FEUILLETON De Ongeziene Wereld of het Leven na den Dood r' DERDE «LAD BLADZIJDE 1 ZATERDAG 12 APRIL 1930 1 Trein met reservisten verongelukt De Woorden des Eeuwigen Levens Mgr. Dr. Seipel BUITENLANDSCH NIEUWS De Vlootconferentie Aanval op een bank Nieuws Gandhi van De overeenkomsten De vrouwen in het geweer Verkiezing Zuid-Australië De „underground” te New-York Vlaamsch en Fransch De president van Letland ONZE OOST Hittegolf in Chicago Record-warmte van 90 gr. F. De Duitsche Rijksdag Het dreigement met ontbinding maar een Wordt rnvW, Ontzettende treinramp by Besancon Gemengde Buitenlandsche Berichten Treedt af als voorzitter der chr.-soc. partij te no. vm. DE ERFENIS VAN EEN PRINSES De Indische spoorwegstaking Groote massabetooging op Zondag .Moord op klaarlichten dag te Londen -X- Lord Dewar t De zwarte rijksweer van majoor Buchrucker is de ik C. VIS, Rector. Met mitrailleuses Groote overwinning der arbeiderspartij In Een station voor 150 treinen Verzoekschrift ult'Ée provincie Luik Een knap en invloedrijk man ge- 1. het tot zün broeder hem te grap als een invloedrijk lid van en een der knapste Letti- en op stoutste bergbewoner zou er des voet in hebben durven zetten, hij daarmee ook stapels goud. lederen avond zag tnen licht en vlammen slaan uit de vensters en zelfs hoorde men het gerinkel van kettingen en andere angstaan jagende geluiden, alsof de duivel daar vrij heerschte. zün zag Heden hebben vier, met mitrailleuses ge wapende, bandieten een bank -in de stad Plcqua, in den staat Ohio, overvallen. Zij schoten vier leden van het personeel neer en bedwelmden vervolgens den kas. sier, om daarna met een flinken bult te ver. d wijnen. De Evangeliën. Boe ee zjjn ontstaan. De blijde boodschap ot „Evangelie” Jezus van Nazareth was oorspronkelijk Sluitend een mondelinge prediking; Dat is zoo, beaamde zoo bang te Genève mogelijk i Eerste Deel. HOOFDSTUK I HET GEHEIM VAN FONT-AULADE Reeds twee jaar hing er iets geheimzinnigs over het slot van Font-Aulade. Wanneer men van verre zijn spitse torens dreigend ten hemel zag rijzen op de hoeken der zware, strenge muren, die zich kloek en Krijgshaftig tegen den horizon aflijnden, in een omgeving van tenzame bergen, dan kreeg men den indruk, dat daar een spookgestalte stond om wijd in den omtrek verschrikking te brengen. De lieden uit deze streek verzekerden dat daar wonderbare dingen gebeurden en de nachts geen al verdiende Vier en twintig stakers van de Great Indian Peninsula Railway hebben heden bij het sta tion Khaprl de lijn versjierd en den post trein CalcuttaBombay tegengehouden. Toen de politie verscheen lieten de stakers zich zonder verzet arresteeren. De Indische nationalisten willen Zondag een groote massabetooging organiseeren tegen de zoutwet. Men verwacht dat ten minste 100.000 per. sonen aan de betooging. die aan de kust zal plaats hebben, zullen deelnemen. Aan het slot der betooging zat men onder trompetgeschal een exemplaar der zoutwet in zee tc doen zinken, als teeken van pro test der bevolking tegen het zoutmonopolie. Zoo was ten minste de algemeene opinie. Weldra was het kasteel niet veel meer dan een woeste, lugubere steenmassa. Distels en allerlei onkruid schoot op in de spleten der muren. Daar tusschen hingen luiken en vensters door den storm geteisterd en uit hun scharnieren geslagen. In het park en de tuinen was geer laan of pad meer te onderkennen, daar het wild tierend gras alles bedekte. En in en om het gebouw heerschte de eenzaamheid als een verschrikking. Sommige menschen beweren, dat de wo ningen hetzelfde lot ondergaan als hun eigenaars. De laagste bewoner van Font- Aulade was op een tragische, mysterieuze en onverklaarbare wijze om het leven gekomen en dit verblijf werd nu genoemd het Dul- velsslot. En alsof de dieren zelfs hier iets kwaads speurden, zoo kwam het vee nimmer binnen het gebied van het kasteel grazen, hoe hoog het gras daar ook stond. Zoo ook zouden de armen uit den omtrek liever omkomen van kou dan daar onder de boomen van het park hout gaan sprokkelen. De misdaad van Font-Aulade was van dit alles de hoofdoorzaak. bijzondere sympathie scheen te hebben, wel ke men niet verklaren kon. Toen mijnheer de Gerly het droevige be richt vernam, was zijn kort en bondig antwoord Ga aan uw ongelukkigen broer de laat ste eer bewijzen. Ik heb hier niemand noodig om me te doen bewaken. Kom over twee dagen maar weer terug; van zoon korte af wezigheid zal ik niet dood gaan. Maar mijnheer dé Graaf, wie zal dan uw maaltijden bereiden? Ik zelf. Trouwens ik eet zoo weinig dat het niet de moeite waard is iemand tc hebben om het fornuis aan te maken Als mijn heer dan 's avonds alle deu ren en ramen maar zorgvuldig sluit.... Men kan nooit weten. Nu steek je den draak met me. geloof ik. Men zou zeggen, dat ik zonder u een ver loren man ben! Dat nu juist niet, hield de knecht aan, maar men neemt nooit te veel voorzichtig- heidsmaatregelenVergeet vooral niet den grendel op den hoofdingang te schuiven. Zooals u weet-zit er geen slot op de toren deur, maar ik heb twee stevige paaltjes schuin tegen de paneelrichel gezet, deze slui ten nog beter dan een slot met sleutel. Als u dus daarlangs uit gaat, vergeet fan niet die paaltjes weder zoo te plaatsen. Den volgenden morgen ging njj reeds vroeg op weg. nadat hij zijn heer nogmaals de noodige aanbevelingen gedaan had. ter- wjjl hij hem verzekerde, dat hu den vol- In de heden gehouden kabinetszitting en de daarop gevolgde bespreking met de partij leiders was men het er over cens, dat de uit voering van het landbouw program zonder ge lijktijdige afhandeling der dekkingsvoorstel- len een onmogelijkheid is. De regeerings- partjien hebben derhalve een voorstel inge diend, volgens hetwelk beide slechts te za- men in werking kunnen treden. Wordt dit voorstel verworpen, dan zal de regeering den rijksdag ontbinden. Sinds drie jaar had graaf de Gerley zijn kasteel niet meer verlaten. HU leefde daar als een eenzame, zonder ooit eenig bezoek te ontvangen, alleen gediend door een veertig jarigen knecht, een krachtigen man uit het gebergte, die tegelUkertUd de verschillende functies van huisknecht, koetsier en kok vervulde. Een op klaarlichten dag gepleegde afschu- weluke moord heeft gisteren te Dorford Heath by Londen, plaats gehad. Twee jongemeisjes, zusters, wandelden er samen, toen plotseling uit de boschjes een onbekende man te voor schijn sprong, die het oudste meisje een steek in den rug gaf, welke haar onmiddellUk doodde, en weer verdween. Na een klopjacht die den geheelen middag duurde, is een man aangehouden. zoo spoedig doch geen aansluiting en hij t.*—t tot den avond DONDERDAG ONDERTEEKENING (V.D.) Heo’en kwam ende delegatieleiders in St. James Palace bijeen, waar zü de be noeming goedkeurden van een commissie van juristen voor het opstellen van het ver drag. De commissie van experts, ónder voor zitterschap van den secretaris-generaal conferentie werd aangewezen ter assiste der juristen Op de plenaire zitting welke Maandag houden zal worden, zuilen de rapporten gebracht woren van de eerste commissie conferentie en naar verwacht wordt. Donderdagmiddag een plenaire zitting houden worden, bij welke gelegenheid verdrag zal worden geteekend. indien dar werkzaamheden van de redactieccnuni weyke intusschen min of After voortdui bijeen zullen komen beëindigd zullen zij In een persconferentie verklaarde de mier. Mac Donald, zijn voldoening omt de conferentieresultaten, welke een stap teekenden in de richting, welke men streefde. d".oh waarbij men stuitte op tr lijkheden, welke zoo nu en dan onoverko lUk leken. De inwoners van 13 van de 15 Vlaamsche gemeenten uit de provincie Luik hebben een verzoekschrift ingediend, waarin zU zich be roepen op de bepalingen van de bestuurlijke taalwet, om te verkrijgen dat alle officieele mededeelingen in beide officieele talen zou den gebeuren. Naar de „Standaard” verneemt, werd thans ook door de twee overblUvende gemeenten een dergelijk verzoek ingediend. Te Overhespen werd het verzoekschrift on- derteekend door 102 inwoners of 45 pct. van het kiezerskorps en te Wals bets door 51 in woners of 30 pct. van het kiezerskorps. Een dag zonder onwettige zoutwinning Als gevolg van het strenge optreden der politie werd heden geen zout gewon nep. De burgerlijke ongehoorzaamheldsbeweging schijnt voor het oogenblik vruchteloos. De belastingpommissie van den Rijksdag tieeft zich heden nog bezig gehouden met ’t wetsontwerp ter voorbereiding der financi- eele hervorming, waarbü artikel 3 werd aan genomen, volgens hetwelk het ministerie van Over de inhoud van het pact, dat te Lon den als besluit van de vlootconferentie zal tot stand komen en dat. zooals reeds gemeld, uit drie deelen zal bestaan, meldt de „Petit Parisien” dat het eerste deel zal samen gesteld zUn uit een heele reeks kleine arzon. derlUke overeenkomsten. Deze overeenkomsten zullen betreffen: le. de methode tot beperking der bewape. ningen. waardoor het de voorbereidende ont. wapenir gsconferentie moet worden gemaakt haar bemoeiingen om een algemeene vermindering der bewapenin gen tot stand te brengen, voort te zetten; 2e. een humaner wUze van het voeren van den duikboctenoorlog; 3e. maximum-tonnenmaat en maximum- bewapening der dulkbooten; 4e. de dfflnitie van de schepen, die aan geenerlei beperkingen onderworpen zijn; 5e. het gebruik, te maken van schepen, die de leeftijdsgrens hebben overschreden; 6e. vliegtuigmoederschepen van kleiner dan lO.Oöó ton. Al deze overeenkomsten vormen de ele menten van het pact van vüf. Volgens de „Matin” zal in het eerste deel van het pact van Londen ook vastgelegd worden, dat alle vUf de mogendheden door denzelfden wensch bezield zijn den vrede te handhaven en het werk der ontwapening voort te zetten. Het tweede deel betreft de overeenstem ming op technisch vlootgebied tusschen Ame rika. Engeland en Jai>an en het vlootbouw- program tot 1936 In het derde deel wordt verklaard, dat Engeland, FrankrUk en Italië samen naar middelen zullen zoeken om de vlootvermin- derlng van het driemogendheden-pact tot alle vUf de mogendheden uit te breiden. Er schUnt evenwel nog geen beslissing over genomen te zijn of de drie mogendheden Amerika, Engeland en Japan, een formeel voorbehoud zullen opnemen voor het geval, dat de belde andere landen, dus Frankrijk en Italië, hun vlootbouwprogram uitbrei den. Hel oordeel van Minister Alexander LONDEN. 11 April t Reuter i. Heden avond te Sheffield het woord voerend, gaf Alexander, de Minister van Marine, uiting aan zUn spUt over het feit, dat niet op alle punten tusschen de vijf mogendheden over eenstemming was verkregen Er was noch tans goede reden om verheugd te rijn over de definitieve vorderingen die waren ge maakt. HU wees op het feit, dat Amerika, Engeland en Japan tot volledige overeen komst zUn gekomen omtrent cijfers, die veel lager zUn dan de voorstellen te Genève van 1927 en toonde aan. dat de totale vermin dering voor de drie mogendheden 521.300 ton bedroeg, hetgeen een zeer bc- teekenende aanwijzing was voor den voor uitgang van de openbare meening ten gunste van ontwapening. Een ander resultaat van belang was het beperken van de algemeene neiging om de grootste kruisers te bouwen, bu het verdrag van Washington toegestaan. De drie mogendheden zUn het er thans over eens, dat het maximale aantal van deze klasse voor Amerika 18. voor Engeland 15 en voor Japan 12 zal zUn Alexander uitte de meening, dat de grootste waarde van de overeenkomst bestond in haar vruchtbare uitwerking ten behoeve van de vredesbewe ging en de ontwapening en ook in waardeer bare economische voordeelen, die zU ople vert. De besparingen voor Groot-Britten- Mgr. dr. Seipel, zoo voegt de berichten dienst er bU. stond voor de keus zUn tüd te geven aan het partübestuur of aan een werk, kring, die boven de partUgrenzen uitging, en hU beeft de voorkeur gegeven aan het laat ste. Hij bhjft zich echter ter beschikking van de partij stellen. V. D. schrUft nog: Hedenavond werd de verrassende mede- deeling gedaan, dat Bondskanselier b; d. Mgr. dr. Selpel, uit het bestuur van de Christelük Nationale partü is getreden. Uit het communiqué blUkt echter, dat dr. Selpel niet voornemens is zich uit het poli tieke leven terug te trekken. Mgr. Seipel’s gezondheid laat den gigan- tischen arbeid, dien hU gewend is te ver. nichten, niet langer toe. Op verlangen van de vooraanstaande Christelijk-sociale politici heeft hü de be- xendmaking van zijn besluit uitgesteld tot na het einde van de winterzitting. Mgr. dr. Selpel is heden naar Saarbrücken vertrokken. Hedenavond volgde de publicatie van zijn besluit tot aftreden. nië alleen tot 1936 worden beraamd op 60 tot 70 millloen pond sterling. Dientengevolge is het een dwaasheid, de conferentie als een mislukking te kenschetsen. Erkend moet worden, dat elk der partUen die deelnemen aan het drievoudig verdrag moest worden gedekt door de bepalingen van het voorgestelde verdrag op zoodanige wUze. dat zU^raar positie in onderlinge over eenstemming zouden kunnen brengen, tn- dlen de bouwprograms van andere mogend heden, buiten de overeenkomst staande, dit noodzakelUk zouden maken. ZUn spüt betui gende‘over het feit, dat het onmogelijk was gebleken de afschaffing van de dulkbooten te verkrijgen, wees Alexander op de betee- kenis van de humaniseering ervan. De ver lenging van het leven van verschillende klas sen van schepen beteekende eveneens nieu we besparingen. Ten slotte moest het ver kregen resultaat zeer worden gewaardeerd, daar het de vriendschap tusschen Groot-_ Brittanniëen de Vereenigde Staten hechter maakte, die alleen al er op berekend is, grooten invloed te oefenen op den wereld vrede. Gandhi heeft aangekondigd, dat er op laatsten dag der ..nationale week”. Zon te Dandl, een vergadering van vrouwen C-oetsjerat zal worden gehouden ter bes king van de wenschelUkheid en de moge heid, dat de vrouwen van Goetsjcrat, n haar deelneming aan de ongehoorzaam, inzake de zoutwet. zich speclaliseeren op werk voor een algeheel drankverbod door het posten der drankwinkels en op het boy. cotten van buitenlandsche stoffen door het posten van winkels, waar deze stoffen wor den verkocht. Gandhi bracht zUn gehoor in opschudding door de verklaring, dat de voorraad inheeiR. sche stof uitgeput was en dat hU naakt zou moeten rondloopen als de toevoer van bui- ten'and.-che stof zou worden stopgezet. HU ried daarom den vrouwen aan stof te spin nen. In een verklaring aan de pers zeide Gandhi dat hij in verlegenheid werd gebracht door, dat hU uitnoodiglngen ontving om naar ver. schillende deelen van Indië te komen; hü was echter voornemens al zUn aandacht samen te trekken op Goetsjerat. WaarschUnlUk zou hü tot Bombay gaan, maar niet verder. Gandhi is bezig om het vrUwilllgerskamp te Dandl geleidelük op te heffen. VUf vrij willigers hebben order gekregen zich naar Delhi te begeven. Tegen Zondag zal het kamp té Dandl geheel zUn opgeheven. Heden overleed de millionnair-sportlief- hebber, lord Dewar, die zUn heel leven vrij gezel bleef. HU was een der schitterendsche figuren van zUn tUd. Het scheen alsof hU het als de toepassing van zijn leven beschouwde om Londen en de geheele wereld te doen lachen om zun geest. Zun naam was zeer bekend en zUn epi grams waren’9 zoo populair, dat zij in de Engelschc spreektaal het woord ..Dcwarsims’’ brachten. „Nu is de schemer zacht-groen ge worden als mos en T is een blad-stille «vond. „Nu ben ik weer thuis, mUn lamp is licht en mün kamer is koel. En zeker weet ik, nu alles zoo stil en zoo ver is, dat weer dat ..vreemde” in mU zal ont waken bü ‘t roepen van een vogel, bU t schreien van een kind misschien bU t rusteloos klopperf van mUn hart: die vreemde pUn, die zoete hartstocht naar u onzichtbare, goedige God. Een schoone avond, blad-stil en bitter zoet! Ik weet u bU mU en eindeloos ven, in het suizende lamp-licht, in de ruischende grenzeloosheid; ik voel u in mij en mU in u bewegen en leven. Als GU uit de tuinen van het avond-rood tot mij gekomen waart, zouden mUn oogen niet méér geblonken hebben; als GU mU verschUnen wildet aan het ven ster. zou ik niet verwonderd zUn. Want ik weet, dat GU hier zUt en deze voort durende zekerheid heeft mü voorbereid op uwe komst. Heel eenvoudig zou zeggen: dag. Vader meer niet. Maar reeds gemeld is, is tot president van de republiek Letland de boerenleider Albert Kviesis gekozen. HU vereenigde van de 100 stemmen. 55 stemmen der burgerlijke rechter- zu<te en het midden op zich. De Duitsche bladen melden, dat de thans óOiJarige president reeds vóór den .oorlog een leidende rol speelde in het O|>enbare leven van Letland. Na de proclamate van de onaf- hankelukheid kwam hU al spoedig in het par lement. Kviesis geldt den Boerenbond sche juristen. HU bekleedde sinds jaren het ambt van pre sident van het opperste gerechtshof en was een tUdlang mnister van binnen landsche zAken genden dag tegen zes uur ’s avonds weer terug zou zUn. Verzorg u maar goed en sluit vooral de deuren, herhaalde hU voor een laatste maal, toen hü het bordes afging en hU sloeg op het kasteel een weemoedigen blik, alsof hU het voor Immer verlaten moest Weldra was hU in de vallei uit het ge zicht verdwenen. Met rassche schreden na derde hU het station. terwUl hü zich at- vroeg wat voor hem het smartelijkst was. zUn broeder begraven of zijn ouden meester verlaten. ....Den volgenden morgen, toen in dorp de eerste vensters geopend werden, liep eén man met haastige stappen op den weg die naar het slot voert Hé, mUnheer Jan. riep een vrouwen stem. ik dacht dat gij vanavond eerst terug zoudt komen. Alles is geregeld, antwoordde de ander zonder zich ook maar een oogenblik op te houden. Ik heb haast. En zun hand wees met een vluchtig ge baar naar het kasteel, dat baadde in den luister van den gouden dageraad, die over de Pyreneën opging. De knecht verhaastte nog zUn gang een angstige bezorgdheid teekende zich zUn gelaat. Had de rouw hem wellicht zoodanig ont roerd? Och neen, daarom scheen hem nu de weg naar het slot niet lang, doch hü was vervuld met een vreeseluke ongerustheid, een ontzettend voorgevoel. financiën opdracht wordt gegeven om in sa menwerking met den rijkscommissaris een program op langen termijn voor bezuiniging op te stellen, dat de basis schept voor een verlaging van belasting en vooral ook een spoedige verlaging zal waarborgen van de voortdurende uitgaven. Van de uitgaven voor 1930 moeten minstens 600 millloen Mark op de begroeting 1930 worden bezui nigd. fn de handelspolitieke commissie van den RUksdag is heden met de stemmen der soc- democraten en de communisten tegen het agrarisch voorstel zonder wüzigingen aan genomen. Nadere bijzonderheden. Met betrekking tot de spoorwegramp, die nabU Besancon heeft plaatsgehad. wordt nog nader gemeld, dat zich onder de 38 ge wonden vele personen bevinden, wier toe stand hopeloos is. Op de plaats van het on geluk wordt nog steeds met koortsachtigen Uver gewerkt om de verdere dooden en ge wonden, die wellicht onder de puinhoopen liggen, te voorschUn te halen. Het ongeluk had plaats bij het verlaten van een klein* tunnel. Gelukkig wordt het baanvak daar ter plaatse door twee hooge wallen omslo ten, zoodat de trein, toen hu derailleerde op den spoorduk bleef. De ramp zou nog veel verschrikkelUkèr geweest zijn, als de trein op een ander gedeelte van de Ijjn ontspoord was. daar hU in dit geval in de rivier ge stort zou zijn. De oorzaak van de ramp schijnt gezocht te moeten worden in de aanwezigheid van een bouwwerk aan de ’spoorlün, dat slechts met een klein rood vlaggetje gemarqueerd was. INDISCHE DIENST Verlofgangers: Th. Volmering, res. dëf Lampoengsche Distr., s-Gravenhage; P. J. W. Muller. R. K. geestelUke van den 2en rang. s-Gravenhage; J. Wolthers, adm. bü het Hoofdkantoor van den Dienst der In- en Uit voerrechten en AccUnzen; Cap. Martin-Ro- quebrune; ir. J. G G. Jelles, houtvester bü den Dienst van het boswezen. Amsterdam; H. P. p. Wielandt. opzichter 1ste kL bij de Staatsspoor en tramwegen. ’s-Gravenhage; A. de Grijp, bosch-architect 1ste kL bü het Bosch wezen, Pa pe nd recht; J. C. Ligtvoet, controleur 1ste kl. bij het Binnenlandsch bestuur, Wassenaar; B. Kruimer, administra teur bU de Ned.-Indische Veeartsenschool te Buitenzorg. Venlo; ir. H. J. L. M. van de Meerendonk. hoofdingenieur, tw. Inspecteur voor de Buitengew., ’s-Hertogenbosch; O. Veenendaal. letterzetter 1ste kl. bU de Lands drukkerij. Wageningen; A. H. van de Roe mer. officier van gezondheid 2de kL. Am sterdam; J. A. Scheffelaar, Iste-luit. der int, Bergen op Zoom; A J. W. Scheffer, Iste-luit, der genie. ’s-Gravenhage; G. J. de Vries, Iste- luit. der int, Rotterdam; D. M DuUster, din- apoth. 2de kl., 's-Gravenhage; E. J. Beek. Iste-luit. der art.. 's-Gravenhage; H. ter Poorten, kap. gen. staf, ’s-Gravenhage. GepenslonneerdenP. L. van Andel, van gezondheid 1ste kl.. Baam; A. Hülen, kap. der inf., 's-Gravenhage; K. W. v. d. Goes Hillebrand. officier van gezondheid 1ste kt, Zuid-Frankruk, H Crlstoffel. kap. der mr Calmthout Deze dienaar scheen even menschenschuw als zun meester. Slechts zelden sprak hU. verliet bUna nooit het kasteel en was streng en gesloten als een gevangenisdeur. Nimmer had men uit zijn mond kunnen vernemen wat er op het slot omging. De oud-adellUke burcht, op een heuvel ge legen, was door een bosch van het dorp ge scheiden en reeds lang, nog bU het leven van den graaf, beschouwde men dit gebouw als een ruïne. Het eenlge wat men met eenige zekerheid kon zeggen, scheen te zün. dat de eigenaar een groote zonderling was, doch nimmer had zUn knecht geantwoord op de onderscheiden vragen, welke men hem stelde, als hU cens per weck in het dorp inkoopen kwam doen. Op zekeren dag maakte hU op die zwUg- zaamheid een kleine uitzondering. HU had een brief uit Dax ontvangen, die hem den dood van zun broeder meldde. Daarom, zoo verklaarde hU. zal ik mor gen en overmorgen afwezig zUn. Morgenoch tend nog vertrek ik. Het kostte den bezorgden dienaar veel zUn meester het droevige nieuws van dit on verwachte overlUden te vertellen. Font-Aulade verlaten, was voor hem een zoo gewichtige gebeurtenis al was het slechts voor één dag. dat hU zulks bUna voor onmogelUk hield. Bovendien werd hu steeds weerhouden door zUn verknochtheid aan zUn meester, een knorrlgen grijsaard, voor wien hU een moest me zoo bang ik kan niet anders. rust kunnen slapen liever van avond nog. Wat is ons bekend geworden van al die andere Leeraars van Israël; van al die an dere RabbUnen, die in de dagen van Rabbi Jezus meer gezag hadden, dan de werkmana- zoon uit Nazareth? ZU hebben geen spoor ach tergelaten op den woeligen akker der wereld, uitgenomen een enkele uitspraak door latere geslachten in den Talmoed, te recht of te onrecht met hun naam verbonden Hoe kon dan die Rabbi Jesus, toen HU de laatste maal in Zun sterfelUk leven op den top van den Olijfberg in den (ring zUner leerlingen neerzat en voor hun verbaasde blikken het gordUn der eeuwen en den sluier der toekomst had weggeschoven, dien tragen alvemieler. den tUd. met zulk een besliste zekerheid, deze stoute voorspelling in het aangezicht slingeren: Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar Mijne woorden zullen nim mer voorbUgaan (Matth. XXIV-35)? Hoe is deze stoute voorspelling, waarvan geheel de wereldgeschiedenis geen tegenhan ger aanwijst. dan verwezenlijkt kunnen wor den? Hoe is het mogeluk geworden dat de leer van Rabbi Jezus, vóór 19 eeuwen gepredikt op de bergen van Gallllea, in de vlakte van Judea en in de tempel-galerUen van Jeru zalem. blijft voortleven In het leven der menschen? Het antwoord op deze vraag een volgenden keer. Alkmaar. de knecht. Ik niet maken, maar Ik zou hier niet ge en vertrek daarom Zuid-Australië hebbën de parlements verkiezingen voor de arbeiderspartU een groote overwinning opgeleverd. Volgens het thans bekend gemaakte definitieve resultaat krijgt de Z.Australische arbeiderspartU 30 zetels tegen 16 in het vorige parlement. De liberale regeeringspertU heeft 14 zetels ver loren en heeft in het parlement nog slechts 13 zetels. Tengevolge hiervan zal de liberale regeerlng-Butler aftreden. Premier wordt waarschUnlUk de leider der arbeiderspartU, een vroeger spoorwegarbeider en thans voor zitter der vakvereeniging van trampersoneel. De uit de geschiedenis van de z.g. Zwarte RUksweer welbekende majoor Bruchrucker. die indertijd den „Putsch" tegen Küskin had ontworpen, heeft dezer dagen in een courant allerlei bUzonderheden verteld over zUn zwarte rijksweer. die in 1923 ongeveer 180.000 man sterk was. HU deelt daarbU o.a. een en ander mede over de organlsatie-mettiode, over den steun van het grootgrondbezit en zelfs van een comité om de D.-nationale fractie van RUksdag en Landdag, dat met hem. Buchrucker. in contact was getreden De onderneming was echter mislukt door den angst van de D.-nationalen voor de maat regelen van den rijkspresident. die dreigde met den staat van beleg en de doodstraf. Buchrucker vertelt eok het doel van den ontworpen ..Putsch." HU wilde de regeerlngs- wQk te Berlijn bezetten en de regeering ar resteeren’ en dwingen bevel te geven tot verwezenlijking van de in het rijk voorbe reide versterking van het leger. In die dagen, zoo herinnert de „Frankf. Z.” stonden’ zelfs voor het paleis van den rijks- president soldaten van de zwarte rijksweer op post, zoodat de rijkspresident eigenlük gevangene was van de zwarte rUksweer. Dat alles is goed en wel voorbU. zoo besluit het blad. Wij hopen dringend dat het ook nooit méér dan een herinnering zal zün! Tengevolge van een plotseling optredende hittegolf is de temperatuur gisteren te Chi cago binnen enkele uren van 10 gr. C. tot 32 gr. C. gestegen. Het was de warmste dag ooit in dezen tUd te Chicago geregistreerd. Uit Milwaukee en andere steden van den staat Wisconsin werd eveneens een tempera tuur van 32 gr. C. gemeld; uit Cedar Rapids <Iowa> zelfs van 40 gr. C. <104 gr. F.). Reeds 8 dooden Gistermiddag heeft te Laissy, in de oo- middellUke nabUheid van Besangon een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Een militaire trein ontspoorde en werd vrUwal geheel vernield. Tot dusverre zUn er 8 doo den en 38 gewonden, van wie velen ernstig. De militaire trein, die de reservisten van het militaire exercltlekampement Valdahon naar hunne haardsteden Belfort en Colmar terugbracht, had juist Besangon verlaten en reed met een vaart van gemiddeld 70 KM. langs den spoorweg, toen plotseling een der wagons uit de rails vloog en hierdoor den geheelen trein tot ontsporing bracht. Bin nen slechts enkele seconden bood het gehee le baanvak een beeld van de verschrikkelUk- ste verwoesting. De wagens waren voor een groot deel letterlUk in elkaar geschoven en haast niet meer te herkennen. Uit de puin hoopen weerklonken overal hartverscheu rende kreten van gewonden. De weinige mi litairen. die niet gewond werden, stelden bovenmenschelUke pogingen in het werk hun kameraden te bevrUden. Van Besancon uit werden onverwUld 80 draagbaren en een reddingsexpedltle naar de plaats des on- hells gedirigeerd. Het reddingswerk is in vollen gang en ge regeld worden er gewonden onder het puin te voorschUn gebracht. Uit de omliggende plaatsen stroomde de bevolking toe om da behulpzame hand te brengen. De lUken der slachtoffers werden voorloopig op den spoor duk achtergelaten om het vervoer der ge wonden geregeld te doen verloopen. Df aanblik van de plaats van de ramp ia verschrikkelUk. Overal liggen afgeknelde 11- chaamsdeelen. Het was tot dusverre nog niet mogeluk alle dooden te identificeeren. De Minister van Oorlog heeft onmiddellUk het instellen van een streng onderzoek naar de oorzaak van de ramp bevolen. De spoorweg autoriteiten konden nog niets omtrent de vermoedelUke oorzaak mededeelen. De reser visten hadden juist hun oefeningstUd beëin digd en zouden met groot verlof naar hun ne gezinnen terugkeeren. De slachtoffers zUn voor het meerendeel gehuwde mannen, die vrouw en kinderen achterlaten. WEENEN, 11 April. <W. B.)_— De chr.- soc. berichtendienst publiceert een brief van Mgr. dr. Selpel, waarin hU mededeelt, dat hU zUn functie van voorzitter van het bestuur der chr.-soc. jiartU neerlegt. van uit een mondelinge prediking; geen wet in steen gegrift, als die Hamoerabi, of in een Boek-rol vastgelegd, als de oude wet van Mozes; geen geschreven wijsheid als de Ecclesiastlcus of het Boek der Spreuken. Neen. veder of schrUfstift heeft Rabbi Jezus nooit ter hand genomen. In de papie ren boejc-rol, zoomin als op het stevig perka- ment-blad heeft. HU. de groote Leeraar van Nazareth. zUn gedachten vastgelegd. Dat een enkele leergierige hoorder soms met veder of schrijfstift aan zUn voeten zat. om zun wondere levens-wUsheid op te teekc- nen, is slechts door Anna Catharina Emme rich in vrome overweging vermoed. Maar ge heel Palestina had de stem van den Leeraar uit Nazareth gehoord, cn men verbaasde zich over ZUn weergaloozc wijsheid en moest wel eenparig bekennen: Nooit heeft een mensch gesproken als Deze (Jan: VII-46). Was HU, dien de getuigen zUner jeugd slechts kenden aks ..een handswerkman” en „den zoon van een handswerkman". geen Leeraar zonder leerling te zijn geweest: gelet terd zonder geleerd te hebben (Joan: VII- 14) Geen schriftgeleerde Pharlsaeër of Saddir- caeër had Hem binnengeleid in het heilig dom van Israëls gewUde letteren Noch de school van Hillel noch die van Sjammal of Gamaliël had Hem ooit tot hare volgelingen gereken. En toch trad HU als Leeraar op. in het openbaar zoowel als in besloten kring. Voor de woelige menigte als voor de zwU- gende schaar van getrouwe volgelingen. IA de synagogen der bloeiende Galileesclre dor pen: onder de marmeren zuilen-gangen rondom het tempelplein van Jeruzalem en tn het voorhof der vrouwen. In het huis van den discipel en de open ruimte vóór de deur; in den kring der gasten aan het feestmaal; op wandeling door korenveld en bloeiende wingerd; op de blonde heuvel-ruggen en gol vende vlakte; bU de koele bron, waar de rei ziger uitrustte op het middaguur en op het stadsplein, waar de kooplui hun waren aan prezen; op de vlsschersboot bij de overvaart en aan den oever voor de opgetogen schare. Wie had Hem niet gehoord den wonderen Leeraar uit Nazareth: de herder in de woes tijn en de visscher op het meer: de zwer vende kameel-drUver op den landweg en ae aandachtige landman onder zUn wingerd en vUgeboom: de trotsche schriftgeleerde en de verachte tollenaar; ’de priester in den tem pel en de zondares van de straat; dé moe ders in het voorhof en de spelende kinderen op de markt; de soldaat op wacht en de hoofdmap in het garnizoen; de blinde opden hoek van de straat en de melaatsche in de grauwe spelonk; dc bruiloft-gasten in de feestzaal en de misbaarmakende treur-zan- gers in het sterfhuis. De Hebiaeër in eigen kring, de Hellenist van heinde en ver en de feest-pelgrim in dc heilige stad, want er was geen vreemdeling te Jeruzalem, die niet vernomen had van den profeet, „machtig in werk en woord voor God en geheel het volk (Luc. XXIV-19) Hij gaf ZUn lessen van wondere levens- wUsheid aan de ondankbare dorpsgenooten van het stille Nazareth in de wel bewoonde vlakte zuidwaarts, en op de schilderachtige bergen van Opper-Gallilea noordwaarts, tot in het gebied van Tyrus en Sidon ten westen en Caesarea Philippi ten oosten; te Ca- phamaum aan de noordkust van het meer en in haar zustersteden Chorozain en Beth- saida; in de weelderige vlakte van Geneza- reth, het land van de kabbelende beekjes, bloeiende wijngaarden, wuivende olijven- en palmen-tuincn en in het stikheete maar over-vruchtbare Jordaandal; in het half- joodsche. half-heidensche Tienstedenland én onder de altijd groenende eiken van Basan; op de pleinen rond de rozengaarden te Je richo, op de lachende heuvel-klingen van Juda en Benjamin In het gezicht van de blinkende zuilen van Herodes' gouden burcht, en in het hart van Israel's hoofdstad Jeru zalem (Zie v. Kasteren: Hoe Jezus predikte). Naar alle menscheliike berekening moest zulk een mondeling onderricht veel gevaar loopen, om met den klank der woorden te vergaan, zonder in de geschiedenis een merk baar spoor na te laten. Volgens de „Herald Tribune” is een plan beraamd voor den bouw van een reusachri$, ondergrond-station tusschen Madison Square en Union Square, waarvan de bouw kosten op 56 millloen dollar worden geraamd Het station moet in staat zun het verkeer van 150 treinen tusschen New York en New Jersey op te nemen. Naar verluidt interesseeren zich verscheiden spoorwegmaatschappijen en de bekende spocr- wegfinanclers gebroeders Van Sweringen voor het plan. In Dax had hU zun broeder aangetrofTen terwUl deze rustig een pUp zat te rooken voor de deur zuncr woning. Beiden waren uiterst verbaasd geweest elkander zoo onverwacht te ontmoeten. En die brief dan. die mU je dood meldde? Ik heb nooit zulke akelige dingen schreven! Toch heb Ikeen brief ontvangen, hernam Jan, en hU toonde zUn broeder be* schrijven. terwUl hü ging zitten om zün door de ontroering knikkende knieën rust te geven. Men heeft je daarmee een leelliks poets gespeeld, verklaarde de ander. Als dat alles is! zuchtte Jan. onderwul voelde hü een angstig gevoel zun gemoed binnendringen. Hü oordeelde het ’t beste mogelük weer terug te keeren, trein had j-—-- zich genoodzaakt wachten. Tevergeefs trachtte gerust te stellen. Kom Jan, een grap.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 19