I L. FRANKENBERG, Alkmaar VLOOTCONFERENTIE-MYSTERIES f VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 19 DONDERDAG 3 APRIL 1930 DIT NDMMER PFSTAAT UIT TWEE BLADEN Voornaamste qKieuws voor Berichten en tegenspraken De poëzie van een moderne stad Roovers in China Welkom buitenlander JOH. LAUWERS Ned. R. K. Grafische Bond ^Twee dooden en vijf gewonden Voorbeeld voor andere landen Het verloop der plechtigheid De moordzaak-Lans De loopapde telefoon Politieke achtergrond Doodelijk ongeluk Commando Vrijw. Landstorm De Aalsmeersche Bloemententoonstelling Bloedig treffen in de gevangenis te Malang Japansch gezantschap bij den H. Stoel Een gezantschap bij het Vatlcaan Is een prestige vraag De Poolsche regeerings crisis Zedelijkheids wetten in Turkije De opening der nieuwe sluis te IJmuiden De ontvoering van een knaapje te Wassenaar Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALK MAAK Lijk gevonden in de Zuiderzee De verdeeling van den zendtijd Reparatie inrichting AANGIFTE MOET OF STRAFFE ÏAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Eea nieuw advies van den Radioraad aan den Minister van Waterstaat I I t Londen, 31 Maart 1930 De politieke toestand in DultschUnA Bomaanslag b(J Tlets te Hamburg. L i) A11&S Barometervtand 9 «wr VJ».: 7M ihhiBl t- rijde. dat In hoofdzaak Jeugdlanddagen gezworen neb- voor- De van den Voortoopige hechtenis verlangt Op te dragen aan reeerve-efflrferen NS88UNQ. 5 L r t t' 5 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ONS BLAD k K tl Het oordeel van Ir. Th. J. Mansholt ever de erkda in den land- en tninbonw. o k geworden wat Maar niemand Van O wordt naar Den Haag overgebracht UeM op De lantaarns moeten nnwgUI worden opgestoken om 7.0* uur. S5 ot :n 4. [O ABONNEMENTEN: veer AUu-aai «n Agentschappen: per week U et.; per kwartaal f 3.25; per poot, per kwartaal LM bU reerwttbetaUag. Het ligt in de bedoeling het commando van de afdeelingen en verbanden van den bUzonderen vrtjwUligen landstorm op te dra gen aan reserve-offlcleren dia hiervoor een Botsing tasacben de blauwe tram en een vrachtauto. 11 >5 15 tr ia I- r- Gistermiddag Is de 74-jarige C. van Bal veren te Rotterdam op den Hofdijk door een tram overrede.i De man is met een schedel breuk naar het ziekenhuis aan den Bergweg gebracht, waar hij kort na aankomst is over- rt et o L r. h rt o In Napels is tot gemak van treinreizigers een wandelende telefoondienst in werking gesteld. Het apparaat hangt aan den bals van een beambte en wanneer men wenscht ie telefoneeren. behoeft men slechts den stekker van het apparaat in een der dichtst - Een nieuw advies van den Radioraad aan den minister van Waterstaat inzake verdeel'ng van den se.ndtyd. Mr Snow- niet niet nn eer tweuk van been ot Trots de heftige oppositie der Boeddisten en gedeeltelijk der Protestanten is het toch waarschijnlijk, dat Japan een gezantschap by den H. Stoei zal opzichten De tegen standers beweren, dat de 70.000 Japansche katholieken geen gezantocltap verlangen. De regeering echter, die niet door godsdienst - statistieken wil geleid worden, stelt er prijs op. dat de belangen van Japan In de Zuld- Amerikaansche republieken verdedigd wor den, waar zij de Japaneezen opwekt katho liek te worden Bo vend ‘en ziet zij in een gezantschap by het Vatlcaan. waar reeds meer dan 30 staten geaccrediteerd zyn, een prestige vraag Gistel middag werd In de Zuiderzee drij vende gevonden het lijk van de ongeveer 40-jarige ongehuwde vrouw P. U. uit Hoorn. De oorzaak van dit verdrinklngsgeval is niet bekend. Dr. Baesjou heeft tevergeefs ge poogd de levensgeesten op te wekken. De pers heeft het stilzwijgen bewaard over den emstlgen polltleken achtergrond der Poolsche ministercrisis. Het kabinet is welis waar aan een bont samengestelde oppositie tegen de ministers van arbeid en sociale aan gelegenheden. die tot de zoogenaamde groep der militaire oversten behooren. ten offer ge vallen. In dezelfde zitting van de Sejm had het dan ook gemakkellik tot een uitbarsting kunnen komen te t n den minister van on derwijs. De oppositie tegen den minister van arbeid heeft partij getrokken uit de onte vredenheid die de houding des ministers van onderwijs. CzerwlnskL reeds vroeger tn de eigenlijke katholieke oppositie-partyen wak ker geroepen had Als Katholiek geboren, dan tot het proiestantlsrrib overgegaan ter wilie ztner tweede vrouw beeft minister Czer- winski alles gedaan om met de aankondiging eener hervorming by bet onderwijs naar bet voorbeeld aet Fransche école unique de pu blieke opinie te staven in naar opvatting om trent den minister HU heeft zyn positie dan nog verslechterd door de benoeming van sec- tarische personen by het openbaar onderwijs als gevolg van dit alles hadden de christe- lyke democraten en de natlonalen in de crl- tleke zitting een motie van wantrouwen te gen den minister op touw geaet. die dan door In .Het Orgaan weekblad van den Nsd. R K Grafischen Bond wordt melding ge maakt van een tweetal jeugdlanddagen ia Augustus of September a.s te houden; een voor het Noorden des lands te Haarlem «n een voor bet Zuiden te Venlo. De derde kamer der Haagsche rechtbank heeft gisteren afgewezen het verzoek van esn handelsvertegenwoocdiger om zijn gevangen houding op te beffen. HU is de man die werd gearresteerd ais verdacht van het plegen van nader te noemen handelingen tn da Wassenaarsche duinen met een twaalfjarig jongetje, dat hy op «Un motor uit het Hss^ In Vaticaanscbe kringen wordt tegenge sproken. dat volgend jaar een O ■■■iiataag Concilie zal worden bijeengeroepen. ADV S.H I Wl lErttUg; regels LZS. elke regel Meer SJé. KF.Cl.AMt pei regel k.7» .vaar de eerste pagma. ras» de 'evertga pagina* I iLLtSKlEK -VRAAG EN AANBOD* Mi reeiiUeuiuii per ptaalensg I per adversenu» van rsgets; Iedere regel nra 8-13 BURKAU; BOF ALKMAA1 Telefoon: Administratie Na «33 Redactie No. incidenten tijdens de rede van dr. Da Vitter op de Haagsche protestmeeting tegen de godsdienstVrrvo’glaT*" in Rostand. Bezoek van H M. de Koningin Moeder en H. K. H. Prinses Juliana. De vervlasmschtng van de Gentecka Hoogeschool In den senaat aangenomen. Omtrent de opening der nieuwe Schut sluis door H M de Kon.ngtn op 39 April kun nen wy het volgende melden: H.M. de Konin gin begeeft zich van den Haag naar A mater- dam en gaat daar direct aan boord van da „Johan van Oldenbarneveldt". het nieuwe mailschip der Mij. „Nederland”. Aan boord bevinden zich enkel door de regering ge- noodlgden. mtn.sters, gesanten, vooral wa terstaats-autoriteiten ook eenige bultenland- sche gasten, totaal tusschen de 400 en 500 personen. Dearby de gemeentebesturen van Amsterdam en Velsen en vele vertegenwoordi gers uit scheepvaartkringen. Wanneer het schip in de nieuwe sluis tg IJmuiden zal aangekomen zijn, begeeft ha* zich aan boord bevindende gezel chap zich op het sluishoofd. Daar zal de minister van staat. Mr P. J. Reijmer. een korte toespraak houden tot H.M. de Koningin en de aanwe zigen. waarop de Koningin door het drukken op een handel de westelijke sluisdeur ad openen. Het gezelschap zal daarna weder aan boord gaan en de .Johan v. Olden—neveldt* zal naar zee stoomen. zojdat de Kon.ngtn den nieuwen verkeersweg te water zal hebban aa- opend. Op zee wordt gekeerd, en het actiin zal weer naar binnen stoomen en meeren aan den toerl tenstelger. waar H.M. da Ko ningin en Haar gevolg en een deel der gas- ten aan land zullen gaan De Koningin ml van IJmuiden onmiddellUk naar Don Haag terugkeeren. De toegang tot de nieuwe sluis tijdens da plechtigheid is niet vrjj. doch zal op vertoon van een kaart geschieden. De Rijkswater staat zal met het toewUzen der kaarten zoo vrijgevig mogelijk zyn. Tijdens de vaart van Amsterdam naar U- muiden zal aan boord van de .Johan van Oldenbarneveldt” een lunch plaats hebben. VULPENHOUDERS. Elk systeem onder uarantie gerepareerd De Hearst-pers in actie Onze Londensche correspondent zendt ons de volgende Interessante beschouwing over de laatste crisis ter Londensche Vlootcon- fcrentle' regeering heeft een energische actie tot verheffing van het zedelyk peil der be volking ondernomen. Te dien einde werd een wet afgekondlgd tot bescherming der jeugd tegen het dreigende gevaar Deze wet ver biedt ouders en voogden hunne kinderen tn kroegen, publieke huizen, muziekzalen, enz. mede te nemen Een andere wet tot bescher ming van vrouwen legt zware straffen op aan al degenen die schuldig bevonden wor den. In het by zonder wordt degene straf baar gesteld, die een vrouw op straat las tig valt, eveneens verbiedt deze wet aan vrouwen des nachts alleen uit te gaan Vrou wen die des nachts alleen nangetroffen worden, zullen gearresteerd werden en aan byzondere organisaties voor gevallen vrou wen overgeleverd worden. Indien de betref fende vrouw zich niet aan deze maatregelen wil onderwerpen wordt zy voor 't gerecht ge daagd Voor de toepassing d-zer maatrege len heeft de Turksche rege-ring zich de medewerking verzekerd van Mrs Allen de leidster der vrouwelyke politie te Ixmden der Conferentie was belang, aangezien □ogal geheimzinnige in net Begin van dezen brief riep «■qen oosevspen -ern-kerd toot een der volgende ultkeerineen 13000.- f 750.- XtTleHlkrVêfl^n f 250.- f 125 In te Peking ontvangen berichten wordt een verschrikkelyk beeld opgehangen van de plundering op 23 Maart van Joeanzhau in het uiterste westen van de provincie Klang- si. waarby een Amerlkaansehe en twee Brltsche zende ingen werden ontvoerd. Roo- dk troepen deden een aanval op de stad en plunderden naar gedurende drie dagen de Inwoners terrorizeerende. Een magistraat werd met zoker.de olie overgoten, andere voorname burgers werden wreed vermoord. Verscheidene winkeliers en anderen werden gemarteld, en zes buitenlanders, waaronoer zendelingen, werden gevangen genomen, doch drie hunner slaagden er in te ontsnap pen De toestand in de provincie Klangsl wordt voörtdurend slecnter: overal treoep rooverberitlen op. Sedert de laatste twee jaar hebben duizend man roode troepen in Klangsi. Kwangai en Foekian huisgehouoen. Zy hebben verscnrlkkeinke wreedheden oe- dreven en regeertngsgebouwen en aend.ngs- en andere buitenlandscne eigendommen ver nield. De stemming tegen de buitenlanders Is slechter dan ooit sedert 1937. Roov er ben den treden ook buitengewoon actief op aan den boven loon van den Jangtze en in toe nemende mate ook in de buitenwijken van Hankau en Sjanghai. In de gevangenis te Malang heeft sen oloedtg lietlen plaats gehad tusschen een Boegwietk Ten Madoerees en acht Javanen Na de algetneene schermutseling bleven twee vechtersbazen dood liggen, teiwyi vyf van oe vechtenden gewond bleken te zyn. De oorzaak schijnt te liggen in net oc staan van zekere betrekkingen tusschen den Boegmtes en den Madoerees en door de schimpscheuten die de acht Javanen hierover maakten. Chicago, de stad der wolkenkrabber, en breede boulevards! Op des» foto een aantal bekende g -bouwen van een verdieping sf veer tig, vUft'g... waarom zullen we by een wolkenkrabber op een etage kiiken? Is dat niet de poëzie van d: moderne stad? De beer Briand is de vorige week toch naai Lgnden teruggekeerd Toen hy eenige dagen daarvoor naar Parijs vertrekken zou. had hy duidelijk genoeg doen uitkomen dat men hem te Londen niet zou weerzien alvorens zich tets werkeiyk belangrijks voordeed. En men zag hem weer, een dag nadat hy tn de Fransche Kamer verklaringen omtrent de bultenlandscbe staatkunde had afgelegd waarin de kwestie der veiligheid, in verband met de Vlootconferentle. een eervolle plaats gekregen had In conferentle-krlngen x zeide men: Briand wist toen hy in de Kamer sprak, vee meer dan wy hier konden ver moeden. De Fransche ambassadeur te Lon den ol misschien wel mr MacDonald zelf hebben hem ongetwijfeld mededeellngen doen toekomen waardoor zyn hoop op een com promis inzake de veiligheid weder verleven digd weru Te Londen deden rich ondertuxschen ver scheidene belangrijke, maar nogal gehetm- rinlfe verschynselen voor Mr Stimson, de eerste gedelegeerde der Vereenlgde Stalen bevond zich herhaaldclUk in telefonisch con tact met Washington Hy confereerde druk met mr MacDonald en deze op zyn beurt, wisselde van gedachten met collega's In het kabinet, die met deel uitmaakten van de Brltsche delegatie Officieel evenwel hoorde men met van eenig nieuw feit, doch de ..ot- flcMi spokesman.” de ambtenaar, die na mens de Brltscne delegatie contact houdt met de pen. begon ons door vage woorden en vage gebaren aan net verstand te brengen dat wU weer optimistisch mochten worden. Dit alles nu brachten wy In verband met bet telt dat de heer Briand toch naar Lon den terugkeerde en wij vormden onze con clusies ten overvloede met behulp van de officieuze half-offleleuze en kwart-officieuze wenken toespelingen en aanduidingen die alles runner bettekenen en ook niet» Men verstrekt ons zulke ..wenken” gaarne omdat wy - de pers - verantwoordeiyk blij ven vooi de gevolgtrekkingen, die eruit ge maakt worden en de autoriteiten ze steeds désavoueeren kunnen. De blaaen die de vermeteiste conclusies, trokken uit datgene wat wy ongeveer wisten waren de „Daily Herald” en de „Star” Eerst genoemd blso ia het orgaan der Vakvereni gingen en onderhoudt buitengewoon intieme betrekkingen met de Labour-regeering; laatstgenoemde Krant ia een avondblad, be- boorend tot de radicaal-liberale groep, waar van de „Daily News" net ook In het buiten land het best bekende orgaan is. De ..Star la steeds zeet sterk pacifistisch georiënteerd geweest en steunt dan ook uit alle macht de oonferentie-polltlek van het kabinet-Mac- Donald Bracht men de ongetwyfeld betrouwbare inlichtingen van hrv Labourblad en die van de „Stai" met cikaar in verband, dan móest kort samengevat het volgende zich hebben afgespeeld President Hoover zag. na de mislukte po gingen om de Franschen ?n ItallanenTiadei tot elkaai te orengen dat de Conferentie alleen nog maar gered zon worden indien Amerika terugswam op zyn oesluit om in geen geval aan een veiligneldspact. zy bet slechts van „consultatieven" aard, deel te .nemen. Het ..redden Amerlkaansch Vrydag aa. zal de veertigjarige G. J. v. O., gewezen procuratiehouder van de N V. A. de H-as* Hand-’ Mil. te Rotterdam die on 11 Maart door de Rotterdamsche rechtbank tot vijftien jaar gevangenisstraf werd veroor deeld wegens moord op zijn directeur, den heer P. C. Lans, naar het Huis van Bewa ring te Den Haag worden overgebracht. Zoo wel het O. M als de verdediging van Van O. gingen tegen het vonnis In hooger beroep De zaj trachten de behande1!’"? voor het Haagsche Hot nog voor de varantie te doen plaats hebben. Het nieuwe vaandel van bet korps maSW» chau-see dadelijk gedecoreerd met de M. W. O. Het .Jïbld.” verneemt van ze*r betrouw bare zijde, dat de Radioraad een nieuw advies heeft Ingediend, geiyk Is aan htt eerste. in dit tweede advies wordt het aandeel van den V. P R O <Vryz. Prot RaTo Omroep in de 5 pet. „diversen gefixeerd op acht uur De nu voorgestelde regeling zou voor één jaar moeten geiden. Het advies wordt vergez ld van twe’ min- derheldsnota’s: één van Jinks" en één van „rechts". bit verlle» f eri duim wlocinger I SU een Ameri- kaanscb-Engeuci'e pariteit te veel geld sou kosten aan de schatkist te Washington, in- dlen Fiankrtjk met door beperking van zijn Vloot program Engeland^ in staat stelde de reducties tn te voeren waarover de Brltsche •n Amerikaansche gedelegeerden het in be ginsel reeds een» geworden waren. - Presiden' Hoover zou dus aan mr Stlmsoni te kennen gegeven nebben dai Amerika berelo was te onderhanoelen bver een ..Consulta tief’ pact, indien Engeland een veiligheids- pact voor de Middellandsche Zee ten behoeve van FranKryk wilde aangaan. Mr. MacDonald en de meerderheid zynei Labour-collega hebben tegen een dergelyk veiligheidspact nooit eenig persoonlijk be swaar genad Het is eigenaardig dat juut de Conservatieven die uit den oorlog een zekere Franschgezlndheid nebben overge- bouden. steeds vijandiger staan tegenover Frankrijke aanspraken op velllgheidB-garan- ties aan de Labour-party die door sentiment en tradities als mln ot meer antl-Fransch moet worden oeecnouwd Maar Mr MacDonald wist seer goed dat hl) een groot deel aer openbare meening legen zich zou nebben, mdien hij Frankrijks toe- eehietelukheid kocht door middel van een .veiligneldspact Kerst toen duidelijk gebleken was. dat de Oom eren ue op de Franscii-ltaliaanscbe ge schillen sou stranden tenzij langs anderen weg volooenlng geschonken werd aan Frank rijk* eischeti besloot de Brltsche premier een uiterste poging te wagen, en de veillghelds- kwestie op bet tapijt te brengen. Hiertoe werd Ceegrave herkozen als premier vaw hrt lersche kabinet. uy aangemoedlgd door de minder starre hou- 71ng van president Hoover Hy bracht de rwestle van een garantlepact dus by zyn ollega's ter sprake en volgens de ..Star’ stuitte hy op krachtig verzet, vooral by mr 3nowden Ten slotte evenwel wist hy de an dere ministers te overtuigen En nu vervolg Ik het lystje van de „be langrijke, maar nogal geheimzinnige ver schynselen" MacDonald als Conferentie-voorzitter, plotseling een vergadering van delegatie noolden byeen Omtrent hetgeen op deze vergadering aan de orde Kwam is de diep ste geheimhouding bewaard geworden maar officieus werd ons medegedeeld dat de be sprekingen Jn net politieke stadium" ge treden waren Dit was voor ons meer dan voldoende ..Politiek’ beteeken: op deze Con ferentie de kwestie der veiligheld^aranties Het heeft van den allereersten dag af noolg iets anders oeteekend. De delegatle-nootden besloten, dat de vol gende 'dus deze' week een voltallige zitting zou worden gehouden: de neer Briand Kwam te Londen aan en was weder een toonbeeld van opgewektheid; de neele stemming in het St James Palace was radicaal omge- siagen. Conservatieve bladen, m het byron- der de ..Dally Telegraph” sloegen alarm De „Daily Telegraph" is geen vriend van oeze conferentie: slaat zy alarm dan be- teekent dit dat de zaken goed gaan. Toen kwamen de dementi's zy volgden elkaar met verbijsterende snelheid op. De Amerikaansche delegatie sprak tegen dat president Hoover zyn standpunt gewy- zigd had Gedementeerd werd dat mr Stim son nieuwe instructies gekregen had was bil net oude gebleven. De Brltsche delegatie en de Brltsche re- ïeerlng spraken ook tegen Lr aas mets da' zij niet tegenspraken Mr MacDonald had zijn co.'lega's tn het kabinet niet geraad pleegd over een veiligheidsneet tftn en ander ministers hadden sich daartrtpsn verzet Mr Snowden was door mr MacDonald ten slotte overtuigd geworden Van ai de kostbare mededeellngen welke de -Dally Herald" 'blad van de regeerlngz- nartyi en de JBtar" gepubliceerd hadden bleet geen letter heel Gehoorzaam drukten de beide bladen de tegenspraken af van wat zy julit onder zulke Indrukwekkende opschriften verkondigd nad- den Zy onthielden zich van elk commen taar Er is tets roerends tn de zelfverlooche ning van bladen die trouw ben aan een regeering. Er was ons medegedeeld 'officieel' niet gebeurd was vertelde ons wat er dan officieel wél was voorgevallen De feiten bleven bestaan De neer Briand was nam Londen teruggekeerd De delegatie-hoofden hadden vergaderd Een voltallige zitting was aangekondtgd geworden. Een verklaring, althans een be vredigende verklaring van dat alles, werd niet gegeven. En kon vermoede!yk ook met gegeven worden omdat de mededeellngen van de ..Herald" en de .JBtar" op het oogen- blik waarop zy werden afgedrukt, in hootd- zaaK juist waren, noe onwaarscnyniyk zy ook leken zoo men den tegenzin van het En- gelsche volk tegen nieuwe garantle-verpirch- Ungen In aanmerking nam. Gisterenavond iaat werden de journalis ten opgeroepen naar het Foreign Office om daar te vernemen, dat wat n Kleine week geleden juist was. nu niet meer juist was. En toen werd het duideiyk dat MacDonald gehoopt nad een garantlepact voor net Brltsche publiek aannemelijk te maken, m- dien Amerika aan een z.g. .consu'tatleve” overeenkomst had willen deelnemen Toen Washington nlertoe. in strijd met wat men nier de vorige week met volstrekte sekertield wist, toch niet bereid bleek te zyn. hoopte Briand zijn doel te Kunnen bereiken door MacDonald over te nalen een ruimere inter pretatie te hechten aan art. 18 van bet Volkenbondsverdrag. en wel in -lien zin. dat elk der drie te Londen confereerende Euro- oeesChe mogendheden in ieder geval ver plicht zou zyn op te treden tegen diegene onder naar, welke een ongeprovoceerden aanval op een der andere deed. Terecht is men nlerop van Brltsche ztlde niet ingegaan. De openbare meening im mers zou er naar goedkeuring in geen geval aan verleend nebben, daar Amerika bullen deze overeenkomst zou gebleven zijn. Of het de overweldigende campagne der machtige Hearstpers is, welke president Hoover beeft doen terugkomen op zyn be sluit om de conferentie te redden door oMddel van een consultatief pact? Dese bla den nebben door schandelijke aanvallen op MacDonald in verband met diens Conferen- tle-politiek gepoogd, de Engeisch-Ameri- Kasuische oetreKKlngen, welke door toedoen van den Labour - premier aooeeer verbeterd waren, weder te compromitteeren. en noch president Hoover, noch mr MacDonald zou den. terwille van een Vlootconferentle voedsel wUlen geven aan een perscam pagne waardoor net eenige positieve resul taat hunner internationale staatkunde nJ de Engelsch-Amerikaanscne toenadering, in gevaar kon worden gebracht- Gistermorgen hebben H. M. de Koningin- Moeder en H. K H Prinses Juliana een be zoek gebracht aan de groote bloemententoon stelling te Aalsmeer. Te ongeveer half 12 arriveerde het eerst de Konlngin-Moeder met klein gevolg per I auto op het terrein van het veilinggebouw ..Bloemenlust' waar zli werd welkom ge- heeten door den burgemeester van Aals meer en door de leden van de Tentoonstel- lings-Commlss'e. de heeren Oud en Men- slng Langs een dichte haag van .schoolkinderen, die het Wilhelmus zongen, begaf de Ko ningin-Moeder zich naai den ingang van het gebouw, waar iongejuffrouw Telly Barend sen aau H M een bouquèt rozen aanbood. Na aan de overige leden van de Tentoon- stelllngs-Commisste te zyn voorgesteld, be zichtigde H. M de expositie Tien minuten na de aankomst van de Ko- ningtn-Moeder arriveerde eveneens met klein gevolg H K. H Prinses Ju'tana die zien ook onmiddeliyk. nadat de gebruikeiyke plichtplegingen van voorstellen e d. waren beëindigd en nadat de Jongeheer Klaas Been H K. H. een bouquet rozen had aangeboden naar de tentoonstelling begat. Het bezoek van het ho ige gezelschap duurde ongeveer een uur. De meening van Mr. A. V. <L Deure Voor de microfoon van den Hulzer-zetl- der heeft gisteravond de voorzitter der Ned. Chr. Radlo-Vereenlglng. mr. v. d. Deure. te Bennekom. zyn gewone bestuursmededee- lingen gedaan. De heer v d. Deure heeft daarby oa besproken bovenstaand bericht. Nadat spr. het geheele bericht had gelezen, gaf hy daarop het volgende com mentaar Wy sullen op speciaal verzoek Minister van Waterstaat dit bericht niet be spreken Klaarbiykelljk is het echter onjuist. WU de Radioraad de 5 pCt welke voor de kleinere omroepen is gere.se-veerd geheel aan de VPRO afstaan wier zendtyd dan Blotsellng met 60 pCt zou wotden uitgebreid, en van vyf op acht uur per week zou worden gebracht, dan zal voor ande-é byzondere om-oepen wy denken aan den polltle- radlo-omroep hej onderwys voor de schip pers van de binnenvaart den llbera'en om roep. den vrljdenkerromroep en al de orga nisaties. welke nosr zullen ontstaan, op an dere wjjze zendtyd ter beschikking moeten worden gesteld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1