A d vertentiën GROOTE SORTEERING E| POORTER’S KWALITEITSFABR’CATEN Burgerlijke Stand Alkmaar d ZeerEerw. Heer Charles F. J. M.de Meulder Vergadering van den Raad der gemeente Alkmaar s Nagekomen Kerklijsten BREEZAND ALKMAAR jaar Pastoor der St. Dionysiuskerk te Heer Hugowaard ZIJPE PROVINCIAAL NIEUWS STOFFEERING MEUBILEERING Inlaid Balatum TAPIJT- EN MEUBELHANDEL - MIENT ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN c HEER-HUjGOWAARD d* zoowel in het eenvoudige als fijne f°nre W* Speciale reclameprijzen Zeil 165 VITRAGES Jonge groenten aan de veiling 119 Gegund 3 e Bloemenveiling; Linoleum 195 320 Gevonden voorwerpen GROOTE AFSLAG BERNARD KOOMEN 8 Vervolg. Het voorstel-Woldendorp, alsook het Zjjn PASTOOR CH. DE MEULDER f 7.50 J 1 VERGADERING VAN DEN RAAD stem- ..i en I het en net den Blijkens het rapport van het nazien van de kas van het G.E.B. was conform den eisch f 15.640.55. Voor kennisgeving aangenomen. 3x4 AXMINSTER 22.50 - 3x4 TAPIS BELGE 18.50 - LEDIKANTEN 6.50 4 STOELEN, 2 FAUTEUILS, plus eiken tnlrgiittlng EIKEN DRESSOIRS 32.50 - TAFELS SPIEGELS 7.50 - SLAAPKAMER 1 1 zorg wel- het het 50 45 40 45 40 45 40 50 40 60 ~5 50 55 50 1 i 1 1 1 t voor- 1 een den 68.— f 1X50 135.— I 1 I I V a e b d e TJ W Is n e o Aan de exportveiling werden heden door den heer C. Nanne te Helloo de eerste worte len, en door „Tuincultuur" te Bergen de eerste spercleboonen aangevoerd. Het bouwen gemeente-slach th uls aan de I alhier. Het voorstel-Bonsema om stoker, stoom- stoker en cokesgasmaker met vak-arbeiders aangenomen met n en PrachtrolIeFtie VOILESTOF MET RAND 98 cent TAFELKLEEDEN DIVANKLEEDEN 14-50 MATRASSEN f 7.50 De heer v. d Oord dankt voor deze woor den en de raadsleden voor de aangename samenwerking. Volgt sluiting. van de uitbreiding van het 3 te Bergen is gegund laagste inschrijvers Koot eh Molen on 0Q CA on Te werk stellen H. de Ruyter bij de Gemeente-Gasfabriek Aan de orde is een voorstel om afwijzend te beschikken op een verzoek van H. de Ruijter, om bij de gemeente-gasfabriek werkzaam te worden gesteld. Dit voorstel wordt in handen gesteld van de Gas-Commissie om advies. Eindafrekening bouw Ziekenhuis Wilheltninalaan De uitgaven hebben beloopen f 727.747.66 voor den bouw en f 93.571.04 voor den inventaris. De totale kosten van den bouw, inrichting en den inventaris van het nieuwe ziekenhuis hebben bedragen f 821.31^8.70, alzoo per bed f 821.318.70 170 of f 4831.29. B. en W. stellen den raad in verband met het bovenstaande voor, hun college in verband met den bouw, de inrichting en den inventaris van het ziekenhuis alsnog een crediet te verleenen van f 54.370.70, nader te regelen bij de suppletoire begrooting Aldus besloten. dat men ook den Pastoor wil huldigen. We denken immers in de gewone sleur van allen dag zoo weinig aan wat onze pries ters voor ons doen. Wjj schenken zoo weinig aandacht aan het priesterlijk werk, de ge weldige verantwoordelijkheid van dit ambt. De Pastoor Is verantwoording schuldig aan den Meester over al de aan zijn toevertrouwde zielen. Er wordt veel te nig gedacht aan de groote zorgen van pastoraat van een parochie, ook op platteland. Veel en veel te weinig wordt er voor onze priesters gebeden, voor goede, hei lige priesters; te weinig gedacht aan woord van den Goeden Herder: „Bidt Vader, om arbeiders". ,Bldt den Heer van den oogst". „Zoo de Meester, zoo de knecht” Is een waar spreekwoord. Maar niet minder waar, „zoo de priesters, zoo het volk”. Er wordt te veel vergeten den arbeid der pries ters te steunen door het gebed. En daarom Parochie St. Jan de Evangelist. ZONDAG, 13 April. Heden zesde Zondag van de Vasten genaamd Palm-Zondag, ojie- nlng van den Paaschtjjd. De H. Communie wordt uitgereikt om kwart voor 1 kwart over 7 en onder de H. MIs van half 8, 'welke wordt opgedragen voor Ciiristlanus v. d. Meer en Cornelia Zonneveld. Ejilstel; HU is den men- schen gelijk geworden. Evangelie: Het Lij densverhaal volgens de H. Mattheus. Col lecte voor het H. Land De Hoogmis om halt 10 voor ons aller geestelijke en tijdelljke be langen. Vooraf de palmwjjdlng. Allen, behalve -de kinderen, halen het palmtakje aan hei altaar. Na dé H. Mis lied: Knielt Christen- schaar. om 7 uur 's avonds Lijdensmeditatie door den Weleerw. Pater Arsenlus Visser. Onderwerp: De Kruisiging. Lied: O Hart voor ons gebroken. MAANDAG, om 8 uur de H. Mis voor Cornelius Zwanenburg DINSDAG. 8 uur de H. Mis ter eere van den H. Antemius. WOENSDAG. 8 uur H. Mis voor de over leden familie Onderwater. Van 4 tot 5 uur biechten voor de kinderen. Voor de grooten van 7 uur tot half 10 DONDERDAG. Hoogfeest van Witten Don derdag, herdenking van de instelling der H. Eucharistie. De H. Communie wordt uitge reikt des morgens om 6 uur. half 7 en 7 uur. De gezongen H. Mis vangt aan om half 8. De generale H. Communie der kinderen heeft plaats onder de H. Mis; na de H. Mis korte processie. Deze H. Mis wordt opgedra gen voor de overleden familie Braam. Om 6 uur aanbidding der kinderen. Het H. Sacra ment wordt den geheelen dag ter aanbidding uitgdsteld. 's Avonds half 9 gemeenschappe lijk avondgebed met gezangen. Denkt er aan dat ons St. Jansklokje met zijn buurtkame- raden op Witten Donderdag na het zingen der Gloria naar Rome vertrekt en voor de Gloria op Paasch-Zaterdag terug kan zjjn. Vriéndelijk verzoekt het daarom zjjn trouwen Breezanders in dien tusschentjjd zelf scherp op hun huisklok te letten, willen ze op tijd in de kerk zjjn. De parochianen zorgen zeker wel. Woens dagavond voor een bloemetje en waslicht voor het rustaltaartje. VRIJDAG, genaamd Goede Vrijdag. Het Allerheiligste wordt reeds om half 6 op het rustaltaar ter aanbidding uitgesteld. De plechtigheden vangen aan om half 7. Des middags om drie uur is het kerkje geopend voor hen, die prlvé-devotle hebben den Kruisweg te doen. Des avonds om 8 uur Miserere. Korte Lijdensmeditatie, Paree Do mino en de tien eerste versjes van de Hol- landsche Stabat Mater. ZATERDAG, om half 8 wijding van Paaschkaars en doopvont, waarna de gezon gen H. MIs, waaronder H. Communie wordt uitgereikt. Deze H. Mis is voor Henrica Scholten en familie. Om 9 uur gelegenheid om wijwater te halen. Blechthooren half 7 tot 9 uur. Paschen om half 8 H. Mis voor zegen over een huisgezin. Heden op alle dagen eenmaal vleeschge- brulk toegestaan behalve op Goeden Vrijdag en op Paasch-Zaterdag tot 12 uur. Geboren en gedoopt: Adriana Geertruida Smakman, 9 April.' Ontheffing artikel L. 28 Bouw- en woningverorden. Bij B. en W. is ingekomen een adres, waar bij G. Noort te Heiloo hun vergunning verzoekt tot het bouwen van een warenhuis op een terrein aan den Heilooërdij k. B. en W. hebben tegen het verleenen der vereischte ontheffing geen bezwaar en ge ven den raad mitsdien m overweging te besluiten ontheffing te verleenen van het verbod in de eerste alinea van artikel 28 der bouw en wontngverordentng ten aanzien van het bouwen, volgens overgelegde teekemng, van een warenhuis op een terrein aan den Hei looërdij k, kadastraal bekend in Sectie F. nr. 2764, door G. Noort te Heiloo, onder voorwaarde, dat, wanneer te eeniger tijd in de omgeving van het te stichten gebouw een woonwijk mocht verrijzen, deze onthef fing met meer van kracht zal zijn. Conform besloten. Volgt sluiting. Ondertrouwd: Gerrit En te en Maria de Kort; Gerard Brouwer en Johanna Boogh: Antonius Beemsterboer en Hendriks van Vliet; Johannes de Boer en Maria Huber; Leo Borking en Geertruida de Neling; Hen drik Friedt en Neeltje Smit; Ijsbrand Brujjn en Aafje Borst. Geboren: Cornelia Hendrlka, d. van Petrus Muller en Cornelia de Boer; Theodora Mar- garetha, d. van Arte Nierop en Peetje Boede Men verzoekt ons opname van het vol gende: Dinsdagavond had in „De Nachtegaal” een vergadering plaats van de Alkmaarsche ^Bloemisten, vereenigd in hun bond en hel bestuur der N. V. Alkmaarsche Exportvei ling. ten einde een definitief besluit te nemen omtrent den aanvangsdatum van de veiling van potplanten, kluitplanten. snjj- groen en snijbloemen. De voorzitter ojiende en heette welkom het bestuur van de Alkmaarsche Veiling en de nieuwe leden. Spr. zeide, dat er meermalen is vergaderd, doch het laatste woord is aan de leden. Na bespreking waren allen voor de veilinv. De aanvangsdatum werd bepaald op 1G April, ’s morgens 1e 9 uur. De planten enz moeten minstens één uur voor den aanvang aanwezig zijn, 's Avonds kan alles worden aangevoerd. Nog werd besloten om reclame te maken en beroep te doen op de locale en tulnbouw- oers en den aanvangsdatum per advertentie bekend te maken De veillngleider stelde voor om de bloe men enz. te vellen, zooals het met de groen te gebeurt, n.l. geen monsters aan te bie den. doch vóór dien tijd gelegenheid te geven om een en ander te bezichtigen. Met deze zienswijze konden allen zich vereenigen. Beide partijen waren van oordeel, dat men de verwachting niet te hoog moet spannen, niet te veel aan voeren, niets ophouden doch volhouden. Met den wensch, dat de veiling aan het doel mocht beantwoorden, volgde sluiting 1K De inkomsten bedroegen f 43795.02 de uitgaven f 34201.54 alzoo een winst van f 9593 48. Wat den kapitaaldienst betreft, bedroegen de ontvangsten f 15111.39, de uitgaven f 11083.48, alzoo een batig saldo van f 4027-9* De rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1929 sloot met ontvangsten f 8535.95, uitgaven f 9834.75 \z, met een nadeelig saldo van f 1298.82. De rekeningen werden aldus goedgekeurd en zullen door de desbetreffende raadscom missie worden nagezien. Op een verzoek van de gymnastiekver- eeniging K.D.O., om een subsidie van f 50, wordt z. h. sL goedgunstig beschikt. Z. h. st. wordt besloten op haar verzoek eervol ontslag te verleenen aan mej. v. d. Pali, als gemeente-vroedvrouw. De Voorzitter wijst op de moeilijkheid om in deze vacature te voorzien, met het oog op het feit, dat Mej. v. d. Pali een auto reed voor f 150 gemeentevergoeding. Van een nieuwe functionaris zal met kunnen gevergd worden, dat ze een auto houdt. De heer Kostelijk acht t 150 vergoeding voor een auto ook voor een nieuwe functiona ris voldoende de meerdere kosten moet zij dan maar door de burgerij laten opbrengen die haar verloskundige hulp noodig hebben. De heer v. d. Oord vindt dan een salaris van f 950 te laag voor een vroadvrouw. De heer Tromp acht htt van belang om spoed te betrachten bij oproeping en benoe ming van een nieuwe vroedvrouw. Besloten wordt vóór 30 April een nieuwe functionaris op te roepen tegen een salaris van f 800 tot f 950. Van den Ned. Bouwvakarbeidersbond is een verzoek ingekomen om aansluiting bij het werkloosheidsbesluit. De Voorzitter acht het onnoodig aan te sluiten en geld uit te geven zoolang er nog geen arbeider in de gemeente bij dit werk- looshe dsbesluit is aangesloten. B. en W. stellen voor aan te sluiten, als zij de noodzakelijkheid daarvan inzien en er be hoefte aan bestaat conform besloten. Aan de orde is een adres van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme inzake be paling van het maximum aanta. vergunningen voor verkoop van sterken drank. De Voorzitter deelt mede, dat er in deze gemeente 12 vergunningen zijn, terwijl er 19 wettelijk mogen zijn. Besloten wordt den toestand te handhaven zoo die is en het adres voor kennisgeving aan te nemen. Van de heeren Blankman, Wagenaar en andere bewoners van den Boterweg is een verzoek ingekomen om aansluiting bij de wa terleiding. De Voorzitter deelt mede, dal het verzoek aan het Prov. waterleidingbedrijf is doorge stuurd, waarvan bericht is ingekomen da door het bijkantoor te Alkmaai een onder zoek zal worden .ngesteld naar de mogelijk heid der aansluiting het rapport over dit onderzoek is nog met binnengekomen. De voorwaarden schijnen niet zoo ongeschikt zoodat eventueel wel tot aansluiting zou kun nen worden overgegaan. De heer Kostelijk acht waterleiding, mei het oog op de toenemende gkascultuur, van groot belang temeer omdat Jde. oogst- teleurstelltngen veel te wijten zijn aan be- oeting met slootwater. Spr. wil daarom zooveel mogelijk deze aan vrage bevorderen. Besloten wordt het rapport af te wachten I Verkoop gedeelte Schermerpad De N.V. Stoel en Zoon's Bouwmateriaal- bedrijf, gevestigd alhier, heeft gevraagd te mogen koopen een aan deze gemeente in eigendom toebehoorend gedeelte van het Schermerpad, ter grootte van pl.m. 27 M2, en voor den prijs van t 2.60 per M2. In verband met den onlangs voor terrein in dezelfde omgeving door de N. V. betaalden grondprijs geven B. en W. den raad m over weging met den geboden prijs genoegen te nemen en het verzoek in te willigen. Het voorstel van B. en W. wordt aangeno men met ii tegen 5 stemmen. Tegen stemden mevr. Helleman, en de heeren Woldendorp, Bonsetna, Bakkei en Bulens. Een interpellatie van mej. Carets wordt aangehouden tot de volgende vergadering. Daalt dan néér, gij offerengelen, Helpt me, loof en bloemen strengelen. Tot festoenen, vangt aan het werk. Siert gewelf en koorpllaren, Overkranst de hoogaltaren Kleedt met groen de Waarder kerk. Het belastingpercentage ver hoogd van 1 op 1.5 12'2 De Raad dezer gemeente vergaderde gis termiddag voltallig. Na opening, voorlezing en vaststelling der notulen, stelde de Voorzitter de heer Wiebe van Slooten aan de orde de volgende Ingekomen stukken Een verslag van de gezondheidscommissie over 1929. Voor kennisgeving aangenomen. Idem van de K. v. Koophandel te Alkmaar. Alsvoren. Een dankbetuiging van het fanfarecorps ,,Hou en Trou” voor verleende subsidie. Alsvoren. De rekening 1927 en de begroeting 1930 zijn door Ged. Staten goedgekeurd. Alsvoren. Van den heer J. Liefhebber Hoofd der school alhier, is bericht ingekomen verzoe kende eervol ontslag wegens benoeming tot Hooi van de schooi te Emmen Compascuum. Het ontslag wordt per 1 Aug. eervol ver leend. De Voorzitter herinnert eraan hoe de heet Liefhebber steeds een goed onderwijzer was. Van den heer D. Gootjes e.a. aan den Boterweg is verzoek ingekomen om aanslui ting op het electrische net met het oog op de radio. Overeenkomstig het advies van de Com missie van Bijstand wordt afwijzend op dit verzoek beschikt. Een verzoek van het Burgerlijk Armbe stuur om het presentiegeld voor de leden van dat college op f 3 te stellen. B. en W. stellen voor om wegens de toegenomen werkzaamheden dit verzoek in te willigen. Coniorm besloten. Voorts van het Burgerlijk Armbestuur een verzoek tot goedkeuring van het besluit van dat college tot verhooging van het salaris van den secretaris-penninguieester van f 150 tot f 250. B. en W. zijn van meening, dat deze ver hooging in dit geval gerechtvaardigd is, we zens de omvangrij ker wordende administratie aan dit ambt verbonden. Wethouder Krom is ook van gedachten dat de werkzaamheden zeer zijn toegenomen; correspondentie uitdeeling, onderhandehn- gem enz. aUes komt op den secr.-pennmg- meester neer, hij moet alle ingekomen reke ningen controleeren enz. Spr. ach' de ver hooging niet ongemotiveerd. Van den heer J. Geusenbroek is een ver zoen ingekomen evenai- vorig 'aar een gratificatie te mogen ontvangen. De Voorzitter merkt op, dat de voorberei ding van d^ a.s. Volkstelling meer werk brengt op het secretarie spr. acht een gratifi catie van t 400 eerder gewenscht dan een van 300. zooals vorig laar. De heer Kostelijk acht gehoord het oetoog van den Voorzitter een verhooging itleszins billijk. Het verzoen wordt zonder hoofdelijke temming mgewilligd. Van de bewoners van het Kilpad is een In de kas van den Ontvanger bleek na on derzoek, conform den eisch aanwezig te zijn een bedrae van f 13.155.89. Alsvoren. Van den heer P. Bart is een verzoek inge komen om gedeeltelijke vergoeding van de kosten;voor het zenden van twee zijner kin deren naar de school voor Buitengewoon La ger Onderwijs te Alkmaar. Van L. Stuurman is eenzelfde verzoek om algeheele vergoeding voor een kind binnen gekomen. De heer Kostelijk acht deze aanvrage van tamelijk ingrijpenden aard en acht een nader onderzoek gewenscht. Conform dit voorstel van den heer Koste lijk wordt z.h.st. besloten. (De heer Kostelijk verlaat de vergadering). Het kohier hondenbelasting 1930 wordt vastgesteld op f 727 voor 175 honden. 19. 35, 45, 55 cent Voortgezet worden de debatten over voorstel: Hergroepeerlng ambtenaren werklieden ondag en vooran den tweeden Paaschdag. Het feest van den Jubileerenden priester, omgeven van zijn dankbare parochianen. Feest in den groetenden en bloieenden polder, f eest In de Immer meer zwarte gouwen. Zwart ook in dezen zin, dat de katholieken steeds ver meerderen en daarnaar de Waard zich stel le tot voorbeeld van andere polders. Feest vieren en een oogenblik herdenken. Den ken aan de voorbije periode! Wat Is een achtste eeuw? Kort en toch lang! 4500 et malen ter onzer beschikking gesteld, tot heil of tot vloek! 4500 dagen van zegen en reden tot dank. Redenen ook om dien dag eens te bidden voor den pastoor en om den zegen van goede en heilige'priesters. Daalt omlaag, gij offerengelen. Helpt me ’s Heeren eerkrans strengelen. Op dit koperen jubelt!), En gelei liern wijs en simpel Daar men kreuken zet noch rimpel, Nimmer droef en eeuwig blij. NU UW STOELEN, BEDDEN EN MATRASSEN NOG REPAREEREN - VLUGGE AFLEVERING. Geneesheer-Directeur zie kenhuis, tevens Directeur Gem. Gen. Dienst BI en W. hebben gemeend te moeten voor stellen, de jaarwedde vast te stellen op 6000f 7800. waarbij in aanmerking moet worden genomen, dat de te benoemen functionaris geen geneeskundige, zelfs geen consultatieve praktijk mag uitoefenen. Conform besloten. gelijk' te stellen wordt tegen 6 stemmen. Tegen de wethouders de heeren Govers, Vogelaar en Klaver. Het voorstel van den heer van Slingerland dat wanneer de ambtenaren in een bepaalde klasse een maximum-salaris gemeten, dit ook in de volgende hoogere klassen zullen heb ben, geamendeerd door den heer Vogelaar om de periodieke verhooging ook in iedere groep door te voeren, werd aangenomen met X2 tegen 5 stemmen. Voor de heeren Bakker, Bulens, Sietsma, Keesom, Klaver, Geels, v. Drunen, Bonse- ma, v. Slingerland, Woldendorp en de dames Carels en Helleman. Vaststelling percentage gemeentelijke Inkomsten belasting. Met het oog op de 1 Jan. 1930 inwerking tredende wet op de financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente, wordt thans het percentage der gemeentelijke Inkomsten belasting slechts voor 8 maanden vastgesteld. Volgens de begrooting 1930 moet over de 8 maanden van dit jaar een bedrag van f 12000 aan gemeentelijke inkomstenbelas ting ontvangen worden, om sluitend te zijn. Over het belastingjaar 1929'1930 heeft deze belasting opgebracht volgens de kohie ren, t 15.547, welk bedrag moet worden ver minderd met de kwade posten, geschat op plm. t 1500, zoodat ruim f 14000 wordt ont vangen. Dit is de opbrengst, berekend volgens het totaal inkomen van het kohier dezer gemeente over het laar 1928 ad f 2.220000. Daar 1929 voor land- en tuinbouw niet voordeelig is geweest, zal de opbrengst dier belasting over dit jaar zeer belangrijk minder zijn, hetgeen tengevolge heeft, dat velen zeer laag en anderen soms niet worden aangeslagen en zal door dien ongunstigen toestand de belasting bij een heffing van 1 °/o zooals het vorig jaar. een veel te laag bedrag opleveren, in geen geval bij lange na niet het bedrag van plm. 12000. Het begrootingjaar 1929/1930 zal ver moedelijk een klein overschot geven boven de geraamde som, zoodat dit overschot de gemeente wel ten goede komt, maar toch meenen B. en Wdat, met het oog op een sluitend kasbeheer, het wenschelijk is, een hooger percentage te heffen over dit jaar, vooral met het oog op de nog zeer onzekere uitkomst der nieuwe financieele verhoudings wet. B. en W. stelden daarom den Raad voor het te heffen percentage der gemeentelijke inkomstenbelasting voor 1930 te bepalen op 1.5., in de verwachting met deze verhooging te kunnen uitkonien. Zonder discussie wordt z. h. st. besloten na een toelichting door den Voorzitter. Aan de orde is tenslotte een wijziging der Begrooting 1930, waardoor van onvoorzien wordt afgenomen een bedrag van f 1379.96. Z. h. st. wordt besloten deze wijziging ter goedkeuring aan Ged. Staten toe te zenden. Van de vereemging tot zekerheidstelling verplichte gemeente-ambtenaren, is een be richt ingekomen dat f 1000 zal betaald wor den, inzake de kwestie-Bruin aan het ver zoek de zekerheidstelling op te heffen, wordt z. h. st. voldaan. Een voorstel tot wijziging van den pensioen grondslag van den Burgemeester, wordt z. h. st. aangenomen. De Voorzitter deelt voorts mede, dat de heer v. d. Oord thans wegens verhuizing voor de laatsten maai waarschijnlijk ais lid van den Raad hier zitting heeft. Spr. be jammert het vertrek van den heer v. d. Oord en dankt dezen voor de ondervonden pret tige samenwerking. Annwezig aan net Bureau van Politie, Langestraat, en aldaar te. bevragen op alle werkdagen tusschen 11 en 1 uur, de navol-1 gende gevonden voorwerpen, als gevonden gedeponeerd op 7, 8, 9 en 10 April 1930: manchetknoop; paar gymschoenen; 3 reke ningen; klnderarmbandjecalotje; porte- monnaitje; hondt ipcnning; handschoenen: sleutel banden van mantels Aanwezig en te bevragen b(l de navol gende ingezetenen, onderstaande voorwer pen, als gevonden aangegeven op 7, 8, 9 en Een achtste van een eeuw. E;n kojperen feest. Men is genegen er de schouders voor op te halen. Wat zjjn nu 12’i jaar? Reden om feeri te vieren? De Pastror van H. Hugo- waard s oudste kerk is daar 1214 icr pastoor en de parochianen hebben gemeend dit feit niet ongemerkt te mogen laten bü gaan. Een comité is gevormd en belangrijke som bijeen gezameld en feestvierenden herder wordt als feestgave aangeboden de nieuwe verlichting in zjjn kerk. Wjj meenen dat deze parochianen heel juisteljjk deze gelegenheid aanvatten om nu eens, ondanks de slechte tijden, die de land bouw doormaakt, feest te vieren en de kerk van nieuw licht te voorzien, als feestgave aan den herder der parochie. Het licht was allertreurigst en nu de gelegenheid zich zoo schoon voordeed, heeft men deze met bel de handen aangegrejien. Vanzelfsjirekend, verzoek ingekomen om een lichtpunt aan te brengen bij C. Rood. De heer Tromp merkt op, dat de betrok ken huizen een 40-tal meters van den weg afstaan, daarom meende de commissie van Bijstand afwijzend te beschikken. Conform het advies van de Commissie, wordt afwijzend beschikt. Op een verzoek van de afd. L. T. B. H. H. Waard Noord en Zuid om f 50 subsidie voor het geven van een cursus, wordt z. h. SL goedgunstig beschikt. Van den heer P. Dekker is een herhaald verzoek binnengekomen om vergoeding voor de ziekenhuiskosten enz. De Voorzitter herinnert er aan, wat er betreffende deze zaak is gepasseerd. De heer Tromp constateert, dat er van medewerking nog niet veel gebleken is. De Voorzitter is van meening, dat de be trokkenen eerst een zeker bedrag moeten afdragen, voordat de gemeente overgaat tot tegemoet koming. De heer Kostelijk is er ook voor, dat de fam. Dekker een deel, b.v. 1/3 betaalt van de rekening van f 350. Wanneer b.v. een ge deelte binnen is, dat de gemeente dan reeds een gedeelte van de rekening af be taalt. Weth. Krom is het m dezen met den heer Kostelijk eens wanneer de gemeente alles zou betalen, vreest spr. dat de betrokken familie niets doet. Conform he. voorstel van den heer Koste- ijk wordt z. h. st. besloten. Van Jen heer C Bruin is verzoek ingekomen om eervol ontslag als lijnwerker. De Voorzitter zegt dat de raad in dit geval geen ^ervol ontslag kan verleenen zonder zichzelf te blameeren. Besloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken. Van den heer Voskuil is verzoek ingeko men om een jaarlijksche vergoeding voor het gebruik van een fiets in het bedrijf van het G.E.B. De Voorzitter zegt, dat de Commissie van Bijstand adviseert t 25 vergoeding te geven, B. en W. zijn echter van meening dat deze lijnwerker op een behoorlijk salaris is aangesteld. De heer Tromp is het met dit laatste eens doch in de instructie staat met vast, dat de ijnwerker zelf voor een fiets moet zorger^; daar hij steeds zijn eigen fiets voor het bedrijf gebruikt, acht spr. deze vergoeding alles zins billijk. Weth. Krom noemt een dergelijke ver goeding een verkapte salarisverhooging en gaat er niet mee accoord, omdat z.i. de sala rissen van de gemeente-ambtenaren behoor lijk op pen staan. De heer v. d. Oord vereenigt zich met het advies van de Commissie van Bijstand, te meer, daar het net in zoo’n gunstige positie verkeert. De heer Groenland sluit zich hierbij aan. De heer Kostelijk kan in zeker op zicht b het betoog van den heer Krom onderschrijven het gebruik van een rijwiel is echter niet in de instructie vastgesteld. De heer KI. van Langen releveert de goede verdiensten van den 'functionaris en is er voor het verzoek in te willigen. Het voorstel om een vergoeding van f 25 te geven, wordt met 8 tegen 3 stemmen aan genomen. Tegen de beide wethouders en de heer Pool. Aan de orde is de rekening van het G.E.B. 1929. dagen als nu aanstaande. een jubileum waarbij alle gedachten zich wenden naar den priester, waarbij onwillekeurig de ge dachten gaan naar het voorbije en de toe komst. vervullen ons dan met dankbaarheid en we voegen vanzelf onze handen samen tot een gebed voor hem, dien we willen eeren. Bij een dergeljjk jubileum vragen we ons haast van zelf af. wat bracht de jubilaris tot stand In de afgeloojsen jaréti en we denken aan het stichten van scholen en patronaat, kerkvergrooting of iets dergelijks. We zoeken naar daden, om ze in woorden te huldigen. 1214 Jaar pastoor eener parochie. Alle dagen ging hij zijn kinderen voor naar het altaar des Heeren en deelde Gods genadegaven uit. Een achtste eeuw! Maar toch meer dan 4500 malen, herdacht hij zijn parochianen onder het H. Misoffer en hief hij smeekend de handen op, om ze gen over zijn volk. Evenzoovele malen ze gende hü hen In den naam van den Drie- eenigen, God. Wat heeft hij in dienzelfden tijd niet velen hunner kinderen het Heilig Doopsel toegediend en het brood der sterken uitgedeeld, ontelbaren weer vriend doen worden met God. O, wat redenen tot dank baarheid en redenen ook om eens hulde te brengen aan den parochieherder. Ieder jaar weer opnieuw bracht Pastoor de Meulder al zijn parochianen een bezoek en daarom is het niets dan een tegenbezoek, eens in de 12'4 jaar. Ook buiten H. H. Waard is deze buiten gewone priester geen onbekende. In ons blad verschijnt ieder week een deel van den liturgischen kalender van zijn hand en vooral ook als musicus van meer dan ge wone beteekenis, Is deze priester een aange naam causeur en een gaarne geziene per soonlijkheid bjj plaatselijke feesten. Pastoor de Meulder is een man van studie en ingetogen arbeid en geen wonder dan ook dat men hem het meeste kan vinden temidden zijner boeken. Daar in z’n prach tige bibliotheek, daar is deze priester thuis. Wij hadden zoo gaarne hierboven een kiek geplaatst van den pastoor in zjjn nieuw gebouwde bibliotheek, maar vanwege onge steldheid van Z. Eerwaarde Is daarvan niets kunnen komen. Deze groote geest, huist In een teer omhulsel. De drukte van de ko mende feestdagen was oorzaak van deze ongesteldheid. Besluiten wij met den wensch, dat Eerwaarde weer spoedig hersteld zU, opdat het werkelijk feest zij op Palmzondag en iet feest Doorregen Varkenslappen Versch Spek per 5 jxind Vette Lappen fier 5 pond Gemalen Spek per 5 pond Vet Rookspek per 5 pond Dun mager Rooksjaek per 5 pond Dik Mager Rookspek per 5 pond Rauw Koevet per 5 pond ALKMAAR, LAAT 142, Telef. 1109 IJMUIDEN, ZEEWEG 85, Telef. 69. Burg. Stand van 4 tot en met 10 April. Geboren: Maria Anna. d. van Jan Hame te Paske en Trijntje Raven. Johannes Cornelius, z. van Jacob Zwemmer en Neeltje Koemeester. Trijntje d van Willem Jon ker en Elisabeth Brouwer. Ondertrouwd: Cornells Pronk, 24 jaar, landbouwer en Maartje Elizabeth Doorn, 19 jaar. beiden te Zjjpe. Gerardus Veldman, 27 jaar, landbouwer; te Den Helder en Ma ria Johanna Schilder. 25 jaar te Zjjpe Getrouwd: Jacob den Das. 23 Jaar. fa brieksarbeider. te Warmenhuizen en Jan netje Glas, 19 jaar, te Züpe. 10 April 1930: SigarenkoXX Laat 127 nummerplaat met achterlicht. M. de Boer, Friescheweg 1; voetbal, J. Bakker, Westerweg 132; portetnonnale met Inhoud. Wed. Dorreman. Paternosterstraat 15- hon denpenning, H. L. ZevenBak. Dijkgraafstraat 13; schooltasch met boeken. H. Spanjaard. Langestraat 88; jiapiertje, inhoudende geld. O. .Wijnper, Zeglis 83; portemonnale met Inhoud. G. de Lange. Oudegracht 64; naam plaatje, A. Keisper, Popielmanslaan 10; be- lastmgmerk. H. Reuling, Staringstraat 2; collier met steen. J. van 't Hoff, Anjeller- straat 2: aantal kwitantie- en postzegels F Endel, Langestraat 61; potloodslijper in etui. J. N. Koppen. Westerlaantje 2; belasting- merk. Blad. Kruisweg 28 te Bergen; belas- tingmerk in etui. C. van Lfljen, Omval «4: tasch. A. Molenaar. Heul 19; Lipssleutel, J. Bierman, Varnebroek 3; hondje (zwart met witte borst en bruine poolen 1, p. Loe- vens. Paardenmarkt 6; 2 hondenpenninger. aan ring, H. Koops, 2e Kabelstraat 5; hals band met penning. L. de Visser, LiI Lk Ou- dorp 31. Wanneer men weder in het bezit is van het verloren voorwerp, wordt men verzocht hiervan kennis te geven aan het Bureau van Politie. woiuenaorp, alsook het voor- Mel-Sietsma. om in de titulatuurklerk-boek- houder het woord „klerk” weg te laten, wordt door B. en W. overgenomen. Het voorstel inzake de toelage aan den Dir. van Gemeentewerken wordt aangeno men met 7 tegen 10 stemmen. Tegen stc den de S.D.A.P. en de heeren Keesom Van Slingerland. De voorstellen a en b en c worden z.h. st. aangenomen, in die voege dat, het woord „klerk" in de titulatuur klerk-boekhou- der wordt geschrapt. Het voorstel om de opzichters van gem. werken en van Bouw- en Woningtoezicht op te nemen in groep V in afwachting van de voorstellen van B. en W. wordt verworpen met 107 sl Voor de S.D.A.P. en V.D. Het voorstel om deze functionarissen in groep 4 A te plaatsen werd aangenomen met 14 tegen 3 stemmen. Tegen de heeren Go vers, Ringers en Thomsen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2