Heerenhuis Ziekenvervoer (De Groote oGGode MANTELCOSTUUMS B. W. G. LIENESCH SIDONIUS DE JONG Reclame-Aanbieding Axminster Karpetten de nieuwste dessins 12 els, zuiver wol 22.50 Tapis Beige Karpetten 12 els, zeer solide 8.85 SJAALS in zeer fijne genres DE MODERNE BRIL OPTISCHE CENTRALE VOOR!... OPENING I HOUWING WOLLEN EN ZIJDEN STOFFEN in effen en fantasie DE GOEDKOOPE BAZAR Tandarts Ackema GROOTE VOORRAAD HEERENHUIS GRATIS KNIPPATROON B. WILLERS LANGESTRAAT 41-45 Kennemer Autogarage J. C. POUWELS, Alkmaar Kliersiroop Kliersiroop tegen alle klierziekten Fa. Gebr. Rotgans Jaeger- en Zijden Onderkleeding KOUSEN - HANDSCHOENEN - SPORTKOUSEN MIEÜWE ZEEUWSCHE COURANT MIENT 19 ALKMAAR I Heden Zaterdagmiddag vijf uur Onze collectie WOLLEN MOUSSELINES is buitengewoon fraai 1 in meer dan 100 dessins TARAX TARAX LANGESTRAAT 29 INDANTHREN-STOFFEN Zoekt uit déze drie prijzen Uw i Handfile- en Kloskantkleedjes en TIPTOP op DINSDAG 15 APRIL 1939 I. ALKMAAR LUTTERADE Langestraat - Magdalenenstraat Tunnelstraat II. TE KOOP het welonderhouderi X| ALKMAAR Voor lijdenden Herstellenden 7.75 1-95 1.19 HET KOOPEN BIJ ONS WAARBORGT U KWALITEIT t.o. de Langestraat Wij bieden U een geweldige sorteering, gemaakt in 1- en 2-rij model van eenvoudige alsook zeer moderne stoffen en kleuren Algemeene Ledenvergadering I i Het bekende Hotel Stationzicht Verdronkenoord 109 Alkmaar liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinw 2.85 0.35 0-59 Kleedjes en Tafellinnen J. M E T Jr- - VIERSTATEN - ALKMAAR SMEDERIJ EN HERSTELPLAATS VAN LANDBOUWWERKTUIGEN iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin LOOPERS, AUTO- EN DRESSOIRKLEEDEN, FAUTEUILKLEEDJES FIRMA MIENT 7 - TEL. 644 J. H. JACOBSE MAKELAAR TE ALKMAAR VERDRONKENOORD 70 TE KOOP 3-90 3.25 0-A23 5.95 9.85 0.59 6.90 1.15 1 POND WATERVERF VOOR BINNENWERK Nassaulaau 25 Alkmaar Telefoon 1229 Voor Ziekenfondsleden geheel gebit 60. van onze nieuw ingerichte zaak in Galanterieën. Speelgoederen. Huish. artikelen. Schrijfbehoef ten. Porcelein. Aardewerk. Lederwaren. Staal- waren. enz. Als reclame geven wij aan ieder, die voor een gulden of meer koopt, gedurende drie dagen CADEAU 6 eierdopjes of 1 fl. prima Eau de Cologne of I hoodschappcntasch. naar keuze. Koopjes in alle afdeelingen. Ziet de etalages TE HUUR TE BERGEN (N.H.) Twee beste zaken op prachtigen stand des avonds 8 uur in dc Dancing van de Harmonie. ’BEST HOOI TE KOOP 8 October-Vereeniging „Alkmaar Ontzet” TE KOOP Sigarenwinkel met woning meerdere doeleinden TE KOOP P. KOPPES Pfaff en Titan, Kohier NAAIMACHINES is HILDERING, ALKMAAR, ZAADMARKT 66—68 Zuivelbereiding VOOR PASCHEN KAN IK U NOG EEN PRACHTIG RIJWIEL LEVEREN VOOR WEINIG GELD J. BUISMAN Oude-Niedorp-Verlaat ZEELAND Handelslleden, Zakenm -Juchen. j van Secretaris en Penningmeester, Verkiezing van Bestuursleden, Mcdcdccling omtrent feest viering 1930, enz. Alkmaar, 10 April 1930 Het Bestuur, BLAAUW. Voorzitter W. BRUIN, Secretaris. Bij aankoop van japon- of mantelstof ten bedrage van 9.50 en daarboven! Keuze uit meer dan 200 modellen De patronen munten uit door hunne schitterende coupe en treden steeds meer en meer op den voorgrond. BELANGRIJKE VERKOOPING VAN AFBRAAK C. BIBO. P. KOPPES. Te koop te Alkmaar een WOON- en WINKELHUIS met AUTOGARAGE aan groot vaarwater. Een WOONHUIS met ERF naby de Ken.str.weg. HOOI, STROO en VOEDERBIETEN Vraagt prysopgaaf bij Buisman v. d. Vliet Teiefeun no. 2 - Ondr lui. N H. WOONHUIS voorzien van gas, eleetra. en water! I op rustigen stand, in de kom der ge meente. Koopsom zeer billijk. TE HUUR TE KOOP f25.00 f32.50 f 37.50 PAASCHCOSTUUM uit o**’ I J. B. KOSTER Licht Groen 509 voor 18.— Aanbevelend Firma Den Haag De Rlemerstraat 2c geschikt. Punten van behandeling: Notulen, Jaarverslagen Te verkrijgen bij Apothekers, en Drogisten. WACHT U VOOR NAMAAK. VAN DAM Co. Restaurant. Pension. Lunchroom, met flink terras, tegenover het Station. Men riekte zich tot bet Bureau van de Administratie Westsingel Goes Telefoon 207 en SI ff «Hf uta «icif Heeft onder meer te koop: RENTENIERSWONING. Vamebroek HEERENHUIS. Emmastraat HEERENHUIS, Wtlhelmfna’.aan BAKKERIJ met LUNCHROOM te Alkmaar KAASVEER. AlkmaarEedam Purmerend PIEPKUIKENFOKKERU te Bergen BOUWTERREIN te Egtnond-Hoef (kom dorp) HOTEL. PENSION. RESTAURANT BEDRIJF met terras en veel grond GROENTEZAAK niet HUIS aan 1- COMESTI BLESZAAKJE, huia te luiur qRQtmnmpgntiBEUNi WJF.euB. ■TUINHARKEN per «tok voor wie het er op aan komt, de verloren krachten spoedig te heroveren; wier eetlust moet worden opgewekt; die aan diepen en verkwlkkenden slaap behoefte hebben: het middel, dat u snel en zeker daaraan helpt is de Sanfguinose. Prijs per flesch met gebruiksaanwijzing 2.—, 6 H. II.12 fL 21.—. zal 9.30 Meest gelesea Zeeuwsch Dag blad in alle kringen der provincie Concurreerende Advertentie tarieven Proefnummers op aanvraag beschik baar KORN. Voordam C 3, Alkmaar alle soorten vroege Poters: Schotse he Mulsen Graafjes en Blauwe Eigen heimers. Verder alle soorten late. van wai van be- J. A. Ph. Strikken v.h. N. Zomerdijk Spreekuur dag. 13 beb. Woensd. Maandags en Woensdags 7-8 n.m. des Vrijdags van 184 uur. en een niet van nieuw te Meer eetlust, meer opge wektheid. meer gezond heid krijgt U door het gebruik van VOOR ENGROS: HoegzUde E IS - Scbagen i en inlichtingen DIEPEN. Spoor- GIERPOMPEN prijzen vanaf 16^— „HOCHI’LUT”-POMPEN. geven bijna de dubbele opbrengst ais wa gewone Gierpompen. prijzen vanaf 29. GIERVATEN met 15 jaar garantie, vanaf 30. DUPLEX-SPROEIERS WEIDE-EGGEN vanaf LEVERING OP PROEF Te koop een partij in elke hoeveelheid verkrijgbaar, bjj JAC. SCHILDER, Noord-Schagen. alle soorten groentenplanten Mooie party aardbeien, ruim 5 wagens hooi, bij J. W. BOERSEN, Plantenkweekrr, Omval. Let op bovenstaanden afdruk der verpakking EISCHT UITSLUITEND TIPTOP Laat U niet iets anders aanpraten. De misleiding is groot, weest dus op Uw hoede! Tiptop is verkrijgbaar by eiken drogist of by de fabrikante. Leidschevaartwrg 104 Haarlem een partij ronde- en Deensche koot, best soort. by J. BEEK. Kogendyk 43. Bergen. Beide zaken kunnen ook in een ge huurd werden. Aanvaarding 1 Mei as. Te bevragen by den eigenaar O. F. NOORDERVEEN. Hotel Stationzicht, Bergen N.-H. Wegens vertrek en over drie maan den of later te aanvaarden een keurig en solide gebouwd bevattende beneden2 kamers en suite, geschilderde plafonds. 2 marmeren schoorsteenmantels, serre, groote keu ken. kelder, mooie WC, Hinken tuin en 2 schuurtjes op steenen voet; le verdieping: 2 groote en 2 kleinere kamers, waarvan 1 met marmeren schoorsteen 2e verdieping: flinke solder en 2 mooie logeerkamertjes en voorzien van eleetra. gas en waterleiding. Op aan vraag dageiyks te bezichtigen bij den eigenaar-bewoner den heer L. ZIJL- 8TRA. Spoorstraat 40 by de makelaars VAN* 1 straat 3. Telef. 574 te Alkmaar. Koopsom 9000 Hypotheek be schikbaar. Harteiyk dank zeggend voor de gunst en het vertrouwen gerulmen tijd betoond, beveel ik mijn opvolger be leefd aan. HET ADRES TELEF. 236. Speciale inrichting voor REPARATIEN 1 Ook in huurkoop, het Verdronkenoord i Oude worden ingeruild. Hiermede maak ik mijn geachten cliënteele en begunstigers bekend, dat ik mijn zaak in kruidenierswaren en aanverwante artikelen heb overgedaan aan Notaris HILBRAND. Obdam. DINSDAG 22 APRIL 1930, om uur by de Kaasfabriek ..Dc Hoop'' in het Waarland, gemeente Harencarspel, a contant verkoopen den volledigen Inventaris, w.o. machines, werktuigen, gereedschap enz., der N.V. Kaasfabriek „De Hoop” te Harencarpsel in liqui datie. Nader breeder te omschryven. die verzwakt zijn door koortsen, typhus, influenza, of dergeiyke onder - mynende ziekten. Is de Sangulnose het mldèel. dat het éérst de levens- opgewektheid terugbrengt. Ik ben goedkoop want verkoop a contant, dus hier heeft de goede niet voor den kwade te betalen; houdt daar rekening mede s.v.p. Elk rijwiel desverlangd op proef. Nog een pracht Damesrijwiel met 11 maanden garantie voor 43. Heerenrfjwiel met nog 10 maanden garantie voor 43; onderscheiden. Een goed DAMESRIJWIEL voor 10.— - Een pracht 1IEERENRIJWIE1, met Torpedo voor 30. Industrieélen, weiucht gü nieu we relaties aan te knoopen, o« oude uit te breiden in ZEE LAND. adverteert dan In de Mr. J. W. VAN DER HEIDE, No taris te Alkmaar, is voornemens op Donderdag 17 April 1930, des voor- middags te half 10, op het terrein van het voormalige Stads Zieken huis in het openbaar te verkoopen: De zeer belangrijke afbraak het kantoor, waarin voorheen gevestigd de goudwaarborg en de hulpbrug der Rootorenbrug, staande uit vloer- en zolderdelen, ramen, deuren, kozijnen, schothout, partij dakpannen. ijzer, brandhout en hetgeen verder te voorschyn zal worden gebracht. Te bezichtigen vóór den verkoop. In aansluiting met bovenstaande, beveel ik my beleefd in ieders gunst aan. hopende deze door concurree rende prijzen en nette bediening waardig te worden. Oudorp, April 1930. Prima fabrikaat ZIET ONZE ETALAGES Ijzeren Ledikanten 1 persoons met staal- draadmatras Kinderledikanlen, wit gelakt met keurige afwerking Stragula. 183 c.M. br. zeer modern Linoleum, 200 c.M. br. In Perzische en mo derne dessins Balatum, 183 c.M. br. de nieuwste kleuren Inlaid Graniet, 200 c.M. breed, in de nieuwste kleuren Jute Loopers, 50 c.M. breed Bouclé Loopers 50 c.M. br. zeer soiled KENNEMERPARK 14, voor verschillende doeleinden geschikt, met riant uitzicht, voor- en achtertuin, bergplaatsen en achteruitgang. Beneden: ruime suite, zykamer, keuken, droge kelder, enz. Boven: ruime suite, voor- en achter kamer, kabinetje, ruime zolder met kamertjes. Voorzien van electr. licht, gas- en waterleiding. Op aanvrage te bezichtigen ’s middags en te bevragen bU Not. TILLEMA te Hoorn en bU den heer W. VASBINDER, Heul. Te Koedijk een WOON- en WIN KELHUIS Te St Pancras een TUINBOU- WERSBEDRIJF aan het vaarwater. Te bevragen bü A. GROOT Nz.. Emmastraat 65. Alkmaar. Bouclé Karpetten, 12 els moderne kleuren 22.50 VilttapUt 130 c.M br. in alle kleuren. En- gelsch fabrikaat Axminster Tapijt de nieuwste kleuren Etaminr, 90 c.M. br puit- en streepdess. Velvet Tafelkleeden in moderne kleuren Chenille Divankleeden de nieuwste dessins Molton Dekens 1 pers, prima kw. Wegens vertrek te koop te Heiloo een mooi Inl. gratis makelaars- en administra tiekantoor J. TH v. DIEPEN, Hei loo, Ryksstraatweg B 139, tel. 1174. Aan- en verkoop, huur en verhuur van huizen, zaken en bedrijven, hy potheken, assurantian. contracten, boekhoudingen en belastingzaken. Conc. tarieven Maandag, Vrijdag en Zaterdag van 91 uur zitting te Alkmaar café Switser, Waagplein. dien dc Optische Centrale voor U geriped maakt, Is zoo volmaakt één geheel met uw hoofd, dat U den bril in het dragen geheel vergeet. Daarom Is het zeer practigch den bril die U hindert, te vervangen door een modernen bril, zooals die tegen zéér billijke prijsberekening voor U wordt gereedge maakt door de 6 8 16 12 tand. 15 26 25 30 cent TUINSCHOF»ELS. 14 16 18 20 c.m. per stuk 46 45 56 55 ent. ONKRUIDWIEDERS, p. »t. 30 ent. POOTSCHOPJES, per stuk 30 ent. TUINSPADEN la. per «tak 1.25 Pracht Woon- en Winkelhuis, op eersten stand le Alkmaar, by uitne mendheid geschikt voor Banketbak kerij of Scheersalon, staande Zeven huizen. Mooi Bovenhuis aan den Laat, boven Paleari. f 10.per week. Mooi Heerenhuis aan den Kenne- merstraatweg Alkmaar, f 12.per week. Kleine woning Overdiestraat f 3.- Idem Compagniestraat 3. Rentenierswoning Kennemerstraat- weg i 6500. Idem aldaar f 8500. Idme t 5500.Schermerweg f 5000.- Nieuwe Hoerenhuizen op lederen stand. Inlichtingen kosteloos, bij het oude bekende Makelaarskantoor van A. VAN DIEPEN. Spoorstraat E 3, Alkmaar, Telef. 574. Niet op Zondag. Kantooruren van 9 tot 1 en van i 2 tot 6 uur. L6NGESTR 12 AIKHAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 16