ONS BLAD I 1 o i 1 I I f: s... 11 L. FRANKENBERG, Alkmaar '1 I:’ I I S VRIJDAG 4 APRIL 1930 Voornaamste cKieuws Kerrsbijn’s GlasAandol Vermindering van het aantal drankvergunningen in 1930 DEZE WEEK bijzonder gerecht alt onze LUNCHROOM 1. ■g Verweerde Spiegels maken wij „ALS NIEUW” F V VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 8t f 3000 f40 - Een gouden Roos s. Instituut St. Louis te Oudenbosch De overval op Willemstad f Eriezen-bij?enkomst ^.V.R.O.-Neutraliteit Vereeniging „Het Kaasmerk” Ontzettend drama te Aken Een gruwelijke daad van een vader De 48-urige arbeidsweek De vorst van Geleen Extra treinverbindingen De moord te Amstelveen I Ernstig ongeluk te Wormerveer Rijnaak door den storm losgeslagen De brandstichting te Heerlen De eenheid der Katholieken De Plechtigheden welke het Jubel-jaar zullen besluiten De bloemententoonstelling te Aalsmeer GEBRADEN EENDVOGEL APPELMOES AARDAPPÉLEN Copieer-inrichtirg, vlugge levering, duidelijke afdrukken Verscherpte toestand in Engelsch Indie O t /-10 Zcterdsg de nieuwste GKAMO PHONE-FLATEN geleverd door de fa. Ypma $3 1 750.-1250.- f125.- 150.- ^r-^Vr” AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAR RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Radio-distributie eii-- auteursrecht JOH. LAUWERS VROOM UREESMANN ALKMAAR Een Brief van Revolutionnalren aan den nieuwen Gotnerneur Arbeidstijd van Kantoor* en Winkelbedienden 1 1 NOORÜ-HOLLANDSCH DAGBLAD DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN Naanil. Vent». ALKMAAR ZAADMARKl 61 TELEE(X)N 478 be- Ontzettend drama te Aken. Gunstige wending ia de Vloateonfrrftie De Engelsche mijnwet aangenomen. SkeUeftea Broadway in rep ea roer. Tod» een Oecnmenieeh Csn effle in 1*31? M de Gecontroleerde kaas in 1929 Ontwikkeling voor volwassenen Een commissie van ondersoek tngeoteid. Gandhi’s arrestatie aanstaande? «i praktijk leert, dat dit niet bet rif Algemeene vergadering Arbeider onder pain bedolven Arbltrageverdrag met Frankrijk met het opschrift Cassatieberoep Ingetrokken ‘Ml t. c'. i OPl.ERlCjiT 1880 ver- ver- D1R. d. VEER De afd. Tilburg der R. K. Volkspartij voor terugkeer tot de R. K. Staatspartij Radlo-certrales niet verplicht tot betaling van auteursrecht Vragen van het Kamerlid L. de Visser De plechtigheden, welke het Fanoelljk Jw- beljaar rallen beslatten. De Hoofe Baad beeft beslist, dat s«. m* dio-centrales niet verpUcht zijn tot betaling van sateursrechL Ernstige ontploffingen te Philadelphia. ABONNEMENTEN: veer Alkmaar M» Agentschappen: per wreek 2» et.; per kwartaal f 3*5; per peet, per kwartaal 3-58 btf vooruitbetaling. Zooala wü reeds meldden bad J P. Douw- ma cassatie aangeteekend tegen bet arrest van het Amsterdamse!»* Gerechtshof. waar bij hü veroordeeld werd tot levenslange ge vangenisstraf wegens moord en diefstal. Naar wü thans vernemen, beeft hü dit De Franache Senaatscommissie keurt bet het arbltrageverdrag tosscben Nederland sa» Frankrijk goed. De „Vorst van Geleen” In bet gelijk gw stcld. t?e verkocp van «Ijn Inboedel als een strafbaar feit gvquaHftceerd. De 74ste verjaardag van dr. Fiedel ik vatt Eeden. Verdere aanwijzingen staan «P de aanplakbiljetten op da etn- BVBRIEK „VKAAG EN AANBOD- bti vooruitbetaling per plaatsing I 04» per a^vertoMtr vaa 4 regels; tedere regel oaeee 4-13 Ia haar eergisteravond gebonden icrgade ring verklaarde de afdeeling Tilburg van de R K. Volksparty i'ch met algemeene «ten»- men voor terugkeer tot de B. K. Staatsparty Ingesteld is een commissie van onder* soek inzake het vraagstuk der ontwikkeling voor volwassenen. Vervallen van burgemeester leende vergunningen. De verkoop van zijn inboedel een strafbaar feit ar- woonaebtig te Halfweg, sloopen van de ovens der In bet gehucht Merksteln bü Aken heeft zich een ontvettend familiedrama afgespeeld. Een milnwerker. vader van zeven kinderen, heeft daar gisterochtend, na een herberg te hebben bezocht, den vijf kinderen, die zich op dat oogenblik thuis oevonden, de keel afgesneden; zün vrouw bracht hü zware ver wondingen toe Na deze gruwelijke daad vol daan te hebben trachtte hü zelfmoord te nlegen door zich den polsader door te snü- den. Toen de inmiddels gewaarschuwde po litie arriveerde vond aj vier kinderen dood; het vijfde kind gaf nog zwakke levensteeke nen De vrouw verkeert in levensgevaar en is naar het ziekennu.r rvergecracht De man self heeft veel oluedverlies geleden en ook zün toestand Is bedenkelijk De belde oudste kinderen waren naar school en zün hierdoor ongetwüfeld aan een gru- welüken dood ontkomen. De dader, die al jarenlang invalide is. heeft waarschünlük uit socialen noon gehandeld. Bet „Hdbdverneemt, dat dg Officier van Justitie te Maastricht, ar Henri Lsut- kens, die meent aanspraak te kunnen ma ken op den titel van Vorst van Oeieeo enz., beeft medegedeeld, dat hü den verkoop te zijnen huize op 4 December 1*30 als een strafbaar feit beschouwt en dat deze straf zaak eerstdaags voor de rechtbank «e Haas trieb* ia behandeling aal koenen. Behoefte-maximum. de inspecteurs zou blükens het het vast te stellen maximum bli «er He* van ’n ■Moa» i inm» BUBKAOl BOF 0. AUU4AAK T llf- Administratie Na. 433 Bedactte No. 433 extra treinen, vermeld ttane. Gistermiddag heeft de burgerlijke kamer van den Hoogen Read arrest gewezen fn de «aak Genootschap van Nederlandsche Com ponisten contra de NV. Amersfoortsche RadiO-Centrale Genoemd Genootschap had deze centrale Indsrtüd gedagvaard, wegens het ai. niet nakomen van auteursverpllch- ttngen. De eischer grondd* zijn actie op art. 13 3e Auteurswet waarin bepaald wordt, dat onder het openbaar maken van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst mede ver staan wordt de voordracht, op- of uitvoering of voorstelling in net openbaar van het ge heel van het werk of van een verveelvoudi ging daarvan. Zoowel Rechtbank als Hof ontzegden den eischer zün vordering, op grond dat de werkzaamhe’d der radto-centrales niet valt ond«r art. 12 3e en derhalve niet verplicht tot de betaling van déteursrecht. D—elfde overweging bracht den Hoogen Raad ertoe, conform de conclusie van den procureur-yeneraal. mr. P. G. Tak, het cas satieberoep van het Genootschap van Ne- derlandsche Componisten te verwerpen. Bü een ontploffing in de Landbouwbonen* schooi te Wageningen ia prof. Grtjns Bek* gewond. Aiw stemtw’. <H> <111 «lm Inner,>1* de ver«ekerin«,v...rw„er<leo tama onxev.l'en »er»ekerd voor een der volaen.le ultkeerlneen Te Wormerveer was gistermiddag de beldjr G. Tjalma bezig met net gemeente-gasfabriek aldaar. Plotseling viel een hoeveelheid steen naar benetten, die terecht kwam op T. De ongelukkige wera onder net puin bedolven. Nadat men hem uit zün benarde positie had bevrijd, bleek dat hü *ün oeenen op verschillende nlaatsen had gebroken. Hü werd naar het ziekenhuis te Wormerveer overgebracht. Naar omstandigheden Is zün toestand bevredigend. Wie nog meent, dat de A. V. R. O. neu traal is, heeft eergisterenavond In een ge dachteniswoord over Coslna Wggner voor den microfoon kunnen hooren. hoe daar echtbreuk werd goedgepraat. lintKIZKIItrilUS: Vaa 1— regels f l-ZS. eik. regel ■eer f 0X*i KEClJtMI pel regel veer de eerste pagina, veer de everlge paginal *J0 Volgens berichten uit alle deelen van In- diê is de toestand in net geheele land aan zienlijk verscherpt. De arrestatie van Gan dhi. waaroor reeds gerulmen tüd gesproker wordt, zou, volgens de mededeelingen vah een speclalen verslaggever van de .Daily Telegrapn” te Bombay. Zaterdag a_s. wan neer hü bü de kust aankomt, plaats vin den. De politie te Soerat, waar Gandhi giste ren aankwam is gemachtigd, om Gandhi oü het overtreden van het Zoutmonopolie in hechtenis te nemen. De Provinciale commissie te Bombay van het Ind sch Congres heeft be loten, 7 April as. het zoutmonopolie te breken. Te Medembllk is gistermiddag de rünaak. genaamd .Jaco” schipper Jansen, varende op de Zuiderzee, nabü de zandplaat .De O''de Zeug", losgeslaven van de sleeptrossen van de sleepboot Genlmedus" en tegen den dijk gesiag-n. De aak was geladen met steer voor de Zuiderzeewerken. Door het geven van seinen is de sleepboot .Onder neming" van Den Oever, kapitein Hulsman, vertrokken. Na veel moeite is het gelukt schtpner Jansen zün vrouw en vüf klnder-n van de aak te halen en naar Medembllk te brengen. Onmlddellijk is de .Ondem'm'nv" opnieuw uitgevaren om te trachten, de aak bü hoog water vlot te krllgen waarin zü gesteund zal worden door de „Genlmedus" Vragen van het Kamerlid L de Vtass» over de brandstichting te Heerlen. Gisteren heeft’ de Vereeniging ..Het Kaas merk". inrichting tot het aanma’-en van rükskaasmerken. gevestigd te Lelden, te 's-Gravenhage haar tiende jaariüksche alge meene vergadering geho"den onder le'dlng van haar voorzitter, den heer G. Nobel. Vastgesteld werd het jaarverslag over 1920 In 1929 Zün aangemaakt 39.018*00 rüks- kaasmerken <v. j. 34 538 9001 en aan de sta tions af geleverd 38 195.000 stuks. (37150 000). waarvan 31.700 000 aan het Kaascontrölesta - tien Friesland. 9.155.000 aan het Kaascon- trOlestatlon Noord-HoUand 3.200.000 aan het Kaascontröle’tatlon Zuld-Holland voor vol vette kaas. 2 Ma 000 aan het Ka->«~>-,«-**i». station Zuld-Holland—Brabant en 1800 000 aan het Kaa»contröle*tatlon te Utrecht voor vo'-ette kaas. Daarna werd behandeld de balans met de exololta'iere’-enlng over 1929. waarvan d“ eerste sluit met een e'ndc’ifer van f sno ei en de laat-te m*‘ een b«tte -a'te ad f M.F»? Besloten werd hl-rvan f 291<»o te voegen bij het Machlnefarde en f 23 ten te storigr 'n een te «♦tehten Merkentends. Bl«ken« de b-grootteg voor 1930 ligt hét In de bedoeling de pril zen der merken te ver lagen. In plaats van den Eerw. Broeder Herma- nus van de Congregatie van de Eerw. Broe- de-s van Oudenbosch. die met ingang van 1 Me! is benoemd tot Overste te Llsse en tot hoofd oer aldaar te openen nieuwe school, Is tot hoofe van het extemaat van het In stituut St Louis te Oudenbosch benoemd, de Eerw Broeder Ubuïnus. Verbod tot bet verteenen van nieuwe vergunningen. Niet alleen dat in 1930 een verlaging van het maximum xan woraer vastgeste.d. doen ook xan eveneens op voorstel van den Ge meenteraad dooi de Kroon worden oepaa o. dat. in een gemeente dooi Burgemcestei en Wethouders drankve-gunnlngen niet meer verleend moten worden Het gevolg van de toepassing dezer be paling zal dus zün dat langzamerhand de vergunningen zullen verdwünen. We willen er echter op wbzm, dat eveq- ■1b als bü verlaging vaa hs* mailinum»1 camstlebe roep ingetrokken. Tenslotte kan eveneens in 1930 op voor stel van den Gemeenteraad dc.>r de Kroon worden bepaald, dat in een gemeente alle vergunningen door Burg, en Weth. na 1 Mei 1901 verleend, vervallen en nieuwe ver gunningen niet verleend n.ogen worden Dit voorschrift gaat verder dan het verbod tot het verleenen van nieuwe vergunningen, omdat bü toepassing daarvan niet alleen de vóór of op 1 Mei 1904 verleende vergunnin gen langzamerhand verdwünen. doch ook aan de eenmaal bestaande vergunningen wordt getornd. Immers alle nó 1 Mei 1904 door B. en W. reeds verleende vergunningen suilen dan van rechtswege vervallen. Ook hier zullen de socibtrlts- en logémentsvergunningen niet getroffen kunnen worden omdat deze soo- als we reeds zagen door Gedeputeerde Staten worden verleend. Uit het een en ander blükt dan wel. dat In het Jaar 1930 ten opzichte van het ver minderen van bet aantal drankvergunnln- gen ingrüpende maatregelen genomen kun nen worden. Deze mogelükheid zal blüven bestaan ook dan wanneer eventueel het nieuwe Drank- wetontwerp tot wet mocht worden verheven, aangezien dit ontwerp op dit punt geen wüziging brengt. Een van jaarverslag willen doen aansluiten aan hetgeen nü be titelt als het ..behoefte -maximum. Niet uitsluitend het zielen ral eener gemeen te moet, volgens dezen deskundige, beslis send zün bü de oeantwoording van de ▼raag: ..Wat is het gewensente aantal vergunningen, waar een bepaalde gemeente mede volstaan kan?’ Hü noemt oüv. ais eenlge der factoren; het al of niet vooruit gaan van het bevolkingscpter; het al of niet zün "van marktplaats vooi een wüden om trek. de Iiabüheia van een grootere olaats, met vele vergunningen er gemakxelüke ver bindingen met die plaats: een Krachtig po litietoezicht, waa-door ook oü weinig ver gunningen in de bierhuizen de onrechtma tige verkoop van sterken drank Kan worden onderdrukt; den aaid van de bevolking en last not least den inv o’d van de drankbe- strüdende vereenigingen in die gemeente ent Naast die aigeme’ne omstandig heden beeft echter elke gemeente hare meet aoms zeer oüronoere, die van «eel invloed zün bü de bepaling van net maxi mum. vast’ te stellen In goede overeenstem- mlng met de gebleken ..behoefte” dier ge meente Barometerstand 9 uur vzn.751, stilstand. Barometers Thermometers 6 PAYGI OP 3 ALKMAAB LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7.09 uur. Het B. T. A. me’.dt uit Parils: De Senaat com-nirrte voor buitenland -he aken heeft hst ra rort van Venator La- brousre goedgekeurd, dat >deh ten gun te van bet aanvaarden, zonder voorbehoud, van het verdrag van verzoening en verplich ts arbitrage, hetwelk tusschen Frankrijk en Nederland is geteekend. uitspreekt De behandeling var het verdrag aal waar- schünlük MaandM in openbare sitting go- ,Jt Boun fen Fryske Selsklppen büten Frysian”. waarbü ongeveer alle Frlesche vereenigingen bulten Friesland zün aange sloten, zal dit jaar wederom een groote zo- merbüeenkomst beleggen. Evenals in 1928 zal deze worden gehouden in het open- lucht-theater „Birkhoven” te Amersfoort op 6 Juli M. Zooals wü reeds eerder berichtten, Is men aangevangen het programma vast te stellen van de plechtigheden, waarmee 30 Juni as. het Jubel-.’aar zal worden besloten. Als be kend, werden reeds vastgesteld een tweetal Zalig- en drie Heiligverklaringen. Bovendien zal een bronzen standbeeld worden onthu’d van den Paus in d ens geboortestad Desto. Thans verluidt, dat Z. H. Plus XI dan evenals einde 1929 een Encycliek zal uit vaardigen. welke een samenvatting geeft van het jubileum. Verder is het zeker, dat een gouden roos zal worden gewüd en weg geschonken. Deze gouden roos wordt door den Paus gezonden aan een kathol'eke soevereine. Natuurlijk blijft de bestemm'ng nog geheim. Niettemin twüfelt men er niet aan of de gouden roos zal aan Koningin Helena van Italië worden vereerd. In verband met de Bloemententoonstellii^, welke tot en met 5 April te Ooetelnde bü Aalsmeer wordt gebouaen. zün voor de bezoe kers van Utrecht. Haarlem en Am-stmtem 't'n fce-n-verblndin en tot stand gebraclit, Bovend.-n v. orden voor de te cekers van trecht af gegeven dubbele unuzte reukaar-en Utrecnt C-S.O»ste.nde via Uithoorn'BvVpn— kerk of Uithoorn—As •smeer 4 f 3.40 voor de tweede klams sn f 3 40 voor de derde klasse. Het lid der Tweede Kamer, de heer L. de Visser, heeft tot den Mlnlrtm van Justitie de vo’gende vra-en gericht: 1. Heeft de Mtelster kennis genomen van het feit, dat in den loop van "ie week van 22 tot 29 Maart j.l. te Heerlen is gearresteerd de bouwvaka rbe' der Jan van Beers, func tionaris van de Communistische PartU Hol land. onder beschuldiging s.g. van bund- stichting ten huire van ds. G. Mol aldaar, omdat de „brandstichter” vlak bü de ont brandbare. echter niet ontbrande stoffen een papier had geplaatst „Communisten wraak”* 2. Is het den Miniate* bekend, dat de om standigheden. welke bil deze «g poring tri brandstMit'ng weroer gerimstateerd. sterk het vermoeden wettigen, dat hierbü van provocatie moet worden gesproken, met de klaart>n»k*1”ke be',«*”’,w om functfimnarls- sen van de C. P. H fn tm"-’rri h*t onrno- "•ll’k te maken de actie der C P. H. in ver band met de zleb vers-uernende mals in de kolenmijnen en de ook d*ar n’asts vindende ooriogsonhttrinvecamnawna teven de Unl* der «ociailstfs-ha Sovjetrepublieken, verder door te voeren? 3. Is de Mtnlefar bereid na kennieneming ’em dese octftmMlighaden te gelasten Jan ven Beers onmiddellük in vftjhdd te stet- het verbod van verleenlng van nieuwe ver gunningen van eenlgen Invloed op de reeds bestaande vergunningen Is Aaq de Be staande vergunningen wordt dus niet ge tornd. Bovendien merken wü op. dat het vertjod tot het verleenen van nieuwe vergunningen alleen betrekking heeft op door burgemees ter en wethouders te verleenen vergunnin gen. Societeits- en logementsvergunniiigen. die door Gedeputeerde Staten verleend worden, zullen dan, op grond van net ver bod tot het verleenen van nieuwe vergun ningen. niet geweigerd kunnen worden. 1 Mei 1904 door 4^ wethouders ver- Veriaging van het maximum. De Drankwet schept 1- mogelükheid dat bet maximum aantal vergunningen voot een gemeente op een lager getal wordt vast besteld, dan zooeven loor ons genoemd. ZMf kan echter alleen geschieden bü Ko- nlnklük BeslulL op voorstel van den Ge meen. traad. Gedeputeerde Staten gehoord en dan nog slechts in een der jaren 1905. 1910, 1915 en zoo vervolgens om de 5 jaren. Zoo kan dan ook in 1930 door den Ge meenteraad aan de Kroon worden voorge steld voor de gemeente een verlaging van het maximum der vergunningen vast te stellen. Het gevolg van een Konlnklük besluit tot verlaging van het maximum is dat. behou dens enkele uitzonderingen in dewet ge regeld. geen nieuwe vergunningen, waardoor het dan vastgestelde maximum zou worden Overschreden, verleend mogen worden. De bestaande vergunningen ook al bedraagt bun aautal meer dan het bü *9B Besluit vastgestelde maximum. blü- ven’ TSchter van fcraeht." totdet langs den gewonen weg vervallen of ingetrokken wor den. De beantwoording van de vraag, of het aanbeveling verdient, al dan diet van de bevoegdheid, hier toegekena. gebruik te ma ken. Is niet zoo neel eenvoudig. Dit leeren ons de waarschuwingen die de inspecteurs van de Drankwet in hunne Jaarverslagen doen hooren. Volgens hun meenlng ksn niet iedere ver laging van het wettelük maximum aantal Vergunningen aanbevolen worden. Een zeer uitvoerig en nauwlettend onder soek behoort zulk een advies vooral te gaan ten einde op goede gronden de overtuiging te krijgen of. en zoo Ja. hoe sterk net maximum kan worden teruggeoracht. zon der dat het te verwachten is dat sterke drank, die tot heden met vergunning ge tapt werd en waarbü dan die verkoop aan verschillende beperkende bepalingen is onderworpen voortaan clandestien zoude worden verkocht. Kon men door maar steeds het maximum terug te brengen, het drankmisbruik boe langer hoe meer tegengaan, voorwaar de strüd tegen ..den borrel” ware spoedig beslist! Doch de geval is. Een der hoofdbeginselen, waarop de Drankwet rust Is. dat hel wettelük geoor loofd aantal drankvergunningen In een ge- meente verband houdt met het getal in woners. Volgens de Drankwet mag het aantal gunningen, uitgezonderd die voor den koop in logementen alleen aan logeergas ten, niet meer bedragen dan: in gemeenten met meer dan 50 000 zielen, 1 op 500 Inwoners; in gemeenten met meer dan 20.000 en ten hoogste 50.000 zielen, op 400 inwoners; in gemeenten met meer dan 10.000 en ten hoogste 20.000 zielen. 1 op 300 Inwoners; In de overige gemeenten 1 op 250 Inwo ners. In elke gemeente mag dus. naar gelang van het aantal Inwoners, slechts een paald aantal vergunningen zün In 1929 zün door de aangeslotenen bü het Kaascontrölestatlon Friesland bereid 69.771.700 K.G. kaas met Rüksmerk (v. j. 66.421*00 K.G.); door de aangeslotenen bij het Kaascontrólestation Noord-Holland 19.860.755 K.G. (20.131.174 KG.)door die bü het Kaascontrólestation Zuld-Holland voor volvette kaas 32.662.185 K.G. (21*86.026 K.G.); door die bü het Kaascontróles’a icn Z -Holland-Brabant 7.161.950 K.G. (6*17.077 K.G.) en door die bü het Kaascontrólestation te Utrecht voor volvette kaas 12*10*55 K.G (12.734.632 K.G.). zoodat de totale hoeveelheid gecontroleerde kaas ia 1929 bedroeg 131.766.845 K.G, tegen 127.620*09 K G. in 1938. Verschenen is het rapport samengesteld door het Internationaal Arbeidsbureau, rege lende den arbeldstüd van kantoor- en winkel bedienden en andere arbeidskrachten, die niet tot den landrixiw, de industrie et de scheepvaart behooren. 29 regeeringen h*bben geantwoord op een vragenlijst, 18 regeeringen, waaronder Ne- der'and verklaren zich voor een Internatio nale regeling. De conventie, die het I-A T voorstejt voor nandeli- en kantoorpersoneel, huldigt het be ginsel van de 4F-urige arbeidsweek met vrij heid van verdeeline van de~en tijd echter zoodanig dat nimmer meer dan 10 uur per dag zal mogen worden gewerkt. ff Onder voorzitterschap van den Oud-Ml- nlster van Onderwijs dr. de Visser is een Commissie gevormd, die beoogt een onder zoek In te stellen inzake het vraagstuk der ontwikkeling voor volwastenen hier te lan de. Bü de Vereenigingen. die zich op dit gebied bewegen, zal een uitgebreide enquête naar bun werkzaamheid en resultaten wor den gehouden. In deze commissie hebben vertegenwoor digers van verschillende levensrichting zit ting genomen, oju me]. Westerman, mej. Van Dugteren en de heeren A. H. Ggrhard. dr. Proost en J. van der Molen. Ook de Katholieke cultureele actie zal vertegen- woord'gd zün. Het moet in de bedoeling liggen aan de Regeering rapport uit te brengen van de bevindingen der enqu-te. Van goeder hand ontvangt de .N. R Ct.” en vertaling van een In t Spaansch gestel den brief, onder dagteekening van 28 Ja nuari j.l duor net Uitvoerend Comité van de Union Llbertadora Venezolana uit Ban José (Costa Rica) aan den nieuwen gouver neur van Curacao gericht en afgedrukt in het op Curacao verschonende b'.ad ..l» Cruz" van 13 Februari d a.v. In dezen briet wordt aan net Curacaosche Bestuur verweten zün gedragslün ten aan zien van de inwendige Venezolaansche po litiek te hebben gewüdgd en. onder den in vloed van de petroleum-onderneming - die concessies in Venezuela exploiteert - zoowel als op aanstichting van den Consul-Gene raal van dat 'and - natuurlük een aan hanger van de Gómez-administratle een nartüdlge houding te zün gaan aannemen te genover Venezolaansche politieke banne lingen die onder de Nederlandsche vlag be scherming roeken. Gedurende de laatste paar jaren zouden zoodanige uitgewekenen herhaaldclük zün behanaeld als gewone misdadigers en zou teven hen ongastvrü en noodeloos ruw zün opgetreden De brief stelt den beruchten aanslag voor sis een uitvloeisel van Urbina’s verklaarbaar verlangen om wraak te nemen tegen hen die hun bevoegdheden misbruiken, ten nadeele der verdrukten en ten gunste der machtigen Aan den nieuwen gouverneur wil men nu inprenten wat elgenlük zün plicht ts en men somt de voorwaarden op. waaraan vo'daan ral moeten worden, om een goede verstand houding te verkrijgen, waartegenover dan de Venezolaansche revolutionnalreii beloven, weder denzelfden eerbied aan de Ouraqao- schs autoriteiten te zullen betoonen als vroe<r“- Die voorwaarden zün: le. onmid- dellükc invrlihetdriëlllng der in verband met den overval gearresteerde Venezolanen: 2e intrekking 'an het exequatur van den tegenwoordlven consnl-generaal der Vene- 'o'aansche republl“k :n Curacao sic 3e. onthouding van alle Inmenring (sic) In de mwendlge politieke Ongelegenheden van Venezuela. Bet besluit met algemeene stemmen genomen .Woensdagavond heeft de afdeeling Til burg der R. K. Volkspartij een a gemeene !edenver"ad:ring gehouden ter bespreking van de voorstellen, om zich wederom met de R. K. Staatspartü te vereenlgen. Deze voorstellen, die het resultaat zün van de sinds eenlgen tüd tusschen de R. K. Staats partij en de R. K. Volkspartü gevoerde on- derhandelingen, vormen de basis, waarop men tot overeenstemming hoopt te kom m op het congres dat 13 April eJt. wordt gehou den. Gezien de be’angrükheld der besprekin gen was de vergadering der afdeeling Tilburg ■a slechts matig bezocht. Door Mr. P. M. Arts werd een uiteenzett.ng gegeven van den loon der onderhandelin^en, waarop de voorstellen, waartoe de onderhandelaars zün geltomen uitvoerig werden besproken. Verschillende leden namen aan de gedach ten wisceling deel en wenschten op onder deden meer reken n* te zien gehouden met hetgeen er leeft In de Volksnortü De be preklngen hadden tot resultaat, dat de vergadering zich unaniem verklaarde voor het aanvaarden der voorstellen, wül in de geheven om tandlghedcn door eendrach tige samenwerking het m eet te bereiken Is. Met algemeene stemmen verklaarde de vergadering z'ch voor den terugkeer tot de R. K. Staatspartü.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1