werkgevers waren vertegenwoordigd. In zijn openingswoord schetste de voorzit ter de herleefde belang tell.ng voor de maat schappelijke vraagstukken als een drang tot positieven arbeid en opbouw. De moderator van S. Augustinus Patei Dalle hield daarop een korte toespraak, waar in hu vooral den nadruk legde op de nood zakelijkheid van Christelijke naastenliefde in de beoordeel.ng van elkanders streven. Hierna hield Willem Nieuwenhuls een be geesterende rede, die tot titel had de kern spreuk van Augustinus: „Naar de rust in de orde" Spr. zette In 1 kort de redenen uit een van de momenteele ontevredenheid, spe ciaal onder de jongeren. Hij gaf de richting aan waarin hij zich de verwezenlijking van de sociale en politieke idealen dacht. Voorts wees spr. op de sociale nooden van het volk en de cultureele belangen. De politiek mag nimmer het contact met het Katholieke volk verliezen Een levendige en belangwekkende gedach- tenwlssel’ng volgde. Na den gezamenljjken maaltijd werd de bijeenkomst voortgezet en kreeg André Peters het woord tot het uitspreken van zijn reder* De vormen van het nieuwe leven.” Als prac- tische middelen waardoor de jongeren na der tot hun doel kunnen komen gal hij aan principieel en systematisch bestudeeren actueele vraagstukken; het publlceeren de resultaten hiervan In een be taand nieuw te scheppen orgaan; het stichten van cellen In de verschillende organisaties. Na een breedvoerig debat werd besloten dat de besturen der Sociale Clubs ten spoedigste zullen samenkomen om de practische uitvoe ring dezer denkbeelden voor te bereiden. Ben landelijk verbond va» jongeren Da .Morgen meent zijn lezers te kunnen mededeelen. dat op de avondbijeenkomst werd beslaten tot het stichten van een Lan delijk Verbond van Jongeren, niet In en niet tegen, maar naast dt R K. Staatspartij staan. Gisteren werd te Zutfen aanbesteed het maken van vier gedeelten van de Twenthe- Kanalen tusseben Lochem en de Bolkbeek met bijkomende werken. Er waren negen Inschrijvers. De hoogste Inschrljfster was de NV. Aannemersbedrijl v.h. H. J. te Slepe te Winterswijk voor 690.000. De laagste Inschrljfster was de fa J. P. Broekhoven te Nijmegen voor 523*600 Voorts werdei aanbesteed zes fundeerings- putten voor 4e sluis en het gemaal met stroomduiker net bijkomende werken, oehoo- rende tot den aanleg der Twenthe-Kanalen. Er waren 18 Inschrijvers. De hoogste tn- schrUfster was de fa. H. J. Eykelboom te Apeldoorn met 171.000. De laagste Inschrijf- ster was de fa D. Bessem te Zutfen voor 130S86. bij rerltes ren em E A duim otwli*vin«er I uU, Den zullen boord begeven. Het schip zal dan een proeftocht maken op de Noordzee. Onder de passagiers zullen zich vele hooge autoriteiten bevinden uit regeenngs- en waterstaatskringen. De Kathedraal van Yperen is In de eorlocs jaren totaal verwoest. Het verlies van dit prachtige boowwerk werd ten zeerste betr enrd en spoedig gingen er stemmen op. on de Kathedraal te herbonwea. Dat de plannen IntasschcA werkelijkheid rijn gewerden, niet onwaarschijnlijk, dat jxisitie der wereldmarkt geen verdere br- van de productie en fabrie- DUINKERKEN. 30 Maart. B T.A. He denmlddag om 1 uur. juist toen de half- vastenstoet werd samengesteld, reed een wa gen. bij het verlaten van een binnenhof tegen een uur aan. waardoor deze gedeel telijk Instortte en op de toeschouwers terecht kwam. De Kathedraal van In den nacht van Zaterdag op Zondag om streeks 4 um ontstond door onbekende oor zaak brand in net nog nieuwe groote woon- en winkelhuis annez werkplaats van den neer L Spaander, staande aan de Hofstraat te Den Oever De brand het zich ernstig aanzien en in verband daarmede werden de motorspuiten van Hyppolitushoel en Anna Paulowna ge alarmeerd Reeds vatte het belendende perceel van den neer Poe) vlam Met 2 stralen op de waterleiding en met be- nulp van de 2 motorspuiten wist men het vuur spoedig meester ta worden ’t Gebouw van der heer Spaander branddt geheel al De Inboedel van de woning van den beer Van Swabberdisse ging geheel ver loren De winkelvoorraad electrische artikelen en gereedschappen, behoorende aan den heer Spaander werd eveneens een prooi der vlam men. De inboedel van den heer Poel ging gedeeltelijk verloren zijn, een Jaar. schuwd. die onder leiding van Hoofdlnspoó- teur Blnsbergen een onderzoek heeft inge steld en het lijk van Aboe voor gerechtelljko schouwing in beslag heeft genomen. De dader is door het personeel ontwapend en gegrepen. HU heeft bij een verhoor een bekentenis afgelegd en Is opgesloten in het bureau van de rivierpolitie. De dader leek niet buitengewoon onder den Indruk te zijn. Men neemt aan. dat hij niet gebed nor maal ia Nader km» pog worden medegedeeld, dat «“te zou riin ontstaan om mb paar dut». De .Johan van Oldenbameveldt". het nieuwe mail-motorschlp van de Stoom vaartrat!. „Nederland", zal Vrijdag 25 April Amsterdam naar IJmuiden ver- daar aan den toeristenstziger gemeerd worden. volgenden dag. Zaterdag 26 April ongeveer De productiebeperking bij de Enka-be- drUven zet zich nog steeds voort, aldus meldt ,.Het Volk" Te Ede. zoowel als te Arnhem, wordt over eznlge weken een vijfdaagsche werkweek Ingevoerd, waardoor de productie met een 1/6 wordt verminderd. Daar voor de minder te werken uren geen looncompensatle wordt gegeven, beteekent deze maatregel, dat het geheele personeel der Enka een dag loon per week derft. Bovendien zal de spoelspinnerij West te Arnhem, geheel buiten bedrijf worden ge steld. waardoor ongeveer 100 man personeel en 150 200 meisjes overcompleet worden. Het is wel zeker, dat opnieuw een groot aantal personen werkloos zullen worden. Zeer waarschUnlUk zal ook de sorteerde- rij te Rotterdam, waar pl.m. 12C0 meisjes werkzaam zUn. binnenkort, in elk geval binnen een Jaar. naar Arnhem worden overgebracht. De oorzaak van deze ingrijpende regelen Is productiebeperking mede in het feit, dat groota voorraden ongeveer 5 t*"-"-.en kilo) de magazUnen aanwezig De Nederlandsche katholieken beoefenen veel geduld jegens den hoon en laster, waar mee de communisten hen ook hier te lande bejegenen. Maar er Is voor alles een grens. En wij vragen ons af. schrijft de Tijd, of die "Tens niet overschreden wordt in de Tribune van Vrijdagavond, waar In een hoofdartikel over twee kolom onder den titel „De ware gedaante van den H Vader." Paus Plus XI op de grofste wijze wordt beleedigd. De H. Vader word* oa. aangesproken als de „hui chelachtige grijsaard, die nooit anders heeft gedaan dan de jeugd verpesten." Wij vragen ons af. of hier geen reden tot justitieel optreden is? De debatten In de Eerste Kamer »- durende de vorige week gevoerd bij 3e behandeling van de begroeting vin Arbeid, Handel en Nijverheid, hebtem er naar onze meenlng niet toe bijgedri- gen het gezag van dit college te vet- hoogen, al zijn w|j overtuigd, dat veie van de leden er anders over zuliui denken. Over de begrootlng zeil is nnt veel gezegd, omdat bet voornaamste punt in het debat ongetwijfeld was, w« we kortheidshalve kunnen noemen het geval-Fruytier. De senaat meende, dat hier nu eem een belangrijk werk te doen was en dat de Kamer van revisie de eer van het land moest hooghouden. Bij de aanvaarding van het voorzitterschap der Eerste Kamer heeft de beer de Vos van Steenwljk gezegd, dat dit college in bet Nederlandsch staatsbelang al lengs in klimmende mate een beteeke- nlsvolle plaats is gaan innemen en hier was nu naar veler meenlng een gele genheid om dit te bewijzen. Het geval-Fruytier laten we hier ge heel buiten beschouwing, daar we slechts de aandacht willen vestigen op de wijze van behandeling der zaak zoowel door de Kamer als door den voorzitter. Deze laatste verklaarde op 1Z .September 1929. dat hjj als voorzitter tot geen enkele partij behoorde en dat hij bij de behandeling van zaken de grootst mogelijke onpartijdigheid sou betrachten. Deze belofte was hj) op 37 Maart reeds vergeten, want ieder die d" sitting heeft bijgewoond, of de hande lingen leest, zal dit moeten ontkennen. Toen de heer Fock een zeer onheuscht interruptie plaatste aan het adres van den minister, zweeg de voorzitter, maar eenige oogenblikken later ferzocht hij den minister, die zich verdedigde tegen beschuldigingen elders geuit. daarmede niet voort te gaan. De voorzitter had daartoe niet het recht, hü is er alleen em de orde te handhaven. Een minister l^at zich ook niet Inschrijven als spre ker, maar de voorzitter vraagt, of de bewindsman nog bet woord verlangt te voeren. Wat de minister zeggen wil u sUn aaak en de voorzitter heeft niet het recht te beoordeelen. ot hetgeen de regeering zegt, al of niet verband houdt met uitlatingen, in de Kamer ge daan Staatsrechtelijk was dit optreden onjuist. Ook de Kamer, in alle geval enkele leden, handelden volkomen in strijd met ons staatsrecht, toen zij den minister wilden dwingen tot de toezeg ging, dat van een bepaalden post der begrootlng geen gebruik zou maken. Bet was de heer Fock. de leider van den Vrijheidsbond, die verklaarde de begrootlng niet te kunnen goedkeuren waarop een post van 8000 voorkomt tenzij de minister uitdrukkelijk zou willen verklaren van dat geld geen ge bruik te willen maken. Na hem spraken de beeren Van Cltters. de Savornlu Lohman en Briét In gelijken geest. De Eerste Kamer heeft niet het recht van amendement; dat heeft krachtens arti kel 113 van de Grondwet alleen de Tweede Kamer. Een voorstel om de 8000 gulden te schrappen, kon dus niet wor den gedaan, maar hetgeen de Fock en anderen eischten, kwam praktisch op hetzelfde neer, en dat is staatsrechte- lijk onjuist, hoe men de zaak ook wenacht voor te stellen. Van een seer boog college en zeker van een oud-voorzltter der Tweede Ka- 'mer en van een oud-Gouvemeur-Ge- naraal hadden we dat niet verwacht, ook al zijn in voorgaande jaren wel eens nleer pogingen in die richting gedaan door van de Ministers toezeggingen af te dwingen, zooals bij de wet op de Naamiooze Vennootschappen. We be treuren het. dat vanuit de Kamer op deze staatsrechtelijke fout niet gewezen is. De Minister is er tntusschen niet In- geloopen en heeft in alle geval de uit drukkelijke toezegging niet gedaan, want betreffende het geld betreffende den begrootingspost dus heeft hij niets toegezegd; alleen heeft hij verklaard dat de heer Huygens In den Haag zal blijven. De fout bHJft echter en het aanzien van het college wint er niet bij. afge- rien zelfs van het feit, of een benoe ming nn juist wel behoort tot de zaken waarmede de Eerste Kamer, die slechts te waken heeft tegen overijlde wets- behandeling door de Tweede Kamer sich bemoeien moet. Wij meenen van Biet, zonder ook hierbij weder te tre den in eenige beoordeellng van het ge val. dat tot al deze staatsrechtelijke onjuistheden aanleiding gaf. De laatste nachten is berhaalcMtjk inee- broken in distilleerderijen te Schiedam, waarbij de inbrekers dikwijls flinke voor raden gedistilleerd buit maakten. De po litie bleef waakzaam en het mocht haar dan ook gelukken twee inbrekers op hee- terdaad te betrappen, toen zy bezig waren het hangslot te forceeren van de distilleer derij van D. V. aan de Longehaven te Schiedam, Het waren de 30-jarlge A. K. en de 16-jarige J. P., beiden Schiedammers. In verband met deze arrestatie zijn n j; aangehouden de 21-jarige E. v. H.. de 20- jarige D. v. Mverdacht van medeplich tigheid aan deze inbraken en de caféhou der J. M„ verdacht van heling. De aange houdenen hebben verscheidene Inbraken bekend. Het onderzoek woi.te voortgezet. Haast over de geheele wereld, aldus F. Stllber tn de „Germania", is de le April een <*ag. waarop plagerijen en fopperijen door de „slachtoffers" niet kwalijk mogen genomen werden. In de kranten vindt men de origineelste Apri’grappen, waar zij. ge woon geplaatst tusseben zakeiyke belichten en in emstlgen toon gesteld, niet bijzonder opvallen. Zoo kon men b.v. In een blad te München op 1 April van het jaar 1900 een hoogst Interessant bericht lezen. Een onder zoeker zou een tropische plant ontdekt heb ben, waarvan de blcem elk stofdeeltje, zooals overigens iedere verontielnlging. door een explosief uitstooten van sap. uit haar poelen kon uithoesten". Deze in ernst gedane me- dedeellng over de hoestende plant, verwekte toentertijd veel opzien; en ze werd zelfs door buitenlandsche bladen overgenomen, totdat men op zekeren dag in de gaten k.eeg dat het bericht op 1 April was ver schenen. Er is evenwel nog een andere soort April grappen. waarbij de grappenmaker als voor speller optreedt. Niet zeiden is het voorge komen. dat zulke scherts waarbij de schrij ver aan zijn fantasie den vrijen teugel Het, naderhand werkelijkheid werd Het frap- pantste voorbeeld hiervan is het bericht, dat de „Neue Züricher Zeltung" In 1886 publi ceerde Daarin werd gezegd dat in de naas te toekomst met den aanleg van een elec- trische spoorlijn op de Jungfrau zou begon nen worden. De Hjn zou tot bijna aan- den top loepen, tot de zgn. Rottalhütte; vandaar zou een getnakkelijk te beklimmen, van een leuning voorziene trap naar den top voeren. Des nachts zou de geheele top door reus achtige schijnwerpe s verlicht worden. Het licht van de Jungfrau zou zoo ver het land Insehijnen. dat men het zelfs in Dultschland zou kunnen zien Bjj den trap van ontwikkeling In die da zen was dit een echte Anrllmop; de lezers kregen dit direct in de gaten. Doch de scherts werd werke'ijkheld. Nadat reeds en kele Jaren daarop den Zwitserschen Bonds raad verscheidene plannen tot aanleg van een Jungfrau-lljn waren voorzelegd. waarvan er echter geen een werd uttgevoerd, kreeg In 1894 de Zwitser Guver-Zeiler toestemming tot den aanleg In 1896 werd hiermee eer. aanvang gemaakt en In 1898 werd reeds het station Eigergletscher geopend. Thans ver heit zich onder den top van de Jungfrau •reed» een hotel. De werkelijkheid bleek dus nog fantastischer te zijn dan de Aprilgrap van het jaar 1886. Het komt wel eens voor dat Aprilgrappen minder aangename gevolgen hebben. Het Romeinsche blad „Ragione" veroorloofde zich eers de aardigheid een oproep te plaat sen, waarin de „Anarchistenclub van 14 Maart" hare medeleden verzocht, in den morgen van 1 April aan het station Termini te verschijnen om een uit Tripolis terugkee renden makker genaamd Azara te begroeten. Daar Azara beschuldigd was deelgenomen te hebben aan een aanslag op den konlng, hoopte hij ook. dat zijne vrienden hem bij zijne verdediging zouden bijstaan. Nu be greep men reeds alleen hieruit, dat men met een Aprilgrap te doen had. omdat In geheel Rome geen enkele anarchistenclub bestond. Ntettegenstaende dat vertrouwde de politie de zaak niet en nam een man gevangen, die het ongeluk had Azara te heeten. of schoon hij met de grap niet het minste had uit te staan. Zelfs werd hij een geheelen nacht gevangen gehouden, totdat hij zjjn volledige onschuld kon bewijzen Een Aprilgrap bracht voor de bewoners Een kind van twee Jaar werd gedood en der stad Krakau een bittere teleurstelling. Daar had een krant eens medegedeeld, dat vanaf 1 April Krakau zijne vroegere autono mie terug kreeg en daarmee tegelijkertijd de vroeger ontbonden stadsraad zich weer zou vereenlgen en een zitting zou houden. Tegen het vastgestelde tijdstip stroomde heel de bevolking naar het raadhuis met voorop den stadsraad; doch toen zij het raadhuis Wilden binnengaan waren en bleven de poorten ge sloten. Toen men de zaak ging onderzoeken bleek, dat de alanneerende tijding van de krant slechts een Aprilgrap beteekende. Omgekeerd werden ook Aprilgrappen als zoodanig opgevat, die het in werkelijkheid echter niet waren. In Turijn was op zekeren dag een danszaal geovend: spoedig heersch- te er een druk bezeek totdat bleek, dat de eigenaar verzuimd had de vergunning van de politie aan te vragen. Proces-verbaal werd opgemaakt. Toen de zaak voor de rechtbank kwam, ontbraken alle getuigen. De behande ling was namelijk op den len April vast gesteld; en de snuggere Turlfners hielden de dagvaarding voor een Aprilgrap. Het lachen verging hun weliswaar spoedig ge noeg, toen zij een geducht strafbevel thuis gestuurd kregen. Deze Aprilgrappen zijn evenwel nog altijd onschuldig in vergelijking met de ruwe mis bruiken, die in vroegere eeuwen als grappig werden beschouwd. Czaar Peter de Groote van Rusland veroorloofde zich eens een van zulke grappen. In den nacht van 1 April weerklonk In 8t. Petersburg geweldig brand alarm. Toen de inwoners dly stad, ten hoog ste verschrokken, de straat op snelden, za gen zij geweldige vlammen naar den hemel stijgen; voor de poorten der stad sloegen rookwolken en een helle vuurgloed omhoog. Ontsteltenis maakte zich van het volk mees ter Nauwelijks was men echter bij den vuur poel aangekomen of de Czaar kwam te voor schijn en schreeuwde uit volle borst: ..April, April!” Hij had namelijk om zijn onderda nen eens geducht beet te nemen, voor de stad stilletjes geweldige houtstapels laten oprichten en aansteken, zoodat het den schijn had alsof de stad zelf in brand stond. Om de mensehen schadeloos te stellen voor den schrik, dien hij hen c^> t lijf had ge jaagd. stond hij hun dan allervenadlgst toe zich op zjjn kasten stevig te bedrinken. band met (te Rotterdam onverkocht In zjjn. Het Is voorts indien de grondige wijziging ondergaat, langrijke beperking eventueele opheffing van een der ken, welke tot het AKU-conccrn behooren. te wachten staat. De oude Enka-fabriek aan den Vosdjjk te Arnhem zal, naar het „Hbl." worden gesloten. Voor een aantal leden van het hoogere personeel zjjn loonsverlagingen toegepast Wat de loonen van het andere pertoneel betr fc. blijven de vaste wezkloonen ge handhaafd. Voor arbeidsters, die tegen stukloon wer ken, komt de nieuwe regeling neer op een loonsverlaging. bij een breuk rea beien of arm I 4U> De onderhandrllngen tusschen EngelanB en Egypte riin gisteren te Londen begMUMM In den nacht van Zaterdag op Zondag reed de heer M., hoofd van een school te Schiltwolde. met een Fordtourmgauto (oud model), komende van Uithuizen en rijdende langs den Oud?n Stadsweg ter hoogte van de Klapbrug te Djjkshorn nabij Ten Boer, door onbekende oorzaak in een naast den weg gelegen sloot. Wonder boven wonder bekwam de heer M-. die eenlgszlns onder den invloed van sterken drank scheen, geen letsel. De zwaar gehavende Ford werd met een hjjschtoestel Uit Appingedam op bet droos Op 7 Mei as. herdenkt de Ned. RK. Bond ••B Ziekenverpleegsters zjjn 25-Jarig bestaan. Z- D. H Mgr. J. D. J. Aengenent. dissenop ▼Sn Haarlem. In wiens bisdom de bond rijn heeft toegezegd tegenwoordigheid öeesn feestdag o 55

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1