p A HET IS DOELTREFFEND ^ttrander^tei^n. Overwerkte Zenuwen kalmee ren en worden gesterkt door de Zenuwstillende en Zenuwsterkende VERFMALERIJ tweede blad provinciaal nieuws De Lange De Moraaz te Alkmaar o o o o Limburgsche Bedevaart naar Lourdes Huga Horloges o o o Mijnhardt’s Zenuwtabletten Glazen Buisje 75 ct Bij Apoth. en Drogisten v. h. JAN DE VRIES ALKMAAR - Telefoon 324 „VRIESIA ZATERDAG 12 APRIL 1930 BLADZIJDE 1 tv, pet. CASTRICUM Portugeesche relletjes ONZE OOST Brand ELCK WAT WILS De koelieaanslagen op Sumatra Dames-gezelschap Internationale ondervinding BERICHTEN UIT ONZE VORIGE OPLAGE Oud-Minister Kan beleedigd WESTWOUD De Vlootconferentie met VRAGENBUS 0 0 GEBR. BREED 0 Vertrekt 9 en 1O Juni KAASHANDEL - ALKMAAR. 2 om overtollige kasgelden te storten in rekening-courant bij de Firma ZAADMARKT 94 Prospectus en inlichtingen bij Secr. Ka». P. Driessen GronsveM (L_) 0 HEEREN-BAA1 HOORN WARMENHUIZEN Radio bij de overstroomlngen in Zuid-Frankrijk NIEUWE NIEDORP Mij. Gouda GROOTEBROEK Stakingsonlusten te Bradford EGMOND-BINNEN SCHOORL Een verkeersspiegel OUDE NIEDORP BILJA ETEN Zaadmarkt BERGEN 0 ïe>« 0601 OIOIO«O*OI G>«. BARSINGERHORN HEEMSKERK MEDEMBLIK HEILOO NIEUWE NIEDORP „Copeka” UITGEEST Veertien kinderen en een onderwijzer verdronken De eerste-klasse kampioenschappen biljarten ENKHUIZEN zich disponibel als 20 50a ptroru I deelt mede, dat uit het waarvoor een rente van vergoed wordt, zonder berekening van ontzet provisie De Sprinkhanen-plaag het uitvoerige 10 000 zakken sprinkhanen. van de belde VAN RAAD In 20 Te Weer een aanslag op een mandoer berichten de ->verstroo- in offlcleele liet zien. drukkerij De voor een groot Noord-Holland alléén Engros voor Gevonden en verloren voorwerpen Verloren een portemonnaie een rijwielbe- iastingmcrk. een handwarmer. ervloed Van copy pt zien een u>t- Heer Pastoor gekozen 30 29 35 35 Dezen en inschry- i April-actle Dommering Tjoa ♦00 121 28 27 was 42 1 136 27 gem. 9 52 Vr.: I Hoe is het adres van het kantoor in van het „Soerabayasche Handela- Van den buitenkant, den buitenkant naar campagne wegterrein ligt, is toestemming van de spoor wegdirectie noodzakelijk. pnt. beurten hs. ♦00 30 78 287 29 50 gem 736 11 11 gem 23 52 756 gem. 20 6.75 •zelschap tg deel- ïkag (ie ECHTE FRIESCHE JJEN f) ■ergaderde gister- Politienieuws K. F, te Wormerveer overtreding motor- en rijwielwet S. J. S. te Castricum overtreding veldpolitie (loslaten loopen van kippen) H. D. te Veendam en J. P- te Alkmaar wegensshet venten zonder ver gunning F. W. T. te Egmondbinnen en A. Z. te Egmondbinnen wegens het loopen op verboden grond D. C. wegens het rooken in een niet-rook coupé. Voetbalnieuws In het Sportpark zal Zondag een ontmoeting plaats hebben tus schen Hollandla I en Bloemendaal I De wit- hemden waren in vorige competities steeds graag geziene tegenstanders aoodat de be zoekers van dezen vriendschappelijken wed strijd ongetwijfeld een aardig partijtje voet bal te aanschouwen zullen krijger ..Entry Nous" Het mandoline-] „Entre Nous" zal op len Paaschi nemen aan het concours te Den afdeeling). Burgerlijke Stand Geboren Johanna Anna, d. van C, Beentjes en C. Gooijer Joanna Mana Theresia, d. van P. A. van Westen en J. Beentjes Cornells Johannes, z. van C. Sprenkeling en M. H. Tiebie. Bevolking Ingekomen personen G. Ooms van Amsterdam H„ M. Hol weg van Lichtevoorde C. van Kessel van Haarlem J. Rike van Haarlemmermeer H. A, Voor stad van Zandvoort C. Muller van Zaan dijk H. R. Assies van Noordwijkerhout D. Reijers van Amsterdam. Vertrokken personen L. Couperus naar Apeldoorn J, R. Woud naar Amsterdam A. C. Bakker en gezin naar Velsen N. Kok naar Hilversum. Collecte en Emmabloem-dag De collecte- verkoop van de Emmabloem ter bestrijding van de Tuberculose zal plaats hebben op 19— 20 April, door eenige dames, welke langs de hulzen, de bloempjes zullen aanbieden. gem. 14.28 10.14 die tusschen Zich staande gebruikelijke geanimeerde vruchtbare vergadering door den voor weg Spoorwegen de krijgen Keuring lichting 1931 Lij de gehouden keuring op 8 April 1930 te Beverwijk, zijn voor den dienstplicht geschikt verklaard M. Admiraal, J. van den Akker, L. C. Baars. C. M. van den Berg, H. Brouwer. A. de Graaf, J. M. Hofstede, J. H. Komng, J. Kramer. P. Kuijs, C. Meijne. C. Mol, E, Molenaars. C. Nïjman, A. J. van der Park, P. Stengs. J. Twisk. N. Veldt. J. Zeeman. M. en Th. G. van Zon. Voor goed ongeschikt zijn verklaard J. Borst, G. J. Kabel, A. W. Res, V. en J. W. Schermer. een mooie serie van negentig, die niet de verwachte elndserie werd. pnt. beurten ha. 92 44 Bussy. Rokin Amsterdam. II. Soerabayasche Handelsblad, Soerabaya. III en IV Otjs niet bekend. gem 1333 I 9 89 Wiemers tegen Cremer, ASSEN, 11 April De rechtbank te As sen veroordeelde heden G. A. MeUer, oud- rljksont vanger te Emmen thans in België woonachtig, wegens beleedlgtng van mr. J. B Kan, secretarls-generaal van het Depar tement van Binnenlandsche Zaken, tot twee T.mnt'in voo-*asr>leHfko Rjvani»n'sstr.it ine een proeftijd -'an 3 jaa’ Da eisch van het O. M. was 4 maanden gevangenisstraf. waardeering en dankte van zijn kant de aangename samenwerking, die hy ondervonden van den voorzitter, den secretaris en van den Raad. Burg. Stand. Ondertrouwd: P. Middel koop. te De RÜP- en T Kouwenberg. F. Mantel, te Winkel en M Jongejan Overleden: Joh. Kruijer, 64 jaar. wedn. van J. Cath. Korver toverleden te Haanem» Levenloos kind van P. Groot en E. Groen land. De politie alhier heeft talrijke vroegere partijleiders gearresteerd, die betrokken zijn bij de poging om het huidige bewind ten val te brengen. Onder de gearresteerden bevindt zich ooit de voormalige 'Portugeesche premier Car dozo. LEIDSCHE KAAS llalntaltjermln, gelegen in de afdeeling Serbang. gouvernement Oostkust van Su matra, zijn 9 kedeh's afgebrand. Het ver moeden bestaat dit h'*r brand lichting in het spel is. waarbij het doel was, de verzeke- mgssom uitbtaald te krijgen. JERUSALEM, 11 April De sprinkha nenplaag. welke Tranajordanië nu al ver scheidene dagen teistert, houdt nog steeds aan. De bevolking, die het euvel met alle mo- geiyke middelen tracht te bestrijden, ver zamelt dagelijks 20 ton sprtnkhaneneleren en Katholieken van Grootebroek avond ontvangt U een circulaire vtagsbiljet van den K R O. De voor den Katholieken Radio Omroep is be gonnen. Aangemoedlgd door onze Doorl. Hoogw. den Blsschop en gesteund door on zen Omroep en de Katholieke Pers, gaan onze propagandisten aan het werk om door een hernieuwde actie het ledental nog hon ger op te voeren en daardoor de positie van den K. R. O. te bevestigen en te versterken. Alle Katholieken worden opgeroepen zich aan te sluiten bU het groote leger van den K. R. O. Dat dit van groot belang is. be hoeft niet nader te worden aangeduid, 't zal U ongetwijfeld duidelijk zijn. Ieder Katho liek begrype zijn plicht. Ook in onze Parochie kan en moet het ledental hooger worden opgevoerd. Daarom zullen de leden der R. K. Propagandaclub U de volgende week bezoeken om U in te schrijven als lid, donateur of begunstiger. wy vertrouwen, dat U alleen, in het be lang der Katholieke zaak. Uw kaart inge vuld klaar zult hebben. Katholieken van Grootebroek. helpt mede het ideaal van den K. R. O.: ..naar de twee honderd duizend te verwezenlijken. DOOR ONZE GROOTE. EIGEN ELECTRISCHE ZIJN WIJ IN STAAT, DE GROOTE CONCURRENTIE IN DEZE HET HOOFD TE BIEDEN, MEDE HIERDOOR KUNNEN WIJ ONZE FABRIKATEN DOOR EN DOOR GARANDEEREN ALS UITSLUITEND EERSTE KWALITEIT. - BILLIJKE PRIJZEN N. V. Drogerij en Chemicaliën handel Reeds gisteravond kwam het te Bradford, het centrum van de Yorkshlresche textiel industrie. wit in verband met het afwijzen door de arbeiders van de voorgestelde loons verlaging reeds op sommige plaatsen de sta king is ultgebioken tot botsingen tusschen stakers en polltie. In den loop van den avond werd dan ook een aantal stakers gearres teerd. Op het oogenbllk hebben 70.0p0 man het werk neergelegd, doch dit aantal zal nog belangrijk vermeerderen, wanneer, zooals men verwacht, de onderhandelingen defini tief sullen mislukken. Voetbal Donderdagavond vergaderden In t Patronaat een aantal Jongelui om plannen te bespreken voor de stichting van een voetbalclub Het bleek dat er voldoende animo bestond. Ook de Z Eerw Heer Pastoor was aanwezig. Aan twee leden, de heeren E Tervoort en G. Appelman, werd opgedragen pogingen te doen om een geschikt terrein te vinden, en de voorwaarden van verhuring te kennen. In een spoedig weer te beleggen vergade ring zullen zij verslag uitbrengen. Dan zal ook het bestuur gekozen worden, en de plan nen verder worden uitgewerkt. De B. B. N. «Bond van Bedryfsautohouders in Nederland) heeft zich tot den Ingenieur van Weg en Werken der Nederlandache gewend om vergunning te ver- i voor het piaat en van een verkeers- s. degel by den overweg nabu Schoort. Voor auto’s komende uit het dorp is de plaatsing daarvan van veel gewicht. Aange zien de plaats voor dien spiegel op het spoor- speelde Theeboom zijn hoogste serie dien middag en kwam wederom voor, mede scheen hy echter uitgespeeld, met eenige fraaie series maakte de pioen van 1929 de 400 vol. Het ziet er aan uit, dat de haring- ----spoedig zal zyn afgeloopen. Wtl ■worden nog vry goede vangsten aangevoerd, doch de pryzen zyn van dien aard, dat zelfs bij ruime vangst de visschery niet meer loo- nend is. Verschillende visschers hebben dan ook het vlschwant niet naar zee gebracht. Blykt de volgende week de prysnoteerlng niet hooger. dan kan deze haringcampagne wat betreft de reepvisschery. als geëindigd worden beschouwd. be tref lende vetmlsta werden over Radio-Toulouse uit- daar de ender van Zuld- Raaio-Agen, door de Omslag De omslag voor De Niedorper Kogge Strijkmolens over het dienstjaar 1930 is bepaald op f 3.per HA Ongeval Donderdagmorgen vroeg kwam de zoon van den heer L. Borst van Terdlek aangereden per rijwiel, op den hoek van den weg naar de Oude Niedorperbrug. toen juist van tegenovergestelde richting een vee- auto arriveerde Een botsing bleek onvermü- dfiyk. <?t>e jongen wist tijdig van het rywiel af te springen en bekwam geen letsel, het rywlel werd onder den auto geheel vernield. Het nummer van den auto is bekend en door de politie wordt een onderzoek inge steld Op de ond - -.emlng Kwa’a Pessllham, ge legen in de afdeeling Beneden-Langkat, gou vernement Oostkust van Sumatra, werd door i 5.n;t gon koelte, die m«t ’n parang was gewapend, een poging ^.-daan om een mandoer aan te vallen. Deze bleef ongedeerd^ De koelie werd gearresteerd. 2 o«n moet. o«-tcc> t worden m "t feit, dat $le Kgelle wraak wilde nemen om dat hij veroordeeld was voor het wegbiy- ven van het werk. Bannenieuws Het Dagelijksch Be stuur der Banne Westwoud, hield met de Hoofdingelanden, onder voorzittersschap van den heer C. Laan een voltallige bijeenkomst ten Raadhuize. Door den voorzitter werden de aanwezigen verwelkomd, in het bijzonder burgemeester Haverkamp. Volgt voorlezing der notulen, die werden goedgekeurd. Een punt van bespreking maakte uit, de duikers door den straatweg. De duiker bij den heer C. Koopman zal ten spoedigste io c.M. worden verlaagd. Uit het verslag van den penningmeester, den heer C. Blom blijkt, dat een batig saldo van f 621.09 aanwezig is. De ontvangsten bedroegen f 9846.59. de uitgaven f 9225.50. Nadat de financieele commissie, bestaande uit de heeren W. Vriend en G. Besseling de rekening in orde had bevonden, volgde goedkeuring onder dank door den voor zitter. De heer C. Blom, secretaris-penning- meester van de Banne, werd met algemeene stemmen herbenoemd. De heer T. v. d. Meer, lid van het dag. bestuur werd her benoemd, zoomede de heer G. Besseling, als hoofdingeland. De heer C. Schouten Jnz. werd benoemd tot hoofdingeland. De ver gadering bepaalde dat een eventueele brug over de Dijkgracht langs den Zwaagdijk 2.50 M. breedte moet hebben voor doorvaart- ruimten, gemeten van hoofd tot hoofd over den waterspiegel. De hoogte waterspiegel tot onderkant brug moet minstens 1.45 M. bedragen. Verbetering aanbrengen van ver schillende slooten werd in bespreking ge bracht. Nadat de heer W. Vriend had voorgesteld de zomervergadering eerder te houden dan gewoonlijk, waarmede rekening zal worden gehouden, werd de vergadering gesloten. Aangekocht Naar wij vernemen leeft het bestuur van de Zuivelfabriek „Eureka”, een stuk tuingrond van den heer S. Ka >e alhier aangekocht, met het doel daar een tweetal arbeiderswoningen te bouwen. Holland blad? II. Hoe Is dit te Soerabaya? III. Hoe luidt het privé-adres van den hoofdredacteur van dat blad, den heer Henri Zsndgiaaff. die momenteel met verlof Holland moet zlln? IV. Wanneer vertrekt in vraag 3 bedoelde heer weer naar Soerabaya? Antw.: I Wendt u tot de dertng van V. V V Jielloo Vooruit” wordt gehouden op Maandag 14 April »s, des avonds 8 uur In het gebouw voor Kunst en Sport. Dommering Theeboom Voorts speelde die het echter tegen Wiemers niet kon bol- DE AANKOOP VAN HET BOSCH Door den Raad Is in de 10 dezer gehouden comlté-vergaderlng een commissie benoemd om met B. en W en de gemachtigden van den heer Jb. van Reenen de definitieve rege ling van den aankoop van het.als natuur reservaat bestemde bosch en de daaraan te verbinden voorwaarden vast te stellen. Tot leden van deze commissie werden be noemd de heeren Baltus, Den Das en Zeiler werken, hoewel hy dikwyis een fraaie party Alle offlcieele telegraflezenders. vooral het zien. ook die van den militairen lienst verzorgden het telegramverkeer, daar ook de telefcon- en telegraafv rblndingen deel verbroken waren. Wiemers 400 Gehreis 274 Een spannende party Creincr en De Leeuw, die afwisselend een voorsprong op elkaar hadden terwyi ook de uitslag wel laat zien hoezeer deze spelers aan elkaar gewaagd waren. pnt. beurten hs. Cremer 400 42 48 De Leeuw 392 41 62 ®56 Tegen Van Vliet had Theeboom niet Veel in te brengen. Al piqueerende en masaeeren de speelde Van Vliet in snel tempo, soodat het een lust was er naar te kyken en maak te o.a. eenige malen series van zeventig of meer en een hoogste serie van 92. beurten won hy de party pnt. beurten ha. 20 20 Van Vliet 400 20 92 Theeboom 135 20 30 Met een grooten voorsprong won ook Dom mering Hjn party tgeen Tjoa en maakte de noogste serie van dezen dag, nJ. een serie van 136. waardoor hy tevens het hoogste moyenne van 23.52 haalde. pnt beurten ha. 17 16 De directie van de spoorwegen schonk den Jubilaris het diploma voor 25-jarige dienstvervulling in eiken lüst en de gebrui- keiyke enveloppe. Van de zyde van het personeel werden eveneens geschenken aangeboden. Onderwijs. De heer J. Baas, hoofd der O. L. School alhier, heeft zijn ontslag aan gevraagd en heeft zyn benoeming te Cal- lantsoog aangenomen. MacDonald heelt gisteren op een byeen- komst van de Engelsche Kamer vaA Koop handel gesproken over het resultaat van de Londensche vlootconferentie. t Hy verklaarde dat het nog geruimen tyd zal duren voordat de drle-mogendheden- cvereenkom-t zou zyn uitgebreid tot een vyf- mogendheden-verdrag. Als de Amerlkaansche en Japansche gede legeerden met de werkzaamheden, die hen in het byzonder betreffen gereed zullen zijn gekomen, zullen zij naar hun land terug- keeren. De overige drie mogendheden zullen de onderhandelingen langs dlplomatleken weg voortzetten. Vergadering R.K. Middenstandver- eeniging „De Hanze" Donderdag 10 April 1.1. hield de R.K. Middenstands- vereeniging „de Hanze” een propaganda- vergadering om te trachten de afdeeling Heemskerk nieuw leven in te blazen. Voorzitter, de heer W. Meijer, opent de bijeenkomst met den Chr. groet, roept de aanwezigen een hartelijk woord van welkom toe, in het bijzonder den zeereerw. heer pastoor en kapelaan Haring, welke ook aan wezig zijn, en den weledelen heer J. Mol. spreker van dezen avond. De secretaris leest de notulen, welke behoudens eene kleine opmerking, onver anderd en on4er dankzegging worden goed gekeurd en onderteekend. Wordt -Verslag uitgebracht door den pen ningmeester, waaruit blijkt dat nog een klein batig saldo aanwezig is. Het woord wordt alsdan gegeven aan den weled. beer Mol. Spr. zet in eene gloedvolle rede het nut en de noodzakelijkheid uiteen van de R.K. organisatie, speciaal aan de Middens tandsvereeniging. Ook hier ter plaatse moet de Hanze- afdeeling weer groeien en bloeien, om als massa en sterke vereniging te streve massa en sterke vereeniging, te streven naar verbetering van het geestelijke en stoffelijke welzijn van den Middenstand. Vooral thans is de tijd daar, dat in hecht aangesloten gelederen wordt gewerkt en zoo noodig gestreden voor de belangen van den Katholieken Middenstander, en deze zijn zeer zeker veilig bij onze eigen R.K. orga nisatie. Voorts wordt nog gewezen op de ver zekeringsinstellingen van de Hanze, als glas- en brandverzekering. Uitkeering bij overlijden (U.B.O.); en ziekteverzekering. Dat de rede aandachtig gevolgd is door de verschillende aanwezige zakenmcnschen, blijkt wel uit de vele vragen welke werden gesteld. Ook werd het woord nog gevoerd door den zeereerw. pastoor, alsmede door den zeereerw. heer kap. Haring, welke eerw. sprekers, in aansluiting op de gehouden rede een schitterend betoog hielden, omtrent de bedoeling van dezen avond. Zeven nieuwe leden gaven de vergadering op, en na de rondvraag werd deze zeer en zitter gesloten. meest bescheiden zyn de Belgische Parysche dames, die slechts voor 1 verlangen en zich met een diner 5 tevreden stellen. Zij vinden een plaats van 2.50 in de bioscoop voldoende en maken kleine autoritjes, waarbU de taxi slechts 1.koet. Vergadering „Witte Kruis” De Voor zitter, de heer P. Geuzebroek, opent de ver gadering. De Secretaris, de heer J. Bos. leest de notulen, welke worden goedgekeurd. Inzake het District Twisk blykt, dat er geen bestuursleden meer zyn. behalve de heer Koppes te Abbekerk. soodat deze zaak geheel dood loopt. Besloten wordt te corres- pondeeren met den heer Koppes over c_ vraag, wat moet worden aangevangen. Ingekomen een schryven van Dr. Harden- I berg, dat ZJkL heeft bedankt wegens ver- I trek. Uitslag aanbesteding Voo.' rekening van den heer L. van Schooten is aanbesteed het bouwen van een woonhuis met schuur aan den Ryksstraatweg. Ingekomen 3 biljetten als volgt: Oebr. Kaandorp, HeUoo f 2966—; Y. Kops Helloo f 2895.—; R. Kuiper Helloo f 2836 Gegund aan den laagsten inschrijver n - .?T. al’e.meer?e. verga.' Oand met de Ziektewet, bovendien omdat de tekorten moeten worden gedekt door de her stellingsoorden. Ook proflteeren b.v. het Wit Gele Kruis hiervan. Spreker zag liever de tarieven van de herstellingsoorden verlaagd. Voorz. zegt, dat opheffing niet gaat, wel zal worden aangedrongen op fin. steun van de Overheid, dit is ook vor-rgesteld door de afd Zaandam. Dr Doorn wenscht tevens een aantal on bruikbare artikelen van het magazyn op te ruimen en nieuwe materialen te koopen. Door het bestuur zal overleg gepleegd wor den met de beide doktoren. Na nog eenige besprekingen volgt sluiting Een der meest brandende vraagstukken van onzen modernen tyd zoo beweert een te Parijs wonend Amerikaansch journalist is wat kost het, wanneer men uitgaat in gezelschap van een djime? Talrijke ervaringen hebben den journalist aanleiding gegeven tot het samenstellen vau een statistiek. Hij beweert dat de koste» afhankelijk zyn van de nationaliteit der dame. Er zyn weliswaar „verstandige da mes”, die niet al te veel van haar cavalier verlangen, maar daarentegen zyn er ook an deren, die ware verwoestingen aanrichten in de portefeuille van hun begeleider. Vooral voor de Amerlkaansche dames moet ge waarschuwd worden. Zoodra zy een bar betreden, kiezen rij den. duursten drank, die op dé wynkaart staat, onverschillig of dit met haar smaak overeenkomt of niet. Hoofdzaak is niet of het bevalt, maar of het veel geld kost. De Amerlkaansche meent, dat het duurste ook steeds het beste is. De journalist, aan wien wij deze open baarmakingen te danken hebben, publiceert tot afschrikwekkend voorbeeld het vol gende lijstje (de bedragen die daar in francs aangegeven werden, zijn in guldens omge rekend Een uitstapje met een Amerlkaansche: Likeur 6; diner 21; sigaretten 3; concert 30; souper en cabaret f 30; taxi 6. Canadeesche: likeur 3; diner 9; con cert 6; souper en café 9; taxi A Een uitstapje met een En^lsche dame is wel wat voordeeliger. Zy stelt zich tevreden met een diner van 7.50 en met koffie, likeur en sigaretten tot een totaal bedrag van 5. Maar zy wil graag de opera bs- ■oeken, wat minstens 6 kost. Het en likeur van Brand Alhier is door onbekende oor zaak afgebrand de van ouds bekende boer- dery ..Koetenburg”, eigendom van den heer Jb Kooy Cz. wy vernamen, det de woning 128 oud was en afkomstig van de familie Haringbuizen. VERGADERING (Kort versli De raad dezer gemeente] avond voltallig f Daar wy wegens der^ ons tot onze spyt gzwl voerig verslag van deze vergadering voor ons nummer van Maandag te moeten laten lig gen. volstaan wy heden, met een resumé van de behandeling der voornaamste agenda punten. Naar aanleiding van een adres van de' af- deellng-Heiloo van de Holl. My. van Land bouw inzake overlast veroorzaakt door los- loopende honden, werd besloten de desbe treffende verordening aldus te wyrigen. dat het verboden is ook overdag honden los te laten loopen. s Op een adres van A. Zoon e a. om behar- ding van enkele wegen op Zevenhuizen werd afwyzend beschikt. Na eenige discussie werd met 6 tegen 5 stemmen aangenomen een voorstel van B. en W om in te willigen een verzoek van de Stichting volgens de Landarbeiderswet om een voorschot van f 15000 tot aankoop van een perceel land ten dienste van de uitgifte van plaatsjes. Tegen stemden de heeren v. d. Vail, Van 1 Veer, Vahl. de Jager en Vrijburg. Naar aanleiding van een adres van de Na tionale Commissie tegen het Alcoholisme werd het maximum aantal vergunningen in deze gemeente gebracht van 6 op 5. Aan den vo.ontalr ter secretarie werd een toelage over 1930 verleend van f 300. Het vermenigvuldigingscyfer voor de hef fing van inkomstenbelasting, dienstjaar 1930 1931 werd gehandhaafd op 18. Tot lid van het Burgeriyk Armbestuur werd na eenige discussie met 9 stemmen benoemd de heer K. Muls; 2 stemmen waren blanco uitgebracht. De maximum-sneiheld voor motorrytulgen werd bepaald van 15 op 30 K M Aan het einde van de vergadering hield de voorzitter een van waardeering getuigende afscheidstoespraak tot den heer Van de Vall, die voor den laataten maal de raadsvergade ring als lid van den raad meemaakte, wegens zyn vertrek naar Alkmaar. De heer v. d. Vall dankte voor de woorden van voor had KORSTLOOZE f< IS. IETS HEERLIJKS Vraagt het uw leverancier 10.000 zakken van die inaectey! VERGADERING ST. GIJRISTOPHOFUS Bovengenoemde bond hield, met z’n af- deelingsbestuurderen, een algemeene verga- dering in *t Gulden Vlies te Alkmaar, on- def voorzitters:hap van dsn heer M T. Nlele. De voorzitter verwelkomde de talryke aan wezigen en opende de vergadering tnet den Christelyken groet. Door den secretaris werden de notulen voorgelezen en onder applaus van de ver gadering onveranderd goedgekeurd. Vervolgens besprak de Geesteiyke Leider breedvoerig waarom thans too aangedrongen was. om naast de afgevaardigden, de be stuursleden van de' onderafdeelingen op deze vergadering aanwezig te zien. Dit is vooral om een duchtige propaganda te maken voor de retraite. Hieraan werd veel te weinig aandacht geschonken. Maar, zegt spr., er kan en moet verandering komen en wel door het aanstellen van propagandisten. Besloten werd per afdeeling 1 propagan da te benoemen en dezen op te geven aan den bondssecret^ris. Op Zondag 4 Mei Stille Omgang Alk maar. Om kwart voor drie opstellen hoek Oudegracht, te kwart voor vyf H. Mis in de 6t. Jozefkerk. De onderling gehouden collecte voor was licht gelieve men af te dragen aan den penningmeester vóór den Omgang. Hierna werd door meerderen naar voren gebracht om den Omgang te vervroegen. De voorzitter zou hierover breedvoerig be spreking houden met het Genootschap. Een verslag werd uitgebracht door den secretaris over de besprekingen, gehouden met zusterorganisaties, om gezameniyk stap pen te doen tot verkrijging van de Bis schoppelijke goedkeuring. Door onzen ge- achten geestelijken leider werd hieraan ook terdege deelgenomen. Het resultaat is. dat Uit lederen bond twee bestuursleden worden gekozen, om op federatieven grondslag het bovengenoemde te bewerken. Hiervoor wer den gekozen door het bondsbestuur de hee ren M. T. Niele, voorz. en G. M. Bos Pz.. secretaris-penningmeester. Bericht is ontvangen, dat wederom 6 Juli beschikbaar ks gesteld om bedevaart te houden naar HeUoo. Voor dezen tocht zal op 15 Juni een verga dering worden gehouden te Bergen. Deze dag zal een ware propagandadag Worden. Besloten werd om alle leden van den bond uit te noodigen. Er zal te half vier (n. t.> by de gasfabriek worden opgesteld, waarna te 4 uur een groote vergadering zal worden gehouden. Als spreker zal komen de welbekende redenaar pater N. A. van Ryn. Tevens zal worden ingewijd het nieuwe bondsvaandel. Mfehoudens bericht zal Splerdyk zyn fan farekorps mede brengen. Alle vaandels van de afdeellngen worden dien dag verwacht. Vóór 10 Juni op te geven het aantal deel nemers aan den bondssecretaris, om even tueele mistoestanden te vermijden. Aan rentelooze voorschotten werd tot 125 verstrekt door de afdeeling tot aanschaffing van het bondsvaandel. Na de rondvraag, waaraan door verschil lende leden werd deelgenomen, die door voorzitter en secretaris volkomen werden tevreden gesteld, sloot de voorzitter met een dankwoord aan allen en den wensch uitende, dat velen onzer leden den 15den Juni aan wezig zullen zyn, deze geanimeerde verga dering met den Christelyken groet. By de overstroomlngen in Zuld-Frankrtjk heelt de radio buitengewoon goede diensten oewezen. Allerlei personen gizouuen, Frankryk. mlng ernstig beschadigd Ook werden verzoeken aan de luisteraars gericht om te trachten onderdak te verlee- nen aan daklooze slachtoffers van deze ramp. Alle Voetbal Zondag a.s. Q. S. C. b.Uit geest b. Scheidsrechter; Van Leeuwen. Burg. Stand Geboren: Margaretha Ma ria, d. van Wouter Admiraal en Alida Bra kenhof f. Gerardus, z. van Johannes Ver- duln en Helena zyp. Alida Geertrulda, d. van Martinus Tuinman en Kunera Bot. Jan Nlcolaas, z. van Klaas Berkhout en Anna Maria Vink. Petrus Corneils, z. van Petrus Berkhout en Aagje Putter. Ondertrouwd: Cornells Gaal en Oeer- trulda Maria Brantjes. Martinus Blokdijk en Agatha Margaretha Groen. Overleden: Antje Muntjewerff, Wed. van Jacob de Geus. 89 jasr. Jannle Bus, 2 jaar, overleden te Beverwyk. Katholieke Radio Omroep Ook in onze Parochie werd Zondag 1.1 een schrijven van ’t gezameniyk Episcopaat voorgelezen be treffende Eventueel te verleenen steun door Katholieken aan den Kath. Radio Omroep. Om misverstand te voorkomen, kan X dienstig zün mede te deelen, dat niet alleen steun verwacht wordt van degenen die een radio-inatallatie bezitten, maar ook van de genen, die een dergelyke installatie niet be zitten. Men kan zich opgeven by den vertegen woordiger van den K. R O. alhier, den heer J. C. Merz. Op de Jaloe-rlvler op Korea is tengevol> van een plotseling opgekomen storm een plezierboot, waarmee 20 kinderen onder lei ding van een onderwyzer een uitstapje maak ten. omgeslagen. Veertien kinderen en de onderwyzer verdronken. De overigen konden worden gered. Dr. de Kruiff stelt adviseerend lid. De afd. telt 465 leden. 180 pefsonen pro fiteerden van de materialen van het Witte Kruis. Een tweede ligtent is aangeschaft, welke gelukkig tot heden toe niet gebruikt behoefde te worden. Ontvangen contributie f 587.15. Namens de ftn. commissie rapporteert de heer p. van Levering, dat alles uitstekend in orde is. Saldo Witte Kruis f 612.50, saldo Ti B. C. f 798.13. Voorz. brengt dank aan den Penningmees ter en aan de Commissie. Verkiezing bestuurslid wegens vacature Dr. Harden berg, gekozen de heer Blmmel. De heef Meijer brengt een uitvoerig ver slag uit van de Algemeene Vergadering, waaruit O.a. blykt dat NOord-Holland telt 115 afdeellngen met 76275 leden, de finan cieels toestand is gunstig. Inplaats van den ZEerw. Soepnel is in het hoofdbestuur Mevr. Rees van lagen. Voorz. brengt- dank voor verslag Benoeming afgevaardigde voor 1930. Benoemd wordt de heer G. A. Meyer, plaatsvervanger de heer J. Bos. 25-jarig jubileum op 5 Juni afd M'demblik. Het bestuur acht een herdenkingsfeest beter geschikt in den nazomer, met vertoo- nlng-van de Witte Kruis film en een ten toonstelling met zoo mogeltjk attracties. De regeling wordt aan het bestuur over gelaten. Dr Doom bespreekt de ontsmettlngsdien- slen en stelt voor, deze op te heffen, in ver- DEN HAAG, 11 April. Gisteren werden de eerste-klasse kampioenschappen groot- biljart in den Dierentuin te Den Haag voortgezet met den wedstrijd Dommering— Theeboom Door een paar mooie series wist Theeboom aanvankelijk een verrassenden voorsprong te krijgen en toen Sommering eindeiyk wist in te loopen en voor te komen. van Hler- want kam- pnt. beurten hs. Cremer 285 3 5 37 Wiemers 400 36 66 ’s Avonds werden de partyen Wiemers Gehreis en CremerDe Leeuw gespeeld, terwijl op het eerste biljart Van Vliet tegen Theeboom en op het tweede Dommering tegen Tjoa speelde. Wiemers begon goed, poedelde eenige malen, doch trok daarna weer een serie van 92. Gehreis poedelde echter vaker. Toen maakte Wiemers weer De Journalist heeft geen ondervinding met Hollandsche meisjeshy spreekt er althans niet over. De begroeting zou heel gemakkeiyk te maken zyn: Thé complet 0.75. diner 5.—, sigaret ten 1.bioscoop f 2.taxi6. U ziet, een heel bescheiden repertoir, al leen die taxi’sdie zyn nog zoo ellendig duur in Holland! 25-jarig jubileum. De heer J. van Ou denaarde alhier, wegwerker by de Ned. Spoorwegen, herdacht dezer dagen het feit, dat hy voor 25 jaren by de H. IJ. 8. M. in dienst kwam, directie jubilaris VIER NOORDER KOGGEN De hoofdingelanden van de Vier Noorder Koggen vergaderden. Een bijzonder woord van welkom werd toegeroepen aan den heer P. Stapel, den nieuwen hoofdingeland voor de banne Xdunbertschaag. J>e voorzitter deelt mede, dat uit het Prov. Wegenfonds een bedrag van 3850 over 1928 voer den weg VeenhuizenBoekel ia uitgekeerd. Met de Zuiderzeewerken a-ordt «en ruiling «van grond aangegaan ter rege ling van eigendomsrechten in verband met den sluisbouw te Medrmblik Een voorstel van het Dagelyksch Be stuur om aan losse arbeiders premie-vrye xiekteverzekenn.’ toe te staan, wordt aange nomen met 20 tegen 7 stemmen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6