ONS BLAD LEEKEPREEKEN L. FRANKENBERG, Alkmaar Voornaamste qKieuws ZATERDAG 12 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 87 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN f50 32 dooden en 'vele gewonden De overweg bij Schoori R.K. Staatspartij Een geheim consistorie R. K. Volkspartij, afd. Utrecht Audiëntie JOH. LAUWERS R. K. Ned. Boeren- en Tuindersbond De ongeregeldheden te Maatstricht Ernstig ongeval te Dresden Varkens voor Duitschland Parfum in plaats van fooien Wegenbelasting voor zwaardere wagens Het gedenkteeken voor Juliana van Stolberg te 1 Autobus door trein gegrepen in de Ver. Staten De „Graf Zeppelin” weer over Nederland? Barometers Thermometers' PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP Reparatie-inrichting AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL voor Uitvoering der Ziektewet Het bedrag der premie art. Plaatsing van een verkeersspiegel verzocht De Amcrsfoortsche bijeenkomst Op 23 April 27 of 28 April Barometerstand 9 uur m: 756, achteruit Naar Het onderzoek duurt voort mee Bij een bouwwerk Hoe Bet invoerrecht verhoogd. Een merkwaardig restaurant in Berlijn Het huwelijksdrama te Helmond Onthulling door de Kroonprinses. Ij TM Alexandra onderteekn- Geen vertrouwen in de heeren Aria, Donders en Beyersbergen van Henegouwen. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week alleen Woensdag en Vrijdag audiëntie verleenen. en groote verschil niet! Nieuws van Gandhi. Gisteren geen onvei lig zout gewonnen. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar en Agentschappen: per week 25 rt.; per kwartaal f 3-23; per poet, per kwartaal 155 b|j vooruitbetaling. Palm-Zondag in de K znpen door E. van leempotte. Zoo juist is de Mie uri en rie nu die rustige sfeer in de dorpsstraat, waar de kerkgangsters nog onder den indruk van de plechtigheid zich aast het palmtakje te da hand naar hots begeven. Mgr. Seipel is afgetreden als voorzitter dea Chr. Soc. Partij. 180 arbeiders ontslagen bij Philips' tabaks industrie te Maastricht. Den 23sten April a.a zal de H. Vader een geheim consistorie houden. De Minister van Justitie beantwoordt do vragen van den heer Vliegen inzake de rel letjes te Maastricht. Te Laiasy bjj Besancon is gisteren een mi litaire trein ontspoord. Er rijn vele dooden en gewonden. ADVEKTEJvi icrKuat vaa regel* 1-25; elke regel meer f U*. RECLAME per regel 8.7* voor de eerste pagina; voor de overige pagina* «Ad Rubriek .vraag en aanboo* htf voerwitbetaling per pus tying P.M per advertentie van 5 regels; tedere regel meer f 0.12 De moeilijkheden in het land- en tuinbouw bedrijf. De districUbestuurder Pieters is ontslagen van rechtsvervolging, wegens opruiing bij de staking te Maastricht. ingenomen uit den steen van een ring, dien ik altijd draag. Zend, mij nu een priester, eer het te laat Is.” Een geestelijke had nog gelegenheid den ongelukkige te leereri, hem het Onze Vader na te zeggen, en onder het doop sel stierf de machtige Turk als een rouwmoedig christen. HOMO SAPIENS i .si w s. Omtrent het huwelijksdrama, te Helmond meldt men dat naar alle waarschijnlijkLieid de vader zelt het vergif tot zich heeft ge nomen. Politie-agcnten, die op het gerucht van de hevige ruzie het huis binnendrongen, vonden den man in een der kamers, terwijl hij hun toevoegde, dat zij te laat kwamen. Meteen gooide hij een flesch, waarin su blimaat geweest was, stuk. Intusschen is het onderzoek nog niet gesloten. In de politieke bijeenkomst, welke op 26 en 27 April as. te Amersfoort wordt gehouden, zal behalve de heeren jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck en D. van der Sterren, als in leider spreken de heer G. Knuvelder. Een kleine brand op de „Mamlx vaa 84. Aldegonde." De afd. Utrecht der R. K. Volkspartij zegt het vfrtrouwen op in de hoofdbestuursleden, die zijn voor den terugkeer tot de R. K. Staatspartij. Naar een der Berljjnsche correspondenten van het JIdbd.” meldt, is het invoerrecht op varkens met ingang van 14 April op 27 mark per centenaar levend gewicht ver hoogd. Er zal een actie worden gevoerd om te be reiken, dat Groesbeek over de gemeenten Nijmegen en Ubbergen verdeeld wordt. De Vlootconferentie. Minister over de resultaten. Donderdag ning van het verdrag. de Hamburg—Amerika-lün mede deelt, zal de „Graf Zeppelin” den 27en of 28en April 'n tocht over de Noordzee maken, waarbij het schip dan zijn route mogelijk over Nederland zal nemen. bijeen breuk van been ot arm Gisteren werd een geheel met passagiers bezette Overland-autobus op een spoocover- gang. gelegen op 20 KM Zuidelijk van de stad Albuquerque in den Staat Nieuw Mexico door een postsneltreln gegrepen en’ geheel vernield. Er werden 32 personen gedood en vele anderen gewond. Bij de botsing vatte de autobus vlam, zoodat de lijken der slacht offers door vqrkoling onherkenbaar njn ge worden. Er zijn vijf hulptreinen naar de plaats der ramp gedirigeerd. De B. B. N. (Bond van Bedrijfsautohou- ders lp Nederland) heeft zich tot den In genieur van Weg en Werken der Nederland- sche Spoorwegen gewend om vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van een ver- keerssplegel bij den overweg nabij Schoori Voor auto's, komende uit het dorp is de plaatsing daarvan van veel gewicht. Aange zien de plaats voor den spiegel op het spoor wegterrein ligt, is toestemming van de spoorwegdirectie noodzakelijk. - bij verlies ▼nn'n I 40." andem rin—j Het college van toezicht, bedoeld in 119 der Ziektewet, heeft tót de bedrfjfsver- eenigingen het verzoek gericht opgave' te willen doen van de premie, welke zij denken te heffen. Uit de antwoorden, welke het college ont ving. zou zjjn gebleken, dat door een aantal bednjfsvereenigingen een premie zal worden geheven welke belangrijk lager is den die welke is vastgesteld door de Raden van Arbeid. Hierdoor acht het college de moge lijkheid niet buitengesloten, dat aan het ein de van het boekjaar zal blijken, dat de van de werkgevers gevraagde premie te laag is geweest. Naar aanleiding daarvan heeft het college aan de besturen der bedrijfsvereenigingen medegedeeld het standpunt in te nemen dat, indien na afsluiting van het boekjaar de door de bedrijf.svereen igingen gevorderde premlën zullen blijken, niet voldoende te zijn tot dekking van de. ten laste van dit jaar komende kosten, dit tekort alsnog door de werkgevers moet worden betaald en der halve niet naar een volgend boekjaar mag worden overgebracht. BDBEAUt BOF ALKMAAR Telefoon: Administratie No. 4» Redactie Ne. «32 Op de vragen van het Tweede Kamerlid den heer Vliegen in verband met het door de justitie ingestelde onderzoek naar de toedracht der ongeregeldheden te Maas tricht in den avond van 16 Oct. 1929 en naar het optreden der politie bU die gelegenheid heeft de Minister van Justitie geantwoord. De nadere correspondentie, waarvan de minister in den brief van 30 Januari j.l. sprak, heeft wat langeren tüd gevraagd, omdat naar aanleiding van dien brief van 30 Januari meeningen en veronderstellingen zijn geuit, die op bepaalde punten een aan vullend onderzoek wenschelijk deden schij nen, in verband waarmede de advocaat- generaal ter plaatse nog nadere verhooren heeft gehoujjen,, Het resultaat van een en ander heeft den minister kortelings bereikt. Het voornemen bestaat, dat te zijner t;id aan de Kamer bericht gewordt van het aan het onderzoek gegeven gevolg en dan tevens nader wordt bezien het verzoek, om ter griffie van de Kamer de stukken van het onderzoek te doen nederleggen. Derhalve moest worden afgewacht totdat op grond van het nu kortelings nog aangevuid onderzoek is beslist., in hoeverre te dezen eenlge maatregel moet worden bevorderd of genomen. Voor wat den minister betreft, heeft hij bereids bevorderd, dat de militaire justitie in behandeling neemt de vraag, of het optreden van den politieman, die naar het onderzoek de doodeljjke schoten hteft gelost, tot strafvervolging moet leiden. Onder voorzitterschap van den heer W ,G. Setteur hield de afdeeling Utrecht van de R.K. Volkspartij gisteravond een druk be zochte ledenvergadering. Met algemeene stemmen werd besloten, de voorstellen der R.K. Staatspartij niet te aanvaarden. De afgevaardigden kregen hieromtrent bindend mandaat. De afgevaardigden kra gen voorts opdracht, ten eongresse mee te deelen, dat de Utrechtsche afdeeling met algemeene stemmen heeft besloten bet ver trouwen op te zeggen in de heeren Arts, Donders en Beyersbergen van Henegouwen, die voor terugkeer naar de R.K. Staats partij zijn. Nog werd medegedeeld, dat slechts één afdeeling zich ten gunste van samensmelting heeft uitgesproken. Alle an dere waren er tegen. Vrijdagmiddag heeft op een bouwwerk tn de voorstad Racknitz een ernstig ongeval plaats gehad, waarbij een arbeider gedood en vier anderen zwaar gewond werden. Een 15-tal arbeiders was daar bezig aard- massa's te verplaatsen door middel van een transportband. Deze band wAd door een motor gedrevven, waarin vermoedeljjk kort sluiting is ontstaan. Vier arbeiders werden door aanraking met den stroom zwaar ge kwetst, een vijfde was op slag dood. Een tiental andere werklieden, die eveneens door den stroom getroffen waren, herkregen spoe dig weder het bewustzijn. De R. K. Ned. Boeren- en Tuindersbond houdt een buitengewone algemeene ver gadering, ter bespreking van de moeilijk" heden in het land- en tuinbouwbedrijf* LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om; 7.23 uur en uwe* morgen om: 7.25 uur. VULPENHOUDERS. Elk «systeem onder garantie gerepareerd j. HET GROOTE GEBOD Wanneer wij het bonte leven om ons heen beschouwen, met zijn jacht naar genot, met zijn hunkering naar geld en goed, met zijn smachtend verlangen naar roem en eer, dan heeft het den rchUn, als had dit menschelijk geslacht de onsterfelijkheid in pacht. Immers, Is sooveel Inspanning om ten koste van gezondheid en nachtrust, soms zelfs ten koste van een rustig geweten goud op te stapelen; is zooveel bitterheid en teleurstelling, welke de schaduw van alle aardsch genot zijn; is zooveel ver guizing, nijd en afgunst, welke de tre den van de trap der menschelijke eer stoffeeren, waard om te doorstaan voor een leven, dat niet langer dan vijftig, zestig, zeventig jaar duurt? In telkens nieuwe ziekten, ondanks den vooruit gang der medische wetenschap; In het razende verkeer langs den «openbaren weg; in ieders eigen brooze lichaam ten slotte loert voortdurend de dood. En geen dag gaat voorbij of een rouwbrief, een begrafenisstoet, een reeks zwart omlijnde annonces in ons dagblad, her inneren ons aan ons eigen einde na vijf, tien, misschien twintig jaar. En toch luistert de groote meerderheid der menschheid niet naar het Schriftuur woord: gedenk uw uitersten! Er is nóg een stem, die voortdurend aan het tijdelijke van ons aardsche leven en het doel van ons bestaan in een hiernamaals blijft herinneren, zon der ophouden en In telkens wisselende voordracht: de Kerk met haar liturgie, die niet anders wil, dan het hart van den mensch uit het stof omhoog trek ken naar zijn eeuwig einddoel. Het hoogtepunt van deze onverflauwde actie der Kerk gaan wij in de a.s. week weer beleven, wanneer in het hart der christenheld, In Rome, de plechtigheden van de lijdensweek Weer in al haar ont roerende indrukwekkendheid gevierd worden en de echo daarvan weerklinkt in al de katholieke kerken van heel de wereld. Dan staakt al wat nog een druppel christenbloed In de aderen heeft, voor korten tijd althans dat jachten naar genot, dat hunkeren naar goud, dat smachten naar menschelijke eer, om de knie te buigen voor den aan een smaadhout gestorven, van eer en kleeren beroofden, gesmaden en ge- hoonden God-mensch. De Goede Vrij dag en heel de lijdensweek stemt ons christenhart tot ingetogenheid, buigt onzen wil tot onderworpenheid, verhel dert ons geestesoog, zoodat wij onze eigen rampzaligheid, onze eigen onvol- 1 komenheld zien en wij grijpen naar middelen om onze ziel een weinig te doen beantwoorden aan het doel, waar voor een God het offer van zulk een gruwzaam lijden heeft gebracht. Stemmingen brengen intusschen het gevaar mee van voorbij te gaan en vrome gedachten en goede voornemens plegen weer om te slaan tot de nude sleur. Hoe verheven ook tijdens hun duur, zij zijn dan niettemin vruchteloos. De overweging van het drama van den Calvarieberg moet aanvangen met een diep geloof. Maar ook dat geloof is Ijdel, wanneer ’t niet komt tot de daad. Laten wij zoeken, althans naar één daad, naar één wending in ons gedrag, die ons wezenlijk en zichtbaar onderscheidt van ten, die niet gelooven; naar een christelijke levensbeschouwing, die ons tot ware dragers van den christen- naam maken. Moeilijk? Ónmogelijk? Laten wij u ditmaal eens een kleine historie vertellen. Er was een tijd, dat de Turken een groot deel van het christelijk Europa bezet hielden. Wat dit beteekend heeft, dringt gewoonlijk niet levendig genoeg tot de verbeelding van ons, In volle vrijheid levende christenen, door. Zij hackten hun heerschappij tot zelfs over het tegenwoordige Hongarije uitgestrekt en in de hoofdstad van dat land, Boeda-Pest, een hoofdkwartier ge vormd. Slechts enkele grootmagnaten hadden zich in hun versterkte burchten vrij weten te houden. Daaronder waren helden, die met gevaar van hun leven de Turksche schepen, welke tusschen Boeda en Constantinopcl paarden, wa pens en troepen vervoerden, aanvielen en dikwijls buit maakten. Vooral twee Hongaarsche ridders waren op het einde der 17de eeuw bij de Turken om hun stoutmoedigheid gevreesd: Peter Sza- pary en Adam Battyani. Szapary, de jongste, was het, die zich steeds aan het hoofd der stoutste ondernemingen zette. Zoodra hem echter gevaar dreigde, snel den de boeren uit den omtrek, die hem als een held vereerden, toe om hem te helpen. Tot het op een goeden dag aan Hamzsa bel, die op den linkeroever van den Donau, te Erd, zijn zetel had, door een list gelukte Szapary te vangen. Hij zond den kostbaren buit naar den hoofd pasja te Boeda op en deze eischte voor de vrijlating van den Hongaarschen ridder twintigduizend goudstukken als losgeld. Nu was dit in dien tijd een De Bond van Bedrijfsautohouders in Neder land heeft zich met een uitvoerig adres ge wend tot den Minister van Financiën om eenlge wijziging te bepleiten in de Wegenbe lasting. n.l. een verlaging der tarieven voor zwaardere automobielen, waardoor het moge- Hjk zal zijn verschillende wagens, die thans niet of slechts een zeer klein gedeelte van het Jaar worden gebruikt, blijvend in dienst te stellen. In het adres wordt bepleit het vaststellen van een maximum bedrag, dat voor een automobiel als wegenbelasting zal worden ge heven. Dit maximum ware, gelijk adressanten betoogen, te stellen op 250 gulden 's jaars. De mogelijkheid bestaat, dat de „Graf Zeppelin" weer een tocht over Nederland aal maken. In een der drukste winkelstraten van Berlijn bevindt zich een onaanzienlijk restaurant. Wie daar als onbekende toevallig bhwentreedt, is getuige van een vreemd Uxgieel. Bij het binnentreden van het lokaal be groeten de stamgasten beide vrouwelijka kellners met een handkus en bestellen een diner voor f 0.84. Men krijgt daarvoor een heerlijken „Bortschseh” en andere speciaal Russische gerechten. Hier komen n.L Rus sische emigranten, voor het grootste ge deelte personen, die in hun vaderland een leidende positie bekleed hebben en die thans als chauffeurs, pakjesdrager, portiers en filmfiguranten hun broed verdienen. In dit lokaal vinden zij den weerglans van het vaderland. Het behóórt aan belde vrouwelijke kellners, die tevens geheel de zaak leiden. De eene dame is gravin Knlr- scha. de andere vorstin Itomina. Na aftrek van alle onkosten verdient iedere dame 66 per maand. In hun keuken wordt geen boter gespaard en den gasten, die weten wat een goede keuken beteekent, wordt het beste voorgezet. De eigenaressen van het lokaal hadden vroeger van hare goederen een jaarlijkach inkomen van 132.000 en een personeel van meer dan 100 man. v ..Fooien" worden hier niet gegeven; daar echter de aristocratische chauffeurs, dis het lokaal geregeld bezoeken, zich niet wil len laten kennen, houden zij alle 14 dagen een vergadering en geven de dames een flesch van de beste Parijsche parfum cadeau. H. K. H Prinses Juliana heeft zich bereid verklaard de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor Juliana van Stolberg zelve te verrichten. De onthulling zal plaats vinden op het Louise de Collgnypleln te 's Gravenhageop den 23sten April e.k. des namiddags te half twee. Z.Exc. dr. J. Th. de Visser, oud-mlnister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zal te dezer gelegenheid een rede houden' Nadat het gedenkteeken onthuld Is. zal dit door het comité worden overgedragen aan do gemeente s-Gravenhagët Dit historisch verhaal uit* de heiden geschiedenis der Hongaren is voor menig christen beschamend. Hoevelen kunnan er in ónzen tijd tot de moderne heidenen zeggen: „er is verschil tusschen uw God de mijne?” Op het punt van het gebod der naastenliefde Is dat er helaas maar al te dikwijls Wanneer men christenen onder elkaar ziet handelen, onder elkaar hoort spreken, liefdeloos, wantrouwend, ach terdochtig, lasterend vaak en met kwa de* tong, dan vraagt men zich af: welk verschil is er nu tusschen dezen en den modernen helden? En toch, tientallen malen heeft Christus en hebben de Apostelen ha Hem overduidelijk en on weersprekelijk tot toetssteen van den waren Christen de naastenliefde aange wezen. Liefdeloosheid in woorden, daden, In gedachten, hoe algemeen is deze zonde verbreid Hoe gaarne maakt men een afwezige tot mikpunt van spot en lach, om in een gezelschap als geestig te kun nen schitteren; hoe lichtvaardig wordt de goede trouw, worden de goede bedoe lingen van anderen Verdacht gemaakt uit spijt over een ondervonden teleur stelling, uit waanwijsheid, omdat met» zijn eigen meenlng niet voldoende aan anderen kan opdringen; hqe harteloos wordt uit nijd en afgunst met den goe- den naam van den naaste omgespron gen. Er wordt geklaagd over de verdorven- heid van onzen tijd, over de groeiende ongodsdienstigheid, over het toenemen de heidendom. Laten wij niet praten over middelen ter verbetering, maar evenals de christenen der eerste tijden door daden toonen, dat wij anders zijn; opdat ook van ons gezegd worde: zie, hoe zij elkander liefhebben. Zij dit de vrucht yan den komenden Goeden Vrijdag. Op 23 April as. zal Z) "ft de Paus een Geheim Consistorie houden, waarin, na de toespraak van den H- Vader, kardinaal LaUdenti, als prefect van de H. Congregatie der Riten een uifroerlge rede zal houden over het leven, de deugden en wonderen van den zaligen Theofilus da Corte en de zalige Catherlna Thomas. Daarna zullen alle kardinalen zich van hun zetel verheffen, het hoofd ontblooten en hun ..placet" of „non placet" over de beide heiligverklaringen te kennen geven. - -1* S—!-• 1 Alle ebonné op dit blad rijn ingevolge de verickeringsvoorwaerden - aann Leven stance geheele ongeschiktheid tot werken door g bijeen ongeval met n bli verlies van een hand. ene bii verlies van een “d®* ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I uwvlL" verlica van belde armen, beide beenen of beide oogen I fwll-" doodelijken afloop AQU." een voet of een oog laX" duim of wijsvinger ontzaglijk bedrag. Szapary's vrouw en vrienden organiseerden door geheel het land een collecte, doch de inzameling vlotte onder de uitgemergelde bevolking L slechts matig. In dien tusschentjjd had Szapary een vrij redelijke gevangen schap. Toen echter het gerucht tot de Inzameling van het geld tot den hoofd pasja doordrong en hem de vrees be- kroop, dat hij zijn gehaten vijand weer zou moeten loslaten, zond hij den ge vangene terug naar Erd, om hem door Hamsza bei te laten folteren. Daar leed Szapary alle kwalen van de hel. Over dag werd hij voor een ploeg gespannen en als een dier met een zweep geslagen, 's Avonds werd hij met gewonde voeten en een bebloed lichaam in een donkeren kerker geworpen. De giften begonnen toen ruimer te vloeien, maar ool^ op een andere manier werd op bevrijding van den held gepeinsd. Zijn boezemvriend Adam Battyani loerde op een tegenzet en het gelukte hem ten slotte, een hoog- geplaatsten Turk, een gezant van den Sultan, gevangen te nemen. Als voor waarde voor vrülatlng werd de invrij heidstelling van Szapary geëischt. Dit geschiedde, maar de Hongaarsche ridder was een naar lichaam en ziel gebroken man geworden. Jaren later -begon de macht van de halve maan te tanen. Keizer Leopold I stelde Karei van Lotharingen aan het hoofd van een groot leger en deze drong ten slotte tot den burcht Boeda door. Dit bolwerk werd door Abdi pasja heldhaf tig verdedigd. Slechts over zijn Jijk, zooals hjj gezworen had, kwamen de christelijke troepen binnen, waaronder ook Szapary was. De sluwe Hamsza bei had het leven weten te behouden. Hij werd zwaar geboeid in de gevangenis geworpen. Szapary, wiens lijdensgeschie denis aan het hof bekend was, kreeg de vrijheid om naar'eigen goeddunken,over het lot van zijn vroegeren kwelgeest te beschikken. Een dienaar van Szapary haastte zich, door leedvermaak gedreven, den Turk in de gevangenis zoo spoedig mogelUk van dirbesluit in kennis te stellen. De Aartshertog stelde zooveel belang in het geval, dat hij met Szapary naar den kerker ging en persoonlijk aan Hamzsa bel meedeelde, hoe over zijn lot was beschikt. De Turk zweeg. Szapary nam het woord en zei: „Uw leven is nu in mijn hand. Gij weet ellendeling, wat gij mij hebt doen lijden. Ik kan u met gelijken munt betalen. Maar ik ben een christen en mijn God heeft mij geleerd, zelfs mijn grootsten vijand te vergeven Hen Hef te hebben. Ziedaar het verschil tusschen uw en mijn geloof. Ik zal mijn christenplicht doen en u de vrijheid ge ven. Doch bedenk, dat gij u eenmaal voor uw daden tegenover mijn almachti- gen God zult hebben te verantwoorden: Gij zijt vrij!” Hamzsa bei was bij het hooren van deze voor hem zoo onverwachte en vreemde taal eenige oogenblikken ten prooi aan een hevlgen tweestrijd. Ten slotte sprak hij ontroerd tot Szapary: „Uw God Is beter dan de mijne. Ik buig mijn knie voor Hem. Bewijs mij nog één dienst en laat mij, voor ik sterf, tot uw geloof overgaan.” „Maar gij zult niet sterven. Ik heb immers gezegd, dat gij vrij zijt,” ant woordde Szapary verbaasd. Hamzsa bei schudde bedroefd het hoofd: „Ik zelf,” zeide hij, „had al over mijn lot beschikt, alvorens gij daarvoor kans hadt. Op zooveel edelmoedigheid dorst ik niet hopen. Ik verwachtte evenveel leed te zullen lijden als ik u heb aangedaan en daarom heb ik eenlge druppels vergif Een buitencewone alconeene verradertag. Dezer dagen heeft het hoofdbestuur van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond besloten op Woensdag 14 Mei a.s, te Utrecht een buitengewne algemeene vergadering te houden. Deze vergadering heeft ten doel de moei lijkheden In het land- en tuinbouwbedrijf te besjirekcn en middelen "te zoeken om de ult- bi-eidlng der crisis tegen te gaan en harè gevolgen zooveel mogelUk te temperen. Er zullen, ter opening en ter sluiting der ver gadering, twee algemeene vergaderingen worden gehouden benevens drie sectieverga deringen, waarin antwoord zal worden ge zocht op deze vragen: a. wat kunnen de boeren en tuinders zelf doen? b. wat kun nen de land- en tuinbouworganisaties doen? en c. wat kan de Regeering doen? Als sprekers zullen optreden de heeren J. Th. Vertieggen te Buggenum, Jac. Vos Ants„ te Roosendaal, H. Trienekers te Venlo, J. J. C Ament, te Roermond, A. N. FMkene te Geldrop en Mr. H. van Haastert te 's-Ora- venhage. Verwacht wordt, dat deze vergadering door honderden 4catholieke boeren en tuin ders zal worden bijgewoond. Met het oog hierop zijn te Utrecht eenige groote zalen af gehuurd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13