Feijen s schoenen N-H-D BEKWAME HULPVERKOOPSTERS Langestraat 59 - Tel. 205 van Het V**OOM DREESMANN ALKMAAR JAC. MET - ALKMAAR Een proefrit zal u overtuigen de bijzondere dezen luxueuzen wa^en hebt nou ?een gelegenheid ge had zijn technische waarde -te leeren kennen. Inschrijving van Leerlingen Parochianen van St. Laurentius en* St. Joseph van t Denkt U er om, als U morgen ter kerke gaat, Uw ingevuld aangifte biljet voor de K.R.O. mede te nemen SPORTEN WEDSTRIJDEN K. N. V. B MARKTNIEUWS <- Billijke prijzen Oudorp, 12 April 1930. ïtëi Firma Th. Kraakman 8C Zn. Nieuwlanderaingel 69 Alkmaar - Telef. 1096. Duitsche Herdershond R IJ W I E L- A ANBIEDING Geen concurrentie wordt gevreesd OPENBARE AANBESTEDING Jac. Groothuizen Elizabet Nijman Leerling of gevorderd leerling Jn. Veldman ONDERTROUW- EN VERLOVINGSKAARTEN Monsterboek ter Inzage Van Putten Oortmeijer PAYGLOP - z ALKMAAR Levering zoonoodlg binnen enkele uren. PRIMA KAAS 1.60 per stuk DANKBETUIGING FLINKE SCHILDERS gevraagd, bij JOH WEDA. Bakkum, gem. Castrlcum. DANKBETUIGING 1880 1930 Jacob Stuijt Jzn. E. StuijtBlanket! Swift—zvv. Telefoon 572 en 873 R.K. MEISJE KINDERWAGEN TE KOOP MAKKEN KET BODEZAAK R. K. DIENSTBODE leeftijd 15 k 16 Jaar. bü Jn. PLAK, Laanweg, Harenkarspel. TIMMERMAN Alkmaar - Telef. 457 NET MEISJE TE KOOP Landbouwerszoon NAAIMACHINE best gewonnep hooi ook btf gedeelten, bü L. HOOGE- WERF, Hoensbroek. mak Rij- en Werkpaard 3500 1ste hypotheek gevraagd door gepenslonneerde. ruime overwaarde, spoed. Br. onder no. 8060, bur. van dit blad Schildersknecht R.K. DAGMEISJE 'fetch aan te melden Dinsdag en TE KOOP EEN CAFE U kunt onmf 'rlcllijk eigenaar worden van een Chevrolet. Het G.M.A.C. termijnbetalings- systeem biedt U alle mogelijke faciliteiten. Rijwiel-Industrie „BURMANIA” DANKBETUIGING EEN AUTO TE KOOP 1ste R.K. Mode-Academie (Ph. Jansen) Alkmaar - Verdronkenoord 12 EEN TELEEOONTJE cn wij staan onmiddellijk te Uwer be schikking om een proefrit te maken in de NIEUWE 6 CYL. CHEVROLET 1930. U kent de elegante lijnen en .liet fraate uiterlijk van dezen cconomischcn auto, inaar U roach 2195.—Club Sedan ƒ2445.—. Sedan de Luxe 2695.- OFFICIAL DEALER Kappersbediende Zijn hecht en sterk Steeds nieuwe modellen Motorfiets te koop NET MEISJE K. Bijman A. Bijman-v. Dam Jac. Stuyt en E. M. Stwt Blanhert BARBIERSZAAK SCHOEIENHOUT t Petrus Swart Woonhuis mat Schuren enz, ingericht als hoenderpark, geh. groot pl.m. 32 Aren. Koopsom 4500. Te bevr. bü P. N LEERING Gz te Oudorp, telefoon 1086 Schotsche Pootaardappelen Jac. Stuyt E. Stuyt-Blankert te Assendelft, hunne 50-Jarige echt vereeniglng te herdenken. HARMONIUM waarde ran Jacob Bijwaard Cath. Schut hunne 40-jarige echtvereeniglng herdenken. Zijdewind: >8 r- D HEILOO, Promotie 3e Ida 1 en VRAGEN te Op VOOR DEN ZATERDAGAVOND. VAN 7 TOT 10 UUR. ZICH TE PRESENTEEREN NA 7 UUR. Schermer: Oudorp: A BIJMAN Spierdijk: Oudorp: spoedig zoo moge- Oudorp. April 1930 onze te Kruisweg, Bergen *t Zand, 8 April bü In uw eigen belaug dus naar de ENGELTJE WIERING te Uit aller naani: p. eerste op •cbenkt aandacht Ma Uwe aaaoaca Te koop een zeldzaam mooie voor neden 0.06, 3e soort f 0.02—0.03, aan- K.G.; spinazie f 4.90—5.00; sla VOOR SLECHTS 35.— EEN RECLAME-RUWIEL ■net een vol jaar garantie Opleiding COUPEUSE, COSTUMIÈRE, LEERARES. Tevens een cursus voor eigen gebruik. Ook gehuwde Dames kunnen hieraan deelnemen. Leerlingen hebben gelegenheid hun lesgeld terug te verdienen. Inlichtingen E. BOEKEL Tuitjenhom, 8 April 1930. A. NIEROP T. A. NIEROP-BALDER geven met blijdschap kennis van de geboorte van hun dochter Theodora Margaretha Alkmaar, 11 April 1930. Nleuwesloot 13. HET ADRES voor alle Feestartlke'en, Voordrachten. Costumes, enz., is (Grimeur) OUDE GRACHT 163 en 12% -jarige Echtvereeniglng Gevraagd met Mei te Hoorn, een R.K. hulp in de huishouding in een klein gezin van 2 personen, geen wjnkel. Br. no. 8049, bur. v. d. blad. Gevraagd met 1 Mei een b»j K. BEEMStEK, Brood- en Koek bakker, Bovencarspel. Amsterdam, April 1930 P. C. Hooftstraat 62 Namens het R.K. Kerkbestuur 6T. JACOBUS MAJOR te AKERSLOOT, zal ondergeteekende op VRIJDAG 25 APRIL 1930 trachten aan te besteden: Bü dezen breng ik mijn welgemeen- flen dank aan allen die mij en mijn zaak, café, kruidenierswinkel en fou- ragehandel, sinds een achttal jaren ten gunste z(jn geweest. Heerhugowaard-Noord De SpartaanOVVO Holland—TOO. Uit aller naam. C. ROSKAM KRAAKMAN en Kinderen ’t Veld: Jn BIJWAARD L BIJWAARD—LIGTHART Oude Niedorp, April 1930 VEGTEN BREED8TR 21 Voor slechts 45.een eerste klas Hollandsch Rijwiel Voor slechts 60.een der fijnste rijwielen, welke in kwaliteit, afwer- Breezand: A. J. BIJWAARD Marg. BIJWAARD—BAKKER en Kinderen Hiermede betuigen wij onzen harte- lijken en oprechten dank aan Familie, Buren en Vrienden, in 't bijzonder aan den Zeereerw. Heer Pastoor Hendriks, den Weleerw. Pater Wildenburg, den Zeergel. Heer Dr. Oterdom en Zuster Meurs, voor de groote belangstelling, betoond tijdens de ziekte en het over lijden van onze geliefde Moeder. Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ADA ROSKAM geb. STROOMER Hiermede betuigen wij onzen hartc- lijken dank aan allen, voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij de ziekte en het overlijden van onze lieve Moeder MAARTJE WIERING wed. D. Min Namens de Familie MIN Den 22en April a.s. hopen onze ge achte Broeder en Zuster en hun 50-jarige Echtvereeniglng te her denken, te Assendelft Namens de Familie: Weduwe BRUIN—STUIJT Boeroestr 23 huls, Amsterdam SBC—«tadskanaal DONAR—Robur et Velocitas BEO—Klnhelm. MiddelburgZeelandia. Amhemsche BoysBe Quick (G.) VeendamRigtersbleek. HBS—RFC. TEC— RCA. BFO—NAC. AGOW—FeUenoord WFC—D6V. PS V Overmaas. AchillesOOLTO Alphende Zeemeeuwen. ODSZeeburgia. NOAD—DFC. t Gooi—EDO Staatsmijn EmmaNEC. ExcelsiorKennemers. de BaroniePalemig. ABC— LONGA. Eend rach tSCH Eindhoven —Enschedé. DongenJuliana. HalfwegVelox AlmeloLemmer Schoonhoven—HRC. ADOWageningen. Quick (N Steeds Hooger. FrisiaDO TO. OSV—DH3. DOS—EVC Tubantla—UW. Gevraagd met 1 Mei omstreeks 15 Jaar bjj C. DUINEVELD, Verl. Meerweg. Breezand. Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Adres: S. HUIBERT8, Wagenmaker- straat 12, -Alkmaar, haver- en tarwestroo, franco thuis voor 35. per 1000 küo, bü F. KRAP te Winkel. Të koop een flink b'j den weg loo- pende met wagen, zeer geschikt om te ven ten. bü C BIBO, te Oudorp. Te koop een goed bestaan gevende op Alkmaar, met flinke behuizing. Br. onder no. 7941, bur. van dit blad. Gevraagd wegens ziekte der tegen woordige een Terstond gevraagd een bij F. HES te St. Pancras. Handel In Wijn, Gedistilleerd, Likeuren, Limonades. ANNO 1804 Gevraagd lijk een voor dag of dag en nacht. Brieven onder No. 7913, aan het Bureau van dit blad. FAILLISSEMENTEN Gedeponeerd is de eenige uitdeelingslijst in het faillissement van K. Jonker. Driehui zen (gemeente Zuid- en Noord-Schermer), met een uitkeerlng van 3.324 pet. nieuwe en gebruikte SCHUITJES en 115 Meter zoo goed als nieuw TUIN- SPOOR. waaronder 2 bochten en 2 draaischijven, bü K. BRUIN, St. Pan cras. Er biedt zich aan een welke zich met Mei gaarne geplaatst zag op bloembollenbedrijf (extern). Omtrek Heiloo of Lünmen. Br. onder no. 7927. bureau van dit blad. Te koop een (Mars), een kippenhok voor 30 kipr>en en een waterdicht kleed (bruin 2'4 X 6, z g. a. n., bjj A. VADER. Hondenweg, H.H. Waard-Zuld. Te koop oog. 5 A 6000 K.G. 050; 2000 Kg. Uien 050; grove 1.40. 10 April. Brusselsch witlof. Programma voor Zondag. AjaxBlauw Wit Go AheadVelocitas. Afdeeling 1 Promotie 2e klasse. HaarlemDEC. N.V. W. F. STOEL ZOON’r BouwmaterialenbedriJf Alkmaar Promotie 3e klasse DCL—Hllllnen Afdeeling II Promotie 2e klasse Fortuna—VUC. en Alkmaar, Te koop een bruine bles merrie, bü G. WEEL. Volgerweg 19 te Beemster. C. BOEKEL A. BOEKEL VLAARKAMP en Kinderen. Spanbroek Jb BIJMAN CATH. BIJMAN—PAAUW en Kinderen hun herdenken Namens hun Ouders, Broers en Zusters FAMILIE NIJMAN Egmond- Binnen. April 1930. Receptie van 3—5 war mm. N BIJMAN CATH. BIJMAN— COMMANDEUR en Kinderen Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen: Hoorn: C BIJMAN M BIJMAN KRAAKMAN en Kinderen Gevraagd een bekwaam JOH. BES. TuitjenhornHaren karspel. Bestek en teekeningen zyn te be komen tegen betaling van f 5..per stel, franco per post ad 5.30, bü de firma P. RYNJA te Amsterdam, Re- guliersgracht 130132 (postgiro 5480:. JAN. J. HONEKAMP, Architect. Noordermeer. Wognum: C. BIJMAN M. BIJMAN—VRIEND en Kinderen P. J. BIJMAN M. BIJMAN—SCHOORL en Kinderen S. BIJMAN O. BIJMAN—BAKKER en Kinderen per stuk; peel I 79H ct., Idem n 2145% et.; rabarber I 2Q—32 et-, idem II 1117 ct.; selderü 34 ct.; pieterselie 810 ct.; raap stelen 34 ct; radüs 59 ct.: peen 35 ct. per bos; selderüknollen 12 ct. per stuk; slavellen per kist 2545 ct.; aardbeien per schotel 3236 ct. GEVRAAGD Woensdag a.s. van 912 en van 2—4 uur. NASSAULAAN 31 E, Alkmaar. voor geringen prüs een twee-persoons pltch-plne ledikant, zoo goed als nieuw, met springbak en prima vee- renbed. Te bevr bü CL V. 8TRAA- TEN, agent van dit blad te Heiloo. Te huur of te koop tegen getnakke- UJke conditiën waarin vergunning en kruidenierswin kel. staande te Wadway-Spanbroék Het geheel bestaat uit 3 perceelen en ia desgewenscht in gedeelten te koop. De perceelen zün ook zeer geschikt om er een ander bedrijf in uit te oefe nen. Te bevragen bü P. KOOMEN Sr.. Spanbroek. Heden overleed In het Liefde gesticht te Behagen, tot onze diepe droefheid, na een gedul dig gedragen lüden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde echtgenoote. Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARGARETHA TUINMAN In den ouderdom van ruim 78 jaar. P. BOEKEL. G. BLANKENDAAL. C. BLANKENDAAI BOEKEL. De ondergeteekenden betuigen hun hartelüken dahk aan den Zeereerw Heer Pastoor v Baaren, den Weleerw. Heer Kap. v. Vucht. den Zeergel. Heer Dr. Destree, aan Familie, Buren en Vrienden, inzonderheid aan mün ge- •chten patroon, den heer Jn. Blom en echtgenoote, voor de belangstelling, betoond bü de ziekte en het overiü- den van onze zorgvolle echtgenoote en moeder TE KOOP (4 pers.) In prima staat Onderzoek en proefrit toegestaan. Te zien bü het Hotel „Concordia” te Noordscharwou- de en te bevragen bü A. GROOT Nz. Emmastraat 65, Alkmaar. I king en lichten gang uitmunten boven I menig rijwiel. Elk rüwlel kunt u zon- I der verplichting tot koopen franco thuisbezorgd krüeen. Om de kwaliteit te laten zien. Wat wü u voor die lage prijzen kunnen leveren. Op conditie wordt een kleine ver hooging berekend p. zak bij J VAN Middelweg. H. H.- cL; prei 3ct.; selderie 45 ct.; raap stelen 35 ct.; radüs 68 ct.. alles per bos; wortelen 23 ct.; witlof 814 ct., alles per K.O. Afdeeling IV Beslissin gwedstrüd RoermondWilhehi|ina (terrem V.V.V.). Promotie 2e klasse TAC—De Valk (terrein Willem II). een partü pulkbese aardappelen en 2 voer dekriet. P. BEERS Czn.. Middel weg, H.H. Waard-Zuld. Hoogwoud Jb DEKKER W DEKKER—BUMAN en Kinderen reu, 70 c.M. hoog, 2'4 jaar oud, zeld zaam mak voor kinderen, bü A. PRINS, Dlrkshorn. wüzè ook, kan worden beslist wie de sterk ste hoofdstedelüke ploeg heeft. In Deventer ontmoeten elkander Go Ahead en Velocitas. De Groningers deden na de dlstrictswedstrüden uitstekend werk door eerst Blauw Wit met groot verschil te klop pen en daarna Willem n een punt te ont nemen. De vraag Is nu maar, wat de Noor delijke kampioenen buiten hun stad zullen prestoeren. In Go Ahead treffen zü wel een van de sterkste, zooal niet het sterkste elf tal. Wü gelooven dan ook niet, dat Velocitas haar succes met een overwinning of zelfs maar een gelük spel op de Oostelüke kam pioenen zal kunnen uitbreiden. De kampi oenskansen van Go Ahead zullen alzoo na den wedstrüd van Zondag a.s. wel een vas- teren vorm gaan aannemen. Bloemenveiling ,,’t Centrum” Dar win William Copland 35; Bartigon idem; Bouton d Or 4625; Baron de la Tonney 67; Pr van Oostenrük 34; Cram. Bril lant 23; Rose gris-de-lln idem; Duch. de Parma 3—4; Hobbema 4425; Couronne d Or 3—4; Murillo 23: Theeroos idem; Narcis Golden Spur 45fO; Ornatus I»—115; Van Sion 5060; Sir John Watkin 6575; Zilver Phoenix 80125; Victoria 6080: Princeps 45—60; Queen of de Nord 90110; Anemoon de Caen 70150; Hollandia 30 145; Vulgens 175205 per TGO; Blauwe druif jes 59; diverse stektulpen 11—24; diverse bloemen van lathyrus 1239 ct. per bos. Terstond gevraagd een Zelfst. kunnende werken. R.K.. (In tern) bü A. KV1N, Coiffeur, Boven karspel. De wedstrüd In het Stadion tusschen de belde hoofdstedelüke kamploensclubs. Is voor de Amsterdammers het lang verbeide eve nement, hoewel de ontmoeting met betrek king tot den Nederlandschen kampioenstitel niet zoo büzonder belangrijk schünt. AJax noch Blauw-Wit zuilen het zoover brengen, vermoeden wü- Maar, zooals gezegd, voor de hoofdstad is de ontmoeting van groot be lang. omdat In de belde wedstrüden tus schen Ajax en Blauw Wit beter dan op welke Wegens vertrek naar Indië een z. g. a. n. motorfiets te koop ..Motobe- cane", 2 P K 2 versn. starters, max snelheid 65 K.M. voor eiken prüs Adres: W. v. d. MEER, Oudegracht 164, Alkmaar. De firma C. JAMIN vraagt den winkel, leeftüd niet be- 18 jaar. Zich aan te melden filiaal C. JAMIN, Langestraat 6. Alk maar. den 22sten April hopen onzé geliefde Ouders en hunne 50-Jarige echtvereeniglng te herdenken. WOGNUM, 11 April „De Volharding." Uien i 0.20; witlof, le soort f 0 07—0.10, 2e soort f 0.04- voer 10.000 t 2.00—4.90. HEM, 11 April. Zuider-Kogge. Sla f 1.50 f 4.20 per 100 krop; witlof f 712; spinazie f 10.90—14.QQ; radüs f 220. BLOKKER, 11 April. „Op Hoop van Ze gen." 5500 krop sla f 1.205 80: bloemkool f 315; spinazie f 3.10; radüs f 3 90; wit lof f 610; Present van Engeland f 526.70; Jonathan f 10.1016.10; Brederode f 10.50. ALKMAAR. 11 April Export veiling. Aardbeien f 0.070.11 per (tuk; blo mkool f 1220, boerenkool f 0.70. alles per 100; gele kool f 1.803.80 per 100 K.G.; kropsla f 4.40 t 7.30 per 100 krop; prei f 35.80 per 100 bos; perziken f 0.25 per stuk; postelein f 0.86 f 109 per bakje; rabarber f 1724; raap stelen f 12.40; tadüs f 3.806.00, alles per 100 bos; roode kool f 5.309.30 per 100 KG.; selderie f 1.80 per 100 bos; splnarde t 0 41 f 053 per bakje; spruiten f 1625 per 100 KG.; enkele spersieboonen f 2.26 It.C.; uien f 0.70 per 100 K.G.; wortelen f 28 per 100 bos- witlof, le soort f 4.10630, 2e soort f 1.60—2.50, per 100 pond. 15 April as., hopen onze Ouders, Schoonouders Wij besparen voor u een bedrag van 15.— per rijwiel, als men or.ze prijzen met andere vergelükt. Den 21sten April hopen geliefde Oom en Tante hun 50-jarige Echtvereeniglng herdenken. Hun dankbare Pleegkinderen A P. STUYT. A STUYT—VROUWE en Kinderen. Westrere -41der, Westzaan. April 1930 Castricum J BIJMAN C. BIJMAN—v. d STEEN en Kinderen TE KOOP centrum stad. Prijs bUlük. Adres: wed. BRUIN. Breedstraat 49. TE KOOP lang 150 bü 30. hekpalen 150 bü 15. Te koop gevraagd KOEMEST. A. TUIN, schipper, t Zand. Heden overleed na een gedul dig gedragen lüden. voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echt genoote. Dochter, Zuster en Behuwdzuster CATHARINA KOS-HINK in den ouderdom van 23 jaar. Haar diepbedroefde Echtgenoot J. KOS Wz en familie V Op den 20sten AprU a.s. hopen onze geliefde kinderen, zuster en zwager BEK ERWEDSTRIJDEN Derde rende BW-HFC Kerkrade8W Hoensbroek—Miranda. PicusTheole. VSVOosterpark.. GV A VSchinkel 141 ven. VltesscSparta. TER AAR. 11 April. Veilingbericht R. K Veilingvereenlging Tuindersbelang. Aanvoer flink. Sla f 0.60—4.30. Spinazie f 8.80—11.10. vellen per kist 723 cent. Bloemkool per stuk 4—39 cent. Radüs f 2.70—3 60. Selderü f 2 30 3.30. Prei f 70 cent. Snüboonen per- stuk 8 cent. Hortensia's per stuk 5781 cent. PURMEREND, 11 April „Afslagvereenl- ging Beemster. Purmerend en Omstreken". Aangevoerd: AaardappelenBonte 0.83; Blauwe 0.720.83 per 25 Kg. Aardbezian 0210.72 per doosje; Witlof 513 per 100 Kg. Bloemkool 430; Roode kool 140 10.40; Savoye kool 0.701050 per 100; Spinazie I 0.40—0.74, Idem II 0 10—0 24 per 6 Kg.; Sla .80—8; Andüvle 1.20—2.60 per 1OO krop; Radüs f 3.806.60: Peterselie f 1; Raapstel en/ 1.70—3.40: Rabarber f 4 —24; Wortelen f 0.33—037 per 100 bos; Uien 0.15—0.26 per 25 Kg.; Prei f 0.60— 5.60 per 100 bos; Pres entvan Engeland 16 55; Zoete Ballefleur 25 per 100 Kg. Te koop te St. Pancras J Het van ouds en welbekende Makelaarskantoor van A. v. DIEPEN Beëedigd Makelaar-Taxateur Veller, Spoorstraat E 3 Telef 574 blüft op den ouden voet doorgaan en bestaan Steeds aanbevelend. Te koop verschillende Heeren- en Burgerwoonhuizen. in alle prüzen, verschillende zaken en bedrüven. Boerderijen groot en klein en loe Land. Veel geld beschikbaar Hypotheek. BEVERWIJK, 11 April Coöp.Tuinbouw, Vrüe Groenten- en Fruitveiling W. A. Glassplnazle 3040 ct.; natuur Idem 85130 ct.; witlofstek 3050 ct.; boerenkool 2025 ct.; Idem spruiten 510 ct. per kist; witlof I 1015 ct., idem II 611 ct.. idem stek 27 ct.; peen 12 ct.; bieten Idem; uien onver koopbaar; schorseneeren 23 ct.; aardappe len 1142 ct.; spruitjes 1216 ct.; bakspina- zle 810 ct., natuur idem 1116 ct. per Ke.; sla 3—7 ct.; diverse bewaarkool 610 ct. 80 bakken Schotsche poters, tevens beste eetaerdappelen. Bravo’s, niet af kokend. f 1. STRALEN Pzn., Waard-Zuld> De H. Uitvaartdienst zal ge houden worden op Maandag 14 April as des morgens 0 uur in de kerk van den H. Joannes den Doo;>er te Noord-Scharwoude. waarna de begrafenis. Den 22sten AprU hopen onze ge liefde Oom en Tante en Uit aller naam: JOHANNES STUYT en ALIDA STUYT HH Waard-Zuld. TE KOOP Een in goeden staat zijnd harmonium met 8 goed werkende registers en 2 kniecouplets. Wed. J. DOES, H.H.- Waard-Zuid. AMSTERDAM, 12 April De aardappel prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 3 ladingen, zijnde 3625 H.L. ALKMAAR, 11 April 1930 Graanmarkt Aangevoerd In totaal 796 HL, als 61 H.L. tarwe 1050—1150, 245 H.L. gerst 8 00—825, 382 HJ,. haver 7508.00, 61 HL. boonen. paarueboonen 8.75, bruine boonen 12.00 15.00, citroen ld. 15.00—24.00, duiven idem 13.00—14.50, witte ld. 25.00—2800, 5 H.L. karwüzaad 39.00. diverse. 42 HL. erwten, gr. erwten groene 11.00—20.00, ld. grauwe 12 00 23.00. ld. vale 15.0022.50, alles per 100 K G Handel vlug. OBDAM, 11 April. ..De Tuinbouw.” 5000 K G. roode kool f 5.50—6.20 3000 K.Q. gele kool f 3 80—4 30; 1600 K G. Deensche witte kool t 1; 3500 K G. uien f 0.30—0.40. BEVERWIJK, 11 April. „Kennemerland.” Spinazie f 0 801.40 jier kist; sla 57 ct. per krop; postelein f 1.601.85 per kist; ra barber, le soort 2428 ct., 2e soort 1045 HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN DE BESTAANDE R.K. SCHOOL EN HET BOUWEN VAN EEN HOOFDONDERWU- ZERSWONING TE AKER SLOOT, A. D KERKLAAN- JVLIANAWEG BROEK OP LANGENDIJK, 12 April Aanvoer: 70.000 Roode kool 4.8010.10; 42500 Gele kool 3—550; 40.00 Deensche witte kool 1—1.70; 1400 Kg Bieten f 0.70 IN BEMANDE FLES8CHEN VAN 60 L. EN KRUIKEN VAN 10 LITER. Dinsdag, Reeliefde Grootouders en A. E DE BOER—BIJWAARD Jn.. de Boer Verlaat: H P KAGER M. A KAGSR—WEEL en Kinderen le soort t 0.11—0 14, 2e soort f 0.04—0.08; spruitkool, le soort f 0 240.31, 2e soort f 0.13—0.17; spinazie f 0.40—0.58 per kistje; kropsla, le soort f 3.904.60. 2e soort f 2.80 f 3 45 per 100 krop; selderü f 1.40—1 95 per 100 bos ENKHUIZEN, 11 April „Bloemenlust.” Anemonen 11.70; Rozen: Rozalandig 4.70— 8 20; Headly 6 60—8 60: Columbia 3.50 per 100 stuks. ENKHUIZEN, 1! April. Vlschmarkt. Aangevoerd werden 180 tal reepharing van 86—50 ct., 526 tal zegenharing van 2035 ct.. 808’4 tal fuikharing 50 ct. per tal; 784 tal kuilharing 24 ct. per tal; 750 pond Noórd- zeeschol van 9.15 tot 10.20 per i00 pond. WARMENHUIZEN. 12 April. Uien f 0.601 10, groote uien f 1.201.70; gele kool f 5 605.80, 2e soort 2.904.40; roode kool f 3 20—7 60. 2e soort f 2 50—5.00, uit schot f 1 402.30; Deensche witte kool f 0.60 f 1.70, 2e soort f 0 60 NOORDSCHARWOUDE. 12 April 1930. 7030 K.G. uien. Groote uiten f 1.20—1.00; uien t 0.40—0.90. Drielingen f 050—0.60. 4200 K.G. peen (groote) f 0.40—0.70. ld. kleine f 0 60. 1200 K.G. Kroten f 0 80. 229 400 K.G. roode kool f 3.208.80. 36800 K.G. gele kool f 3.80—7.90. 111000 K.G. Deensche witte kool f 0.80—1.80. ALKMAAR, 12 April. Piepkuikenmarkt. Aanvoer 119 kisten en 17 korven. Prijzen: f 1351.50 per K G. Handel stug. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13