DAMESTASSCHEN N.V. ALKMAARSCH WARENHUIS I 8 „St. VINCENTIUS-STIFT” ONS NOORDEN IS HET EEN1GE R. K. Een rijke keus verdient Uw aandacht Wij vragea Uw belaRgstelliag 8 pCt. 1 Hyp. 15-iarige Obligatieleening GROOT f 830.000.- g: V *<5* R. K. ZIEKENVERPLEGING Visitetasschen Arab. Tasschen Beugeltasschen T. BOS a P. J. DE GRAAF Breedstraat 13-15 TE KOOP J. WEEL - Oostdijk SPIERDIJK TE KOOP WA ARSCHUWING ,,’t Kappershui»” F 1.5 0 ZIET ONZE ETALAGES NEDERLANDSCHE LANDROUWBANK N.v Gloednieuwe Collectie KRACHTSPORT MOTORSPORT De Elf Provinciale Hofsteden-rit Branden te Spekholzerheide WIELRENNEN BINN ENLA NDS CH NIEUWS POSTZEGELNIEUWS LANDAU IN DER PFALZ .(BEIEREN) 0 BROEDEIEREN Arabische binnen- KOERS VAN UITGIFTE 100 pCt. Achter» traat Houttil Langestraat LENTJES DROSSAERTS ALKMAAR P R IJ S Kampioenschappen gewichtheffen van Noord-Holland van den Nederlandschen Krachtsporthond Onderreteekenden berichten, dat de it^schrijving op bovenstaande eening op jpy’ Nu is het tijd uw RIJWIEL te laten EMAILLEEREN. VERN IK KEI EN of in- en uitwendig te laten SCHOONMAKEN Heer vleesch, Minder risico Loet ew IsMaeree knijpen door P. STROOMER ALKMAAR - SPOORSTRAAT 63 Aanbevolen adres door de heeren Weinberg de Vries, Mfc> J Met en - Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij de mschrijvlnirskantoren verkrijgbaar. H.H. VOETLIJDERS zorgt dal uwe voeten bevrijd zijn var. alle pijnen, vóór de a.s. feestdagen, dan pas zult U genieten van uw uit- gaan. Voetspecialist. met zijn enorme roem van dankbare behandelde patiënten. TEL. 1126 Coupons en lossingen betaalbaar te Amsterdam en ’s-Hertogenboscli. zonder aftrek van kosten en huidige of toekomstige Dnlfscbe '*f Beiersche belastingen ©r©^:@^^:©:©^:@:©:<©:©:©.,©:©:@:©:©:©:MT Peau de Suède s Zeldzaam mooie modellen met en zonder beuRels in Saffian, Boxcalf en Imit. Leder. i »e allernieuwste BeuReitasschen met lederen omslag en draagriem, uit fluitend in prima Boxcalf en Saffian Leder. BsiVOldt» Bijzonder practische Damestasschen met patentsluiting en draagriemen in Boxcalf, Saffian en Imit. Leder. •)e kleuren van onze Damestasschen zijn geheel in overeenstemming met de toonaangevende modekleuren voor dit seizoen Alle betere Lederwaren worden door ons onder volle garantie verkocht PRIJZEN BENEDEN IEDERE CONCURRENTIE WOENSDAG 14 APRIL I93T van des voormlddags 9 uur tot des namiddags 4 uur op voorwaarden van het prospectus d d 9 April I9.V> Is opengesteid Mj de navolRende kantoren NEDFRÏ ANDSCHF LANDBOUWBANK N.V. te AMSTERDAM. LENTJES DROSSAERTS te ’s-HERTOGFNBOSCH verder worden inschrijvingen aangenomen bii BUkaatoor ALKMAAR, Platarntraat 20, TaL 225—226 HOORN, Niaawntraat 4, Tel. 77 °URMÏREND, Koaaaarkt. Tel. 75 noteerim ter beurze van Amsterdam zal worden voor onze Ongeval tijdens een voetbal wedstrijd in Imit. Leder, echt Zwart Laqué en Zwart (ieheel aparte vormen met Arabische motieven. J’rima leersoorten met gevlochten lederen draagriem. N Kwaadwilligheid in het spel Derde Wilhlemina-rit 60 luiden als katholieke M Rechtapeewen „Vtesentivs-Vereta, Lamtam e.V.”) UITGW IE er J c I I HF RTOGENBOSCH (340) an 14 April 1930 FEDER VERSTANDIG ZAKENMAN GEBRUIKT DIT BLAD VOOR ZIJN RECLAME R. K. VERKENNERS DE SAMENWERKING MET DE N. P. V. Een betrouwbaar adres hiervoor is Exp.-Handelaars - Den Haag HEDEN PRIMA HOLLANDSCHE ROOMBOTER 8.78 par pead KAAN’S Boterhandel Koorstr. 9 - Tel. 885 een mooie parti) Schotsche poters en 6000 K G. roode bieten, bij wed. C. V. Velren. Obdam Voor broedeieren. Witte Leghorns en N. H. Blauwen en br kippen N. H BI. is uw adres: H. H. WAARD N. Het bestuur der R. K. Verkennersvereeni- ging b als volgt samengesteld Kapelaan G. DE GEUS, wn. voorz. Mr. A FENS, seer.-penningm. Dr. L. BERGER. W. FROGER. MR. E. LAMERS. Drs. A VAN DE POEL Notaris HILBRAND OBDAM. sal WOENSDAG, 23 April 1830. s avonds 6 uur, in het Café KOOPMAN, te Spier dijk, verkoopen EEN HUIS, waarin graanmaleru en woning, met erf en schuren te Spier dijk gem. Berkhout, kad. sectie F. no. 1148 gr 4 c-A., 23 c.A. met de daar toe behoorende machinerieën en inven taris. onroerend door bestemming. Aanvaarding na betaling op 4 Juni 1930 Eigendom van den heer J Schou ten. Wat sub c. betreft de R. K. plaatselijke troepen. Deze sluiten zich niet aan bij de plaatselijke afdelingsbesturen der N. P. V. Wanneer zij dat wenschelijk acht, kunnen R. K conuté’s ,n plaats van die afdeelings besturen worden opgericht voor de verschil lende plaatselijke R. K. Verkennersbelangen. Het doorzenden der adnunistratievejbeschei- den geschiedt niet langs de plaatselijke afdelingsbesturen maar langs de Diocesane I boxcalf Nieuwe uitgiften Asoren: Van de z g Ceres-postzegels van Portugal zijn de 5 c. sepia en de 80 c. violet van den zwarten en de 15 c zwart van den rooden opdruk ..Acores" voorzien. België De serie Belgische postzegels met overdruk .gevleugeld rad zal aangevuld worden met een zegel van frs. 1-50. Brazilië: In de nieuwe serie luchtpoctae- gels kwam nog in koers de 3000 R. lilarood, voorstellend een vogel, vliegend boven een kust Wegens verandering van bedrtfl. een 1 paards rosmolen en een broedma chine. 110 eieren: b« <5 DE WAARD, -t Veld. Oude Niedorp. Men gelieve eventueele correspondentie te richten aan het Secretariaat, Keizersgracht 6, te Eindhoven. Ais functionarissen zullen optreden Algemeen Verkennersgeestelijke, tevens waarnemend R. K. Hoofdkwartier-commis- saris Kapelaan G. de Geus. Biltstraat 121, Utrecht. Voor het Aartsbisdom Diocesaan Verken- nersgeesteliike Kapelaan dr. A. Ramselaar. Waarnemend Diocesaan Commissaris Dr. L. Berger. Voor het bisdom Haarlem Diocesaan Verkennersgeestelijke Rector H. Wennen* Waarnemend Diocesaan Commissaris Dr. L. Berger. Voor het Bisdom Breda Diocesaan Ver kennersgeestelijke Kapelaan A. Plasschaert. Waarnemend Diocesaan Commissaris Drs. A. van de Poel. Voor het Bisdom Den Bosch en Roermond worden de functionarissen één dezer dagen aangewezen. ■noemd in bot sing gekomen met een tegenstander, dat htj met een gebroken been neerviel. Dr Talsma. die zeer spoedig ter plaatse was. verleende de eerste hulp en gelastte over brenging van den speler naar het ziekenhuis. Later is hij per auto naar zijn woning ge bracht. De wedstrijd werd direct geut aalt k. Gisteravond omstreeks 10 uur brak brand uit in een loods te Spekholzerheide. ge meente Kerkrade, in de Kleine Graverstraat in de onmiddellijke nabijheid van een aldaar staande benzinetank. Reeds meerdere malen in de laatste weken is te Spekholzerheide gedurende de late avonduren brand uitgebroken: Het vuur kon orden gebluscht. Nauwelijks was de brand gebluscht. of op ongeveer 100 M afstand, brak in dezelfde straat een zware brand uit. in de groote landbouwschuur van Crombach. Ook deze brand werd gebluscht. Alle koeien konden worden gered. Een paard bekwam zware brandwonden en moest worden afgemaakt De inhoud van de schuur, bestaande nM machinerieën, landbouwwerktuigen, hooi, graan, enz., ging verloren. Aangenomen mag worden, dat beide bran den door brandstrichters zijn aangestoken. De officies k omcevraagd. AMSTERDAM WEBERLAHDSCNE LAHDBOUWBANK N.V. 3. Voor de benoeming van den leider treedt men in overleg mei den diocesanen commissaris, evenals voor he» verkrijgen van de toestemming een groep op te richten. Voor de benoeming van een groepsgeesrelijke wordt overleg gepleegd met den diocesanen verkennersgeestelijke 4. De samenwerking tusschen de verken ners en het andere jeugdwerk, waartoe de groep oehoort, bepaal' zich tot de ev. bijeen komsten van de geheele vereemging, b.v. de uitvoeringen voot de ouders, 'erwijl de gewone wekelijksche bijeenkomsten voor verkenners en andere leden gescheiden zijn. (Hieronder vallen de godsdienstige^ bijeen komsten friet). LANGESTRAAT 84 De leening ia gedekt door een eerste uypoLiiucmre inschrijving op goudbasis o> onroerende eigendommen van de „Vinsentiui-Verein, Landau e V.” met een ge taxeerde waarde van 2.756 000.De hypotheek Is Ingeschreven ten name van de Maatschappij voor Trust- en Admlnlstratiezaken N.V. te Amsterdam, welke als vertegenwoordigster der obllgatlehouders optreedt. Eén blik In onze rijke keus doet U ver baasd staan over de schitterende resul taten die dit voorjaar door onze meest vooraanstaande Lederwarenfabrikanten zijn bereikt. Onze modellen en afwerking getuigen van een goeden smaak, die niet alleen bij de betere en hoog fijne kwaliteiten, doch zelfs ook bij de goedkoopere soorten in toepas sing is gebracht zonder binnenbeugel,- en Saffianleder. worden gebluscht. Dc organisatie Het bestuur geeft door middel van den hoofdverkennersgeestelijke. een hoofdkwar- tier-commissaris en het secretariaat leiding aan de geheele Vereeniging. In teder diocees draagt zij de technische leiding op aan een diocesaan commissaris, die de leiders en de troepen aan het bes’uur voordraagt en het toezicht over de groepen in zijn diocees uitoefent Hii kan bijgestaan worden door assistentie Voor de godsdienstige vorming wordt hij bijgestaan door een diocesanen verkenners- geesteliike. Bij de organisatie van de R. K. Verkenners- beweging wordt niet slechts uitgegaan van de gedachte, dat deze het bestaande ieugdwerk niet mag verdringen, maat dat het bestaande en erkende ieugdwerk de plaats moet be houden die het inneemt ten aanzien van de organisatie van de mannelijke rijpende iuegd. Als regel is de verkennersgroep een zelf standig onderdeel van het parochieeje jeugd werk ot van een onderdeel van een van de vereenigingen waaru.t dit jeugdwerk bestaat. Hoofdzaak blijft dan, dat. onder waarborg voor volledige ontplooiing van eigen werk zaamheid, er toch ook zij een geest van saam- hoongheid en een vorm van samenwerking, waar het geldt gemeenschappelijke parochiale leven der jongeren. De te volgen gedragslijn zij daarvoor de volgende 1. De oprichting van ver kenners groepen houde men zooveel mogelijk parochiaal, zoodat het verband met de parochie vanzelf bewaard kan blijven. 2. Voor de oprichting van een nieuwe groep plege men overleg met het parochiale ieugdwerk en de bestaande jeugdvereeni- gingen. Eén van deze neemt, zoo mogelijk, de nieuwe groep als zelfstandig deel in zich op, zoodat de groep deel is van het parochiale jeugdwerk. DAGBLAD VOOR DB DRIE NOORDEL. PROVINCIËN Commissarissen, j De wielerclub ..Wilhelmina” te Eindhoven organiseerde Zondag haar derden rit vooi professionals, onafhankelijken. amateurs en nieuwelingen over den afstand van 110 K.M. De nieuwelingen reden de helft van he- raject. De route was EindhovenBeek en Donk HelmondSomerenEindhoven. Deze afstand moest tweemaal worden gereden Het aantal inschrijvingen bedroeg 134. Aan den start verschenen 112 deelnemers, wat een record aantal genoemd moe. worden. Dc geheele rit. die op een uitnemende wijze verliep, was een zeer groot succes. De belang stelling langs den weg en bu den finish was zeer groot. Van de renners verdienen de Belgen een eervolle vermelding, wegens hun schitterende prestaties. De gedetailleerde uitslagen volgt Professionals en ona/hankelijken 1. A. Reijns (Antwerpen), 2 uur, 56 min. 22 sec. 2. Loep de ScFepoer (Declunge België). 3. Lemans (Antwerpen). 4. Dictus (Antwerpen). 5. Van Tricht. Deze vijf renners bereikten vrijwel gelijk de eindstreep. Or een halve minuut gevolgd door Meerschaer' (St. Gillis). 7. Valeotyn (St. Willibrord). 8. W. Paaimans (Tilburg). 9. C. van Horst (Zundert). 10. A. Duffhuis (Eindhoven). Amateurs De eerste groep kwam binnen in een pele ton van 2p renners. 1. L. Buis (Halfweg) 3 uur 7 mm. 48 sec. 2. A. Thiel (Hilversum). 3. Van Gils (Ulven hout). 4. Pater (Amsterdam). 5. J. Visscher (Amsterdam). Als zesde werden geklasseerd P. Ketsten (Nuth), Roele (Amsterdam). Heesch 'Den Haag). Schulte (Amsterdam) Boschhot (Den Haag). Raaymakers (Rotter dam). De Groot (Amsterdam). Nieuwelingen (55 K.M.) i. Ruiter (Den Haag) 1 uur 37 min. 43 2- Stroop (Amsterdam). 3- A- Joosten (Mierlo). 4. Van Gaai (Zundert). 5. Huy- brogts (Zundert). 6. Hellemons (Eindhoven). 7. W. de Vocht (Eindhoven). 8. J. Zeeman (Hilversum). 9. G. van der Hulst (Hilversum). 10. van Wel (Helmond). Verkenners wordt vrijheid en zelfstandigheid toegekend onder de eigen leiding en bestuur. 3. Tusschen de Nederlandsche Pad- vindersvereemging en de Katholieke Ver- kennersorganisatie wordt een overeenkomst gesloten van samenwerking, welke ten doel heeft de techniek en den geest van het spel van Verkennen m onderlinge eenheid zoo getrouw mogelijk te bewaren. 4. Bij deze federatieve samenwerking aan vaardt de R. K. Verkennersorganisatie de technische leiding van de Ned. Padvinders- vereemging. die deze leiding echter niet rechtstreeks over de katholieke troepen uj;- oefent, maar dit doet via den R. K Hoofd- kwartier-commissans, die als zoodanig de eenige schakel zal vormen tusschen de R. K. Verkennersvereeniging en het Nationale Hoofdkwartier. 5. Voor de verdere regeling van deze federatieve samenwerking zij verwezen naar onderstaande memorie van toelichting, die uitgangspunt van de daadwerkelijke samen werking zal vormen. a. De werkzaamheid van den R. K. Hoofd- k wart ie r-commissaris. b. De taak en de verhouding der Diocesane Commissarissen. c. De verhouding tot de plaatselijke troe pen. De Motorclub „De Baronie” hield, zooals gemeld. Vrijdag, Zaterdag en Zondag voor de vierde maal een Elf Provinciale Hoofd steden Rit. De route was de volgende Breda, ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Arn hem, Zwolle, Leeuwarden, Groningen. Assen, Utrecht, Amsterdam. Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, Breda. Door 137 deelnemers werd gestart. Hier van bereikten> 101 den finish. Behalve een ongeval van den heer Schumacher int Amsterdam, die nabij Groningen kwam te vallen en aldaar in het ziekenhuis moest worden opgenomen, heeft de tocht een gun stig verloop gehad. Naar wij vernemen is de toestand van den heer Schumacher redelijk wel. De gedetailleerde uitslagen zijn de volgen de Rijders zonder strafpunten W. van Heug- ten (St. Oedenrode), J. Pape (’s-Boscb), W. van Vugt (Tilburg). J. van As (Goes), H. van der Ven (Eindhoven), J. Sybrandy (Den Haag). A. Koppers (Rotterdam), G. Timmer (Assen), E. van Keketn (Ameide), P. van Oosten (Amsterdam), H. Harrnse (Amsterdam), N. Bovee (Amersfoort). C. Klijsen (Den Haag), R. Smeets (Echt), D. Eijsink (Amersfoort). H. van Wijk (Overveen) D. Roelofs (Brielle), W. König (Den Haag) E. Hertzberger (Rotterdam). Heerma van Vos (Zeist). R. Dales (Rijswijk), J. Dolmans (Heerlen) A. Kroes (Altona am Elbe), W. Louissr (Goes), P. Honcoop (Haftem). Van de clubteams werd eerste Motorclub „Zuid-Holland met 12 strafpunten. 2. Motor club ..Tilburg” met 16 strafpunten. 3. Noord- Hollandsche Motorclub me> 30 strafpunten. 4. Motorclub ..Brabant" met 74 strafpunten. De ovengt negen teams zijn uitgevallen. De uitslag van de motor merkenteams luidt (Tot 250 cm3.) I- D. K. W. 2. Ariel. (Boven 25c cm3.) FlN. 2. Harley Davidson 3. Motosachos. 4. Indian. 5. Norton. Van de militaire 'earns werd winnaar het eerste team van het regiment wielrijders ’s-Hertogenbosch, terwijl het tweede team van hetzelfde regiment als tweede arriveerde. Het team van de schoolcompagnie gaf den wedstrijd op. Keizersgracht S07f51l Tijdens den voetbalwedstrijd G. V. O. V. I. C welke gisterenmiddag te Krc gespeeld werd, is de spil van eerktf elftal, de heer J. Kerssens. zoodanig Tweede prijs Liesken (D.O.K.) Amstlr dam. drukken 77^, trekken 80 en stooten 105 K.G. Derde pnjs Ballog (Achilles) Wormerveer, drukken 77'4, trekken 80 en stooten 105 K.G. Lichtgewicht 4 deelnemers. Eerste prijs 'Overstegen (D.O.K.) Am sterdam, drukken 72 l/t, trekken 75 en stooten 102*4 K.G. Tweede prijs Waterman (K.D.O.) Am sterdam. drukken 65, trekken 70 en stooten 95 K.G. Derde prijs Moorjen (Sandow) Zaandam, drukken 70, trekken 65 en stooten 85 K.G. Als kamprechters fungeerden de heeren Bruinvelds, Breemer, Sierag, heinderman (Amsterdam) en Wolf (Haarlem) als bonds- controleur de heer Loman (Amsterdam) en als lurylid de heer Scheffer (Haarlem). Op 27 April worden in hetzelfde gebouw de nummers voor het kampioenschap van Noord-Holland (worstelen) verwerkt. De R. K. Verkennersbewegmg heeft de samenwerking met de N. P. V. gevonden op den navolgenden grondslag '1. Het bestuur der Ned. Padvinders- vereemging aanvaardt een organisatie van de katholieke Verkenners in de nationale ver eeniging. 2. Aan deze organisatie van te riekten Wat sub a. betreft de werkzaamheid van den R. K. Hoofd kwartier-commissaris wordt aldus vastgesteld De R. K. Hoofdkwartier- commissans zal de vertegenwoordiger zijn van de Katholieke Verkennersbewegmg ten overstaan van de N. P. V. Als zoodanig zal hu een zetel hebben op het nationaal hoofd kwartier. Of een eventueele secretaris ten dienste van de Katholieke Verkenners bewegmg zal worden- ^gangesteid, en waar dezen een plaats zal worden ingeruimd zal door den Hoofd kwartier-commissaris zelf worden beslist. De machtiging van den Hoofd kwartier-commissaris voor R. K. Verkenners, om als zoodanig op te treden geschiedt door den Hoofd ver kenner voor de eerste maal op voordracht van de Interdiocesane Jeugd commissie. Wederzijds worden veen candida- ten opgedrongen. Wat sub b. betreft de Diocesane Commis sarissen. Zij worden erkend door het Natio naal Hoofd kwartier op voordracht van den R. K. Hoofd kwartiercommissaris voor R. K. Verkenners. Tot hun taak behoort de in spectie en controle op de R. K. Verkenners- troepen in hun Diocees. Voordrachten voor benoemingen en erkenningen gaari 'van hen uit. Zij werken rechtstreeks samen met den R K. Hoofd kwartiercommissaris in het belang van de verbreiding der beweging onder de katholieken op eene overeenkom stige wijze als de districtscommissarissen der N. P. V. samenwerken met hun Hoofd- kwartier-commissans. Lichtgewicht 3 deelnemers. J. Velleman (D.O.K.) Amsterdam, drukken 60, trelfken 60 en stooten 82'4 K.G. J. Buijs (H.K.V.) Haarlem, drukken 57*/-. trekken 60 en stooten 80 K.G. H. Honing (H.K.V.) drukkenSO. trekken 65. stooten 85. Eerste prijs: H. Honing (H. K. V„). Haarlem, twee de prijs: Velleman (DOK.) Amsterdam. 3e Prijs; Buijs (H.K.V.) Haarlem 4 Midden A.gewicht 3 deelnemers. F. Smit (H.K.V.) Haarlem, drukken 67*4, trekken 65 en stooten 90 K.G. A. Klappe (Achilles) W’veer, drukken 60. trekken 65 en stooten 90 K.G. J. v. d. Kooy (S.S-S.) Alkmaar, drukken 70. trékken 65 en stooten 92 */j K.G. Eerste prijs kon niet toegekend worden, daar door geen der deelnemers het vereischte aantal punten behaald was. Smit (H.K.V.) Haarlem en v. d. Kooy (S.S.S.) Alkmaar ontvingen beiden een tweede prijs. De derde prijs werd behaald door Klappe (Achilles) Wormerveer. Midden B.gewciht 4 deelnemers. S. Frank (K.D.O.) Amsterdam, drukken 65, trekken 65 en stooten 95 K.G. J. Dorland (H.K.V.) Haarlem, drukken 67^, trekken 7a Vz en stooten 90 K.G. P. Kruyer IH.K.V.) Haarlem drukken 75 trekken 60 en stooten 85 K.G. M. Loots (Achilles) W’veer, druk ken 65, trekken 70 en stooten 85 K.G. De eerste en tweede prijs werd niet toege kend terwijl aan de heeren Frank (K.D.O.) Amsterdam en Dorland (H.K.V.) beiden een derde prijs werd toegekend. Eerste afdeeling Zwaargewicht. Voor dit gewicht was slechts I deelnemer, n.l. G. Dol (Hercules) Amster dam, wien de eerste prijs werd toegekend. Zijn prestaties waren drukken 87 'i, trekken 87% en stooten 110 K.G. Vedergewicht 2 deelnemers. Eerste prijs Hensen (D.O.K.) Amsterdam, drukken 67*4, trekken 65 en stooten 85 K.G. Tweede prijs Wel (D.O.K.) Beverwijk, drukken 65, trekken 67 en stooten 85 K.G. Midden A.gewicht '3 deelnemers. Eerste prijs Boterbloem (K.H.V.) Haar- em, drukken 82%, trekken 85 en stopten no K.G. (verdeeld m stokken van 1000.en 500.aan Toonder) met coupons per 15 April en 15 October. Geatoten m. goedkeuring v. Z D. H. den Bisschep van Speyer, d.d. 31 Maart 193U Zondag werden in het clubgebouw der A.A.C. „Hercules” te A’dam de nummers verwerkt van heb^ampioenschap voor Noord Holland, gewichtheffen eerste en tweede klasse, welke/gëbrganiseerd waren door den Districtbond Amsterdam en Omstreken. De gedetaileerde uitslagen luiden als volgt Tweede ad feeling Vedergewicht 3 deelnemers. G. C. Overstegen (D.O.K.) Amsterdam, drukken 60, trekken 62*4 en stooten 80 K.G. J. Pater (H.K.V.) Haarlem, drukken 50. trekken 60 en stooten 75 K.G. K. Groen (K.D.O.) Amsterdam, drukken 55. trekken 45 en stooten 70 K.G. Eerste prijs Overstegen (D.O.K.) Am sterdam, tweede prijs Pater (H.K.V.) Haar lem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18