(Radio-J&mroep DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE 0= WKRDE BLAD BLADZIJDE 1 ZATERDAG 12 APRIL 1930 mtfBNLANDSCH NIEUWS KUNST EN KENNIS ite, die niet kan bestaan RECHTSZAKEN Wederzljdsche mishandeling LANDBOUW EN VEETEELT Export van groenten en fruit Het ztnkwit-conflict te Maastricht De nieuwe brug bij Muiden STOOMVAARTLIJNEN SOCIAAL LEVEN Stoplijst in den handel De Perhhnpoenan Indonesia Ruw voetbalspel ONDERWIJS GEMENGD NIEUWS □oor een auto gegrepen FA ILLISSEMENTEN Arme kleine Op straat gevallen i F Brandje op de „Marnix van „St. Aldegonde” Philips' tabaksindustrie te Maastricht Tweede Dietsch-Academische Leergang I mej. Mies elout ongesteld VHwek om opheffing van Groesbeek MAANDAG i4 APRIL De handel op Schotland bedreigd Heten boften vervolging gesteld nir. 'm: De arbeidsters ontslagen. Een geoorloofd strijdmiddel Rott. 10 te Te Nijmegen Geneesheer zeer ernstig gewond Antwerpen, te U van te van San de d. T-ne n. Rott. ta van Pe te Couthend te te te n. Sin te d. Graaf en door riep Trün, „ik drink liever .een kopje thee.” s kest >ten. 2-A maakte -proees-verbaal op tegen eveneens wegens mishandeling. Hierop werd de Vlaamsche Leeuw gezon gen, terwijl een spontaan aangeheven Wil helmus en het Zuid-Afiikaansche volkslied de vergadering besloten. Het 3-jarig zoontje van den heer B. Jan sen, wonende aan den Rechteroosterwük te Harderwijk, is in een onbewaakt oogenbllk in de haven van Harderwijk geraakt en ver dronken. 295. Door de lucht klonk een scherp gefluit en het rad draaide snel. „Houd je vast. Tr\jn,” riep haar man, ,,dan houd je het zeker wel. Houd je maar stevig aan mij vast, anders gaat het wis verkeerd.” „Waarom heb je dan niet," -riep Trün, „wat lüm op het rad gesmeerd?” gemaakt, moeten van Oliefabr. GMemn ia de 55 ton zware balans op de hameipoort gelegd x na Orkest- Lamermuzick Bot laatste college te Tilburg werd gegeven door dr. tr. H. Gelissen. lector aan de R. K. Handelshoogeschool. Het onderwerp van dr. Galissen was: „De superfosfaat-industrle in Nedeland". BATAVIER Rotterdam. L teil ihitliucli (ligii voor de Rechtbank ZEESEN’, 1635 M. 6.1511.20 Lezin gen 11.2012.15 Gramofoonpl. 12.15 12.50 Berichten 1.201.50 Gramo foonpl. 1.503.50 Lezingen 3.504.50 Concert 4.507.50 Lezingen 7.50 „Glocken”. Hoorspel van G. Ohlischlaeger 8.50 Concert voor blaasinstrumenten. Daarna Concert. Orkest en bariton. BRUSSEL, 508,5 M. 4.20 Dans muziek 5.50 Trio-concert 6.20 Gramo foonpl. 7.35 Gramofoonpl. 7.50 Concert Orkest en violist. Toespraak. GEMMA (thuisr 10 April van Wciha-Wei. OUDERKERK 11 April van Rott. te Amst BoniuuinwzsT-irzixiLur GAASTERLAND 11 April van Hamburg Amsterdam. 11 April opgegeven door Co. N.V. (Afd. Handelsinfovulaties). Uitgesproken: 10 April: F. Smits, koopman, Nijmegen Blezenstraat 137. Rechter-Comm. Mr. J. H. Mr. A. J. M. Nedervecn. IMIÏTCOUJ» JONGE ELISABETH 11 April van Algiers te Barcelona. KALUNDBORG, 1153 M. 11.201.20 Orkestconcert 2.55545 Concert. Orkest en vocale solist 7.269.20 „La Damnation de Faust”, van Hector Berlioz. Orkest, koor en solisten 9.4011.50 Dansmuziek. Naar wü vernemen is de bekende actrice, mej. Mies Elout, die werkzaam is bü het Vereenlgd Tooneel, vrij ernstig ongesteld. De patiënte is lijdende aan pleuritis. In de gemeente Groesbeek hcerscht ern- •ttee ontstemming over de hooge belastln- geti, welke daar geheven worden. Thans is in een gehouden protestvergadering een mo tes aangenomen, waarin wordt gezego dat. na Groesbeek getoond heeft als zelfstandige gemeente niet meer te kunnen bestaan, op heffing der gemeente en verdeeling over de gsm renten Nljmegén en Ubbergen noodza- kelük is. Er zal een actie worden gevoerd teneinde dit doel te bereiken. Glsternamiddag viel de 56-Jarlgé echtge- noote van den heer C. J. van der Heuvel te Amersfoort bü het schoonmaken uit het zolderraam op straat. De vrouw was onmid- dellük dood. Harmonicamuziek 7.207.35 „Familien 7-35—8.35 kwartet en instrum. DAVENTRY, 1554 M. 9.35 Morgen- wijidng 9.50 Nieuwsber. 10.05 Lezing 10.20 Televisie-uitzending n.ao Orgelconcert 12-35 Concert. National orkest van Wales 1.201.50 Gramofoon 3.20 Jack Payne en z’n dans-or kest 3.50 Concert. Grosvenor House-orkest 4.35 Kinderuurtje 5.20 Causerie 5.35 Nieuwsber. 5.55 Suites van Bach voor cello 6.20 Lezing 6.45 Lezing 7.05 Licht orkest-concert. I. Engel, piano 8.20 Nieuwsber. 8.45 Debat over „Living dangerously’’ 9.35 Diversions 6. Jacl/ Payne’s dans-orkest. Eeif^Tujkje bij h«t postvervoer onder Londen 10.20 Dan\_ muziek tot 11.20. PARIJS, „RADIO-PARIS”, 1725 1 11.501.20 Gramofoonpl. 3.05 concert 7.20 Concert. Orkest en sol LANGENBERG, 473 M. 6.20—ƒ20 Gramofoonpl. 9.3511.15 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. 12.251.5I Orkestconcert 4.505.50 Trio-concer^X- 7.20 Orkestconcert. Daarna tot 11S0 Dansmuzie k. De verbetering van den grooten verkeers weg AmsterdamAmersfoort krijgt toch zoo hmgsamerhand haar beslag! Zooals men weet, is het beruchte gedeelte, dat tot dusver door Muiden liep, thans om bet stadje heengelegd. Daartoe was o a. noo- <flK. dat een nieuwe brug gelegd werd over de Vecht. De werkzaamheden daarmede zün ttnna reeds zóó ver gevprderd, dat de bou wers van de brug. de fa. Gebr Klinkenberg te Wormerveer, eergisteren en gisteren al beteg waren met het doen hüschen en opleg- f/en van den 55.000 Kg. zware balans op de kg. hameipoort. een zwaar karwei, waarmede men gisteravond gereed hoopte te zün. De brug heeft een breedte van circa 16 meter, nJ. een rüvloer van 9 meter met aan teken kant een trottoir van J'ó meter breed; de doorvaartwüdte bedraagt’ 10 meter. Wanneer de balans op haar plaats zal zün •ebracht, wordt er nog een ballast in aan gebracht van 50.000 Kg., zoodat het heele geval „in d^ lucht” niet minder dan 105.000 Kg zal komen te wegen! De poort zelf weegt 30.000 Kg. en het val. d. 1. de elgenlüke brug, tOJOOO Kg-, zoodat de geheele ophaalbrug een devttht zal hebben van büna 200.000 Kg.! BRUSSEL, 508.5 M. 6.20 Postduiven- berichten 1.50 Concert. Orkest, koor en solisten 4.20 Dansmuziek 5.50 Gramo foonpl. 7.35 Orkestconcert. BOTTEBDAMSCKE LLOYD. DJEMBER (thuisr.) pass. 11 April Ouessant. GAROET (thuisr.) pass. 11 April Point Galle. TEXEL (thuisr.) 11 April van Rangoon: TORMAN (thuisr.) 11 April van Singapore. BOTTLBDAM ZUID-AMEBIKA-LI4N. ALGOR AR (uitr.) 10 April te B. Ayres. ALPHACCA (thafSr.) 9 April van Bahia. BTOOMVAJLIT MU. OCEAAN. MENELAUS, Japan-RotL. 10 April nang. PHILOCTETES, Japan-Rott.. 10 ^pril Londen. TANTALUS, Rott.-Japan, 11 April van gapore. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20— 12.20 Orkestconcert 3.504.40 Concert. Koor, strijkorkest en orgel 5.005.30 F”-z~:-- - Hansen” van Jens Locher - Concert. Orkest en vocaal 9.0510.05 Concert. Orkest soli 10.0511.50 Dansmuziek. Gistermiddag te ongeveer vüf uur is een kleine brand uitgebroken aan boord van het mailschip „Marnix van St. Aldegonde”, dat voor rekening van de Stoomvaartmaat- schappü „Nederland” gebouwd wordt door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappü en ligplaats heeft bü de werf dezer maat, schappü aan den Cornelus Douwesweg te Amsterdam. Het vuur bevond zich in een één-persoons en twoe twee-persoons-hutten; de oorzaak was het feit, dat de houten betimmeringen dezer hutten door het werken met een steek vlam in brand waren geraakt. De brandweer* die spoedig werd gewaar schuwd, rukte uit met twee motorwagens en de drüvende stoombrandspuit „Jason”. De commandant der brandweer, de heer C. Gordün, had persoonlük de leiding genomen. Het materiaal behoefde echter geen dienst meer te doen, aangezien het personeel der Scheepsbouwmaatschappü erin geslaagd was het brandje metv eigen bluschmateriaal meester te worden. De schade is niet aan zienlijk. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 9 April: W. J. de Haas, Rotterdam, 9 April: A. C. v. Ekelenburg, Rotterdam. 10 April: H. J. Ponse, Beek <L.) 10 April: G. A. Oolkers, Hoensbroek. Op 27 Maart j.l. stond voor de Utrechtsche Rechtbank terecht de doel verdediger van doelverdediger van D.O.S., verdacht van te ruw spel in een wedstrijji tegen Holland. Bü een aanval op het DOS.-doel kwam deze doelverdediger in botsing met den speler J. E.. (agent van politie) welke een arm brak. Het gevolg was, dat de agVnt sindsdien geen dienst meer kon doen. De officier van justitie- nam in zün requi sitoir aan. dat er in dezen wedstrijd te ruw was gespeeld, en eischte tegen J. K., doel- PARIJS „RADIO PARIS”, 1725 M. 11.50 Religieuse muziek 12.20 Gramo foonmuziek 1.20 Gramofoonmuziek 4.20 Vastenpreek 5.50 Dansmuziek 6.50 Circus Radio-Paris 7.20 Concert. Instrumentale en vocale solisten. Orkest 8.50 Concert t9.20 Dansmuziek. LANGENBERG, 473 M. 6.20—7.20 Gramofoonpl. 8.259-20 Evangelische morgenwijding 12.201.50 Orkestcon cert 3.505.20 Passionsmuziek. Koor, tenor en spreker. Orkest en orgel 7.20 Concert. Orkest en piano. Ds concert, vervolgens tot 11.20 door Strijkkwartet. Naar het „Volk" meldt heeft Pieters, Ofetrictsbcstuurder* va.i den Fabrieksarbei- dersbond. die thans in Br ad a woont, per deurwaardersexplolt berich'V^ntvangen dat h« van alle rechtsvervolging in zake de hem ten laaie gelegde opruiing tijdens het zink- wtt-eonflict, is ontslagen. .stonden zoowel de agent als de burger, behanger, voor de Vierde Kamer van Amsterdamsche Rechtbank terecht. Agent en burger jvaren om beurten verdachte en getuige, r1 Allereerst werd de zaak behandeld tegen den 40-jarlgen bëhanger. De officier van Justitie, nir. Massink eischte wegens mishandeling van eer. amb tenaar in functie een gevangenisstraf van vier maanden. Vervolgens stond de agent terecht, even eens verdacht van opzettelijke mishande ling. De Officier van Justitie mr. ’Massink acht te In dit geval geen noodweer aanwezig, daar meerdere agenten in het posthuis aanwezig waren. Het O.M. achtte verd. schuldig aan mis handeling doch meende te kunneq volstaan met het eischen van een geldboete van f 40 subs. 20 dagen hechtenis. De rechtbank zal in deze belde zaken over 14 dagen uitspraak doen. Op Maandag, 9 December 1.1. te ongeveer half negen, was een tweetal personen te Amsterdam op den Nieuwendük. hoek Singel aan het vechten. Een agent van Politie greep een van hen vast om hem over te brengen naar het posthuis „Droogbak”. De man ver zette zich echter heftig. Nadat een juffrouw assistentie had gehaald werd de man door een drietal agenten naar het posthuis gé bracht. De andtre vechtersbaas wandelde eveneens naar het „politiehome”, om als ge tuige op te treden. De vechtersbaas’ dié zich verzet had. werd voor den posthuischef gebracht, terwijl de tweede, W. S. v. in de agenten-wacht kamer moes’ plaats nemen. Op weg naar de agentenkamer. waar v. O. door agent De B. werd heen gebracht ontstond ruzie tusschcn hen beiden. Van O. zou den agent een stomp hebben gegeven en hem om het lichaam het»- ben gegrepen: na een korte woordenwisseling trok De B. zün gummistok en gaf Van O. een vüftal flinke tikken, waarop de man ineen zakte en naar het Wilhelmfna-Ziekenhuls werd gebracht De burger diende tegen den agent een aanklacht wegens mlsnandellng in. De agent Van O„ Gisteren een de Eergisteren had te Rotterdam een bijeen komst plaats van vier organisaties van groenten- en frultexporteurs, vertegenwoor digende den geheelen export van groenten en fruit, te zamen met het bestuur van het Centraal Bureau van de Veilingen in Ne derland ten einde te beraadslagen over de verhoogde vrachtprijzen van de thans ge combineerde stoomvaartlünen op Schotland. De vergadering heeft met verwondering kennis genomen van het feit, dat de Schot- landlljnen de vrachtprüzen voor groentenen fruit met 80 pCt. en meer hebben verhoogd en zü was eenparig van oordeel, dat er bü de maatschappüen alsnog stappen moeten Worden gedaan om verlaging te verkrügen. Bijaldien de maatschappüen op Me redelijke voorstellen door den handel gedaan, niet wenschen in te gaan, zouden maatregelen worden getroffen. De vergadering was van oordeel, dat met de verhoogde vrachtprüzen het zaken doen op Schotland onmogelük wordt waartegen zü ernstig meende te protesteeren. verdediger van D.O.S., vijftig gulden boete, bü niet-betaling te vervangen door vüf-en- twintig dagen hechtenis. De verdediger van beklaagde vroegj vrij spraak er op wüzende o.m. dat Holland-vaak ruw speelt. Dinsdag had de-uitspraak plaats., waarbü de verdachte werd* vrügesproken. Donderdagavond ontving J. K. evenwel be richt. dat dé officier van Justitie zich niet met het vrüsprekend vonnis kon vereenigen en appél heeft aangeteekend. De zaak zal op nader te bepalen datum voor 't Amsterdam- damsche Hof in hoóger beroep worden be handeld. J. E., die zün mm brak is thans admini stratief werkzaam gesteld, daar het zeer de vraag is. of hij nog in staat zal komen, ac- fteVen dienst te doen. HILVERSUM, 298 M. Na 6 uur 1071 ]M. 10.0010.15 Morgenwijding oJ—2.00 Concert. A.V.R.O.-Kwintet ^—2.45 Kookpraatje door P. J. Kers .54.30 Aansl. van het Rembrandt- Theater te A’dam 5.006.00 Kinder* /urtje 6.01 Concert door het A.V.R.O.- Octet. Mevr. C. Geysel, sopraan 6.3® Vaz Dias Koersen 6.457.15 Tooneel* halfuurtje. Spreker C. A. Schilp. Daarna Vervolg concert 8.01 Concert door de Muziekvereen. „Harmonie kapel” van de Ned. Gist- en Spiritusfabr. en te Delft 9.00 Concert door het iep Orkest. Willi Weiss, zangvoordracht toderne „Schlager” 10.00 Persber. 11.00 Gramofoonpl. 12.00 Sluiting. 10 April te Londen BARENDRECHT 10 April Stamboul gep. Con- Aannemend, dat u, zoowel als onze ci- garillos-maaksters, aanneming eischen van toepassing collectieve loonen, ook voor de 2, 2J4 en 3 cents cigarillos, deed ons besluiten uw eisch in te willigen. Kunnen deze cigarillos nu niet meer fa- briceeren, zoodat deze afdeeling wordt op geheven. Den clgarillosmaaksters, -Inpak- sters, sorteersters. deksorteerters, ring- ters. en plakters wordt heden ontslag aan'- gezegd." De directie stelt zich op het standpunt, dat zü wel de collectief overeengekomen loonen wil betalen, doch, dat zü, daar die loonen voor 5 cents cigarillos volgens het C. A. O. dezelfde meten zün als voor die van 2, 2jj^n 3 ets., dat niet kan. In verbtAi met bovenstaande werd ont slag aange2?gd aan ongeveer 180 arbeidsters. BOB. HOLL LLOYD. ZEELANDIA (uitr.) 10 April nam. 8 u. van Cherbourg cn pass. 11 April Ouessant. BOB. PAXETVAABT MIJ- MOESI. Rott. naar Batavia, pass. 10 April K. St. Vincent. TOMORI. Rott. naar Batavia. 10 April *s mid dags 12 uur op 14 gr. 37’ N.B. en 42 gr. 20’ O.L. TOBOALI. Rott. naar Batavia 10 April *s midd. 12 uur op 23 gr. 39’ N.B. en 36 gr. 47* O.L. TOGIAN. Rott. n. Batavia, pass. 10 April K. Sb Vincent. VAN SWOLL, Rott. n. Batavia, pass. 10 April Kaap Tenes. Op de Heulschebrug te Wateringen is eer gisteren dr. Switsar uit Wateringen, door 'n luxe auto overreden. Dr. Switsar werd zeer ernstig, vooral aan het hoofd gewond en is in bewusteloozen toestand naar zün woning vervoerd, waar hij Donderdagavond laat nog bulten kennis was. Vermoedelyk heeft dr. Switsar, die een weinig doof is, de signalen van den auto bestuurder niet gehoord, daar hü vlak voor den auto den weg overstak. Zün toestand is zorgwekkend. ZONDAG 13 APRIL i HUIZEN. 1875 M. 8.30—9.30 K.R.O. Morgenwijding 9.50 N.C.R.V. Kerk dienst vanuit de Hooigrachtkerk te Leiden 12.301.30 K.R.O. Concert, K.R.O.-Tno 1.302.00 Godsdienstonderricht voor oude ren. K.R.O. 2.002.30 K.R.O. Anton v. Duinkerken „Gtndo Gezelle de Vader van het Nieuwe Vlaanderen" 2.303.45 K.R.O. Concert door de Schola Cantorum 3-454-15 K.R.O. Gramofoonmuziek 4.155.00 K.R.O. Ziekenlof 5.00 N.C. R.V. Kerkdienst vanuit de Ned. Herv. Kerk (Nieuwe Kerk) te Schiedam 7.30 7.55 K.R.O. Prof. G. Gorris S.J. „De geschiedenis van de vereenne van het H. Kruis” 7.558.05 K.R.O. Voetbaluitsl. 8.058.20 K.R.O. Mededeelingen door den K.R.O.-Voorzitter 8.2010.45 K.R.O. Concert door het K.R.O.-Orkest 9.30 ca. Nieuwsber. Na afloop van het concert Epiloog door Klein Koor. BEDEZLXBDSCBE SCHEPER HILVERSUM, 1071 M. 9.00 V.A.R.A. Gramofoonpl. 9.30 Ir. R. A. Gorter Het eerstkomende Veiligheids Congres 9.45 V.A.R.A. Med«deelingen van het Re s- secretariaat van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 9.48 V.A.R.A. Declamatie door S. Bonn 10.15-I-3O Uitz. van het Demonstratief Congres van de V.A.R.A., vanuit het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Dén Haag 1.30 A.V.R.O. Aansl. van het Concertgebouw te A’dam. Uitz. van de model-uitvoenng van Joh. Seb. Bach's „Matthaus Passion”. Daarna Sportuitsl. 5.00 V.A.R.A. Kinderuurtje 8.00 A.V.R.O. Tijdsein, pers- en sportnieuw/ 8.15 Concert door het Versterkte Omroep orkest John Armstrong, tenor 9.15-I- 9.45 Radio-Tooneel. Studio-opvoering van „Het Aanzoek” spel in 1 bedrijf van Anton Tschechow 9.4510.00 Voortzetting liederen-voordracht door John Armstrong 10.0011.00 Populair concert door hetL Versterkte Omroep-orkest 11.00 Gramo-' foonpl. 12.00 Sluiting. DAVENTRY, 1554 M. 2,20 Bach’s kerkcantate no. 182 koor, orkest en solisten 3.15 Vertelling voor de kinderen 3.35 Mozart-concert. National orkest van Wales o.l.v. L. Levitus 4-5° Cello-concert 5.20 Bijbellezen 7.15 Kerkdienst 8.05 Liefdadigheidsoproep 8.10 Nieuws- en weerber. 8.25 Albert Sandler en zijn Park-Lane Hotel-orkest 9.50 Epiloog 10.0010.20 The silent Fellowship. Gisteren werden de laatste colleges gege- wen voor den tweeden Dietsch-Academischen Leergang te Nijmegen Begonnen werd gistermorgen met een col- Jege door Lector B. Molkenboer O P., lector In de Vondel-studie, over „Vondel als Groot- Nederlander Daarna volgde een college van prof. mr. K. d. Heyden. hoogleeraar in het burger- N)k-, handels- en oud-vaderlandsche recht over „Hugo de Groot' De twee colleges van gistermiddag werden •egeven door de professoren Mulder Brom. Prof. dr. W. Mulder B. J.. hoogleeraar in de Kerkelüke Geschiedenis en de geschie denis der Middeleeuwen sprak over: „Zui- derUcht aan den hemel der Noordelüke Mid deleeuwen.” Tot besluit van alle colleges, kwam prof, fc. O. Brom, hoogleeraar in de kunstge schiedenis aan het woord over: „Holland- Mtte binnenhuisschilders in de 17e eeuw." De enkelvoudige Kamer der Rechtbank te Amsterdam heeft vonnis gewezen in de zaak van een Rotterdamsch drogist, die door dc Vereenlglng tot behartiging van pharma- ceutische Handelsbelangen op een .^toplijst" geplaatst was en dit als een onrechtmatige daad beschouwde De Rechtbank heeft, zulks in aansluiting op vroegere tieslissingen van andere col leges. in deze.i zin vonnis gewezen, dat het een in den handel geoorloofd strüdmiddel Is wanneer een organisatie van tielanghebben- den bij den handel in een speciaal artikel, pmand die zich niet bü deze organisatie wil aansluiten of zich aan de regelingen dier organisatie niet stoort van verdere leve- ringen in dat artikel uitsluit door hem op 'n stoplijst te plaatsen. Naar wü vernemen heeft de laatst ge houden algemeene vergadering fan de „Perhimpoenan Indonesia", de vereenlglng van hier te lande studeerende nationallsti- cche studenten, besloten zich terug te trek ken uit de sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overhecr- schlng, aangezien op den duur gebleken is, dat aan de -voorwaarden, waarop de „Per- himpoenan Indonesia” Indertijd tot weder- toetreding bereid was. niet werd voldaan. Aangezien van de Internationa!? Liga tegen Imperialisme en Koloniale Ovetheer- aching lid kunnen zün zoowel landelijke aecttee als nationelLltische organisaties, blüft de „Perhlmpoenan Indonesia” in haar laatste hoedanigheid echter rechtsstreeks bü de Internationale Liga aangesloten. De sectie Holland der Liga telt thans nog teechts eenlge communistische en anarchis tisch gezinde groepen. Uitgesproken 9 April: H. Grootenboer, Dirksland, Molendijk. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. A. Zaayer, Dirksland. 9 April: H’. Kooing, koopman, Rotter dam, Benthuizerstraat 97. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. A. F. Z waarde maker, Rotterdam.. 9 April: E. W. van Doorn, chauffeur. van Las Palmas. Smits, Curator: Nümegen. 10 April: W. J. G. van Haarcn, aannemer, Nümegen, Vermeerstraat 12. Rechter-Comm. Mr. J. H. Smits. Curator’ Mr. J. H. J. Zul- derna, Nümegen. 10 April: H. H. E. Linthout, handeldrij vende onder den naam Llnthout's Autohan del aan de Steenstraat te Arnhem wonende te Velp (G.). Rechter-Comm. Mr J. H. Smits. Curator: Mr. M. C. de Jong. Arnhem. 10 April: J. Th. A. Volman, aannemer, Arnhem, Nühoffstraat 68. Rechter-Comm. Mr. C. van Nievclt. Curator: Mr M. J. Wolff, Arnhem. 11 April: W. K. Jimkes Sr., Amsterdam. Borgerstraat 1191. Rechter-Comm. Mr. N. de Beneditty. Curator: Mr. M. Geerling, Am sterdam, Amstel 344. Opgegeven door v. d. Graaf en Co. N. V. (Afd. Handelsinformaties). Uitgesproken. 10 April. H. Bruinvels, diamantbewerker, Amsterdam, Holendrechtstraat 3 huls. R.c. Mr. de Beneditty. Cur. Mr. A. M, Perse- naire, Amsterdam. Leidschestraat 9. 10 April. N. Sauter, winkelier, Amsterdam, Nieuwe Brugsteeg 10. R.c. Mr. N. de Bene ditty. Cur. Mr. D. de Hollander, Amsterdam, Heerengracht 372. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 10 April. W. Feber, Amsterdam; J.*Kat Am sterdam; H. H. Doof, Amsterdam: M. Cech, Amsterdam; P. Elderman. Amsterdam. Vernietigd op grand van verzet: 10 April: J. A. Oersen, Amsterdam. Rotterdam, Pjmpemelstraat 22b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. A. N. M. Allard, Rotterdam. 9 April: H. H. Mertens, terrazzowerker, Rotterdam, Loofdakstraat 38b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. H. J. Sjollema, Rotterdam. 9 April: J. H. F. van Steden, schoen maker, Rotterdam, Delfgauwstraat 54, werk plaats hebbende Rodenrijkschestraat 68 al daar. l£c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. C. C Arnold, Rotterdam. 9 April: H. G. W. Strörmann, stcadoors- knecht, Rotterdam, Ruilstraat 59. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. H. J. Sasburg, Rotterdam. 9 April: F. Lantermans, Rotterdam, Snel- linckstraat 33b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. H. H. de Hartog, Rotterdam. 10 April: M. D.' G. C. Clement, zonder beroep, Rotterdam, Diergaardelaan 55. R.c. Mr. S. N. B. Halbertsma. Cur. Mr. L. A. Dónker, Rotterdam. 10 April: J. v. d. Meer, koopman en schil der, Leeuwarden, Camminghastraat 27. R.c. Mr. B. Ph. Baron van Harin xma thoe Sloo- ten. Cur. Mr. B. Dorhout, Leeuwarden. 10 April: G. D. Veenstra, veehouder, UreterpTR.c. Mr. B. Ph. Baron van Hannxma thoe Slooten. Cur. Mr. J. Walsius, Drachten. 10 April: E. Kreijkamp, Apeldoorn, Jachtlaan 39. R.c. Mr. H. L. Wilkens. Cur. Mr. C. J. ten Cate, Zutfen. 10 April: P. v. d. Waarden, Brunssum, Rumpenerstraat 10. R.c. Mr. Gadiot. Cur. Mr. Hensgens, Heerlen. 10 April: J. J. H. Hermans, koopman iti granen. Wijlre. R.c. Mr. Ruland. Cur. Mr. Rilcmenspoel, Maastricht. TE TILBURG De beide colleges, die prof. mr. E. Gim- brtre gistermorgen gat, handelden over ^Letter of Credit". HUIZEN, 1875 M. Uitsl. N-C.R-Va* Uitz. 8.159.30 Concert 10.3011.00 Korte Ziekendienst 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur 12-0012.15 Politieber. 12.301.45 Orgelconcert door Jan Zwart 2.002.35 Gramofoonpl. 2.353.15 A. J. Herwig „Snijbloemplanten en het behandelen van snijbloemen” 3.153.45 Cursus knippen 4.005.00 Ziekenuurtje 5.006.30 Concert. Frits Meyerse, zang. Dirk Vos, viool. Mevr. Hanny Helderman- Smit, piano 6.306.45 Gramofoonpl. 6.457.15 Lezingen namens de Ned. Chr. Reisvereeniging. Sprekers E. Schenkman en E. van den Tol 7.157.45 Joost SJuis „Het opfokken van kuikens” 7.458.00 Politieber. 8.0011.00 Decla matie door Arie Post. Muzik. medew. door het „Draper” Kwartet. (2 violen, alt en cello) 9-309’4-5 Vocaal Intermezzo Gramo foonpl. 9.4510.00 Persber. 10.00— 10.40 Declamatie 10.4011.00 Vervolg concert. AALSUM 10 April van Cardiff te B. Ayres. AMBULANT ms. 10 April van Kopenh. Holtenau. ANNIE 10 April van Ostende te Londen. APOLLINAR1S III ms. uitgekl. naar Dusseldorf, stanza naar Rouaan. I 10 April van Hamburg naar BATAVIER V 11 April v.m. 7 u. 40 van Rott te Gravesend. COLYTTO 10 April Nicolas naar Antwerpen. EEM 10 April Gibraltar gcp. Middlesbro naar Tarragona. EIBERGEN 10 April Fernando Noronha gep., La Plata naar Las Palmas. EMMAPLEIN 11 April Kopervik gep. naar Narvik. FARMSUM 10 April van Cardenas te Antilla. HARMINA ms. 10 April van Gravesend naar Duinkerken. JANTINA ms. 10 April van Brussel te Lond. JANTJE, ms. 10 April van Nieuw poort Londen. KERKPLEIN 11 April Kopervik gep. Rott. Narvik. LEONORA 10 April van Poortershaven Newcastle. LIMBURG 10 April te Lond. uitgekl. n. Rott. LINGE 11 April Gibraltar gép., Santa Pola n. 1 Hoek van Holland. De directie der N. V. Tabaksindustrie vil. Gebr. Philips te Maastricht, heeft eergis teren een telegram gezonden aan de se cretarissen der vier samenwerkende werk lied en organisaties in de sigaren-industrie ^an den navolgenden inhoud: Slotvergadering te NUmegen In het Concertgebouw ,X>e Vereeniging” te JUJmegen had gisterenavond tie groote slot vergadering plaats van den tweeden Dietsch Academischen Leergang. De vergadering was zeer druk bezocht. De voorzitter der Regelingscommissie, de heer Ch. The wissen, opende den avond met een hartelüke begroeting der aanwezigep. Daarna hield Bernard Verhoeven een re^e over Guido Gezelle. Na de pauze zong mevr. Toos Vekemans Teppema liederen van Guido Gezelle, getoon zet door J. Tiené Jr., Cath. van Rennes, Lod. Mortelmans en Ch. Lamy. Zij werd aan den vleugel begeleid Victor Waelput. De zangeres had een gevoelvolle en be grijpende voordracht. De liederen werden af gewisseld door de clamaties van Bernard Verhoeven, die op een zeer suggestieve wijze verzen van Guido Gezelle ten gehoore brapht. Daarna sprak de hw Ch. The wissen, die zoowel Bernard Verhoeven als mevr. Veke mans hartelijk dank zegde voor den genot- wilen avond, welken zij verschaften en de toestemming der vergadering vroeg om aan den nm zijn zware ziekte herstellenden Wies Moens een vriendschapstelegram te sturen. Deze toestemming werd bü acclamatie ver leend. Uit naam van de Vlaamsche studenten ■prak toen nog de heer Réné Lagroo, leider Wm 4te Vlaamsche studenten te Leuven. ZEESEN, 1635 M. 6.20 Concert en klokgelui 7.20—8.10 Morgenwijding. Klokgelui 9.2511.05 Lezingen 11.05 Concert. Orkest en piano 12.50 „Dohttle- Ausstellung”. Hoorspel 1.50 Piano-recital 2.20 Lezing 2.50 Liedjes bij de luit 3.20 Lezing 3.50 Orkestconcert 4.40 Verslag voetbalwedstrijd WeenenZuid Duitschland 5.507.20 Lezingen 7.20 Concert uit Hamburg. Orkest en vocale solisten. Daarna tot 11.50 Dans muziek. 296. Floep daar gingen de eerste twee. Ze zeulden over den rand. Er klonk gelach, geschreeuw; „hoera" van de men- schen aan den kant. Jan lachte maar. Wat kon hü doen? Hü zat en hü draaide mee. „Nooit ga ik weer cp een rad.’’ HinCYON LIJM, STAD ARNHEM B. Aires naar April van Las Palmas. HOLLAND-1FZIXA-LIJM. BILLITON (uitr.) 10 April van Mosselbaai n. P. Elizabeth. KLIPFONTEIN 10 April van Hamburg naar Antwerpen. MELISKERK (uitr.) 8 April te Mombassa, 10 April van Mombassa n. Tanga. HOIaLAMD AMEBIKA-IalJM. BURGERDIJK 10 April van Baltimore NewportrNews. n EEMDIJK, Pacifick, naar Rott., 10 April van St. Thomas. STATENDAM 10 April nam. 11 uur 30 van Rotterdam naar New York; 11 April v.m. 4 u. 15 min. in zee. HOIsIsAND AUSTBALIe-LIJN. ABBEKERK (uitr.) pass. 11 April Ouessant. ARENDSKERK (thuisr.) pass. 11 April Vlis- slngen, Antwerpen naar Bremen. KOLIsAND BKITSCH-INDIë-LUN. KIELDRECHT (thuisr.) 10 April te Antw. KOUDEKERK (uitr.) 1^0 April v. Bombay. STREEFKERK. Hamburg naar Antwerpen, pass. 11 April Vlissingen. VECHTDIJK (uitr.) 10 April v. Rangoon. HOLLAND OOST-AZIë-LIJN. ALDER AM IN 10 April van AmsL te Hamburg. MARIA ms. 9 April van Plymouth te Ports mouth. MARTHA ms. 10 April van Duink. te Londen. MERWEDE 10 April te Greenwich uitgekl. n. Antwerpen. NOORD WIJK 10 Afrril van Newcastle 1 Boucau. ORION ms. 10 April van Antw. te Londen. PALLAS ms. 10 April van Antw. te Londen. PRINSES JULIANA ms. 10 April van Antw. te Londen. PROF. BUYS 10 April van Harlingen te HulL ROTTUM ms. 10 April van Arbroath te Ply mouth. STAD HAARLEM 11 April van Rott. te Gra- vosa. STAD ZALTBOMMEL 9 April Nantes. STOLWIJK 10 April van Boecau naar Bilbao. TEUNA, m.s. 8 April van Londen te Duin kerken. THEMISTO 11 April van Rio Janeiro n. Cuba. TI BA 10 April Ouessant gep., Rott. n. Oran. TRENT 10 April van Windau n. Gent. VOLENTE ms. 9 April van Limhamn Holtenau. VRIJHEID ms. 10 April van Londen. WEGA 10 A*ril te Hamburg WESTPLEIN 10 April van Narvik n. Rott. WIELDRECHT 11 April Ouessant gep.. Rott. naar Stamboul. ZEELANDIA ms. 9 April te Lond. uitgekl. n. Nieuwpoort. ZUID BEIJERLAND ms. 10 April Bevezier gep. om de Oost. KOM. NED. STOOMB. MAATSCHAPPIJ. AGAMEMNON. Valencia naar Amsterdam, pass. 10 April Kaap Finisterre. AJAX 10 April van Barcelona te Genua. ARIADNE 10 April van Huelva te Lissabon. AURORA 10 April te en van Gravasa n. Bart BERENICE 11 April van Amsterdam te Rot terdam. BRION 10 April te en van Aalborg naar Am sterdam. IRENE 11 April van Amsterdam te Rotterd. JUNO 10 April van Valencia n. Rotterdam. MARS 10 April van Genua te Livorno. MEROPE 10 April van Amsterdam te Ham burg. MINERVA, Algiers-Amst., pass. 10 April Gi braltar. NEREUS, Amst.-Kopenh., pass. 11 April Hol tenau. OBERON 10 April van Vigo n. Lissabon. PERSEUS 10 April Muzel n. Carthagena. SIMON BOLIVAR 10 April van Curasao n*aar P. Cabello. STUYVESANT (uitr.) pass. 10 April Azoren. TELLUS 10 April van Yerakini te Limni. THESEUS 10 April van Kopenhagen naar Aarhus. ULYSSES 10 April van Constanza n. Varna. ZEUS 10 April van Vigo naar Amsterdam. ZQb

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11