Feijen’s schoenen BEKWAME HULPVERKOOPSTERS Langestraat 59 - Tel. 205 van Het Parochianen van St. Laurentius en St. Joseph V’OOM DREESMANN JAC. MET - ALKMAAR Een proefrit zal u overtuigen de bij’zondere dezen luxueuzen wa&en hebt no? geen gelegenheid ge had zijn technische waarde te leeren kennen. Inschrijving van Leerlingen van J I r*1 Denkt U er om, als U morgen ter kerke gaat, Uw ingevuld aangifte biljet voor de K.R.O. mede te nemen t t SPORT EN WEDSTRIJDEN K. N. V. B MARKTNIEUWS Billijke prijzen ZOUTZUUR c. Vi, van ‘f Firma Th. Kraakman Zn. Nieuwlandersingel 69 Alkmaar - Telef. 1096. Duitschq Herdershond OPENBARE AANBESTEDING Leerling of gevorderd leerling PRIMA KAAS 1.60 per stuk R IJ W I E L- AANBIEDING Geen concurrentie wordt gevreesd Jac. Groothuizen Elizabet Nijman ONDERTROUW- EN VERLOVINGSKAARTEN Monsterboek ter inzage Van Putten Oortmeijer Schildersknecht ALKMAAR DANKBETUIGING 1880 1930 Jacob Stuijt Jzn. en E. StuijtBlankert hun 50-jarige EChtvereenlglng te her denken, te Assendelft FLINKE SCHILDERS geviaagd, bij JOH. V.’ÏDA. Bakkum, gem. Castricum. Telefoon 572 en 873 TE KOOP KINDERWAGEN MAKKEN KET met wagen, zeer geschikt om te ven ten, bij C BIBO, te Oudorp. R.K. MEISJE TIMMERMAN BODEZAAK R. K. DIENSTBODE leeftijd 15 A 16 jaar, bij Jn. PLAK, Laanweg, Harenkarspel. Alkmaar - Telef. 457 Jn. Veldman Landbouwerszoon BARBIERSZAAK Petrus Swart 3500 late hypotheek gevraagd door gepenaionneerde, ruime overwaarde, spoed. Br. onder no. 8060. bur. van dit blad mak Rij- en Werkpaard DANKBETUIGING R.K. DAGMEISJE TE KOOP TE KOOP U kunt onmi 'Icllijk eigenaar worden van een Chevrolet. Het G.M.A.C. termijnbetalings- systeem biedt U alle mogelijke faciliteiten. Motorfiets te koop NAAIMACHINE EEN AUTO Ri j wiel-Industrie „BURMANIA” SCHOEIENHOUT best gewonnen hooi ook by gedeelten, by L. HOOGE- NET MEISJE Woonl.i is mat Schuren enz., ingericht als hoenderpark, geh. groot pl.m 32 Aren. Koopsom 4500. Te bevr. by P. N LEERING Gz. te Oudorp. telefoon 1086 Kappersbediende TE KOOP Jacob Bijwaard Cath. Schut 1ste RxK. Mode-Academie (Ph. Jansen) Alkmaar - Verdronkenoord 12 Theodora Margaretha K. Bijman en A. Bijman-v. Dam hunne 50-jarige echtvereeniging le herdenken. NET MEISJE Jac. Stuyt en E. M. Stwt Blankert Zijn hecht en sterk Steeds nieuwe modellen EEN TELEEOON1 JE cn wij staan onmiddellijk tc Uwer be schikking om een proefrit te maken in de NIEUWE 6 CYL. CHEVRO! ET 19’0. U kent de elegante lijnen en het fraaie uiterlijk van dezen economischen auto, maar U r«ach ƒ2195.—. Club Sedan ƒ2445.—. Sedan de Luxe ƒ2695.- OFFICIAL DEALER A. v. DIEPEN Jac. Stuyt en E. Stuyt-Blankert te Assendelft, hunne 50-jarige echt- vereenijing te herdenken. EEN CAFE DANKBETUIGING HARMONIUM waarde van Schotsche Pootaardappelen HEILOO, 2e soort kropsla, le soort f 3.904.60. 2e soort f 2.80— Promotie 3e kla V o 100 Kg. Bloemkool VRAGEN te Op onze VOOR DEN ZATERDAGAVOND, VAN 7 TOT 10 EUR. ZICH TE PRESENTEEREN NA 7 UUR. Schermer: Oudorp: A. BIJMAN Spierdijk: Oudorp: spoedig zoo moge- Ondorp. April 1930 onze te Kruisweg, Bergen *t Zand, 8 April bij In uw eigen belang dus naar de te Uit aller naam: Oudorp. 12 April 1930. Te koop een zeldzaam mooie VOOR SLECHTS 35.— EEN RECLAME-RIJWIEL met een rol jaar garantie voor neden Opleiding COUPEUSE. COSTUMIÈRE, LEERARES. Tevens een cursus voor 'eigen gebruik. Ook gehuwde Dames kunnen hieraan deelnemen. Leerlingen hebben gelegenheid hun lesgeld terug te verdienen. Inlichtingen Promotie 2e klasse TAC—De Valk (terrein Willem II). De Spartaan—OWO. Holland—TOO. E. BOEKEL. Tuitjenhom. 8 April 1930. Gevraagd met Mei te Hoorn, een R.K. hulp in de huishouding in een klein gezin van 2 personen, geen winkel. Br. no. 8049. bur. v. d. blad. Gevraagd met 1 Mei een bij K BEEMSTER. Brood- en Koek bakker, Bovencarspel. N. VEGTEN - BREEDSTE. 21 Namens het R.K. Kerklxstuur ST. JACOBUS MAJOR te AKERSLOOT, zal ondergeteekende op VRIJDAG 25 APRIL 1930 trachten aan te besteden: FAILLISSEMENTEN Gedeponeerd is de eenige uitdeelingsljjst in het faillissement van K. Jonker. Driehui zen (gemeente Zuid- en Noord-Schermer), met een uitkeering van 3.324 pet. P. KRAAKMAN en Kinderen Uit aller haam C ROSKAM HET ADRES voor alle Feestartikelen, Voordrachten. Costumes, enz.. Is (Grimeur) OUDE GRACHT 163 en 13 ‘4 -jarige EChtvereenlglng •t Veld Jn. BIJWAARD L. BIJWAARD—LIGTHART Oude Niedorp, April 1930 PAYGLOP - ALKMAAR Levering soonoodig binnen enkele uren. Gevraagd een bekwaam JOH. BES. TuitjenhomHaren karspel. Amsterdam. April 1930 P. C. Hooftstraat 62 BEKERWEDSTRIJDEN Derde ronde BVV-HFC Kerkrede—8W HoensbroekMiranda. FicusTheole. VS V Ooste rpark G V A VSchlnkelha ven. VitesseSparta. Namens de Familie MIN SSCStadskanaal. DONAR—Robur et Velocitas BEC-Kinheim. MiddelburgZeelandia. Amhemsche BoysBe Quick (G.) VeendamRigtersbleek. HBS—RFC. TEC—RCA. BFC—NAC. AGOWFeyenoord WFC—DSV. PS V Overmaas. Achilles—GOLTO Alphende Zeemeeuwen. ODSZeeburgia. NOAD—DFC. 't Gooi- EDO Staatsman EmmaNEC. ExcelsiorKennemers. de BaroniePalemlg. ASC—LONGA. EendrachtSCH Eindhoven —Enschedé. Dongen—Juliana. Halfweg—Velox AlmeloLemmer SchoonhovenHRC. ADOW agenlngen. Quick (N Steeds Hooger. Frisia—DOTO. Swift—ZVV. OSV—DHS. DOS—EVC TubantlaUW. d STEEN •en Kinderen —24; Uien 0.15—026 per 25 Kg Prei 0.60— 5.60 per 100 bos; Pres entvan Engeland 16 55; Zoete Bellefleur 25 per 100 Kg. Hiermede betuigen wij onzen harte- lijken en oprechten dank aan Familie, Buren en Vrienden, in ’t bijzonder aan den Zeereerw. Heer Pastoor Hendriks, den Weleerw. Pater Wildenburg, den Zeergel. Heer Dr. Oterdom en Zuster Meurs, voor de greote belangstelling, betoond tijdens de ziekte en het over lijden van onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ADA ROSKAM geb. STROOMER Dep 22en April a.s. hopen onze ge achte Broeder en Zuster Namens de Familie: Weduwe BRUIN—STUIJT Boeroestr. 23 huis, Amsterdam haver- en tarwestroo, franco thuis voor f 35. per 1000 kilo, bij F. KRAP te Winkel. Te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe Te koop een flink b>) den weg loo- pende Gevraagd met 1 Mei omstreeks 15 jaar bij O. DUINEVELD. Verl. Meerweg, Breezand. Terstond gevraagd een bij F. HES te St. Pancras. Te koop een goed bestaan gevende op Alkmaar, met flinke behuizing. Br. onder no. 7941, bur. van dit blad. Gevraagd wegens ziekte der tegen woordige een Handel in Wijn, Gedistilleerd, Likeuren. Limonades. ANNO 1804 BIJ dezen breng ik mijn welgemeen- den dank aan allen die mij en mijn zaak, café, kruidenierswinkel en fou- ragehandel, sinds een achttal Jaren ten gunste zijn geweest. II eerh ugo waa rd - Noord Er biedt zich aan een welke zich met Mei gaarne geplaatst zag op bloembollen bedrijf (extern). Omtrek Heiloo of Limmen. Br. onder no. 7927, bureau van dit blad. TE KOOP centrum stad. Prijs billijk. Adres: wed. BRUIN, Brecdstraat 49. Programma voor Zondag. AjaxBlauw Wit. Go AheadVelocitas. N.V. W. F. STOEL ZOON’r BowwmaterialenbedrtJf - Alkmaar Afdeeling I Promotie 2e klasse. HaarlemDEC. Promotie 3e klasse DOL—H illlnen. Afdeeling IV Bc-Jb singwrdstrijd Roermond—Wilhelmina (terrem V.V.V.). Op den 20sten April a.s. hopen onze geliefde kinderen, zuster en zwager hun herdenken. Namens hun Ouders, Broers en Zusters FAMILIE NIJMAN Egmond-Binnen, April 1930. Afdeeling II Promotie 2e klasse. FortunaVUC. C. BOEKEL. A. BOEKEL VLAARKAMP en Kinderen. Hunne dankbare kinderen, behuwd- en kleinkinderen: Hoorn: C BIJMAN M BIJMAN—KRAAKMAN en Kinderen N. BIJMAN CATH. BIJMAN— COMMANDEUR en Kinderen en Alkmaar, Spanbroek: Jb. BIJMAN CATH. BIJMAN—PAAUW en Kinderen BROEK Aan voer: 42.000 Gele kool f 3—550; Noordermeer, Wognum: C BIJMAN M. BIJMAN—VRIEND cn Kinderen P. J. BIJMAN M. BIJMAN—SCHOORL en Kinderen S. BIJMAN O. BIJMAN—BAKKER en Kinderen Breezand A. J. BIJWAARD Marg. BIJWAARD—BAKKER en Kinderen per stuk; prei I 7914 ct., idem II 2H5K ct.; rabarber I 2032 et-, idem n 1117 ct.; selderij 34 ct.; pieterselie 810 ct.; raap stelen 34 ct; radijs 5—0 ct.; peen 35 ct. per bos; selderijknollen 1—2 ct. per stuk; slavehen per kist 2545 ct.; aardbeien per schotel 3236 ct. Te koop een bruine bles merrie, bij G. WEEL. Volgerweg 19 te Beemster. Hiermede betuigen wij onzen harte- lijken dank aan allen, voor de vele blijken van belangstelling, ondervon den bij de ziekte en het overlijden van onze lieve Moeder MAARTJE WIERING wed. D. Min GEVRAAGD Zich aan te melden Dinsdag en Woensdag as. van 912 en van 21 uur. NASSAULAAN 31 E. Alkmaar. Heden overleed In het Llefde- gesticht te Schagen, tot onze diepe droefheid, na een gedul dig gedragen lijden, voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder MARGARETHA TUUNMAN In den ouderdom van ruim 78 Jaar. P. BOEKEL. G. BLANKENDAAL. C. BLANKENDAAL BOEKEL. nieuwe en gebruikte SCHUITJES en 115 Meter zoo goed als nieuw TUIN- SPOOR. waaronder 2 bochten en 2 draaischijven, bij K. BRUIN, St. Pan cras. voor geringen prijs een twee-persoons pitch-pine ledikant, zoo goed als nieuw, met springbak en prima vee- renbed. Te bevr. bij Cl. v. STRAA- TEN, agent van dit blad te Heiloo. Wegens vertrek n»ar Indië een z. g. a. n. motorfiets te koop „Motobe- cane". 2 PK.. 2 veren, starters, max Te koop een (Mars), een kippenhok voor 30 kippen en een waterdicht kleed (bruin». 2% X 6. z. g. a. n., by A. VADER. Hondenweg. H.H. Waard-Zuid. TE KOOP (4 pers.) in prima staat. Onderzoek cn proefrit toegestaan. Te zien by het Hotel „Concordia” te Noordscharwou- de en te bevragen by A. GROOT Nz. Emmastraat 65, Alkmaar. TE KOOP lang 150 by 30. hekpalen 150 by 15. Te koop gevraagd KOEMEST. A. TUIN, schipper, t Zand. Voor slechts 45.een eerste klas Hollandse!) Rijwiel. Voor slechts 60.een der fijnste rijwielen. welke in kwaliteit, afwer king en ifchten gang uitmunten boven menig rijwiel. Elk rywiel kunt u zon der verplichting tot koopen franco thuisbezorgd krijgen Om de kwaliteit te laten zien, wat wy u voor die lage prijzen kunnen leveren. Op conditie wordt een kleine ver hooging berekend Te koop eng. 5 a 6000 K.G. WERF, Hoensbroek. wijze ook, kan worden beslist wie de sterk ste hoofdstede! yke ploeg heeft. In Deventer ontmoeten elkander Go Ahead en Velocitas. De Groningers deden na de districtswedstriiden uitstekend werk door eerst Blauw Wit met groot verschil te klop pen en daarna Willem II een punt te ont nemen. De vraag is nu maar, wat de Noor delijke kampioenen bulten hun stad sullen presteeren In Go Ahead treffen zy wel een van de sterkste, zooal niet het sterkste elf tal. Wy gelooven dan ook niet, dat Velocitas haar succes met een overwinning of zelfs maar een geiyk spel op de Oostelijke kam pioenen ral kunnen uitbrelden. De kampi oenskansen van Go Ahead zullen alzoo na den wedstryd van Zondag aa. wel een vas- teren vorm gaan aannemen. - wy besparen voor u een bedrag van 15.— per rywiel. als men onze prijzen met andere vergeiykt. Gevraagd lyk een voor dag of dag en nacht. Brieven onder No. 7913, aan het Bureau van dit blad. Te koop te 8t. Pancras reu, 70 c.M. hoog. 2'A Jaar oud, zeld zaam mak voor kinderen. by A. PRINS, Dirkshorn. Terstond gevraagd een Zelfst. kunnende werken, R.K.. (In tern) by A. KUIN, Coiffeur, Boven karspel. Hoogwoud Jb DEKKER W DEKKER—BIJMAN en Kinderen een party puikbese aardappelen en 2 voer dekriet. P. BEERS Czn., Middel weg. H.H. Waard-Zuid. Bestek en teekeiungeu zyn te be komen tegen betaling van 5.per stel, franco per post ad 5.30, by de firma P. RYNJA te Amsterdam, Re- guliersgracht 130132 (postgiro 5480;. JAN. J. HONEKAMP, Architect. Bloemenveiling ,,’t Centrum” Dar win William Copland 35; Bartigon idem; Bouton d Or 4625; Baron de la Tonney 67; Pr van Oostenryk 34; Cram. Bril lant 23; Rose gris-de-lin idem; Ducb- de Parma 34; Hobbema 44.25; Couronne d’Or 3—4; Murillo 23; Theeroos Idem; Narcis Golden Spur 4560; Ornatus 88115; Van Sion 50—60; Sir John Watkin 65— 75; Zilver Phoenix 80—125; Victoria 60—80: Princeps 4560; Queen of de Nord 90110; Anemoon de Caen 70150; Hollandia 30 145: Vulgens 175305 per 100; Blauwe druif jes 59; diverse stektulpen 1124; diverse bloemen van lathyrus 1239 ct. per bos. Dinsdag, geliefde Grootouders en hunne 40-jarige echtvereeniging herdenken. Zijdewind: A. E WOGNUM, 11 April „De Volharding." Dien f 020; witlof, le soort f 0.070.10. 2e soort f 0.040.06, 3e soort f 0 020 03. aan voer 10.000 K.G.; spinazie f 4.90—5.00; sla f 2.60—4.90. HEM, 11 April. Zuider-Kogge. Sla 1 1.50 f 420 per 100 krop; witlof f 712; spinazie f 10.90—14.00; radijs f 220. BLOKKER. 11 April. ..Op Hoop van Ze gen.” 5500 krop sla f 1.205.80: bloemkool f 3—15; spinazie f 3.10; radus f 3 90; wit lof f 610; Present van Engeland f 526.70; Jonathan f 10.1016.10; Brecerode f 10.50. ALKMAAR. 11 April Export veiling. Aardbeien f 0.070.11 per stuk; hlc'mkool f 1330, boerenkool 10.70. alles per 100; gele kooi f 1803.80 per 100 K.G.; kropsla t 4.40 f 7.30 per 100 krop; prei f 35.80 per 100 bos; perziken f 0 25 per stuk; jiosielein f 0.86 f 109 per bakje; rabarber f 1724: raap stelen f 1—S.w; radijs f 3.806.00, alles per 100 bos; roode kool f 5.30—9.30 per 100 KG.; selderie f 1.80 per 100 bos; sp.naae f 0 41 f 0.53 per baxje; spruiten f 1625 per 100 K.G.; enkele spersleboonen f 2.26 per K.C uien f 0.70 per 100 K.G.; wortelen f 28 per 100 bos- witlof, le soort f 4.106 30, 2e soort f 1.60—2.50, per 100 pond. De wedstryd in het Stadion tusschen de beide hoofdstedelyke kampioensclubs is vóór de Amsterdammers het lang verbeide eve nement. hoewel de ontmoeting met betrek king tot den Nederlandschen kampioenstitel niet zoo byzonder belangruk schynt. Ajax noch Blauw-Wlt zullen het zoover brengen, vermoeden wy. Maar, zooals gezegd, voor de hoofdstad is de ontmoeting van groot be lang. omdat in de belde wedstryden tus schen Ajax en Blauw Wit beter dan op welke A. NIEROP T. A NIEROP-BALDER geven metbiydschap kennis van de geboorte van hun dochter Alkmaar. 11 April 1930. Nieuwesloot 13. le soort f 0 11—0 14, 2e soort f 0.04—0 08; spruitkool, le soort f 024021, £- - f 0.13—0.17; spinazie f 0 40—0 58 per kistje; den 22sten April hopen geliefde Ouders Heden overleed na een gedul dig gedragen lijden, (oorzlen van de H.H. Sacramenten der Stervenden, onze geliefde Echt genoote. Dochter, Zuster en Behuwdzuster CATHARINA KOS-HINK in den ouderdom van 23 jaar. Haar diepbedroefde Echtgenoot J KOS Wz. en familie De H. Uitvaartdienst zal ge houden worden op Maandag 14 April a.s. des morgens 9 uur in de kerk van den H Joannes den Dooper te Noord-Scharwoude, waarna de begrafenis. De firma C. JAMIN vraagt den winkel, leeftyd niet be- 18 jaar. Zich aan te melden filiaal C. JAMIN, Langestraat 6. Alk maar. 15 April a.s., hopen onze Ouders, Schoonouders ei* ct.; pret 38 ct.; selderie 45 ct.; raap stelen 36 ct.; radijs 68 ct.. alles p?r boe; wortelen 23 ct,; witlof 814 ct., alles per K.G. Den 21sten April hopen geliefde Oom en Tante hun 50-Jarige Echtvereeniging herdenken. Hun dankbare Pleegkinderen A P. STUYT. A STUYT- -VROUWE en Kinderen. Westrar'* -'-'der, Westzaan. April 1930. Castricum: J. BIJMAN C. BIJMAN—1 Het Svan ouds en welbekende Makelaarskantoor 1 Beëedigd Makelaar-Taxateur Veiler, Spoorstraat E 3 Telef 574 biyft op den ouden voet doorgaan en bestaan Steeds aanbevelend. Te koop verschillende Heeren- en Burgerwoonhuizen, in alle pryzen, verschillende zaken en bedryven. Boerderijen groot en klein en los Land. OP LANGENDUK. 12 April 70.000 Roode kool f 420-^10.10; z 401» Deensche witte’ kool f 1—1.70; 1400 Kg Bleten 0.70 —020; 2000 Kg. Uien 050; grove 1.40. 10 April. Brusselsch witlof. BEVERWIJK, 11 April Coöp. Tuinbouw. Vrije Groenten- en FrultveUing W. A. Glassplnazle 3040 ct.; natuur idem 85130 ct.; witlofstek 3050 ct.; boerenkool 2025 ct.; idem spruiten 510 ct. per kist; witlof I 1015 ct.. idem II 611 ct.. idem stek 2—7 ct.: peen 12 ct.; bleten idem; uien.onver koopbaar; schorseneeren 23 ct.; aardappe len m2 ct.; spruitjes 1216 ct.; bakspina- zie 810 ct.. natuur idem 1116 ct. per Ke.; sla 37 ct.; diverse bewaarkool 610 ct. TER AAR. 11 April. VeiUngbencht R K. Veilingverecnlging Tuindersbelang. Aanvoer flink. Sia f 0.60—4.30. Spinazie f 8 80—11.10 vellen per kist 7—23 cent. Bloemkool per stuk 4—39 cent Radys f 2 70—3 60 Selderij f 2 30 3.30. Prei f 70 cent. Snyboonen per stuk 8 cent. Hcrten-la's per stuk 5781 cent, PURMEREND, 11 April ..Afslagvereeni- glng Beemster, Purmerend en Omstreken". Aangevoerd: AaardappelenBonte 0 83: Blauwe f 0.720.83 per 25 Kg. Aardbezian 0210.72 per doosje; Witlof 513 per -30: Roode kool 1.40 —10.40; Savoye kool f 0.70—10.50 per 100; Spinazie I 0.40—0 74, idem II 0.10—0 24 per 6 Kg.; Sla f 20—8; Andyvle f 120—2.60 per 1OO krop; Radys f 3.80 —6.60: Peterselie 7; Raapstel en/ 1.70—3.40: Rabarber 4 Wortelen 0 33—0.37 per 100 bos; DE BOER— BIJWAARD Jn. DE BOER Verlast: H P KAGER M. A KAGER—WEEL en Kinderen Den 22sten April hopen onze ge liefde Oom en Tante Uit aller naam: JOHANNES STUYT en ALIDA STUYT H.H. Waard-Zuid. Te huur of te koop tegen gemakke- lyke conditiën waarin vergunning en kruldenierswln- kei, staande te Wadway-Spanbroek. 1 Het geheel bestaat uit 3 perceelen en I is desgewenscht in gedeelten te koop. De perceelen zyn ook zeer geschikt om er een ander bedrijf In uit te oefe nen. Te bevragen by P. KOOMEN Sr.. Spanbroek. De ondergeteekenden betuigen hun harteiyken dank aan den Zeereerw Heer Pastoor v. Baaren, den Weleerw. Heer Kap v. Vucht. den Zeergel. Heer Dr. Destree, aan Familie, Buren en Vrienden, inzonderheid aan mijn ge- achten patroon. d«i heer Jn. Blom en echtgenoote, voor de belangstelling, betoond by de ziekte en het overiy- den van onze zorgvolle echtgenoote en moeder ENGELTJE WIERING HET VERBOUWEN EN UITBRE1DEN VAN DE BFSTAANDE R.K. SCHOOL EN HET BOUWEN VAN EEN HOOFDONDERWU- ZERSWONING TE AKER SLOOT. A. D KERKLAAN- JULIANAWEG TE KOOP Een in goeden staat zynd harmonium met 8 goed werkende registers en 2 kniecouplets. Wed. J. DOES. H.H.- Waard-Zuid. AMSTERDAM, 12 April De aard appel- rrtzen waren heden onverandend. Aanvoer 3 ladingen, zhnde 3625 H.L. ALKMAAR, 11 April 1930 Graanmarkt Aangevoerd in totaal 796 HL, als 61 HL. tarwe '10.50—11.50. 245 H.L. gerst 8.00—825, ?82 HJ„ haver 750—800, 61 H.L. boonen. paardeboonen 8.75. bruine boonen 12.00 15.00, citroen ld. 15.0024.00. duiven Idem 13.00—14.50. witte ld 25.00—28 00. 5 HL. karwyzaad 39.00. diverse. 42 H.L. erwten, gr. erwten groene lk,CO—20.00, ld. grauwe 1200 —23 00. id. vale 15.00—2250, alles per 100 K.G Handel vlug. OBDAM. 11 April. „De Tuinbouw 5000 K.G. roode kool f 5.506.20 3000 K G. gele kool f 380—430; 1600 K.G. Deensche witte kool 1 1; 3500 KG. uien f 0.30—0 40. BEVERWIJK, 11 April. „Kennemerland." Spinazie f 0.801.40 per kist; sla 57 ct. per krop: postelein f 1601.85 per kist; ra barber, le soort 2428 ct.. 2e soort 10J5 IN BEMANDE FLESSCHEN VAN 60 L. EN KRUIKEN VAN 10 LITER. 80 bakken Schotsche poters, tevens beste eeta.->rcappelen. Bravo's, niet af kokend. f 1p. zak bij J VAN STRALEN Pzn Middelweg, H. H - Waard-Zuld. f 3.45 per 100 krop: seldery f 1.40—1.95 per 180 bos ENKHUIZEN, 11 April „Bloemeulust." Anemonen 11.70; Rozen: Rozalandlg 4.70— 8 20; Headly 6 60—8 60: Columbia 3.50 per 100 stuks. ENKHUIZEN, ll April. Vischmarkt. Aangevoerd werden 180 tal reepharlng van 8650 ct.. 526 tal zegenharing van 2035 ct.. 808S tal fuikharing 50 ct. per tal; 784 tal kullharing 24 ct. per tal; 750 pond Noord- zeeschol van 9.15 tot 10.20 per iOO pond. WARMENHUIZEN. 12 ApriL Uien f 0 601 10, groot? uien f 1.201 70; gele kool f 5 60—5.80, 2e soort f 2.90—4.40: roode kool f 3.20—7 60. 2e soort f 250—5.00, uit schot f 1 402.30; Deensche witte kool f 0.60 f L70, 2e soort f 0.60. NOORDSCHARWOUDE. 12 April 1930, 7000 K.G. uien. Groot- uiten f 1.201.60; uien f 0 40—0.90. Drielingen f 0 50—0.60. 4200 K G. peen igroote) f 0.40—0 7# ld. kleine f 0 60. 1200 K G. Kroten f 0 80. 229 400 K G. roode kool f 3.208.80. 36800 K.G. gele kool f 3.80—7 90 1110C0 K.G Deensche witte kool f 0 80—1 80. ALKMA..”, 12 April. Piepkuikenmarkt. Aanvoer 119 kisten en 17 korven. Prijzen: f 1.35150„per KG. Handel stug. en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3