OHICIAl ro^^RAL Fordson LINfO A De nieuwe Ford Sedan-de-Luxe M. Meijer Zoon Langestraat 3-5 1I j 1 f Ai' s U KUNT UW LEVEN AANGENAMER MAKEN B. KOORN Co 1 BOELHUIS ^an t'en au u U SLAAGT BIJ ONS ALTIJD - DEALER BOELHUIS te OTERLEEK BOELHUIS de Schermeer, gem. SLOOT WERK I om de C.z. „Excelsior” te Heerhugowaaro-Zd. BRANDSTOFFEN A. P. K O C H X HOORNVEE waaronder 17 jonge Kalikoeien, een Geldekoe en 6 Hokkellngen, voorts Boerenwagen 2 Driewielde Karren, beiaë met Hoolraam en Koolbak. Bak wagen, Tilbury, 2 Melkwagentjes Boby Hooischudder. Ransomes Hooi- hark, Bietenmachine, Pekelkist voor 60 kazen, Kaastobbe voor 12 Kazen, Kaasweeker voor 120 kazen, Voer kist. 2 Varkensboelen. 10 jonge Kippen. Kippenhok met loop. Modderschuit, Spatschutten. Siypsteen. Zethekken, Kruiwagen en verder BOEREN- en BOUWGEREEDSCHAPPEN en EENIG HUISRAAD. l HET HUIS MET DE LUIFEL Blouses Hoeden Doet nu Uw keuze Collectie Voorjaars- japonnen Mantels Mantelcostuums Voorjaarsstoffen en Mousselines TUIGEN L 7 blauw rood V 111 Toen rV te daardoor Official Ford Dealers: Garage W. Schmidt, Heiligland 24-28, Alkmaar Blaauboer Kossen, Schagen OMOBIEL FABRIEK, ROTTERÓAM N.V. NEDERLANDS Reclame Reclame ABONNEERT U OP DIT BLAD in AANBESTEDING Het oudste adres in H.H. KWEEKERS r WaarlandHarenkarspel r OPGERICHT 1808 Koffiebranders en Thee-importeurs met Belangrijke Af braak-V erkoop te Koedijk VEEL GELD BESCHIKBAAR Makelaarskantoor J. JASPERS AFBRAAK den party d’ORSAY Blauw etiket EAU DE COLOGNE is dit seizoen uit&e- breider en mooier dan ooit. 4e maat 515" -- zou •fdzake- overal /fhankc- eersotu* Onze van ouds bekende Collectie j Schermerhorn 21 stuks uitmuntend MELKVEE door dagelijks betere koffie en thee te drinken yoor denzelfden prijs. Vraagt Uw winkelier KOORN’s Jav^-koffie en KOORN’s Ceylon-thee. KOORN’s Java-koffie met een loodje 63, merk 55. groen merk 45 c4. per pakje. KOORN’s Ceylonthee blauwe merk 34 ct., 36 ct, groen 38 ct., goud 40 ct. per ons. Openbare Verkooping te Heiloo AANBESTEDING Kalverstraat No. 52, IJmuiden-Oost, Telefoon 427 Filiaal Alkmaarsehe straatweg No. 33, Wijk aan Duin Hooga^tend, Mijnheer, Toen ik destijds mijn kocht, kon zoo ga- kunnen lijk voor kunnen lijk te zijn standigheden. Maar nu L u mijn ge plezier, iu heb ik bovendien ezin in mijn vrijen tijd zoov van, dat hij l ~-^or»r alleen 1 dubbel en D. A. B A K K E R Opticien Heiloo Mr. C. J. DE LANGE Notaris te Alkmaar van 24 STUKS Openbare Verkooping i -..t tr - i Ford van denken, dat ik er meer buiten Le den auto hoot .aken, om vlug i zonder tijd en w BOELHUIS Catrijp, Schoorl aan de Pettemerkluft gem. de ZIJPE 7 stuks uitmuntend HOORNVEE ik niet uw al niet Ik nam mijn z: komen van ZATERDAG 19 APRIL 1930 Belangrijk Boelhuis te AAGTDORP gemeente Schoort, op VRIJDAG 25 APRIL 1930, d’eB voor- middags 9 uur op de Boerderij ..POE LENBURG". bewoond door en ten verzoeke van den heer W. BREED Wz., [wegens opheffing bedrijf, van: 32 stuks uitmuntend melkrijk Hoornvee (t. b. c. vrij) RIJTUIGEN MACHINERIEËN „JOH. PEETOOM” Beëedigd Makelaar in Onr. en Roer. Goederen, ALKMAAR. Bergerweg 11, Telefoon 1233. LANDHOOI BOELHUIS Openbare Verkooping te Bergen BELANGRIJK BOELHUIS te Bergen 21 stuks uitmuntend Hoornvee o Rijtuigen I I O o I I’s 1 l 'roedmachlnes Ajam ••0 des middags 12 uur, te KOEDIJK op hoothark. I Notaris VAN RIET. met Ti Belaft van hi— tH L v van een en BAROMETERS BUIKBANDEN ELASTIEKEN KOUSEN Mesjes voor Giletie-apparten S <50 rt. p. 1Z). 10 <100 CL p. 1Z) 15 en 25 per stok. SCHEERZEEPEN SCHEERKWASTEN Leverancier van het Ziekenfonds KI. maat ~ö:38 open^aa r verkoopen DE BELANGRIJKE TT Alleen verkrijgbaar in HUIGBROUWERSTRAAT 2e maat 3e maat “5769 1 39 U6j brengen een Schitterende VOOR in HLTSMANSWONING Erf en Tuin, gelegen te EGMOND-BIN- l U vindt bij ons het beste voor den laaèsten prijs. Ruime sorteering, ook in droote maten. De aanbesteding geschiedt in massa. Biljetten inleveren 19 April 1930 te 20 uur in café HUIBERTS te Schagen. Bestek en teekenlng, zoolang de voorraad strekt, tegen vooruitbetaling van 3.per stel, te bekomen bij Q, KEESMAN Jz., bouwkundige. Noord, te Schagen. als le Hypotheek op Landerijen, rente vanaf 454 Eenlge Boerderijen in Noord-Hoiland uit de hand te koop W. C. DUIN Kassier én Makelaar Verdroakenoord <5 Aftmsar de Wed. J. BOOIJ—MAREES te Sint i Pancras. Aanvaarding na betaling. eerdere inlichtingen geeft de Notaris. op DONDERDAG 24 APRIL 1930, des morgens 9 uur, ten huize van Mej. de Wed. D. RUS. aan de Noordervaart, bij de Uaerenbrug, wegfBs opheffing van het bedrijf, ten overstaan van Mr. C. J. DE LANCrE, Not te Alkmaar van op twee na alle t.b.c. vrij, onder tróle van de „Eersteling" en der Fok- veevereeniging te Stompetoren. 4 PIN KEN en eenige KUIKALVEREN, alle ingeschreven in het fokregister. De koelen hebben gekalfd of staan op kalven. 7 Mei a s. de laatste. Verder 3 drachtige ZEUGEN. o WAGENS EN MACHINERIEËN £ls Bakwagen met dubbele hekken. 2 Boerenwagens, waarvan 1 polderwagen. 3 driewieldekarren met lerbakken en gaatjessproeiers. 1 melkwagentje, twee- paardk Cormick Maaimachine met 5 messen. Bobby-hoolschudder, Ranso- mes-Hark. opjaagbeunen, nieuwe lijn en schijven, TUIGEN, w.o. 2 gareelen, kartuig enz. BOEREN- en LANDBOUWGEREEDSCHAPPEN benevens stierenbeun, groepbeunen om de ier spoedig af te voeren, spatschut- ten, mestplanken, nieuwe kruiwagen, ierpomp, zoutkist, bietenmolen, pap- bakken. boomensproeier, kasten, groot nieuw varkenshok met vloer van biels en wat verder zal worden aangeboden De verkoop van de koeien heeft plaats des middags 1 uur. Op de plaats Is geen gelegenheid tot uitspanning. Motor. 4 cylinder 40 rem-P.K. Achterbrug; speciale constructie, waardoor gewicht gedragen wordt op het einde van de ashuizen, niet door de draaiende assen. Remmen zes, alle van het inweodig-uitzet- lende type eo geheel ingesloten Stuuroverbreogmg. nastelbaar worm- en sectortype. Veereo. bij zonder soepel. Schokdempers „Houdaille”, dubbelwerkend type vóór en achter. Voorruit: Triple onsplinterbaar glas i A op DINSDAG 13 MEI 1930 bij opbod en op DINSDAG 20 MEI 1S30 bij afslag en combinatiën, telkens des namiddags 1 uur, in het koffiehuis der N.V. „H. O. C. E.", ten overstaan 1 Mr. C. J. DE LANGE en M. C. ROOS, Notarissen, te Alkmaar, van: 1. HET HOTEL EN CAFE- RESTAURANT met bijgebouwen, ert en tuin, aan den Rijksstraatweg, van ouds neming", kad. sectie A No. A. 54 C.A. 2. DE GARAGE straatweg. ij Zich te vervoegen bij den Heer JACOB ROOTJES Czn., Bestuurslid, aldaar. Vraagt prijs van Anthraciet 50/80 voor centrale ver- zZ warming en voor groote kachels, voor levering In de maanden Mei, Juni, Juli, Augustus. Alle verdere soorten brandstoffen tegen concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend EEN BETROUWBAAR ADRES VOOR UW BRILLEN PRIMA GLAZEN EN MONTUREN BILLIJKE PRIJZEN VAKKUNDIGE BEDIENING THERMOMETERS BREUKBANDEN vN-aa jjcm v*j z.waic Ci-Ken utuKcn en planken, 1000 bos zoo goed als nieuw dekriet, 1 houten en 1 ijzeren molen- roed, molensteenen, party oud yzer. I party brandhout en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebracht. op WOENSDAG 16 APRIL 1930 des voormlddags 9 uur, ten huize van den heer D. KALI aan den Dorpsweg, ten overstaan van Alles om contant geld. Stalling by O. DE VRIES Of A. VAN HAM. PENDULES EN KLOKKEN de nieuwste moderne uitvoering Is UW ADRES JAC. PLAS RIDDERSTRAAT hoek Oudegracht Prachtsorteering H. U. G. A.-Horloges Verlovingsringen prachtvolle modellen GRAVEEREN GRATIS. is een vorm van tuberculose. Verwaarloost deze kwaal dus niet! Leest de brochure van Dr. J. H. VAN GRAFHORST, arts, waarin deze specialist de gun stige resultaten mededeelt met net middel granullne verkregen oy de behandeling van klier ziekte (scrofulose), long- en ge- wrichtstuberculose (beeneter). Deze brochurei met wenken en raadgevingen en vele verklarin gen van dokters en genezen patiënten wordt U by ont vangst van Uw naam en adres gratis en franco toegezonden In gesl., onbedri envel. dgor Pharm. Ond. Dr. J. H. GRAFHORST, Schevenlngen, Alkmaarschestr. No. J 9. te Sint Pancras, in het Café van den heer H. GERRITSEN, op WOENSDAG 16 APRIL 1930. des namiddags 6 uur ten overstaan I van P. J. C. VAN TOORNENBURGR. I Netarts te Alkmaar, van het goed onderhouden en zeer gunstig gelegen I WOONHUIS met Erf en Grond I te Sint Pancras aan den Benedenweg, nabjj de Kerk. kad. beke-ia Sectie A. No. 2259, groot 5 Aren 20 centiaren. IK WIL VERKOOPEN Behoorende aan de erven van Mej. I FRANCO LEVERING bekend als cfaé „De Onder lig. groot CONCERTZAAL MET en tuin, aan den Ryks- tegenover perceel 1, met uitweg naar den Nic. Beetsweg. kad. sectie B. No. 1003, groot 7 A. 95 c.A. met den in voormelde gebouwen aan wezigen inventaris. 3. Een perceel BOUWTERREIN, aan den Ryksstraatweg. ten Noorden van perceel 1, kad. sectie A, No. 2426. toot 2 A. 68 c.A.‘ a De perceelen zijn in de kom der gemeente Heiloo. nabij het Raadhuis, op uitstekenden stand gelegen en ge schikt voor diverse doeleinden. 1 Aanvaarding by de betaling der kooppenningen, vrij van huur. Eeigendom van de N.V. Hotelonder- neming en Concertzaalexploitatie .Jïelloo Vooruit". Teekenlng tijdig verkrijgbaar, ten •kantore van voomoemde Notarissen. Breedstraat 10, «aar nadere inlich tingen verstrekt worden. Telef. Oude-Niedorp 4 Aan- en Verkoop van Huizen, Zaken Landerijen Plaatst gelden van particulieren onder hypothecair verband. Taxaties van onroerende en roerende goederen zich met het houden BOELHUIZEN. - Mr. J. W. VAN DER HEIDE, nota- -_1 te ALKMAAR, zal op MAANDAG 14 APRIL 1930 het Molenerf van mej. de wed. BOS j in het F. J. M. PINXTER te Schoorldam zal op WOENSDAG 16 APRIL 1930, i v.m. 9 uur. ten verzoeke en ten huize i van mej. de Wed. Jb. POLLE te Ca- trijp, by de R.K. Kerk te Schoorl, om I contant geld publiek verkoopen 6 stuks HOORNVEE, w.o. 3 Kalf- op DINSDAG 22 APRIL 1930, des mor gens 10 uur, ten huize van den heer A. DE LEEUW, ten overstaan van Mr. c. J. DE LANGE. Not. te Alkmaar. van: waaronder '5 kalikoeien, 1 gelde koe (spoedig rijp). 1 pink, 1 ket (merrie), klein paard, boerenwagen met toe be- hooren. jachtwagen, driewielde-kar met gierbak, ijzeren hark? kruiwagen, hou- ten hort, aardtrog, koebeun, spatschut- tent, hooivorken, kisten, balies, melk bussen en verdere boeren- en land bouwgereedschappen. 4 voer dekriet. een partytje hooi. Eenlg huisraad en inboedel als kope ren ketel, kasten, tafels, stoelen, spie gel, lampen, petroleumstel, eenig glas en aardewerk, enzoovoort. Alles om contant geld. De bouwkundige C. KEESMAN Jz. SCHAGEN. zal namens zijn princi paal, den heer J. C. DE WIT Wz., te Schagen, aanbesteden HET BOUWEN VAN EEN PAKHUIS EN GEWAPEND e BETON-KELDER, VER BOUW WONING MET B1J- KOMENDE WERKEN TE SCHAGEN als: 25 Koeien die gekalfd hebben of op kalven staan. 7 Pinken, eenige kui- kalveftn. Bruin Merriepaard. Zeug met biggen, 3-J. drachtige zeugen. Boerenwagen compl. met toebehooren, Dresseerkar, Bakwagen met hekken. Drtewieldekar met ierbak, Hooikros compleet. Nieuwe Hooikros, Melkwa gentje, Nieuw idem. Nieuw 2 paards Maaimachine met 4 messen „Connick”, Hooischudder „Bob by", HarkiKachine „Ransomes Zwad- keerder gecomb. Walenmaker „Martin”. Voorts BOEREN- en LANDBOUWGE REEDSCHAPPEN. Nieuw Kartuig. nieuwe Werkhamen. Volledig Opjaagstel met bl. en schyven. Zeunissen, Troggen, nieuwe Melkbus sen, Binten en ander Touwwerk en wat verder aangeboden zal worden. Alles om contant geld. Op de plaats is geen stalling. AMOUREUS 4t KOUDENBURG Deurw. Alkmaar, van? Een Schuur. Erf en Tuin, WIMMENUM, gem. NEN, samen groot 9.95 Aren, te vel len in 2 perc. Eigendom van de familie KO MEN. Te^Tianvaarden by de betaling. WIE EERSTE KWALITEIT van de klei, uit de schuur, kan ge- bruiken, vervoege zich eens bij R. WAIBOER Pz., Schagerbrug, Telefoon no. 11. persoons zomerbrik, hekken, boerenwagen, karren, waarvan één met ierbak en hooiraam, 2 hoolkrosbeunen. groot bak model, maaimachine (2 paard, merk „Cormick”) zoo goed als nieuw, hooi schudder, hoolhark, melkkarretje, kruiwagen. Een volledig nieuw kartuig, 10 teak houten Edammer kaasvorm, spat- schutten, groepbeunen. koedekken, botertonen, ploeg, mestplanken, ler- pomp, landbouw-gereedschappen en hetgeen verder te koop azl worden aangeboden. Op de plaats is geen gelegenheid tot stalling. meelmolen. bestaande ui', zware eiken balken en i JOILANN W. C. KROON, notaris te Zuid-Scharwoude, is voornemens op WOENSDAG 16 APRIL 1930, des vóórmiddags 9 uur. ten huire en ten verzoeke van den heer H. J. ERADUS, in den Koogpolder te Oud- karspel, PUBLIEK TE VERKOOPEN: 8 koelen, 2 kalveren, 1 paard (10-jarige I merrie.) 1 Cormick maaimachine. 2 au- I kerschultjes, halve praam, modderbak, '2 'roedmachines Ajam <200 eieren/’ 2 kachelkunstmoeders, peenenmachine, handzaalmachine, 60 bakken aard appelen, stuit mest, diverse land- en tuinbouw-gereedschappen enz. OP DINSDAG 15 APRIL 1930 v.m. 10 uur, by OPBOD, AFSLAG en COMBINATIËN, in het café van den heer N. SWAAN op "t Woud, ten overstaan van NOTARIS VAN RIET op WOENSDAG 16 APRIL 1930. vjn. te 10 uur, ten huize van den heer Jb. MEIJER, a. d. KogendUk van: j als: 3 vette koeien, 10 koeien die ge- kalfd hebben of op kalven staan, 4 Augustus-kalvers, 4 pinken, een paard (8 jaar oud, zeer mak), een zware ket (7 jaar oud, mak). als: Fransche buggy op gummi, zes- bakwagen met koeien en 3 geldekoeien, verder beste 2 driewielige boerenwagen met toebeh.. zoo goed als nieuwe dresseerkar, 3 w.kar met ler en sproeier, hoolharkmachlne, hondenkar, hort, trog, tlemtuig, tui gen. palen, planken en landbouwge reedschap, enz. Beste Trekhond met hok en wat verder ten verkoop zal worden aange boden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 24