Bmnenlandsch Nieuws de Vlucht uit de poppenkast VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE s RA DIO-OMRO EP Moordaanslag Rflkslnkomstenbelasting 1928—1929 Opbrengst Rembrandtzegels Het ongeluk te Wateringen Nederland en Bolivia Ambtenaar aangevallen Wegenbelasting KERKNIEUWS Mirslecongm te Leuven Vermogensbelasting 1928—1929 Boerderij afgebrand Instituut van Ingenieurs Koninklijk Ernstig ongeval te Zwolle De bronnen van het canoniek recht Wielrijder gedood Staatsrekening over 1927 RECHTSZAKEN KUNST EN KENNIS Aanranding te Epe' Cees Laseur GEMENGD NIEUWS LUCHTVAART Fabrieksbrand te Leeuwarden „Versche broodjes"’ Mislukte diefstal Spoorwegpensioenfonds Kath. Radiovereeniging te Delft Boerderij afgebrand Hoogterecord voor lichte vliegtuigen gebroken u n B O EK BESPREKING s* Dr. S wit «ar overleden Dr Switzar, te Wateringen, die Donder- iet gymnastiekwedstrijden der Goedkeuring handelsverdrag „HVWKLIJK KM HT’ISGEZIN**. Door een werklooze ernstig verwond De driemaandskaarten heeft 2! tarkeno in de vlammen omgekomen tj Eaoarsie naar den Wleringermeerpolder 65 amanirn gettacht 12» jaar tooneetepdrr Ken nationaal Comité. Liefhebbers van eq» omelet? •1 99? De minister van Financiën haeft aan Tweede Kamer doen toe komen de Voordeelig slot bijna millioen. een langdurig tijdvak van regelmatige tekorten istig ontwikkeld. >te verzwaring Het tekort i Juli a.s. ruina ago millioen. Bijdragen van den Staat. HET TOTAAL DER VERMOGENS MET 811 MILL. GESTEGEN Ztjn gtaataeltfka vsraealgtngen In bet belang van den K R. O.f OP «n tn ■a 1 !t n Blijkens de voortoopige cijfers zijn van de Rembrandtzegels In totaal rond 975.000 stuks verkocht met een bruto-opbrengst boven de gewone frankeerswaarde van ruim 48 700. De Geestelijk adviseur. Pater Brandsma. kan de opheffing niet toelaten, zonder toe stemming van den Blsschop. Na langdurige discussie ging de vergade ring accoord met het voorstel van den heer B. Sluis, om de eventuéele opheffing voor- looplg voor een half Jaar aan te houden. •n. ch e- m* tn. de en ge en ts a r- !t iet de nota omtrent den afloop van het dienstiaar 1937 No. 4 van dit mooie tijdschrift, dat uiige- geven wordt door de Paters van de BH. Glnneken, is weer zeer lenms- dagmorgen door een auto werd overreden en ernstig verwond, is Zaterdagmiddag, aonder het bewustzijn te hebben herkregen, over leden. Dr. Switzar. die den leeftijd van 01 jaar bereikte, heeft gedurende ruim 30 jaar zijn practijtk te Wateringen waargenomen en 2» Jaar te Harmelen. Ingediend is een wetsontwerp tot goedkeu ring van het op 30 Mei 1939 te La Paz tus- schen Nederland en Bolivia gesloten handeis- verdrag met btfbehoorend onderteekenlngs- protocol. Volgens de Memorie van Toelichting is dit verdrag te beschouwen als een nieuw resultaat van het huidige streven der Regee- rlng om de uitbreiding der handelsbetrekkin- gen met de Republieken van Latünsch Ame rika door sluiting van handelsverdragen te bevorderen. Het verdrag is gebaseerd op de meestbe gunstiglng als hoofdbeginsel. Deaer dagen ondernamen de leden van de afdee'.lng Voor Werktuig- en Scheepsbouw en voor Electrotechnlek een excursie naar de bemalingsinrichtingen van den Wleringer meerpolder. De deelnemers, ongeveer honderd, verzamelden zich op het station Hoorn, Van waar zij zich per extra trein naar Medembllk begaven. Dear zijn zij In het ontspannlngs- lokaal der Zuiderzeewerken ontvangen. Ir. L. Monhemius. ingenieur bij de Zuider zeewerken. heette de aanwezigen namens den dienst welkom, zijn" voldoening uiUprekende over de talrijke opkomst. Spr. wilde een paar cijfers noemen omtrent den stand der bema ling van den Wleringermeerpolder. De pol der is gesloten op pl.m. NAP. en de bema ling is thans zoover gevorderd, dat het waterpeil bijna 2 m. N.A.P. Is. De daling van het water bedraagt per etmaal 2 em. Ir. Th. W. Theunlssesi. hoofdingenieur Werkspoor, behandelde vervolgens de pomp- installStles der gemalen en meer speciaal aan de hand van eenlge lichtbeelden, den vorm van pomp en waaier, waaromtrent uit voerige modelproeven rijn genomen in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft. Ir. J. C. G. van W(jk besprak vervolgens enkele electroteclinlsche bijzonderheden van de in de machinehal van het gemaal „Lely" opgestelde draalstroommotoren. Nadat de directie der Zuiderzeewerken dank was gebracht, werd het gemaal „Lely” bezichtigd, en het gemaal ..De Leemans'. Ten slotte werd per auto gereden naar het station Anna Paulowna. waar Ir. Tegelberg aan de leiders van den tocht en aan de organisatoren, jhr. Ir. A. C. van Weller en Ir. L. N. H. Dufour, de erkentelijkheid der af- deelingen overgebracht. Bet Vijfde deel van kard. OaaparrTs werk. De ..Tipografla Pollglotta Vatlcana" heeft thans het vijfde deel van het monumentale werk van den vroegeren kardinaal-staatsse cretaris F. Gasparrt over de bronnen van het canonieke recht gepubliceerd. In dit werk zijn alle decreten en beslis singen van de H. Congregatie van het Con sistorie van 13 November 1908 tot 25 April 1917 vervat Verder alle decreten van de H. Congrega tie der Sacramenten van 14 Maart 1909 tot 12 Januari 1917. Bovendien nog die van de H. Congregatie van het Concilie van 1573 tot 1780. In het geheel zijn hter IMS documenten van den B. Stoel opgenomen. Onder de decreten bevinden sich er ook uit de Propaganda Fide. acten van de ey- node van Lateranra in 1735, decreten van de H. Congregatie der Riten en „paelUonee" van het concilie van Trente en de „regest* Epicoporum Mevrouw Vers Bondam bood Oeee namens de collega's bloemen en een cadeau aan met een genoeglijk speechje, waarin zij vele her inneringen aan heidèr loopbaan ophaalde De heer L. Saalborn bracht een krans namens de sociétaires van het Nieuw Neêr- landsch Tooneel. vergezeld van de beste wen- schen voor de volgende 12» Jaar. Van vriendenzijde kwamen er nog meer kransen, waarna de heer Verbeek telegram men ging voorlezenvan de studenten, van Oor Ruys, van het Oost-Nederl. Tooneel, Oor van der Lugt Melsert en vrouw, Thoien en Van Lier, en vele anderen. Lange applaus-kanonnades en dan een slot- en dankwoord van Laseur self. Waren reeds de woorden van alle sprekers door krachtig applaus onderstreept, op de woorden van Cees Laseur self volgde een ware ovatie en vele, vele malen moest er ge haald worden! en f 9.825.000 van 1 Juli 1931 tot en met Juli 1990. Na 6 uur -genwijding .O.-Kwintet zou dreigen te berokkenen. De voorgestelde eenvoudige oplossing luidt aldus, dat het bedrijf van de annuïteit telkens op zich neemt zooveel als het blijkt te kunnen dragen, zonder in tekorten te vervallen, en dat het geen mocht blijken boven zijn krachten te gaan, wordt gedragen door den Staat. Daarom wordt in het ontwerp voorgcsteld dat de extrabijdragen aan het fonds zullen beloopen maximaal f 8>i6ö.ooo op 1 Juli a.s. 1 De 15-jarige J. D., zoon van het hoofd der Christelijke School te Hommen», is Zater dagavond. toen hu op den straatweg Sneek— Lemmer fietste en een auto wilds passee- ren, door een anderen auto gegrepen en onmiddellijk gedood. Den bestuurder treft waarschijnlijk geen schuld. Het lijk is ter gerechtelyke schouwing naar Sneek ver voerd. Voortdurende daling van het gemid delde inkomen Te Maastricht heeft de mijnwerker Vroegop den melkventer Severjjns in de medkrnrlchting zender aanleiding met een mes In den hals gestoken. De dader Is onrnld- dellijk gearresteerd. De melkventer is zwaar gewond naar bet ziekenhuis gebracht. 297. Trein, Plero, Duim vlogen te gelijk, kregen alle drie een beurt. .Jonge, dat to me ook Ti val", riep Trijn, ..is mijn rokje niet gescheurd?’’ Piero hlrid jich vast aan Tnjntje's been En gleed toen met baar mee. „Houd ja goed, Jokko", *1 onze Jan, we zijn nog met ons twee." 298. Terwijl Jan Klaasen rich rustig hield en kalm In 't midden zat, voerde Jokko rare kunsten uit, in 1 snel draaiende rad. De vele toeschouwers er om heen, juichten Jokko luide toe. Jtoe houdt M het uto". Sri Katrijn. „boe wordt het dier niet moe." 4.50 Concert 4.507.20 7-ao Orkestcoccert 8.00 Piano-recital 8.30 Orkestconcert 9.50 Lezing en berichten. Bi) de Tweede Kamer is ingediend «en wetsontwerp tot voorziening in het tèkort van het Spoorwegperuioenionds. Ingevolge art. 107 der Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1935, is de weten schappelijke balans van het spoorwegpen sioenfonds opgemaakt door (Jen adviseur prof. J. J. A. Muller. Daarin wordt per 1 Oct. 1925 een nadeelig saldo berekend van ruim 190 millioen. dat bi) den aangenomen rente voet van 4 pCt. op 1 lanuari 1028 was toe genomen tot ruim 203 millioen. Dit tekort blijkt In hoo.'dzaak en voor ongeveer gelijke deelen te moeten worden toegeachreven aan de fictieve stortingen, veroor.oofd doof de vroegere pensioenovereenkomsten en aan de vroeger met voorziene aanmerkelijke ver- hooging van de bezoldigingen ea hetgeen Nadert berekeningen hebben geleerd, dat op 1 Juli I930 het fondstekort zal zijn ge stegen tot t 230.420.711. Dit cijfer maakt voorziening, als bedoeld in het tweede lid van art. 107 der wet, drin gend noodig. Dekking van het tekort zal eene annuïteit vorderen, welke, berekend over 60 jaren. naar den aangenomen rente voet van 4 pCt. zal bedragen f 9.824.254 of afgerond f 9.825.000. Jaarlijksche betaling van een zoo aanzien lijk bedrag over zoo langen termijn uitslui tend van de spoorwegmaatschappijen te vergen zou, afgescheiden van andere over wegingen minder billijk en ook weinig wenschelijk zijn. Al hebben de ontvangsten in den laatsten tijd zich gunstig eene stijging, die tegen zoo’grooi van lasten zou opwegen, mag niet verzekerd worden geacht, zoodat die verzwaring het bedrijf In de ocerderU van den heer Trlesen. te Meerlo trak Vrijdag een groots brand uit. Door da dioogte stend het huls spoedig In lichte laaie en brandde tot den grond toe af; niets kon gered worden. De geheeJe inboedel en 21 varkens kwamen In de vlam men cm. Verzekering dekt db schade. ▼oor toe Rechtbank te Zytphen werd be handeld de aanranding van een veertienjarig meisje, op 17 Maart j.l. te Epe. In den avond van dien dag werd de veer tienjarige Maria Plok aangesproken door een heer In een auto, die haar den weg vroeg naar een wasscherfj en verzocht, me hem mede te rijden. Het meisje voldeed aan dere uitnoo- dlglng. doch weldra bleek, dat de „heer” andere bedoelingen koesterde. In den wagen randde hjj het meisje aan. dat, toen de auto langzaam moest rijden wegens den slech ten toestand van den weg, kans sag. uit den Zaterdag is te Leuven het eerste congres der AUCAM, dat Is de Katholieke Unlversl- teltsbond voor steun aan missles, geopend. Na een korte receptie trokken de congres sisten naar de St. Pieterskerk. Het was een Illustere stoet, met kardinaal van Roey, de Belgische bisschoppen, mgr Heylen, mgr. Coopleters ra mgr Kerkhofs. mgr Lagae en mgr. Besson van Freiburg, aan bet hoofd Tal van andere geestelijke en burgerlijks autoriteiten, professoren en studenten van verschillende nationaliteiten waren aanwe zig. In de St. Pieterskerk werd een pontificaal lof opgedragen door kardinaal van Roey. Mgr. Besson hield een preek over den nieu wen kruistocht. Hij wees daarin vooral op de nieuwe methoden van missiewerk en do plichten, vooral van de hooger ontwikkelden. Na het lof begon in het Paus Adrianua College de eerste congres-zittlng met het onderwerp: de eenheid der rassen. Prof. Maisln sprak over physieke eenheid, prof, pater Charles over intellectueele eenheid, da heer Vaes brak een lans voor Internationale padvinderij als middel van toenadering der rassen Er zijn 800 deelnemers aanwezig, van wie 160 vreemdelingen. Zaterdagmiddag Is de ambtenaar voor sociale aangelegenheden te Deventer, de y^ieer W J. van 't Sant, bij het verlaten van zijn bureau aangevallen door den werklooze J. W. D. Deze bracht den heer Van 't Sant met een scherp voorwerp ernstige verwon dingen toe aan gelaat en linkerbovenarm, tengevolge waarvan de aangevallene be wusteloos ineenzakte. In zjjn woning werd hij verbonden. Zijn toestand is niet levens gevaarlijk. Omtrent de aanleiding tot dezen aanslag vernemen wij, dat de heer Van 't Sant reeds des morgens met D. een verschil van meening had gehad over het al dan niet uitbetalen van f 1.50, waarop de werklooze recht meende te hebben, en waaromtrent de ambtenaar onderzoek had toegezegd. Zaterdagavond te omstreeks zes uur brak brand uit in de kapitale boerderij van den heer Lensink op het Hinkamp onder Win terswijk. De boerderij brandde geheel af. Van den veestapel kwamen elf koelen in de vlam men om; de varkens en kalveren konden worden gered. Verzekering dekt de schade. De oorzaak van den brand moet geeocht worden in de aanwezigheid van een bran denden fornuispot. Do bewonen varen niet Zaterdapölddag, omstreeks half vijf, had op de ontginning van den heer dr. L. U. Reinders, gelegen te Burcht, onder de ge meente Hardenberg, een ernstig ongeval plaats, doordat een paaid. dat gespannen was voor een wagen van genoemde ontgin ning. plotseling op hol sloeg. De berijder D. v. d. L. werd van den wagen geslingerd en bekwam een dijbeenbreuk. benevens een ern stige armbreuk. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht Paard en wagen reden In de vaart. Het dier wist zich echter los te werken en den wal kant te bereiken, waarna het uit eigen be weging naar den stal terugkeerde Van 1937/1938 op 1938/1929 is het totaal der vermogens gestegen met 811 millioen gulden. In de Maart-aflevering van het Maand schrift van het Centraal Bureau voorde Statistiek zijn gepubliceerd de uitkomsten der Vermogensbelasting, waarvoor steeds groote belangstelling bestaat. Het belasting jaar 1938/1939 is hierbij in vergelijking ge bracht met de cijfers over de voorafgaande jaren. Uit een en ander blijkt, dat de stijging, welke over 1934/35 is gevolgd op de steeds dalende cijfers sinds 1920/31, zich wederom' verder heeft voortgezet, waardoor het cijfer over 1938/1939 een vermeerdering t.a.v. in 1930/1921 aanwijst van 1395 millioen gulden. Betreffende het aantal aangeslagenen zij ver meld, dat het cijfer over 1931 193a veel hooger is dan dat over 1930/1921, dat daarna het cijfer over 1933/1923 een daling doet zien, om vervolgens van jaar tot jaar te stij gen tot een cijfer over 1938/1929, dat 35.404 hooger is dan dat over 1930'1931. Vergelijkt men bet aantal aangeslagenen in de verschillende vermogensgroepen, dan blijkt, dat dit van 1930 1931 tot 1923,1934 (het jaar met het laagste bedrag der ver mogens als gevolg der malaise) alleen voor de groep aangeslagenen met vermogens be neden f 50.000 is gestegen en voor de andere groepen is gedaald. Van 1933 1934 op 1937/1938 en van 1937/1938 op 1938/1939 zijn voor elk der vermogensgroepen de cijfers steeds gestegen. Uit de cijfers blijkt, dat slechts een klein deel van alle belastingplichtigen in de hoogere vermogensgroepen valt. Het aandeel dezer groepen in het totaal der vermogens en der belasting is evenwel van veel meer belang. Zoo bezaten de 43.84 pet. der aangeslagenen voor vermogens beneden f 30.000 tezamen 11.33 PCL van het totaalvermogen en droegen slechts 7.03 pCt. bij tot de totaalopbrengst der belasting in hoofdsom. Daarentegen hadden de 0.69 pCt. der aangeslagenen voor vermogens van f 1.000.000 en hooger 19.21 pCt. van het gezamenlijke vermogen en droegen 20.14 pCt. tot de totaalopbrengst der belasting bij. Uit de cijfers blijkt, dat het gemiddeld in komen na een daling tot 1924/1925 over de volgende jaren weer regelmatig is gestegen. Toch blijft het cijfer over 1938/1929 nog f 4000 beneden dat van 1930,1931. wagen te springen. De bestuurder zette baar na, doch toen zijn slachtoffers In de richting van een vrouw vluchtte, gaf hij ri,n Achter volging op. De politie wist den aanrander op te sporen. Deze, die bleek te zijn de 26-ja;ige A. H v. d. Velde, handelsreiziger te Rotter^ dam. werd In verzekerde bewaring gesteld* en had zich thana voor de rechtbank te verantwoorden terzake van overtreding van art. 247 W. v. Etrafr. De zauk werd met ge sloten deuren behandeld, waarna de each luidde 6 maanden gevangenisstraf. Uitspraak over 14 dagen. Zaterdagmorgen omstreeks 13 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Bisschcpatraat te Leeuwarden in een fabriek va nde N.V. Verffabriek v/h. Johan Zar.dlcven. Door tot nu toe onbekende oor zaak ontstond de brand in het achterge deelte van de fabriek. Met groote snelheid greep het vuur om rich heen. Gretig vond het voedsel tn de groote voorraden olie, lak en verf, welke daar waren opgealagra. Met een achttal stralen bestreed de brandweer, die spoedig ter plaatse was de vuurzee, terwijl de omliggende gebouwen werden natgehouden. hetgeen groote schadt voor deze panden opleverde. Op een gegeven oogenblik ging met een harden slag een vat verf de lucht in, waardoor glas en vonken naar alle kanten wegvlogen. Om 3 uur was men het vuur meester; fabriek en voorraden zijn verzekerd, evenals de auto, die mee verbrandde. Het geheele fabrieksgebouw is uitgebrand. Alle aanwezige voorraden werden een prooi der vlammen. Alleen de boeken konden worden gered. Van T9271928 op 19281929 stijgt het totaal der inkomens met f 97 millioen. Uit de gegevens van de statistiek der Rijksinkom- sten- etl vermogensbelasting worden vrij algemeen conclusies getrokken in zake den economischetl toestand des lands,Zoodat deze jaarlijks beschikbaar komende cijfers steeds grooter belangstelling genieten. De Maart-aflevering van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft van eerstgenoemde statistiek wederom de voornaamste cijfers en wel thans over het belastingjaar 1938—1929, die in vergelijking worden gebracht met de cijfers over enkele voorafgaande jaren. Als gevolg van de malaise is het totale in bomen van alle belastingplichtigen van 1921 1933 tot 1924 1925 gedaald met 53t millioen en van laatstgenoemd jaar tot 1928'1939, als gevolg van de verbetering in den algemeenen economische n toestand, gestegen met 268 millioen gulden, zoodat laatstgenoemd jaar nog 363 millioen lager is dan het hoogste jaar, n.l. 1931/1923. De totaal-cijfers der belasting doen overeenkomstige dalingen en stijgingen zien. Het cijfer over 1938 1929 is evenwel ongeveer f 16.5 millioen lager dan over 192“*/ 1928 als gevolg van de op x Mei 1928 in wer king getreden tariefsverlaging. In tegenstelling met het bedrag der inko mens en der belasting blijkt, dat het aantal aangeslagenen over 1923'1923 hooger is dan over 1931/1923, waarna een daling is inge treden tot 1934/1925. Daarna stijgen de aan tallen weer tot 1938 1929, waardoor het aan tal over dit jaar dat over 1933,1933 met 35920 overtreft. Bij de vergelijking van het totaal der inko mens van jaar op jaar dient er rekening mee te worden gehouden, dat na de invoering van de wet op de dividend- en tantième-belasting op 1 Mei 1928 een aantal eigen zaken, ven nootschappen onder firma e.d. zijn omgezet ■n naa.-nlooze vennootschappen, als gevolg waarvan sindsdien slechts dat gedeelte van de gemaakte winst in de belasting valt, dat aan de naamlooze vennootschap onttrokken wordt. Slechts een klein deel van alle belasting plichtigen valt in de hoogere inkomens. Zoo maakt over 1928 1929 het aantal aange slagenen met inkomens van f 5.000 en meer slechts 5.48 pet. (1931 1932 6.58 pet.) uit van het totaal aantal aangeslagenen. De inkomens voor deze aangeslagenen bedragen 31.xx pet. (1931/1923 35.30 pet.) van het totaal, terwijl aan belasting werd bijgedragen 68.43 pet. (1931/1922 72.86 pet.) van het totaal. De 94-53 pet. (1921'1922 93.42 pet.) der aangeslagenen met inkomens beneden f 5.000 hadden 68.89 pet. (igat 22 64.70 pct.) van het totaal-inkomen en droegen 31.57 p6t. (l92i/’22 37.14 pet.) tot het totaal der belas ting bij. De 0.05 pet. (1921 '23 0.08 pet.) aan geslagenen voor inkomens van f 100.009 en hooger hadden 4.63 pet. (1931 ’22 6.93) pet. van het gezamenlijk inkomen e# betaalden 33.05 pet. (1921 '22 29.99 pet.) van de totaal opbrengst der belasting. De voor deze be lasting geldende progressie blijkt uit deze cij fers duidelijk. Het gemiddeld inkomen is van X92X/1922 af met uitzonderng van een kleine onderbre king van 1924'1935 op 1935'1936 en Van 1927/1928 op 1938 1939 voortdurend ge daald, als gevolg waarvan het cijfer over 1938 X929 nog i 3x2 blijft beneden dat van 1931/22 Daaruit blijkt In de „Nota betreffende den toestand van *s Lands financtén, ingezonden bij den brief van 31 Sept. 1936, waren de uitgaven ge raamd op f 646.966.696.71 de middelen op f 611.808.305,11 tekort f 35.158.391.60. Tengevolge van wijzigingen in de ramin gen zijn de begrootingswetten gebracht op een totaal van r 646.896.859.12. welk totaal door wetswijzigingen en aanvullingen ten slotte gebracht is op f 652.394.986,1a, terwijl de raming der middelen is gehandhaafd op f 6x1.808.305,11. Dus zou het tekort zijn verhoogd tot f 40.586.681,ox, indien niet de uitgaven f 51.006.354.48 beneden het toe- gestane bedrag waren gebleven, en niet de middelen de raming overschreden hadden met een som van t 54.503. 08.51. De uitgaven bedroegen in werkelijkheid f 601.388.731,64. De middelen brachten op f 666.313.013,63. Er is dus een voordeelig slot van f 64.923.381,98. Van de overschrijding der raming van de middelen met f 54.503.708,51 moet worden geboekt op de gewone ontvangsten f 31.236.360.30’A; on de buitengewone ont vangsten f 2<367.^8,20’2. Als oorzaken van bijzondere veranderingen in de opbrengst der middelen!wordt gewezen op de wet van 27 Dec. 192J tot afscha.ting van de speel- kaartenbetotfting, op de wet van 28 Dec. X936, houdende wijziging der Successiewet en op de wet van 30 Dec. 1936 tot het heffen van een belasting en treffen van verdere voor zieningen ten behoeve van openbare ver keerswegen te land. Mevr. Margret Fuahahn uit Stuttgart als bestuurster en de heer Fuahahn als bege leider hebben Vrijdagmorgen een poging on dernomen om het hoogterecord voor lichte vliegtuigen, categorie no. X te breken, welke poging, gedaan 'in een Klemm-vliegtuig. ge slaagd is. De vliegen bereikten een hoogte van on geveer 4900 Meter, waardoor het record met 900 Meter verbeterd is. Dit record moet na tuurlijk nog worden erkend door den Dult- sche „Luftrat” en door de Internationale Commissie te Parijs. Indien dit record erkend wordt, dan heeft Mevr. Fushahn tevens een hoogterecord voor dames verbeterd. Het Klemm-vllegtulg had een 40 F. K. Salmsonmotor. Verleden week zijn eenlge heeren, verte genwoordigers van alle kringen der maat schappij. te Amsterdam bijeen geweest, om de actie voor de verkrijgbaarstelling van versche broodjes aan de ontbijttafel nadei te bespreken. Hieruit Is een .landelijk comité van actie" geboren, dat zich voorstelt deze actie nationaal te organiseeren. Handhaving van de arbeidstijden, stelde men als elsch. als voorwaarde om tot een welslagende actie te kunnen komen. Men voelde algemeen, dat dit uitdrukkelijk op den vóórgrond moest worden gesteld, dat dit ook met kracht moert worden gehand haafd, omdat anders een groote tegenstand zou bespreken. Men wilde de zaak aldus aan hel Nederlandsciie volk voorleggen: wie is er tegen verkoop van versche broodjes vóór het ontbijt, Indien dia tot geen enkele wijziging in de arbeids- en rusttijden In bakkersen behoeft te lelden? Even over toe grens bij 's-Heerenberg to In een bosch een auto gevonden, beladen met 38.000 eieren. Auto en lading waren eigendom van de firma F. te Lichtenvoorde, die ze naar Duis burg had vervoerd. In era onbewaakt^oogen blik zUq dieven ar mee vandoor gegaan maar sjj hebben hun tocht wegens bensine- gebrek moeten eindigen. DINSDAG 15 APRIL HUIZEN, 1875 M. 8.X5—9-3® K R-O. Gramofoonpl. xi.3013.00 K.R.O. Gods dienstig halfuurtje 12.0012.15 K.R.O. Pelitieber. *- 13.151.15 K.R.O. Concert door K.R.O.-Trio x.153.00 K.R.O. Gramofoonpl. 2.00—2.00 K.R.O. Vrou wenuurtje 3.003.30 Mevr. F. Steex»- berghc-Éngermgh „De Internationale Unie van R. K. Vrouwenbonden en haar 8e congres te Rome in Mei 1930” 4.005.00 N. C.R.V. Ziekenuurtje 5.00—6.00 K.R.O. Debutantenuurtje. Jkvr. Nora von Motz, piano. Lea Zweers, sopraan 6.016.15 K.R.O: S. Hooy De oefenstof voor de internationale gymnastiekwedstrijden der UIOCEP Juli a s. te Antwerpen” 6.15— 6.45 K.R.O. Gramofoonpl. 6.45y.xj K.R.O. J. K. Rosier„Van Ouders ea Kinderen” 7.157.45 K.R.O. WelEerw. Zeergel. Heer Dr. R. Post t „De invoering van net Katholicisme m het tegenwoordig Nederland” 7.458.00 K.R.O. Politieber. 8.01—9.30 K.R.O. Lijdensoverwegmg. Mannen- en Knapenkoor o.l.v. Jos. H. Pickers 9.309.35 K.R.O. Nieuwsteer. 9.35ti.oo K.R.O. Kamermuziek. Het K.R. O. -Kwartet, (piano, viool, alt en cello). Na afloop Gramofoonmuziek 13.00 Tijdsein en sluiting. HILVERSUM, 298 M. 1071 M. 10.00—10.15 M< 13.00—2.00 Concert door A.V.’ 3.003.00 Gramofoonpl. 4.005.00 Solistonconcert. Ans Bierman, zeng, A. NL Horsman, piano 5.306.®o Concert uit Café „Moderne” te A'dam 6.00 Tijdsein. Daarna i Vervolg concert 6.30 Vaz Dias Koersen 6.45 Concert door de Staf muziek van het 5e Regt. Infanterie. Amersfoort 8.01 Aansl. van de Groot* Doelenzaal te Rotterdam. Concert door het „Orchestre Symphomque” van Parijs o.l.v. Pierre Monteux. Daarna Persber. en Gramo foonpl. 13-00 Slaat.ng. DAVENTRY, 1554’7.1. 9.35 Morgen wijding 9.50 Nieuwsteer. 10.05 Lezing xo.ao Televisie-uitz. xx.so Balladen concert (alt, tettqr) xi.50 Concert-orgel bespeling ia.20x.ao Lichte orkest muziek i.ao Fultograph-uitzendmg 1.35 Gramofoonmuziek q.ao Orkest- concert 3.35 Gramofoon 3.50 Orkest en orgelconcert 4.35 Kinderuurtie 5.30 Voorlezing 5.35 Nieuwsoer. 6.00 Suites van Bach, voor cello 6.20 Lezing 6.45 Pianoconcert 7.05 Lezing door Philips Snowden 7.30 Entr acte 7-35 Symphonieconcert .8e Symphon e van Mahler, in de Queens Hall. Londen. National Orkest en koor en solisten, o. 1. v. Sir Henry Wood 9.35 Koersen 9.45 Lezing 10.05 Dansmuziek, tot 11.00. PARIJS, „RADIO-PARIS”, x735 M. XI.501.20 Gramofoonpl. J.05 Orkest- concert en soh 7.20 „Die verkaufte Braut". Opera van Smetana. LANGENBERG, 473 M. 6.30-^7.30 Gramofoonmuz. 9.35II.15 Gramofoon pl. xx.30 Gramofoonpl. 12.25>-5O Orkestconcert 4.505.50 Orkestconcert 7.20 Orkestconcert 8.20 Prozess Sokrates”. Hoorspel in 4 bedr. van Hans Kyser. BRUSSEL, 50855 M. 4.30 Trio- concert 5.50 Gramofoonpl. 7.35 Gramofoonpl. 7.50 Sytnphonie-concert 7.35 Golfl. 338,3 M. Concert georgani seerd door de SAROV*’ KALUNDBORG, ,ix?j M. 11 30— 1.20 Orkestconcert 2.204.20 Orkest concert ea deóamatie 7.207.55 Orkest concert 7.558.IO Liederen-voordracht door Fred. Otto 8.109.00 Orkest concert en voordracht 9.309.45 Cello- recital door Rud. Dietzmann 9.4510.20 Orkestconcert 10.2011.20 Dansmuziek. ZEESEN, 1635 M. 6.1511.30 Le zingen 11.30—13.15 Gramofoonpl. 12.15I3.JO Berichten 1.202.30 Gra- mofoonpL 2.203.50 Lezingen 3.50— ingen Harten te waardig P. D. Cox schrijft een mooie vergelijking van het huwelijk met „Thebor.... Oriva- rl?.... en aan Paaschmorgen!” Interessant Is de beschouwing van P. De. A. Hulselmana over „Ons ChrjsWlUk Huwe- lljks-ldeaal." Een gevoelvolle schets „1 Stemmetje" naar Joeeflne Stegbauer ia een felle aanklacht te gen het dooden van het ongeboren leven. Behalve nog enkele andere schetsen, wordt In een goed artikel de voeding van het jon ge kind besproken. In de jaarvergadering van de Kath. Radlo- vereenlglng te Delft, kwam aan de orde het bestuursvoorstel tot ontbinding der plaatse lijke vereenlglng. De voorzitter, Jhr. rnr. van Nispen tot Sevenaer. meende niet te boud te spreken als hfj verklaart, dat juist het besluit tot ontbinding der afdeellng in de lijn past, mi den K. R. O. tot groote ren bloei te brenger. Men moet het voorstel zien in het licht van de propaganda; door opheffing kan men de propaganda nog intenser voeren; en de In directe propaganda nog Intenser voeren; en de indirecte propaganda wordt het best ge diend door steun van den K. R. O. De afdeellngen zijn eigenlijk uitwassen. dl« weggeraoeid moeten worden, t Is gewenscht. dat de vereeniglng meer eenvoudig sn doel matig wordt gereorganiseerd. Deae organisa tie hangt eigenlijk een beetje naast den De belasting-admlnistratie heeft toch weder de gelegenheid geopend om een drie_ maar.ckkani v. e.ke net al oopt on 3J A maar op 31 Mei of 30 Juni, te laten volgen door een voljaarskaart, zonder dat men over een of twee maanden dubbel belasting be hoeft te betalen. Wie dus b.v. thans, In de maand April, met een driemaandskaart rijdt en liever In op of even na 1 Mei op het belastingkantoor het vervolg een voljaarskaart heeft, die moet de driemaand-kaart ter verwisseling voor een voljaarrlreart aanbieden. Hii moet dan over elf o ftlen maanden bubetalen. naar gelang de driemaandskaart loopt tot 31 Mei of 3U Juni Bovengenoemde faciliteit la alleen te ver krijgen met een driemaandskaart geldend voor era in het opvolgend belastingjaar over- loopend driemaandstijdvak. dus voor het tijdvak Maart, April. Mei of April. Mei. Juni. Cees Laseur herdacht Zaterdag den dag. waarop hu 12» Jaar geleden zijn tooneel- kunstenaarsloopbaan begon. Én hartelijk heeft de volle zaal van den Amsterdamschen Stadsschouwburg hem reeds bij zijn eerste optreden In ..Siegfried” als „Siegfried” met applaus begroet en na elk bedrijf gold den zoo populalren en bekwamen jongen tooneel- speler een extra en langdurige toejuiching. Tot de groote huldiging kwam aan bet einde.... 'Tiet tooneel vol bloemen en kransen en vol dames én heeren. Wethouder Ed. Polak bood naxnens bet ge meentebestuur een krans aan. De heer Herman Roelvtnk sprak namens het huldlglngscomité op geestige wijze den jubilaris toe. Spr. eindigde met den jubilaris nog veel succes toe te wraschen en bood een krans en een „stoffelijk geschenk” aan. De heer Dirk Verbeek noemde Laseur een trouwen kameraad en een voortreffelijk too- neelspelcr. Ook deze spreker bood een krans aan, waarna Joiian de Meester Jr een krans overhandigde In opdracht van Eduard Ver- kade. Een krans, die vergezeld ging van een brief. 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15