a Laatste Nieuws Amstërdamsche Beurs Cheque-koersen Fa. GEfiR. VAN DER MEER hèt adres voor Artistiek Beha'ngwerk r BEHANGSELPAPIEREN v.h. JAN DE VRIES V J «o kv e I J i - Chineesche toestanden It i ELCK WAT WILS K Hoe leeft de Amerikaan? De debatten in den Rijksdag WA TERSPORT De Fransche Kamer Rondvlucht door Europa LUCHTVAART De „Graf Zeppelin” geland MARKTNIEUWS Talrijke gebouwen vernield LANDBOUW EN VISSCHERIJ Drie dooden, drie zwaar gewonden Dultschland over onzen tuinbouw De actie van Gandhi Een reuzen sorteering, ook in de nieuwste Patronen Dessins eaz. enz. enz. ALKMAAR Telefoon 324 Het Parlement te West-Australië Ernstig mijnongeluk te Recklinghausen Moeilijkheden bij de Anglo- Egyptische onderhandellngen? Het ZILVERSTRAAT h. OUDEGRACHT - Tel. 781 v 1 o. O. "lied Intercontln Rubber Km Twee doodelijke ongevallen te Bochem Behang-linnen, Spijkertjes, Grondpapier, Haeertjes, Carton, Ziaken-deurnaalden, Plaksel N. V. Drogerij en Chemicaliërihandel „VRIESIA” Zaadmarkt Aardverschuivingen in Wales I *3 Mm /oor, dat in de diepte verdween Ie zaai van het Philharmon-orkest te heeft Zondag een ernstig ongeluk gehad. Op het oogenblik, dat het koor idium betrad, stortte dit plotseling in t geheele koor, dat bijna uitsluitend >uwen bestond, viel mee naar bei 47. 17. i waar 58. 5». 60 die zoo- MAANDAG 14 APRIL 1938 40. «1. 62. 4H tl I V' ^4 CAMBRIDGE—OXFORD 34'/t voor 26% tegen 118 536 Vele dames-piloten Berlijn zullen Prolongatie icame, gebouwen o. aardlaag het vervoer naar het Een opzienbarende arrestatie en I 48. 48. Hierboven een foto van de H. Hart-kerk aan de Oudwjjk te Utrecht, welker bouw Mgr. Jansen ter hand'nam en voltooide van Mgr. de eerste Pastoor was. In Ut het onderzoek is gebleken dat de palen, irop het podium rustte, grootendeels ver- md waren. - 45. 48. Het luchtschip ..Graf Zeppelin” is Zater dag na een tocht boven Zwitserland, die ne gen uur geduurd heeft, te 16.55 uur vlot ge land. Men heeft vrijwel dezelfde route ge volgd als bij den eersten tocht boven Zwit- sersch grondgebied. 63 64. 53. 51 55. M 57. „Nederland positie niet belangwekkende rapport van jnbouwcommlssie uit de Alg. issie bespreekt ook en vooral je met een woning nog meer zorgen je hoofd: de meubileering kost geld, i van waaraan Welnu, over MAANDAG 14 APRIL 1930 1919 1918 1916 1917 Vorige Koersen 160 178 155 124 114 104 82 62 231/, 82 59 tl. 12. 13. >4. Industr. Buitenland Anaconda Cert Fuik Rubber Separator Zweedsche Lucifers 37»/, 2H Yt 166 20 Koers 1.1» plaa] het en t uit 'vrouwen bestond, viel mee naar bededen. 12 personen werden min of meer ernstig ge- Klaarblijkelijk regeer'ng tot meer Rubber A’dam Rubber Bandar Dell Batavia Rub Rott. Tapanoell Serbadjadi Sllau Scheepvaart Hoil Amerika HJn dtto Gem Eigend Kon Ned Stoomb Scheepvaart- Unie.. Marine comm. Manne pref Mijnbouw Boeton Mijnbouw... Alg. Exploratie 9.74% 34.75% Suiker H V. A. Poerworedjo Vorstenlanden Actions idem Spoorwegen Union pacific Wabash Chic Milw St Paul Kansas City South Erie Rallr 9.70 34.70 12.10 2.48% 59.35 48.20’ l3.— 31.05 66.60 66.60 e 66.05 7.35 35. - 27. - 41. 42 43 50. 51. 52. Partje Brussel uonoen New-Vort Serum zunch Home Madrid Oslo stoctnoun Kopennagen Praag Weeaco Warschau 80 81. 83 84 88. 36. 37. De spannendste na den oorlog. De race van Brocklebank. i. Industrieën Marg Unie Calvé Delft Alg Kunstzijde Van Berkel’s Pat Nieuwe Philips Banken Koloniale Bank Indische Bank Cert. Handel Mi) Twee doodeijke ongevallen vonden plaats In de mijn Schlaegel en Eisen te Langen- Bochum. Een arbeider werd bedolven onder vallend gesteente en stierf den verstikkings dood. In een andere schacht van dezelfde mijn wilde een arbeider uitwijken voor een trein kolenwagentjes. Hij raakte met zyn hoolc de hoogspanningsleiding en werd op slag door den stroom gedood. ontleent xjjn bevoorrechte aan klimaat en bodem, doch aan «ijn economische positie Staatsleeningen 5% Nederland 5% Nederland 4H Neden 4H Nederl N.Ind.I926B LONDEjf, de 101% lOl*1.. 10C% 100% 98% 367 150% 121% 142 490 Petroleum Dortsche Petr Oaboes Kon Olie Perlak Peudawa Continental Oil 1) Van 739755 nam de H. Gregorius na mens den H. Bonifacius het bestuur van het bisdom waar; wijbisschop was de H. Ebo- anus. De Kamer heeft In den afgeloopen nacht de tweede lezing van de begroeting 1930—1931 beëindigd. De begrooting werd met 462 stemmen aangenomen. Men verwacht bij de behandeling in derde lezing nog eenige moeilijkheden inzake de pensloenverhooglngen. Tardleu zal zich' tegen een verhooging ver zetten en zal zoo noodig. de kwestie van vertrouwen stellen. en waaf- De samenstelling van het parlement van West-Australiè is dóór den uitslag van de jongste algemcene verkiezingen als volgt: Arbcidersparty 22 Zetels, Nationalisten 16 zetels, Landpartij 10 zetels. Onafhanke- lijken twee zetels. De nieuwe regcering zal worden gevormd door een coalitie van Nationalisten en de Landpartij. Joannes III 1322—1340 of 1341. Nicolaus. gewoonlyk de Caputlis ge noemd. 1341—1342, t te Rome in 1368 als kardinaal. Joannes IV 13421364 (werd prins-Ws- senop van Luik t in 1378). In de— Rijksdag heerschte hedenmorgen een ongewone spanning. Te tien uur hedenmorgen werd de ple naire zitting geopend, die de Zaterdag met kleine en wisselende meerderheden tweede lezing aangenomen agrarische en inciee'e voorstellen definitief in derde AMSTERDAM. 14 April Veemarkt 600 vette koeien, le kwaliteit f 1.081.15, 2e kwaliteit f 0.921.05, 3e kwaliteit f 0.76 0.86, mindere soorten f 0.660.72 per KG. slachtgewicht, 600 melk- en kalikoeien f 275 380 per stuk, 96 vette kalveren, le kwali teit f 0 84—0.90, 2e kwaliteit f 0.76—0.84 per K.G. levend gewicht. 45 nuchtere kalveren f 8—12 per stuk, 5 schapen f 3842 per stuk, 600 varkens, vleeschvarkens van 90 110 K.G. 1 0.84085, zware varkens f 0.82 0.84. vette varkens f 0.790.82, 66 paarden f 100—22‘i. ALKMAAR. 14 April. Veemarkt. 87 vette koeien j 250 tot 480. handel matig; 6 vetts kalveren ƒ50 tot 75; vette kalveren per Kg. 1 tot 140; 254 nuchtere kalveren slacht per stuk 8 tot 22; idem fok f 18 tot 28; 600 vette varkens zware per Kg. 0 67 tot 0.71. hande.l stug; Zouters 70. 173»/, 410 383«4 96’% 415 Naar SpAnje. De „Graf Zeppelin" zal waarschijnlijk in den komenden nacht opstijgen voor een tocht boven Spanje. Een juiste route kan nog niet worden opgegeven, aangezien de weersomstandigheden voor het oogenblik niet zeer gunstig «dn. Het luchtschip zal vermoedelijk vla het Rhonedai en de Golf van Blscaje Sevilla bereiken. Te Sevilla zal het luchstchlp voor enkele uren landen om van passagiers te verwisselen en post in- en uit te laten. Het oponthoud zal echter kort zjjn, aangezien de landingsmast nog niet ge reed Is en het gevaarte al dien tijd door mi litairen aan kabels moet worden vastgehou den. 2.48»/, 59.39% 48.25 13.05 31.05 66.60 66.95 66.62»% 7.37»% 35.10 De stad lyang, in het Westen der Noord- Chineesche provincie Honan werd niet min der dan 72 keer door verschillende Chineesche rooverbenden ingenomen en weer heroverd. De reeks rampen begon na de oiitruiming der eertijds zoo bloeiende stad, door maar schalk Feng, die terugwee k voor de voort rukkende regeenegstroepen. Meer dan 3000 inwoners, mannen, vrouwen en kinderen .werden door de verschalende rooverbenden, gevangen genomen en als gijzelaars mee gesleurd. Voor de watervoorziening van lyang hadden oorspronkeluk 100 bronnen gediend waarvan er echter momenteel nog maar 4 gebruikt kunnen worden, daar de overige 6 met de lijker der ongelukkigen zijn gevuld, die ofwel door de bandieten vermoord werden ofwel zelfmoord pleegden om aan de marte lingen te ontkomen. Eenzelfde lot trof Kunghsien een stad in hetzelfde district, die ook telkens weer door roovers overvallen werd en waar de huizen der welgestelde inwoners werden gebrand schat. Tengevolge hiervan is de stad zoo goed als uitgestorven. Volgens ruwe schatting werden daar niet minder dan 5000 huizen in brand gestoken, 10.000 koeien gestolen en baar geld ter waarde van 60.000 gulden meer dan 3000 inwoners werden tijdens de overvallen gedood en ruim 1000 personen werden gewond. De provincie Honan was van oudsher een brandpunt, van het Chineesche rooverwezen en sinds eeuwen hebben de benden daar hun hoofdkwartier opgeslagen. Daar was ook het strategische punt vanwaar zij hun opera ties begonnen. Toen Maarschalk Feng in de provincie het bewind voerde, had hij op energieke wijze de mistoestanden iittgeroeid en de meest beruchte rooverbenden vernietigd. Sinds Zijne onderbevelhebbers zich echter tegen Nanking verklaarden en in de verwarringen van den burgeroorlog geprikkeld werden, hadden de roovers wéér de overhand gekregen. Zij zijn op het oogenblik weer zóó sterk, dat er jaren kunnen verloopen, eer hunne macht vernietigd Tcdn worden. De „Daily Mail" weet te melden, dat in het verloop der Anglo-Egyptische onderhan dellngen zich ernstige moeilijkheden voor doen. aangezien de Egyptische minister president Vrijdag onverwachts eenige vér strekkende eischen betreffende den Soedan heeft geformuleerd. Hij zou o.a. geelscht hebben, het Suezkanaal als Egyptisch terri torium te erkennen en gemeenschappelijk door Engeland en Egypte te doen beheeren en voorts, dat Egypte een plaatsvervangend gouverneur voor den Soedan zou mogen be noemen en dat het bestuur van uen Soedan zou bestaan uit evenveel Egyptenaren als Engelschen. Tabak Dell Batavia Oude Dell Oostkust Senembab Maxwell De Londensche sportcorresp. van het „Alg. Hdlsbl.” meldt nog: De door Cambridge met twee lengten van Oxford gewonnen boatrace was de spannend ste sedert den oorlog en de tijd, 19 min. 9 sec. is op één na de beste, die in de laatste tien jaar is gemaakt. Een bewijs, dat belde achten ver boven het gemiddelde waren. De wedstrijd werd een persoonlijke triomf voor den slag van den lichtblauwen T. Brockle- bank, die hoewel hij in de eerste drie mijl vrijwel steeds bootlengte achtgr was vól komen kalm bleef en op het juiste oogen blik, toen Oxford verslapte bij de Dukes Meadows, een spurt inzette, die Cambridge naar voren bracht, op deZelide wijze als Cambridge in 1928 had gedaan Daarna kreeg Cambridge den binnenkant, vergroot te geleidelijk den voorsprong, tot er by Bar- ne.ss Bridge reeds licht tusschen de belde booten kwam en hoewel Oxford nog een spurt Inzette, maakte die slechts weinig in druk op de lichtblauwen. die daarna prach tig roeégnd met twee lengten voor langs den eindpaal gingen. Cambridge was na afloop volkomen frlsch, terwijl enkele leden van de donkerblauwen geheel uitgeroeid bleken te zijn. De wed strijd werd in harden regen geroeid, waar door het aantal toeschouwers op het Jaag pad lang zoo groot niet was als gewoonlyk. Cambridge heeft nu 41 maal gewopnen en Oxford 40 maal Éénmaal werd het .een dead heat. Dit is de eerste maal sedert 1862 dat Cambridge is voorgeraakt in het aantal overwinningen. Na den wedstrijd zonk bij Barness een roeiboot. De elf inzittenden werden na veel moeite gered. Het hoogst de Dtdtsche tl Enquête Comm den Nederlandschen tuinbouw. Zij wijst er uitdrukkelijk op, dat de groote Invoer van groenten uit Nederland lang niet in die mate aan klimatologische omstandigheden mag worden toegeschreven als algemeen wordt beweerd. De commissie is van meening, dat. Indien de bedrijven meer van éerwarmmg worden voorzien, de producten gelijk met de vroege Nederlandse .e op de markt «unnen komen. O>k in riü ru ien ze kunnen concurreeren. indlen de voorsprong, welken Nederland door geringere verwarm.ngsko -ten geniet, wordt »ecompenaeerc door lagere transport kosten. De voorsprong van Nedertend zou veeleer aan economische omstandigheden zijn toe te schrijven. Deze zijn in de meeste naar Dultschland exporteerende landen, volgens de commissie, aanmerkelijk gunstiger dan in Dultschland. Op de vraag, of Dultschland in staat is, de behoefte aan groenten en fruit uit eigen productie te dekken, meent de communie een volkomen bevestigend antwoord te kun nen geven. Afgezien van de econotnisch-polltieke voorwaarden, waaraan moet worden vol daan, zal, ter bereiking van dit doel, in de eerste plaats moeten worden gestreeld naar een verbetering van de productie, een meer uniforme sorteering en verpakking en een betere regeling van den afzet. In verband met den grooten Invoer uit het buitenland, wordt een verdere uitbrei ding van de koudegrond-cultuur niet wen_ «cheiyk geacht. In welke richting de groententeelt wél dient te worden uitgebreid, valt geheel en al af te leiden utt net verloop der markt- voorzlehtng in de verschillende maanden. Vooral in het voorjaar en den winter be staat er gebrek aan versche groenten van eigen productie. Het feit, lat dit tekort voor een groot deel wordt aangevuld door Ne derland, waar de omstandigheden niet zoo veel gunstiger zijn dan in Dultschland, is voor de Commissie voldoende bewijs, dat de cultuur van deze tusschen.ydsche productie eveneens in Dultschland zelf met succes kan worden bedreven. Daartoe is veeleer een wijziging in de inrichting der bestaande hedrijven noodig. dan het stichten van nieuwe glasbedryven. 14 April schijnt de Indische energiek ingrypen te nebben besloten. Zfj is althans overgegaan tot arrestatie van een der voornaamste leiders der natio nalistische beweging. Pandit Jawaharlal Nehru, voorzitter van het Al-Indisch Con gres,'die gearresteerd is wegens overtreding van het zoutmonopolie. De geruchten, dat Gandhi’s arrestatie aanstaande is, worden steeds hardnekkiger. Joannes V 1364-1371. Arno'dus II 13711378 'werd prins- btsschop van Xarik 1389'. Florent lus 1379—1383. Predericus III 1393—1423 Suedcrus 1423—1432 <t tc Bazel in 1439 als titulair-blsschop van Caesarea). Rudolphus 14321455. David 1456—1496 Frederlcus JV 14961516 'legde zfjne waardigheid neder, t te Lier in 1517). Phlllppus 15161524 Henrlcus II 1524—1529 'deed afstand., t 1552 als bisschoo van Freising). Het wereldlijk gezag der bisschoppen hield1 nu op Wilhelmus van Encxevoort 15291534 (verbleef als kardi<kal te Rome' Georgius 15361559 <t m het kloosteS van 8t. Amand bij Doornik). Aartsbisschoppen. Frederlcus Schenck Baron van fauten- burch 15611580 Eerste Provinciaal Concilie van Utrecht in 1565 Joannes Zwijsen 1853—1868 Tweede Provinciaal Concilie van Utrecht te ’s-Hertogenboech in 1865. Andreas Ignatius Bchaepman llhfK- 1883. Petrus Matthias Snickers 1883 1895 Henricus wan de Wetering 18951929. LONDEN. 14 April In het kolengebied van Wales, in de naoyheid van New- Tredegar, by Bargoed, heeft een groote aardverschuiving plaats gehad, waardoor, volgens deskundigen, een nrlllioen ton aarde in beweging is gekomen en de mijnen New-Tredegar ernstig bedreigd wor- f 200. Handel goed. NOORDSCHARWOUDE, 14 April 1930. 3300 Kg uien. Grove uien f 1.201 60; Uien 0.801; Drielingen 0 20—0.30; 2100 Kg. Peen (groote) 0.30; kleine 0.30; 27.200 Kg. Roode kool 2.90—7.60 5300 Kg. gele kool 3.20—5 10 33.400 Kg Deense he Witte kool 0 60—2.10. BROEK OP LANGENDIJK, 14 April (Langcndyker Groentenveiling). In de heden gehouden veilingen werd betaald voor; 15000 Kg. roode kool 4.408.30 2e soort 1.60—4.60; 10 000 Kg. gele kool 3.90— 4.80; 10.000 Kg. Deensche kool 0 60— 1 60; 1400 Kg. grove uien 0 70; Wortelen klei ne 0 30 AMSTERDAM. 14 April, De aardappel- prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 3 ladingen, zynde 2000 H.L. In een der gangen van de myn Reckling hausen I en H vond in de nabijheid van de mynaïdeeling „Sonnenschein” een ernsug ongeluk plaats. Bij het afschieten van een dynamlctpatroon stortte, evenals eemgen tijd geleden, een deel van het hangend ge steente In. waardoor drie mynwerkers wer den gedood en drie andere gewend. Twee mynwerkers werden op slag gedood, terwijl de derde tijdens ziekenhuis overleed. De drie gewonden zijn er ernstig aan toe. terwijl een vierde man licht gewond werd. ALKMAAR. 12 April. N.V. Eierveillng voor Hollands Noorderkwartier Aanvoer 270000 Kipeieren 56-58 450—480 58-60 4.60— 4.90; 62-64 4 90—5 60; Bruin 60-66 4.80 —5.60; 70.000 Eendeieren 4.504.80. HOORN. 12 April 1930 16 Melkkoeien f 320—400 5 stieren f 225—350; 51 nuch tere Kaïv. 1 10-16. 7 schrammen f 30-45; 170 Biggen f 2433 43 schapen f 3445; 1 paard Stel: we lezen ergens, dat Iets In de Ver-" eenlgde Staten 10 dollar kost Dadelijk gaan we aan het rekenen: dat staat gelyk met ongeveer 25 gulden bij ons. En daarnaar gaan we conclusies trekken omtrent de le vensvoorwaarden van den Amerikaan. Glad verkeerd! Om over den levensstandaard van een ander land te kunnen oordeelen moet men geducht op de hoogte zyn van allerlei détails en eigenaardigheden in betrekking met de loonen cn is het niet voldoende even uit de vreemde munt te „transponeeren" in de eigene. En dan is men er nog niet, want ook die loonen moeten weer beschouwd wor den in verband met allerlei dingen zooals: plaatselijke omstandigheden, winstkansen, de kosten aan ’n huishouden verbonden.... En dan kan men met le cyfers in de hand aan het vergeiyken gaan: zoo kan men in Ame rika een goed onderhouden 2e hands autootje koopen voor 100 dollar, dat is dus ongeveer f 250 Bekijken we de zaak van n anderen kant in betrekking tot het arbeidsloon, voor z’n uurloon kan de Amerikaan 't algemeen méér koopen dan de Hollander. Arbeiders en ambtenaren verdienen daar doorgaans méér. Maar daarvoor wordt dan ook meer arbeidsprestatie gevergd. Ambte naren. zooals boekhoudeis. bankbeambten, e.d. verdienen tusschen de 25 en de 60 dol lar per week. Er zyn zelfs betrekkingen die 150 dollar geven. Een ambachtsman rekent op een gemiddeld weekloon van 27 dollar maar daar staat tegenover, dat sommige be roepen erg uit den koers gaan. De arbeiders in de boomwol-industrie in het Zuiden der Vereenigde Staten gaan met 17 dollar naar moeder de vrouw, maar de werklui in het krantenbedrijf te New York krygen van 40 tot 45 dollar. De dienstboden staan er ook lang niet kwaad voor: die sleepen van hun mevrouwen per maand van 10 tot 30 dollar weg en genieten bovendien nog vrye wasch, kost en Inwoning. Er zijn er zelfs, die nog meer verdienen, maar die zijn dan ook by- zonder bekwaam en netjes en laten zich niet als duvelstoejager gebruiken: ze verzorgen de kinderen, koken den pot wel A raison van 10 A 15 dollar per week! Ze kennen daar een arbeidsweek van 44 tot 48 uren. En wat moeten de Amerikanen daarvan uitgeven? Verreweg het duurste is er het wonen. Onder de 600 dollar komt men niet klaar met een middelmatige woning van drie kamers. De huurpryzen voor kleine wonin gen zijn zelfs gewoonlyk hooger: van 1000 tot 1500 dollar, ’t Is daarom te begrijpen, dat jong getrouwde lui, vrijgezels. ouderlooze jonge dames er verreweg de voorkeur aan geven, om te wonen in een z.g. „boarding house”, zoo iets als onze pensions, maar dan heel wat comfortabeler en prettiger. Ze be talen daar voor een kamer met volledig pen sion 10 tot 25 dollar per week, dat hangt na tuurlijk af van ’t comfort en van den stand. In kleine hotels dok je een dollar per dag en daarvoor word je op je wenken be diend.... ’t Is duidelyk. dat men daar dus heel wat voordeeliger kan wonen in zoon pension. Daar komt nog bij, dat zoo n in richting vaak van alle gemakken voorzien is; men vindt er een kleine bibliotheek, een kleine leeszaal, waar verschillende kranten aanwezig zyn, een muziekzaal’t Is dan ook geen wonder, dat zelfs families van vijf, zes personen met pleizier afstand doen van een eigen woning, want behalve de huur, heb 1 A«n enfin er zijn een massa dingen, waarover je je in een pension niet druk hoeft te maken. Ook kan men op gemeubileerde kamers gaan vronen. Eten doe je dan maar in een van de veie, uiterst-goedkoope restaurants, die er te vinden zijn in de buurt van de werkgele genheden. Van zulke eetzaakjes zijn er le gio: op alle hoeken van de straten kun je ze vinden, waar je voor betrekkeiyk een kleinigheid je buik flink kunt vullen, win kels, waar Je voor een belachelijk beetje al lerlei lekkers kunt krygen: snoepjes. Ijs ijs water en andere ververschlngen. Juist in derge’tjke kleinigheden weet men het leven van den Amerikaan zoo aangenaam te ma ken. Zoo heeft men gratis radio, de benzine is veel goedkooper dan by ons, de autostal- ling kost een prikje en hij rijdt met zjjn wagen over heerlijk geplaveide wegen. Kleeren heeft men al voor ’n dollar of veertig. Amusement is er volop en niet duur. Honderden bioscopen, opera's en revue s lok ken dagelijks de menschen in elke stad. En bij allerlei „ultverkoopen” wel zoo iets als by ons, maar dan veel grootscher, kan hij ♦oor een koopje van alles op den kop tik- Verschillende dames-piloten zullen deel nemen aan de 3.000-myls-rondvlucht door Europa, welke met Paschen georganiseerd Wordt door de Heston Park Mlllng Club te Middlesex. 20 Lichte sportvliegtuigen zullen Donder- derdagmorgen vroeg van Heston Park ver trekken. De rondvlucht zal 11 dagen duren. Bezocht lullen worden Brussel, Keulen. Frankfort. Stuttgart. Friedrichshafen, München. Wee nen, Praag. Dresden. Berlijn, Amsterdam, de Zuiderzee en Ostende. Ónder de d elnemers bevinden Izich niet uitsluitend dames. van 'den. Duizenden on kolen zijn reeds afgeschoven in de richting van de hoofdstraat en van de spoorbaan, waardoor het geheele verkeer is stilgelegd. Talrijke gebouwen o. a. de machinehal van de nujn. werden vernield, een zeer xware muur, die gebouwd was ter beschut ting van den spoorweg en tot schoring van de schacht, werd ingedrukt. Ongeveer 400 A 500 M. van de straat is geheel verdwenen. Pogingen om de afschuivende door stutten en schoren tegen te houden, bleven, vergeefsch. De geheele mijn, waarin 600 4 800 arbei ders werkzaam zijn, loopt gevaar geheel te worden ingedrukt. De huidige aardverschuiving is een her haling van de aardverschuiving van 1905, toen men haar toeschreef aan onderaard- tche aardschulvingeq, tengevolge van den hevlgen regenval ea den zwaren winter. Het is echter de vraag, hoe ver ook het uithouwen der mijngangen, oorzaak van de aardverschuiving kan zfjn. -< _r- Wilhelmus I 1064—1076. Conradus 1076—1099 Burchardus 1099—1113. Godebaldus 1113—1127, t 1128 als Be nedictijn. Andreas 1127—1138. Heribertus of Herbertus of Hardbertus 1138—1150. Hermannus 11501156. Godefridus 1156—1177. Balduinus II 1177—1196. Amoldus I 11961198 (te Rome'. Theoderlcus I 1198 (te Padua). Theodericus II 1196-1212 Otto I 12121215 (op reis naar Rome). Otto n 1215—1226 Wllbrandus of Willebrandus 12261233 Otto Hl 1233—1249 Gosulnus of Goeswinus 1249. Henricus I 1250—1267 (bygenaamd van Vianden). Joannes I 1267—1290. Joannes II 1291—1296 (bygenaamd Zyrich). Hy werd naar den zetel van Tool overgeplaatst. Wilhelmus H 1296—1301. Guido 1301—1317 Frederlcus II 13171322. Jacobus 1322. ken. En de gekste dingen kan men krijgen op afbetaling. Doodgewone menschen wonen in luxueuze huizen, rilden in een prachtlgen auto, leven overigens heel bescheiden en blijven jarenlang maar ..afbetalen". Een klein kunstje is het voor iemand, <fie een vaste betrekking heeft, om zich een huisje te koopen. Dat gaat heel gemakkeiyk: je gaat naar een soort bank en dan mag je je huisje in vyf. acht, tien Jaar afbetalen. Zelfs met een groot huisgezin is het voor den Amerikaan mogelijk ook met een klein inkomen te sparen en af te betalen Want de dagelyksche levensmiddelen zjjn er hiterst goedkoop: conserven, fruit, sla, vlsch, ge vogelte.... De oester is er een volksvoedsel. De Amerikaansche arbeider heeft Inderdaad Zondags zijn „poule au pot”, zjjn kippetje in den pot wat Hendrik de vierde van Frank rijk immers zijn onderdanen beloofde als de hoogst-bereikbare zaligheid) en die ar beider vindt dat heelemaal nletat bijzonders. Er worden goede zaken gemaakt en dat komt door de voortreffelijke organisatie: ze begrijpen daar, dat het van den grooten om zet komen moet en dat de waar goed en goedkoop dient te zijn. Groote winsten zyn uit den booze het geheim van Fords suc ces ligt in zijn methode: hij verdient op een .Auto” van 250 dollar maar 10 dollar. Maar heeft dan ook een reusachtigen om zet! Zoo heeft een firma in New York hon- alechts in fii lering zal behandelen. Elk der partijen heeft 1% uur spreektijd, doch men neemt aan, dat geen der partijen den vollen spreektijd zal gebruiken. 7 Alle partyen doen hun best de afwetige leden op te sporen ten einde hen aan te manen, de zitting by te wonen Zaterdag ontbraken 24 leden der sociaal democratische fractie, doch hedenmorgen was de 8. P. D. er in geslaagd reeds 12 der ontbrekende fractieleden naar den Ryksdag te ontbieden. Twee andere sociaal-democraten zyn on derweg. Men zal waarschyniyk tracht de debatten zoo lang mogeiyk te rekken, tot de treinen, waarmede de verschillende afgevaardigden naar zij geseind hebben, arriveeren. binnen zijn Wanneer men bedenkt, dat het regee- ringsvoorstel om de agrarische en de finan- cieele regelingen met elkaar te verbind en. slechts met een meerderheid van 12 stemmen is aangenomen, dan begrijpt men, dat het resultaat van heden met spanning tege moet wordt gezien Ook de overige partijen, zoowel de oppo sitie- als de regeeringspartyen, doen al het mogiyke om hun fracties voltallig aan de Ryksdagritting te doen deelnemen, zoodat zelfs eenige afgevaardigden, die ziek zyn, naar den Rijksdag worden gebracht om aan de stemming deel te nemen derden aardige winkeltjes geopend. Je voor een paar centen een glas limonade kunt krygen Andere dranken worden er niet verkocijt. Er wordt fabelachtig veel omge zet en natuuriyk is de verdienste naar avenant Een feit is, dat de Amerikaan zeer gesteld is op al deze kleinigheden veel kunnen bijdragen tot veraangenaming des levens. Auto, levensmiddelen, woning, afbetalingszaken en meer van die kleinigheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10