IN EN OM ALKMAAR HET IS DOELTREFFEND Overwerkte Zenuwen tweede blad I UIT DEN ALKMAARSCHEN RAAD De Lange De Moraaz te Alkmaar Laatste Nieuws Limburgsche Bedevaart naar Lourdes HEEREN-BAA1 VERFMALERIJ v.h. JAN DE VRIES „VRIESIA” Mijnhardt’s Zenuwtabletten r* ZATERDAG 12 APRIL 1930 BLADZIJDE 1 OFF1GIEELE MEDEDEEL ING EN Het jubileum der firma Ringers Telegrafisch Weerbericht PROVINCIAAL NIEUWS OUDORP De „Graf Zeppelin” De vaardigheidsrit De Fransche Senaat MARKTNIEUWS INGEZONDEN De Vlootconferentie ADVERTENTIËN Uiteenzetting van president Hoover Ernstige auto-botsing Aanrijdingen en om overtollige kasgelden te storten in rekening-courant bij de Firma Vertrekt 9 en 1O Juni Prospectus en inlichtingen bij Secr. Kap. P. Driessen Gronsveld (L.) Zware straffen tegen communisten geëlscht N. V. Drogerij en Chëmicaliënhandel ALKMAAR Telefoon 324 Rectificatie Zaadmarkt Voorjaarsmarkt te Alkmaar Een nieuwe kaassoort OPRUIMING BUITENBANDEN Tabakswet NIEUWE NIEDORP BINNENBANDEN o slechts 1.met garantie. Gaat zien en overtuigt U van de waarheid, dat de N. L. Rijwielhandel MI ENT 16 goedkoop en goed is. ting op rich te laden. Zondagssluiting Apotheken Gemeentelijke dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling Districts-Arbeidsbeurs STADSNIEUWS K Op- voor den K. R. O. UITGEEST 2O5Oct peroas I 2*4 pCL vergoed wordt, zonder berekenWg van omzet provisie waarvoor een rente van in der minne werd geregeld. ONGEVAL waar geneeskundige hulp werd T Een ernstig gewonde ANDERE TIJDEN dat pariteit werk- ■an Twee gewonden «a Voor den inhoud van deze rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk zoodanig te vallen, dat In den mond had, hem De chauffeur van den melkwagen liep geen letsel op. Belde wagens zijn beschadigd. Dè Fransche Senaat heeft gisteren bij de ?ird-stemmlng over de begrooting. deze met heden de navolgende l leert. beleven betwijfel ik sterk. Ook het publiek kan bij goedkoope reparatie niet gebaat zijn. Met hoogachting. Gediplomeerd schoenhersteller, J. FEfJEN. ECHTE FR1ESCHE van portland plotseling de voorvork zUn, om onbillijkheden liT salar leering niet weg DOOR ONZE GROOTE. EIGEN ELECTRISCHE ZIJN WIJ IN STAAT. DE GROOTE CONCURRENTIE IN DEZE HET HOOFD TE BIEDEN. MEDE HIERDOOR KUNNEN WIJ ONZE FABRIKATEN DOOR EN DOOR GARANDEEREN ALS UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT. - BILLIJKE PRIJZEN Hoogste stand: 761.9 te Lacoruna. Laagste stand: 738.7 te Seydlsfjord. Verwachting: Zwakke tot matigen. Zuide lijke tot westelijken wind. Meest zwaar be wolkt tot betrokken. Waarschijnlijk eenige regen. Zachter des nachts. Overdag weinig verandering in temperatuur. 270 tegen 17 stemmen goedgekeurd. De begrooting, die op 13 Maart bij den Senaat is ingediend, gaat heden weer terug naar de Kamer. De definitieve overeenstemming tusschen beide Kamers zal, naar men verwacht, nog Zondag plaats vinden. heer J. Zeeman, alhier, zijn flets een zak brak De heer Keesom verzoekt ons te berichten, dat hij. sprekende over den economlschen toestand, in den Raad gezegd heeft, het met den heer Govers eens te zfjn, dat de econo mische toestand niet gunstig is, maar dat dit geen reden mag en ongerechtigheden te nemen. Kaimeeren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Glazen Buisje 75 ct. Bij Apoth. en Drogisten AMSTERDAM. 13 April Vanmorgen te ruim 5 uur heeft op de Weesperzljde bij de Krulslaan een ernstig auto-ongeluk plaats gehad. Een Fordauto is in botsing gekomen. -.»?t een met melkbussen geladen vracht auto. Beide wagens zijn door totnutoe nog niet vastgestelde oorzaak, met vrij groote snelheid op elkaar gereden. In den personen auto zaten twee mannen van ongeveer 23 jaar uit Hilversum. Beiden liepen vrij enj- stlge verwondingen op. Zij zijn naar het O.L. Vr. Gasthuis vervoerd. De Directeur van het Marktwezen te Alk maar deelt aan belanghebbenden mede, dat in verband met het samenvallen van de Voorjaarsmarkt voor runderen met den Tweeden Paaschdag. de Voorjaarsmarkt dit jaar zal plaats hebben op Woensdag 23 April; de Paardenmarkt op Woensdag 30 April. De Directeur voornoemd. D. SCHENK. Wegens het organiseeren van onwettige bijeenkomsten te New York werd tegen vijf communistische leiders, die op den door de Communistische Internationale uitgeschre ven werkloozendag op 6 Maart j.l. betoogin- gen hadden georganiseerd, leder 3 Jaar ge vangenisstraf geëlscht. De uitspraak valt in den loop van de ko mende week. Zouden wU Alkmaarders wel op den naam „kaasmenschen” aanspraak mogen maken, als we niet vol belangstelling waren voor al het nieuwe dat op kaasgebied ons geboden werd? Dat Is de verklaring voor het ietwat onge wone feit, dat een dagbladredactie zich in haar kolommen met een handelsartikel be zig houdt Dezer dagen werd ons getoond een nieuw kaasproduct, door de Mij. Gouda onder den naam „Copeka" in den handel gebracht. Het is een korstlooze Leldsche kaas keurig verpakt in kartonnen doozen van een half KG. en zeer hygiënisch gewikkeld in staniol De kwaliteit is even goed als de verpak king: de smaak is zacht en toch pittig. Inderdaad een sieraad en een lekkernij op de ontbijttafel. We betwijfelen ook niet of de fabrikanten en de vertegenwoordigers voor Noord- Holland de gebr. Breed, alhier, zullen me’ dit artikel succes hebben. Er Is echter aan deze loondebatten nog wel het een en ander vooraf gegaan, dat het op snerken waard is. Allereerst de Installatie van twee nieuwe raadsleden. Het toeval wilde echter, dat belde geen politieke melkmuilen waren, maar reeds eerder met hun tegenwoordigheid het achtbare college hadden vereerd, zoodat de neer bijzondere raadsatmosfeer voor hen niets vreemds had. In partijvriend, dien Maakt zijn eerste passagiersvlucht in dit seizoen Zoolang de voorraad strekt van een groote partij rljwlel-onderdeelen, als: Englebert, Hutchinson, Dunlop, Michelin, Pérguman enz., enz., van 2.50 voor slechts 1.met schriftelijke garantie. de 50-jarige vieren. Vanochtend kerk Blijkens Staatscourant no. 72 is aan C. W A. Kroger. St. Jacobstraat 16 en C. M. v. d Stok. Kweerenpad 10 een tabaksvergunning verleend, terwijl die aan H. Besanpon, Sta tionstraat, J. H. Eeltink,, Verdronkenoord 60 boven; A. Konijn 1ste Landdwarsstraat 18; Sluljter Kröger (Vennooten: A. SluU- ter en C. Kröger), St. Jacobstraat 16, is in getrokken. den heer D. Geels begroeten we een we hebben leeren kennen als een zeer ijverig en consciëntieus lid. We weten, dat bij hem de behartiging der alge meene belangen, in ’t bijzonder der katholieke, nog meer in het bijzonder die der midden standers, m veilige handen zijn. En al hebben we in het verleden wat HJkt dat al vèr weg een enkele maal in een kwestie van practisch beleid, met hem wel eens van meening verschild, we begroeten met oprechte blijdschap zijn her-lntrede in den Raad en verwachten van zijn werk het allerbeste. Heel anders dan den heer Geels, die nis een reiziger terugkeerend uit verre landen, door allen met open armen ontvangen werd, was het zijn collega van dezen middag, onzen vriend en vijand tevens, den heer H. v. Diu- nen vergaan. Hem was de toegang tot het gestoelte der eere wel héél ongemakkelijk ge maakt. Door zijn mede-raadsleden waren op dien weg haast onoverkomelijke hindernis sen geplaatst o, we weten het niet om zijn persoon. Maar om dé wijze, waarop hU weer op de Ujst was gekomen en de beslis sing van het hoogste gezag in den lande, was «podig geweest, om die geweldige obstakels weg te nemen (hoe fijntjes wees de burge meester er b(j de Installatie op. dat dit gezag toch nog wel ergens goed voor is!). FRIEDRICHSHAFEN, 12 April Het luchtschip „Oraf Zeppelin" is hedenmorgen te 8 uur vertrokken, onder commando van kapitein Lehmann voor zijn eerste passaglers- vlucht In dit seizoen naar Zwitserland. Aan boord bevinden zich 43 passagiers, o.w. twee vertegenwoordigers van het RJjks- verkeersministerie. Kapitein Lehmann deelde mede, dat het luchtschip voornamelijk de Zwitsersche ste den zal bezoeken, aangezien het zicht niet best is. Volgens het voorloopige plan zal gevlogen worden over Zürch, Genève, Bazel, Luzern en Bern. Burg. Stand. Ondertrouwd: P. Middel koop. te De Rijp, en T Kouwenberg. F. Mantel, te Winkel en M Jongejan Overleden: Joh. Kruljer. 64 jaar. wedn van J. Cath. Korver (overleden te Haarlem) Levenloos kind van P. Groot en E. Groen land. 600 Klaverbladbellen 12 ct. 40 Goede dragers 35 ct. 80 Prima dragers 45 ct. 73 kettings 60 ct. 13 Eerste klas kettings f 1.25. 212 groote voetpompen 65 ct. 43 eerste klas pendalen 100 ct. 23 Electr lampen prima. 7. Prima celluloid sturen ƒ1.25. Molskln kettingkasten 1.25 enz., enz., te veel om op te noemen. Te vens geven wij aan eiken kooper, die bij ons een bedrag van 2.50 be steedt, een Englebert-blnnenband voor slechts 25 ct. per stuk met 1 vol jaar «chriftelljke garantie als reclame. stilzwijgend den hamer gepasseerd is. maar waarbij wij toch een enkele kantteekenlng willen maken. We bedoelen het adres van de stads-autobusondememlng, die over de jaren 1929 en 1930 om een gemeentelijk subsidie vroeg. Besloten werd dit stuk te behandelen bij de begrooting van 1930 Formeel is dit besluit volkomen juist; in ’t algemeen gaat het niet aan om tusschentqds subsidie-voorstellen te behandelen CAI komt het ons voor, dat dit adres, subsidie vragend over 1929 en 1930 niet bij de begrooting van 1931 behoort!). Maar er is aan deze zaak nog een andere kant. Als nu eens, door onvoldoende flnan- cieele resultaten, de firmanten de exploitatie stop zetten? Er is geen enkel artikel in de concesslebepalingen. die hun dit verbiedt. Wel verbeuren zfj 100 boete, eiken dag als zl) de verplichtingen niet nakomen, maar vol gens ditzelfde artikel 5, is die boete niet ver schuldigd, wanneer de firma ten genoege van B. en W. aantoont, dat het bedrijf met ver lies werkt. Naar onze meening are het in dit speciale t geval een gelukkiger oplossing geweest, wan neer B. en W. een ernstig onderzoek hadden laten Instellen naar de bedrijfsresultaten Waren die werkelijk onvoldoende geweest, dan had o.k bij suppletoire begrooting over 1930 een subsidie toegestaan kunnen worden, lie ver dan dat Alkmaar zonder een middel van vervoer zou raken. Dat dit college van B. en W. niet afkeerig is van financieelen steun aan een stedelljk vervoermiddel is bekend genoeg en moge ten overvloede nog blijken uit dp volgende passage, die we clteeren uit bijlage No. 32 van 1929: „Het Is naar onze meening moeilijk te ont kennen, dat de tram, waarmede rond 150 000 reizigers per jaar worden vervoerd, in de be staande omstandigheden in eene behoefte voerziet en niet, althans nog niet als schakel in het stadsverkeer kan worden gemist, voor al wanneer daarbij in aanmerking wordt ge nomen. dat binnenkort de bezoekers van de beide ziekenhuizen van de H)n groot gerief zullen hebben. Uit dit oogpunt beschouwd en wanneer men let op de bedragen, die elders aan het stadsverkeer worden ten koste ge legd, komt ons een verhooging van het sub sidie mët 2000 gerechtvaardigd voor." Zet nu in dit citaat voor „tram", autobus, en het zou de krachtige motiveerlng kunnen zijn van een voorstel om aan de firma v. Gee- len en v. d. Berkhof een subsidie over 1930 toe te kennen. Misschien zullen de tegenstanders van de bussen ons niet zonder eenlg leedvermaak toevoegen: „Zie jullie wel, die indertijd tegen subsidie aan den tractor ageerden, onze voorspelling komt al uit Ook de busonder- nemers kloppen bU de gemeente aan." Waarop wij zonder eenigen schroom zou den antwoorden: „Ook wij hebben vermoed dat dit komen zou, al hadden we gehoopt, dat er zóó druk gebruik van de bussen werd gemaakt, dat dit onnoodig was. Maar liever enkele duizenden per jaar besteed aan een vervoermiddel, dat goed voldoet, dan geld te verknoeien aan een tractor, welke niemand bevredigde.” Waarbij we nog moeten opmerken, dat de busonderneming, die tusschen haakjes in 9 maanden meer passagiers vervoerde dan de tractor in een Jaar met alerlei niet voor uit te voorziene tegenslagen te kampen heeft, als daar zijn de ongewoon mooie win ter, het omrijden wegens ’n afgesloten brug en de belangrijke benzlneprljsverhooglng. werd in de St. Dominlcus- een H. Mts opgedragen, terwijl de feestelijke viering, in verband met de Vas ten. is uitgesteld tot den 2den Paaschdag. Het zal den beiden jubilarissen wel niet aan belangstelling ontberken. Onze hartelljke felicitatie! Teen de morgen op vervoerde, van zfjn fiets. De man kwam zijn pijp, die hij door het gehemelte drong. HIJ werd bij de familie Morsch binnen gebracht, afgewacht. Gistermorgen heeft op de Bierkade een aanrijding plaats gehad tüsschen een wiel, rijder K. O., wonende alhier, en een tot dusver onbekend gebleven auto. Als gevolg daarvan is ook zekere P. M„ eveneens wonende alhier, komen te val len, waardoor deze zich bloedend ver wondde. De politie stelt een onderzoek in. Mijnheer de Redacteur, beleefd verzoek aan u, om onderstaande te willen plaaUen. Bij voorbaat mijn dank. Het groot-kapltaal werpt zich op het klein-bedrijf. Met eenige verbazing heb ik de bekend making van de firma Vroom en Dreesmann gelezen, dat zij aan haar zaak (op verzoek van haar cliënten) een schoenreparatle- inrichtlng heeft verbonden, tegen prijzen: Heeren-zolen en -hakken f 1.37 en dito Dames 97ct., alles van prima kwaliteit. Het laatste juist trek ik in twijfel. Als des kundige op dit gebied durf ik zeggen, dat voor die prijzen geen goed werk geleverd kan worden. Welk gezel of kleine patroon, die zfjn vak verstaat, kan voor die prijzen wer ken bij een achturigen arbeidsdag? Of moet het zoo als vroeger: De schoenmaker moet werken van s mor gens 6 tot *s avonds 10 uur of nog langer, om dan nog iets te kunnen verdienen? De thans genoemde prijzen zijn voor Nederland een unicum en slaan het record van de vele verlaagde prijzen. In vind het bedroevend, nu allerwegen in Mlddenstandskrlngen gewerkt wordt om'Jxtk voor den schoenmaker betere resultaten zijn arbeid te verkrijgen. Vraagt u de voormannen in de schoenen branche, dan zullen zü u zeggen, dat een mlnimum-prijs van f 2.50 voor heeren-zolen en hakken en dames f 2.00. heusch niet te veel is Stel daar tegenover den prijs van genoemde firma f 1.37% en f 0.97% !I arme schoen maker! Doch of de firma daar veel succes van zal Dit-alles en méér misschien nog de ver houding tot zijn eigen fractlegenooten moge den heer v. Drunen, in een verbitterde stemming gebracht hebben, dat verontschul digt nog niet, al maakt het de verklaring er van gemakkelijk, zijn rauwen uitval aan het adres van den raad. Hij beweerde niet meer of minder, dan dat dit college er in kwaliteit en mentaliteit niet op was vooruitgegaan. Tot staving van deze beschuldiging haalde hjj aan het laten voorlezen van 'n naïef gesteld adres in de vorige vergadering en de behan deling van zijn eigen affaire doer enkele van de raadsleden. Misschien had hij nog meer willen zeggen, maar een hamerslag van den voorzitter verbrak de doodsche, door ver wondering ontstane stilte, en op een toon, die we van den burgemeester het laatste half jaar niet meer hadden gehoord, wend hem te kennen gegeven, dat hij zóó niet door mocht gaan. Volkomen terecht,/want deze opmerkingen, die, al waren zij dan óók nog uit den toon gevallen, bij algemeene begrootingsbeschou- wen tenminste op hun plaats waren geweest, hadden toch niets, maar dan ook niets te ma ken met de aan de orde zijnde indeellng in salarisklassen. Hoe een oude politieke rot, als v. Drunen toch zeker is, deze tactische fout kon maken, is ons tot op dit uur neg onbegrijpelijk, tcnzL wfj moeten aannemen iets wat we zeer on gaarne zouden doen, dat hij hier opzette lijk de destructieve politiek der S. D. A. P. Uit een voorbije phase wilde deinonstreeren. Maar dan moet het hem duidelijk zijn ge worden, dat hij in 'n Raad van deze samen stelling eenling is en blijft. Wat moet het voer hem pijnlijk zijn geweest, toén hij, na dit incident door zijn overige rijf fractie- genooten verloochend werd, niet alleen door hun houding, maar zelfs met zooveel woor den. De jeugdige fractievoorzitter Bonsema legde n.l. de verklaring af, dat de overige S. D. A. P.'ers niet instemden met v. Dru- nen’s woorden en dat zij. hoewel tegenstan ders van db overzij blijvende, niet tekort wenschen te doen aan waardeering voor de personen, die daar .zetelen. Dit was een voor hem zeker pijnlijk, maer nobel gebaar van den socialistlschen woord voerder, dat in de geheele zaal met applaus begroet werd. Ons wil het echter voorkomen, dat het venijn in v. Drunens beschuldiging méér ge richt was tegen zijn buren in den Raad, dan tegen den „overkant” Hoe het zij. wij hopen, dat de nieuwe Edelachtbare niet cp deze wijze zal doorgaan. Er wordt tegenwoordig vruchtbaar samenge werkt de debatten van dezen middag toon den het nog eens duidelijk aan en hierbij is voor een methode van beleedlgingen en verdachtmakingen geen plaats. Bovendien achten wij v. Drunen, die een behoorlijke portie gezond verstand bezit, te hoog staan, om door een manier a la „Had- je-me-maar" of V. Burlnk, de algemeene aan dacht, maar ookde algemeene minach Eindelijk, na meer dan zes maanden, weer eens een groote dag in den Raad. Niet In de beteekenis van debatten in groo- ten stijl, van felle, principleele botsingen van momenten vol heftige ontroering, maar een voudig groot in lengte: 5 uur, van één tot zes, «Ijn we in het getouw geweest, waarvan ech ter ruim een uur op non-actief. Eenmaal we gens schorsing, toen het „elftal” onderling beraadslagen wilde, éénmaal wegens geheime Zitting, die zeer onaangenaam voor pers en publiek midden in de beraadslagingen gehouden werd. De lange duur der besprekingen zal voor teder begrijpelijk zijn, als we vertellen, dat de loonen en tractementen van een aantal ge- meentedienaren in het geding waren. Dat is altijd een welkome gelegenheid om de slui zen der welsprekendheid geweldlg-wUd open te zetten, z’n appreciatie voor het werk van diverse groepen ambtenaren of werklieden te u<eri en al wordt dat natuurlijk nooit «rkend z’n sympathie vóór of antipathie tégen enkele van hen te luchten. GRONINGEN. 12 April GisteravoR^ omstreeks 11 uur werd één der deelnemen aan den vaardigheidsrit, de heer H. G. Schuhmacher, uit Amsterdam, nabij Zuld- bom door een anderen motorrijder aangere den. HU bekwam een ernstige hoofdwonde en werd in bewusteloozen toestand naar het Academisch Ziekenhuis te Groningen ver- vervoerd Om 11 uur gistermorgen had bU de Frieschebrug eveneens een aanrijding plaats en wel tusschen een met een paard bespannen wagen, beladen met groenten, van E. H. K., wonende alhier, en een Op as. Zondag 13 April zal de apotheek van den heer H. J. F. Wanna, Ritsevoort 5, geopend zUn; de andere apotheken zUn ge sloten van Zaterdagavond 9 uur tot Maan dagmorgen 8 uur. De apotheek, die den Zondagsdienst heeft is gedurende de geheeft daarop volgende week 's nachts geopen. De andere apothe ken zUn behalve 's Zondags en op feestda gen ook gesloten op werkdagen van des avonds 8 uur Cs Zaterdags 9 uur) tot den volgenden morgen 8 uur. HEROPENING ZAAK Hedenavond om vUf uur heropent de heer J. A. Strik kers zUn aanmerkelijk vergroote zaak aan het Verdronkenoord, meer bekend onder den naam „De Goedkoope Bazar". Deze uitbreiding is verkregen door het wegbreken van enkele achter den winkel gelegen compartimenten, waardoor de ver schillende in den winkel overzichtelUk uitgestalde voorwerpen beter tot hun recht komen, terwijl tevens voor een meer moderne verlichting van winkel en etalage is zorg gedragen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wjj naar een in dit nummer voorkomende ad vertentie. De belangrijkste schotel van het Raads- menu om eens 'n gloednieuw beeld te ge bruiken was de salarisherziening voor een gedeelte van het gemeentepersoneel, officieel genoemd: hergroepeering van ambtenaren en werklieden. De Juiste beteekenis van de voorstellen van B. en W. worden duldelUk geteekend in de volgende zinsneden uit de betreffende bUlage. Wij meenen te moeten opmerken, dat, zal er sprake zijn van een herziening der sala ris- en loonregelingen, deze herziening niet het karakter zal kunnen dragen van een al gemeene verhooging. De flnancieele toestand der gemeente zou een dergeUjke verhooging niet toelaten. Maar ook overigens zou die verhooging niet te billeken zUn, noch uit economisch oogpunt, noch in verband met de voor vergelUkbare betrekkingen elders gel dende normen. Een herziening op dit oogenbllk zou zich dus moeten bepalen tot wat men gewoonlUk aanduidt als een technische herziening d w.z. een wUziging, die, het stelsel der sala- rleering intact latende, sommige betrekkin gen anders wil waardeeren dan tot dusver het geval was. Het Is dus geen salarlsverhooging over de geheele linie, maar meer, wat we de laatste jaren op ministerieel voorbeeld wel eens noe men: het gladstrijken van enkele plooien. Over deze strijkerU is al heel wat verga derd, in de organisaties, maar vooral In het Georganiseerd Overleg. Daar is tenslotte een advies tot stand gekomen, dat B. en W. in hun voorstellen aan den Raad voor een deel hebben aanvaard, maar ook hier en daar gewijzigd of afgewezen. Dit laatste gaf in den Raad aanleiding tot interessante beschouwingen over de waarde en beteekenis van het Georganiseerd Over leg. Hierover en over nog enkele andere pun ten willen we in een slotbeschouwing nog gaarne het een en ander opmerken. Kostelooze bemiddeling voor werkgevers en werknemers. Geopend van 9—1 en van 25 uur. Des Zaterdags van 91 uur. Voor werknemers ujteluitend van 912 en Maan dag- en Donderdagavond van 78 uur. De Directeur van bovengenoemden dienst maakt bekena. werkzoekenden zUn ingeschreven: automonteur. 1 bakker,. 2 bankwerkers, 1 be tonwerker, 2 bloemisten, 3 chauffeurs, 1 drukker, 8 grondwerkers, 1 kantoorbediende, 1 ketelmaker. 2 loodgieters, 3 opperlieden, 6 pakhuisknechts, 1 reiziger, 1 schoenmaker, 9 sigarenmakers 1 sorteerder, 1 kistenplakker, 1 stoker. 1 tabakwerker, 3 timmerlieden, 2 tuinlieden. 46 losse arbeiders. Gevraagdmetselaars, schilders, sters. Geplaatst: 2 grondwerkers, 1 boekbinder, 2 timmerlieden. 9 losse arbeiders. Alkmaar, 11 April 1930. De Directeur voornoemd, ED. v. d. HEUVEL. Ter gelegenheid van het 25-jarig be staan van Ringer's Cacao- en Chocolade fabrieken te Alkmaar en Rotterdam, werd door het gezamenlijk fabriekspersoneel een tegeltableau aangeboden, waarvan we hier boven een afbeelding geven. Neg ga-ine willen we In deze rubriek een opweckejid woordje schrUven voor de K. R. O.-actie, ons van harte aansluitende bU de vurige aansporing door den Hoogeerw. De ken gister in het Kerkberlcht geschreven. AlKmaar toch heeft in deze zich zelf een eeiepllcht opgelegd. Verleden Jaar Immers tudens de geweldige April-actie, begon van Alkmaar de victorie. Onze stad was toen de eerste, die na een intense propaganda een massa van honderden leden tegeluk aan voerde. De K. R. O.-voorzitter, Pastoor Perquin, heeft dat toen voor de microfoon luide geprezen. Alkmaar s voorbeeld vond navóigu.g, en het gevolg was een oogst van tienduizenden. Daarom moet Alkmaar ook dit jaar weer aan de spits gaan. Er zijn in den loop van deze 12 maanden weer honderden nieuwe toestelbezitters of aangeslotenen bU de dis tributie gekomen. Alle katholieken daaronder behooren hun plicht te kennen en zich aan te sluiten bU den K. R. O. Maar ock anderen die geen „luisteraar" rijn, geldt deze opreep. Het werk van den K. R. O. is een algemeen katholiek be lang, waarvoor ieder naar vermogen zich een offertje beheert te getroosten. Het wa ren toch ook niet alleen ae ouders van schoolgaande kinderen, die in het verleden onze katholieke scholen in stand hielpen houden. Moge as. Zondag het ledental van onzen clg-n omreep weer met honderden vermeer derd zijn. Het wordt u zoo gemaxkelUk mogelljk ge maakt. De parochianen van St. Dominions worden door den propagandist, den koster Hl-nmelrelch bezocht. In de beide andere parochies. St. Lauren- tius en St Jceeph. zijn vorige Zondag Invul kaarten uitgedeeld. Morgen worden die in greoten getale Ingevu’.d terugverwacht. Na de H H. Missen van half acht en kwart voer acht en vóór die van 9 uur en half 11, zijn in de kerkportalen bestuursleden, bijge staan door de wakkere St. Josephsgezellen aanwezig, om de kaarten in ontvangst te ne men. Nog een enkele opmerking tot slot. Op de ■jltgerelkte kaarten wordt gevraagd hoe men betalen wil. in eens. per half jaar of per kwartaal Voor wie dit echter te bezwaarlUk mocht zUn, heeft het Alkmaarsche bestuur een regeling getroffen dat ook per week be taald kan worden. Elke week wordt 10 cents opgehaakt Men schrijve dit even op de kaart. President Itoover heeft de Amerlkaansche delegatie ter Londensche vlootconferentie op de hoogte gesteld van rijn instemming met de verkregen resultaten en hU prees de leden der delegatie zeer voor hun energiek optre den. De meest opbouwende prestatie ter confe rentie was volgens Hoover, de opheffing van den wedijver in den aanbouw van de vloot- bewapeningen President Hoover zette vervolgens uiteen, dat voor de eerste maal in de geschiedenis, Amerika pariteit heeft gekregen met Engeland Hoover wenschte vervolgens ook de leden det andere delegaties geluk voor hun mede werking om de conferentie tot een geluk kig einde te brengen. Als gevolg van het te Londen voorgestelde verdrag kunnen de Vereenlgde Staten tus schen en 600 mlllloen dollars uitgeven voor: bewapening ter zee, hetgeen de helft is van hetgeen aan Amerika uit hoofde van de overeenkomst van Genève werd toegestaan. 50-JARIGE ECHTVEREENIGING Heden herdenkt het echtpaar SnelVan Liepen, wonende Snaarmanslaan, alhier, d-n dag, waarop zU Voor 50 jaar in het hu- welijk traden. De beide jubilarissen, de man is 73, zUn vrouw 72 jaar, genieten nog een uitstekende gezondheid en zijn nog immer in staat hun bezigheden zelf te verrichten. Een vermeldenswaardlge bijzonderheid is, dat van de 5 huwelUken, die dien dag te. gelijk werden gesloten, dit het eenige is, dat echtvereeniging heeft mogen ALKMAAR, 12 April 1930. Boter- en Elerenmarkt. Boter, fabriek le soort 0.76 0.82%Boter, fabriek 2e soort f 0.70 0.75; Eieren, groothandel, f 4 755; Eend- eieren 4.25 ALKMAAR, 12 April 1930. Veemarkt Aanvoer 32 Paarden ICO300; 39 Melk koeien 2.404.10; 314 Nuchtere kalv. slacht per stuk f 827; fok J 1330; 156 Överhouders 3140; 93 Biggen 10 weken 2435; 10 Bokken en geiten i 14 —15; Kleine bokjes 1.50. Voetbal Zondag as. Q. S. C. b.Uit geest b. Scheidsrechter: Van Leeuwen. Burg, stand Geboren: Margaretha Ma ria. d. van Wouter Admiraal en Alida Bra- kenhoft. Gerardus, z. van Johannes Ver- duin en Helena ZUp. Alida Geertruida, d. van Martinus Tuinman en kunera Bot. Jan Nicoiaas, z. van Klaas Berkhout en Anna Maria Vink. Petrus Cornells, z. van Petrus Berkhout en Aagje Putter. Ondertrouwd: Cornells Gaal en Geer truida Maria Brantjes. Martinus BlokdUk en Aiauia Margaretha Groen. Overleden: Antje Muntjewerff, Wed. van Jacob de Geus. 89 Jaar. Jannle Bus. 2 jaar, overleden te BeverwUk. Katholieke Radio Omroep Ook in onze Parochie werd Zondag IJ een schrijven van t gezamenlijk Episcopaat voorgelezen be treffende eventueel te verleenen steun door Katholieken aan den Kath. Radio Omroep. Om misverstand te voorkomen, kan 't dienstig zUn mede te deelen, dat niet alleen steun verwacht wordt van degenen die een radlo-lnstallatle bezitten maar ook van de genen. die een dergelUke installatie niet be zitten. Men kan zich opgeven bij den vertegen woordiger van den K. R O. alhier, den heer J. C. Merz. vrachtauto, bestuurd door D. F. de B., wonende te Egmond aan Zee. Eerstgenoemde persoon bekwam schade aan zUn wagen en groenten, welke schade -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14