FEUILLETON uBuitenlandsch c^fieuws Een Indrukwekkende plechtigheid Het Proces-UIiz Beklaagde vrijgesproken KORT NIEUWS De Codificatie-Conferentie Botsing tusschen vliegtuigen Relletjes te Boekarest Bloedige straatgevechten De Duitsche Rijksdag ONZE OOST Auto omgeslagen De Hongaarsche valsche munterii De Japansche Katoenindustrie Gemen&de Buiterdandsche Berichten Twee en twintig mijnwerkers bedolven Een zevenvoudige vrouwen moordenaar Communisten gearresteerd te Warschau Ernstig mijnongeval in Amerika Nieuwe partij in Spanje Ernstig tramongeluk te Glasgow De uitvaart van Koningin Victoria van Zweden Toch burgeroorlog in Abessynië? DE ERFENIS VAN EEN PRINSES Twee militaire vliegtuigen neergestort Zestig gewonden De Fransch-Russisch^ betrekkingen Ernstig auto-ongeluk te Keulen De moord op het meisje te Londen Een proces tenen anti-milltaristen te Straatsburg Twee jongens verdronken te PressbnrR Ernst’R vliegongeluk bij Stockholm Eén doode, vier gewonden NabU Dalaloe. in de Stockholmer Scheren, vond gisteravond een ernstig vliegongeluk plaats. De Indische spoorwegstaking de keuken. Hoe groot waa editer alia Nfri 40k Ik hrt> he» Wi BMhtK Pr liberalen laten rich gelden De communisten in Litauen H*t hoofdkwartier gesloten Een beschouwing niet een zich Piloten veilig In parachutes gedaald De financieele saneering Een doode en een «raar gewonde Prins WindischgrEta mag dueUeeren Da Gearresteerd in Marokko Staking te verwachten Maasa-aanval van koelies op een assistent .(Wordt VtxvolgdJ, 1 1 Slachtoffer van een hekserlj- geschiedenis in afwachting >r directie, met welke nog Het Duitseh-OostenrUkeehe ham, delaverdrag is gistermiddag te Berlin onder- Wakend. De paus ontving den Hongaarachen premier graaf Bethlen gedurende drie kwar tier In audiëntie. Daarna bezocht Bethlen den staatssecretaris Pacélll, die hem ver volgens in de Hongaarnche legatie bij het vaticaan een tegenbezoek bracht. sello, In HU bekende, in de afgeloopen weken seven vrouwen te hebben vermoord. van ge- 9 9 J 1 1 1 I 1 C 1 C 1 1 X Met den Tegen zes uur In tegenstelling tot de tot nog toe ont vangen berichten uit Addis Abeda. volgens welke de troonwlsseling In Abesrynlë. ron der incidenten verloopen sou zijn, meldt de „Observer", uit Kaïro, dat men in Abes- synlë met ernstige moeilijkheden worstelt. Een der machtigste vorsten zou zich even, eens tot keizer hebben laten uftroepen en keizer Tafarl den strijd hebben aangelegd. De Volksraad te Kaapstad nam het het vrouwenkiesrecht in De twee piloten gedood In de nabijheid van de viieghaven Cinl- kwamen twee militaire vliegtuigen de lucht met elkaar In botsing en stortten omlaag. De beide piloten weiden gedood. Het hof van beroep heeft uitspraak gedaan in het geruchtmakende proces-Ulttz. Het op Ü6 Juli 1929 tegen beklaagde gewezen vonnis werd vernietigde HM werd vrMgeaproken van het hem ten laste gelegde, de proceskosten in eerste en tweede Instantie zullen door den staat worden gedragen. Het hof neemt aan, dat het document, het welk den grondslag van de aanklacht heeft gevormd, bestaan heeft. Bewezen moet ech ter worden geacht, dat het stuk op Poolsch gebied aan de overige stukken is toegevoegd. Voorts Is het hof tot de overtuiging gekomen, dat de onderteekenlng niet van Ulltz afkom stig is. Ook draagt het stuk niet het stempel, waarover beklaagde de beschikking had. Aan genomen wordt, dat het document door een derde is vervalscht en aan het dossier toege voegd. Twee fabrieken van de Kanegnfoetaji spinnerV-maatechappM te Osaka en te Kobe zijn naar de „Times "-correspondent te To kio meldt, gesloten ten gevolge v^p een sta king die zich dreigt uit te breiden wegens een aankondiging door de maatschappU dat de loonen met 20 pot. zullen worden ver laagd. Als redenen voor deze verlaging wor den opgegeven de prUsdal ng van katoen en zilver, het Britsch-Indisch tarief en de al gemeens malaise in de katoen-industrie. De arbeiders antwoorden hierop, dat de maat schappij een dividend van 35 pCt. blUft uit keer* en dat zM onlangs aan den aftreden- Te Leipzig 1 H. B. S.er zMn 1 het spelen gedood. ZM speelden met een revolver, wetende dat deze geladen was. Te Olasgow heeft in den afgeloopen nacht een ernstig tramongeluk plaats gehad. Een volle tramwagen derailleerde en reed met groote vaart in een winkel. De Wagen sloeg om. zoodat alle passagiers er onder terecht kwamen. De zestig passagiers werden alle gewond, velen ernst!'». Een man is reeds In het ziekenhuis aan de bekomen verwondin gen overleden. Bij de opruimingswerkzaam heden wei^ nog een arbeider ernstig gewond. Van de onderneming Pagaralam, gelegen op T0 KM. afstand van het station Tahat, district Paaemahlanden. afd. Palembangsche Bovenlanden, residentie Palembang. wordt gemeld, dat door koelies een maasa-aanval werd gedaan op den assistent dier onder neming. den heer J. H. Huygen. BU het onderzoek Is gebleken, dat men hier te doen had met een tjoellkgeschiedenls Ihekserij! in verband met den bouw van een nieuwe theefabriek. Alle daders bekenden. De beer Huygen werd zwaar gewond. Na een vergadering der Roemeensche oor logsinvaliden vormden de deelnemers on danks een uitgevaardigd verbod een optocht en marcheerden op naar de hoofdstraat van Boekarest, de Calea Victorie!, waar een 'krachtig militair detachement hen tegen hield. De demonstranten, ongeveer 9000 in ge tal. bezetten een deel der straat. Het ver keer moest worden omgeleid; de winkels wer den gesloten. Hierop vielen de Invaliden de soldaten aan. zoodat zich een formeel straat gevecht ontwikkelde, waarbM de betoogers zich van steehen als wapens bedienden, ter wMl de militairen van de geweren gebruik maakten. Nadat de demonstranten In de zU- straten waren teruggedrongen, poogden zM telkens weer, tot in de late middaguren, de hoofdstraat te bezetten. Volgens een officieele mededeellng werden 12 betoogers en 8 solda ten gewond. J De politie heeft het hoofdkwartier der Litausche communisten gesloten. Een groote hoeveelheid propagandamateriaal, bestemd voor I Mei. werd in beslag genomen. Zeven personen werden gearresteerd, o w. de leider van het communistische politieke bureau in Litauen In een der mijnen van de Pacific Coal Company, In de nabMheld van de stad Car- donado In den staat Washington, heeft een ernstige ontploffing plaats gehad. Een ge deelte van een schacht stortte In. Twee en twintig mijnwerkers werden bedolven. Tot nu toe konden zeventien lijken geborgen worden. Er bestaat weinig hoop, de ove rige rijf arbeiders levend te voorschijn te brengen. Te Rabat in Marokko is eeu Marokkaan gearresteerd, die niet minder dan seven moorden heeft gepleegd en gedurende eenl- gen tijd groote opwinding in de omgeving heeft veroorsaakt. In den laatsten tijd vond men nJ. seven malen achterelkaar op afge legen wegen en in kanalen de IMken van ver moorde Marokkaansche vrouwen, zonder dat men er echter in slaagde, den dader op het spoor te komen Vrijdag werd wederom een jong meisje gevonden, dat niet dood bleek te zMn, doch zwur gewond. Zij kon een vrij nauwkeurige beschrijving van haar aan valler geven, waarna de politie een voor malig soldaat van het koloniale leger arres teerde, die aanvankelijk ontkende, doch naderhand een volledige bekentenis aflegde wordt opgeschrikt uit een vredige nachtrust zoodat de geest nog niet bevrud is van de verdoovlng van den slaap. Ik ben het mMnheer, Ik....Jan, uw knecht, haastte de ontstelde dienaar te «eg gen, terwijl hM naar woorden zocht om zMn heer zoo gauw mogelMk gerust te stellen. Deze opende den mond en scheen te ga pen, maar zijn kaken bleven wijd openge sperd, alsof twee onzichtbare handen hen met geweld vaneen trokken. TerzelfdertMd rolden zMn oogen met een uitdrukking van onbeschrijflijke smart. De eerst samengetrokken wangen rekten zich uit als perkament. Jan slaakte een kreet van ontzetting en vroeg zich af of hM de spze.bal was van een vreeselyken droom. Was dit schrikbeeld wel werkelMk zMn meester, ten prooi aan een on- beschruflijk IMden, of misschien een of an dere afschuwelMke spookgestalte, die In het bed van den Graaf lag? Hij wilde de handen van den ongelukkige grUpen en trachten tenminste iets te doen om de folteringen, die hM bovenmenochelUk vermoedde, te lenigen, doch hU werd als verlamd van schrik, toen hM de armen van zMn heer stMf voelde als ijzeren stangen. Een doordringende kreet ontsnapte op een» den ke-d van d»n lijder, wiens paere- kleurige tong uit den mond stak. Op dat zelfde oogenblik vergrootten de oogkassen zich op schrikbarende wijze en gansch bet gelaat nam een afschuwelMke uitdrukking I aan van hoogste smart en ontreddering. Volgens officieele berichten uit Moskou, heeft het Commissariaat van ’BuUcnland- sche Zaken Zaterdag een telegram ontvan gen uit Parus, volgens hetwelk de Fransche Handelsrechtbank de Russische Handelsver- tegenwoordlglng zou hebben veroordeeld tot betaling van 61 millioen franken aan de eigenaars van de maatschappU van Lltwl- nof en die der Spaansche bank Aranjus. welke het Russische Petroleum Syndicaat wegens contractbreuk hadden aangeklaagd. s heeft Haar hei Wolff-verslag over de rijksdag- ritting meldt, verscheen rijkakanselier Brü- ning ter zitting met het reeds des ochtends door president Hindenburg onderteekend be sluit tot rijksdagontbinding. De zitting werd geopend met een nieuwe, van communistische rijde ingediende motie van wantrouwen tegen de regeering. welke motie echter verworpen werd. Daarna nam de rijkskanselier het woord. Hu werd met groot lawaai ontvangen. De ruksregeering, aldus Brüning. heeft in haar verklaring van 1 April als spoedelschend u genoemd: de sanee.lng der financiën in rijt landen en gemeenten en noodmaatrege len tot reding van den landbouw, inzonder heid in het bedreigde Oosten. Onder leiding van de regeering hebben de legeeringspartijen voor de stemming op he den in tweede lezing een voorstel Ingediend, volgens hetwelk de wet tot bescherming van den landbouw niet van kracht kan worden sender gelMktijdlge goedkeuring der dek- klngsvoorstellen. De regeering ziet In dat voorstel een nood- sakelijke voorwaarde, om haar taak te vol voeren. Alle beslissingen, welke het par lement te nemen heeft, vormen een ondeel baar geheel. Zonder saneering van de rijkskas kunnen de voorgenomen agrarische noodmaatregelen niet verwezenlijkt worden. Dit denkbeeld brengt het Ingediende voor stel tot uiting. Wordt het verworpen, of wetsontwerp op derde lezing aan. In den afgeloopen nacht heeft op den straatweg BonnKeulen een ernstig auto- bngeluk plaats gehad. Behalve de. chauf feur bevonden zich in den wagen vier per sonen. o w. de bekende internationals hoc keyspeler Harrenberg. De auto reed zeer hard en reed in éen bocht tegen een boom, ten gevolge waarvan de inzittenden eruit geslingerd werden. Een hunner was op slag dood. Harrenberg werd aan de knie gewond. Kort na het ongeluk werd de auto geplun derd door onbekend gebleven personen, die met alle aanwezige reserve-deelen uit de voeten maakten! De politieke politie te VVarschau heeft na een langdurig ondersoek een aantal com munisten gearresteerd, die ervan verdacht worden, speciale opdrachten van Moskou te hebben ontvangen voor het organlseeren der kanende 1 Mei-betoogingen van een groote communistische actie in het najaar. De po litie zou den communisten op het spoor zUn gekomen doordat »M erin geslaagd is een voor hen bestemd cUfer-telegram te ontcMfe- ren. Ook op andere plaatsen in Polen heeft de politie communisten gearresteerd en een groote hoeveelheid propaganda-materiaal in beslag genomen. WM hebben slechts weinig over de codi- ficatie-conferentié te den Haag bericht. Dat er niets bUzonders te vermelden was. blijkt wel uit deze trieste beschouwing van den Haagschen correspondent van het Hbd. „Zoo behoort de conferentie voor de codifi catie van het internationaal recht weer tot het verleden. Vier weken hebben juristen en diplomaten van meer dan veertig landen in Den Haag vertoefd om enkele internationale kwesties van meer dan buitengewone be- teekenls in betere banen te lelden en men tal het elders kunnen lezen, de resultaten «Mn niet van buitengewone beteekenis. Naar buiten heeft het groote puollek van deze conferentie niet veel kunnen merken. Het overgroots deel van den tijd, dat ver gaderd is. geschiedde binnen de muren van het Vredespaleis, dat In zijn grooten tuin genoegzaam geïsoleerd ligt om niet de aan dacht van datzelfde publiek te trekken. TrdUweps, hoe belangrijk deze conferentie op zichzelf ook was, „men" stelde er weinig belang in. Hoewel rechtsgeleerden van Inter nationale vermaardheid de conferentie met hun aanwezigheid oplulsterderi, trok die toch niet, zooals wel het geval was met de eerste en tweede Herstelconferentie, toen vrijwel alle kopstukken van de internationale poli tiek achter hun schrMftafels of uit de parle menten van hun onderscheidene landen van daan waren gekomen, om hier, In het kleine Nederland, dat voor dergelMke bijeenkom sten een steeds genochter plaats blijkt te worden, het lot van de wereld te bescher men en te beveiligen Het woord „codiflcaUe-eonferenUe” schrik te de menschen al bMna af. maar desondanks is er een categorie geweest, en niet alleen In ons land, maar ook daarbuiten, en spe ciaal In Amerika, die met groote belangstel ling deae conferentie heeft gevolgd en. laten wM er aan toevoegen, de gedelegeerden heeft achtervolgd. WM bedoelen natuurlUk de vrou wen. en meer in het bijzonder de leden van de Inter-American Commission of Women, die met onverflauwden Mver getracht heb ben, de talrijke gedelegeerden te overtuigen van hun vermeend goed recht, n.l. gelijkheid van rechten inzake de nationaliteit. En die zelfde dames rijn bet geweest, die aan de conferentie eenlgeaasleving. althans voor de buitenwereld. hrbbgf beaorgd. Dat was Dins dag J.I., toen rij ri«h plotseling den toegang tot het Vredespaleis sagen geweigerd. Maar voor het overige, neen, deae conferentie was er een van geleerden, en die houden nu een maal niet van luidruchtigheid en vermaak. Inderdaad, vergeleken bU de beide herstel- conferenties heeft deee codlficatteconferentle ook heel weinig feestelijke bijeenkomsten op geleverd. Een enkele officieele ontvangst, hier en daar een dtner, een excurrie soo nu en dan. dat was alles. En tot het laatste toe heeft de codtficaUe- conferentie haar karakter bewaard. BM de slotzitting in de Riddereaal viel er voör den gewonen sterveling al heel wei nig te beleven. Zelfs bleef ditmaal elk offi cieel vertoon, zooals dat ten minste nog bij de openingszitting voor kwam, achterwege. Te Makkaresj, in Marokko, is een In lander gearresteerd, die niet minder dan zeven Inlandache vrouwen heeft vermoord. eerder op een zaal geleek. Langs de wanden hingen allerlei wapenen en harnassen. Hier vereenigden zich Vroeger de wapenknechten en daarom heette deze ruimte nu nog de wapenzaal. Jan sloeg links af en liep door een gang, welke naar een steenen trap leidde. Met de bezorgdheid van een ouden trouwen dienaar, die vreest zMn meester te wekken, ging hM bijna gerulschloos naar boven en bleef toen op den ruimen overloop staan. Rechts lag de?kamer van den Graaf. Even keek Jan op zMn horloge: Tien minuten voor half acht. MMnheer zal dus al wel opgestaan zMn. Voorzichtig, om zMn meester niet te ver schrikken, klopte hij aan. Geen antwoord. Nogmaals sloegen de knokken zijner vin gers tegen de deur en nu veel luider, maar geen enkel gerucht beantwoordde zMn waar- sc lowing. HTj besloot daarom de kamer binnen te gaan. Onhoorbaar opendehM de deur en wierp toen haastig zMn blikken op het groote bed met den slerlMken hemel. De grijsaard scheen nog rustig te slapen met bet hoofd bMna onder de dekens verborgen. HM zal zeker laat naar bed zjn gegaan, dacht Jan. Laat Ik eerst maar het ontbyt klaar gaan maken, dan zal hM straks wel naar beneden komen. Zachtjes sloot hM weder de deur, zonder het slot te laten knarsen en ging toen naar TMdena de roe 1 wedstrMden tna_ schen Oxford en Cambridge. Is een met toeschouwers gevulde boot, tien gevolge van de deining omgeslagvn Alle 11 Inzittenden geraakten voor da oogen der menigte te water. Hoewel men aanvankelMk een ernstig ongeval vreesde, slaagde men er ten slotte in door middel van roeibooten en met be hulp van reddingsboeien de drenkelingen behouden op het droge te brengen. heeft een 13-Jt-.riga 11-jarigen kameraad bfj De man. die is aangehouden In verband met moord op een 24-jarig meisje, beet Mar- jeram. HM is reden te Dartford voor het politiehof geweest en betuigde daar «Mn spijt ov*r wat gebeurd was. HM telde, dat het nimmer In zMn bedoeling had gelegen, een moord te begaan. Daar de Russische handelsdelegatie geweigerd het bedrag te voldoen, heeft de Fransche rechtbank het geheele saldogdezer delegatie in beslag genomen. Zaterdag is te Straatsbunt het proces be gonnen-tegen de van anti-militaristische pro paganda in Oost-FrankrMk beschuldigde per sonen. Als leider dezer propaganda werd de communist Bourdon aangewezen, die zich In- dertMd door vlucht aan een arrestatie heeft onttrokken. Aangeklaagd aren een arbeider uit Straatsburg en vier kanonniers van het 12e regiment artillerie te Hagenau. Hun wordt ten laste gelegd anti-militaristische bladen in de kazernes te hebben verspreid. Het openbaar ministerie verklaarde, dat Bourdon de hoofdschuldige was en daarom achtte hM het gerechtvaardigd de soldaten niet al te streng te straffen. De communistische afgevaardigde Berthon. die de beschuldigden verdedigde, vroeg vrij spraak. Donderdag as zal het vonnis worden uitgesproken. In Men nacht op Zaterdag heeft zich op den Donau in de buurt van Pressburg. een drama afcespeeld, waarbM twee jongens bot leven lieten. De <meubelmakersleerling en een 14-Jarigo schooljongen hadden met twee vriend fes het plan gemaakt on den Donau af te trekken en via de Zwarte Zee naar Arabtë te varen. ZM maakten een boot los en ..scheepten rich in” met twee volle rugzakken en twee re volvers. BM de gemeente Gudor kwam hen het stoomschip „Tass" tegemoet. De boot werd door de schroef van het stoomschip gegrepen. Het bootje sloeg om. Twee der jongens konden zich zwemmende redden, doordat rij de reddingsboot, die door den kapitein was te water gelaten, konden bereiken. De meubelmakersleerling en de 14-jarige tongen verdronken. De geredden vertelden dat de beide om het leven gekomen jongens elkaar tMdens de aanvaring stevig vasthiel den en aoo In de rivier stortten. Na een uitvoerig debat werd het voorstel der regeeringspartijen in stemming gebracht met het reeds gemelde resultaat, zoodat de regeering andermaal de overwinning heeft behaald en de dreigende rijksdagontbin- dlng wederom vermeden te. Van de Dultsch-nationalen hadden 31 afge vaardigden voor en 23. onder leiding van Hugenberg. tegen gestemd. Zes hunner heb ben heelemaal niet aan de stemming deelge nomen. De fractie had heel den ochtend vergaderd Het was echtei niet gelukt, groepsdwang door te zetten, zoodat den leden vruheid moest worden gelaten, naar eigen Inzicht voor of tegen de regeering te stemmen. Van de sociaal-democratische fractie wa ren 24 afgevaardigden afwezig. De wet tot voorbereiding van de financieele hervormingen werd van de agenda afgevoerd, aangezien de beraadslagingen in de commis sie nog niet geëindigd waren. De voorstellen over de verschillende be- lastingverhoogmpen werden alle met onge veer 220 tegen 204 aangenomen. Tiouwens verscheidene gedelegeerden waren reeds vertrokken en hun stoelen stonden leeg. De plaatsen, waar bij de openingszit ting de genoodlgden hadden gezeten, bleven onbezet. Van onze regeering wae er even min belangstelling. Op de tribune waren natuurlijk .de dames van de Inter-Ameri- can Commission of Women gezeten. Ruim vier uur liet voorzitter mr. Heemskerk Jen hamer vallen en opende hM de slotbueen- komst, welke slechts diende voor het teeke- nen van de stukken. Eerst kreeg let wel de eenige fotograaf die er was gelegen heid. zMn werk te verrichten en toen begon het teekenen. Eën of meer gedelegeerden van ieder land, dat in Fransch-alphabetische volgorde werd afgeroepen, zetten hun hand- teekenlngen. Dat nam niet méér, maar ook niet minder dan buna twee uur In beslag. Dier. tMd brachten de meeste gedelegeerden door met onderling een allergenoegelMkst discours te yoeren onder het genot van een Hollandsch sigaartje, of van een clgaret. of pMp De anders zoo deftige Ridderzaal leek meer op een sociëteit. Een der gedelegeerden.- van Sovjet-Rusland. hield zich onledig met het bekijken van foto's, die hu zeker in rijn vrijen tMd van Den Haag en "omgeving heeft ge maakt. Een der leden van de Amerikaansche delegatie viel overigens op door een helgroe ne das. welke natuurlijk hier en daar aan critiek onderhevig was Twee piloten van de ..Royal Airforce", Percy en Brake, zMn gisteren, naar uit Londen wordt gemeld, aan den dood ont snapt. tosn hun vliegtuigen op groote hoogte <30o0 voet) met groote snelheid tegen el kaar botsten. Beiden slaagden erin veilig met de parachute te landen. ZM «rwam-.-n In een omgeploegd land terecht. Percy had geen enkele Verwonding bekomen, doch Brake bleek een arm te hebben gebroken en eenige ernstige snuwonden te hebben opgeloo- pen. toen hu zich uit zMn machine wrong. Ten gevolge van de tusschen graaf Roma- nones en markies de Alhucemas bereikte overeenstemming zal er een liberale partM worden opgericht, die analoog te met die, welke in Engeland en België bestaat. De leider van de partM. den naam dragend van ...Nationale Arbeiderspartü”, zal in een binnenkort te houden büeenkomst van libe rale elementen worden gekozen. Elkeen, die ..de eer van hét vaderland en de eer van den arbeid” door het socialisme en het kapi talisme niet voldoende gewaarborgd acht, kan lid der partM worden. Een koud zweet druppelde Jan van het voorhoofd. HM d Tfde niet wegvluchten, noch spreken, noch handelen. Wel be greep hu dat zMn heer ging sterven In een vreeselMke foltering, maar hM stond hier door de diepste emotie als machteloos ge slagen. HU voeMe zich krankzinnig worden van ontsetting. Eensklaps viel het hoofd van den Graaf op het kussen terug, zonder echter Iets te verliezen van zMn schrikwekkende uitdruk king. Gansch het lichaam van den IMder werd geschokt door een hevlgen «enuwtrek, zoodat het houten bed er van kraakte. Dan klonk een tweede kreet, als de machtelooze jammerklacht van een wanhopige en de verwrongen gelaatstrekken bleven onbe- weeglUk Als aar. den grond genageld bleef Jul staren op die verstarde oogen. dien geopen- den mond en paarse tong, op al die teeke nen van een verschrikkelUken doodstrijd, welke den od scheen te willen vereenlgen als bU een standbeeld. Opeens werd de knecht zich bewust, dat hM strUden moest tegen de verschrikking, die zich van hem meester gemaakt had, om niet in waanzin te vervallen. Docr een geweldige poging van riln wils kracht. waartoe zMn sterke, gezonde natuur in staat was, wist hM zMn ontroering te be- heerseben. Een vrachtauto, afkomstig uit Medan. dM op weg was naar Bigli. nam een scherpe bocht in den weg met een snelheid van 80 KM. De wagen vloog van den weg en reed over den parit op het bosch in. Tengevolge hiervan sloeg de wagen om, waardoor een inzittende Chinees werd gedood en een tweede Chinees swaar werd gewond, chauffeur bleef ongedeerd. Een passagierstoestel met vMf inzitten den» dat een zieke had afgehaaM. sloeg op 30 meter hoogte, waarschUnlUk tengevolge van het weigeren van het hoogtestuur, over den kop en kwam In het Water terecht. De Inzittenden werd uit het toestel ge slingerd. Eén hunner werd gedood; de andere vier werden zwaar gewond. nachttrein reisde hu terug j in den morgen stapte hu uit op het station Harleville en nam ver worden achteraf de dekkingsvoorstellei^in büzonderheden gewUrigd, dan zal de rede ring nog heden de noodige besluiten nemen. Onthoudt het parlement haar den noodlgen steun, dan zal de rijksregeerlng langs ande ren weg doorzetten, hetgeen van vitaal be lang wordt geacht. I* rivier, de Norstrltan, welke aoo vaak bet tooneel is geweest van blMde gebeur te-’ nissen, was Zaterdag opnieuw het middelpunt der bealngstelling, doch om een zeer droe vige reden: de kontng bracht het stoffel Uk overschot zijner overleden gade naar haar land terug. Al vroeg Zaterdagochtend waren alle openbfue gebouwen, bonken en magazijnen te Stockholm gesloten. Om één uur (Zweed- ache tijd) kwam het koninklijk eskader, be staande uit de kruisers „Oustaaf V" en Jirottning Victoria" deze laatste bevatte het stoffelijk overschot der koningin ge- eecorteerd door torpedojagers uit Swine- münde in de Norrström aan. waar het voor anker ging. De lijkkist werd uit de „Drott- ning Victoria" in de koninklUke sloep, de „Vasaorderi", overgebracht, terwijl salüut- ■choten werden gelost. Om half drie (Zw. tMd) stapten de koning, de kroonprins die het eskader tot aan de monding der rivier was tegemoet gevaren en prins Willem, de tweede zoon des konings, in de konink- IMke sloep over, die door matrozen naar het eiland Skeppsholmen. het marine-station van Stockholm, werd geroeid. Behalve de hofdignitarissen en autoriteiten waren de volgende yorstelMke persoonluk- heden verschenen: de koning en kroonprins van Noorwegen, de koning en koningin van Denemarken, de president der Fransche re publiek, de groothertogin Hilda van Baden, prins Adalbert, van Pruisen, de prins van Hohenaollem-Sigmaringen, prins Victor von Wied, prins Gustaaf en prinses Thyra van Denemarken; voorts alle leden van het di plomatieke corps. Toen de kist door tien hooggeplaatste marine-officieren aan wal werd gedragen, speelde de marinekapel. ZM werd In een dbor zes paarden getrokken hjkwagen geplaatst, waarna de stoet zich tn beweging zette en de klokken van alle kerken in de hoofd stad begonnen te luiden totdat de stoet aan de ftjddarholmskerk, het Zweedsche Pan theon, was .aangekomen, waar esn groot aantal Zweedsche koningen en koninginnen zijn bijgezet. Koning Oustaaf en alle andere mannelijke deelnemers aan de plechtigheid volgden den IMkwagen te voet. De stoet werd geopend en gesloten door adelborsten, de tachementen cavalerie en artillerie. De kist wvrd in het koor der kerk ge plaatst. waarna de uitvaartplechtigheid be gon, geleid door den Opperoeremoniemeester. die de cataf alk naderde, de koninklUke kroon welke op het deksel der kist stond, en zette haar naast de kroon, die tusschen de kroon- juweelen lag. Na deze ceremonie begon de Aartsbisschop van Upsala, geassisteerd door drie hofgeesteluken, den IMkdienst. Vervolgen» epvelde het orkest vn de Kon. Opera de ouverture van „Parsifal", ter ver- vulling van den wench dér overledene, die een groot bewonderaarster van Wagner was. Daarna droegen de officieren de kist naar den grafkelder van de dynastie der Berna dotte's, waar zü werd geplaatst naast het stoffelijk overschot van de drie voorgaan de Zweedsche koningen en hun gemalinnen. Tijdens deze plechtigheid zong het koor een gffiamg. dat In 1878 werd gecomponeerd door den schoonvader der overledene, ko- nfhg Oscar II, WJ het overlMden van rijn moeder, koningin Josephine. Hiermede was de plechtigheid ten einde. •SOrtitends oen vier uur waren utt op alle vestingen en marinestations van Bweden 43 schoten gelost. volgens den weg naar Font-Aulade. Als hM bü het hek van het kasteel ge komen was duwde hM dit met één stoot open en liep gejaagd de plaats over. Het was zeven uur. In de kamer den Graaf waren de vensters nog sloten. Rondom de oude muren zweefde de plechtige rust van een zomermorgen, nog indrukwekkender door de geheimzinnige stilte, die reeds jaren dit van de wereld afgezonderde oord vervulde. Jan voelde zMn angst nog heviger wor den toen flj zich voor den hoofdingang bevond, tegenover het beeldhouw werk met grijnzende koppen, aan belde zUden der deur. Neen, mompelde hij, ’t Is belache lijk. Zou ik mij. over een afwezigheid van één dag zoo ongerust maken. BM opende d» zware deur, die toegang tot een breede diepe vestibule, welke Dezer dagen heeft een «ereraad vonnis ge weien over prins Windtechgrats die vier jaar geleden tot een gevangenisstraf vsp vier jaar werd veroordeeld wegens het maken van Fransche bankbiljetten, doch na eenlgen tMd begenadigd werd. De eereraaawelke den prins ten Volle heeft gerehabiliteetri, was gevormd door vMf Hongaarsche generaals. De raad heeft uitgemaakt, dat de prins door ztjn daad van vateche tnunterij niets heeft verricht waardoor een smet kan wor den geworpen op zUn persoonlUke eer of op Zijn eer als officier. Hu werd bU zijn actie uitsluitend gedreven door zuiver vaderlands lievende overwegingen, waarbM IïM de gevol gen voor rijn rekening najn. in moreel opzicht, zoo wordt tenslotte ver klaard. te hU geheel smetteloos, zoodat hU het recht heeft in duels op te treden. Naar de correspondent te Budapest van de „Köln. Zt" meldt heeft het wederoprake- len van deae kwestie In politieke kringen nogal onaangenaam getroffen, daAr men vreest, dat het Windtechgrats minder te doen 1» om herstel van «Mn maatschappelijke positie, dan wel om dé gelegenheid te krij gen weer zUn Uitrede in de politiek te doen. BOMBAY, 12 April (Reqter) In de wacht kamer van het station van Byculla Is la verband met de spoorwegstaking een bom ontploft. Een tweede bom te ontploft In een trein te Masjid. Twee personen werden ge wond. basing, als hU daar het raam wMd open zag staan en de luiken tegen den muur. WerktulgelMk boog Jan zich over de ven sterbank om naar buiten te kMken en zag toen een stoel onder het venster staan. Iets verder zag hM eenige voetstappen, die duide- IMk sScbtbaar waren In de aarde van een bloembed. Dezen nacht zijn er dieven hier ge weest en wat zullen rij gestolen heb ben? zei* hM bQ zich zelf. De schurken moe ten wel handig te werk zijn gegaan, dat de Graaf niets bemerkt heeft. ZMn eerste gedachte was nu te onderzoeken wat er gestolen was en ten dien einde ging hM, bleek als een IMk, door angst gefolterd, van kamer tot kamer, opende alle kasten en zocht in alle laden om eenige sporen van den diefstal te vinden. Alles bevond zich echter op rijn plaats, juist zooals hM het verlaten had. Het zi^verr, werk in de eetzaal was compleet en aan de kostbare pendule en de waardevolle kunst voorwerpen op den schoorsteen was geen hand geslagen. Vreemd, dacht hU. indien .er dieven In het kasteel zMn ingebroken, zullen deze voor werpen hun toch wel het eerst opgevallen zMn. Evenwel stelde dit nauwkeurig onderzoek den knecht geenszins gerust, want het open keukenraam wees toch op een inbraak. De oude slotvoogd zou ook geen stoel in den tuin bu het renster geaet hebben. In Gross-S t k 1 g t Dultschland) zMn bU een brand, drie menschen om het leren gekomen. Officieel wordt gemeld, dat de Chlneeeche minister van buitenlandsche zaken, dr. Eugen Wang. als zoodanig te af getreden. HM wordt opgevolgd door den Chlneeschen diplomaat Tsjang Tsjtat Ben. den prealdent-canmiasarte een gratificatie van 3 millioen jen <3 800.000 gulden) hééft toegekend. De maatschappij heeft In de dertig jaar van haar bestaan nooit staking gehad; In de fabrieken gaat het patriarchaal toe. ZU heeft meer dan 18 millioen gulden afgezon derd In den rorm van pensioen- en Andere fondsen voor de arbeiders. Vakvereenlgingen zUn tot dusver onbekend geweest onder de arbeiders, maar de aankondiging van de loonsverlaging Is gevolgd door het In alletMl organlseeren van een personeetevereenigtng, terwUl het Japansche Vakverbond dadelijk een krachtige actie is begonnen in alle fa brieken der maatschappU, waar 38000 arbei ders werken Vreeeende hun rechten op het pensioenfonds der maatschappU te verlteoen, hebben de arbeiders geen neiging getoond zich bu de vakvereenlgingen aan te sluiten; de personeelsvereenlging neeft beloofd geen hulp van bulten te vragen, van de beslissing onderhandeld wo hU bedroefd, zonder eigenlijk goed te weten op welk ongeluk hij doelde. Een allerpijnlijkste bezorgdheid bleef hem kwellen. Er moet iets geheimzinnigs voorgevallen zUn tMdens mUn afwerigheid was »Un stellige overtuiging. Zonder uitstel wilde hM nu deri ouden Graaf spreken en hoewel hU rich voorgeno men had rijn meester in den sla* nimmer te storen, ging hM toch vastbesloten de stee nen trap op. Hoe haastig hij rich ook nue boven spoedde, toch bemerkte hM op 8e treden versche slijksporen. Welke aanduldden dat iemand over Vochtige aarde had geloöpen al vorens hierlangs te gaan. In een ondeelbaar oogenblik zag hM nu een nauw verband tusschen de voetsporen bUdiet keukenvenster en deze op de trap. Bevend van ontsteltenis kwam hij boven, greep haastig de deurknop en duwde de deur open met de zenuwachtige opgewondenheid van Iemand, die voor een naderend gevaar vlucht. Midden in de kamer bleef hu even «tll- staan. om te luisteren of «Mn mt rater adem de, doch hU vernam niets. Dan trad hM op .het bed toe, nam de dekens van het hoofd en riep met nauw verholen angst: MMnheer Deee stem scheen op den slapende de uit werking te hebben van een electriache ont lading. Met een wilde beweging ging de fia»l w*«nin4 MM* als iemand <U» hsvig

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14