COSTUUMSTRIJKSTERS VBOOMc DR££5MANN >ajLi\mazxr. l I 1e soort ZEEMLEER ^KuiJerflteitfn. JAN METZ, Langestraat 78 I o o o 1 9 Huga Horloges ZeerEerw. Heer Charles F. J. M.de Meulder PROVINCIAAL NIEUWS 12ls jaar Pastoor der SL Dionysiuskerk te Heer liugowaard r HEER-HUGO WAARD GAAT LANG MEE. KOOPT HET BIJ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRO EGMOND-BINNEN 0 0 GEBR. BREED 0 ■■MM ZAADMARKT 94 Ook eenige thuisstrijksters - Hoog loon RITSEVOORT 15 0 o 0 o VtRVLRIJ „DE IRIS” vraagt terstond bekwame ENKHUIZEN Mij. Gouda I.EIDSCHE KAAS 18 IETS HEERLIJKS Vraagt jict uw leverancier SCHOORL Een vcrkeersspiegel S 0 0 'KAASHANDEL - ALKMAAR. Zatarllc on ZuKvt ,\\e« „Copeka” OUDE NIEDORP HEILOO I bU ruime vangat de vtescheril niet meer loo- -- NIEUWE NIEDORP Zijn komen de welbekende PASTOOR CH. DE MEULDER werden Ju VERGADERING VAN DEN RAAD ver- I oCs Noord-Holland alléén Engroo voor CDICDaC=>BCDBCDIC3ICDB<=>IG3l‘ o*1®* van voor Aan twee leden, de heeren E. Tervoort G. Appelman, werd opgedragen pogingen Het belastingpercentage hoogd van i op 1.5 net den het het en te en I I RAAD 'i^gteler- Van de vereemging tot zekerheidstelling verplichte gemeente-ambtenaren is een be richt ingekomen dat 1 1000 zal betaald wor den inzake de kwestie-Bruin aan het ver zoek de zekerheidstelling op te heffen wordt z. h. st. voldaan. Volgt sluiting. Blijkens het rapport van het nazien van de kas van het G.E.B. was conform den eisch f 15.640.55. Voor kennisgeving aangenomen. De Raad dezer gemeente vergaderde gis termiddag voltallig. Na opening, voorlezing en vaststelling der notulen, stelde de Voorzitter de heer Wie be van Slooten aan de orde de volgende Ingekomen stukken Een verslag van de gezondheidscommissie over 1929. Voor kennisgeving aangenomen. Idem van de K. v. Koophandel te Alkmaar. Alsvoren. Een dankbetuiging van het fanfarecorps „Hou en Trou" voor verleende subsidie. Alsvoren. De rekening 1927 en de begroeting 1930 zijn door Ged. Staten goedgekeurd. Alsvoren Van den heer J. Liefhebber Hoofd der school alhier, is bewcht ingekomen verzoe kende eervol ontslag wegens benoeming tot Hoot van de schooi te Emmen Compascuum. Het ontslag wordt per 1 Aug. eervo, vei- leend. De Voorzitter herinnert eraan hoe de heer Liefhebber steeds een goed onderwijzer was. Van den hger D. Gootjes e.a. aan den Boterweg is verzoek ingekomen om aanslui ting op het electrische net met het oog op de ring zullen zij verslag uitbrengen. Dan zal ook het bestuur gekozen worden, en de plan nen verder worden uitgewerkt. Daalt dan néér, gij offerengelen. Helpt me, loof en bloemen strengelen. Tot festoenen, vangt aan het werk. Siert gewelf en koorpilaren. Overkranst de hoogaltaren Kleedt met groen de Waarder kerk. 25-jarig jubileum. De heer J. van Ou denaarde alhier, wegwerker bU de Ned. Sjioorwegen. herdacht dezer dagen bet feit, dat hjj voor 25 Jaren bij de H. 3 M in dienst kwam. directie jubilaris doen om een geschikt terrein te vinden, de voorwaarden van verhuring te kennen. In een spoedig weer te beleggen vergade- De B. B. N. (Bond van Bedrljfsautohouders in Nederland) heeft zich tot den Ingenieur van Weg en Werken der Nederlandsche Sjxiorwegen gewend om vergunning te ver krijgen voor het plaat en van een verkeers- spiegel bij den overweg nabij Schoorl. Voor auto's komende uit het dorp is de plaatsing daarvan van veel gewicht. Aange zien de plaats voor dien spiegel op het spoor wegterrein ligt, is toestemming van de spoor wegdirectie noodzakeljjk. In de kas van den Ontvanger bleek na on derzoek conform den eisch aanwezig te zijn een bedrag van f 13.155.89. Alsvoren. Voetbal Donderdagavond vergaderden in ’t Patronaat een aantal jongelui <jm plannen te bespreken voor de stichting van een voetbalclub. Het bleek, dat er voldoende animo bestond. Ooa de Z.Eerw. Heer Pastoor was aanwezig. nend is. JZenchlllende vteaehers hebben dan ook het vtechwant niet naar zee gebracht. Blijkt de volgende week de prijsnoteerlng niet hooger. dan kan deze haringcampagne wat betreft de reepvtescherU, als geëindigd worden beschouwd. Zwart. verzoek ingekomen om een lichtpunt aan te brengen bij C. Rood. De heer Tromp merkt op, dat de betrok ken huizen een 40-tal meters van den weg afstaan, daarom meende de commissie van Bijstand afwijzend te beschikken. Conform het advies van de Commissie, wordt afwijzend beschikt. Op een verzoek van de afd. L. T. B. H. H. Waard Noord en Zuid om f 50 subsidie voor het geven van een cursus, wordt z. h. st. goedgunstig beschikt. Van den heer P. Dekker is een herhaald verzoek binnengekomen om vergoeding voor de ziekenhuiskosten enz. De Voorzitter herinnert er aan, wat er betreffende deze zaak is gepasseerd. De heer Tromp constateert, dat er van medewerking nog 'met veel gebleken is. De Voorzitter is van meening, dat de be trokkenen eerst een zeker bedrag moeten afdragen, voordat de gemeente overgaat tot tegemoet konung. De heer Kostelijk is er ook voor, dat de fam. Dekker een deel, b.v. 1/3 betaalt van de rekening van f 350. Wanneer b.v. een ge deelte binnen is, dat de gemeente dan reeds een gedeelte van de rekening afbetaalt. Weth. Krom is het in dezen met den heer Kostelijk eens winneer de gemeente alles zou betaren vreest spt. dat de betrokken familie niets doet. Conform he. voorste, van den heer Koste lijk wordt z. h. st. besloten. Van Jen heet C Bruin is verzoek ingekomen om eervol ontslag als lijnwerker. De Voorzitter zegt dat de raad m dit geval geen eervol ontslag kan verleenen zonder zichzelf te blameeren. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. Van den heer Voskuil is verzoek ing^ko- men om een jaarlijksche vergoeding voor het gebruik van een fiets in het bedrijf van het G.E.B. De Voorzitter zegt, dat de Commissie van Bijstand adviseert f 35 vergoeding te geven, B. en W. zijn echter van meening dat deze lijnwerker op een behoorlijk salaris is aangesteld. De heer Tromp is het met dit laatste eens doch m de instructie staat niet vast, dat de ijnwerker zelf voor een fiets moet zorgen daar hij steeds zijn eigen fiets voor het bedrijf gebruikt, acht spr. deze vergoeding alles zins billijk. Weth. Krom noemt een dergelijke ver goeding een verkapte salarisverhoogmg en gaat er met mee accoord, omdat Z.i. de sala rissen van de gemeente-ambtenaren behoor lijk op peil staan. De heer v. d. Oord vereenigt zich met het advies van de Commissie van Bijstand, te meer. daar het net in zoo’n gunstige positie verkeert. De heer Groenland sluit zich hierbij aan. De heer Kostelijk kan in zeker op zicht het betoog van den heer Krom onderschrijven het gebruik van een rijwiel is echter met in de instructie vastgesteld. De heer Kl. van Langen releveert de goede verdiensten van den functionaris en 13 er voor het verzoek in te willigen. Het voorstel om een vergoeding van f 35 te geven, wordt met 8 tegen 3 stemmen aan genomen. Tegen de beide wethouders en de heer Pool. Aan de orde is de rekening van het G.E.B. Van de bewoners van het Kilpad is een 1930 De inkomsten bedrdegen 43795.03 de uitgaven f 34301.54 alzoo een winst van f 9593.48. Wat den kapitaaldienst betreft, bedroegen de ontvangsten f 15111.39, de uitgaven f 11083.48, alzoo een batig saldo van f 4027.91. De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1939 sloot met ontvangsten f 8535.95, uitgaven f 9834.75 ’/j, met een nadeelig saldo van f 1298.82. De rekeningen werden aldus goedgekeurd en kullen door de desbetreffende raadscom missie worden nagezien. Op een verzoek van de gymnastiekver- eemging K.D.O., om een subsidie van f 50. wordt z. h. st. goedgunstig beschikt. Z. h. st. wordt besloten op haar verzoek eervol ontslag te verleenen aan mej. v. d. Pali, als gemeente-vroedvrouw. De Voorzitter wjjst op de moeilijkheid om in deze vacature te voorzien, met het oog op het feit, dat Mej. v. d. Pali een auto reed voor f 150 gemeentevergoeding. Van een nieuwe functionaris zaï niet kunnen gevergd worden, dat ze een auto houdt. De neer Kostelijk acht t 150 vergoeding voor een auto ook voor een nieuwe functiona ris voldoende de meerdere kosten moet zij dan maar door de burgerij laten opbrengen, die haar verloskundige hulp noodig hebben. De heer v. d. Oord vindt dan een salaris van f 950 te laag voor een vroedvrouw De heer Tromp acht het van belang om spoed te betrachten bij oproeping en benoe ming van een nieuwe vroedvrouw. Besloten wordt vóór 30 April een nieuwe functionaris op te roepen tegen een salaris van f 800 tot f 950. Van den Ned. Bouwvakarbzidersbond is een verzoek ingekomen om aansluiting bij het werkloosheidsbesluit. De Voorzitter acht het onnoodig aan te sluiten en geld uit te geven zoolang er nog geen arbeider in de gemeente bij dit werk- ioosh< dsbesluit is aangesloten. B. en W- stellen vooi aan te sluiten, als zij de noodzakelijkheid daarvan inzien en er be hoefte aan bestaat con’orm besloten. Aan de orde is een adres van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme inzake be paling van het maximum aanta vergunningen voor verkoop van sterken drank. -De Voorzitter deelt mede, dat er in deze gemeente ia vergunningen zijn, terwijl er 19 wettelijk mogen zijn. Besloten wordt den toestand te handhaven zoo die is en het adres voor kennisgeving aan te nemen. Van de heeren Blankman. Wagenaar en andere bewoners van den Boterweg is een verzoek ingekomen om aansluiting bij de wa terleiding. De Voorzitter deelt mede, dat het verzoek aan het Prov. waterleidingbedrijf is doorge stuurd, waarvan bericht is mge komen da door het bijkantoor te Alkmaai een onder zoek zal worden ngesteld naar de mogelijk heid der aansluiting tiet rapport over dit onderzoek is nog met binnengekomen. De voorwaarden schijnen met zoo ongeschikt zoodat eventueel wei tot aansluiting zou kun nen worden overgegaan. De heer Kostelijk acht waterleiding, met het oog op de toenemende giascultuur. van groot belang temeer omdat de oogst- teleurstellingen veei te wijten zijn aan be- vloeung met slootwater. Spr. wu daarom zooveel mogelijk deze aan vrage bevorderen. Besloten wordt het rapport af te wachten ■aa° 2'^* oO*» va® - KORSTLOOZE De directie van de spoorwegen schonk den Jubilaris het diploma voor 25-jarige dienstvervulling in eiken lijst en de gebrui kelijke enveloppe Van de zijde van het personeel eveneens geschenken aangeboden. Omslag De omslag voor De Nledorper Kogge Strijkmolens over het dienstjaar 1930 is bejiaald op I 3 per H A Ongeval Donderdagmorgen vroeg kwam de zoon van den heer L. Borst van Terdiek aangereden per rijwiel, op den hoek van den weg naar de Oude Niedorperbrug. toen Juist van tegenovergestelde richting een vee- auto arriveerde. Een botsing bleek onvermij delijk. De Jongen wist tijdig van het rijwiel af te springen en bekwam geen letsel; het rijwiel werd onder den auto geheel vernield. Het nummer van den auto is bekend en door de politie wordt een onderzoek inge steld VERGADERING VAN DEN (Kort verslag 1 De raad dezer gemeente vergaderi •vond voltallig Naar aanleiding van een adres van de af- deellng-HeUoo van de Holl. Mij. van Land bouw inzake overlast veroorzaakt door los kopende honden, werd besloten de desbe treffende verordening aldus te wijzigen, dat het verboden te ook overdag honden los te laten loopen. Op een adres van A. Zoon e.a. om behar- dlng van enkele wegen op Zevenhuizen werd afwijzend beschikt. Na eenige discussie werd met 6 tegen 5 stemmen aangenomen een voorstel van B. en W. orn In te willigen een verzoek van de Stichting volgens de Landarbeiderswet om een voorschot van f 15000 tot aankoop van een perceel land ten dienste yan de uitgifte van plaatsjes. Tegen stemden de heeren v. d. Vail, Van 't Veer, Vahl, de Jager en Vrijburg. Naar aanleiding van een adres van de Na tionale Commissie tegen het Alcoholisme werd het maximum aantal vergunningen in deze gemeente gebracht van 6 op 5. Aan den volontair ter secretarie werd een toelage over 1930 verleend van f 300. Het vermenlgvuldlglngscijfer voor de hef- flng van inkomstenbelasting, dienstjaar 1930 1931 werd gehandhaafd op IJL Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur werd na eenige discussie met 9 stemmen benoemd de heer K. Muis; 2 stemmen waren blanco uitgebracht. De maximum-snelheid voor motorrijtuigen werd bepaald van 15 op 30 K.M. Aan het einde van de vergadering hield de voorzitter een van waardeerlng getuigende afscheidstoespraak tot den heer Van de Vall, die voor den laatsten maal de raadsvergade ring als lid van den raad meemaakte, wegens zijn vertrek naar Alkmaar. De heer v. d. Vall dankte voor de woorden waardeerlng en dankte van zijn kant de aangename samenwerking, die hij had ondervondén van den voorzitter, den secretaris en van den Raad. Een achtste van een eeuw. Een koperen feest. M< n is genegen er de schouders voor op te halen. Wat zijn nu 12% jaar? Reden om feest te vieren? De Pastcor van H. Hugo- waard's oudste kerk is daar 12% Jsar pastoor en de parochianen hebben gemeend dit feit niet ongemerkt te mogen laten voor bij gaan. Een comité is gevormd en een belangrijke som bijeen gezameld en den feestvierenden herder wordt als feestgave aangeboden de nieuwe verlichting in zjjn kerk. Wij meenen dat deze parochianen heel JuistelUk deze gelegenheid aanvatten om nu eens, ondanks de slechte tijden, die de land bouw doormaakt, feest te vieren en de kerk van nieuw licht te voorzien, als feestgave aan den herder der parochie. Het licht was allertreurigst en nu de gelegenheid zich zoo schoon voordeed, heeft men deze met bel de handen aangegrepen. Vanzelfsprekend, ▼ERGADER1NG st. CHRISTOPHOFL’S Bovengenoemde bond hield, met z'n af- OeeUngsbestuurderen, een algemeene verga- «tering in ’t Gulden Vlies te Alkmaar, on- <fer voorzitterschap van den heer M t Nlele. De voorzitter verwelkomde de talrijke aan wezigen en opende de vergadering met den Christelijken groet. Door den secretaris werden de notulen Voorgelezen en onder applaus van de ver gadering onveranderd goedgekeurd. Vervolgens besprak de Geestelijke Leider breedvoerig waarom thans zoo aangedrongen was, om naast de afgevaardigden, de be stuursleden van de onderafdeelingen op deze vergadering aanwezig te zien. Dit is vooral om een duchtige propaganda te maken voor de retraite. Hieraan werd reel te weinig aandacht geschonken. Maar, zegt spr., er kan en moet verandering komen en wel door het aanstellen van propagandisten. Besloten werd jier afdeellng i propagan dist te benoemen en dezen op te geven aan den bondssecretaris. Op Zondag 4 Mei Stille Omgang Alk maar. Om kwart voor drie opstellen hoek Oudegracht, te kwart voor vijf H. Mis in <te 8t. Jozefkerk. De onderling gehouden collecte voor was licht gelieve men at te dragen aan den penningmeester vóór den Omgang. Hierna werd door meenderen naar voren gebracht om den Omgang te vervroegen. De voorzitter zou hierover breedvoerig be spreking houden met het Genootschap. Een verslag -werd uitgebracht door den secretaris over de besprekingen, gehouden met zusterorganisaties, om gezamenlijk stap pen te doen tot verkrijging van de Bis- schoppelljke goedkeuring. Door onzen ge- achten geestelijken leider werd hieraan ook terdege deelgenomen. Het resultaat is. dat ifit lederen bond twee bestuursleden worden gekozen, om op fgderatieven grondslag liet bovengenoemde te bewerken. Hiervoor wer den gekozen door het bondsbestuur de hee ren M. T. Niele, voorz. en G. M. Bos Pz secretaris-penningmeester. Bericht is ontvangen, dat wederom 6 Juli beschikbaar is gesteld om bedevaart te houden naar Helloo. Voor dezen tocht zal op 15 Juni een verga dering worden gehouden te Bergen. Deze dag zal een warfe propagandadag Worden. Besloten werd om alle leden van den bond uit te noodigen. Er zal te half vier (n. t.) bjj de gasfabriek worden ojigesteld, waarna te 4 uur een groote vergadering zal worden gehouden. Als spreker zal redenaar pater N. A. van Rijn. Tevens zal worden ingewijd het nieuwe bondsvaandel Behoudens bericht zal Spierdijk zijn fan farekorps mede brengen. AUe vaandels van de afdeellngen worden dien dag verwacht. Vóór 10 Juni op te geven het aantal deel nemers aan den bondssecretarte. om even tueele mistoestanden te vermijden. Aan rentelooze voorschotten werd tot 125 verstrekt door de afdeellng tot aanschaffing van het bondsvaandel. Na de rondvraag, waaraan door verschil lende leden werd deelgenomen, die door voorzitter en secretaris volkomen werden tevreden gesteld, sloot de voorzitter met eer. dankw oord aan allen en den wensch uitende, dat velen onzer leden den 15den Juni aan wezig zullen zijn, deze geanimeerde verga dering met den Christelijken groet. - ja a* a_ «--a £a Uitslag aanbesteding Voor rekening van den heer L. van Schooien te aanbesteed het bouwen van een woonhuis met schuur aan den Rijksstraatweg. Ingekomen 3 biljetten als volgt: Gebr. Kaandorp, Helloo f 2966—; Y. Kops. Helloo 1 2895. R. Kuiper. Helloo t 2836.—. Gegund aan den laagsten inschrijver. „Hetloo Vooruit’* De algemeene verga dering van V. V V „Helloo Vooruit” wordt gehouden op Maandag 14 April a-s„ des avonds 8 uur In het gebouw voèr Kunst en Sport. radio. Overeenkomstig het advies van de Com missie van Bijstand wordt afwijzend op dit verzoek beschikt. Een verzoek van het Burgerlijk Armbe stuur om het presentiegeld voor de leden van dat college op t 3 te stellen. B. en W. stellen voor om wegens de toegenomen werkzaamheden dit verzoek n te willigen. Coniorm besloten. Voorts van het Burgerlijk Armbestuur een verzoek tot goedkeuring van het besluit **an dat college tot verbooging van het salaris van den secretaris-penningmeester van f 150 tot f 250. B. en W. zijn van meening, dat deze ver- nooging in dit geval gerechtvaardigd is, we ien; de omvangrijke! wordende administratie ran dit ambt verbonden. Wethouder Krom is ook van gedachten Jat de werkzaamheden zeer zijn toegenomen; correspondentie uitdeelmg, onderhandehn- zen enz. a les komt op den sect.-penning meester neer, hij moet aile ingekomen reke ningen controleeren enz. Spr. acht de ver hooging niet ongemotiveerd. Van Jen heer J. Geusenbroek is een ver zoek ingekorïlen'-*- evenai* vorig 'aar een gratificatie te mogen ontvangen. De Voorzitter merkt op, dat de voorberei ding van de a.s. Volkstelling meer werk brengt op het secretarie spr. acht een gratifi catie van t 400 eerder gewenscht dan een van 300. zooais vong iaar- De neer Kostelijk acht gehoord het oetoog van den Voorzitter een verhooging alleszins billijk. Het verzoek wordt zonder hoofdelijke itemtning mgewilligd. dagen ais nu aanstaande, een jubileum waarbij alle gedachten zich wenden naar den priester, waarbij onwillekeurig de ge dachten gaan naar het voorbije en 0e toe komst. vervullen ons dan met dankbaarheid en we voegen vanzelf onze handen samen tot een gebed voor hem, dien we willen eeren. Bij een dergelijk jubileum vragen we ons haast van zelf af. wat bracht de jubilaris tot stand in de afgeloopen jaren en we denken aan het stichten van scholen en patronaat, kerkvergrooting of iets dergelljks. We zoeken naar daden, om ze in woorden te huldigen. 12% jaar pastoor eener parochie. Alle dagen ging hij zjjn kinderen voor naar het altaar des Heeren *en deelde Gods genadegaven uit. Een achtste eeuw 1 Maar toch meer dan 4500 malen, herdacht fib zijn jiarochlanen onder het H. Misoffer en hief hjj smeekend de handen 6p. om ze gen over zijn volk. Evenzoovele malen ze gende hij hen in den naam van den Drie- eénigen God. Wat heeft hij in dienzelfden tijd niet velen hunner kinderen het Heilig Doopsel toegediend en het brood der sterken uUgedeeld, ontelbaren weer vriend doen werden met God. O, wat redenen tot dank baarheid en redenen ook om eens hulde te brengen aan den parochieherder. Ieder jaar weer opnieuw bracht Pastoor de Meulder al zijn parochianen een bezoek en daarom te het. niets dan een tegenbezoek, eens in de 12% Jaar. Ook buiten H. H. Waard is deze buiten gewone priester geen onbekende. In ons blad verschijnt leder week een deel van den liturgischen kalender van zijn hand en vooral ook als musicus van meer dan ge wone beteekente, te deze priester een aange naam causeur en een gaarne geziene per soonlijkheid bij plaatselijke feesten. kastoor de Meulder is een man van studie en ingetogen arbeid en geen wonder dan ook dat men hem het meeste kan vinden temidden zijner boeken. Daar in z'n prach tige bibliotheek, daar is deze priester thuis. WU hadden zoo gaarne hierboven een kiek geplaatst van den pastoor in zijn nieuw gebouwde bibliotheek, maar vanwege onge steldheid van Z. Eerwaarde is daarvan niets kunnen komen. Deze groote geest, huist in een teer omhulsel. De drukte van de ko mende feestdagen was oorzaak van deze ongesteldheid. Besluiten wU met den wensch, dat Eerwaarde weer spoedig hersteld zU. opdat het werkelUk feest zU op Palmzondag en vooral den tweeden Paaschdag. Het feest van den jubileerenden priester, omgeven van zUn dankbare parochianen. Feest in den groetenden en bloleenden polder Feest in de immer meer zwarte gouwen Zwart ook in dezen zin, dat de katholieken steeds ver meerderen en daarnaar de Waard zich stel le tot voorbeeld van andere polders. Feest vieren en een oogenbllk herdenken. Den ken aan de voorbUe periode! Wat is een achtste eeuw? Kort en toch lang! 4500 et malen ter onzer beschikking gesteld, tot heil of tot vloek! 4500 dagen van zegen en reden tot dank. Redenen ook om dien dag eens tevbidden voor den pastoor en om den zegen van goede en heilige priesters. Daalt omlaag. gU offerengelen, Helpt me 's Heeren eerkrans strengelen. Op dit koperen jubeltU. En gelei hem wUs en simpel Daar men kreuken zet noch rimpel. Nimmer droef en eeuwig blij. dat men ook den Pastoor wil huldigen. We denken immers in de gewone sleur van allen dag zoo weinig aan wat onze pries ters voor ons doen. WU schenken zoo weinig aandacht aan het priesterlUk werk, de ge weldige verantwoordelUkheld van dit ambt. De Pastoor is verantwoording schuldig aan den Meester over al de aan zUn zorg toevertrouwde zielen. Er wordt veel te wei nig gedacht aan de groote zorgen van pastoraat van een parochie, ook op platteland. Veel en veel te weinig wordt er voor onze priesters gebeden, voor goede, hei lige priesters; te weinig gedacht aan woord van den Goeden Herder: .Bidt Vader, om arbeiders ..Bidt den Heer van den oogst”. „Zoo de Meester, zoo de knecht” is een waar spreekwoord. Maar niet minder waar, ,300 de jftiesters, zoo het volk”. Er wordt te veel vergeten den arbeid der pries ters te steunen door het gebed. En daarom Brand Alhier is door onbekende oor zaak afgebrand de van ouds bekende boer- derU ..Koetenburgeigendom van den heer Jb Kooy Cz. WU vernamen, dat de woning 128 oud was en afkomstig van de familie Haringbuizen. Vaa den buitenkant Het ziet er aan den buitenkant naar uit, dat de haring campagne spoedig zal zUn afgeloopen Wel worden nog vrU goede vangsten aangevoerd, doch de prUzen zUn van «lien aard, dat zelfs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14