L. FRANKENBERG, Alkmaar Gandhi haalt zout Mil R.K. STAATSPARTIJ EN R.K. VOLKSPARTIJ Voornaamste cACieuws -- BLADZIJDE 1 TWEEDE BLAD MAANDAG 14 APRIL 1930 GEMENGD NIEUWS Moord te Eindhoven GEEN FUSIE Plotseling dood JOH. LAUWERS Telegrafisch Weerbericht De post vluchten naar indië De Kath. Radio Omroep Gandhi Nieuws van Auto-ongehik RADIO-NIEUWS Is de waterleiding een goede aarde"? onferentie De VI Groot enthousiasme onder de bevolking Doodelijk auto-ongeval onder Eindhoven Het Eucharistisch Congres te Carthago Barometers Thermometers PAYGIOP 3 ALKMAAR Kindje te Hlllegom verdronken Briefordners, Perforateirs. Alle soorten opbergmappen Aan de gevolgen overleden Ernstig ongeluk te Amsterdam De meerderheid van het Volkspartijbesdiyr le&t haar mandaat neer STERVEND RAS (Palmpaasch IF —2- te in Barometerstand 9 uur v.m.: 74o, vooruit. Op de sport-tribune overleden Voorwaarden der Britache referring Een nieuw studiogebouw te Hilversum en van Lage Zwalnwe. is Heeft hü nou een boodschap achtergelaten waar Gisteravond is te Eindhoven een 55-jarlge arbeider door een kapper doodgestoken. café bleek. De Britse he referring beeft aan haar toe stemming voor de hervatting der postvhaeh- ten naar Ned.-lndié vier voorwaarden ver bonden. De K.R.O. krüfi een nieuw sludiogebouw te Hilversum. De Rembrandt regels hebben ruim 48.796 opgebracht. De actie van Gandhi Geweldige monstratie. De R. K. Volkspartij besluit niet terug te keeren tot en niet meer te vergaderen met de K. K. Staatspartij. LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7.27 uur. aarden. bruikt ..aarde" gewissen ot In vele gevallen geheel van de aarde geïsoleerd gedaan R.K. dat congres de loopende «aken afhandelen. Ernstig mijnongeluk in Amerika mijnwerkers bedolven. Tijdens de ontmoeting Leonidas 3P F. C. bleef de heer Hofman, speler van Excelsior, Rotterdam, die op de tribune als toeschouwer ungeerde. plotseling dood. Een ijlings ontboden geestelijke diende hem liet H. Oliesel nog toe. Het ongeval verwekte iroote consternatie. v>->—nbedoelde wedstrijd werd direct ge staakt Eiken dag weer is bet Gandhi. Gandhi, Gandhi wat het geeft. Met vermelding van bet stukje. Dat hij dan geloopen heeft. Gandhi heeft een speech gehouden. Gandhi is vandaag vermoeid. Gandhi is de kust genaderd. Gandhi heeft met zout geknoeid. Gandhi houdt bepaald van hartig En voelt schijnbaar het gemis Van gemarineerde haring Of een stukje zoutevisch. Gandhi hier en Gandhi ginder Gandhi braaf en Gandhl stout. En alleen omdat hü uitging Voor het halen van wat zout! Als bü mü de zoutpot leeg is Maak ik lang niet noon getier. Want een heel pond voor een stuiver Krijg ik bü mün kruidenier! MARTIN BERDEN. Zaterdagmiddag omstreeks 4 uur is een driejarig kind van den heer J. van Kesteren wanende Loosterweg II te HUlegom. in een nabü de woning gelegen sloot geraakt en helaas jammeriük verdronken. Bü de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend. strekkende tot voorziening in het tekort van het spoorwegpensioenfonds. Zestig gewonden bij een tramongeluk te Glasgow. inbrekersaaststent binnenkotnendi..Zoo. ik zie. dat mün maat hier al geweest hij naar toe gtog?" Hoogste stand: 770.2 te Vardö. Laagste stand: 741.8. te München. Verwachting: Meest matige. Noord- Oostelüke tot Noord-Westelüken wind Ver- anderlüke bewolking Waarschünüjk regen- of hagelbuien. Iets kouder. adviezen betreffende hun verdere houding geven en wachten op nadere Instructies. Men schrüft de gewürigde houding der Britoche regeering toe aan het feit, dat de revolu- tionnaire beweging in het geheele land wast en dat vooral te Bombay en te Calcutta de bevolking een dreigende houding begint aan te nemen In beide steden hebben than.^. ook de studenten zich bü de actie van Gandhi aangesloten. Kardinaal Lepicier Pauselijk legaat De H. Vader heeft, zooals trouwens alge meen verwacht, tot pauselük legaat bü het Internationale Eucharistisch Congres, te Carthago benoemd Z Em Kardinaal Lepicier prefect van de H Congregatie, met de zaken der kloosterlingen belast. om de genoemde Afgezien van t, teurs is deze kwestie van groot belang voor installateurs temeer daar aardverbinding aan een dergdlijke slechte aarde" gevaar kan opleveren I De motorrijder J. M. van Feggelen 31 jaar oud uit Diemen, die den vorigen Zondag op den Soestdükerstraatweg nabü Hilversum van zün motor werd geslingerd en zwaar ge wond in het ziekenhuis werd opgenomen is na voortdurende bewusteloosheid gisteren aan de gevolgen overlieden Een 55-jarig arbeider valt als slachtoffer van een twist om een duif Gistermiddag te vijf uur heelt op den weg tusschen Weert en Eindhoven nabü Leende een ernstig auto-ongeval plaats gehad. Op den weg. komende uit de richting Eindhoven reed de heer G. Straz uit Oisterwjjk met een nieuwen Marmon-auto met een matige snel heid, toen ter hoogte van de ..Zeven Huizen een motorrijder met groote snelheid uit de richting Weert naderde Waarschijnlük ten gevolge van de gladheid van den weg verloor de motorrijder de macht over zün stuur en reed recht op de auto aan. Het voorwiel van de motorfiets sloeg om den bumper van den auto en de motorrijder, de heer Kersten uit Weert, sloeg achterover uit den zadel. Hü werd dood opgenomen en naar het zie kenhuis te Weert vervoerd. De Marman werd beschadigd, doch de heer Straz bleef onge deerd De politie stelt een onderzoek in. Vol gens ooggetuigen treft den heer Straz geen schuld, aangezien de motorrijder tn de bocht van den weg te veel links hield. ihson sprak gisteren éver de overeenkomst ‘nlng ter zeer tusschen gde Staten en Japan, leze overeenkomst een 1 wedloop naar bewa- iTie mogendheden, daar lerkte der vlooten thans voor goed is geregeld Stimson wees er met nadruk op. dat de overeenkomst niet alleen betrekking heeft op slagschepen, doch zich over alle scheepstypen uitstrekt. Hiermede is het werk, dat op de vloot- conferentie te Washington en te Genève nie ten einde werd gebracht, voltooid. Op den Rüksstraatweg naar Willetnsdorp is Zaterdagmiddag een luxe-auto, komende uit dé richting Dordrecht en op weg naar de veerboot te Moerdük. tegen een boom gereden. De chauffeur werd licht gewond Van den auto werd de carosserie van voren geheel vernield. gebruik 'helaas'» okans tot het verleden althans tn bet openhaar ziet men er weinig meer van Toch slaagde onze fotograaf erin, bovenstaand aardig groepje te .nemen". De kleine peu ter, rechts op de foto, trok zich van de aan wezigheid van den foto-man niets aan en begon den zwaan op te peuzelen. Te Leuven is het eerste congres der A.ü. S.A.M. (De Kath. universiteKsbond voor steun aan missies) geopend. niet voldoende geweten moeten Zal Gandhl gearresteerd worden? In Engelsche kringen is men van meening. dat de arrestatie van Gandhi elk oogenblik kan plaats vinden Men hecht büzondere waaide aan het feit, dat de Minister van Btnnenlandsche Zaken van de regeering te Bombay zich op het oogenblik te Surat, in de otumddellüke nabüheid van Gandhi's hoofd kwartier bevindt. Hü zou in aansluiting op een bespreking met de politie en met de autoriteiten van het district den gouverneur te Bombay en den onder-koning bepaalde eer net gebruik, dat op den Zondag voor Pasenen o< Kinderen met een met lekkers en papieren vlaggetjes versierden stok, de z<. .PaUnpaasch", langs de straten trekken. De Jordaan te Amsterdam is gisteren zelfs l geweest van een geheelen optocht, resteld uit Pa lm paasch-vierende ktn- Twintigdulzend Indiërs, die revolutionnai- re kreten slaakten, vergezelden een groep vrijwilligers in optocht door de straten nur de rivier de Ravi. w*ar zout werd bereid. Honedrdvüftlg vrijwilligers die zich te voet van Aat naar Kaliavadl hebben bege ven, wotinen op onwettige wüze een tame lijk groote hoeveelheid zout. Zü velden te Aat ook een honderdvüftlg dadelpalmen. Sen Goepta. de burgemeester van Cal cutta. is opnieuw gearresteerd toen hü ver boden geschriften voorlas aan de studenten. Gistermorgen is een ongeveer 14-jarige ongen die op zijn fiets op de Weesperzüde e Amsterdam reed ter hoogte van de Fah- renheitstraat door een hem achterop rijden- -n vrachtauto overreden. Het ongeluk Is aan de schuld van den jongen te wijten, daar hü naar links uit week. zonder daartoe een treken te hebben gegeven. t Slachtoffer is in zeer enstigen toe stand per auto van den O. O. O. D. naar het Onae Lieve Vrouwegasthuls vervoerd medegedeeld, dat er tusschen de buizen, waarmee de ontvanger meestal verbonden wordt, en de hoofdbuizen van de door deze Mü- beheerde waterleiding zeer dikwüls geen metallische verbinding bestaat. Mede door het feit, dat de aansluitjeidingen goed be schermd zün door een geasphalteerde jute- laag. is het gedeelte, waarop men wil „aar- /den". feitelük van de aarde geïsoleerd. Een aantal metingen heeft het veronderstelde ongunstige resultaat bevestigd. Figuur I toont hoe de verbinding van de hoofdbuis met de leiding, welke naar de huizen wordt gevoerd, door de genoemde tnaatschappu wordt uitgevoerd: men ziet op deze figuur dat er geen enkele metallische verbinding met de hoofdbuis bestaat, daar de aftakking door een gummirtng en door de jute-laag van de hoofdbuis geïsoleerd wordt Hoewel de hoofdbuizen door een geasphal- teerde jutelaag omgeven zün. zou aarding direct op deze buizen wel gunstige resultaten opleveren, tenminste voor sterkstroom-doel- einden hetgeen te verklaren indoor de groote lengte van deze buizen; voor slechts zeer weinig luisteraars zal het echter mogelük zün toestemming te verkrijgen een aardver binding aan deze hocfdbulzen aan te leggen terwül ook in dit geval van een goede ..radio- aarde” niet kan worden gesproken. De genoemde Waterleidingmaatschappü heeft echter besloten de verbinding tusschen de hoofdbuizen en de hulsleiding in de toe komst op eenigszir.s andere wüze aan te leg gen. waardoor wel een goede aardverbinding verkregen wordt. Deze methode wordt door figuur 2 geïllustreerd. De oude trekbeugel. links op deze teekening weike de binnenlei ding van de aarde isoleerde, wordt in de toekomst n.l. vervangen door een nieuw soort trekbeugel rechts op de illustratie. Door de beide middelste, scherpe, ver hoogde ribben wordt de geasphalteerde jute laag van de hoofdbuis doorgesneden en De begrafenis van de Koningin van Zwe den. Z. H. de Paus heeft benoemd to* Aarts bisschop van Utrecht den Hoogeerw. Heer J. H. G. Jansen. V Naar aanleiding van het Congres der R. K Volkspartü. gehouden op 13 April In hotel ...Noord-Brabant" te Utrecht, deelt men ons vanwege het partijbestuur der R. K Volkspartü mede, dat de vergadering zeer druk bezocht was. Het resultaat van de vaak heftige, doch ten slotte in onderlinge waar- deering gehouden besprekingen was. dat niet slechts een stem tegen besloten werd het voorstel van het partübestuur niet te aan vaarden. Voorts werd met groote meerder heid besloten niet verder te vergaderen met de R. K. Staatspartij. Bomaanslagen Naaar gemeld wordt is tn een goederen- trein op 800 meter afstand van het Victoria station te Bombay een bom ontploft. Een tweede bom explodeerde In een. wachtkamer 2e klasse van het station Byculla. waarbü 3 oersonen gewond werden. Men neemt aan. dat de daders onder het stakend spoorweg personeel gezocht moeten worden. Staatspartü waar dit als zün meening te ken nen geeft: 1. Dat het steeds geweigerd heeft de leden der R. K Vo’.kspartü in hun katholiciteit aan te tasten en dat voor uitspraken van geestelüken in dit verband gedaan, de lei ding der R K Staatspartij zich dan ook allerminst verantwooidelük stelt. 2. Dat de R K Volkspartü het onaange vochten tycht heeft om zich om bepaalde zeer ernstige redenen politiek zelfstandig te orga- niseerën. Wijders betreurde het congres, dat de le den der R K Volkspartü eerst aan zulke zware en grievende offers blootgesteld moes ten worden, alvorens men het goed recht der Volkspartij erkent, zooals thans door het Dagelüksch Bestuur van de Staatspartü is gedaan. Ten slotte sprak het congres het vertrouwen uit. dat in de toekomst een even- tueele bestrüding door alle vertegenwoordi gers van dt R K Staatsp^rt ijals ook door geestelüken en de R. K. fiers, ridderlüker ge voerd moge worden. Door de vergadering werd in afkeurenden zin gesproken over diverse moties tegen het zittend partübestuur def R. K. Volkspartü. in enkele afdeehngen aangenomen, en de meer derheid van het partübestuur die het voor stel tot fusie had verdedigd, verklaarde daaruit de consequentie te trekken en op het volgend congres haar mandaat ter beschik king te stellen. Dit volgend congres zal spoedig worden gehouden en het geheele bestuur zal tot aan Een zestal moties werd door den voor zitter ten slotte gecombineerd. Uit de desbetreffende rapporten bleek, dat de geformuleeide voorstellen niet voldoende rekening hielden met doel en streven der le den van de R. K. Volkspartü; dat mitsdien in de wüze. zooals werd voorgesteld tot de Staatspartü terug te keeren. geen enkele ze kerheid wordt geboden, dat met het streven,, vastgelegd In het oegtnsel en partijprogram der R. K. Volkspartij, wordt rekening gehou den en dit zelfs niet zou worden bevorderd door eventueel te stichten studieclubs, in lardelük verband te organiseerendat aan. de partüleiding opdracht is gegeven, een krachtige actie te ontplooien voor de punten, vastgesteld tn het program der Volkspartü- Vervolgens nam de vergadering met 8é- noegen kennis van de mededeellng, door het Dagelüksch Bestuur der Staatssecretaris St: iloor de microfoon Aangaande de ontwanf ingeland de Verreikt Hü verklaarde dat einde maakte aan der pening tusschen deze de verhouding ii hierdoor maken deze ribben voldoende con tact met de hoofdbuis, voor een goede aard verbinding Niet alleen in Limburg, doch in vele an dere deelen van ons land wordt echter nog de oude methode toegejiast. Weliswaar is het niet noodzakelük moderne radiotoestellen te doch dit blijft wel te verkiezen. Oe- de waterleidingsbuizen als dient men zich terdege te ver- Nvn men wel een aardverbin ding heeft In vele gevallen zal ook het feit, dat bepaalde toestellen .biomvrü" te maken zijn. worden aan hrt fait, dat de aardverbinding 'eden niet voldoende is. >t belang voor radio-ama- Vele luisteraars gebruiken de waterlei- dtngsbuizcn voor het aarden van hun ont vangtoestel en meenen. dat op deze wüze een ideale aardverbinding wordt verkregen Naar ..Ons Tijdschrift orgaan van de Mü tot verkoop van den electrischen stroom der staatsmünen in Limburg, opmerkt, is dit echte- geenszins het geval. De directeur van de N V. Waterleiding- Maatschapptj voor Zuid-Limburg heeft nl De Staatsrekening over 1927 sluit met een voordeelig saldo van bijna 65.000.000. Naar hel .übld." verneemt, heeft de En gelsche regeering inzake de hervatting der postvluchten op Nederlandsch-Indië met ingang van 1 October as., aan haar toe stemming vier voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zün: Van 1 October af wordt de gevraagde toe stemming verleend met dien verstande dat de dienst zou worden stopgezet, zoodra de toestand der luchtvaartterreinen door zwa- ren regenval dit noodzakelük mocht maken. Verlangd wordt een wederkeerlge toestem ming van Nederlandsche züde voor het ge bruik der Nederlandsch-Indlsche vliegvelden door Brltsche vliegtuigen op de lün naar Australië. Intern vervoer van passagiers of goederen in Britsch-Indlë wordt niet toegestaan. Luchtpost bestemd voor plaatsen in Britsch-Indië. moet op de uitreis te Karachi, op de terugreis in een nader te bepalen plaats In Burma worden af gegeven. Gisteravond is aan de Tongelreschestraat te Eindhoven de opgeveer 55-jarige arbeider Anton Smit met een mes zoodanig gestoken dat nü kort daarna is overleden. Als vermoe delijke dader is de 44-iarige gehuwde kapper A H Bongers.' wonende aan de Bosboom straat 17 gearresteerd B. heeft zich vrijwil lig bü de politie aangemeld Hü beweerde dat hü het slachtoffer slechts enkele klap pen zou hebben gegeven en dat hü niet het bezit was van een mes. Omtrent het drama verneemt de „Cou rant” nog bet volgende: Omstreeks halftien bevond zich in het café De B. aan de Ton gelreschestraat A. Smit, die daar met eenlge personen zat te praten. Op gemeld tüdstlp kwam de kapner H Bongers binnen. Tus schen S en B bestond sinds een week on- eenlgheid over een duif. Deze duif zou tegen de anjenne van den kapper zün doodgevlo- gen Beide personen zün duivenliefhebbers, vooral 8. Onmiddellük na zün binnenkomst begon B over die duif ruzie te maken. S. beduidde hem echter, dat* hü daarover liever niet sprak vooral niet nu B. dronken was. Daarop daagden beiden elkaar wederkeerig uit, waarop het tweetal tegelük het verliet. Weinige ^ogenblikken later dat 6. twee diepe steekwonden had opgeloo- pen. namelük één in de linkerborst en eén in den buik. Er bevond zich voor het café een bloedplas terwül 8 in een heg naast het café badende in zün bloed werd gevonden. Hü is kort daarna overleden. Dr. de Raad constateerde den dood. Het tijk is op last van den commissaris van politie in beslag geno men en naar het lükenhuls overgebracht. B. had bloedvlekken aan zün jas en aan zün broek. Hü is direct na het gebeurde naar huls gevit cht en heeft zich daarna naar het politiebureau begeven, waar hü in arrest is gesteld. Naar wij vernemen, is de K R O. stichting in het bezit gekomen van het ge bouw der Katholieke Vereeniging te Hil versum, gelegen bü de 8t. Vltuskerk, Em- mastraat 52 Het ligt tn de bedoeling in de naaste toe komst alle uitzendingen van daar te doen geschieden. Directie en kantoor blüven te Amsterdam Daar er aan het gebouw te Hilversum eenlge veranderingen moeten geschieden, zal voorloopig alleen van de groote zaal worden gebruik gemaakt door het volledig orkest onder leiding van den heer Gerritsen. Met deze zaal, welke een oppervlakte van ongeveer 300 vlerk meter beslaat, hoopt m?n deze week gereed te komen Z. H. de Paus heeft tot zijn legaat btf het aanstaand Eucharistisch Congres te Car thago Z.F.m. Kardinaal Lepicier benoemd. Dat het met Frankrijk niet goed ging wteten we allang. De berichten, die ten aan zien der bevolking werden ontvangen, waren verontrustend en gaven te denken. Wij wis ten. dat bet aantal geboorten in het aloude Fankrük sterk verminderde, maar wü wisten niet, dat de getallen zóó schrikbarend waren als de laatst gepubliceerde statistiek toont. De cüfers roepen om wraak, het kan niet anders! Gustave Hervé schrüft in de „Victoire" een artikel, waarboven hü den veelzeggenden titel plaatst „Frankrijk, dat uitsterft". Eerst geeft hü de feiten, de groote cüfers, die een aanklacht tegen den Schepper vormen. Geboorte- en sterfte-cijfers voor Frankrijk: terwül in 1928 het overschot aan geboorten nog 70J05 bedroeg, werd dit overschot in 1929 omgezet in eennadeelig saldo. Er stierven 12.564 menschen meer dan er ge boren werden. De geheele statistiek is een aaneenschake ling van ongunstige cüfers: het aantal hu- welüken liep van 339614 in 1938 tot 333.441 m 1929 terug, net aantal echtscheidingen steeg van 18.882 tot 19.353. pe zuigelingen sterfte vermeerderde van 68.100 tot 69.401. Alleen het aantal doodgeborenen vermin derde van 29.174 op 27612. een schrale troost nochtans, daar immers het geboorte cijfer daalde en dus de kans op doodgeboren kinderen van zelf minder groot werd. Hervé schrüft deze cüfers met een somber commentaar. Waar moet het met Frankrük in de toekomst naar toe? Binnen afrienbaren tüd dalen de geboortecüfers natuurlük nog meer, de feiten zün daarvoor voldoende aanwezig. En dan? Dan zal Frankrijk met zün misschien nauwelijks nog veertig mll- liocn inwoners de buurman zün van een Italië, met wellicht zestig millloen of een Duitechland met een bevolking van mis schien tachtig millloen Ongetwijfeld zit er een juiste gedachte in deze beschouwing. Men kan praten over ont wapening. men kan vurig propagandist zün voor ontwapening, maar men zal het aantal soldaten toch niet willen verminderen door een vermindering van geboorte! Het gaat verkeerd met Frankrijk. De droeve oorzaken liggen echtei voor de hand en het land is nog te. redden, wanneer het Fransche volk de oogen wüd-open zet en wil zien, dat de richting waarin het gestuurd wordt, fataal, onverantwoordelijk en Immo reel is. Hervé ziet de oorzaak in de eerste plaats in de leeken-politiek der regeering, in de verloochening van het Godsbegrip en in de vrümetselarü Er zün bladen, die schrijven, dat die over wegingen geheel voor rekening van Hervé zün. En toch, als ieder mensch de overwegin gen van Hervé eens wilde aanvaarden, des noods eerst overdenken, dan was de treu rige statistiek, die thans gepubliceerd is, de laatste verontrustende. Dan zou het record In de verkeerde rich ting bereikt zün en dan zou Frankrük niet hopeloot omkomen, terwllle van anti-gods dienstige reclame, ten doel hebbende de geboorte-beperking. De Zondag De laatste dag der zoogenaamde Natio nale Week" was gekenschetst door tal van demonstraties en optochten in verschillende centra, zooals Bombay, Madras en Trichlno- poli. In Bombay verzamelden zich honderden vrijwillige deelnemers aan de onzehoorzaam- heidscampagne op het strand te Chow- pattl. waar leiders der beweging hen aan spoorden om hedenavond in getale van hon derdduizenden de zoutwet plechtig af zweren. Hedenmorgen uitte de activiteit der be volking zich voornamelük in het door een groote menigte mannen, vrouwen en kin deren putten van zeewater. Het ligt in de bedoeling dat het volk hiermede heden avond tn grooten getale de zoutwet zal schenden, waarna trompetgeschal en het laten verzinken van een exemplaar van die wet in de zee plechtig de afzwering der wet in Bombay zal verkondigen. De laatste dag der Nationale Week is hier volgens programma verlooiden, ónder te voren nog niet aanschouwd enthousiasme der bevolking. Minstens een half millloen menschen waaronder duizenden vrouwen en kinderen namen deel aan de betooglng op het strand te Chowpatti. waar een exem plaar van de zoutwet in zee werd geworpen Den geheelen dag hadden betoogingen plaats. Tot incidenten kwam het niet. Op een meeting in Wellington Square wer den vijf studenten gearresteerd, wegens het voorlezen van verboden literatuur. Te Noshkal! weigerden vrijwilligers het op onwettigë wijze gewonnen zout aan de po litie af te geven In het gevecht, dat daarop ontstond, nam de politie het zout in beslag. Te Jallaboer woonden talrüke vrouwen op ’uitnoodiging van Gandhl de vereadtering bij. waar deze meedeelde dat vanaf morgen de wouwen een begin zullen maken met het oosten van winkels, waar sterken drank verkocht wordt. Te Blilmrid hebben een aantal vrouwen zich bereid verklaard, hieraan mee te werken A i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 19