^adio-^mroep DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE BLADZIJDE 1 ZATERDAG 12 APRIL 1930 BÊHNBNLANDSCH NIEUWS KUNST EN KENNIS Bm «MMente, die niet kan bestaan RECHTSZAKEN Wederzijdsche mishandeling LANDBOUW EN VEETEELT Export van groenten en fruit Het zinkwit-conflict te Maastricht De nieuwe brug bij Muiden STOOMVAARTLIJNEN SOCIAAL LEVEN Stoplijst in den handel De Perhhnpoenan Indonesia Ruw voetbalspel ONDERWIJS GEMENGD NIEUWS Door een auto gegrepen FA ILLISSEMENTEN Arme kleine Op straat gevallen Brandje op de „Marnix van „St. Aldegonde” Philips' tabaksindustrie te« Maastricht VIERDE BLAD Tweede Dietsch-Academische Leergang MEJ. MIES ELOUT ONGESTELD Verwek om opheffing van Groesbeek MAANDAG 14 APRIL ZONDAG 13 APRIL De handel op Schotland bedreigd Heten buiten vervolging gesteld mr. Amsterdam. De arbeidsters ontslagen. Een geoorloofd strijdmiddel ▼an 10 Rott. te Een doelverdediger voor de Rechtbank Te Nijmegen Geneesheer zeer ernstig gewond Rangoon. te van te van San Rott. van Pe te Couthend n. te door be- te Sin- een de 295. Door de lucht klonk een scherp gefluit en het rad draaide snel. „Houd Je vast. Tnjn,” riep haar man. .dan houd Je het zeker wel. Houd Je maar stevig aan mij vast, anders, gaat het wis verkeerd.” „Waarom heb je dan niet," riep Trjjn, „wat lijm op het rad gesmeerd?” itduiven- koor en Gramo- Het laatste college te Tilburg werd gegeven door dr. Ir. H. Geltesen, lector aan de R. K. Handelshoogeschool. Het onderwerp van dr. CJWIniyn was: „De superfosfaat-Industrie in Hedeland". Hierop werd de Vlaamsche Leeuw gezon gen, terwijl een spontaan aangeheven Wil helmus en het Zuid-Afrlkaansche volkslied de vergadering besloten. Het 3-jarig zoontje van den heer B. Jan sen. wonende aan den Rechteroosterwijk te Harderwijk, is in een onbewaakt oogenblik in de haven van Harderwijk geraakt en ver dronken. Stetene te de 5* ten zware balans op de hemelpoort gelegd de Oliefabr. AALSUM 10 April van Cardiff te B. Ayres. AMBULANT ms. 10 April van Kopenh. Holtenau. ANNIE 10 April van Ostende te Londen. APOLLINARIS III ms. ------ uitgekl. naar Dusseldorf. EMXETCO-UJN JONGE ELISABETH 11 April van Algiers te Barcelona. 11 April opgegeven door v. d. Graaf en Co. N.V. (Afd. Handelsinfonnaties). Uitgesproken: 10 April: F. Smits, koopman, Nijmegen Biezenstraat 137. Rechter-Comm. Mr. J. H. Mr. A. J. M. Nederveen. II.2O .40 Concert. - 5.005.30 maakte proces-verbaal op tegen eveneens wegens mishandeling. KALUNDBORG, 1153 M. 11.20i.ao Orkestconcert 2.55545 Concert. Orkest en vocale solist 7.269.20 „La Damnation de Faust’’, van Hector Berlioz. Orkest, koor en solisten 9.4011.50 Dansmuziek. De enkelvoudige Kamer der Rechtbank te Amsterdam heeft vonnis gewezen in de zaak van een Rotterdamsch drogist, die door de Vereentging tot behartiging van pharma- ceutlsche Handelsbelangen op een „stoplijst” geplaatst was en dit als een onrechtmatige daad beschouwde De Rechtbank heeft, zulks in aansluiting op vroegere beslissingen van andere col leges. in deze.i zin vonnis gewezen, dat het een in den handel geoorloofd strijdmiddel is wanneer een organisatie van belanghebben den bij den handel in een speciaal artikel, iemand die zich niet bij deze organisatie wil aansluiten of zich aan de regelingen dier organisatie niet stoort van verdere leve- ringen in dat artikel uitslult door hem op 'n stoplijst te plaatsen. Naar wjj vernemen is de bekende actrice, mej. Mies Elout, die werkzaam is bij het Vereenigd Toonecl. vrij ernstig ongesteld. De patiënte is lijdende aan pleuritis. Op 27 Maart JJ. stond voor de Utrechtsche Rechtbank terecht de doelverdediger van doelverdediger van D.OB., verdacht van te ruw spel in een wedstrijd tegen Holland. Bjj een aanval op het D.O.S.-doel kwam deze doelverdediger in botsing met den speler J. E.. (agent van politie) welke een arm brak. Het gevolg was, dat de agent sindsdien geen dienst meer kon doen. De officier van justitie nam in zijn requi sitoir aan. dat er in dezen wedstrijd te ruw was gespeeld, en eischte tegen J. K., doel- verdedigei van D.OB.. vijftig gulden boete, bi) niet-betallng te vervangen door vjjf-en- twlntig dagen hechtenis. De verdediger van beklaagde vrofg vrij spraak er op wijzende o.m. dat Holland vaak ruw speelt. Dinsdag had de uitspraak plaats,, waarbij de verdachte werd vrijgesproken. Donderdagavond ontving J. K. evenwel be richt, dat de officier van Justitie zich niet met bet vrijsprekend vonnis kon vereenigen en appèl heeft aangeteekend. De zaak zal op nader te bepalen datum voor *t Amsterdam- damsche Hof in booger beroep worden be handeld. J. E., die zijn arm brak is thans admini stratief werkzaam gesteld, daar het zeer de vraag is. of h(J nog in staat zal komen, ac- tieven dienst te doen. (Uster nam ld dag viel de 56-jarige echtge- noote van den heer C. J. van der Heuvel te Amersfoort bij het schoonmaken uit het zolderraam op straat. De vrouw was onmld- BRUSSEL, 508,5 M. 4.20 Dans muziek 5.50 Trio-concert 6.20 Gramo- foonpl. 7.35 Gramofoonpl. 7.50 Concert Orkest en violist. Toespraak. PARIJS „RADIO PARIS”, 1725 M. 11.50 Religicuse muziek 12.20 Gramo foonmuziek 1.20 Gramofoonmuziek 4.20 Vastenpreek 5.50 Dansmuziek 6.50 Circus Radio-Paris 7.20 Concert. Instrumentale en vocale solisten. Orkest 8.50 Concert 9.20 Dansmuziek. ZEESEN, 1635 M. 6.1511.20 Lezin gen 11.2012.15 Gramofoonpl. 12.15 12.50 Berichten 1.201.50 Gramo- foonpl. 1.503.50 Lezingen 3.504.50 Concert 4.507.50 Lezingen 7.50 „Glocken”. Hoorspel van G. Ohlischlaeger 8.50 Concert voor blaasinstrumenten. Daarna Concert. Orkest en bariton. Gistermiddag te ongeveer vijf uur is een kleine brand uitgebroken aan boord van het mailschip „Marnix van St. Aldegonde", dat voor rekening van de Stoomvaartmaat schappij .Nederland” gebouwd wordt door de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij en ligplaats heeft bij de,werf dezer maat schappij aan den Cornelus Douwesweg te Amsterdam. Het vuur bevond zich in een één-persoons en twee twee-persoons-huttende oorzaak was het feit, dat de houten betimmeringen dezer hutten door het werken met een steek vlam in brand waren geraakt. De brandweer, die spoedig werd gewaar schuwd, rukte uit met twee motorwagens en de drijvende stoombrandspuit „Jason". De commandant der brandweer, de heer C. Gordijn, had persoonlijk de leiding genomen. Het materiaal behoefde echter geen dienst meer te doen, aangezien het personeel der Scheepsbouwmaatschappij erin geslaagd was het brandje met eigen bluschmateriaal meester te worden. De schade is niot aan zienlijk. BOX. NED. STOCKS. MAATSCHAPPIJ. AGAMEMNON. Valencia naar pass. 10 April Kaap Finisterre. A.ÏAX 10 April van Barcelona te Genua. ARIADNE 10 Aprih van Huelva te Lissabon. AURORA 10 April te en van Gravasa n. Bari. BERENICE 11 April van Amsterdam te. Rot terdam. BRION 10 April te en van Aalborg naar Am sterdam. IRENE .11 April van Amsterdam te Rotterd. JUNO 10 April van Valencia n. Rotterdam. MARS 10 April van Genua te Livorno. MEROPE 10 April van Amsterdam te Ham burg. MINERVA. Algiers-Amst.. pass. 10 April Gi braltar. NEREUS. Amst.-Kopenh.. pass. 11 April Hol te nau. OBERON 10 April van Vigo n. Lissabon. PERSEUS 10 April Muzel n. Carthagena. SIMON BOLIVAR 10 April van Curasao naar P. Cabello. STUYVESANT (ultr.) pass. 10 April Ar-oren. TELLUS 10 April van Yerakini te Limnl. THESEUS 10 April van Kopenhagen naar Aarhus. ULYSSES 10 April van Constanza n. Varna. ZEUS 10 April van Vigo naar Amsterdam. LANGENBERG, 473 M. 6.207.20 Gramofoonpl. 9-3511.15 Gramofoonpl. 11.30 Gramofoonpl. 12.25I-5O Orkestconcert 4.50—*5.50 Trio-concert 7.20 Orkestconcert. Daarna tot 11.20: Dansmuzie k. Uitgesproken 9 April: H. Grootenboer, Dirksland, Molendijk. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. A. Zaayer, Dirksland. 9 April: H. Koning, koopman, Rotter dam, Benthuizerstraat 97. R.c. Mr. J. G. Huyser. £ur. Mr. A. F. Zwaardemaker, Rotterdam.. 9 April: E. W. van Doorn, chauffeur, Rotterdam, Pimfiernelstraat 22b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. A. N. M. Allard, Rotterdam. 9 April: H. H. Mertens, terrazzowerker, Rotterdam, Loofdakstraat 38b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. H. J. Sjollema, Rotterdam. 9 April: H. F. van Steden, schoen maker. Rotterdam, Delfgauwstraat 54, werk plaats hebbende Rodenrijkschestraat 68 al daar. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. C. C Arnold, Rotterdam. 9 April: H. G. W. Strörmann, stcadoors- knecht, Rotterdam, Ruilstraat 59. R.c. Mr. J. G. Huyser. Cur. Mr. H. J. Sasburg, Rotterdam. 9 April: J7. Lantermans, Rotterdam, Snel- linckstraat 33b. R.c. Mr. J. G. Huyser. Ct/r. Mr. H. H. de Hartog, Rotterdam. 10 April: M. D. G. C. Clement, zonder beroep, Rotterdam, Diergaardelaan 55. R,c. Mr. S. N. B. Halbertsma. Cur. Mr. L. A. Donker, Rotterdam. 10 April: J. v. d. Meer, koopman en schil der, Leeuwarden, Camminghastraat 27. R.c. Mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe Sloo- ten. Cur. Mr. B. Dorhout, Leeuwarden. 10 April: G. D. Veenstra, veehouder, Ureterp. R.c. Mr. B. Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten. Cur. Mr. J. Walsius, Drachten. 10 April: E. Kreijkamp, Apeldoorn, Jachtlaan 39. R.c. Mr. H. L. Wilkens. Cur. Mr. C. J. ten Cate, Zutfen. 10 April: P. v. d. Waarden, Brunssutn, Rumpenerstraat 10. R.c. Mr. Gadiot. Cur. Mr. He ns ns, Heerlen. 10 April: J. J. H. Hermans, koopman ia granen. Wijlre. R.c.' Mr. Ruland. Cur. Mr. Rikmenspoel, Maastricht. BRUSSEL, 508.5 M. 6.20 A berichten 1.50 Concert. Opkésfl solisten 4.20 Dansmuziek 5-5] foonpl. 7.3^ Orkestconcert. LANGENBERG, 473 M. 6.207.20 Gramofoonpl. 8.25—9.20 Evangelische morgenwijding 12.201.50 Orkestcon cert 3.505.20 Passionsmuzick. Koor, tenor en spreker. Orkest en orgel 7.20 Concert. Orkest en piano. Daarna OrKest- conccrt, vervolgens tot 11.20 Kamermuziek door Strijkkwartet. HUIZEN, 1875 M. Uitsl. N.C.R.V^ Uitz. 8.159.30 Concert 10.3011.00 Korte Ziekéndienst 11.0011.30 Lezen van Chr. Lectuur 12.0012.15 Politieber. 12.301.45 Orgelconcert door Jan Zwart 2.002.35 Gramofoonpl. 2.353-15 A. J. Herwig „Snijbloemplanten en het behandelen van snijbloemen” 3.153.45 Cursus knippen 4.005.00 Ziekenuurtje 5.006.30 Concert. Frits Meyerse, zang. Dirk Vos. viool. Mevr. Hanny Helderman- Snnt, piano 6.306.45 Gramofoonpl. 6.457.15 Lezingen namens de Ned. Chr. Reisvereeniging. Sprekers E. Schenkman en E. van den Tol 7.157-45 Joost Sluis „Het opfokken van kuikens” 7.458.00 Politieber. 8.00—11.00 Decla matie door Arie Post. Muzik. medew. door het „Draper” Kwartet. (2 violen, alt en cello) 9->o9-45 Vocaal Intermezzo Gram«^ foonpl. 9.4510.00 Persber. 10.00— 10.40 Declamatie 10.4011.00 Vervolg concert. m de gemeente Groesbeek hcerscht ern stige ontstemming over de hooge belastln- gsn. welke daar geheven worden. Thans is in een gehouden protestvergadering een mo tto aangenomen, waarin wordt gezego. dat. Groesbeek getoond heeft als zelfstandige gemeente niet meer te kunnen bestaan, op heffing dfr gemeentë en verdeellng over de^ gemeenten Nijmegen en Ubbergen noodza- keljjk is. Er zal een actie worden gevoerd teneinde dit doel te bereiken. Gisteren werden de laatste colleges gege ven voor den tweeden Dietsch-Academlschen Leergang te Nijmegen. Begonnen werd gistermorgen met een col lege door Lector B. Molkenboer O.P., lector in de Vondel-studie, over „Vondel als Groot- Nederlander." Daarna volgde een college van prof. mr. E. v. d. Heyden, hoogleeraar In het burger- handels- en oud-vaderlandsche recht over .Hugo de Groot’ De twee colleges van gistermiddag werden gegeven door de professoren Mulder en Brom. Prof. dr. W. Mulder S J.. hoogleeraar in de KerkellJke Geschiedenis en de geschie denis der Middeleeuwen sprak over: „Zui- «terllcht aan den hemel der Noordelijke Mid deleeuwen." Töt besluit van alle colleges, kwam prof, dr. G. Brom, hoogleeraar In de kunstge schiedenis aan het woord over: „Holland- sebe binnenhuisschilders in de 17e eeuw.” Opgeheven wegens gebrek aan actief: 9 April: W. de Haas, Rotterdam, 9 April: A. C. v. Ekelenburg, Rotterdam. 10 April: H. J. Ponse, Beek (L.) 10 April: G. A. Oolkers, Hoensbroek. Maar het „Volk” meldt heeft Pieters, dtohrictsbestuurder va.i den Fabrieksarbel- dsrsbond. die thans jn Breda woont, per item waarderaexploit bericht ontvangen dat M| van alle rechtsvervolging in zake de hem ten laste gelegde opruiing tijdens het zink- wte-eonfllct, is ontslagen. 296. Floep daar gingen de eerste twee. Ze zeulden over den rand. Er klonk gelach, geschreeuw: „hoera” van de men- schen aan den kant. Jan lachte maar. Wat kon hy doen? Htj zat en hij draaide mee. „Nooit ga ik weer cp een rad.” riep Trijn, „ik drink liever een kopje thee.” KALUNDBORG, 1153 M.^ 12.20 Orkestconcert 3-50- Koor, strijkorkest en orgel Harmomcamuziek 7.20- Hansen” van Jens Lochei Concert. Orkest en 9.0510.05 Concert. Oi soli 10.0511-50 Dd: MARIA ms. 9 April van Plymouth te Ports- mouth. MARTHA ms. lO^April van Duink. te Londen. MERWEDE 10 April te Greenwich uit gekt n. Antwerpen. NOORDWIJK 10 April van Newcastle Boucau. ORION ms. 10 April van Antw. te Londen. PALLAS ms. 10 April van Antw. te Londen. PRINSES JULIANA ms. 10 April ren Antw. te Londen. PROF. BUYS 10 April van Harlingen te Hull. ROTTUM ms. 10 April van Arbroath te Ply mouth. STAD HAARLEM 11 April van Rott. te Gra~ vosa. STAD ZALTBOMMEL, 9 April d. T^ne n. Nantes. STOLWIJK 10 April van Boecau naar Bilbao. TEUNA, m.s. 8 April van Londen te Duin- kerxen. THEMISTO 11 April van Rio Janeiro n. Cuba. TI BA 10 April Ouessant gep.. Rott. n. Oran. TRENT 10 April van Windau n. Gent. VOLENTE ms. 9 April van Limhamn Holtenau. VRIJHEID ms. 10 April van Londen. WEG A 10 April te Hamburg. WESTPLEIN 10 April van Narvik n. Rott. WIELDRECHT 11 April Ouessant gep., Rott. naar Stamboul. ZEELANDIA ms. 9 April te Lond. uitgekl. n. Nieuwpoort. ZUID BfclJERLAND ms. 10 April Bevezier gep. om de Oost. HILVERSUM, 1071 M. 9.C0 V.A.R.A. Gramofoonpl. 9.30 Ir. R. A. Gorter Het eerstkomende Veiligheids Congres 9.45 V.A.R.A. Mededeelingen van het Re s- secretanaat van het Instituut voor Arbeiders Ontwikkeling 9.48 V.A.R.A. Declamatie door S. Bonn 10.151.30 Uitz. van het Demonstratief Congres van de V.A.R.A., vanuit het Gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Den Haag 1.30 A.V.R.O. Aansl. van het Concertgebouw te A’dam. Uitz. van de model-uitvoering van Joh. Seb. Bach’s „Matthaus Passion”. Daarna Sportuitsl. 5.00 V.A.R.A. Kinderuurtje 8.00 A.V.R.O. Tijdsein, pers- en sportnieuws 8.15 Concert door het Versterkte Omroep orkest John Armstrong, tenor 9.15 9.45 Radio-Tooneel. Studio-opvoering van „Het Aanzoek” spel in 1 bedrijf van Anton Tschechow 9-4510.00 Voortzetting liederen-voordracht door John Armstrong 10.0011.00 Populair concert door het Versterkte Omroep-orkest 11.00 Gramo foonpl. 12.00 Sluiting. DAVENTRY, 1554 M. 2,20 Bach’s kerkcantate no. 182 koor, orkest en solisten 3.15 Vertelling voor de kinderen 3.35 Mozart-concert. National orkest van Wales o.l.v. L. Levitus 4.50 Cello-concert 5.20 Bijbellezen 7.15 Kerkdienst 8.05 Liefdadigheidsoproep 8.10 Nieuws- en weerber. 8.25 Albert Sandler en zijn Park-Lane Hotel-orkest 9.50 Epiloog 10.0010.20 The silent Fellowship- Op de Heulschebrug te Wateringen is eer gisteren dr. Switsar uit Wateringen, door 'n luxe auto overreden. Dr. Switsar werd zeer ernstig, vooral aan het hoofd gewond en Is - in bewusteloozen toestand naar zfjn woning vervoerd, waar hij Donderdagavond laat nog bulten kennis was. Vermoedelük heeft dr. Switsar, die een weinig doof is, de signalen van den auto bestuurder niet gehoord, daar hij vlak voor den auto den weg overstak. Zijn toestand is zorgwekkend. HILVERSUM. 298 M. Na 6 uur: 1071 M. 10.0010.15 Morgenwijding 12.002.00 Concert. A.V.R.O.-Kwintet 2.002.45 Kookpraatje door P. J. Kers 2.454.30 AansJ, van het Rembrandt* Theater te A’dam 5.006.00 Kinder» uurtje 6.01 Concert door het A.V.R.O.- Octet. Mevr. C. Geysel, sopraan 6.30 Vaz Dias Koersen 6.457.15 Tooneel- halfuurtje. Spreker C. A. Schilp. Daarna Vervolg concert 8.01 Concert door de Muziekvereen. „Harmonie kapel” van Ned. Gist- en Spiritusfabr. en Calvé te Delft 9.00 Concert door het Omroep Orkest. Willi Weiss, zangvoordracht van moderne „Schlager” 10.00 Persber. 11.00 Gramofoonpl. 12.00 Sluiting. Slotvergadering te Nijmegen In het Concertgebouw .X* Vereenlging" te Nijmegen had gisterenavond de groote slot vergadering plaats van den tweeden Dietsch Academischen Leergang. De vergadering was zeer druk bezocht. De voontfiter der Regellngscommlssie, de heer Ch. Thewlssen, opende den avond met een harteljjke begroeting der aanwezigen. Daarna hield Bernard Verhoeven een rede over Guido Gezelle. Na de pauze zong mevr. Toos Vekemans Teppema liederen van Guido Gezelle. getoon- zet door J. Tiené Jr„ Cath. van Rennes, Lod. Mortelmans en Ch. Lamy. Zij werd aan den vleugel begeleid Victor Waelput- De zangeres had een gevoelvolle en grijpende voordracht. De liederen werden afgewisseld door de clamaties van Bernard Verhoeven, die op een zeer suggestieve wijze verzen van Guido Gezelle ten gehoore bracht. Daarna sprak de heer Ch. Thewlssen, die aoowel Bernard Verhoeven als mevr. Veke- mane hartelijk dank zegde voor den genot- uoUen avond, welken zij verschaften en de toestemming der vergadering vroeg om aan «ten van zijn zware ziekte herstellenden Wies Moens een vriendschapstelegram te sturen. Deze toestemming werd bij acclamatie ver leend. Uit naam van de Vlaamsche studenten sprak toen nog de heer Réné Lagroo, leider xox. holl. llotd. ZEELANDIA (ultr.) 10 April nam. 8 u. Cherbourg en pafs. 11 April Ouessant. KOM. PAXBTVAABT MIJ. MOESI. Rott. naar Batavia, pass. 10 April K. St. Vincent. TOMORI, Rott. naar Batavia. 10 April 's mid dags 12 uur op 14 gr. 3T N.B. en 42 gr. 20* O.L. TOBOALI. Rott. naar Batavia. 10 April ’s tnldd. 12 uur op 23 gr. 39* N.B. en 36 gr. 47* O.L. TOGIAN. Rott. n. Batavia, pass. 10 April K. St. Vincent. VAN SWOLL Rott. n..Batavia,, pass. 10 April Kaap Tenes. HALCYON LIJN. STAD ARNHEM B. Aires naar April van Las Palmas. HOLLAND—AT XJXA-LXJN. BILLITON (uitr.) 10 April van Mosselbaal n. P. Elizabeth. KLIPFONTEIN 10 April van Hamburg naar Antwerpen. MELISKERK (uitr.) 8 April te Mombassa. 10 April van Mombassa n. Tanga. HOLLAND AMEBIKA-LUH. BURGERDIJK 10 April van Baltimore Newport-News. EEMDIJK. Pacilick. naar Rott.. 10 April van St. Thomas. STATENDAM 10 April nam. 11 uur 30 van Rotterdam naar New York; 11 April v.m. 4 u. 15 min. in zee. HOLLAND AVSTBALIó-LIJN. ABBEKERK (ultr.) pass. 11 April Ouessant. ARENDSKERK (thuisr.) pass. 11 April Vlis- singen, Antwerpen naar Bremen. HOLLAND BBITSCH-INDIè-LUN. K1ELDRECHT (thuisr.) 10 April te Antw. KOUDEKERK (ultr.) 10 April v. Bombay. STREEFKERK. Hamburg naar Antwerpen, pass. 11 April Vlissingen. VECHTDIJK (uitr.) 10 April HOLLAND OOST-AXIeLIJH. ALDERAMIN 10 April van Amst. te Hamburg. GEMMA (thuisr.) 10 April van Weiha-Wei. OUDERKERK 11 April van Rott. te Amst. HOLLANDWEST-ATBIXA-LIJN GAASTERLAND 11 April van Hamburg Amsterdam. BOTTEBDAMSCHE LLOYD. DJEMBER (thuisr.) pass. 11 April Ouessant. GAROET (thuisr.) pass. 11 April Point de Galle. TEXEL (thuisr.) 11 April van Rangoon. TOBMAN (thuisr.) 11 April van Singapore. BOTTEBDAM ZUTD-AMEBIKA-LIJN. ALGORAR (uitr.) 10 April te B. Ayres. ALPHACCA (thuisr.) 9 April van Bahia. STOOMVAABT HU. OCEAAN. MENELAUS. Japan-Rott, 10 April nang. PHILOCTETES. Japan-RotL. 10 April Londen. TANTALUS. Rott.-Japan. 11 April van gapore. TE TILBURG De beide colleges, die prof. mr. E. Gim- brère gistermorgen gaf. handelden over «Letter of Credit”. De directie der N. V. Tabaksindustrie vJi. Gebr. Philips te Maastricht, heeft eergis teren een telegram gezonden aan de se cretarissen der vier samenwerkende werk- liedenorganisaties in de sigaren-industrie van den navolgenden inhoud: ..Aannemend, dat u, zoowel als onze cl- garillos-maaksters, aanneming eischen van toepassing collectieve loonen, ook voor de 2. 2J4 en 3 cents cigarillos, deed ons besluiten uw eisch in te willigen. Kunnen deze cigariUos nu niet meer fa- briceeren, zoodat deze afdeellng wordt op geheven. Den cigarllloemaaksters, -inpak- sters, sorteersters, deksorteerters, ring- ters, en plakt^rs wordt heden ontslag aan gezegd.” De directie stelt zich op het standpunt, dat zij wel de collectief overeengekomen loonen wil betalen, doch, dat zó, daar die loonen voor 5 cents cigarillos volgens het C. A. O. dezelfde meten zijn als voor die van 2, 2% en 3 ets., dat niet kan. In verband met bovenstaande werd ont slag aangezegd aan ongeveer 180 arbeidsters. Op Maandag, 9 December 1.1. te ongeveer half negen, was een tweetal jiersonen te Amsterdam op den Nieuwendijk, hoek Singel aan het vechten. Een agent van Politie greep een van hen vast om hem over te brengen naar het posthuis „Droogbak De man ver zette zich echter heftig. Nadat een Juffrouw assistentie had gehaald werd de man door een drietal agenten naar het posthuis ge bracht. De andere vechtersbaas wandelde eveneens naar het „polltiehome om als ge inige op te treden. De vechtersbaas, die zich verzet had. werd voor den posthuischef gebracht, terwijl de tweede, W. S. v. O. in de agenten-wacht- kamer moes* plaats nemen. Op weg naar de agentenkamer, waar v. O. door agent De B. werd heen gebracht ontstond ruzie tusschcn hen beiden. Van O. zou den agent een stomp hebben gegeven en hem om het lichaam heb ben gegrepen; na een korte woordenwisseling trok De B. zfjn gummistok en gaf Van O. een vijftal flinke tikken, waarop de man ineen zakte en naar het Wilhelmlna-Ziekenhuis werd gebracht De burger diende tegen den agent een aanklacht wegens misnandellng in. De agent Van O., Gisteren stonden zoowel de agent als de burger, behanger, voot de Vierde Kamer van Amsterdamsche Rechtbank terecht. Agent en burger waren om beurten verdachte en getuige. Allereerst werd de zaak behandeld tegen den 40-jarigen behanger. De officier van Justitie, mr. Massink eischte wegens mishandeling van eer. amb tenaar In functie een gevangenisstraf van vier maanden. Vervolgens stond de agent terecht, even eens verdacht van opzettelijke mishande ling. De Officier van Justitie mr. Massink acht te in dit geval geen noodweer aanwezig, daar meerdere agenten in het posthuis aanwezig waren. Het OM achtte vend schuldig aan mis- handellng doch meende te kunnen volstaan met net eischen van een geldboete van f 40 subs. 20 dagen hechtenis. De rechtbank zal in deze belde zaken over 14 dagen uitsnraak doen. NEnEBLANDSCHE SCHEPEN Eergisteren had te Rotterdam een bijeen komst plaats van vier organisaties van groenten- en fruitexporteu^, vertegenwoor digende den geheelen export van groenten en fruit, te zamen met het bestuur van het Centraal Bureau van de Veilingen in Ne- '"derland ten einde te beraadslagen over de verhoogde vrachtprijzen van de thans ge combineerde stoomvaartlijnen op Schotland. De vergadering heeft met verwondering kennis genomen van het feit, dat de Schot- landlijnen de vrachtprijzen voor groenten en fruit met 80 pCt. en meer hebben verhoogd en zjj was eenparig van oordeel, dat er bij de maatschappijen alsnog stappen moeten worden gedaan om verlaging te verkrijgen. Bijaldien de maatschappijen op de redelijke voorstellen door den handel gedaan, niet wenschen in te gaan, zouden maatregelen worden getroffen. De vergadering was van oordeel, dat met de verhoogde vrachtprijzen het zaken doen op Schotland ónmogelijk wordt gemaakt, waartegen zij ernstig meende te moeten protesteeren. HUIZEN. 1875 M. 8.309.30 K.R.O. Morgenwijding 9.50 N.C.R.V. Kerk dienst vanuit de Hooigrachtkerk te Leiden 12.301.30 K.R.O. Concert, K.R.O.-Tno 1.302.00 Godsdienstonderricht voor oude ren. K.R.O. 2.002.30 K.R.O. Anton v. Duinkerken „Guido Gezelle d? Vader van het Nieuwe Vlaanderen” 2.303.45 K.R.O. Concert door de Schola Cantorum 3-454-15 K.R.O. Gramofoonmuziek 4.155.00 K.R.O. Ziekenlof 5.00 N.C. R.V. Kerkdienst vanuit de Ned. Herv. Kerk (Nieuwe Kerk) te Schiedam 7.30 7.55 K.R.O. Prof. G. Gorris S.J. „De geschiedenis van de vereering van het H. Kruis" 7.558.05 K.R.O. Voetbaluitsl. 8.058.20 K.R.O. Mededeelingen door den K.R.O.-Voorzitter 8.2010.45 K.R.O. Concert door het K.R.O.-Orkest 9.30 ca. Nieuwsber. Na afloop van het concert Epiloog door Klein Koor. Smits, Curator: Nijmegen. 10 April: W. J. O. van Haaren. aannemer, Nijmegen, Vermeerstraat 12. Rechter-Comm. Mr. J. H. Smits. Curator* Mr. J. H. J. Zul- dema, Nijmegen. 10 April: H. H. E. Linthout, handeldrij vende onder den naam Llnthouts Autohan del aan de Steenstraat te Arnhem, wonende te Velp (G.). Rechter-Comm. Mr J. H. Smits. Curator: Mr. M. C de Jong. Arnhem. 10 April: J. Th. A. Volman, aannemer, Arnhem, Nijhoffstraat 68. Rechter-Comm. Mr. C. van Nievelt. Curator: Mr M. J. Wolff, Arnhem. 11 April: W. K. Jimkes Sr., Amsterdam. Borgerstraat 1191. Rechter-Comm. Mr. N. de Benedltty. Curator: Mr. M. Geerllng, Am sterdam, Amstel 344. Opgegeven door v. d. Graaf en Co. N. V. (Afd. Handelsinformaties). Uitgesproken. 10 April. H. Bruinvels, diamantbewerker, Amsterdam, Holendrechtstraat 3 huls. R.c Mr. N. de Benedltty. Cur. Mr. A. M. Perse- nalre, Amsterdam, Leidschestraat 9. 10 April. N. Sauter, winkelier, Amsterdam, Nieuwe Brugsteeg 10. R.c, Mr. N. de Bene dltty. Cur. Mr. X) de Hollander, Amsterdam, Heerengracht 372. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 10 April. W. Feber, Amsterdam; J. Kat Am sterdam; H. Hi Doof, Amsterdam: M Cech, Amsterdamr P. Elderman. Amsterdam. Vernietigd op grand van verzet: 10 April: Naar wü vernemen heeft de laatst ge houden algemeene vergadering van de „Perhtmpoenan Indonesia”, de vereeniging van hier te lande studeerende nationalisti sche studenten, besloten zich terug te trek ken uit de sectie Holland van de Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheer- achtng, aangezien op den duur gebleken is, dat aan de voorwaarden, waarop de „Per- himpoenan Indonesia” indertijd tot weder- toetredlng bereid was, niet werd voldaan. Aangezien van de Internationale Liga tegen Imperialisme en Koloniale Ovciheer- ■ching lid kunnen zUn zoowel landelijke secties als nationalistische organisaties, blijft de „Perhlmpoenan Indonesia’* in haar laatste hoedanigheid echter rechtsstreeks bjj de Internationale Liga aangesloten. De sectie Holland der Liga telt thans nog slechts eenlge communistische en anarchis tisch gezinde groepen. ZEESEN, 1635 M. 6.20 Concert en klókgelui 7.208.10 Morgenwijding. Klokgelui 9.2511.05 Lezingen 11.05 Concert. Orkest en piano 12.50 „Dolittle- Ausstellung”. Hoorspel 1.50 Piano-recital 2.20 Lezing 2.50 Liedjes bij de luit 3.20 Lezing 3.50 Orkestconcert 4.40 Verslag voetbalwedstrijd WeenenZuid Duitschland 5.507.20 Lezingen 7.20 Concert uit Hamburg. Orkest en vocale solisten. Daarna tot 11.50 Dans muziek. DAVENTRY. 1554 M. 9.35 Morge wijidng 9.50 Nieuwsber. 10.05 Lezing 10.20 Televisie-uitzending 11.ao Orgelconcert 1x35 Concert. National orkest van Wales 1.201.50 Gramofoon 3.20 Jack Payne en z’n dans-orkest 3.50 Concert. Grosvenor House-orkest 4.35 Kinderuurtje 5.20 Causerie 5.35 Nieuwsber. 5.55 Suites van Bach voor cello 6.20 Lezing 6.45 Lezing 7.05 Licht orkest-concert. I. Engel, piano 8.ao Nieuwsber. 8.45 Debat over „Living dangerously” 9.35 Diversions 6. Jack Payne’s dans-orkest. Een kijkje bij het postvervoer onder Londen 10.20 Dans_ muziek tot 11.20. PARIJS, „RADIO-PARIS”, 1725 M. 11.501.20 Gramofoonpl. 3-05 Orkest concert 7.20 Concert. Orkest en solisten. 10 April te Londen BARENDRECHT 10 April Stamboul gep. Con- stanza naar Rouaan. BATAVIER I 10 April van Hamburg naar Rotterdam. BATAVIER V 11 April v.m. 7 U. 40 van Rott. te Gravesend. COLYTTO 10 April van Las Palmas, Nicolas naar Antwerpen. EEM 10 April Gibraltar gep. Middlesbro naar Tarragona. EIBERGEN 10 April Fernando Noronha gep., La Plata naar Las Palmas. EMMAPLEIN 11 April Kopervik gep. naar Narvik. FARMSUM 10 April van Cardenas te Antilla. HARMINA ms. 10 April van Gravesend naar Duinkerken. JANTINA ms. 10 April van Brussel te Lond. JANTJE, ms. 10 April van Nieuwpoort te Londen. KERKPLEIN 11 April Kopervik gep. Rott Narvik. LEONORA 10 April van Poortershaven Newcastle. LIMBURG 10 April te Lond. uitgekl. n. RotL LINGE 11 April Gibraltar gep., Santa Pola n. Hoek van Holland. *7-35 „Familien 7-35—8-35 voObal kwartet rxest en instrum. insmuziek. De verbetering van den grooten verkeers weg AmsterdamAmersfoort krijgt toch zoo langzamerhand haar beslag! Zooals men weet, is het beruchte gedeelte, dat tot dusver door Muiden liep, thans om bet stadje heengelegd. Daartoe was ob. noo- dat een nieuwe brug gelégd werd over de Vecht. De werkzaamheden daarmede zjjn ttwuiB reeds zóó ver gevorderd, dat de bou wers van de brug. de fa. Gebr Klinkenberg te Wormerveer, eergisteren en gisteren al beteg waren met het doen hjjschen en opleg gen yan den 55.000 Kg. zware balans op de z<. hemelpoort, een zwaar karwei, waarmede men gisteravond gereed hoopte te zijn. De brug heeft een breedte van circa 16 toteter, nX een rljvloer van 9 meter met aan eiken kant een trottoir van 3% meter breed; de doorvaartwódte bedraagt 10 meter. Wanneer de balans op haar plaats zal zijn gebracht, wordt er nog een ballast in aan gebracht van 50.000 Kg., zoodat het neele geval ,Jn de lucht” niet minder dan 105.000 Kg. zal komen te wegen! De poort zelf weegt 30.000 Kg. en het val, d. 1. de eigenlijke brug. ■0.000 Kg., zoodat de geheele ophaalbrug een gewicht zal hebben van bjjna 200.000 Kg.! 296

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 23