w fy3 kA mode-Qeluiden ieuwe waarheid arme houtsnijwerk Iets over 5 Luierbroekje Smakelijk eten Goedkoope Patronen MM Vrou wen wijsheid g o o o o o 1 r Z' L r J J 0 f 0 Ji w' 1 1 C o o o o 'Mli L i C^Iantelcostumes komen dit seizoen i JTil OVERNEMING UIT DEZE RUBRIEK ZONDER TOESTEMMING VERBODEN CORNELIE HUIJGENS. LOUISE ALCOTT. T A W ’^FJ 'i er A3»z MACHTELD natuurlijke ■Ji DINA af te werken. Inplaats van de figuren pa aren bij dat 1 5* ‘1 DINY. .Cj Ai DINA. 8ILV1A K. 'ra*. S3 i i i i De eerste rimpel ontstaat by de vrou wen door de vrees, dat men haar leeftijd zou kunnen raden. met schelvisch en Vrouwenmoed Is er niet minder degelijk om en verheven, al bestaat deze voor het grootste gedeelte tn dulden en lijden SMILES. «rrtttag -->w< iU 4S 'M51 .“b ■■ft: Ir.’ Zit' Omelet boter en met U ■Cn •gb 4*' •••Vi vu *■- -S* kunt zien, is het patroontje zeer eenvou dig, zoodat ge het direct op de stof af kunt radeeren. Ge maakt dan op 24 c.M. een vouw, waarna ge de maten even af meet, radeert en het geheel met een naad ultknlpt. Ook het naaien Is heel eenvou dig. Langs de zijkanten, waar de knoopen en de knoopsgaten komen, stikt men ble- zen, welke na afwerking 3 c.M. breed zyn. De biezen komen aan den verkeerden kant. Voor den bovenkant knipt men twee banden, één ter lengte van 30 c.M. en één ter lengte van 36 c.M., beide 7 c.M. breed. Voor- en achterkant rimpelt men nu aan den bovenkant In, vanaf de biezen te be ginnen, waarna de banden op den ver keerden kant aan- en op den goeden kant overgestikt worden. De langste band Is voor den achterkant. Nu de pijpen. Hier voor knipt men een schuine bles van 4 c.M. breed, waarna men deze op den goe- dan kan aan- en evenals de zjjblezen op den verkeerden kant overstikt. Nu maakt men in de blezen aan den voorkant de knoopsgaten, op de daarvoor op de tee- De bakermat van deze mooie, en toch eenvoudige soort versiering is Noorwegen. De boeren versleren er hun dageljjksche artikelen mede. Het materiaal, ’t welk er voor noodlg Is, Is satljn-notenhout van 10 m.M. dikte en verder een scherp mesje, speciaal voor dit werk bestemd, dat verkrijgbaar Is in eiken gereedschapswinkel. door de zeef, 25 gram bloem en 35 gram boter op het vuur gladroeren en langzaam den bouillon bijvoegen. De soep nog een kwartier koken en dan inr de soepterrine afmaken met een geklopten eierdooier. Er komt een tijd, waarin kinderen hm ouders beoordeelen, gelijk volwassen men- rchen elkanders daden wegen, trots alle banden des bloeds. zeer goed droog is en vernis daarna met goede transparante vernis. Wanneer men zegt, dat het is voor verf overtrekken en tegen een tamelijke warmte moet kunnen, dan zal men er u speciale vernis voor geven. garnalen. Van 15 gram i gram bloem, op bet vuur 1 ai aaa« aiWlm, Sm geeummerd rv<» Sawa 4000. «V" verkrijgbaar aar ..Het Parroeeeha nroor, Peilbui Ne. 1, Haarlem Onberupetrjke taupe. DamaMoedieg de maler 88, «6. IM tawawvkn. u 0 55 KiaSar- Mmdieg. allure voor See Se betchryving geeoamdae s*rv4 o f 0.35. Bv elk palroee hnudlmdteg voer het ^gVF*a «a aaaara. beeevem aaa verUaiede gaxruoe- kening aangewezen plaatsen, waarna ge aan den achterkant de knoopen aanzet. Is het broekje voor een meisje, dan kunt ge langs den onderkant een kantje zet ten. Is het broekje voor een jongetje, dun Is het aardig de pijpjes met een gekleur de bles In één avond heeft men de handigheia reeds om het te doen. Het bestaat slechts uit het snijden van driehoekjes, en gaat dit goed, dan kan men aan moeilijker ont- werpen beginnen. Gebogen figuren vindt men soms ook, maar dit verelscht toch een grootere handigheid. De methode van het snijden van een driehoekje kan gezien worden In flg. 2. De punt van het mes wordt Ingestoken, waar de stippellijnen samenkomen en het mes wordt om beurten langs de lijnen ge trokken. Op deze manier, na een paar sneden, kan men het figuurtje doen ont staan, door 't driehoekje eruit te wippen. De figuren kunnen geschilderd worden met heldere olieverf, welke men per tube koopt. We kunnen verschillende mooie dingen maken, en ’t aardigst is wel een theeblad We geven hier verschillende en gemakke- lljk uit te voeren teekenlngen. De theebladen met teekening en al er op kunnen we ook klaar koopen; ze moe ten dan alleen bewerkt en gepolijst wor den. Voor het houten theeblad, hier af geheeld, kunnen we de teekening over- brengen met doordruk-papler en een pun tig voorwerp. We leggen het carbon papier dan precies waar de teekening moet komen, daar bovenop de afbeelding, en we trekken elke lijn goed na; niet te hard drukken, want dan worden de lijnen te vet. Het mes moet eerst aangezet worden, bij den winkelier, op een ollesteen (men gladgeroerd en vermengd met 3 dL melk, een weinig zout en peper en wat fijngehakte peterselie, maakt men een sausje. Daarin mengt men 1 ons, in lauw water gewasschen. gekookte garnalen. Voor de omelet maakt men een beslag van 5 eieren, goed uitgeklopt met 5 lepels water en een weinig zout. In 20 gram boter wordt de omelet gebakken. Zoodra de eieren bovenop droog zijn, legt men de gomalen-ragout in het midden, slaat de omelet aan beide zijden over elkaar en laat haar voorzichtig uit de pan op een goed verwarmden schotel glijden, 'n Heerlijke voorsptjs is dit gerecht. Schelvisch met piquante saus. Een groote schelvisch schoonmaken, gewas schen en met zout Ingewreven. In den oven gedurende een half uur braden In één ons boter onder telkens bedruipen. Onderwijl 30 gram bloem en 30 gram boter op het vuur gladroeren, langzaam aan 4 d.L. melk bijvoegen, vervolgens wat zout en peper en den Inhoud van een klein busje champignons. Deze saus bij het opdienen over de vlsch uitgleten. Benoodigd: 1 el katoen van 70 c.M breedte, 6 knoopjes, 1% el kant. Alhoe wel de tegenwoordig gebreide lulerbroek- jes zeer practised zijn, en in 't gebruik beslist voldoen, kunnen we toch nog wel een modelletje als 't bovenstaande ge bruiken. Zooals ge wel op de teekening Preece loeeeedteg. direct ee eetveegu eae hertel- Vlet hel verte huldigde bedrag aae poitxegeb tv- geJatev. vaart IJ vermeld vaam ee aeret, aummer vee het model ee het blad, maarte het voorkomt er boveeuijdte. Mee meet date maat roedom het lichaam, recht ceder de armee door. gemooe glad, goeder extra teasttl. Vergeet de uren, waarin gij verdriet hebt; maar vergeet nooit wat gij daarin geleerd hebt. Den vorigen keer hebben we huismoe ders geholpen aan eenige menu’s om op vastendagen klaar te maken. De groote vasten Is lang, hoewel niet zoo streng als vroeger in onze kinderjaren. Maar toch zullen er huismoeders zijn, die graag nog I enkele magere recepten zullen kennen om haar gezin steeds van variatie te doen genieten. We kennen het zoo ware spreek woord: „Verandering van spijs doet eten” en het is zoo prettig, als 's middags aan tafel echtgenoot en kinderen glunderen, als er weer Iets anders Is. wanneer het deksel wordt gelicht. Niets Is zoo hinder lijk voor de huisvrouw, dan te moeten hooren: „ajakkes, alweer dit of dat, hé. altijd ’t zelfde op Vrijdag!” Daarom eenige recepten, die wel In den smaak zullen vallen. Huismoeder moet dan zelf maar comblneeren. De hoeveel heid is voor 4 5j>ersonen berekend. wijzigen; hetzij door het dragen van een pullover met horizontale strepen, waar door de talllelijn niet precies aangegeven wordt, of door de heuplijn van den rok zoo uit te laten komen, dat, wanneer men de blouse In den rok draagt, een lange tallle- Hjn ontstaat. Voor tallleur-costumes zijn de jasjes langer dit seizoen, vaak van lengte; voor sportieve deux pieces la bet man teltje vaak kort, loshangend en voor het gekleede ensemble Is de mantel precies even lang als de rok. Blouses spelen bij het terugkeeren der mantelcostumes weer een voorname rol In onze kleedlng. Ze zijn vaak getailleerd en worden bijna in leder geval In den rok gedragen. Wit crêpe de chine en satijn en by de wlt-blauwe mantelcostumes marl- ne-blauwe blouses, zijn de meest geliefde tinten en zfjdesoorten. B(j de sportcomplets ziet men echter ook wol en jersey-materlalen. Met de lange rokken komen als van zelf de groote hoeden. Men kan dit sei zoen abnormaal groote modellen bewon deren. Bewonderen moet men de sierlijke ge bogen lijn en den niet al te hoogen bol; de hoed wordt evenals het vorig seizoen achterover gedragen. Lange rokken, groote hoeden, men vraagt zich af. waar blijft het opgestoken haar. Het haar wordt over het algemeen niet meer zoo kort gedragen. In plaats van regelmatig, is het gelegd In krul len. soms laag in den nek, over voorhoofd ep wang, naar eigen smaak opgemaakt Viachsoep. Hiervoor neemt men b.v. 2 A 3 kleine schelvisschen, die te klein zijn om op tafefr~te-brengen. De visen schoonmaken en gaan koken in 1H L. water met zout. 2 foelieblaadjes en 3 kruidnagelen. Den bouillon door een zeef gieten en de fijngekookte vlsch fijnwrijven Oostenrijksche spiegeleieren. Een grooten ui schoonmaken en fijnhakken. In een vuurvast schoteltje met 25 gram boter zachtjes gaar laten smoren. Een eetlepel geraspte oude kaas erover heen strooien. Daarop voorzichtig 5 4 6 eieren breken, doch zóó, dat de dooiers heel blijven. Strooi daarover weer een 4 twee eetlepels geraspte oude kaas en zet het schoteltje In den oven tot het wit van de eieren gestold is. De eieren In het schoteltje voordienen Hierbij geven aardappelen met gesmol ten boter en gestoofde bleten. De mantelcoatumes en de japonnen vormen op ’t oogenbllk een interessant onderwerp, daar ze beheerscht worden door bepaalde regels. Een vlugge blik In de salons der voor naamste modehuizen toont ons, dat de algemeene kleurneiging gaat naar: grijs, bruin, beige, zwart, marlne-blauw, wit en mengsels hiervan, terwijl geel en groen, In gemengde tinten, ook gezien worden. De materialen kan men in twee soorten verdeelen, voor de morgen- en sportdracht losgeweven tweedstoffen, terwijl voor meer vormelijke gelegenheden, voor wan- delcostumcs enz., meer fijne dichtgeweven stoffen met glad oppervlak favoriet zijn. Wat betreft 't patroon? Kleine ruitjes van twee oontrasteerende kleuren, vlekjes dicht bjj elkaar, en fijne streepjes, zijn de hoofdzaak voor de correcte voorjaars dracht. De mantelcostumes welke we dit sei zoen weer sterk naar voren zien komen worden niet alle in één toon gehouden. Een bekend Parjjsch modehuis b.v. lan ceert een rok. wit en bruin geruit, met een loshangend manteltje van noot- bruine, losgeweven tweedstof. Een ander modehuis brengt een aardig effect met een mantelcostume, waarvan de rok in geruit patroon, het manteltje In een gevlekt geweven stof. Er wordt hier in afwisseling gebracht, doch een eerste verelschte is dat de kleuren volkomen harmonieeren. We zien thans weer de talllelijn en langere rokken. Het is echter voor Iedere vrouw moge lijk, de talllelijn naar eigen smaak te kan 't zelf scherp houden op een leen* riem). Geometrische modernen tjjd. Door den beginner kan eerst een een voudig theejK>tblaadje gemaakt worden en later dingen zooals kleerborstels, thee- en lepeldoosjes. Voor een eenvoudig theepotblaadje heeft men een vierkant stuk hout noodlg van ongeveer 15 c.M. in ’t vierkant. Zoek bet midden precies op, geef dit aan met pot lood. en teeken nu een patroon, gelijken de op die, welke hier zjjn geteekend, op ’t bout. Snij nu de driehoekige stukjes uit, zooals beschreven. Schilder ’t patroon In- twee kleuren, bruln-oranje, blauw-geeL groen-geel. enz. Wacht totdat de verf Ouders blijven menschelük; dat weten kleine kinderen nog niet en daarom Is elke onvolkomenheid, welke zij ontdekken, hun zulk een pijniging. LOUISE STRATENUS weerd. dat op 't zelfde oogenbllk dat de menschen over de geheele wereld In alles de waarheid zouden gaan spreken, heel de maatschappij Ineen zou storten. De oorzaak van die ramp zou 'm echter zijns inziens voornamelijk hierin zitten, dat ze onnoodig hun mond voorbij praatten; In alles de waarheid zeggen beteekent nog niet: Mies zeggen, wat waar is! Wanneer we voor onszelf eens gingen probeeren. nooit meer een uütvluchtje of draaierij tje te baat te nemen om ons eenige moeite te besparen ik gêloof heusch niet, dat onze kring met een laatste-oordeels-ge weid uiteen zou spatten, maar integen deel, dat we zouden bemerken, hoe onze populariteit verrassend snel groeien ging. Wanneer men ons een- of tweemaal be trapt heeft op een opzettelijke onoprecht heid. krijgen we al zoo gauw den naam van niet heeleinaal betrouwbaar te zijn en *t is onmogelijk voor onze kennissen, zich volkomen op hun gemak met ons te voelen. Blijken we daarentegen In alles, ook in kleinigheden, recht door zee te gaan, en spelden we hun nocit iets op de mouw, wanneer we geen lust heb ben om ze te ontvangen, maken we hun geen complimentjes, waar we niets van meenen, om dan later achter hun rug het tegendeel te beweren dan raken we bekend als iemand, waarvan je weet „wat Je eraan hebt". En er is geen po pulariteit denkbaar zonder dat. Er zijn zelfs menschen, die deze op rechtheid zóóver doordrijven, dat zij rus tig laten merken, wanneer een gast niet welkom Is. of wanneer ze vinden dat een vriendin een afschuwelijken hoed gekocht heeft, liever dan vriéndelijke gezindheid of bewondering te huichelen. Helaas ma ken dezen zich ook al weer veel vijanden en ik zal niet ontkennen, dat ze soms wel eens overhoop komen te liggen met de gewone beleefdheid en goeden toon. Maar laten de „slachtoffers” van zulke oprechtheid zich eens afvragen, wat hun liever zou zijn: wanneer men hun bot weg te kennen geeft, dat men niet over matig op hen gesteld is, óf dat men hen in den waan brengt, dat ze erg la den smaak vallen, terwijl men daarbij hei melijk precies dezelfde gevoelens koestert als in het eerste geval. Niets ondermijnt ons prestige tegenover kinderen en ondergeschikten zoozeer, dan hun te laten bemerken, dat we tegenover derden niet voor een leugentje terug schrikken. Wanneer we een kind ult- vluchtjes voorzeggen, waarmee het zich bij zoo’n derde eruit kan redden, of de dienstbode inprenten: „Dan zeg je maarterwijl T meisje weet, dat de zaak heel 'anders staat, moeten we niet verbaasd zijn, wanneer ze op een goeden dag van onze eigen lessen proflteeren. ook tegenover ons. Maar gewoonlijk zijn we dan erg verwonderd en verontwaardigd, ze op zoo’n onoprechtheid te betrappen! Wanneer we zelf het kleed der waar heid niet met rust kunnen laten, zullen we ten allen tijde struikelen over de flar den, die de anderen er op ons voorbeeld Ivébben afgerukt en door heel onze om geving rond gestrooid Een verhouding, die op een leugen be rust, kan nooit anders dan onwaar en gewrpngen zijn. Houtsnijwerk is niet zoo moeilijk als velen denken, het moet alleen precies ge beuren Er worden wel eens andere hout soorten gebruikt, doch satijn-nótenhout Is het geschiktste, omdat het zacht Is. WAARDEBEPALING. Ais men van een vrouw zegt, dat slecht is, eigenzinnig en lichtzinnig, maar men voegt er bij, dat zij zeer mooi la, dan kan men er van verzekerd zijn, dat zij steeds vriéndelijk zal denken aan dengene, die haar dit alles gezegd heeft. Zegt men. dat zij goed, zacht, deugdzaam en verstandig Is. maar ook zeer leelljk dan vergeeft zij dit haar heele leven niet. sterk naar varen schuine bies aan den verkeerden kant te nemen, maakt ge deze op den goeden kant Een volgenden keer hoop ik u op dit broekje het bovenstuk te geven, waar door het eerste pak van uw zoon ge reed is. Crème Napolitaine. Schil een grooten sinaasappel, snijd deze aan schijven, ver wijder de pitten en gameer daarmede een met koud water omgespoelden pud dingvorm. Pers twee andere sinaasappe len uit en bedruip met het dikke sap 12 a 14 madera-biscuits op een bord Kook op de gewone wijze een maïzena- pudding van 1 L. melk, 1 ons maïzena, 30 gram suiker en een weinig zout. Als de pudding dik is, roert men er voorzichtig het geel van een el door en vervolgens het stijfgeklopte eiwit, Den puddingvorm daarna vullen laag om laag met pudding en biscuits; de bovenste laag pudding er. dan goed koud laten worden. Men dient er desverklezend een sinaas appel- of citroensaus bij. Men kan beter aan een ouden man vragen, wanneer hij zal sterven, dan aan een bejaarde vrouw, die nog wil benagen, wanneer zii geboren werd. Kent u de legende van den man. die op het feest genoodigd was. waar ook alle deugden verzocht waren? Ze waren alle- maal verschenen in hun schitterendste pronkgewaden: Barmhartigheid in rood fluweel. Onschuld in wit satijn en Mede lijden in een slepend, donkerpaars ge waad. Slechts één deugd was er bij. die beschaamd en verlegen in een hoekje stond: haar kleed hing in flartken en rafels om haar lijf, en aan de verscheurde lompen was onmogelijk meer te zien, welke kleur of tint ze vroeger baddert, Daarbij droeg deze deugd nog wel een gouden kroon en de ancleren schenen haar, in plaats van haar voorbij te zien om haar jammerlijk uiterlijk, om strijd te eeren. En op zijn verwonderd vragen naar den naam van deze gekroond, ver fomfaaide deugd, vernam de man. dat zij Waarheid heette; op haar reizen door de wereld hadden de menschen haar zoo toe getakeld, en het hielp haar niets, al schafte ze zich ook nóg zoo dikwijls een nieuw kleed aan: in een oogenbllk hadden ze het weer verplukt en er stukken afge trokken, sommigen ineens een heel groot, anderen voortdurend kleine snippertjes Zouden er onder ons wel zijn, ’die dat nooit, nooit gedaan hebben: nooit hebben getornd en gerukt aan het koninklijk kleed der waarheid, er nooit geniepig een stukje hebben af geknipt We zouden misschien schrikken, als we bij onszelf eens huiszoeking gingen doen en uit alle hoeken de tallooce flarden en snippers te voorschijn zagen komen, die dé arme waarheid bjj ons zooal heeft moeten achterlaten. Hoe het zij: T zijn es- altijd, hoe waarheids!levend we ook mogen meenen te zijn, een heeleboel meer dan we verwacht hadden te zuilen ▼inden. Nergens stompt ons geweten zóó vlug en gemakkelijk af als op ’t punt van leugentjes. Het waarschuwende schokje blijft al zoo spoedig weg, dat we In de gewoonte vervallen zijn, zonder we 't weten. Leugens zijn op zichzelf eigenlijk altijd klein. Zelfs de groote levensleugens zijn doorgaans niets anders dan een voort ge zette aaneenschakeling van kleine on waarheden en onoprechtheden. De verleiding is zoo groot, om in plaats van de echte waarheid. In allerlei om standigheden maar het eerste het beste te zeggen wat ons Invalt en wat een gemakkelijke oplossing lijkt. Soms is dat lafheid, soms alleen maar gemakzucht: we kiezen instinctmatig een antwoord, waarop geen verder gevraag meer kan volgen, terwijl de waarheid dikwijls aan leiding zou worden tot langere uiteen zettingen We jokken om onzen leeftijd, om de prijzen van onze kleeren, de besteding ▼an onze vacantie, de positie van som mige familieleden; we zuigen geldige re denen voor X verwaarloozen onzer corres pondentie uit onzen duim en fantasee- ren er tegen derden lustig op los bij het weergeven van meenlngsverschillen met collega’s, kennissen of dienstboden. Maar als we ons 's avonds afvragen: „hoeveel keer heb ik vandaag gelogen?” dan val len die dingen ons niet in. Een geestig overdnjver heeft eens be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20