IN EN OM ALKMAAR Burgerlijke Stand Alkmaar UIT DEN ALKMAARSCHEN RAAD DERDE BLAD BLADZIJDE 1 MAANDAG 14 APRIL 1930 OFFICIEELE MEDEDEEUNGEN PROVINCIAAL NIEUWS STADSNIEUWS INGEZONDEN KERKNIEUWS VRAGENBUS Faillissementen - Aanrildingen Auto in de sloot Bijtijds gered Naam). Vennootschap A. F. Kerrebijn’s Glashandel Emmabloe m-collecte Pootvisch met Rijkssteun WARMENHUIZEN Motor-ongeval met doodeiijken afloop Brievenbus Schermerweg T VELD Ingekomen personen Ernstig ongeval OUDORP 'W en Wethouders Tan Alk- lid der commissie van bijstand kwestie en Wethouders van die Waarom, vragen ongelukken kwamen niet niet Omtrent n< op- Metius- van Een notaris heeft het spe- faUli edel lük :nlng. De routine- Oók bulten het advies van O. O. om, was het voorstel van B. en W., om aan den di recteur der Lichtbedryven een jaariyksche Hoogachtend M. N. VOORMAN. Oedlpl. schoenhersteller. ROOSTER DER RETRAFTEN 8T. PETRUS CANISIUS RETRAFFENHUI8 TB BERGEN N.-H.1 Door het achterultrUden van een auto, be stuurd door D. B. te Ursem, reed Zaterdag morgen deze wagen tegen den muur van den accijnstoren De toegebrachte schade werd met gemeen tewerken geregeld. AR. 14 April Heden is alhier rd de eeijige ultdeelingsiyst In het nt van den heer J. Karemaker te met een ultkeering van 4.41 pet. De groei 4t soort visch gaat zeer snel en binnen ^Jaren bereiken sy de vereischte maat rfvangen te mogen worden, alhoewel aXl aan den maat zijnde, de groei meer ■vang (gewicht) toeneemt, hetgeen tn I JJ. nog bleek by het vangen van 5 krpers op een dag, welke een geaamen- wicht hadden van 82 po<xl. „What Is In a name?” moet eens de groote Shakespeare gezegd hebben. *t Zal wel zoo zijn, maar de heer Sietsma was het toch zeker niet met hem eens, toen hij Donder dag een pleidooi hield, om den titel klerb- boekhouder te vervangen door het voornamer klinkende: boekhouder. B. en W. bleken óók voor deze meer juiste titulatuur te voelen en aangezien het nu sleept. Ook de luxe-auto schade. Persoonlijke voor. De politie stelt een onderzoek in. burgemeester A. KOELMA, secretaris. Zaterdagmorgen cm 11 uur is in de Hee- renstraat een groentenwagen van den heer Th. Westra, alhier, omvergereden door een vrachtauto, waarvan de bestuurder onbe kend bleef, doch het nummer bekend is. Er kwam schade aan de weegschaal en de groenten op den wagen. De politie onderzoekt het geval. Vraag I: Is een hypotheek-acte. door een particulier geschreven en daarna geregis treerd, van kracht? Het is te doen om de hooge notariskosten te vermijden. Vraag II: Moet men hiervoor nog specl- DIENSTPLICHT Bekendmaking van uitspraken in zake vrijstelling De Minister van Defensie heeft omtrent de aanvrage om vrijstelling van den dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaarheid, betreffen de den hieronder genoemden persoon, de uit spraak gedaan, achter zijn naam vermeld: Cornells Zwaan, lichting 1926. Uitspraak: voorgoed. Tegen deze uitspraak kan ulterlljk den tien den dag na den dag dezer bekendmaking in beroep worden gekomen door: a den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt door diens wettigen vertegenwoor diger: b. door elk der overige voor deze gemeente voor dezelfde lichting Ingeschreven personen of door diens wettigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift daartoe moet met rede nen zijn omkleed en worden Ingediend bij den Burgemeester ter secretarie dezer ge meente. afdeeling Militaire Zaken, die voor de doorzending aan de Koningin zorgt. Alkmaar. 14 April 1930 De Burgemeester van Alkmaar, V/ triDhuAAR. Zaterdagmorgen om ongeveer 11 uur reed op den Bergerweg een luxe auto, toebehoo- rende aan Ir. Ringers, tijdens een proefrit, doordat het stuur weigerde. In de langs den weg gelege^sloot. De auto, een Willys Knlgt, bestuurd door een chauffeur van de Nassaugarage. alhier, kwam met de vier wielen In het water te staan. De chauffeur kwam met den schrik vrij. Met behulp van een mositage-wagen van de fa. Jac. Met, werd de auto weer op den weg gebracht en op den kraanwagen naar de garage gebracht. Zaterdagmiddag om 6 uur viel op een on bewaakt oogenbllk het 8-jarig zoontje N. K. van den heer J. K., wanende St. Jacob- straat, by de vlotbrug In het kanaal. Door den brugwachter 8. van M. werd het ventje bUUjds uit het water gehaald Naar wy vernemen, zal op de morgen te houden Algemeene Vergadering van aan deelhouders een dividend van 6 pCt. over 1929 worden voorgesteld. (Vorig jaar 5 pCt tor naar Duitschland is getrokken bü zijn terugkomst aan de Nederlandsche ambtena- ren onkosten heeft te betalen. Het antwoord op die vraag is ontkennend. Vraag: Mag een patroon bU de uitbetaling van het loon geld afhouden omdat een ar beider op het bouwwerk per ongeluk een ruit gebroken heeft? AntwoordNeen. Vraag: Ik heb een kater, die zich regel matig likt. Daardoor krijgt hij veel haar naar binnen en moet steeds overgeven Wat moet ik hiertegen doen? Antwoord: Dat zal na het verharen na tuurlijk wel overgaan. Vraag: Hoe moet Ik een lichte beige hoed schoonmaken Antwoord: Wat voor stof la het? Daar hangt natuurlijk veel van af. Vraag: Ik heb onlangs van een onbekend persoon twee loten gekocht. Van de Utrecht- sche loterij zou ik daarna een trekklngz- Hjst ontvangen moeten hebben, die heb ik echter nog niet ontvangen. De trekking heeft plaats gehad op f7 Maart JX Zouden mers waren 20 239 en 19.941. Antwoord: Wij kunnen uw vraag niet be- het nu belde nieten geweest zijn? De num- antwoorden. omdat wy niet weten welke lo- tery u bedoelt. Bovendien houden wij van dergeiyke lotertjen geer aanteekenlng. De Zaterdag hier ter stede gehouden Em- mabloem-collecte heeft opgebracht f 96095; bet vorig jaar t 95892. 30 Aug.—2 Sept.: Mannen St. Ignatluaclub. Amsterdam, f 650. H Harten. Door bemiddeling van de Nederlandsche Heldemaatschappy te Arnhem is wederom eer. groote hoeveelheid jonge edelkaper uit gezet in het door den Alkmaarsche Henge- •*arsbcnd gepachte vlschwater aan den Hulgendyk (Kom van Oudorp). De groei vanrd"-1 enkeh om et mm in oc VERTROKKEN PERSONEN B. Dykstra, geen, dienstbode, van Lange- straat 64 naar Amsterdam. O. O. Vonk en gezin, zonder beroep, van Nleuwlandersingel 45 naar ’s-Gravenhage. M. M. Wramenhoven, L. d. H„ luitenante L. d. H van Llmerhoek 40a naar Amster dam. J. Wittenberg en echtgen. geen, zonder beroep, van Oeesterslngel 59 naar Bergen. J. Veltkamp. geen. cand. deurwaarder, van Rochdafestraat 38 naar Amsterdam. W J. M. Gotten. rk, kellner, van Lange- straat 70 naar Bergen. J. Ph. Kontng en gezin, geen, directeur Telegraafkantoor, van Kenn. Straatweg 161 naar Heiloo. G. Jonker, n.h.. dienstbode, van gracht 7 naar Oterleek. J. Timmer, geen, dienstbode, van Nleuwe- sloot 32 naar Ooterleek. H. E. L. Schilling, r. k., pianostemmer, van Koningsweg 37 naar Amsterdam. W J. F. du Pont en gezin, r. k., arbeider, van Baangracht 12 naar Zaandam. Wed. 8. L. Verhovee. nil., van Oudegracht 43 m»r Zeist. M. Bley, gk-, dienstbode, van Wilhetenlna- laan 11 naar Zaandam. X A. Metselaar, r. k., monteur, van van der Woudestraat 23 naar 's-Gravenhage. J. A. A. Kerseboom, e. 1., leerl. montuer. van le Landdwarsstraat 9 naar den Helder. J. W. Oosterink en gezin, n-h opperman, van Hoeverkade 12 naar Naarden. E. Epking. eJ. koopan, van Zocherstraat 26a naar Duitschland H. Driessen, geen, kappersbediende Llmerhoek 42 naar Hoorn. F. H. Koch en echtg.. el., en nJi., cacao- bewerker. van Snaarmanslaan 153 naar Bergen. X C. der Weduwe en gezin, rX. letterzet ter. van Baansingel naar 's-Gravenhage. Wed. J. C. de Baan en dochter, nh.. van Nassaupleln 15 naar Nymegen. M. de Groot, nh., fabrieksarbeider, van Verl. Landstraat 11 naar Zd.-Scharwoude. M. C. Noë, rX, dienstbode, van van Ever- dlngenstraat 18 naar de Ryp. Biljartwedstrijd Morgenavond te 8 uur zal In bet lokaal van den heer Toon Molenaar aan het Schar- loo opnieuw een biljartwedstrijd worden ge houden tusschen de profs. Drost en v. d. Laan. Men zal zich herinneren, dat deze beiden reeds eerder In dit lokaal 2 wedstryden heb ben gespeeld, waarvan zy er ieder een heb ben gewonnen. Ditmaal zal dus de beslissing vallen. Het belooft dus een buitengewoon interessante avond te zullen worden. 1922 April: Centraal Verband der SU Joseph Gezellen Ver, t 6A0. Domonlcaan. 36 April3 Mei: Eerwaarde Zusters. 6— 9 Mei: Dames uit der gegoeden stand, f?15.Franciscaan 10— 13 Mei: Heeren. 1 10—, Capucljn. 13IS Mel: Demes Congregatie. Vredes- kerk, Amsterdam, t 6A1. MonUortaan. 2023 Mei' Bestuursleden van den Vrou wenbond. Bisdom Haarlem en gewone leden, f 10.—. Dominicaan 25—28 Mei: Meisjes, I 6.50. Augustijn. 31 Mei3 Juni: Ze.atrlcen van het Apos tolaat des Gebeds r 6AC. Jezuie.. 7— 10 Juni: Mannenclub. IJmuiden (Oost) f 6.50, Dominicaan 11— 14 Juni: Jonge Dames Congreganisten, Amsterdam, t 10.—, H H Harten. 17—20 Juni: Meisjes Congreganisten, Aaa- sterdam, f 650. Carmellet. 2124 Juni: Meisjes Congregatie H. Hart, den Haag, f 6.50, Capucyn. 2427 Juni: Vrouwen. Derde Orde, f KSO, Franciscaan. 28 Juni1 Juli: Meu'es Vereenigingen uit Haarlem, f 6.50. Montfonaan. 14 Juli: Vrouwen H. Familie M. Magda lena. Amsterdam, t 6 50. Capucyn. 58 Juli: Manner. St Ignatluaclub. Am sterdam. f 6 50. Passiomst 811 Juli: Meisjes Congregatie, Alkmaar f 6 50. H. Hart 1215 Juli: St Job. Gezellen Vereenlgtng, Amsterdam I. t 6.50. Don.ln’caan 1922 Juli: Jongens Patronaten. Amster dam. f 650. H Harten 2225 Juli. Jonge Dames Congregatie der Kathedraal f 6.50. Jeruift ?629 Juli: Mannen F Familie Amstel- duk en Vredeskerk f 6.M> Franciscaan. 29 Juli—1 Aug Bona var Meisjes Vereeni gingen. Amsterdam t 6.50. Carmellet. 25 Aug.: St. Jos. Gezellen Vereenigin gen. Amsterdam I. Leerlingen, f 6.50 H Hart 38 Aug.: Dames Onder»yzerezzen. f 10 Jezuïet 9— 12 Aug.: Mannen St M. Magdatenariwi» Amsterdam, f 650 Passlonlst. 1417 Aug.: Patronaatsjongens dam. f 650. Capucyn 19—22 Aug.: Meisjes Patronaat H. Engel bewaarders. den Haag, f 650, Montfort» an 23J°ngens Patronaten. Amster- R. K. Volksbond Vrijdagavond hield de Ned. R K. Volksbond afdeeling Warmenhui zen een ledenvergadering In het Patronaata- gebouw des avonds om 7 uur. Voorzitter, de heer J. van Baar Sr. opende de vergadering op de gebrulkelyke wyze en heette de aanwezige leden welkom. HIJ sprak den wensch uit, dat de besprekingen en be sluiten in het belang van de afdeeling mogen zyn. De notulen werden door den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Mededeeling H. L. De voorzitter lichtte dit punt nog even toe. Volgens schryven van H. L. zou iedere af- deellng kunnen afdragen voor leder lid f L De wensch is. dat er meer per lid wordt af gedragen. maar In geen geval minder. Voor deze afdeeling zou het bedrag f 48 zyn (te weten 48 leden). Nadat verder deze mak was toegelicht, kwam ter sprake het groote werk van een nieuw sanatorium te Bilthoven. De grond groot 46 Hectare is al gekocht. Herwonnen Levenskracht doet een beroep aan alle leden der Katholieke arbeidersbe weging. De heeren Albs. Groot, J. Slippers, C. Kemper zullen trachten steenen, planken en balken te verkoopen, voor den aanbouw van een nieuw sanatorium. Bespreking Brandstof. Door den heer Abc. Groot, werd dit punt nader toegelicht en besloten de hoeveelheid brandstoffen te be trekken by de Diocesane Inkoop Centrale Haarlem. (D. I. C. H.) De prijs voor anthra- det zou zyn f2.20 per HL. en voor Eier kolen f 1.35 per HL (franco thuis). In de rondvraag werd voorgesteld door den heer A. de Groot, de vergaderingen niet eer der dan half acht te beginnen. Dit werd goedgevonden. Daarna sloot de voorzitter op de gebrulke- Ujke wyze de vergadering. (Slot) Moet een gemeenteraad, en in eerste In stantie het co'lege van B. en W, de salaris voorstellen, die na diepgaande en deskun dige besprekingen In het georganiseerd over leg. daar een meerderheid gevonden heb ben, ongewyzlgd aanvaarden, óf bezitten belde. College en Raad, de be voegdheid dergelyke voorstellen naar eigen goedvinden te besnoeien, te amendeeren of te verwerpen? De vraag is gemakkeiyker te stellen, dan de oplossing te geven. 't Is waar, in Alkmaar Is deze momenteel niet accuut. Zeer terecht Im mers betoogde burgemeester Wendelaar, dat onze stad uit de verschillende soorten G. O. diegene gekozen had. waarby College en Raad het recht behouden alle wyzlgingen In het advies aan te brengen, die zy nood- sakeiyk of wenscheiyk achten. Het is echter maar de vraag, of zóó het G. O. nog wel volledig de fucntle kan ver vullen, waarvoor het in 't leven is geroepen. Als de leden van dit adviseerend lichaam raadsleden, hoofden van diensttakken en vertegenwoordigers van landelyke personeel- organisaties ervaren, dat hun voorstellen, die vaak na elndelooze uren van overwegen, passen en meten, en veelal In den vorm van een compromis tusschén de meest ult- eenloopende eischen en verlangens, tot stand zyn gekomen, door B. en W. of een raads- meerderheid worden genegeerd, ja, dan zou den wy ons kunnen voorstellen, dat de animo om dergelyke uiterst moeiiyke en ver moeiende onderhandellngen te voeren, bene den nul daalde. En 't gevolg zou óók zyn. dat de eerst- betrokkenen, ambtenaren en werklieden, aan een dusdanig Instituut weinig of geen waarde meer hechtten. wy zouden dat zeer betreuren, want een op de juiste wyze toegepast georganiseerd overleg, kan er zeer veel toe bydragen om de zoo noodzakeiyke rust en tevredenheid onder het gemeentepersoneel te brengen of te bestendigen. In de rustige binnenka mer, waar geen publieke tribune en pers verleiden tot reclame en opbledery, kunnen salariswenschen kalm en eeriyk worden ge toetst aan de flnancleele draagkracht van de gemeente. Als de vertrouwensmannen van het personeel hebben ingezien, dat de toe stand der financiën gebiedend voorschryft: „tot zoover en niet verder,” dan zullen zy berusten, óók al zyn niet alle wenschen en verlangens vervuld. Men bedenke hlerby ook nog, dat het G. O. voor het Overheidspersoneel een soort compensatie is. voor het gemis van dat an dere wapen in den econotnlschen strijd: het stakingsrecht. En tóch, ondanks al hetgeen Is uiteen gezet, staan wy niet geheel aan de zyde van den heer Bulens, die met vuur bepleit te, dat de Raad den moreelen plicht heeft, de adviezen van het G. O. onveranderd in 'n verordening om te zetten, omdat we niet blind zyn voor de gevaariyke konsekwen- ties, die uit een op dergelyke wyze toege past stelsel kunnen voortvloeien. Allereeerst achten wy het staatsrechteiyk niet zonder bedenking, dat een brok van de regeertaak der stadsbestuurderen de zorg voor een voornaam gedeelte der financiën - hun uit de handen werd genomen en gegven aan een groep particulieren, die, al zyn het voor een deel raadsleden en hoofd ambtenaren, als commissie voor G. O. geen bestuursverantwoordeiykheld bezitten. Maar vervolgens is ook het gevaar denkbeeldig, dat op een gegeven moment de samenstelling der commissie zoodanig zou zyn, dat de meerderheid daarvan alleen maar oog had voor het inwllllgen van per- soneelswenschen. zonder rekening te hou den met den Inhoud van de stedeiyke schat kist. We zeiden het boven reeds, de kwestie is niet gemakkeiyk. Voorlooplg lykt ons de middenweg, dien de burgemeester aangaf, de minst gevaariyke: ga zooveel en zoover mogeiyk met het advies der commissie mee en wyk er alleen by uitzondering om zeer zwaarwichtige redenen van af. Vtydagmiddag reden op den Ryksstraat- weg onder Heiloo twee arbeiders van de Zui derzeewerken op Wleringen per motor naar Amsterdam om het Paaschfeest te vieren. Op een nieuw gedeelte straatweg, kwam de 25-jarige monteur Joles, uit Amsterdam, doordat zyn motor slipte, te vallen. In bedenkeiyken toestand werd de man op advies van dokter Hoekstra naar het Stadsziekenhuis alhier overgebracht, waar hy na aankomst spoedig overleed. Wegens het Israëlitische Paaschfeest wordt het stoffeiyk overschot morgen naar Am sterdam vervoerd. nen bestaan: het publiek schoenmakers, welke door hun vak welgesteld zyn geworden, niet te vinden zyn wat. toch wanneer zy werkelijk zulke groote winsten maakten, wel het geval zou wezen. Doel van dit schrijven is. dat ik het pu bliek aanraad zich niet door die prijzen te laten beïnvloeden, want dit is zeker, wil die firma winst maken, moet dat gebeuren ten koste van het te verbruiken materiaal en arbeidsloon ofwel, wil zy werkelyk prima grondstoffen gebruiken en redeiyk loon be talen, opdat zy goede arbeidskrachten kan krijgen, moet er geld op toeggven worden. In het eerste geval zyt u de dupe, want u komt bedrogen uit en in het tweede geval steunt u een practyk. welke m. 1. van moreel standpunt beschouwd oneeriyk is, omdat door die gewraakte mehode anderen (in dit geval de schoenmakers) hun brood wordt ontnomen, en nu meen Ik wel zooveel ver trouwen te mogen hebben, dat niemand daaraan zal willen meedoen. Hebt u dus een goeden schoenmaker, biyft daar dan by in de overtuiging, dat hy u zeker niet afzet, maar alles zal doen om voor uw geld prima waar te leveren. Met. beleefden dank voor de plaatsing, teeken ik Geheel ten onrechte werd door de S. D. A. P. met bovengenoemde verhooging in verband gebracht de weigering van B. en om een drietal werklieden van de gasfabriek, 'n stoker, stoomstoker en cokesgasmaker, in een hoogere klas te brengen. Hier was alleen de vraag: verrichten deze menschen routine- dan wel vakarjjrttf Hierover bestond verschil van t deskundige wethouder zeide, het werk, terwyi de eveneens deskundige heer Van Slingerland meer voor de andere kwa lificatie gevoelde. Waar twee kenners zoo van meening ver schillen, willen wy geen uitspraak doen. Toegegeven moet evenwel worden, dat deze arbeiders, of ze nu vaklieden zyn of niet, een uiterst onaangename!! en zwaren werk kring hebben, terwyi zy als werkende in een continu-bedryf, een zeer ongeregeld1 huiseiyk leven hebben, waardoor de kosten voor le vensonderhoud in hun gezinnen hooger zyn. Daarom gunnen wy hun de kleine ver hooging (90 cent per week) gaarne, al ach ten wy het niet onmogeiyk, dat anderen op soortgeiyke gronden nu ook om verhoo ging gaan vragen. De Directeur van het postkantoor maakt bekend, dat de brievenbus, welke voorheen bevestigd was aan het perceel Schermerweg 2, verplaatst is naar Schermerweg 22, hoek Wagenmakersstraat, aan het perceel van den heer D. Oostwouder. Hedenmiddag om 2 uur had op den hoek HeulKoorstraat een ernstige aanrydlng plaats tusschen een luxe-auto. komende uit de Koorstraat, en den bestelauto van den heer P. Kokkes, die van de Laat de Heul op wilde ryden. Van den laataten auto brak de vooras met de wielen er af. De wagen werd door de fa. Met wegge- bekwam eenlge Burgemeester1 maar brengen ter algemeene kennis, dat tn de vergadering van den gemeenteraad van 10 April j.l. zyn benoemd tot leden der na te noemen commissies: a. tot leden der commissie voor het ont werpen van verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd, de heeren D Geels en H. van Drunen; b. tot lid der commissie van bijstand voor het onderwys. de heer 8. J. A. Keesom; lid der commissie van bijstand grondbedrijf, de heer H van SCHOOLVOETBAL TE ALKMAAR. De uitslag van den op 12 April overge- speelden wedstrijd R. H B. 8. IAmb avond- school 12, na 2 maal 7*4 minuut verlen ging. Scheidsrechter Wlebols. Voor de elndwedstrijdenafd. voetbal op Julianadag hebben zich gekwalificeerd: Afd. A. I:’ AmbachtsavondschoolHandels- school. Afd. A. II: R.H.B.S III—Handelsschool II. Afd. A. HI: R H B. 8 V—R. H. B. S. IV. Afd. B. I: Qem. Sch. 61Gem. Sch. 4 I. Afd. B. II: Gem. Sch. 8Gem. Sch. I. Deze wedstryden zullen In de middaguren gehouden worden. Behoudens hoogere goedkeuring is de com missie voornemens gedurende de morgenuren wedstryden in andere openluchtsporten als: athletiek, korfbal en hockey door verschil lende schoolploegen te organiseeren. Het volledige programma daarvan zal zoo spoedig mogeiyk worden bekend gemaakt Geboren: Jacob, zoon van Johannes Boots en Anna Buter; Ellco Egbertus, zoon van Jan Waal en Guurtje Pool; Claslna Jacoba, d. van Johannes de Vries en Geertrulda de Wys; Cornelia Maria, d. van Everardus Bllars en Cornelia van Noord. Overleden: Conradus van Duin, 74 jaar; Sander David Jolis, 25 jaar. e. tot voor het Drunen; d. tot -- het sportpark, de heer D. Geels; e. tot lid der commissies van overleg voor de ambtenaren en voor de werklieden der gemeente, de heer D. Geels; f. tot lid der commissie van bijstand voor de openbare werken, de heer H. van Drunen. Alkmaar, 12 April 1930. Burgemeester voornoemd, WENDELAAR, 'U ons af, moet dit nu een persoonlijke toelage worden? Ala de verantwoordelykheid van een be- dryfshoofd zooveel grooter wordt, en zyn werkzaamheden zóózeer vermeerderen, dat zyn salaris te laag geacht wordt, welnu, dan verhooge men dit op normale wijze. Of bestaat soms het gevaar, dat vroeg, of laat het bedrijf weer in omvang terug loopt, zoodat dan het hoofd met 1000 minder kan gehonoreerd woéden? In welk wespennest heeft de Raad zich gestoken, wanneer eens ooit een nieuw be- dryfshoofd moet aangesteld worden. Geeft men dien dan óók de toelage, dan is het „persooniyke" een paskwil geweest. Doet men het niet, dan krijgt de nieuwbenoemde' dadeiyk het odium van minderwaardigheid op zich, ,4a, mynheer, wy hebben u wel uit gekozen uit wie weet hoeveel sollicitanten, maar u is toch duizend gulden minder wadar dan uw voorganger.” Ons tweede bezwaar geldt de speciflcee- ring: 750 voor de levering aan Bergen, 250 voor die aan Heiloo. wy gelooven graag, dat de levering aan deze buitengemeenten veel werk heeft ge geven en misschien nog geeft. Maar zelfs de allerbeste directeur kan niet meer doen, dan zyn geheele werkkracht en volle toewydlng aan zyn bedrijf te schenken. Doch mag een gemeente dat niet van haar dienaren ver langen. zonder dat deze daarvoor extra be loond worden? En als nu eens nog andere gemeenten van Alkmaar gas gaan betrekken, eiacht dan dit salarieeringssysteem niet, dat de vergoeding opnieuw verhoogd wordt? Nog eens, wanneer omvang en gewicht van dit bedrijf een hoogere beloonlng van het hoofd er van eischen, goed, maar dan op normale wyze in de salarisschaal genomen. sens geen geld kostte, was zelfs de heer D. Gevers er niet „tegen”. Er zou nog zeer gevoegiyk te grasdui nen zyn In de groote reeks byiagen, die T zuinige gemeentebestuur in de anderhalve maand tusschen de beide laatste raadsver gaderingen heef: opgespaard. We zouden b.v. een meer bitter dan ge- noegiyk praatje kunnen houden over het document, waarin zender blikken of bloeen vertild wordt, dat de bouw ei; Inrichting van het gemeenteiyk ziekenhuis het baga telletje van 54.370.70 méér beeft gekost dan geraamd was; we zouden kunnen spotten met den aan val der 8. D. A. P. op den verkoop van een waardelooze 104 M2 grond aan den Scher merweg k raison van 2.60 per M2, waan- door een plaatseiyke Industrie geholpen wordt; we zouden ook nog enkele vermoedens spreken over het feit, dat de Handelsscho- len in „Miss”' v. d. Linden nog een jaar een uitstekende leerkracht behouden; we zouden oo knog enkele vermoedens kunnen uitspreken over het standje, dat .Haas" Hoek reeds gehad heeft naar aan leiding van het bekende adres der bloemis tenpat roons vereen iglng maar om dit artikel niet kl te lang te maken, willen wy maar liever juist als de Raad dat Donderdag deed het restant uitstellen tot een volgende maal. Om te eindigen met een opmerking, elgeniyk over de vergadering heen reikt Het kwam ons voor, deze laatste zitting, dat het ig elftal niet meer zoo heel hecht in eikaars it. Enkele malen viel het by een stemming leeiyk uit elkaar, ja er vormde zich eenmaal zelfs een nieuw elftal. We vreezen. dat de nieuwe captain (biy- kens zyn plaats aan de tafel en zyn aandeel in de discussies heeft de heer Vogelaar dit eereambt verworven) nog wel eens moeite zal hebben zijn spelers in stevig clubverband byeen te houden. Wy wenschen hem by dezen zwaren ar beid veel succes, want, naar onze meening, is de taak der verbonden fracties nog niet geheel ten einde I Brand Vrijdagmlddga is door onbeken de oorzaak tot den grond afgebrand bet van ouds bekende café .De Vriendschap" eigen dom van den heer J. Brouwer Naar wy vernemen is de eigenaar laag verzekerd, wat geen onbelangrijke schade post beteekent Als een voorrecht mocht nu beschouwd worden, dat voor een paar jaar terug door de gemeenten Oude Niedorp en Nieuwe Nis dorp gecombineerd een brandspuit tn t Veld Is gestationeerd, daar men anders zeer zeker het aangrenzend pand van den heer Ten* niet had kunnen sparen voor de vuurzee. De belangstellng van het publiek was bui tengewoon groot, doch men heeft niets kun nen redden. wy willen hopen, dat de caféhouder en diens echtgenoote. die in hun bedryf een alleszins gunstige reputatie genoten weder om spoedig in de gelegenheid mogen wer den gesteld om het bedryf te kunnen voort zetten. aal papier hebben? Vraag lil: Waar móet men dit laten re gistreren? Antwoord I: Neen. Een hypotheek-acte moet altijd door een notaris verleden wor den Antwoord II: Een notaris heeft het spe ciale papier hiervoor. Antwoord III: Dat wordt door den nota ris in orde gebracht. Vraag: Moet men. als men per motor dam f siëï’Aug^ftj'ir reist, aan de grens vanuit Duitschland naar -- - Nederland nog onkosten betalen? Antwoord: U bedoelt waarschyniyk at een Nederlander, die vanuit Nederland per mo- Den Weledelen Heer Redacteur. Beleefd verzoek ik u plaatsing voor het volgende: Worden wy door de schoenmakers afge zet?! was de uitroep, welke ik mij voorstelde, dat die door het publiek zou worden geult by het lezen der advertentie van de firma V. en D., waarin zy annonceert in het ver volg schoenen te repareeren voor prijzen ruim de helft minder als by den goeden re parateur moeten betaald worden. Als vakkundige roep ik en velen mynei collega’s u toe dat het onmogelyk is om op reèele wyze voor dergelyke prijzen schoenen goed te herstellen en daarom meende ik met recht te protesteeren tegen de door ge noemde firma toegepaste practyk; de pry- zen welke door den goeden schoenmaker wor den berekend, kan hy tegenover iedereen als zynde hoog noodig zoo te moeten zyn, ver-, antwoorden, wil hy tenminste redelyk kun- «eet ook wel, dat' Set beoefenen van Dat de afwykende meening van den Raad niet altyd behoeft te zyn in het nadeel van de betrokken ambtenaren, is In deze raads zitting reeds dadelyk bewezen. Daar is b.v. de groep „schryvers” bestaan de meestal uit jongelieden, die studeeren voor een gemeente-adminlstratle-dlploma. De commissie wilde deze jongelui beloonen met een salaris van f 10001300 en ze op 21-Jarigen leeftyd eenvoudig ontslaan, tenzy zy geschikt zyn voor en er een plaats open 1* als klerk. -Neen," zei de heer Woldendorp ge steund door zyn factiegenooten y. Slinger land en Geels dat zou toch heelemaal niet in het belang dezer menschen zyn. Want gewooniyk zyn ze op dien leeftyd midden In hun studie. Worden ze nu ontslagen, dan is het zeer moeliyk iets anders te vin den zy hebben zich immers op gemeente administratie gespecialiseerd terwyi ze bovendien de gelegenheid tot practlsche oefening missen. Houd ze liever in dienst, verhoog hun maximum tot f 1500. dan kun nen ze rustig afstudeeren. om na het be halen van hun diploma's tot ambtenaar of secretaris aan een of andere secretarie te worden benoemd Na het klemmend betoog van dezen ka tholieken woordvoerder, werd zoowaar dit voorstel door B. en W. overgenomen. Toen was er natuuriyk In den Raad geen gevaar meer. Als we 'ons niet vergissen, stemde alleen de heer D. Covers tegen. (Aan de zucht om overal „tegen” te zyn, labo reerde deze Edelachtbare wie heel erg.) persooniyke toelage van 1000 toe te ken nen (welk voorstel met 10 tegen 7 stemmen ten slotte werd aangenomen. Echter niet dan na hevig verzet van de zyde der 8. D. A. P waarby de heer Keesom zich aansloot. We moeten het eeriyk bekennen, ook wU kunnen dit besluit allerminst gelukkig noe men. Niet uit mindere waardeerlng voor bet werk van dezen hoofdambtenaar. Integen deel. we zyn er van overtuigd, dat aan bet hoofd van onze Lichtbedryven een buiten gewoon bekwaam technicus staat, die bo vendien nog wat in dit bedryf zoo goed van pas komt uitnemende koopmans- elgenschappen bezit. Ons bezwaar gaat tegen het „persooniyke” van deze salarisverhooglng, terwyi boven dien de motiveering ons niet geheel bevre digen kan. Ziehier, hoe B. en W. over deze zaak in bylage 39 schryven: „Wy hebben overwogen, of thans ook het oogenbllk aangebroken is om wyzlgingen aan te brengen in de salarisregeling van de hoofden van takken van dienst. Vergeiyklhg van deze jaarwedden met die, welke elders voor geiyksoortlge functies wor den uitgekeerd, gaf ons niet den indruk, dat herziening noodig is om een aan den dag getreden te lage waardeerlng te herstellen. Slechts voor één der hoofdambtenaren zou den wy een uitzondering willen maken en we! ten aanzien van den directeur der licht bedryven. In de laatste Jaren hebben die bedryven zich sterk ultgebreld. Ook de con tracten voor levering van gas aan Bergen en Heiloo zyn Inmiddels tot stand gekomen, zoodat het gasbedrijf thans een belangryk grooter gebied voorziet dan voorheen, ter- wyi het electriclteltsbedryt met groote schre den is vooruit gegaan. Deze omstandighe den zyn, naar ons voorkomt, gereede aan leiding om de belangryke toeneming van de taak van den directeur in zyn Jaarwedde tot uitdrukking te brengen. Wellicht zal dit het best kunneb geschie den in dezen vorm, dat aan den tegenwoor- dlgen directeur een persooniyke toelage wordt toegekend, zoodat de gemeente by vacature de wedderegeling opnieuw onder oogen zou kunnen zien. Deze toelage ware o.L te bepalen op f 1000, waarby wy ons hebben voorgesteld, dat voor de bemoeiingen met de gaslevering aan Bergen een bedrag zou kunnen worden berekend van 750, met die aan Heiloo een bedrag van 250.” Wed. L. D. Koekkoek en kinderen, eX, van Amsterdam naar Dahliastraat 13. H. Ver meulen en gezin, g.k., rijksklerk, van Middel burg naar Nieuwpoortslaan. J. Koomen en gezin, geen, inspecteur Levensverz. My., van Zwolle naar Macl. Pontstraat 18. W. J. A. Stroomer, rJ:.. handelsrelziger. van Eind hoven naar Spoorstraat 63. J. Kossen, geen, wagenmaker, van Beemster naar 2e Kapel straat 2. H. A. Baumgartner, R. K., opticien, van Haarlem naar Hulgbrouwerstraat 8a. C. J. Dekker en echtg.. r. k., landbouwer, van Nibblxwoud naar Zeglis 35. M. A. Berk hout, nJi„ IX verpleegster, van Hoorn naar WUhelminalaan 11. J. van der Wilt, n.h., etaleur, van Amsterdam naar Metlusgracht 2. 8. Snoek, geen, meubelmaker, van Leeuwar den naar Molenkade 30. A. M. Wouters, rX. kleermaker, van Arnhem naar Nleuwesloot 59. A. G. van der Bouw en gezin. rX, sonder beroep, van Wageningen naar Van Leeuwen- hoekstraat 29. P. C Kruyssen. rX, van ■s-Gravenhage naar Payglop 2. G. C. van Eeuwyk, gX. dienstbode, van Asperen naar Westerweg 39. J. M A. Betaou, rX. verpleeg ster, van Zwaag naar WUhelminalaan 1L H p. J. Koolwyk, ger., IJ. verpleegster, van Hilversum naar WUhelminalaan 11. X Feld- kamp. nJi., dienstbode, van Duitschland naar Oudegracht 188. P. Blokker en gezin, rX. arbeider, van Delft naar Hoeverkade 9a H Sesslng. rX. boerenarbeider, van Avereest naar Meerweg 30. A. Kannegieter. geen, zon der beroep, van Enschede naar WUhelmina laan 11. P. J. A. Looman, rX, winkelbedien de. van Dordrecht naar Coniansstraat 2a. J. Kelder, nji.. tuinman, van Bussum naar Nieuwpoortslaan 133. KI. de Geus. nX son der beroep, van Steenwyk naar Zocherstraat 15. F. Schlenger. r. k.. mach, bankwerker, van Duitschland naar Stuartstraat 44. A. Bosman, n.h., kantoorbediende, van Antwer pen naar Macl. Pontstraat 8. N. Boschman, nJi., slagersknecht, van 8t. Pancras naar Spoorstraat 21. R Kouba, rX, dienstbode, van Uitgeest naar Spoorstraat 22. M. de Jong, n tv zonder beroep en echtg-. van Amsterdam naar Kenn. Straatweg 153. J. X H. J. Renette. rX, handelsverteg., van Rys- wyk naar Spoorstraat 84. J. K. J. Dycks, t. k.. verz. agent, van Beverwyk naar Ka- naalkade 39 s Om kwart voor 8 uur gisterenmorgen had by de Groote Kerk, alhier, een aanrijding plaats tusschen de motorrljrier T. J Stade- gaard. wonende te Bergen, komende uit de richting Zevenhuizen en een stadsautobus, komende uit de Choorstraat en bestuurd door den chauffeur P. P. uit Heiloo. Op advies van een plaatseiyken genees heer werd de motorrijder, die bewusteloos was geraakt, per politlebrancard naar bet St. Elisabethziekenhuis vervoerd. Vennoedeiyk heeft hy zyn rechterboven- arm gebroken, terwyi hy huidwonden be kwam aan zyn rechteroor en linkerhand. de schuldvraag wordt door de politie een onderzoek Ingesteld. Naar wy by informatie aan het SC. Elisa bethziekenhuis vernemen, is de toestand van den heer 8. niet zorgwekkend. In verband met bovenstaand verzoekt de Commissaris van Politie eventueele getuigen van dit ongeval zich by de politie gelieven aan te melden. Gevonden. Alhier Is gevonden een klein zwart hondje. Te bekomen by de politie alhier.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13