ONS BLAD OP SINT-WILLEBRORDS ZETEL ,.s< X MGR. JOHANNES HENRICUS GERARDUS JANSEN rff x R.K. STAATSPARTIJ EN R.K. VOLKSPARTIJ 1 MAANDAG 14 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 88 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 50 Voornaamste cKieuws Pastoor van de Heilig Hart-kerk aldaar. JOH. LAUWERS GEEN FUSIE I De Kath. Radio Omroep Een nieuw stndiogeboow te Hilversum Barometers Thermometers PAYGLOP 3 ALKMAAR Z.H. de Paus heeft benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht den Hoo&eerw. Heer Joannes, Henricus, Gerardus Jansen, Het Eucharistisch Congres te Carthago kathedraal kapittel, deken van Utrecht en vicaris-capitulaar van het Aartsbisdom, kanunnik van het Briefordners, Perforsteurs. Alle soorten opbergmappen De meerderheid van het Volkspartij bestuur le&t haar mandaat neer* AANGIFTE MOET OP STRAFPt VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL Levensbijzonderheden over den nieuwen Primaat van Nederland De opvolger van Z D. H Mgr. Henricus van de Wetering tg. op den Aartsbisschop- peltjken zetel van Utrecht, Z. D H. Mgr. Johannes Henderlcus Gerardus Jansen, Ir een Fries van geboorte; 1 Mei 1868 aan schouwde hjj het eerste levenslicht te Leeuwarden. Reeds Jong operooarde zich bij den nieuwen Aartsbisschop de roeping* tst het priesterschap en zijn godsdle istlge ouders lieten niets na, gehoor te geven aan de roepstem van God, die in hun zoon zoo duidelijk sprak. En zoo vertrok nl) op jeug- leeftyd naar Rolduc en vervolgens Culemborg, om daar de middelbare studies te maken en tenslotte naar Rjjsen- burg. waar hU zijn theologische studiën vol eindde. tn ra Jar.sen zien". Barometerstand 9 uur vjn.: 746, vooruit. r Een Een toto van Mgr. op eenigszins jongeren leef tijd. Is bh NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Gisteravond is te Eindhoven een 55-jariga arbeider door een kapper doodgestoken. bii een breuk »an been De Britsche regeei-ing heeft aan haar toe- stemming voor de hervatting der post vluch ten naar Ned.-Indiè vier voorwaarden ver» bonden. De K.R.O. krijgt een nieuw studiogebouw te Hilvemun. ABONNEMENTEN: voor Alkmaar en Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f 3.23; per poel, per kwartaal 135 b(J vooruitbetaling. De Rembrandtsegeb hebben ruim 48.76* opgebracht. digen naar B<j de Tweede Kamer ie een wetsontwerp ingedlend, strekkende tot voorziening in het tekort van het spoorwegpensioenfonds Vreugde en dank vervult ‘t hart zeker van de vereerders van de HJï. Bonlfaclus en Ge zellen. nu door Z. H. den Paus ..Kanunnik" Jansen tot Aartsbisschop van Utrecht aangesteld Aan hem toch was bet vooral te danken, dat de eerste prachtige bedevaart van Frie- LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 7.27 uur. Te Leuven is het eerste congres der A.U. S.A.M. (De Kath. universiteitabond voor steun aan missies) geopend. i Z H. de Paus heeft benoemd tot Aarts bisschop van Utrecht den Hoog een w. Heew J. H. G. Jansen. Kardinaal Lepicier Pauseljjk legaat De H. Vader heeft, zooals trouwens alge meen verwacht, tot pauselijk legaat bij het Internationale Eucharistisch Congres, te Carthago benoemd ZEm. Kardinaal Lepicier, prefect van de H. Congregatie, met de zaken der kloosterlingen belast. nJ. 60 aangesloten bonden uit 28 verschillen- 4 de landen brengt eigenaardige moeilijk heden mede, vereischt bijzondere eigen schappen en vooral voorzichtigheid, men- schenkennls en takt. Kanunnik Jansen heeft blijk gegeven deze eigenschappen In hooge mate te bezitten. nieuwen geestelijken vader gekregen, en wij zijn er van overtuigd God sprak Immers bij monde van Zijn Plaatsbe- kleeder te Rome dat op den Utrecht- achen zetel van Sint Wlllebrord zal ko men zetelen de man, die volgens Godes raadsbesluiten al voor eeuwen en eeuwen vóórbestemd was voor deze verheven functie, de man, die komen moest, juist op dezen dag, de man, die Gods Kerk in onze lage landen langs de zee besturen aal, zóó als de naaste en verder gelegen toekomst het volgens Goddelijk bestel waarin eeuwen en eeuwen over- schouwd worden elscht. BUREAU: HOP ALKMAAR Telefoon: Administratie Ne. «33 Redactie Ne. «33 Z. H. de Paus heeft tot zjjn legaat btj het aanstaand Eucharistisch Congres te Car thago Z Em Kardinaal Lépicier benoemd. Wél zwaar en verantwoordelijk is de taak, welke de nieuwe Kerkvorst zich toebedeeld ziet: hij is ertoe geroepen, de traditie van den grooten H. Wlllebrordus in Nederland voort te zetten, en dit in een tijd, nu de Nederlandsche Kerkprovincie 1200 parochiën omvat, waarvan er bijna 350 in het Bisdom Utrecht zijn, en dkt in een tijd, nu ongeloof en zedenbederf steeds driester om zich heen grijpen. Mgr. Jansen zal echter voor geen moei lijkheden terugdeinzen; hij van ge boorte zelf een Fries zal zich den eersten Aartsbisschop der Friezen, den H. Wlllebrordus, voor oogen stellen, die zich door geen ondoordringbare bos- schen, door geen ondoorwaadbare wate ren en moerassen, noch ook door een vijandige heidensche bevolking liet weerhouden om het Godsrijk In onze landen te vestigen en uit te breiden. De tijden zijn wel zéér veranderd; thans geen verkeersmoeilijkheden, thans geen oer-bevolking meer, welke een af god op wankel voetstuk verkiest boven den God onzer altaren. Wij leven thans In 1930, wij reizen in korten tijd en met een in vorige eeuwen onvermoed gemak naar het meest af- De Staatsrekening over 1927 sluit met een voordeellc saldo van bijna «5.0MAM. DE INDRUK VAN DE BENOEMING TE UTRECHT Wij lezen In de ,Msb." Dat wat gistermiddag te Utrecht als een donderslag bij helderen hemel klonk, o was dat eens geweten door de talrijke Journalis ten, die met het bestuur der Katholieke dag- blad-dlrectëuren luchtig te lunchen zaten rond den oud-collega minister Verschuur Maar niemand wist het. Er stond om half twee we! muziek voor het Utrechtsche sta tion en er wachtten koetsen met beplulmde paarden, doch wie ontwaarde eenigen tyd later den apostollschen internuntius, die met rijn secretaris den weg insloeg naar....? Maar de pers lunchte. Totdat wij, na afloop, de pastorie van dr. Van Koevorden binnenvielen en ons de eer- De R. K. Volkspartij besluit niet terug te keeren tot en niet meer te vergaderen met de R. K. Staatspartij. Alle bonne*» op dli blad illn Inxevolee de veriekerlnasvoorwaarden tegen ongevallen verzekerd voor een der volgende ultkeerlngen AUVaKIENIlErKIJS; Van 3— regel» f l-ZS, elke regel meer f 023- RECLAME pei 'regel «.73 vow do eerste pagina; voor de everlga pagina l 030 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD* bij vooruitbetaling per plaatsing «.«9 per advertentie van 5 resets; Iedere regel meer 6.13 Naar wy vernemen, is de K. R- O. stichting In het bezit gekomen van het ge bouw der Katholieke Vereenlging te Hil versum, gelegen bij de St. Vltuskerk, Em- mastraat 52. Het ligt In de bedoeling In de naaste toe komst alle uitzendingen van daar te doen geschieden. Directie en kantoor blijven te Amsterdam. Daar er aan het gebouw te Hilversum eenlge veranderingen moeten geschieden, zal voorlooplg alleen van de groote saai worden gebruik gemaakt door het volledig orkest onder leiding van den heer Gerritsen. Met deze zaal, welke een oppervlakte van ongeveer 300 vlerk, meter beslaat, hoopt men deze week gereed te komen. I Naar aanleiding van het Congres der R. K. Volkspartij, gehouden op 13 April In hotel ...Noord-Brabant” te Utrecht, deelt men ons vanwege het partijbestuur der R K. Volkspartij mede, dat de vergadering zeer druk bezocht was. Het resultaat van de vaak heftige, doch ten slotte In onderlinge waar- deerlng gehouden besprekingen was, dat met slechts een stem tegen besloten werd het voorstel van het partijbestuur niet te aan vaarden. Voorts werd met groote meerder heid besloten niet verder te vergaderen met de R. K. Staatspartij. fisem; de nieuwe aartsbisschop is benoemd: Mgr. Jansen. Wat een wonder, dat InsKle pastorie van de O. L. Vrouwekerk aan de BUt-straat. waar de nieuw benoemde metropolltaan lange ja- ren werkzaam was. het bericht blij werd ontvangen. Het merkwaardige was echter, welk effect de mededeellng maakte In de kerken, waar de verschillende godsdienstoefeningen wer den gehouden. Priesters- die niet psycholo gisch genoeg waren, om het groote nieuws pas mede te deelen na den afloop, zagen verschillende kerkzangers stilletjes weg- schulfelen om het bericht gauw thuis te ver tellen, en anderen hebben dezen keer een beetje getwijfeld aan de uitwerking van de lijdensmeditatie. Maar men moest toch al zeer vlug wezen om anderen voor te zijn, want sneller dan de radio ging de mare rond door de oude bisschopsstad. Inderdaad bracht Zijn Excellentie Mgr. Schloppa, vergezeld van zijn secretaris, pater Kleljntjes, gisterenmiddag op de pastorie van de H. Hartkerk aan de Oudwyk te Utrecht de mondelinge mededeellng aan den vicaris-capitulaar, Mgr. Jansen, dat Z. H. de Paus hem tot aartsbisschop van Utrecht had benoemd. De nuntius, die' te half zes arriveerde en kwart voor zes vertrok, bood tegelijkertijd zijn persoonlijke gelukwen schen aan. De beide secretarissen van het aartsbis dom waren by de overbrenging van het be richt aanwezig. Rond zeven uur heeft Mgr. Jansen daarop van zijn benoeming per telefoon mededee llng gedaan aan de bisschoppen. Te half acht kon de radio, op de hoogte gesteld door een secretaris van het Aartsbisdom het ver heugende beficht verspreiden over Neder land. Doordat het nieuws op Zondagmiddag uit de lucht kwam vallen, was de verbinding van buiten af moeiiyker. Zoo is het ver klaarbaar, dat toen wfj rond half tien uur op de pastorie van den Aartsbisschop aan kwamen, nog betrekkelijk weinigen telegra fische gelukwenschen hadden kunnen over maken. Maar wel rinkelde de telefoon onop houdelijk en stroomde het bezoekers, vooral geestelijken uit Utrecht. Ook de pastoors Beumer en Wlegerlnk uit Bussum waren gearriveerd, tevens was er het bestuur van het R. K. Lyceum met den voorzitter van het curatorium, professor dr. Roels, geweest om hun gelukwenschen aan te bieden. Monseigneur Jansen was zoo welwillend ons, ondanks het late avonduur, nog wel te woord te staan. WIJ hebben den nleuw-be- noemden Metropolltaan de oprechte en eer biedige wenschen kunnen aanbieden. „Wij zullen elkaar nog wel eens en zelf leidde Monseigneur ons uit. Heden zou Mgr. Prof. Dr. A. O. M. Schap man. als proost van het Metropolltaan ka pittel. den nieuwen Aartsbisschop op het Aartsbisdom zijn gelukwenschen komen aan bieden. Mgr. Jansen zal den kanonieken eed af leggen In handen van den Pauselyken In ternuntius te ’s-Gravenhage. De benoemings brief uit Rome moet nog aankomen. Daar over kan In verband met de Goede Week nog eenlge tijd verloopen. Zoo is 1 ook be grijpelijk. dat er over den datum van de in bezitneming van den Aartsbisschoppeiyken zetel en over dien der consecratie nog niets kon worden medegedeeld. De beslissing daar over is een praerogatlef van den Metropo lltaan zelf. Nader vernemen wij nog. dat de nieuwe aartsbisschop op Maandag 7 April rtj. In kennis was gesteld omtrent het voornemen van den H. Stoel omtrent de benoeming!. Gisteravond bracht Mgr. In den kring van Utrechtsche geestelijken door. Nog rouwen wij om het heengaan van den Kerkvorst, die tientallen van jaren het Bisdom Utrecht en de Neder landsche Kerkprovincie bestuurde, en de nleuw-benoemde Blsschop, de ver trouweling van Mgr. Van de Wetering, 3,g., de vicaris-capitularis tijdens het aartsbisschoppelijke .jSede vacante", zal er dieper dan wie ook van overtuigd zijn dat een bijna bovenmenschelijke taak rust op de schouders van hem, die ertoe geroepen Is geworden, Mgr. Van de We tering, z.g., te vervangen. Hy weet echter dat God Zijne Kerk bestuurt, dat zijne handelingen als Bls- 8c’ op de uitingen zullen zijn van in spiraties des Allerhoogsten. Met heerlijk vertrouwen mag hij dus den troon van Sint Willebrord bestijgen. Op den Ssten December 1919 werden door pastoor Jansen met enkele vooraanstaande katholieken van de stad de eerste bespre kingen gevoerd over de mogelijkheid van op richting eener Katholieke school voor mld-f delbaar en gymnasiaal onderwijs en drie jaar later werd het 8t. Bonlfaciuslyoeum officieel geopend. Ook voor de vorming der schoolvrije jeugd is Utrecht aan Kanunnik Jansen grooten dank verschuldigd. Het pa*onaatswerk vond in hem een warm voorstander en een groot propagandist. Gymnastiek- en sportvereenl- gingen van allerlei aard werden opgericht, gesteund en aanbevolen-door pastoor Jansen. Het Is haast ovebcdlg hieraan toe te voegen dat ook het spel der verkenners zich in zijn bijzondere sympathie mag verheugen. Staatspartij waar dit als zijn meenlng te ken nen geeft: 1. Dat het steeds geweigerd heeft de leden der R. K Volkspartij In him katholiciteit aan te tasten en dat voor uitspraken van geestelijken In dit verband gedaan, de lei ding der R. K. Staatspartij zich dan ook allerminst verantwoordelijk stelt. 2. Dat de R. K. Volkspartij het onaange vochten recht heeft om zich om bepaalde zoor ernstige redenen politiek zelfstandig te org» nlseeren. Wijders betreurde het congres, dat de le den der R K. Volkspartij eerst aan zulke zware en grievende offers blootgesteld moes ten worden, alvorens men het goed recht der Volks,-arty erkent, zooals thans door het Dagehjksch Bestuur van de Staatspartij Is gedaan. Ten slotte sprak het congres het vertrouwen uit. dat In de toekomst een even tueels bestrijding door alle vertegenwoordi gers van de.R K. Staatspartij, als ook door geestelijken en de R. K. pers, ridderlljker ge voerd moge worden. Door de vergadering werd in afkeurenden zin gesproken over diverse moties tegen het zittend partijbestuur der R. K. Volkspartij, in enkele afdeellngen aangenomen, en de meer derheid van het partijbestuur die het voor stel tot fusie had verdedigd, verklaarde daaruit de consequentie te trekken en op het volgend congres haar mandaat ter heschnr- klng te stellen. Dit volgend congres zal spoedig worden gehouden en bet geheele bestuur zal tot aan dat congres de loopende zaken afhandelen. Op een schoonen, vroeg-zomerschen Zondagmiddag een blij verrassende tij ding uit Rome: Het heeft Z. H. den Paus behaagd tot Blsschop, tot Aartsbisschop van Utrecht te benoemen den Hoogeerwaarden Heer Mgr. Johannes Henderlcus Gerardus Japsen, Kanunnik van het Hoogwaar dig Metropolltaan Kapittel, Deken van Utrecht, Pastoor der H. Hart-Kerk, al daar. Lang, ijeel lang bleef de keuze onbe slist; het was een zwaar verantwoorde lijke taak, een Utrechtschen Bisschops zetel te doen bezetten in dézen tijd! Doch niet langer zullen de Katholie ken der Nederlandsche Kerkprovincie en in t bijzonder de Katholieken van het Bisdom Utrecht zich vaderloos, verweesd behoeven te gevoelen: Rome beeft gesproken. Rome heeft beslist onder voorlichting van den H. Geest; wij hebben een nieuwen Bis- schop; wij hebben in Mgr. Jansen een gelegen oord; de wereld heeft geen tijd meer voor materieele afgoden op wan kele voetstukken. *t Is juist de „beschaving”, welke ons verder verwijderd heeft van den eenig waren God: de wereld heeft zich on verschillig, zoo niet vijandig, gesteld te genover de godsdienstige en zedelijke waarden. DAirtegen zal de opvolger van Sint Wlllebrord in Nederland zijn strijd te strijden hebben. Niet minder krachtig dan eenmaal de groote Apostel van Ne derland streed tegen de moeilijkheden van zijn tijd. Maar bij voorbaat weten wij zeker, dat Mgr. Jansen in zijn strijd de zege praal behalen zal. God strijdt aan zijne zijde! En de toekomst, de eeuwigheid, is aan God! f *lnnn Leven»l!n«e zehecle onxenhlktheid tot werken door bijeen ongeval met nrn bij verllea van e»n band. - bti verliea van een I vUUUb* verlieB van beide armen heide heenen of 'Wide ooffen I l3U«a doodeliiken-efloop f een roef of een ooa Zv.“ duim of whsvincer Het portret van den nieuwen Aartebisschop, dat Mcr. ons eenigen weken geleden wel willend afstond. Sinds het verblijf van Mgr J arsen In Utrecht ging zijn belangstelling natuurlijk voornamelijk uit naar het Katholieke leven aldaar. Maar ook bulten kringen van ge- loofsgenooten is Mgr. Jansen een gewaar deerde en sympathieke persoonlijkheid door zijn buitengewonen rechtvaard.gheldszln, zijn sympathieke toenadering en zijn vezonde gevoelens op het ultgestrekte terrein der sociale wetenschap en haar toepassingen. Kanunnik Jansen werd In Juli 1922 door den H. Vader aangewezen als Geestelijk ad viseur van de „Union Internationale des Llgues Feminines Cathollques" Internatio nale Unie van R K. Vrouwenbonden. Als zoodanig woonde hU de verschillende bestuursvergaderingen en de Internationale Congressen te Rome in 1925 en te 's-Gra- venhage In 1928 bij, waarop zijn kennis van vreemde talen, zijn veelzijdige ontwikkeling j en de aangename wijze waarop zijn kundige I adviezen werden gegeven algemeene waar deering verwierven. Het adviseurschap van een zóó ultgebrelde Internationale organisatie de Unie omvat 15 Augustus 1893 werd hjj door Z. D. H. Mgr. Snickers ag. tot de priesterlijke waar digheid verheven. Het was geen wonder, dat de jeugdige priester die tijdens zijn studietijd reeds blijk gegeven had van bijzonderen aanleg, voor bestemd was tot hoogere geestelijke amb ten. Doch eerst nog zou hl) met de gewone zielzorg kennis maken. In 1891 werd hij be noemd tot assistent te Heeg (Fr.). Daarna Kapelaan te Sneek en Arnhem (Walburg- kerk). In 1899 riep de Aartsbisschop hem naar Rijzenburg, om aan het Seminarie aldaar de Exegese te doceeren Hier stelde hij zijn groote gaven van geest en hart in dienst van de toekomstige priesterschap. Doch niet alleen de seminaristen profi teerden van zijn wijze lessen. Zijn werk kracht strekte zich verder uit. Tot 1908 bleef Mgr Jansen te Rljsenburg Toen vertrok hij als Pastoor naar t Goy (gem. Houten) en yfervolgens werd hjj Pastoor te Harlingen tot hij in 1918 over geplaatst werd naar Utrecht 'O. L. Vrouw ten Hemelopneming). In 1921 volgde zjjn benoeming tot kanunnik van het Hoogwaar dig Kapittel en 1929 kwam Puitoor Jansen aan het hoofd te staan van de H Hart- kerk, terwijl hU in hetze’fde jaar Deken van Utrecht werd en na den dood van Mgr. H. van de Wetering werd aangesteld als Vlca- rls-Capltulaar. Zijn Hoogeerw. was Adviseur »an de Alg. Ned. R. K. Werkgeversvereenlglng, Advi seur van de Internationale Vrouwenliga, Regent van het Antonius Gasthuis, Voor zitter van het bestuur van net Bonlfaclus Lyceum, Adviseur van de Vereen<lng van hoofden van Scholen etc Algemeen werden zijn kwaliteiten In deze hoedanigheden geëerd en geroemd. Het katholiek onderwijs heeft in den nieuwen Aartsbisschop steeds een krachtigen bevorderaar gevonden. Toen hU tot pastoor werd benoemd van het Goy, ging daarmede vergezeld een aanstelling tot aartsbisschop pelijk Inspecteur bij het lager onderwijs. Benoemd tot pastoor der kerk van O. L. Vr. ten Hemelopneming te Utrecht, vond hjj daar het lager onderwijs in alle opzichten bel^porlljk geregeld en verzorgd. Veel Is er In de Jaren van zUn pastoraat voor deze scholen tot stand gekomen. Was het lager onderwijs vrijwel geregeld en in goede bonen geleld toen pastoor Jan- se* In Utrecht zijn Intrede deed, van het middelbaar en voorbereidend booger onder wijs was van katholieke zijde nog niet het minste werk gemaakt. Die toestand kon niet bijven. zche priesters, seculleren, regulieren en mis sionarissen, In 1924 een nieuw tijdperk van de pelgrimage Inluidde naar Dokkum. Toen ten gevolge daarvan den 2en Juli 1925 Mgr. van de Wetering z.g. Zijn hooge goedkeuring aan de oprichtingsstatuten van de St. Bonlfaciusbroederschap schonk, werd kanunnik” Jansen, die het grootste aan deel had gehad In de ontwerplng der sta tuten, de eerste voorzitter. Als biechtvader van Mgr. Van de Wete ring na het overlijden van plebaan Starink» verheugde Mgr. Jansen zich in diens bijzon dere vriendschap. Voorzoover bekend was hU niet begiftigd met hooge koninklijke ondescheldingen, het geen ook geheel overeenkwam met zijn groote bescheidenheid. Alleen Is hij drager van het Mobllisatiekruls, hetwelk hem door generaal Snijders enkele Jaren geleden werd lp de borst gespeld. 1 Van de functies welke Mgr. bekleedde die- len ten slotte nog genoemd te worden, dat il) was eere-voorzltter van de Katholieke Club te Utrecht, moderato van de Veeenl- ging van Hoofden van R- K. Bijzondere Scholen (St Gregor!usveresrilging) en be stuurslid van den Dlocesanen Bond van M''i'tesnatrona«en In het Aartsbisdom. Een bewijs van de algemeene hoogachting, waarin Mgr. Jansen zich verheuge.i mag, Is zeker wel het feit, dat hy reeds aanstonds genoemd werd als opvolg"r van Mgr. H. van de Wetering. Hoe zeer hij bjj Iedereen gezien is, bleek by meerdere gelegenheden, als van overal bewyzen van sympathie Inkwamen, niet het minst van de priesterschap uit het Utrecht sche. van wie hy er velen te vorm.’ had en onder wie hy steeds In hoog aanzien stond. Het lydt geen twyfel. of het Aartsbis dom en heel Katholiek Nederland zullen onder den nieuwen Metropolltaan een tyd- perk van ryk geloofsleven en grooten gods- dlenstigen bloei tegemoet gaan. I Z. D H Mgr. Jpannes Jansen is de zeven- blsschop op den zetel van St. WUllbrord. die den naam Joannes draagt. I In de naamlijst der Utrechtsche bisschop pen treffen wy aan: Joannes I 12671290. Joannes II 1291—1296 (bygenaamd Zyrlch; overgeplaatst naar Toul). Joannes HI 13221340 of 1341. Joannes IV 1342-1364 (werd prlns-bisschop van Luik, t 1378). Joannes V 13641371» Joannes Zwysen 18531868. Joannes Jansen 1930. zestal moties werd door den voor zitter ten slotte gecombineerd. Uit de desbetreffende rapporten bleek, dat de gefonnuleeide voorstellen niet voldoende rekening hielden met doel en streven der le den van de R- K. Volkspartij; dat mitsdien in de wyze. zooals werd voorgesteld tot de Staatsparty terug te keeren. geen enkele ze kerheid wordt geboden, dat met het streven, vastgelegd in het beginsel en partyprogram der R. K. Volkspartij, wordt rekening gehou den en dit zelfs niet zou worden bevorderd door eventueel te stichten studieclubs, in landelijk verband te organlseerendat aan, de partijleiding opdracht is gegeven, een krachtige actie te ontplooien voor de punten, vastgesteld in het program der Volkspartij. Vervolgens nam de vergadering met ge noegen kennis van de mededeellng, gedaan door het Dageiyksch Bestuur der R.K. ca 1 H Sjr

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1