ONS BLAD LEEKEPREEKEN L. FRANKENBERG, Alkmaar Voornaamste cKieuws w 1 ZATERDAG 12 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 87 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN f 40 f50 Uitvoering der Ziektewet 32 dooden en vele gewonden De overweg bij Schoorl R.K. Staatspartij Een geheim' consistorie R. K. Volkspartij, afd. Utrecht A udiëntie JOH. LAUWERS R. K. Ned. Boeren- en Tuindersbond De ongeregeldheden te Maatstricht Ernstig ongeval te Dresden Varkens voor Duitschland Parfum in plaats van fooien Het huwelijksdrama te Helmond De „Graf Zeppelin” weer over Nederland? Wegenbelasting voor zwaardere wagens Het gcdenkteelien voor Juliana van Stolberg Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR LICHT OP Reparatie-inrichting Autobus door trein gegrepen in de Ver. Staten AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL i NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Het bedrag der premie Plaatsing van een verkeersspiegel verzocht De Amersfoortsche bijeenkomst Op 23 April M. HOMO SAPIENS 27 of 28 April Barometerstand 9 uur V-m.: 756, achteruit» Het onderzoek duurt voort mee Bij een bouwwerk Hoe Het invoerrecht verhoogd. Een merkwaardig restaurant in Berlijn Onthulling door de Kroonprinses Alexander onderteeke- en groote verschil niet! Geen vertrouwen in de heeren Arts, Donders en Beyersbergen van Henegouwen. Z. D. H. de Bisschop van Haarlem zal de volgende week alleen Woensdag en Vrijdag audiëntie verleenen. Den 23sten April a.s. zal de H. Vader eed geheim consistorie houden. Nieuws van Gandhi. Gisteren geen onwet tig zout gewonnen. Mgr. Seipel is afgetreden als voorzitter deU Chr. Soc. Partij. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar an Agentschappen: per week 25 et; per kwartaal f X2S; per post, per kwartaal 3-58 bjj vooruitbetaling. bij rerlies van een duim of wijsvinder LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om; 7.23 uur en over morgen om: 7.25 uur. Te Laiftsy b<j Besan^on is gisteren een mi litaire trein ontspoord. Er zijn Vele dooden en gewonden. 180 arbeiders ontslagen bij Philips* tabaks industrie te Maastricht» a> bij verlies van anderen ▼inav* Dc Minister van Justitie beantwoordt da vragen van den heer Vliegen inzake de rel letjes te Maastricht. Dc moeilijkheden in het land- en tuinbouw bedrijf. De districtobestuurder Pieten is ontslagen van rechtsvervolging, wegens opruiing b|j de staking te Maastricht. Omtrent het huwelijksdrama te Helmond meldt men dat naar alle waarschijnlijkheid de vader zclt het vergif tot zich heeft ge nomen. Politie-agenten. die op het gerucht van de hevige ruzie het huis binnendrongen, vonden den man in een der kamers, terwijl hjj hun toevoegde, dat zij te laat kwamen. Meteen gooide hij een flesch, waarin su blimaat geweest was. stuk. Intusschen is het onderzoek nog niet gesloten. De B. B. N. (Bond van Bedrijfsautohou- ders in Nederland) heeft zich tot den In genieur van Weg en Werken der Nederland- sche Spoorwegen gewend om vergunning te verkrijgen voor het plaatsen van een ver- keersspiegel bij den overweg nabij Schoorl. Voor auto's, komende uit het dorp is de plaatsing daarvan van veel gewicht. Aange zien de plaats voor den spiegel op het spoor wegterrein ligt, is toestemming van de spoorwegdirectie noodzakelijk. ingenoincn uit den steen van een ring, dien ik altijd draag. Zend mij nu een priester, eer het te laat is." Een geestelijke had nog gelegenheid den ongelukkige te leeren, hem het Onze Vader na te zeggen, en onder het doop sel stierf de machtige Turk als een rouwmoedig christen. De mogelijkheid bestaat, dat de ..Gnrf Zeppelin" weer een tocht over Nederland aal maken. Een kleine brand op de ..Marnix van St> Aldegonde.” In de politieke bijeenkomst, welke op 26 en 27 April a.s. te Amersfoort wordt gehouden, zal behalve de heeren jhr. mr. Ch. Ruys de Beerenbrouck en D. van der Sterren, als In leider spreken de heer O. Knuvelder. De afd. Utrecht der R. K. Volkspartij zegt het vertrouwen op in de hoofdbestuursleden, die zijn voor den terugkeer tot de R. K. Staatspartij. Er zal een actie worden gevoerd om te be reiken. dat Groesbeck over de gemeenten Nijmegen en L'bbergen verdeeld wordt Naar een der BerliJnsche correspondenten van het „Hdbd.” meldt, is het Invoerrecht op varkens met ingang van 14 April op 27 mark per centenaar levend gewicht ver hoogd. voor VULPENHOUDERS. Elk systeem onder garantie gerepareerd De Vlootconferentiè. Minister over de resultaten. Donderdag ning van het verdrag. Gisteren werd een geheel met passagiers [bezette Overland-autobus op een spoorover- gang. gelegen op 20 K.M. Zuidelijk van de stad Albuquerque In den Staat Nieuw Mexico door een postsneltrein gegrepen en geheel vernield. Er werden 32 personen gedood en vele anderen gewond. Bij de botsing vatte de autobus vlam, zoodat de lijken der slacht offers door verkoling onherkenbaar zijn ge worden. Er zijn vijf hulptreinen naar de plaats der ramp gedirigeerd. BUUAU: HOF A ALKMAAR Telefoon: Administratie No. <33 Redactie Ne. «33 bij een breuk van been ot arm Dit historisch verhaal uit de helden- geschiedenis der Hongaren is voor menig I christen beschamend. Hoevelen kunnen er In onzen tijd tot de moderne heidenen zeggen: „er is verschil tusschen uw God I de mijne?” Op het punt van het J gebod der naastenliefde Is datJ er helaas maar al te dikwijls" l' Wanneer men christenen onder elkaar ziet handelen, onder elkaar hoort i spreken, liefdeloos, wantrouwend, ach terdochtig, lasterend vaak en met kwa de tong, dan vraagt men zich af: welk verschil is er nu tusschen dezen en den modernen heiden? En toch, tientallen malen heeft Christus en hebben de Apostelen na Hem overduidelijk en on weersprekelijk tot toetssteen v«n den waren Christen de naastenliefde aange wezen. 1 Liefdeloosheid in woorden, daden, In gedachten, hoe algemeen is deze zonde verbreid. Hoe gaarne maakt men een afwezige tot mikpunt van spot en lach, j om in een gezelschap als geestig te kun- nen schitteren; hoe lichtvaardig wordt 1 de goede trouw, worden de goede bedoe lingen van anderen verdacht gemaakt J uit spijt over een ondervonden teleur- J stelling, uit waanwijsheid, omdat men zijn eigen meening niet voldoende aan anderen kan opdringen; hoe harteloos wordt uit nijd en afgunst met den goe den naam van den naaste omgespron- gen. Er wordt geklaagd over de verdorven heid van onzen tijd, over de groeiende ongodsdienstigheid, over het toenemen- 1 de heidendom. Laten wij niet praten over middelen ter verbetering, maar evenals de christenen der eerste tijden door daden toonen, dat wij anders zijn; opdat ook van ons gezegd worde; 1 zie, hoe zij elkander liefhebben. Zij dit de vrucht van den komenden i Goeden Vrijdag. Op 23 April as. ial Z. H. de Paus een Geheim Consistorie houden, waarin, na de toespraak van den H. Vader, kardinaal Laudenti, als prefect van de H. Congregatie der Riten een uitvoerige rede zal houden over het leven, de deugden en wonderen van den zaligen Theof'llus da Corte en de zalige Catherine Thomas. Daarna zullen alle kardinalen zich van hun zetel verheffen, het hoofd ontblootcn en hun ..placet" of ..non placet" over de beide heiligverklaringen te kennen geven. Naar de HamburgAmerika-hjn mede deelt, zal de „Graf Zeppelin" den 27en of 28en April 'n tocht over de Noordzee maken, waarbij het schip dan zijn route mogelijk over Nederland zal némen. twee Z.Exc. dr. J. Th. de Visser, oud-mlnister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, zal te dezer gelegenheid een rede houden' Nadat het gedenkteeken onthuld is. zal Vrijdagmiddag heeft op een bouwwerk ta de voorstad Racknitz een 'ernstig ongeval plaats gehad, waarbij een arbeider gedood en vier anderen zwaar gewond werden. Een 15-tal arbeiders was daar bezig aard- massa's te verplaatsen door middel van een transportband. Deze band werd door een motor gedrevven. waarin vermoedelljk kort sluiting is ontstaan. Vier arbeiders werden door aanraking met den stroom zwaar ge kwetst, een vijfde was op slag dood. Een tiental andere werklieden, die eveneens door den stroom getroffen waren, herkregen spoa- dlg weder het bewustzijn. ADVERTENTIEPRIJS: Van regels f L2«; elke regel meer &2A RECLAME per regel 9M rwee de eerste pagina; voor do overige pagina's tM RUBKIEK .VRAAG EN AANBOD* bij eeeranbetallng per pieertwg t per advertentie van 6 regels; iedere regel meer f O.U Een buitengewone algemeene vergadering. Dezer dagen heeft het hoofdbestuur van den Katholieken Nederlandschen Boeren-en Tuindersbond besloten op Woensdag 14 Mei a.s. te Utrecht een bultengewne algemeene vergadering te houden. Deze vergadering heeft ten doel de moei lijkheden in het land- en tuinbouwbedrijf te bespreken en middelen te zoeken om de uit breiding der crisis tegen te gaan en hare gevolgen zooveel mogelijk te temperen. Er zullen, ter opening en ter sluiting der ver gadering. twee algemeene vergaderingen worden gehouden benevens drie sectieverga deringen. waarin antwoord zal worden ge zocht op deze vragen: a. wat kunnen de boeren en tuinders zelf doen? b. wat kun nen de land- cn tuinbouworganisaties doen? en c. wat kan de Regeering doen? Als sprekers zullen optreden de heeren J. Th. Verheggen te Buggenum, Jac. Vos Antz., te Roosendaal, H. Trienekers te Venlo, J. J. C Ament, te Roermond. A. N. Fleskens te Geldrop en Mr. H. van Haastert te 's-Gra- venhage. Verwacht wordt, dat deze vergadering door honderden katholieke boeren en tuin ders zal worden bijgewoond. Met het oog hierop zijn te Utrecht eenlge groote zalen af gehuurd. Alle abonné sop dit blad zijn ingevolge de verzckerinxsvoorwaarden - Annft Levenslange geheels ongeschiktheid tot werken door weaa bijeen ongeval met - --- bij verliés van een band. 1OC ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I vUUUa*” verlies van beide armen, beide boenen of beide oogen I ivUa* doodclijken afloop T ZuUi" eott voet of een ooff IZv Het college van toezicht, bedoeld in art. U9 der Ziektewet, heeft tot de bedr^jfsver een igingen het verzoek gericht opgave te willen doen van de premie, welke zij denken te heffen. Uit de antwoorden, welke het college ont ving, zou zijn gebleken, dat door een aantal bedrijfsvercenigingen een premie zal worden geheven welke belangrijk lager is den die welke is vastgesteld door de Raden van Arbeid. Hierdoor acht het college de moge lijkheid niet buitengesloten, dat aan het ein de van het boekjaar zal blijken, dat de van de werkgevers gevraagde premie te laag is geweest. Naar aanleiding daarvan heeft het college aan de besturen der bedrijfsvereenigingen medegedeeld het standpunt in te nemen dat, indien ria afsluiting van het boekjaar de door de bedrijfsvereenigingen gevorderde premiën zullen blijken, niet voldoende te zijn tot dekking van de ten laste van dit Jaar komende kosten, dit tekort alsnog door de werkgevers moet worden betaald en der halve niet naar een volgend boekjaar mag worden overgebracht. Onder voorzitterschap van den heer W .G. Settsur hield de afdeeling Utrecht van de R.K. Volkspartij gisteravond een druk be zochte ledenvergadering. Met algemeene stemmen werd besloten, de voorstellen der R.K. Staatspartij niet te aanvaarden. De afgevaardigden kregen hieromtrent bindend mandaat. De afgevaardigden kre gen voorts opdracht, ten congresse mee te deelen, dat de Utrechtsche afdeeling met algemeene stemmen heeft besloten het ver trouwen op te zeggen in de heeren Arts, Donders en Beyersbergen van Henegouwen, die voor terugkeer naar de R.K. Staats partij zjjn. Nog werd medegedeeld, dat slechts één afdeeling zich ten gunste van samensmelting heeft uitgesproken. Alle an dere waren er tegen. ontzaglijk bedrag. Szapary’s vrouw en vrienden organiseerden door geheel het land een collecte, doch de inzameling vlotte onder de uitgemergelde bevolking slechts matig. In dien tusschentijd had Szapary een vrij redelijke gevangen schap. Toen echter het gerucht tot de inzameling van het geld tot den hoofd pasja doordrong cn hem de vrees be kroop, dat hij zijn gehaten vijand weer zou moeten loslaten, zond hij den ge vangene terug naar Erd, om hem door Hamsza bei te laten folteren. Daar leed Szapary alle kwalen van de hel. Over dag werd hij voor een ploeg gespannen en als een dier met een zweep geslagen, 's Avonds werd hij met gewonde voeten cn een bebloed lichaam in een donkeren kerker geworpen. Dg giften begonnen toen ruimer te vloeien, maar ook op een andere manier werd op bevrijding van den held gepeinsd. Zijn boezemvriend Adam Battyani loerde op een tegenzet cn het gelukte hem ten slotte, een hoog- geplaatsten Turk, een gezant van den Sultan, gevangen te nemen. Als voor waarde voor vrijlating werd de invrij heidstelling van Szapary geëischt. Dit geschiedde, maar dc Hongaarsche ridder was een naar lichaam en ziel gebroken man geworden. Jaren later begon de macht van de halve maan te tanen. Keizer Leopold I stelde Karei van Lotharingen aan het hoofd van een groot leger en deze drong ten riot te'WA den burcht Boeda door. Dit bolwerk werd door Abdi pasja heldhaf tig verdedigd. Slechts over zijn lijk, zooals hij gezworen had, kwamen de christelijke troepen binnen, waaronder ook Szapary was. De sluwe Hamsza bei had het leven weten te behouden. Hij werd zwaar geboeid in de gevangenis geworpen. Szapary, wiens lijdensgeschie denis aan het hof bekend was, kfeeg de vrijheid om naar eigen goeddunken over het lot van zijn vroegeren kwelgeest te beschikken. Een dienaar van Szapary haastte zich, door leedvermaak gedreven, den Turk in de gevangenis zoo spoedig mogelijk van dit besluit in kennis te stellen. De Aartshertog stelde zooveel belang in het geval, dat hij met Szapary naar den kerker ging en persoonlijk aan Hamzsa bei meedeelde, hoe over zijn lot was beschikt. De Turk zweeg. Szapary nam het woord en zei: „Uw leven is nu in mijn hand. Gij weet ellendeling, wat gij mij hebt doen lijden. Ik kan u met gelijken munt betalen. Maar ik ben een christen en mijn God heeft mij geleerd, zelfs mijn grootsten vijand te vergeven en lief te hebben. Ziedaar het verschil tusschen uw en mijn geloof. Ik zal mijn christenplicht doen en u de vrijheid ge ven. Doch bedenk, dat gij u eenmaal voor uw daden tegenover mijn almachti- gen God zult hebben te verantwoorden: Gij zijt vrij!” Hamzsa bei was bij het hooren van deze voor hem zoo onverwachte en vreemde taal eenlge oogenblikken ten prooi aan een hevigen tweestrijd. Ten slotte sprak hij ontroerd tot Szapary: „Uw God is beter dan de mijne. Ik buig mijn knie voor Hem. Bewijs mij nog één dienst en laat mij, voor ik sterf, tot uw geloof overgaan.” „Maar gij zult niet sterven. Ik heb immers gezegd, dat gij vrij zijt,” ant woordde Szapary verbaasd. Hamzsa bei schudde bedroefd het hoofd: „Ik zelf,” zeide hij, „had al over mijn lot beschikt, alvorens gij daarvoor kans hadt. Op zooveel edelmoedigheid dorst ik niet hopen. Ik verwachtte evenveel leed te zullen lijden als ik u heb aangedaan en daarom heb ik eenlge druppels vergif De Bond van Bedrijfsautohouders in Neder land heeft zich met een uitvoerig adres ge wend tot den Minister van Financiën om eenlge wijziging te bepleiten in de Wegenbe lasting, n.l. een verlaging der tarieven voor zwaardere automobielen, waardoor het moge lijk zal zijn verschillende wagens, die thans niet of slechts een zeer klein gedeelte van het jaar worden gebruikt, blijvend in dienst te stellen. In het adres wordt bepleit het vaststellen van een maximum bedrag, dat voor een automobiel als wegenbelasting zal worden ge heven. Dit maximum ware, gelijk adressanten betoogen, te stellen op 250 gulden 's jaars. HET GROOTE GEBOD Wanneer wij het bonte leven om ons heen beschouwen, met zijn jacht naar genot, met zijn hunkering naar geld cn goed, met zijn smachtend verlangen naar roem en eer, dan heeft het den (chljn, als had dit menschelljk geslacht de onsterfelijkheid in pacht. Immers, is zooveel Inspanning om ten koste van gezondheid en nachtrust, soms zelfs ten koste van een rustig geweten goud op te stapelen; is zooveel bitterheid en teleurstelling, welke de schaduw van alle aardsch genot zijn; is zooveel ver guizing, nijd en afgunst, welke de tre den van de trap der menschelijke eer stoffeeren, waard om te doorstaan voor een leven, dat niet langer dan vijftig, zestig, zeventig jaar duurt? In telkens nieuwe ziekten, ondanks den vooruit gang der medische wetenschap; in het razende verkeer langs den openbaren weg; in ieders eigen brooze lichaam ten slotte loert voortdurend de dood. En geen dag gaat «voorbij of een rouwbrief, een begrafenisstoet, een reeks zwart omlijndc annonces in ons dagblad, her inneren ons aan ons eigen einde na vijf, tien, misschien twintig jaar. En toch luistert de groote meerderheid der menschheid niet naar het Schriftuur woord: gedenk uw uitersten! Er is nóg een stem, die voortdurend aan het, tijdelijke van ons aardsche leven en het doel van ons bestaan in een hiernamaals blijft herinneren, zori'^* der ophouden en in telkens wisselende voordracht: de Kerk met haar liturgie, die niet anders wil, dan het hart van den mensch uit het stof omhoog trek ken naar zijn eeuwig einddoel. Het hoogtepunt van deze onverflauwde actie der Kerk gaan wij in de a.s. week weer beleven, wanneer in het hart der christenheid, In Rome, de plechtigheden van de lijdensweek weer in al haar ont roerende Indrukwekkendheid gevierd worden en de echo daarvan weerklinkt in al de katholieke kerken van heel de wereld. Dan staakt al wat nog een druppel christenbloed in de aderen heeft, voor korten tijd althans dat jachten naar genot, dat hunkeren naar goud, dat smachten naar menschelijke eer, om de knie te buigen voor den aan een smaadhout gestorven, van eer en kleeren beroofden, gesmaden en ge- hoonden God-mcnsch. De Goede Vrij dag en heel de lijdensweek stemt ons christenhart tot ingetogenheid, buigt onzen wil tot onderworpenheid, verhel dert ons geestesoog, zoodat wij onze eigen rampzaligheid, onze elg<?n onvol komenheid zien en wij grijpen naar middelen om onze ziel een weinig te doen beantwoorden aan het doel, waar voor een God het offer van zulk een gruwzaam lijden heeft gebracht. Stemmingen brengen intusschen het gevaar mee van voorbij te gaan en vrome gedachten en goede voornemens plegen weer om te slaan tot de oude sleur. Hoe verheven ook tijdens hun duur, zij zijn dan niettemin vruchteloos. De overweging van het drama van den Calvarieberg moet aanvangen met een diep geloof. Maar ook dat geloof is ijdel, wanneer ’t niet komt tot de daad. Laten wij zoeken, althans naar één daad, naar één wending In ons gedrag, die ons wezenlijk en zichtbaar onderscheidt van Ffen, die niet gelooven; naar een christelijke levensbeschouwing, die ons tot ware dragers van den chrlsteu- naam maken. Moeilijk? Ónmogelijk? Laten wij u ditmaal eens een kleine historie vertellen. Er was een tijd, dat de Turken een groot deel van het christelijk Europa bezet hielden. Wat dit beteekend heeft, dringt gewoonlijk niet levendig genoeg tot de verbeelding van ons, in volle vrijheid levende christenen, door. Zjj hadden hun heerschappij tot zelfs over het tegenwoordige Hongarije uitgestrekt en in de hoofdstad van dat land, Boeda-Pest, een hoofdkwartier ge vormd. Slechts enkele grootmagnaten hadden zich in hun versterkte burchten vrij weten te houden. Daaronder waren helden, die met gevaar van hun leven de Turksche schepen, welke tusschen Boeda en Constantinopel paarden, wa pens en troepen vervoerden, aanvielen en dikwijls buit maakten. Vooral twee Hongaarsche ridders waren op het einde der 17de eeuw bij de Turken om hun stoutmoedigheid gevreesd: Peter Sza pary en Adam Battyani. Szapary, de jongste, was het, die zich steeds aan het hoofd der stoutste ondernemingen zette. Zoodra hem echter gevaar dreigde, snel den de boeren uit den omtrek, die hem als een held vereerden, toe om herq te helpen. Tot het op een goeden dag aan Hamzsa bel, die op den linkeroever van den Donau, te Erd, zijn zetel had, door een list gelukte Szapary te vangen. Hij zond den kostbaren bult naar den hoofd- H. K. H. Prinses Juliana lieeft zich bereid verklaard de plechtige onthulling van het gedenkteeken voor Juliana van Stolberg zelve te verrichten. mthulling zal plaats vinden op het de Collgnyplein te ’s Gravenhageop >ten April e.k. des namiddags te half ‘De R. K. Ned. Boeren- en TuindersbonA houdt een buitengewone algemeene ver gadering. ter bespreking van de moeilijk heden in het land- en tuinbouwbedrijf- Op de vrijen van het Tweede Kamerlid den heer Vliegen in verband met het door de justitie ingestelde onderzoek naar de toedracht der ongeregeldheden te Maas tricht in den avond van 16 Oct. 1929 en naar het optreden der politie bij die gelegenheid heeft de Minister van Justitie geantwoord. De nadere correspondentie, waarvan de minister in den brief van 30 Januari jJ. sprak, heeft wat langeren tijd gevraagd, omdat naar aanleiding van dien brief van 30 Januari meeningen en veronderstellingen zijn geuit, die op bepaalde punten een aan vullend onderzoek wenschelijk deden schij nen, in verband waarmede de advocaat- generaal ter plaatse nog nadere verhooren heeft gehouden. Het resultaat van een en ander heeft den minister kortelings bereikt. Het voornemen bestaat, dat te zijner tiid aan de Kamer bericht gewordt van het aan het onderzoek gegeven gevolg en dan tevens nader wordt bezien het verzoek, om ter griffie van de Kamer de stukken van het onderzoek te doen nederleggen. Derhalve moest worden afgewacht totdat op grond van het nu kortelings nog aangevuld onderzoek is beslist,, in hoeverre te dezen eenige maatregel moet worden bevorderd of genomen. Voor wat den minister betreft, heeft hjj bereids bevorderd, dat de militaire justitie in behandeling neemt de vraag, of het optreden van den politieman, die naar het onderzoek de doodelijke schoten heeft gelost, tot strafvervolging moet leiden. In een der drukste winkelstraten van BerHjn bevindt zich een onaanzienlijk restaurant. Wie daar als onbekende toevallig binnentreedt, is getuige van een vreemd tooneel. Bij het binnentreden van het lokaal be groeten de. stamgasten belde vrouwelijke kelners met een handkus en bestellen een diner voor 0.84. Men krijgt daarvoor een heerlijken „Bortschseh" en andere speciaal Russische gerechten. Hier komen nJ. Rus sische emigranten, voor het grootste ge deelte personen, die in hun vaderland een leidende positie bekleed-hebben en die thans als chauffeurs, pakjesdrager, portiers en filinfiguranten hun broed verdienen. In dit lokaal vinden zij den weerglans van het vaderland. Het behoort aan beide vrouwelijke kellners. die tevens geheel de zaak leiden. De eene dame is gravin Knlr- scha. de andere vorstin Itomina. Na aftrek van alle onkosten verdient iedere dame 66 per maand. In hun keuken wordt geen boter gespaard en den gasten, die weten wat een goede keuken beteekent, wordt het beste voorgezet. De eigenaressen van het lokaal hadden vroeger van hare goederen een jaarlijksch inkomen van 132.000 en een personeel van meer dan 100 man. „Fooien" worden hier niet gegeven; daar echter de aristocratische chauffeurs, die het lokaal geregeld bezoeken, zich niet wil len laten kennen, houden zij alle 14 dagen een vergadering en geven de dames een beste Panische parfum de de vrijlating van den Hongaarschen ridder twintigduizend goudstukken als losgeld. Nu was dit In dien tijd een nesen van cadeau. Ill

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1