rp r/n Q^Cieuwe mode-Qeluiden Vrouwen wijsheid De arme waarheid houtsnijwerk Iets over Luier broek je Smakelijk eten V Goedkoope Patronen .F c c c o c o o a. S’ 1 J I c X V c Li 5 3. A I 3 C^Iantelcostumes komen dit seizoen i i OVERNEMING UIT DEZE- RUBRIEK ZONDER TOESTEMMING VERBODEN r CORNELIE HUIJGENS. kleine kan beter aan een ouden LOUISE ALCOTT. ge-- I worden MACHTELD 1 el katoen van 70 c.M kening aangewezen plaatsen, waarna ge natuurlijke DINA af te werken. Inplaats van de Houtsnijwerk o o. figuren passen bij (tan i i Crème eerste pak van uw zoon ge- DINY. DINA. SILVIA K. L 'O; i welke Daarbij I I I I r i dan zal men er geven. Er komt een tijd, waarin kinderen hun ouders beoordeelen. gelijk volwassen men- schen elkanders daden wegen, trots alle banden des bloeds. I I I I I I l I i I I i l l met schelvisch en garnalen. Van 15 gram gram bloem, op het vuur Vrouwenmoed is er niet minder degelijk om en verheven, al bestaat deze voor het grootste gedeelte in dulden en lijden SMILES. 1 I I I I e' i. i i i met U I I I Omelet boter en Benoodigd breedte, 6 knoopjes, 1% el kant Alhoe wel de tegenwoordig gebreide lulerbroek- jes zeer practisch zijn, en in 't gebruik beslist voldoen, kunnen we toch nog wel een modelletje als t bovenstaande ge bruiken. De eerste rimpel ontstaat bij de vrou wen door de vrees, dat men haar leeftijd zou kunnen raden. wijder del een met kt dingvorm. 1 len uit en 12 A kunt zien, is het patroontje zeer eenvou dig. zoodat ge het direct op de stof af kunt radeeren. Oe maakt dan op 24 <£M. een vouw, waarna ge de maten even af meet, radeert en het geheel met een naad uitknipt. Ook het naaien is heel eenvou dig. Langs de zijkanten, waar de knoopen en de knoopsgaten komen, stikt men bie zen. welke na afwerking 3 c.M. breed zijn. De blezen komen aan den verkeerden kant. Voor den bovenkant knipt men twee banden, één ter lengte van 30 c.M. en één ter lengte van 38 c.M., belde 7 cM. breed. Voor- en achterkant rimpelt men nu aan den bovenkant in, vanaf de biezen te be ginnen, waarna de banden op den ver keerden kant aan- en op den goeden kant overgestikt worden. De langste band is voor den achterkant. Nu de pijpen. Hier- voor knipt men een schuine bles van 4 c.M. breed, waarna men deze op den goe- dan kan aan- en evenals de zijbiezen op den verkeerden kant overstikt. Nu maakt men In de biezen aan den voorkant de knoopsgaten, op de daarvoor op de tee Is niet zoo moeilijk als velen denken, het moet alleen precies ge beuren. Er worden wel eens andere hout soorten gebruikt, doch satijn-notenhout is het geschiktste. omdat het zacht is. De bakermat van deze mooie, en toch eenvoudige soort versiering is Noorwegen. De boeren versleren er hun dagelijksche artikelen mede. Het materiaal, 't welk er voor noodig is, is satijn-notenhout van 10 m.M. dikte en verder een scherp mesje, speciaal voor dit werk bestemd, dat verkrijgbaar is in eiken gereedschapswinkel. Men kan beter aan een ouden man vragen, wanneer hil zal sterven, dan aan een bejaarde vrouw, die nog wil benagen, wanneer zij geboren ward. utten en ld water efcstwee Ouders blijven menscheiyk; dat wetefi kinderen nog niet en daarom is elke onvolkomenheid, welke zij ontdekken, hun zulk een pijniging. LOUISE STRATENUS Vischsoep. Hiervoor neemt men b.v. 2 A 3 kleine schelvisschen, die te klein zijn om op tafel te brengen. De viscn schoonmaken en gaan koken in 1J4 L. water met zout. 2 foelleblaadjes en 3 kruidnagelen. Den bouillon door een zeef gieten en de fyngekookte visch fijnwrijven door de zeef, 25 gram bloem en 35 gram boter op het vuur gladroeren en langzaam den bouillon bijvoegen. De soep nog een kwartier koken en dan in de soepterrine afmaken met een geklop ten eierdooier. ral «I e*Jv Sar fraaramrk rv« Sown 4000. ip» turkrygbaar aan PatraaaaXanioarPorthal Ha. I. Haarirm Onhmiprlylu aapt. Daa^pUadiat gr OKUro SS, 96. 104 »ow«w*Sn, a 0.55. Kiotar- acrr4otr, olirro voor Wrn in dr boachryving gtnormdtr SHryd a f o.». Bv alt patra. Unadlnding raar *M grappa* ra oaaaa. haarvaat ara rrrUnadr p»raa- I 111 brengen met doordruk-papier en een pun tig voorwerp, We leggen het carbon papier dan precies waar de teekening moet komen, daar bovenop de afbeelding, en we trekken elke Hjn goed na; niet te hard drukken, want dan worden de lijnen te vet. Het mes moet eerst aangezet worden, bij den winkelier, op een ollesteen (men Li één avond heeft men de handigheid reeds om het te doen. Het bestaat slechts uit het snijden van driehoekjes, en gaat dit goed, dan ken men aan moeilljker ont werpen beginnen. Gebogen figuren vindt men soms ook. maar dit vereischt toch een grootere handigheid. De methode van het snijden van een driehoekje kan gezien worden in fig. 2. De punt van het mes wordt ingestoken, waar de stippellijnen samenkomen en het mes wordt om beurten langs de lijnen ge trokken. Op deze manier, na een paar sneden, kan men het figuurtje doen ont staan, door 't driehoekje eruit te wippen. De flgu-en kunnen geschilderd worden met heldere olieverf, welke men per tube koopt. We kunnen verschillende mooie dingen maken, en t aardigst is wel een theeblad We geven hier verschillende en gemakke- Hjk uit te voeren teekenlngen. De theebladen met teekening en al er- gladgeroerd «n vermengd met 2 d.L. melk, een weinig zout en peper en wat fijngehakte peterselie, maakt men een sausje. Daarin mengt men 1 ons, in lauw water gewasschen. gekookte garnalen. Voor de omelet maakt men een beslag van 5 eieren, goed uitgeklopt met 5 lepels water en een weinig zout. In 20 gram boter wordt de omelet gebakken. Zoodra de eieren bovenop droog zijn, legt men de gamalen-ragout'Jn het midden, slaat de omelet aan belde zijden over elkaar en laat haar voorzichtig uit de pan op een goed verwarmden schotel glijden. *n Heerlijke voorspijs is dit gerecht. Schelvisch met piqoante sawa. Een groote schelvisch schoonmaken, gewas schen en met zout ingewreven. In den oven gedurende een half uur braden in één ons boter onder telkens bedruipen. Onderwijl 30 gram bloem en 30 gram boter op het vuur gladroeren, langzaam aan 4 d-L. melk bijvoegen, vervolgens wat zout en peper en den inhoud van een klein busje champignons. Deze saus bij het opdienen over de visch uitdelen 1 Den vongen keer hebben we huismoe ders geholpen aan eenlge menu's om op vastendagen klaar te maken. De groote vasten Is lang, hoewel niet zoo streng als vroeger in onze kinderjaren. Maar toch zullen er huismoeders zijn, die graag nog 1 enkele magere recepten zullen kennen om haar gezin steeds van variatie te doen genieten. We kennen het zoo ware spreek woord: „Verandering van spijs doet eten" en het is zoo prettig, als 's middags aan tafel echtgenoot en kinderen glunderen, als er weer iets anders is, wanneer het deksel wordt gelicht. Niets is zoo hinder lijk voor de huisvrouw, dan te moeten hooren: .ajakkes, alweer dit of dat, hé, altijd t zelfde op Vrijdag!” Daarom eenlge recepten, die wel in den smaak zullen vallen. Huismoeder moet dan zelf maar combineeren. De hoeveel heid is voor 4 A 5 personen berekend. Vergeet de uren, waarin gij verdriet hebt; maar vergeet nooit wat gij daarin geleerd hebt. Oostenrijksche spiegeleieren. Een grooten ui schoonmaken en fijnhakken. In een vuurvast schoteltje met 25 gram boter zachtjes gaar laten smoren. Een eetlepel geraspte oude kaas erover heen strooien. Daarop voorzichtig 5 A 6 eieren breken, doch zóó, dat de dooiers heel blijven. Strooi daarover weer een A twee eetlepels geraspte oude kaas en zet het schoteltje in den ovep tot het wit van de elereo gestold is. De eieren in het schoteltje voordienen. Hierbij geven aardappelen met gesmol ten boter en gestoofde bleten. WAARDEBEPALING. Als men van een vrouw zegt, dat slecht is. eigenzinnig en lichtzinnig, maar men voegt er bij. dpt zij zeer mooi la, dan kan men er van verzekerd zijn, dat zjj steeds vriendelijk zal denken aan dengene, die haar dit alles gezegd heeft. Zegt men. dat zij goed, zacht, deugdzaam en verstandig is. maar ook zeer leelijk dan vergeeft zjj dit haar heele leven niet. kan 't zelf scherp houden op een leeren riem). Geometrische modernen tijd. Door den beginner kan eerst een een voudig theepotblaadje gemaakt worden en later dingen zooals kleerborstels, thee- en lepeldoosjes. Voor een eenvoudig theeixitblaadje beeft men een vierkant stuk hout noodig van ongeveer 15 c.M. in 't vierkant. Zoek het midden precies op, geef dit aan met pot lood, en toeken nu een patroon, gelijken de op die, welke hier zijn geteekend, op ‘t hout. Snij nu de driehoekige stukjes uit, zooals beschreven. Schilder 't patroon in twee kleuren, bruln-oranje. blauw-geeL groen-geel. enz. Wacht totdat de verf weerd. dat op 't zei(0e oogenblik dat de menschen over de geheele wereld in alles de waarheid zouden gaan spreken, heel de maatschappij ineen zou storten. De oorzaak van die ramp zou 'm echter zijigs inziens voornamelijk hierin zitten, dat ze onnoodig hun mond voorbij praatten; in alles de waarheid zeggen beteekent nog niet: Alles zeggen, wat waar is! Wanneer we voor onszelf eens gingen probeeren, nooit meer een uitvluchtje of draaierytje te baat te nemen om ons eenige moeite te besparen ik geloof heusch niet, dat onze kring met een laatste-ooroeels-ge- weid uiteen zou spatten, maar integen deel, dat we zouden bemerken, hoe ónze ix>pulariteit verrassend snel groeien ging. Wanneer men ons een- of tweemaal be trapt heeft op een opzettelijke onoprecht heid, krijgen we al zoo gauw den naam van niet heeiemaal betrouwbaar te zijn en 't is onmogelijk voor onze kennissen, zich volkomen op hun gemak met ons te voelen. Blijken we daarentegen in alles, ook in kleinigheden, recht door zee te g^an. en spelden we hun nooit iets op de mouw, wanneer we geen lust heb ben om ze te ontvangen, maken we Hun geen complimentjes, waar we niets van meenen. om dan later achter hun rug het tegendeel te beweren dan raken we bekend als iemand, waarvan je weet „wat je eraan hebt". En er is geen po pulariteit denkbaar zonder dat. Er zijn zelfs menschen, die deze op rechtheid zóóver doordrijven, dat zij rus tig laten merken, wanneer een gast niet welkom is. of wanneer ze vinden dat een vriendin een afschuwelijken hoed gekocht heeft, liever dan vriéndelijke gezindheid of bewondering te huichelen. Helaas ma ken dezen zich ook al weer veel vijanden en ik zal niet ontkennen, dat ze soms wel eens overhoop komen te liggen met de gewone beleefdheid en goeden toon. Maar laten de „slachtoffers" van zulke oprechtheid zich eens afvragen, wat hun liever zou zijn; wanneer men hun bot weg te kennen geeft, dat men'niet over matig op hen gesteld is, óf dat men hen in den waan brengt, dat ze erg in den smaak vallen, terwijl men daarbij hei melijk precies dezelfde gevoelens koestert als in het eerste geval. Niets ondermijnt ons prestige tegenover kinderen en ondergeschikten zoozeer, dan0 hun te laten bemerken, dat we tegenover derden niet voor een leugentje terug schrikken. Wanneer we een kind ult- vluchtjes voorzeggen, waarmee het zich bij zoo’n derde eruit kan redden, of de dienstbode inprenten: „Dan zeg je maarterwijl 't meisje weet, dat de zaak heel anders staat, moeten we niet verbaasd zijn, wanneer ze op een goeden dag van onze eigen lessen profiteeren. ook tegenover ons. Maar gewoonlijk zijn we dan erg verwonderd en verontwaardigd, ze op zoon onoprechtheid te betrappen! Wanneer we zelf het kleed der waar heid niet met rust kunnen laten, zullen we ten allen tijde struikelen over de flar den, die de anderen er op ons voorbeeld hebben afgerukt en door heel onze om geving rondgestrooid! Napolitaine. Schil een grooten ■1, snjjd deze aan schijven, ver- gamrc Imgespoelden pud- indere sinaasappe- let het dikke sap 14 madera-biscuits op een bord Kook op de gewone wijze een maïzena- pudding van 1 L. melk, 1 ons maïzena. 30 gram suiker en een weinig zout. Als de pudding dik is, roert men er voorzichtig het geel van een ei door en vervolgens bet stijfgeklopte eiwit Den puddingvorm daarna vullen laag om laag met pudding en biscuits; de bovenste laag pudding en dan goed koud laten worden. Men dient er desverklezend een sinaas appel- of citroensaus bij. zeer goed droog is en vernis daarna met goede transparante vernis. Wanneer men zegt, dat het is voor verf overtrekken en op kunnen we ook klaar koopen; ze moe- tegen een tamelijke warmte moet kunnen, ten dan ai’een bewerkt en gepolijst wor dan zal men er u speciale vernis voor den. Voor het houten theeblad, hier af gebeeld. kunnen we de teekening over- j schuine bies aan den verkeerden kant te nonen, maakt ge deze op den goeden kant. Een volgenden keer hoop ik u op dit broekje het bovenstuk te geven, waar door het eerste pak van uw zoon ge reed is. freaca CocMatfiRf. Strict n iMvcigst mm bntfi- Itttg. tnet het vent huldig de bedrag aan postzegels in- tdoten. marbij vermeld /taant cm adres, nummer 1 mr het model en het blad, vaarin het voorkomt er boven» <jdte. Men meet deze maat rondom het lichaam, recht onder de armen door, gewoon glad, zonder extra toegtji. Een verhouding, die op een leugen be rust, kan nooit anders dan onwaar en gewrongen zijn. sterk naar varen aan den achterkant de knoopen aanzet. Is het broekje voor een meisje, dan kunt ge langs den onderkant een kantje zet ten. Is het broekje voor een Jongetje, dan Is het aardig de pijpjes mek oen gekleur- 2kxëls ge wel op de teekening de bles De mantelcostumes en japonnen vormen op 't oogenblik een interessant onderwerp, daar ze beheerscht door bepaalde regels. Een vlugge blik in de salons der voor naamste modehuizen toont ons, dat de algemeene kleumeiging gaat naar: grijs, bruin, beige, zwart, marine-blauw, wit en mengsels hiervan, terwijl geel en groen, in gemengde tinten, ook gezien worden. De materialen kan men in twee soorten verdeelen, voor de morgen- en sportdracht losgeweven tweedstoffen, terwijl voor meer vormelijke gelegenheden, voor wan- delcostumes enz„ meer fijne dlchtgeweven stoffen met glad oppervlak favoriet zijn. Wat betreft 't patroon? Kleine ruitjes van twee contrasteerende kleuren, vlekjes dicht bij elkaar, en fijne streepjes, zijn de hoofdzaak voor de correcte voorjaars dracht. De mantclcostumes welke we dit sei zoen weer sterk naar voren zien komen worden niet alle in één toon gehouden. Een bekend Parijsch modehuis b.v. lan ceert een rok. wit en bruin geruit, met een loshangend manteltje van noot- bruine, losgeweven tweedstof. Een ander modehuis brengt een aardig effect met een mantelcostume, waarvan de rok in geruit patroon, het manteltje in een gevlekt geweven stof. Er wordt hier in afwisseling gebracht, doch een eerste vereischte is dat de kleuren volkomen harmonieeren. We zien thans weer de taillelijn en langere rokken. Het is echter voor iedere vrouw moge lijk, de taillelijn naar eigen smaak te Kent u de legende van den man. die op het feest genoodigd was. waar ook alle deugden verzocht waren? Ze waren alle maal verschenen in hun schitterend*:c pronkgewaden: Barmhartigheid in rood fluweel. Onschuld in wit satijn en Mede lijden in een slepend, donkerpaars r- waad. Slechts één deugd was er bij, die beschaamd en verlegen in een hoekje atond: haar kleed hing in flarden en rafels om haar lijf, en aan de verscheurde lompen was onmogelijk meer te zien, kleur of tint ze vroeger hadden, droeg deze deugd nog wel een gouden kroon en de antkren schenen haar, in plaats van haar voorbij te zien om haar jammerlijk uiteriijk. om strijd te eeren. En op zijn verwonderd vragen naar den naam van deze gekroonde, ver fomfaaide deugd, vernam de man. dat zij Waarheid heette; op haar reizen door de wereld hadden de menschen haar zoo toe getakeld. en het hielp haar niets, al schafte ze ach ook nóg zoo dikwijls een hieuw kleed aan: in een oogenblik hadden ze het weer verplukt en er stukken afge trokken. sommigen Ineens een heel groot, anderen voortdurend kleine snippert jep. Zouden er onder ons wel zijn, die dat nooit, nooit gedaan hebben: nooit hebben getornd en gerukt aan het koninklijk kleed der waarheid er nooit geniepig een stukje hebben afgeknipt We zouden misschien schrikken, als we bij onszelf eens huiszoeking gjngen doen en uit alle hoeken de tallooee flarden en snippers te voorschijn zagen komen, die de arme waarheid bij ons zooal heeft moeten achterlaten. Hoe bet zij: *t zijn er altijd, hoe waarheidslietrfÈ'nd we o.>k mogen meenen te zijn, een heeleboel meer dan we verwacht hadden te zullen vinden Nergens stompt ons geweten zóó vlug en gemakkelijk af als op t punt van leugentjes. Het waarschuwende schokje blijft al zoo spoedig weg. dat we in de gewoonte vervallen ziin. zonder we 't weten. a Leugens zijn op zichzelf eigenlijk altijd klein. Zelfs de groote levensleugens zijn doorvar.ns niets anders dan een voortge zette aaneenschakeling van kleine on waarheden en onoprechtheden. De verleiding is zoo groot, om in jilaats van de echte!"waarheid, in allerlei om standigheden maar het eerste het beste te zeggen wat ons Invalt en wat een gemakkelijke oplossing lijkt. Soms is dat lafheid, soms alleen maar gemakzucht: we kiezen instinctmatig een antwoord, waarop geen verder gevraag meer kan volgen, terwijl de waarheid dikwijls aan leiding zou worden tot langere uiteen zettingen. We Jokken om onzen leeftijd, om de prijzen van onze kleeren, de besteding van onze vacantie. de positie van som mige familieleden; we zuigen geldige re denen voor t verwaarloozen onzer corres- ponden tie uit onzen duim en fantasee- ren er tegen derden lustig op los by het weergeven van meeningsverschillen met collega's, kennissen of dienstboden. Maar als we ons 's avonds afvragen: .hoeveel keer heb ik vandaag gelogen?” dan vab- len die dingen ons niet in. Een geestig overdnjver heeft eens be- wyzigen; hetzy door het dragen van een pullover met horizontale strepen, waar door de tailleiyn niet precies aangegeven wordt, of door de heupiyn van den rok zoo uit te laten komen, dat, wanneer men de blouse in den rok draagt, een lange tallle- lyn ontstaat. Voor tallleur-costumes zyn de jasjes langer dit seizoen, vaak van lengte; voor sportieve deux pieces is het man teltje vaak kort, loshangend en voor het gekleede ensemble Is de mantel precies even lang als de rok. Blouses spelen by het terugkeeren der mantelcostumes weer een voorname rol in onze kleedlng. Ze zijn vaak getailleerd en worden byna in ieder geval in den roiii gedragen. Wit crêpe de chine en satyn en' by de wlt-hlauwe mantelcostumes rnari- ne-blauwe blouses, zyn de meest geliefde tinten en zydesoorten. By de sportcomplets ziet men echter ook wol en jersey-materialen. Met de lange rokken komen als van zelf de groote hoeden. Men kan dit sei zoen abnormaal groote modellen bewon deren. Bewonderen moet men de slerlyke ge bogen lijn en den niet al te hoogen bol; de hoed wordt evenals het vorig seizoen achterover gedragen. Lange rokken, groote hoeden, men vraagt zich af, waar biyft het opgestoken haar. Het haar wordt over het algemeen niet meer zoo kort gedragen. In plaats van regelmatig, is het gelegd in krul len, soms laag in den nek, over voorhoofd en wang, naar eigen smaak opgemaakt.' I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8