ONS BLAD i W. M.H. PELS ZOON DE VERHOUDING VAN HET VATICAAN TOT HET FASCISME SCHRIJFMACHINE-linten, carbon, gum, daorslagpapier, copyhouders L. FRANKENBERG, Alkmaar R.K. Staatspartij en R.K. Volkspartij Sieicic Voornaamste &Cieuws Maai gewas, val ai gaarig p 1 WOENSDAG 9 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 84 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN r- f40 f 50 „Het doel heiligt de middelen!" Er is zeer veel verbeterd d Barometerstand 9 uur T-m.: 79S. fTtlW—wt 1 De electriflcatie van de Spoorwegen j 2. 2^ en 3 ct. Zijn buurman doodgestoken Na den moord te Bennekom Aanbesteding VERZOEK Mooi Holland Verdrag met Frankrijk Gezicht da kok va* Erhgrmirhirn S Tariefverhooging in Duitschland n Een communiqué van het Dagelijksch Bestuur der Staatspartij Jubllé bij het R. K- Werklieden verbond aan Adverteerders ■8 oo li ft, d. t. th M •IS er ar i- JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGI OP i ALKMAAR i. Luxe Ver huur inrichting GARAGE JAC. MET ROODE BOURGOGNE: „PASSE-TOUS-GRAINS” p.fl. f 1.75 AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEBEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL i Vrijwel niets werd opgelost, maar bijna overal is overeenstemming bereikt De punten van overeenstemming NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ■v Dr tweede Dietseh-Academische Lrerfinf. L IJ Madame Hanan vrij. IJ Geweldige brand te Parahan (Ned. O.-L) 0 t» t» k Onze export in gevnar I 9 ÜOO met s Het baanvak UitgeestVeisen Om een kip Katholieke pers en organisatie J. H De heer G. Steur jaar concierge DE DLHECTIK O Verdachte over S weken voor de rechtbank? Een bezwarend rapport voor Hoek tn de fracties d~r R. K. Staatsparty alle gevolgen van dien. gevestigde popuiairen bil ver he* v»»n een duim nf wjf^vmiwr Te Kloekiang In China Is da staat vaa b0» leg afgekondlgd. ABONNEMENTENvoor Alkmaar en Agentschappen: per week U et.; per kwartaal MS; per past, per kwartaal f X5B b(J voorailbetaling. Een communiqué van het DagelHkseb Be stoor der R. K. Staatsparty over de onder- handelingen met de R. K. Volkspartij. Onze export naar Duitschland loopt ge vaar door een tariefverhooging. M» i- rt o L o 5 LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om 7.18 uur. n- r. P. r. tl 5 Cu Prima 4 en 8 persoonswagens beschlkbaai k 15 Ct. per KM. TELEF. 572 TELEF 873. Naar het „BerL Tagebl." uit parlemen taire kringen verneemt, aldus meldt een W B.-teiegram uit Berlijn, zal het wetsont werp tot bescherming van den landbouw, dat binnenkort den Rijksdag zal bereiken, de vol jende nieuwe tarieven bevatten: Spek M. 20. tnplaats van M. IA Reuzel M. 10 inplaats van M 8 Ook zullen de tarieven op de grondstoffen der maigarinefabricage en verder talk, dex trine en stijfsel verhoogd worden. Verder za. een hooger invoerrecht voor melk worden voorgesteld Tenslotte zal ook voor de pluim veeteelt wat worden gedaan Er wordt ge dacht aan verhooglng van het Invoerrecht op eieren. Te Montreal een fabriek h> de lacht g0- vlogen, één doode, vele gewonden. Al» «h-nn». dit hlxd ihn inurv.lor de verwkerln^v...rw.tr.», «eaeo oom-vales verzekerd voor een der voloen.» ultkerrlneen De eleetriflcatle geestVelsen. BUREAUHOF ALKMAAR TelefoonAdmMMratto No. 43» Redactie Ne. «33 Van de Katholieke pers heeft Mussolini enkele uitzonderingen daargelaten: ver schillende directies werden voor goed ge’d goede fascisten veel te lijden gehad De censuur maakte het natuurlijk onmogelijk eenige crltiek uit te oefenen en wanneer aan een passelijke rede of brief te veel aan dacht werd gewjjd. was dit een reden ore het betreffende blad in beslag te nemen en de oplage te vernietigen. Men zag echter kans tn lange artlke'en en historische re vocaties waarin de Itallaansche b'aden op ernstige gronden bezwaar tegen een be- pa«'de keuze maken. Ook in het godsdienstonderricht op de scho’en heeft het Concordaat voorzien Het onderwijzend personeel, geestelijken zoowel als leeken wordt door de geestelijke overheid aangesteld of ont'Iaven De gebruikte boe ken moeten kerkelijk zijn goedgekeurd. Het godsd’enstonderwijs is bovendien uitgebreid tot de scholen van meer uitgebreid onderwijs bonden en jubilaris een ^finn ten*,.,,» uehee» onze* hikrheid lof werken doof biieen onaevzf mei qefl bit verin—ven een h-nd. IOC I fJUUU.- ver He- van «w-l<» armen hei» heenen of helde rmem I ijjü.” dnodelilkf f- af low I Z&U.- een vnm of een noe I I over diens onderzoek --- - het graven in den tuin bij de wpni Hoek gevonden is zai verschjjnAi dit rapport zeer bezwarend voor den ver dachte zal lulden. Irli verlfe. ven 'a anderen vtatar Dr een ’>reuk vtan been of arm Havas meldt uit Parijs, dat <fe senaat het ontwerp van het vriendschapsverdrag tus schen Nederland en Frankrijk, waartoe 10 Maart 1928 te Genève werd besloten, heeft aangenomen. Bijna onopgemerkt heeft zich in de laat st* msAnden. la. in de laatste weken, «en proces van toenadering voltrokken tusschen den H. Stoel m het Fascisme. In a'le stilte is het gegaan en geen schetterende redevoe- rtn-en geen vette koeren tn de kranten heb ben het aangekondied. tot In der treure be jubeld en hatelijk gemaakt voor de breede massa welke onverschillig buPer h-t enge kringetje "an beroepsnoli tic kers staat. Miar intursehen is gebevd wat voor korten tijd nog dwaze hoop leek. De ve’+fn -d*"'’ v-n v-»n~> Fascisme als stelsel, als filosofie, is deze'fde geb'even Natuurlijk, want in de interne po- llt'ek van een land p’eegt de H. Stoel zich niet te mengen, zoolang zijn plicht, het geestelijk we'zijn aller menseben te verzor gen. hem niet tot ingrijpen dwingt.In dit opzicht is de verhouding ongenaakbaar koel, a^so'fmt ov'Vê’-s'O-'IH- V-»"->f d- de eerste fasd dl combattlmento in Maart 1919. tot op den huldigen dag nleld net Vaticaan zl.h angstvallig verre van e'ke aan moediging ol afkeuring. Zelfs tn de dagen der Verzoening ontweek de Paus in al zijn toespraken het woord Fascism* uit, te spre ken. Mussolini noemt hij alleen Minister- Premier. en Kardinaal Gasparri stelde als voorwaarde van de onderhandeltngen: dat «en eventueel accoord pas van kracht kon worden nadat het goedgekeurd was door Kamer en Senaat. Ook onlangs nog. toen de Paus in Zlin toespraak tot de Vastennred'kers gedwongen was over den Litterio lictoren- bundelt te spreken, verklaarde Hij met op- va’lende koelheid n'ets tegen dit symboal (van het Fascisme» te hebben, maar putte zich tevens uit in zljdellngsche vsrzek-rlngen dat Hij het ook niet loven vilde En juist dezer dagen, toen de Fascistische ners uit den vastenbrief van Kardinaal Schuster Aartsbisschop van Milaan, de verzekering aan haalde. dat ..de Paus van den beginne af tiet fascisme gezegend had.” pub'iceerde de ..Os- servatore Romano" dadelijk een oftlciee'e verklaring dat: „dit al'een betrekking kon hebber op Benedictus XV. omdat Plus XI bij het begin van het Fascisme nog geen Paus was"! Deze officiee'e verklaring werd ge motiveerd met de woorden: „om misverstan den te vermijden." De strOd twsseben Kerk en Staat Zoo onverschillig echter als de H. Stoel stond en staat tegenover het Fascisme als stelsel en als filosofie, zoo uiterst scherp waakte en waakt hij voor het Fascisme In de praktijk. Mussolini toch wil met zijn Fasc's- me alles doen, alles zijn. Jles omvatten Het gaat niet al’een om de grootneld van Itallé en de stoffelijke welvaart der Ita'lanen: in tegendeel. hij wil him geest, hun denken, hun Alles bevatten in zijn regime tolalitario. zijn totaal-regecring, een begrip dat niet makkelijk te verklaren Is en waarover de kop stukken der party elkaar al jarea fel be stoken. Hier moest de H. Stoel wel tngry- pen Op die wyze toch mengde hy zich niet in de Interne aangelegenheden van Ita'iê maar vervulde hy zyn p'icht en verdedigde hy zyn goddeiyk mandaat, hetwelk hem ten onrechte door het Fascisme werd betwist. wy hebben onze lezers geregeld op de hoogte gehouden var de verschillende fasen in de bescherming zijner rechten door den H. Stoel en de bestrydlng dier rechten door 1 fascisme, zoodat wy hier met een overzicht ter herinnering kunnen volstaan: en dit over zicht diene dan niet om oude koeien uit de s'oot te halen maar om een systematische behandeling te bevorderen. Schakelen we de bekende schermutse'ln- gen uit welke uitsluitend op ideo’ogiscb terrein plaats hadden in 1927 tusschen de Vaticaansche en Fascistische pers, omtrent de Romeirsche Kwestie, dan kunnen we voor De Londenscbe Vlooteonfeventie. Orf overeenkomst tot afschaffing van de dtdk- boot. In het hoofdadministratiegebouw van de Nederiandsche Spoorwegen te Utrecht is aanbesteedhet bouwen van een hoofdge bouw met nevengeoouwtje en tunnel en het afbreken van het oude stationsgebouw met bijkomende werken op het stationsemplace- ment te Koog-Zaandyk. Laagste InschrUvera waren Oebrs. H. V. en J. de Vries te Pur- mcrend met 89360. Jeugdopvoedlng en godsdlenstonderwUf De grieven van den H Vader waren niet zoo zeer tegen bet wezen der jeugdbeweging welke tntusschen nergens werd georezen of zelfs maar gord vekeurd: dan wel te-ren enkele uiterlijkheden er van gericht H-t stelselmatig aangekweekte rtekelljk nationa lisme. dat het hoogste beoo-’de doel is. bleef bVna steeds bulten beschouw n?. Des te krachtiger echter keerde de Paus zich tegen de a’gehee’e vervreemding der kinderen van hun O”ders. De Jeugdige Ita lianen worden geheel uit het gezinsverband gerukt en opgevoed in kazernes en kamneer- 'enten. waar men hun uitsluitend wanen- keisnls en ■e'fover’chatting by brengt. Het lidmaatschap van den jeugdbond te a'leen theoretisch afhankelijk gesteld van de be williging der ovdefs: wanneer het k’nd een bepaalden leeftyd heeft bereikt, krijgt het van school een formu'ier mee naar huis dat de ouders moeten ondertekenen ten bewyze. dat ze onname van hun zoon of dochter in de Ballllz-orgmlsa’ie ver’angen- deze onderteekenlne te welkeren is geen kwestie van moed maar alleen hy. die financieel onafhankelijk te. kan er toe over gaan De jongen of het meisje toch, dat geen lid te van de Ba'tlla. wordt daarvoor teven* uitgesloten van de mogeiykheid om onver schillig welke inrichting van ander dan lager onderwys te bezoeken en kan tn geen enkele vereeniglng van sport of vermaak treden Bovendien was de nakoming drr gods dienstige plichten in deze organisatie tn het algemeen zeer slecht.en p’aatseiyk heelsmaa niet verzekerd. De toegevoegde aalmo-zeni“rs werden door het fascisme, zonder overleg met de geesteiyke overheid, aanges’eld. Voor waarde van de aanstelling was. dat de aal moezenier oor’ogsgewonde moest zlfn Een groot aantal Aartsbteschonpen en Bisschop pen hadden hun geestelijkheid verboden hun gewyde volmachten in dienst te stel'en van het fascisme. Vele der aalmoezeniers over traden dit gebod en pleegden zoo openlijke ongehoorzaamheid tegen het over hen ge stelde gezag Op de scho’en waren de toestanden al even treurig- Godsd’en’tonderwys werd al'een ge geven op de lagere school Ulo. Mulo Lv- ceum. Gymnasium en ünlversitelt waren a-rellgleus. Daarbij kwam nog. dat bet gods dienstonderricht verstrekt werd door veelal onbevoeede leeken In wier benoeming de geestelijke overheid eren aand-el had: en met boeken, welke niet al’een de kerkel'ike oo-dkeurtoe misten, maar de afkeuring dlk- wyis hadden Aan de orde van den dag was het dat kinderen tn school- of Ba'illa-verband op Zon- en feestdagen zoodanig in beslag wer den genomen dat het hun geheel onmogeiyk was hun god.sdlen«tn'lchten te vervullen De m deze bereikte veranderingen zyn van een strekk'ng. welke voor kort nog onge- loofeiyk ver leek. De Balllla-organteatie als zoodanig heeft Mussolini natuuriyk niet opgègeven. Wel schafte hy daarentegen de ml'italre onvo*- d'ng der meisjes geheel af. waardoor de vereeniglng over heel Italië een groote overal zeer gunstig werkende huishoudschool ge worden te. Voor de vrouweiyke zoowel als voor de mannelyke jeugd is de dwang van het lidmaatschap aanmerkelijk verminderd Het nakomen hunner godsdienstige plich ten door de leden van den jeugdbond wordt voortaan niet alleen ten a'len tijde tozge-taan maar zelfs gegarandeerd Zoo de kerke'yke overheid nu en dan nog eens op fouten en tekortkomingen wyzen moet, wordt daarin meestal met te pryzen yver voorzien Het in stituut der aalmoezeniers te gerege’d door het Concordaat. Deze gees'eiyken worden be noemd en ontslagen door den plaatselljken Over den bekenden Amstcrdamschen so cialist. Jan Fortuyn. die „vaak genoeg bru tale stukje uithaalde, schryft H. Polak in .Het Volk”: Het allerbanaalste, det ik my herinner was het volgende In eene vergadering, uitgaande van ik weet niet meer welke vereeniglng. trad als spreker op Dr Kuperus een voormalig pre dikant en toen redacteur van de „Zutpnen- sche Courant' een van de provinciale ola- den uit dien tüd. die evenals o.a. de ..Mld- delburgsche Courant”, bclangryken Invloed op het politieke leven uitoefenden Kupe rus sprak tegen het socialisme ei. bracht daarby -verschillende aanhalingen uit werken van den Enge’.schen wijsgeer Herbert Spen cer te pas. Fortuyn ..kwam in debat” en deelde, als climax van zijn betoog mede dat Spencer tn een werk welks titel hy noem de. al hetgeen Kuperus had geciteerd, her roepen had. In zyn repliek zeide K., dat hy daarvan onkundig was en dat hy zelfs het boek, dat Fortuyn had genoemd, niet kende. Waarop Fortuyn opstond en op zyn bekend, agres sieve manier, de oogen fel glinsterend door de brilleglazen en de Mephistopheles-sik horizontaal staand in de lucht nep: ..Maai man, wat doe je dan hier te komen spreken over een onderwerp dat. je niet machtig bent en waarvan je zelfs de llteratu’ir niet kent?” Kuperus was totaal uit het veld ge slagen en maakte aan zijn betoog een slot, dat niet pakte. Na afloop van de vergadering kwam een troepje partygenooten zich scharen om For tuyn. die. toen het geval besproken werd, leukweg relde: „Dat boek bestaat niet: maar ik moest Kuperus toch een duw geven!” Voor de rechtbank te Roermond heeft terecht gestaan een 48-jarige loonsiachter en landbouwer uit Stamprooy, ter zake dat h|J 19 Januari JJ. aldaar opzettelijk J. M. Don ders zwaar llchamelyk letsel heeft toebe- bracht. door dezen met een geopend mea -gewelddadig tn -den TUg te' staan of te gUBk~ ken. naar aanleiding van een woorden wisse ling om een kip. die over zyn erf reu heb ben geloopen. Deze steken zyn dóórgedron gen in den rechterlong, waardoor een inval- dlge bloeding is ontstaan met den dood als gevolg. Verder heeft verdachte ook J. A. Donders met een mes tn den buik gestoken, waardoor deze ernstig werd verwond Het O. M. elschte tegen verdachte 8 jaar gevangenisstraf. Mr. Tripels bepleitte clementie. tlittKIZNI ItrttUS: Vaa 0 regel» I-Z5. elke regel meer f SM. KEU LA Ml 0e> regel f S.7S «00» de eer»te pagnta. 0« pagina's 0M KUBKIEK .VRAAG EN AANBOB» btj voorailbetaling pet gUStlMg I S4tb pei adveruwur van 8 Iedere regel nrg» Omtrent het vooronderzoek in de moord zaak Bennekom verneemt de „Telegraaf” in aansluiting op hetgeen reeds gemeld is. 'dat het offilerzoek door de justitie thans zoover gevorderd is, dat verwacht kan wor den, dat over een zestal weken verdachte Jan Hoek voor de Amhemjche rechtbank zal voorkomen. De tenlastelegging ral ver- moedeiyk zoodanig zyn, dat deze strafzaak alsdan voor een groot gedeelte in het open baar behandeld kan worden Verdachte blyft volkomen in zyn vroe gere houding volharden en blyft ontkennen iets met den moord uitstaande te hebben. Hy blyft er by. op den bewusten middag Uit Heelsum onmlddeliyk langs den grooten weg naar zyn huls te Ede te zyn vertrok ken en niet door het bosch te zyn gegaan. Hy beroept zich nog steeds‘op ren alibi, dat nog nauwkeurig onderzocht wordt. Het gaat er om. precies uit te vinden, waar Hoek in het tijdvak van pl.m twee uur s middags, toen hy uit Heelsum is gegaan, tot vyf uur 's middags, toen hy thuis is gesignaleerd, is geweest. Hoek is het er volkomen mee eens. dat voor den dader van eer moord als te Ben- nekom heeft plaats gehad een psychiatrisch onderzoek gewenscht Is. Alleen meent hy. dat dit niet op hem behoeft te worden toe- gepast. omdat hy met de heele zaak niets te maken heeft. Het blad verneemt intusschen. dat bin nenkort een uitvoerig repport van den po- Utie-deskundlge dr. Hessellnk te Arnhem. o.m. van hetgeen by iing van en dat irby kwam nog dat de Paus de gees- 'ld opdroeg, al zyn toespraken en ge schriften in de door het Concordaat on schendbaar verk’aarde kerken voor te lezen eri ter lezing op te hangen. Mussolini heeft het opgereven Van de meeste Katholieke bladen ts de weeroprlch- tlng geheel of bijna verzekerd, en talrijke kleinere, godsdienstige geschriften verschy- nen al weer. Even volkomen is de Vatkwansche over- beboeren zy mitsdien te word’n opgenómen winning on bet gebied ,er Katho'ieke arga- nisatie. M”ssollnl had afrekond’gd. dat het lidmaatschap eener katholieke vereeniglng niet strookte met dat der na’lona’e organisa ties. waar een ieder, of hy wil of niet, by in- geiyfd wordt. Wie de fascistische vereeni- glnren verzaakte om zich katho’lek te or- ganlseeren. werd beschouwd als landverrader en aangemerkt als verdacht en onvertroww- baar Katholiek georreni-eerden die in d-n rulmsten zin des woords deelnemen aan de jeugdopvoedlng. werden on'slagen Ambtena ren in ryks- en gemeentedienst trof een zelf de lot. Als gezegd. Is ook dit voorby. Dezer dagen publiceert de Oss. Rom. een circulaire van den secretaris der Fascistische party. Turatl. waarin het heet dat het lidmaatschap der Katholieke en der nationale organisaties niet langer onvereenigbaar moet woolen geacht. Het schynt zelfs, dat men van deze rege’ing de primeur heeft gegund aan het pauseiyk orgaan, want de m-dedee'lng verscheen nog niet in de fascistische pers. Beleefd verzoeken wy ae medewerking van onze H H Adverteerders inzake net vroegtydlg toezenden van de voor de Zatentag-num- mers bestemde advertentiën. Wu zullen net zeer op prijs stellen tndien wy de an nonces testemc’ vooi Zater dag. reeds des Donderdags of ulteriyk des Vrydagsmorgens ontvangen Door net vroegtydlg inzen den van advertentlën in*, nen wy nek aan de envwe- rtng. dus aan net zetten van de advertentie, asecr aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede comi Mede in üw eigen oelang vertrouwen wy op Owe medewerking inzake een en ander ce mogen rekenen, waarvoor oy voorbaat onzen dank zeer sterk zijn tusschen de regels door te zaaien wat, openiyk neergeschreven, de cen suur nooit zou zyn gepasseerd. Bovendien deed de Katholieke pers niet mee aan het wee-makend gefleem om Muss-i'tni en schonk ze meer eerbiedige aandacht aan he( Va tican n dan aan het wild-uitgroeiende groote Italië. Het eerste, wat Mussolini er op vond, was nlaatseiyken Katholieken b'aden. welke hun fascistlschen concurrenten de baas bleven, het opnemen van nleuwsber chten te ver bieden: wie op de hoogte wilde biyven. was zoo verplicht een andere krant te lezen of er by te nemen! Hier en daar hlelo dat In het alremeen werd het een fiasco Muss-—11 verbood dan bedoelden bladen advertenties te p aatsen! Natuuriyk strandde toen een flink gedeelte der Katholieke pers op geldgebrek Het Vaticaan volgde echter Musso!in,'s eigen voorbeeld en steunde financieel de voor naamste bladen. Toen pleegde de duoe zijn 'aatsten aanval en slaagde: voorloopig al thans De wet zegt, dat een twee maal in beslag genomen blad by een volgende over treding opgeheven worden kan. De Prefec'en provinciale fascistische machthebbers. d‘e o a. de pers censureeren kregen opdracht scherp op te letten en de zack ging als ge smeerd In tijd van twee maanden had Ita'ië met 42 mllllren in het Crecordaat uitslui tend Katholiek genoemde inwoners, nog zeg gen en schrijven één Katholiek dagblad, de ..Awenlre”. zoo hereo^td en zoo af getakeld dat het bulten de stad zyner uitgave. Bolog na. vrywel onbekend is Daarop echter is het Vaticaan. dat steeds een byna lijdelijk toeziende houding tegen over het fascistisch gewe'd p'eegt aan te nemen een tegenactie oegonnen. waarvoor M-issollnl op kl’e fronten moest canituleeren Men begon met byna dage'ijks documenten over al deze gewelddaden tn het pauseiyk orgaan, de ..Osservatore Rom-no" op te ne men. Dit blad zag zoo zyn oplage wekelijks onreveer verdubbe'en. Mussolini vond er wéér wat op. Voor de drukkery des Oss Rom kwam een troep po!'tie staan, welke alle nummers, verreh van de pers, kocht en ver nietigde. De Oss. Rom. echter liet nieuwe -rootere persen aanrukken van de ..Unite Cr.ttolica” uit Florence, door het fascisme op de flesch geho'pen en drukte tlen-dulzen- den nummers per uur. Reeds om drie uur des middags begon de rotatie te wentelen en zoo noodig werkte men tot diep tn den nacht. Alle exemplaren onkoopen werd ren kwestie van ren mllllren en meer in de week Wat nogal veel was voor de berooide staats kas. 'Daai teiykheld De werkzaamheden. verbonden aan de eleetriflcatle van den spoorweg Uitgeest BeverwijkVelsen worden in snel tempo uitgevoerd. De bovenbouw van het station Uitgeest tot aan de spoorbrug over de Beverwyksche haven is geheel gereed ge komen. ook de Ryksdraden zyn gespannen. Het gedeelte van hit traject tussenen deze brug en het station Ve.sen is nog met van den bovenbouw voorzien in verband met een bouw van een nieuwe, vaste sizw-rbrug'ove. de i-aven en van oen aanleg van een afzon derlijke iyn naar het emplacement van de Kon. Ned. Hoogovens en itaailafcneken tl Velsen. Bovendien wo dt het emplacement naby station Beverwyk belgngiyk inge beeld. By den overweg aan den Koningsweg te Velsen wordt een ha t» gebouwd, tn de tweede hellt van deze maand zal de n euwe spoorbrug over de wykervaart worden ge plaatst. Maart 1928. toen Pius XI tn een vry strenge rede da fascistische jeugdbeweging Ba'll’a onvoorwaardeiyk veroordeelde: althans in den vorm waarin ze 'unctlonr.eerde en we'ke een monopolie van jeugdopvoedlng” op- elschte voor het Fascisme. De Paus herhaalt de by deze gelegenheid uiteengezette prin cipes verscheidene malen en zeer uitvoerig in xyn toespraak tot het Oollege van Mondra- gone en tn de Encycliek van Januari. By ge legenheid van het sportfeest der vrouweiyke Fascist‘sche feund. gehouden te Rome op 4. 5 en 6 Mei ,1928. oefent de H. Vader tevens scherp crltiek uit op de vrouweiyke secties der Balllla. de Piccole en de Giovani Italian?. In al deze toespraken en brieven toont de Paus zich tevens onvoldaan over het school- sche onderricht, vooral over het godsdlenst- onderwys. Na de jeugdopvoedlng en het godsdlenst- onderwys. was het vooral ds fascistische af keer van godsdienstige vereenigingen wier lidmaatschap onvereenigbaar werd geacht met dat der nationale organisaties waarbij no'ens vo’ens een teder on een of andere manier wordt ingelyfd: die het Vatician zeer griefde. Dit kwam tot uiting in verschil lende hevige campagnes van het Pauselijk orgaan en vooral tn de toespraa' van den H Vader tot de Katholieke mannen in Sep tember van net vorig jaar. Mussolini poogt zich intusschen tegen al deze aanval'en te beveiligen door zyn eigen pers te zerbieden met een woord van de pausellike toespraken en brieven te reppen en door de Katholieke dagbladen en tyd- schrtften. welke natuuriyk even goed aan de censuur onderworpen zijn, maar die tus schen de regels door toch nog wel eens een ernstige vermaning deden hooren het be staan ónmogelijk te maken en op te heffen De ..Ossen ate re Romano" stelde deze lafheid berhaaldeiyk openiyk aan de kaak maar Bonder veel succes Mussolini werd pas schaakmat gezet toen de Paus op 1 Decem ber 1929 de Itallaansche geesteiykheld op droeg zyn toespraken en brieven alsmede andere oe'angryke mededce'lngen m de ker ken vanaf den kansel aan de gelpovigen voor te tezen Vermeld dient voorts nog het Vaticaansche Terzet tegen net .idealisme van oud-m nis- ter Gentile, practised de eenige filosofie van bot fascisme, waarop we niet al re diep zul ten ingaan. Ten slotte is Gentile's pogen om syn meenlng ..de" Itallaansche denkwyze te maken op een te groot fiasco uitgeloopen om hem langer te vreezen. De replieken, welke hij zoo nu en dan van de ..Osservatore Ro mano" krygt. zyn al lang van de eerste naar de tweede en naar de vierde pagina ver huisd! Geen oplossing, maar overeenstemming Aldus een haastig red re aide fl’m van de vele, haast onopval'ende. maar toch zoo be langrijke gebeurtenissen In 1 bewogen Italië der laatste maanden. Bisschnn en het honrtshestiinr ksn alleen Ongetwijfeld blijft er not oneindig veel tc wenschen over. Verheugen wp ons echter over wat bereikt werd. Het zal nog wel wat duren vóór alle kwesties tusschen den H. Stoel én net Fascisme geregeld zyn. vóór al het reeds gepleegde onrecht zal zijn hersteld. Maar laat intusschen het reeds verkregen resul taat ons optimistisch stemmen. Niets toch staat de verwachting tn den weg dat de ware stroom van toegevendheid der laatste twee maanden plots op een dam is gestuit. Natuuriyk zou het aangenaam zyn. vooral na de Verzoening, om van Mussolini ook eens een spontaan buigen voor de rechtvaardige Vaticaansche elschen te kunnen pryzen. Dit schynt echter te veel gevraagd. Alles wat het Vat Wan verkreeg, was af gedwongen, af gewonnen. Mussolmi bleef de opportunist van altijd. Maar misschien is opportunistische politiek wel de eeni«*st vruchtbare en d’ent h"t Ideaal alleen maar om dagbladen en tijd schriften te sieren en daarna vergeten te worden. Deze regeling is door beide Besturen aan vaard. en afspraak is. dat belde Besturen deze voorstellen aanhangig zullen maken en verdedigen in de eigen Party-instanties, welke daarover hebben te beslissen. De R. K. Volksparty zal in den loop van de maand April een beslissing nemen, ter- wyi de R. K. Staatsparty de zaak zal be handelen In de Partyraadsvergaderlng van 23 Mei is. Het desbetreffende voorstel zal eventueel worden geplaatst op de Party- raadsagenda, welke begin Mei wordt ver zonden. van de spoorlijn UI8> Nu over de gevoerde onderhandeltngen tusschen de Besturen van de R K Staats party en de R.K. Volksparty nadere mede- deellngen zyn bekend geworden, meent het Dageiyksch Bestuur der R K Staatsparty ook zynerzyds eenige inlichtingen over den stand dezer aangelegenheid te mogen ver strekken. De onderhandelingen tusschen bel de partyen zyn gevoerd door het Dage- lyksch Bestuur der RK. Staatsparty, daar toe gemachtigd door het Partybestuur eenerzyds. en door het- Bestuur der R K Volksparty and^rzyds. Na de tweede bespreking is door het Da- geiyksch Bestuur verslag uitgebracht aan het Partybestuur, dat zyn goedkeuring hechtte aan de voorgenomen regeling. de volgende Maandag was 1 12S4 jaar geleden, dat de heer G. Steur als concierge by net voorma lig vakbureau thans mede het R. K i Werkliedenverbond aan de Drift te Utrecht, in dienst trad. Dit feit was aanleiding voor een commis sie uit oestuurders en personeel der in de Verbondr gebouwen instellingen, den wanne huldiging te bereiden. In den morgen vereenigden zich bestuur ders en personeel in de woonkamer van oen heer Steur, waar deze omr-nga door zyn familie werd tojgesproken door de neeren Kolkman en Verzuu, die achtereenvolgen net ju-ste ilcht deden vallen op de diensten die de jubilaris met voortvarendheid, voor xomendheid en vooral ook met welwillend- neid, steeds betoont. Namens oestuurders en personeel uit de Verbondsgebouwen werden den heer Steur fraaie geschenken aangeboden. In de later gehouden vergadering van net dagelyksch bestuur van het R. K. Werklie denverbond werd de neer Steur door den Verbondsvoorzltter toegesproken en hem na mens bet verbond «en geschenk overhan- i dlgd. Deze regeling bestaat uit punten: 1. De verzoening geschiede voor de R K -Volksjiarty zoo eervol mogeiyk De onderhandelende personen achtten door de voorgestelde regeling dit punt na gekomen. 3. Aan den Partyraad der RK. Staats party zal door het Partybestuur worden voorgesteld eert Additioneel Artikel toe te voegen aan het Partyreglement. waarin wordt voorzien in de mogelijkheid van aan- wyzlng door het Bestuur der RK Vo'ks- party, by de opheffing dier Party, van drie stemgerechtigde leden in den Partyraad voor den duur der loopende zittingsperiode 3. De Afdeelingen der RK. Volksparty kunnen worden omgevormd in Studieclubs als bedoeld in art. 10 van 't Partyreglement. De zetels in de vertegenwoordigende licha men, thans bezet doer leden van de R. K. Volksparty. zullen door die personen bezet biyven. 5. In veftiand met de getroffen regeling zitten de leden der voormalige R. K. Volks party in de openbare lichamen voortaan als afgevaardigden der R. K. Staatsparty, en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1