FEUILLETON De Ongeziene Wereld of het Leven na den dood BLADZIJDE 1 DERDE BLAD ZATERDAG 12 APRIL 1930 Mgr. Dr. Seipel BU1TENLANDSCH NIEUWS De Vlootconferentie Gandhi Nieuws van ONZE OOST Hittegolf in Chicago De Duitsche Rijksdag Ontzettende treinramp by Besancon DE ERFENIS VAN EEN PRINSES Gemen&de Buitenlandsche Berichten Trein met reservisten verongelukt De Woorden des Eeuwigen Levens is de ik der schitterendsche figuren C VIS. Rector. Aanval op een bank Met mitrailleuses De overeenkomsten De vrouwen in het geweer Mgr. Dr. Seipel. Verkiezing Zuid-Australië Grootc overwinning der arbeiderspartij De „underground” te New-York Een station voor 150 treinen Vlaamsch en Fransch Verzoekschrift uit de provincie Luik De president van Letland Een knap en invloedrijk -man Record-* armte van 90 gr. F. Het dreigement met ontbinding In de heden gehouden kabinetszitting 8e- 1 was. in een leelüke angstig zijn broeder hem een grap is maar een steeds «ortt vervotaK O Eerste Deel. HOOFDSTEK I Treedt af als voorzitter der chr.-soc. partij als een invloedrijk lid van en een der knapste Letti- het kiezerskoj woners of 30 Zuid-Australië voor zoo i doch Mgr. dr. Seipel, zoo voegt de berichten dienst er bij. stond voor de keus zijn tjjd te geven aan het partijbestuur of aan een werk kring. die boven de partijgrenzen uitging, en hü heeft de voorkeur gegeven aan het laat ste. Hu blijft zich echter ter beschikking van de partij stellen. no. vni Heden hebben vier, met mitrailleuses ge wapende. bandieten een bank in de stad Picqua. in den staat Ohio, overvallen Zij schoten vier leden van het personeel neer en bedwelmden vervolgens den kas. sier, om daarna met een Hinken buit te ver. d wijnen. De Evangeliën. Hoe ze zijn ontstaan. De blijde boodschap of ...Evangelie" Jezus van Nazareth was oorspronkelijk sluitend een mondelinge prediking; WEENEN, 11 April. «W. B De chr.- soc. berichtendienst publiceert een brief van Mgr. dr. Seipel, waarin hij mededeelt, dat hij zijn functie van voorzitter van het bestuur der chr.-soc. partij neerlegt. spoedig zijn zag te Dat is zoo, beaamde zoo bang De Indische spoorwegstaking Vier en twintig stakers van de Great Indian Peninsula Railway hebben heden bij het sta tion Khapri 'de lijn versperd en den post trein CalcuttaBombay tegengehouden. Toen de politie verscheen lieten de stakers zich zonder verzet arresteeren HET GEHEIM VAN FONT-AULADE Reeds twee jaar hing er iets geheimzinnigs over het slot van Font-Aulade. Wanneer men van verre zijn spitse torens dreigend ten hemel zag rijzen op de hoeken der zware, strenge muren, die zich kloek en Krijgshaftig tegen den horizon afljjnden, in een omgeving van eenzame bergen, dan kreeg men den indruk, dat daar een spookgestalte stond om wijd in den omtrek verschrikking te brengen. De lieden uit deze streek verzekerden dat daar wonderbare dingen gebeurden en de stoutste bergbewoner zou er des nachts geen voet in hebben durven zetten, al verdiende hij daarmee ook stapels goud. lederen avond zag men licht en vlammen slaan uit de vensters en zelfs hoorde men het gerinkel van kettingen en andere angstaan jagende geluiden, alsof de duivel daar vrij heerschte. Grootc massabetooging op Zondag De Indische nationalisten willen Zondag een groote masrabetooging organlseeren tegen de zoutwet. Men verwacht dat ten minste 100.000 per. sonen aan de betooging. die aan de kust zal plaats hebben, zullen deelnemen. Aan het slot der betooging zal men onder trempe'geschal een exemplaar der zoutwet in zee to doen zinken, als teeken van pro test der bevolking tegen het zoutmonopolie. Sinds drie jaar had graaf de Gerley zijn kasteel niet meer verlaten. Hij leefde daar als een eenzame, zonder ooit eenig bezoek te ontvangen, alleen gediend door een veertig jarigen knecht, een krachtigen man uit het gebergte, die tegelijkertijd de verschillende functies van huisknecht, koetsier en kok vervulde. Het oordeel van Minister Alexander LONDEN. 11 April «Reuter'. Heden avond te Sheffield het woord voerend, gaf Alexander, de Minister van Marine, uiting aan zun spijt over, het feit, dat niet op allé punten tusschen de vijf mogendheden over eenstemming was verkregen Er was noch tans goede reden om verheugd te zun over de definitieve vorderingen die waren ge maakt. Hij wees op het feit, dat Amerika. Engeland en Japan tot volledige overeen komst zijn gekomen omtrent cijfers, die veel lager zun dan de voorstellen te Genève van 1927 en toonde aan. dat de totale vermin dering voor de drie mogendheden 521 300 ton bedroeg, hetgeen een zeer bc- teekenende aanwijzing was voor den voor uitgang van de openbare meening ten gunste van ontwapening. Een ander resultaat van belang was het beperken van de algemeene neiging om de grootste kruisers te bouwen. bU het verdrag van Washington toegestaan. De drie mogendheden zijn het er thans over eens. dat het maximale aantal van deze klasse voor Amerika 18. voor Engeland 15 en voor Japan 12 zal zijn Alexander uitte de meening. dat de grootste waarde van de overeenkomst bestond in haar vruchtbare uitwerking ten behoeve van de vredesbewe ging en de ontwapening en ook in waardeer bare economische voordeelen. die zij ople vert. De besparingen voor Groot-Brittan- DONDEKDAG ONDERTEEKENING |V D.) Henen kwam ende delegatieleiders Ln St. James Palace bijeen, waar zij de be noeming goedkeurden van een commissie van juristen voor het opstellen van het ver drag De commissie van experts, onder voor zitterschap van den secretaris-generaal der conferentie werd aangewezen ter assistentie der juristen. Op de plenaire zittmg welke Maandag ge houden zal worden, zullen de rapporten uit gebracht woren van de éérste commissie der conferentie en naar verwacht wordt, zal Donderdagmiddag een plenaire zitting ge houden worden, bü welke gelegenheid het verdrag zal worden geteekend. Indien dan de werkzaamheden van de redactiecommissie, wej-ke intusschen min of meer voortdurend bijeen zullen komen, beëindigd zullen zijn. In een persconferentie verklaarde de pre mier. Mac Donald, zijn voldbenlng omtrent de conferentieresultaten, welke een stap be- teekenden in de richting, welke men na- strvefde. dc-h waarbij men stuitte op moei lijkheden. welke zoo nu en dan onoverkome lijk leken. Lord Dewar t Heden overleed de millionnair-sportllef- hebber. lord Dewar, die zun heel leven vrij gezel bleef. Hu was een van zijn tüd. Het scheen alsof hij het. als de toepassing van zijn leven beschouwde om Londen en de geheele wereld te doen lachen om zijn geest. Zijn naam was zeer bekend en zun epi grams waren zoo r>opulair. dat zij in de Engelsche spreektaal het woord ..Dewarsims' brachten. ei» de daarop gevolgde bespreking met de partij leiders was men het er over eens. dat dé uit voering van het landbouwprogram zonder ge lijktijdige afhandeling der dekklngsvoorstel- len een onmogelijkheid is. De regeerlngs- partijen hebben derhalve een voorstel inge diend. volgens hetwelk beide slechts te za aien in werking kunnen treden. Wordt voorstel verworpen, dan zal de regeering den rijksdag ontbinden. In Dax had hij zun broeder aangetroffen terwul deze rustig een pijp zat te rooken voor de deur zijner woning. Beiden waren uiterst verbaasd geweest elkander zoo onverwacht te ontmoeten. die brief dan. die my je dood Moord op klaarlichten dag te Londen Een op klaarlichten dag gepleegde afschu- weluke moord heeft gisteren te Dorford Heath bij Londen, plaats gehad Twee jongemeisjes, zusters, wandelden er samen, toen plotseling uit de boschjes eeji onbekende man te voor schijn sprong, die het oudste meisje een steek in den rug gaf. welke haar onmiddellijk doodde, en weer verdween. Na een klopjacht die den geheelen middag duurde, is een man aangehouden. De inwoners van 13 van de 15 Vlaamsche gemeenten uit de provincie Luik hebben een verzoekschrift ingediend, waarin zü zich be roepen op de bepalingen van de bestuurlijke taalwet, om te verkrijgen dat alle officieele mededeelingen in beide officieele talen zou den gebeuren. Naar de „Standaard" verneemt, werd thans ook door de twee overblüvende gemeenten een dergelfjk verzoek ingediend. Te Overhespen werd het verzoekschrift on- derteckend door 102 inwoners of 45 pct. van ijns en te Walsbets door 51 in- pcl van het kiezerskorps. Tengevolge van een plotseling optredende hittegolf is de temperatuur gisteren te Chi cago binnen enkele uren van 10 gr. C. tot 32 gr. C. gestegen. Het was de warmste dag ooit in dezen tijd te Chicago geregistreerd. Uit Milwaukee en andere steden van den staat Wisconsin werd eveneens een tempera tuur van 32 gr. C. gemeld; uit Cedar Rapids I Iowa) zelfs van 40 gr. C. <104 gr. F De zwarte rijks weer van majoor Buchruckcr De uit de geschiedenis van de z^. Zwarte Rijksweer welbekende majqpr Bruchrucker. die indertijd den ..Putsch" tegen Kuskin had ontworpen. heeft dearr dagen in een courant allerlei bijzonderheden verteld over zun zwarte rijksweer. die in 1923 ongeveer 180.000 man sterk was. HU deelt daarbij o.a. een en ander mede over de organisatie-methode, over den steun van het grootgrondbezit en zelfs van een comité om de D.-nationale fractie van Rijksdag en Landdag, dak met hem. Buchrucker. in contact was getreden De onderneming was echter mislukt door den angst van de D-natlonalen voor de maat regelen van den rijkspresident. die dreigde met den staat van beleg en de doodstraf. Buchruckei vertelt ook het doel van den ontworpen ..Putsch.” Hij wilde de regeerings- wuk te Berlijn bezetten en de regeering ar resteeren en dwingen bevel te geven tot verwezenlukmg van de in het rijk voorbe reide versterking van het leger. In die dagen, zoo herinnert de „Frankf Z." stonden zelfs voor het paleis van den rijks- president soldaten van de zwarte rijksweer op post, zoodat de rijkspresident eigenlUk gevangene was van de zwarte rijksweer. Dat alles is goed en wel voorbij, zoo besluit het blad Wij hofien dringend dat het ook nooit méér dan een herinnering zal zijn! „Nu is de schemer zacht-groen ge worden als mos en 't is een blad-stille •vond. „Nu ben ik weer thuis, mijn lamp is licht en mun kamer is koel. En zeker weet ik. nu allqs zoo stil en zoo ver is. dat weer dat ..vreemde" in mij zal ont waken bjj ’t roepen van een vogeL bü t schreien van een kind misschien bij *t rusteloos kloppen van mijn hart: die vreemde pijn, die zoete hartstocht naar u onzichtbare, goedige God Een schoone avond, blad-stil en bitter- ■oet! Ik weet u bij mij en eindeloos ven. in het suizende lamp-licht, in de ruisebende grenzeloosheid; ik voel u in mij en mij in u bewegen en leven. Als Gij uit de tuinen van het avond-rood tot mij gekomen waart, zouden mijn oogen niet méér geblonken hebben; als Gij mu verschUnen wildet aan het ven ster. zou ik niet verwonderd zijn. Want ik weet, dat Gij hier zijt en deze voort durende zekerheid heeft mij voorbereid op uwe komst. Heel eenvoudig zou zeggen dag. Vader meer niet. De belastingcommissie van den Rijksdag heeft zich heden nog bezig gehouden met ’t wetsontwerp ter voorbereiding der financi- eele hervorming, waarbij artikel 3 werd aan genomen. volgens hetwelk het ministerie van financiën opdracht wordt gegeven om in sa menwerking met den rükscommissaris eeu program op langen termijn voor bezuiniging op te stellen, dat de basis schept voor een verlaging van belasing en vooral ook een spoedige verlaging zal waarborgen van de voortdurende uitgaven. Van de uitgaven voor 1930 moeten minstens 600 mlllioen Mark op de begroeting 1930 woruc.i bezui nigd. fn de handelsjKilitieke commissie van den Rijksdag is heden niet de stemmen der soc - democraten en de communisten tegen het agrarisch voorstel zonder wuzigingen aan genomen V. D. schrijft nog: Hedenavond werd de verrassende mede deling gedaan, dat Bondskanselier b. d. Mgr. dr'Seipel, uit het bestuur van de Christelijk Nationale partij is getreden. Uit het communiqué blijkt echter, dat dr. Seipel niet voornemens is zich uit het poli tieke leven terug te trekken. Mgr. Seipel's gezondheid laat den gigan- tischen arbeid, dien hij gewend is te ver richten, niet langer toe. Op verlangen van de vooraanstaande Christeiuk-sociale politici heeft hU de be kendmaking van zijn besluit uitgesteld tot na het einde van de winterzitting. Mgr. dr. Seipel ts heden naar Saarbriicken vertrokken. Hedenavond volgde de publicatie van zijn besluit tot aftreden. Gandhi heeft aangekondigd. dat er op den laat"ten dag der „nationale week”. Zondag, te Dandi, een vergadering van vrouwen uit Goetsjerat zal worden gehouden ter bespre king van de wenschqlukheid en de mogelijk heid. dat de vrouwen van Goetsjerat, naast haar deelneming aan de ongehoorzaamheid inzake de zoutwet. zich specialiseeren op 't voor een algeheel drankverbod door het posten der drankwinkels en op het boy. cotten van buitenlandsche stoffen door het posten van winkels, waar deze stoffen wor- den verkocht Gandhi bracht zun gehoor in opschudding door de verklaring, dat de voorraad InheeuL sche stof uitgeput was en dat hjj naakt zou moeten rondloopen als de toevoer van bul- ten’and. che stof zou worden stopgezet. Hij ried daarom 4jx.ii vrouwen aan stof te spin nen. In een verklaring aan de pers zeide Gandhi dat hij in verlegenheid werd gebracht door dat hij uitnoodigingen ontving om naar ver schillende deelen van Indië te komen; hij was echter voornemens al zijn aandacht samen te trekken op Goetsjerat. Waarschijnlijk zou hij tot Bombay gaan, maar niet verder. Gandhi is bezig om het vrijwilllgerskamp te Dandi geleidelijk op te heffen. Vijf vrij willigers hebben order gekregen zich naar Delhi te begeven Tegen Zondag zalhet kamp te Dandi geheel zijn opgeheven. Over de inhoud van het pact, dat te Lon den als besluit van de vlootconferentie zal tot stand komen en dat. zooals reeds gemeld, uit drie deelen zal bestaan, meldt de ..Petit Parisien dat het eerste deel zal samen gesteld zun uit een heele reeks kleine arzort. derluke overeenkomsten. Deze overeenkomsten zullen betreffen: le. de methode tot bejierking der bewape ningen. waardoorhet.de voorbereidende ont. wapenii gsconferentie te Genève mogelijk Een dag zonder onwettige zoutwinning Als gevolg het strenge optreden der Jiolitie werd heden geen zout gewonnen. De burgerlijke ongehoorzaamhetdsbeweging schünt voor het oogenblik vruchteloos. trein had - - genoodzaakt wachten. Tevergeefs trachtte gerust te stellen. Kom Jan, grap Font-Aulade verlaten, wasvoor hem een zoq gewichtige gebeurtenis al was het slechts voor één dag. dat hij zulks bijna voor onmogelijk hield. Bovendien werd hij steeds weerhouden door zijn verknochtheid aan zijn meester, een knorrige» grijsaard, voor wien hü een moet worden gemaakt haar bemoeiingen om i *p,r'c een algemeene vermindering der bewapenin gen tot stand te brengen, voort te zetten; 2e. een humaner wijze van het voeren van den duikbot tenoorlog 3e. maxlmum-tonnenmaat en maximum- bewapening der duikbooten; 4e. de definitie van de schepen, die aan geenerlei beperkingen onderworpen zijn; 5e. het gebruik, te maken van schepen, die de leeftijdsgrens hebben overschreden; 6e. vllegtulgmoederschepen van kleiner dan 10.000 ton. Al deze overeenkomsten vormen de ele menten van het pact van vijf. Volgens de Matin” zal in het eerste deel van het pact van Londen ook vastgelegd worden, dat alle vijf de mogendheden door denzelfden wensch bezield zijn den vrede te handhaven en het werk der ontwapening voort te zetten. Het tweede deel betreft de overeenstem ming op technisch vlootgcbled tusschen Ame rika Engeland en Japan en het vlootbouw- program tot 1936 In het derde deel wordt verklaard, dat Engeland. Frankruk en Italië samen naar middelen zullen zoeken om de vlootvermin- dt-ring van het dnemogendheden-pact tot alle vijf de mogendheden uit te breiden. Er schfjnt evenwel nog geen beslissing over genomen te zUn of de drie mogendheden Amerika, Engeland en Japan, een formeel voorbehoud zullen opnemen voor het geval, dat de beide andere landen, dus Frankrijk en Italië, hun vlootbouwprogram uitbrei den. bijzondere sympathie scheen te hebben, wel ke men niet verklaren kon Toen mijnheer de Gerly het droevige be richt vernam, was zijn kort en bondig antwoord: Ga aan uw ongelukkigen broer de laat ste eer bewijzen. Ik heb hier niemand nood>g om me te doen bewaken. Kom over twee dagen maar weer terug; van zoon korte af wezigheid zal ik niet dood gaan. Maar mijnheer de Graaf, wie zal dan uw maaltijden bereiden? Ik zelf. Trouwens ik eet zoo weinig dat het niet de moeite waard is iemand te hebben om het fornuis aan te maken Als mijn heer dan 's avonds alle deu ren en ramen maar zorgvuldig sluit Men kan nooit weten. Nu steek je den draak met me. geloof ik. Men zou zeggen, dat ik zonder u een ver loren man ben.' Dat nu juist niet, hield de knecht aan. maar men neemt nooit te veel voorzichtig- heidsmaatregelenVergeet vooral niet den grendel op den hoofdingang te schuiven. Zooals u weet zit er geen slot op de toren deur, maar ik heb twee stevige paaltjes schuin tegen de paneelrichel gezet, deze slui ten-nog beter dan een slot niet sleutel. Als u dps daarlangs uit gaat, vergeet can niet die paaltjes weder zoo te plaatsen. Den volgenden morgen ging njj reeds vroeg op weg. nadat hij zijn heer nogmaals de noodige aanbevelingen gedaan had. ter wijl hjj hem verzekerde, dat hu den vol- Deze dienaar scheen even menschenschuw als zijn meester. Slechts zelden sprak hij, verliet bijna nooit het kasteel en was streng en gesloten als een gevangenisdeur. Nimmer had men uit zijn mond kunnen vernemen wat er op het slot omging. De oud-adellüke burcht, op een heuvel ge legen. was door een bosch van het dorp ge scheiden en reeds lang, nog bij het leven van den graaf, beschouwde men dit gebouw als een ruïne. Het eenige wat men met eenige zekerheid kon zeggen, scheen te zijn, dat de eigenaar een groote zonderling was, doch nimmer had zjjn knecht geantwoord op de onderscheiden vragen, welke men hem stelde, als hij eens per week in het dorp inkoopen kwam doen Op zekeren dag maakte hij op die zwijg zaamheid een kleine uitzondering. Hij had een brief uit Dax ontvangen, die hem den dood van zijn broeder meldde. Daarom, zoo verklaarde hij, zal ik mor gen en overmorgen afwezig zijn. Morgenoch tend nog vertrek ik. t Het kostte den bezorgden dienaar veel zijn meester het droevige nieuws van dit on verwachte overlijden te vertellen. Font-Aulade verlaten, wasvoor hem N adere bijzonderheden. Met betrekking tot de spoorwegramp, die nabu Besancon heeft plaatsgehad, wordt nog nader gemeld, dat zich onder de 38 ge wonden vele personen bevinden, wier toe stand hopeloos is. Op de plaats van het on geluk wordt nog steeds niet koortsachtlgen ijver gewerkt om de verdere dooden en ge wonden. die wellicht onder de puihhoopen liggen, te voorschijn te halen. Het ongeluk had plaats bu het verlaten van een kleinft tunnel. Gelukkig wordt het baanvak daar ter plaatse door twee hooge wallen omslo ten, zoodat de trein, toen hu dérailleerde op den spoorduk bleef. De ramp zou nog veel verschrikkelijker geweest zijn, als de trein op een ander gedeelte van de Hjn ontspoord was. daar hij in dit geval in de rivier ge stort zou zijn. De oorzaak van de ramp schijnt gezocht te moeten worden in de aanwezigheid van een bouwwerk aan de spoorlijn, dat slechts met een klein rood vlaggetje gemarqueerd was. nië alleen tot 1936 worden beraamd op 60 tot 70 mlllioen pond sterling. Dientengevolge is het een dwaasheid, de conferentie als een mislukking te kenschetsen. Erkend moet worden, dat elk der partijen die deelnemen aan het drievoudig verdrag moest worden gedekt door de bepalingen van het voorgestelde verdrag op zoodanige wijze, dat zij haar positie in onderlinge over eenstemming zouden kunnen brengen, in- dien de bouwprograms van andere mogend heden. buiten de overeenkomst staande, dit .noodzakelijk zouden maken. ZUn spijt betui gende over het feit, dat het onmogelijk was gebleken de afschaffing van de duikbooten te verkrijgen, wees Alexander op de betee- kenis van de humaniseering ervan. De ver lenging van het leven van verschillende klas sen van schepen beteekende eveneens nieu we besparingen. Ten slotte moest het ver kregen resultaat zeer worden gewaardeerd, daar het de vriendschap tusschen Groot- Brittannië en de Vereenlgde Staten hechter maakte, die alleen al er op berekend is. grooten invloed te oefenen op den wereld vrede. Volgens de „Herald Tribune" is een plan beraamd voor den bouw.van een reusarhn^r ondergrond-station tusschen Madison Square en Union Square, waarvan de bouwkosten op 56 mlllioen dollar wordén geraamd. Het station moet in staat zijn het verkeer van 150 treinen tusschen New York en New Jersey op te nemen. Naar verluidt interesseeren zich verscheden spoorwegmaatschappijen en de bekende spoor- wegflnanciers gebroeders Van Sweringen voor het plan. INDISCHE DIENST Verlofgangers: Th. Volmering. res. ior Lampoengsche Distr., s-Gravenhage; P. J. W. Muller, R. K. geestelijke van den 2en rang. 's-Gravenhage; J. Wolthees. adm. bjj het Hoofdkantoor van den Dienst der In- en Uit voerrechten en Accijnzen; Cap. Martin-Ro- quebrune; ir. J. G. G. Jelles, houtvester bij den Dienst van het boswezen. Amsterdam; H. p. p. Wielandt. opzichter 1ste kL bij de Staatsspoor en tramwegen, ’s-Gravenhage; A. de Grijp, bosch-architect 1ste kl. bij het Bosch wezen, Papendrecht; J. C. Ligtvoet, controleur 1ste kl. bij het Binnenlandsch bestuur. Wassenaar; B. Krulmer, administra teur bü de Ncd.-Indische Veeartsenschool te Buitenzorg, Venlo; ir. H. J. L. M. van de Meerendonk. hoofdingenieur, tw. inspecteur voor de Buitengew., ’s-Hertogcnbosch; C. Veenendaal. letterzetter 1ste kl. bij de Lands drukkerij. Wageningen; A. H. van de Roe mer. officier van gezondheid 2de kl.. Am sterdam: J. A. Scheffelaar. Iste-luit. der inf Bergen op Zoom; A. J. W. Scheffer. lste-Iuit„ der genie. 's-Gravenhage; G. J. de Vries, 1ste- luit der inf., Rotterdam; D. M. Duüster. dir- apoth. 2de kl.. 's-Gravenhage; E. J. Beek. Iste-luit. der art's-Gravenhage; H. ter Poorten, kap. gen. staf, 's-Gravenhage. Gepensionneerden: P. L. van Andel, off. van gezondheid Is'/: kl.. Baam; A. Hillen. kap. der inf., 's-Gravenhage; K. W. v. d. Goes Hillebrand. officier van gezondheid 1ste kL Zuid-Frankrük, H Cristoffel, kap. der inf„ Calmthout. En meldde? Ik heb nooit zulke akelige dingen schreven Toch heb Ikeen brief ontvange» hernam Jan, en hü toonde zün broeder het schrijven, terwul hü ging zitten om zijn door de ontroering knikkende knieën rust te geven. Men hééft je daarmee poets gespeeld, verklaarde de ander. Als dat alles is! zuchtte Jan. want onderwül voelde hü een angstig ge^ zün gemoed binnen dringen. Hü oordeelde het 't beste mogelük weer terug te keeren trein had geen aansluiting en hij zich genoodzaakt tot den avond Zoo was ten minste de algemeene opinie. Weldra was het kasteel niet veel meer dan een woeste, lugubere steenmassa. Distels en allerlei onkruid schoot op in de spleten der muren. Daar tusschen hingen luiken en vensters door den storm geteisterd en uit hun scharnieren geslagen. In het park en de tuinen was geei laan of pad meer te onderkennen, daar het wild tierend gras alles bedekte. En in en om het gebouw heerschte de eenzaamheid als een verschrikking. Sommige menschen beweren, dat de wo ningen hetzelfde lot ondergaan als hun eigenaars. De laatste bewoner van Font- Aulade was op een tragische, mysterieuze en onverklaarbare wüze om het leven gekomen en dit verblüf werd nu genoemd het Dui- velsslot. En alsof de dieren zelfs hier iets kwaads speurden, zoo kwam het vee nimmer binnen het gebied van het kasteel grazen, hoe hoog het gras daar ook stond. Zoo ook zouden de armen uit den omtrek liever omkomen van kou dan daar onder de boomen van het park hout gaan sprokkelen. De misdaad van Font-Aulade was van dit alles de hoofdoorzaak. moest me zoo bang ik kan niet anders. rust kunnen slapen liever van avond nog. Wat is oru> bekend geworden van al die andere Leeraars van Israël; van al die an dere Rabbüncn. die in de dagen van Rabbi Jezus meer gezag hadden, dan de werkmana- aoon uit Nazareth? Zü hebben geen spoor ach tergelaten op den woeligen akker der wereld uitgenomen een enkele uitspraak door latere geslachten in dén Talmoed, te recht of te onrecht met hun r.aam verbonden Hoe kon dan die Rabbi Jeeus. toen Hu de laatste maal In Zün sterfelük leven op den top van den Olüfberg in den kring züner leerlingen neerzat en voor hun verbaasde blikken liet gordün der eeuwen en den sluier der toekomst had weggeschoven, dien tragen alvemieler, den tüd, met zulk een besliste zekerheid, deze stoute voorspelling in het aangezicht slingeren: Hefhcl en aarde zullen voorbijgaan, maar Mi.tne woorden zullen nim mer voorbijgaan (Matth. XXIV-35|? Hoe is deze stoute voorspelling, waarvan geheel de wereldgeschiedenis geen tegenhan ger aanwijst, dan verwezenlijkt kunnen wor den? Hoe is het mogelük geworden dat de leer var. Rabbi Jezus, vóór 19 eeuwen gepredikt op de bergen van Gallilea, in de vlakte van Judea en in de temjiel-galenjen van Jeru zalem, blijft voortleven in het leven der menschen? Het antwoord op deze vraag een volgenden keer Alkmaar. Naar reeds gemeld is. is tot president van de republiek Letland de boerenleider Albert Kviesis gekozen. Hü vereenlgde van de 100 stemmen. 55 stemmen der burgerlijke rechter zijde en het midden op zich. De Duitsche bladen melden, dat de thans 50-jarige president reeds vóór den oorlog een leidende rol speelde in het openbare leven van Letland. Na de proclamate van de onaf hankelijkheid kwam hü al spoedig in het par lement. Kviesis geldt den Boerenbond sche juristen. Hü bekleedde sinds jaren het ambt van pre sident van het opperste gerechtshof en was een tijdlang mnister van binnenlandsche Zaken. In Zuid-Australië hebben de parlements verkiezingen voor de arbeiderspartü een groote overwinning opgeleverd. Volgens het thans bekend gemaakte definitieve resultaat krijgt de Z Australische arbeiderspartü 30 zetels tegen 16 in het vorige riarlement. De liberale regeeringspartü heeft 14 zetels ver loren en heeft in het parlement nog slechts 13 zetels. Tengevolge hiervan zal de liberale regeering-Butler aftreden. Prémier wordt waarschünlük de leider der arbeiderspartü. een vroeger spoorwegarbeider en thans voor zitter der vakvereeniging van trampersoneel. Reeds 8 daoden Gistermiddag heeft te Laissy, in de on- middellüke nabüheid van Besancon een ernstig spoorwegongeluk plaats gehad. Een militaire trein ontspoorde en werd vrijwel geheel vernield. Tot dusverre zün er 8 doo den en 38 gewonden, van wie velep ernstig. De militaire trein, die de reservisten van het militaire exercitiekampement Valdahon naar hunne haardsteden Belfort en Colmar terugbracht, had juist Besan«x>n verlaten en reed met een vaart van gemiddeld 70K M. langs den spoorweg, toen plotseling een der wagons uit de rails vloog en hierdoor den geheelen trein tot ontsporing bracht. Bin nen slechts enkele seconden bood het gehee le baanvak een beeld van de verschrikkelük- ste verwoesting. De wagens waren voor een groot deel letterlijk in elkaar geschoven en haast niet meer te herkennen. Uit de puln- hoopen weerklonken overal hartverscheu rende kreten van gewonden. De weinige mi litairen. die niet gewond werden, stelden bovenmenschelüke pogingen in het werk hun kameraden te bevrijden. Van Besancon uit werden onverwüld 80 draagbaren en een reddingsexpeditie naar de plaats des on- hells gedirigeerd. Het reddingswerk is in vollen gang en ge regeld worden er gewonden onder het puin te voorschün gebracht. Uit de omliggende plaatsen stroomde de bevolking toe om da behulpzame hand te brengen. De luken der slachtoffers werden voorloopig op den spoor- dük achtergelaten om het vervoer der ge wonden geregeld te doen verloopen. De aanblik van de plaats van de ramp ia verschrikkelük. Overal liggen afgeknelde 11- chaamsdeelen. Het was tot dusverre nog niet mogelük alle dooden te identificeeren. Da Minister van Oorlog heeft onmiddellük het instellen van een streng onderzoek naar de oorzaak van de ramp bevolen. De spoorweg autoriteiten konden nog niets omtrent de vermoedelüke oorzaak niededeelen. De reser visten hadden juist hun oefenlngstüd beëin digd en zouden met groot verlof naar hun ne gezinrfen terugkeeren. De slachtoffers zün voor het meerendeel gehuwde mannen, die vrouw en kinderen achterlaten. de knecht. TV niet maken, maar Ik zou hier niet ge en vertrek daaroog van uit een mondelinge prediking; geen wet in steen gegrift, als die Hamoerabi. of in een Bock-rol vastgelegd, als de oude wet ▼an .Mozes; geen geschreven wijsheid als de Ecclesiasticus of het Bock der Spreuken. Neen. veder of schrijfstift heeft Rabbi Jezus nooit ter hand genomen. In de jtapie- ren boek-rol, zoomin als ojï het stevig perka- ment-blad heeft. Hü. de groote Leeraar van Nazareth, zün gedachten vastgelegd. Dat een enkele leergierige hoorder soms met veder of schrüfstlft aan zün voeten zat, om zün wondere levens-wijsheid op te teeke- nen, is slechts door Anna Catharina Emme rich in vrome overweging vermoed. Maar ge heel Palestina had de stem van den Leeraar uit Nazareth gehoord, en men verbaasde zich over Zün weeigalooae wüsheld en moest wel eënparig bekennen Nooit heeft een Jpiensch gesproken als Deze (Jan: VII-46). Was Hü dien de getuigen züner jeugd Slechts kenden als ..een bandswerkman" en „den zoon van een handswerkman". geen Leeraar zonder leerling te zijn geweestgelet terd zonder geleerd te hebben (Joan VII- 14). Geen schriftgeleerde Pharisaeër of Saddu ceeër had Hem binnengeleid in het heilig dom van Israëls rewijde letteren Noch de school van fiillel noch die van Sjammai of Gamaliel had Hem ooit tot hare volgelingen gereken. En tooh trad Hü als Leeraar op. in het openbaar zoowel als in besloten kring Voor de wijellge menigte als voor de zwü- gende schaar van getrouwe volgelingen. In de synagogen der blc-icnde Gallleesche dor pen; onder de marmeren zuilen-gangen rondom het tem pel plein van Jeruzalem en in het voorhof der vrouwen. In het huis van den discipel en de open ruimte vóór de deur: in den kring der gasten aan het feestmaal; op wandeling door korenveld en bloeiende wingerd; op de blonde heuvelruggen en gol vende vlakte; bü de koele bron, waar de rei ziger uitrustte op het middaguur en op het stadsplein, waar de kooplui hun waren aan prezen; op de vlsschersboot bü de overvaart en aan den oever voor de opgetogen schare. Wie had Hem niet gehoord den wonderen Leeraar uit Nazareth: de herder in de woes tijn en de visscher op het meer: de zwer vende kameel-drijver op den landweg en ce aandachtige landman onder zün wingerd en vügeboom; de trotsche schriftgeleerde en de verachte tollenaar; de priester in den tem pel en de zondares van de straat: dé moe ders In het voorhof en de spelende kinderen op de markt; de soldaat 6p wacht en de hoofdman in het garnizoen; de blinde op den hoek van de straat en de mrlaatsche in de grauwe spelonk; de bruiloft-gasten in de feestzaal en de mtsbaarmakende treur-zan- gers in het sterfhuis. De Hebiaeër in eigeu kring, de Hellenist van heinde en ver °n de feest-pelgnm in de heilige stad, want er was geen vreemdeling te Jeruzalem, die niet vernomen had van den profeet, „machtig in werk en woord voor God en geheel het volk' (Luc. XXIV 191 Hü gaf Zun lessen van wondere levens wijsheid aan de ondankbare dorpsgenooten van het stille Nazareth m de wel bewoonde vlakte zuidwaarts, en oji de schilderachtige bergen van Opper-Galllica noordwaarts, tot in het gebied van Tvrus en Sidon ten westen en Caesarea Philippi ten oosten; te Ca- phamaum aan de noordkust van het meer en in haar zustersteden Chorozam en Beth- saizia: in de wee'derige vlakte van Geneza- reth. het land van de kabbelende beekjes, bloeiende wijngaarden, wuivende olüven- en palmen-tuinen en in 'net stikheete maar over-vruchtbare Jordaandal; in het half- joodsche. half-heidensche Tienstedenland en onder de altijd groenende eiken van Basan; op de pleinen ror.d d- rozengaarden te Je richo. op de lachende heuvel-klingen van Juda en Benjamin in het gezicht van de blinkende zuilen van Herndes' gouden burcht, en in het hart van Israel's hoofdstad Jeru zalem (Zie v Kasteren: Hoe Jezus predikte). Naar alle menschel dke Afrekening moest zulk een mondeling onderricht veel gevaar loopen. om met den klank der woorden te vergaan zonder in de geschiedenis een merk baar spoor na te laten. f genden dag tegen, zes uur 's avonds weer terug zou zün. 4 Verzorg u maar goed en sluit vooral de deuren, herhaalde hü voor een laatste maal, toen hü het bordes afging en hü sloeg op het kasteel een weemoedigen blik, alsof hij het voor immer verlaten moest. Weldra was hü in de vallei uit het ge zicht verdwenen. Met rassche schreden na derde hu het station, terwül hü zich at- vroeg wat voor hem het smartelükst zün broeder begraven of zün ouden meester verlaten. Den volgenden morgen, toen in het dorp de eerste vensters geopend werden, liep een man met haastige stappen op den weg die naar het slot voert Hé, münheer Jan. riep een vrouwen stem. ik dacht dat gij vanavond eerst terug zoudt komen. Alles is geregeld, antwoordde de ander zonder zich ook maar een oogenblik op te houden. Ik heb haast. En zün hand wees met een vluchtig ge baar naar het kasteel, dat baadde in den luister van den gouden dageraad, die over de Pyreneën opging. De knecht verhaastte nog zün gang en een angstige bezorgdheid teekende zich op zün gelaat. Had de rouw hem wellicht zondanig ont roerd? Och neen, daarom scheen hem nu de weg naar het slot niet lang, doch hü was vervuld met een vreeselüke ongerustheid, een ontzettend voorgevoel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7