DE WILD Simon Trijbetz, SIMON DE WIT Simon Trijbetz, I Uverijselsch Dagblad VROOM EN DREESMANN - ALKMAAR JAN METZ 9 8 BEKENDMAKING SLECHTS DEZE WEEK! BURGERS E. N. R. A. W. BERNARDS MEISJES Parapluies EXTRA AANBIEDING VOOR DE PAASCHDAGEN B. GEERS Vroom Dreesmann - Alkmaar vragen Bekwame Hulpverkoopsters voer den Zaterdagavond van 7-10 nar Zich te preaenteeren na 7 uur I Meubelfabriek „Eik en Linden” LINDEGRACHT S. KRONf Wel. hoe laat spreken wc af? SCHOONMAAK-ARTIKELEN Vanaf heden tot en met 19 April Langestraat 47 t VOOR DE FEESTDAGEN PAASCHBROOD Guus Klünnen Langestraat 47 STOOMWASSCHERIJ Beslissingswedstrijd tusschen PROF. DROST m bij PROF. v. 4. LAAN ning. voor zeer billijken prijs. TOON MOLENAAR R.K. MEISJE KIPPENHOKKEN TE KOOP t met decor 29 ct. Biertumblers met Theepotten diaken bodem. 6 voor 59 ct. LAAT 111 69 Ct. 36 Ct. 78 Ct. 12 ct. 96 ct. helder 7ct. 98 ct. 62 ct. f4.20 82 ct. mar- 16 ct. 97 ct per stel 97 ct. 23 ct. t VAKKUNDIG ADRES zs goedkooper LANGESTRAAT 78 ALKMAAR DANKBETUIGING Vrijdag 18 April op Heerlijk a.s. (Goeden Vrijdag) GESLOTEN Laat 148 - Tel. 671 Gele zeemdoekies Prima Boenders Zwabber met stok J aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 12 ct. 14 ct. 9ct. W aschboenders Scharlo - Dinsdagavond 8 nar1 r i De grootste keuze - Lage prijzen Eigen reparatie-inrichting Diepe en platte borden mooi randdecor Diepe en platte borden prima 6-deelig nest schalen, wit 6-deelig nést schalen. decor Melkbekers, alle kleu ren. 3 voor Pracht-theebladen, groote maat Theebladen met tegel. grootste maat Broodtrommels, alle kleuren, m. 1 Broodtrommels, mer-kleur 9ct. 7cL 8cL 2 ct. Prijzen vanaf f67.50 Gereedschappen voor den LAND- EN TUINBOUW Lnxe Bakkerij „De Spaarpot" DE WINTER’S BANKETBAKKERIJ TELEFOON 596 HOOGSTRAAT 5 Dames- en Heeren TIMMERLIEDEN GEVRAAGD bU F. TUIN, -t Zand N.-fa. VEILING VAN POTPLANTEN, SNIJGROEN EN SNIJBLOEMEN |W" VOOR DE A.S. 'FEESTDAGEN “WC FIJNE BANKET ALLERHANDE ZO cent per on» R. K. DIENSTBODE TE KOOP R. K. Huishoudster F. B. DE SWART Beschuit- en Koek trommels. alle kleuren Zeemlappen vanaf Vuilnisblikken Meubelwas. alle kleu ren Prima Schoencream 9 et. Kachelborstel Riet handvat 59 ct. 14ct. 14 ct. Prima Huishoudtrappen. per trede 29 cent. II Ct. 8cL f 5.90 f Handstoffers 16ct. Handstoffers, zuiver haar Porseleinen Koffiekan nen met decor WOLLEN STOFFEN NETTE WERKSTER EGMOND AAN ZEE i Tg V --- Kop en Schotels. ?oud- lijn, 6 voor .lap. Kop en Schotels. dun porselein, 6 voor ATTENTIE Daar is de grootste keuze Kastpapier, per dozijn Punaises, per doos Kastpapier per rol17ct. Zinken Emmers 62ct. AsbestDiaatles 7 ct. Scboorsteenzeil. ncr el 12 ct. Groote sorteering STIER beschikbaar Te koop 10.000 Roodekoolplanten by O. DEKKER Hzn Waarland, Haren cars pel. Koffie-, Suiker- en Theebussen, alle kleu ren. van vraagt nette meisjes. Hoog loon 30 a 40 ton Koemest VRAAGT PRIJSOPGAAF Dekschalen, 3-pers. 59 Ct. Japansche eierdopjes, 42f, Z9 T afeireilen Koperen Pansponzen.8 ct. Ijzeren Pansponzen 4 Ct. Kleerkniipers. 25 voor 9cL Vaatkwasten 8ct. Closetpapier. 10 rol v. 49 Ct. Closetplankjes Goud- en Zilverbrons Polschulers. prima miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH f 1.29 49 ct. 6 st. 49 ct. Straatbezem met stok 36 Ct. Luiwagen met stok 27 Ct. Mattenklopper 26 Ct. Groote Sponzen 16 Ct. mu 18*4. brengt deze week bijzondere koopjes Het Bestuur van de Alkmaar- sche Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel bericht, dat de kantoren van hare leden blMON DE WlT’s PAASCH-RONDJES een nieuw en heerlijk koekje, per pond 19 ct. ONZE BEKENDE PAASCHMOPJES per 14 pond 19 ct. FIJNSTE BANKET ALLERHANDE per V2 pond 37*4 ct. SIMON DE WlT’s SCHILLETJE extra fijn, per flesch 85 ct. SIMON DE WIT}s ADVOCAAT, bijzonder ipn te bevelen per 1/1 flesch 125 ct. per 12 flesch 1. 6-5 ct. Deze reclame betreft onze winkels door het geheele land. Bezoekt de monsterzalen van de t Brood bordjes, mooi randde<j»r 12 ct. i Cdlleen kwaliteitsartikelen en goedkoop I VERFWAREN van 1 uur Tulbanden en f Ziet onze etalages i i Wafeldoekies I Dweilen f, I k koopt men bij het reeds jaren gunstig kend staande I 1 1 r 1 I Namens het Bestuur. VAN DIJK. Secretaris. Groote sorteering Beleefd aanbevelend Brood hord les, wit De Besturen van de Alkmaarsche Export veiling en Bloemlstenpatroons- vereenlging berichten, dat de aanvangt op WOENSDAG 16 APRIL a.s., ’s morgens 9 uur. Bloemen en planten moeten minstens 1 uur voor den aanvang aanwezig zijn. GEVULDE KOEKJES 24 cent per ons GOUDSCHE SPRITS 12 cent per ons ZANDRONDJES 10 cent per ons HEERLIJKE CAKE 26 cent per ons DIVERSE GEBAKJES 7 cent per stuk PAASCHEIEREN vanaf J.5 cent per stuk HOOFDKANTOOR ZWOLLE A ADVERTENTTEN: 1-5 regels f 1.25, elke regel meer f 0.25. Jaar- abonnement. 900 regels 20 ct, per regel. lUüu regels s 17 ct. per regel. 2000 regels h 15 ct. per regel, 3000 regels 13 ct. p. r. Ingex. mededeeNngen dubbel tarief: op do 2e pagina driedubbel de groote louses gr Tissue Sport, l30cJ\4. breed, de nieuwste dessins voor n rac mantelsJ." Terstond gevraagd een flinke leeftijd 18 jaar. Loon 30.per maand. Br. onder No. 8125. Bur N. H. I Dagblad. .Wrigley’s na eiken maaltijd", zeggen doktoren en tandartsen. Het be vordert de optjevertering en hondt bet gebit eeboon. voor geringen prijs een twee-persoon, pitch-pine ledikant, too goed als nieuw, met springbak en prima vee- j 1 renbed. Te bevr bij Cl. v. STRAA- TEN, agent van dit blad te Heiloo. t gevraagd bij R. K. Weduwnaar met i 2 kinderen, in Alkmaar. Br. ond'.r I No. 8146. Bur. van dit Blad. Soie de Sequana, 100 c.M br., schitterende bloem- jq dessins v. japonnen 1.45 Frisson de Soie, mode voor zijden bli 20 udj modetinten vroeger lunchroomhouder, te Hilver sum. thans zonder beroep te Alkmaar, opgeheven bij gebrek aan actief. Mr KRAAKMAN, Curator Alkmaar, 12 April 1930 Heden overleed na een korte ongesteldheid, voorzien van Je H H. Sacramenten der Sterven den, onze geliefde Moeder. Be huwd- en Grootmoeder TRIJNTJE GROEN Weduwe van F. Noordstrand in den ouderdom van 73 jaar. Namens de bedroefde kinderen. Wü bevelen de overledene iu uw gebeden aan. 1 Veld, April 1930. Oude-Niedorp. Heden overleed in het St. Jo- zef-Gestlcht, te Heel, onze ge liefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom THEODORUS KONIJN in den ouderdom van 52 jaar. A M. C. LOHMAN— KONIJN A. J. B. LOHMAN en kinderen Alkmaar. 11 April 1930. Eenige en algemeene kennisgeving Tweed Moucheté, 130 c.M. breed, de nieuwe Tail- n leurmode 1930«J. CIS, Olie ft CO koperband 1.3a Adres: V. LEEUWENHOEKSTR. 33, of houtwerf Bergerweg, Alkmaar. Georgette Manteau, I30cM. breed, wollen georgette q «c voor mantels nouveauté 3.^° Toile de Soie, 75 c.M. breed moderne kleuren, speci- aal voor blouses 1.45. 1 TT>eidcn dca hcelen, dag •D bard gewerkt. Tóch ■iet moe. Ze verheogen zieb op een bioscoop of een dancing, of op bet voomiuiebt met bon ken- nlasen wit te gaan. De familie TERRA betuigt haar dank aan de Brandweer van*t Ve:d en aan den heer P. Burgmeyer en belang stellenden voor het behoud van hun huls gedurende den brand van 1 café van den heer J. Brouwer. •t Veld. April 1930 Hiermede vervullen wjj den treurigen plicht u kennis te ge- ven van het overlijden in het St. Elisabethziekenhuls te Alk maar, voorzien van de H.H. Sa cramenten der Stervenden, van onzen geliefden Vader. Behuwd- en Grootvader KOENRADUS VAN DUIN in den ouderdom van 74 jaar Namens de Familie. N. VAN DUIN. Egmond aan Zee. 12 April 1930. Gevraagd een 2 dagen per week. J. M. GROOT. Langestraat 32. Alkmaar. Blazentof, 130 c.M. breed. >n 5 kleuren, zeer modem yr voor meisjes en jongens 1.’® Tiasus Anglais, 130 c.M. breed, modieuse tweed- n qz> kwaliteit, spörttinten Crêpe Caïd, 130 c.M. breed, zuiver wol in nieuwe qc voorjaarstinten1. (perezen Moscovisch i Koekjes, Ge bakjes in groote verschei denheid. Kwaliteiten uit Hiermede betuigen wij onzen hart-*- Hfken dank aan de Eerwaarde Zusters I van het 8t. Ellsabeth-ziekenhuls. Reo- tor en Dokter voor de lieldevolle be handeling aan onzen besten Vader bewezen. Namens de FamUie: N. VAN DUIN. zacht en de H.H. In de op 11 April j.l. geplaatste Dankbetuiging wordt o.m. dank ge zegd aan dr. Bromberg. Dit berust op een abuis en moet zjjn Zeergel. Heer Dr. Sluymer. De familie TROMP. Bergen, Bergermeer. Herbézijde, 80 c.M. br., -- 20 um modetinten03 Bij vonnis der Arr. Rechtbank te Alkmaar van 27 Maart 1030 is het fail lissement van La Mode Gra- cieuae met de nieuwe zomermo- dellen weder ver krijgbaar met 20 gratis knip-yd Q patronen v. n.m af voor het publiek zullen zijn Tweedstof, 130 c.M. breed, v. zomermantels, sport- co dessins2.40 I Gevraagd met 1 Mei omstreeks 15 jaar bij C. DUINEVELD, \ferl. Meerweg. Breezand. Wollen ruiten, 90 c.M. breed in de mod. dessins I .W Dekgeld vanaf 250 per koe C. BOEDER. Oterleek Kunstzijde, 70 c.M. breed, veelkleurige bloemdes- sins49, «J® ea rookca verdwijat de adem wordt gezoiverd. te koop bü J BRAMMER. Diepsmeer. Oud-Karspel. Wjj hebben in voorraad Kippenhok ken in diverse ma*en Zeer gernakk"- lUk verplaalsbaar. Worden ook geleverd volgens teeke De DIRECTEUR der GEMEENTE WERKEN van ALKMAAR VÓÓR OF OP 18 APRIL 1930: le. Het weghalen, onderhoud en plaatsen der kachels in gemeente- gebouwen, vóór of op 22 April 1930: 2e. Het vervoeren van zand, basalt, grint, enz.; 3e Het leveren van zand of het leveren en vervoeren van zand; 4e Het leveren van bespanningen voor het vervoer van materialen. Bestekken en voorwaarden liggen ter Inzage aan het Bureau der Gemeente werken en HJn aldaar te verkrijgen ad 25 cent per stuk. 6 voor Kunstzijde, 70 c.M. breed, in 12 uni modetinten 55, aa Twee soorten: de P. een xnivere pepernrant- smaak, - de Spearmint» een pittige krnizemnnt' •maak. Slechts 5 cent per pakje - tóch het allerfijnste wat bestaat. HHK-17 Charmelaine, 130 c.M. 95 breed, iets aparts4.“° Alkmaarsche Bank De Bank van Wissellnk Hoomsche Crediet- en Effecten bonk Firma de Lange en de Moraaz Nederlandsche Landbouwbank Nederlandsche Middenstandsbank Noorder Bank Noord-Hollandsch Landbouwcrediet Rotterdamsche Bankvereenlgirig Ze wetea bij ondervin ding, dat Met een friaschcn wond, men zich ook frisch voelt. W rigley's Kauwgom verfriacht mond en ver hemelte beter dan cenige andnm versnapering. Na smaak van eten, drinken SkWRIGLEYS SDw 1 mmiWOQH I PAKJU Popeline, 80 c.M. breed, voor japonnen en kinderjur- wn ken, modetinten1.20 9 DOOR DUIZENDEN GELEZEN UIT ALLE STANDEN. IS MEN VER- ZEKERD DAT ELKE ADVERTENTIE DAARIN GEPLAATST. SUCCES HEEFT Heden overleed kalm, voorzien van Sacramenten der Stervenden, onze Innig geliefde Moeder. Be huwd-. Groot- en Overgroot moeder MAARTJE TESSELAAR, Wed. van P. van Westen, eerder van Wich Kok in den gezegenden ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam: P. TAKKEN. N. TAKKEN—KOK. ■t Veld. 14 April 1930. De Uitvaart zal plaats hebben Woensdag 16 dezer, v.m. 9 uur. in de Parochiekerk van den II Mariihus te 't Veld, waarra Begrafenis. Heden overleed, na een korte ongesteldheid ons innig geliefd Zoontje en Broertje JACOBUS CORNELIS in den leeftijd van ruim 3 jaar. JAC. ZOMERDIJK. M H. O. ZOMERDIJK— V. d BERGH. TONNY. HENRI. THERESIA. Behagen. 13 April 1930. Eenlge en algemeene kennis geving. Nattélaine, 130 c.M. breed, voorjaaritinten, voor mantel.I.70 7 Li

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11