Kantonrechter Voor den Alkmaarschen PROVINCIAAL NIEUWS RECHTSZAKEN Kantongerecht te Alkmaar Mendelinge uitspraak 11 April 1930 KOEDIJK EGMOND AAN ZEE BERGEN HEILOO •indbes.issing afgekomen DE IN om bij voorkomenue gelegen- i tegen is. om I 1 c 8 1 o 1 s Zitting van Vrijdag n April Kantonrechter mr. D. Bastert l 1 1 I gen komen. De Voorzitter deelt mede, dat B en W. --TV worden, wordt ook het geval bij het voorstel van B en Wwaarmede tevens het doel der ZINDELIIKHEID DIENT VOORZEKER DE BAKKER NIET HET MINST TE BETRACHTEN J. B te Schoor!dam. dronkenschap, f 2 boete of 1 dag hechtenis. BOEIEN GEKLUISTERDE WERKGEVER i. t grondaankoop van den heer als- C. O. te Schoprl, P. J. de K te Purmer- end, D. J. V. te Éïkmaar. overtreding Ar beidswet, dc le t 6.— boete of 6 dagen hech tenis, de 2e geen straf toegepast, de 3e f 4 boete of 4 dagen hechtenis. of 2 de 1 1 1 1 1 1 1 i d u b k h d k v g b n v ti gehaald met het doel den dam, if tot het erf van den landbou- >udeinan op te rijden. De heer ge ge spt. on- M. D. te Egmond aan Zee, straatschen derij. Teruggave aan de ouders. J. Z. Es. te Egmond aan Zee, loopen over verboden grond, f 10 boete of 10 dagen hech tenis. i heer v. f - loonei^ t o v. de exploltatie-kosten. een bedrag van f 3400.voor het bekomen van een plaatsje, ingevolge de Landarbei derswet. Van Ged. Staten de goedkeuring van het Raadsbesluit. Inzake de verordening, waar- Ml de ambtenaren van pensioenbijdrage Vergunning Aan J Nleuwland is ver gunning verleend voor den verkoop van ster ken drank in t klein, voor de lokaliteit ge legen aan den Kanaaldijk 91. terwijl is in getrokken de vergunning van W. van Schalk. v~»- dat perceel Gevonden voorverpen Gevonden een nummerplaat O 29690, te bevragen bij D. Schut, Kanaaldijk alhier. dat er onrecht ging geschieden- Aan ver schillende belangrijke besluiten hebt gij medegewerkt. Ik herinner o.a. aan uw be- moeingen inzake den weg van West naar Oost, 't Spijt ons zeer, dat u ons gaat verlaten. Wij hopen echter, dat, nu u in Alkmaar gaat wonen, dat onze vriendschap zal blijven bestaan, en dat gij het belang van Heiloo ook niet zult vergeten in Provinciale Staten. Ik hoop dat het u en uw gezin in uw nieuwe woonplaats goed mag gaan tot m lengte van dagen en dat de vriendschappelijke, goede verstandhouding hier ondervonden steeds in prettige herinnering bij u zal mo gen blijven. ((Instemming). De heer v. d. Vall zegt, dat het ook geen chablone woorden zijn, als hij zegt dat het breken met deze gemeente voor hem een pijnlijk moment is. Spr. geeft toe, dat het geen hij hier iteeds gezegd heeft, wel eens pijn gedaan heeft, en dat de wapens, die hij hanteerde, niet altijd prettig waren. Spr. is den voorzitter dankbaar voor zijn sympa thieke woorden, welke ‘hem steeds in dank bare herinnering zullen blijven, temeer, omdat er een bepaalde datum is, waarop in spr.'s gezin steeds aan den voorzitter herinnerd zal worden. Een bijzonder woord van dank brengt spr. ook aan den secretaris voor de wijze, waarop deze spr. steeds tege moet is getreden, als hij op de Secretarie om inlichtingen kwam. Veel heeft spr. van de voorlichting van den secr. genoten en door de gedachtenwisseling met hem, is menig advies anders geworden, dan spr. oorspronkelijk meende. Spr. zal de jaren in Heiloo doorgebracht nimmer vergeten, omdat hij daar terug gevonden heeft de kracht, welke hij dacht kwijt te zijn, en welke zal wijden aan het dierbaarste in zijn leven, waarvoor hij zijn krachten steeds geofferd heeft. Hierna sluiting. HET SLACHTOFFER VAN EEN RAM MELEND FORDJE EN BIBBERENDEN - WEGSPIEGEL De 32-iarige heer Gerrit S. te Alkmaar, een handelaar te Alkmaar, wien men een grooten ijver voor de wmste van zijn dagelijksch brood niet mag ontzeggen, reed op 20 Febr. in zijn tamelijk luidruchtige vracht-karos, ’n afgewerkt ford-product, langs het N.H.- kanaal tusschen Burgervlotbrug en Schoorl- dam met doelpunt Alkmaar, niet vermoe dende dat een groot gedeelte van zijn dage- lijksche verdiensten in dreigend gevaar ver keerde. Achter hem toch reed, in heel wat comfor tabeler en meer luxueuzen prachtwagen de heer dr. Mol, directeur van den Keurings dienst voor waren te Alkmaar, die door het geven van daverende signalen poogde de aan dacht te trekken van den vrachtford-chai-f- feur, om hem duidelijk te maken dat hij wil de passeefen. Ook de pogingen van dr. Mcl om het aanminnig conterfeitsel des hceren S. in diens wegspiegel te ontdekken, misluk ten, als gevolg van een vermoedelijk onjuisten stand. Nabij Schoorldam nam dr. Mol echter zijn kans waar en wist voor te komen, waarop hij onmiddellijk den heer S. het teeken gaf te stoppen. Deze, nog van geen kwaad bewust qn in de meening verkeerend dat die mijnheer zijp hulp noodig had, voldeed daaraan direct en "hoorde tot zijn ontsteltenis, aan welke strafbare overtreding van art. 3 sub. c. motor en rijwielreglement hij zich had schuldig ge maakt, zoodar dr. Mol, die uit hoofde van zijn kwaliteit als hoofd van den Keuringsdienst ook is aangesteld als onbezoldigd rijksveld- wachter zich verplicht achtte tegen hem pro ces-verbaal op te maken. De heer Gerrit S. stond thans terecht en werd na het hoeren van dr. Mol, die verklaar de vanaf Zijpersluis tor Schoorldam gedwon gen te zijn geweest in een slakkengangetje achter het voertuig van S. aan te rijden, ver oordeeld tot f 5 boete of 5 dagen. DE DOOD GAF MEER VOORDEEL DAN HET LEVEN baseeren. De ambtenaar zeide thans zelf te erkennen dat zijn dagvaarding bij de huidige constructie niet houdbaar was, zoodat vrij spraak werd gerequireerd. ■Mr. Polack, wiens taak ten zeerste werd verlicht, zag dan ook grootendeels af van zijn voorgenomen uitvoerig pleidooi en sloot zich, wat althans de conclusie betrof, volko men aan bij het requisitoir. De kantonrechter aarzelde dan ook geen oogenblik deze vrijspraak te verleenen, doch wierp in zijn uitspraak den nadruk op de zijns inziens hoogst roekeiooze, door vele automobilisten aangenomen gewoonten, op wegen, waarop geen wettelijk snelheidsmaxi- mum, werd toegepast, een ongelimiteerde snelheid te ontwikkelen, wat ook daar de oor zaak kan zijn van ernstige ongevallen. „Kijk eens aan, ik heb je in langen tijd niet gezien," aldus begroette vriéndelijk de kan tonrechter den laatsten aanwezigen compa rant, den 5a-jarigen heer A. O., bakker te Alkmaar. „Gelukkig niet," antwoordde de heer O. meer oprecht dan hoffelijk, natuur lijk niet persoonlijk, doch ambtshalve be doeld, hoewel onze kantonrechter in veel ge vallen zich ook ambtelijk een vriend van den werkgever heeft getoond. De heer O. hernieuwde dan de kennisma king naar aanleiding van het feit, dat op 3 April des namiddags een bakkersgezel, wiens arbeidstijd ten 5 uur was geëindigd, door een contrdieerend politieagent te 6 uur 10 nog in de bakkerij werkend was aangetroffen. Door den heer O. werd zulks erkend, doch hij voegde er bij dat bedoelde knecht geen bak.’ kersarbeid verrichtte, dcch medehielp aan de groote schoonmaak van de bakkerij, die op geregelde tijden moet plaats hebben en uiteraard eerst kan gebeuren als het bakken is afgeloopen. Het was natuurlijk geen aan gename gewaarwording, als men den gehee- Icn dag hard gewerkt heeft, ten slotte beloond te worden met een bekeuring. De kanton rechter kon zich dit ook wel indenken en bracht den mismoedigen bakker weer eeni- germate het vertrouwen in de menschheid ’eruz, door op hem, toen de heer ambtenaar f 5 boete of 5 dagen was gevorderd, geenerlei straf toe te passen, zoodat voor deze zitting met recht en reden kon worden gezegd Eind goed, al goed. OP DE ARBEIDSWET HEEFT MFNIC WERKGEVER ZICH SUF GETUURD Een te Rijp gevestigde st u kadee rs pa troon, de heer J. P. de K. was m kwaliteit van ver dachte ter verantwoording geroepen op grond van het geconstateerd feit, dat hij op to Maart aldaar op een bouwwerk een twee, tal knechts waarvan een zijn eigen zoon had laten arbeiden, zonder dat daar op dat werk op de voorgeschreven wijze aanwezig was een arbeidslijst en register. Er komen geen voordeelen d. Vall: Winst te wel mogel(jk; 13 het Dag Bestuur van de gemeente hui verachtig zelf den grond aan te koopen? Wanrom dan deze zonderlinge weg bewan deld? De heer Sengers- Het voordeel komt allen ten nutte: de arbeiders krijgen zoo goedkoo- pere woningen en goedkooperen grond. Wij koopen dit goedkoonete terrein, omdat wij de moeilijkheden voelen, waarmede de arbei ders te kampen hebben. Wethouder Opdam betoogt dat speculatie van den grond niet in de bedoeling ligt. De heer de Jager acht een risico niet denkbeeldig en kan zijn stem niet aan het voorstel geven, omdat hij niet inziet, dat de mogelijkheid bestaat, dat er winst gemaakt wordt De heer Vahl vreest, dat er subsidie uit de gemeentekas noodig zal zijn en kan daarom zjin stem niet aan dit voorstél geven. De heer Sengers betoogt, dat met de 19 woningen, die Ingevolge de landarbeiderswet gebouwd zijn, nog nimmer achterstalügheid ondervonden te. Spr zou het bejammeren, als die menschen de gelegenheid zou ontno men worden een eigen landarbeldershuls te krijgen. Het voorstel van B en W. om het verzoek van de stichting in tewlliigen. wordt aange nomen met 6 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heeren v d. Van, 1 Veer. Vahl. de Jaget en Vrijburg. Van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme te een adres ingekomen inzake de bepaling van het maxmum aantal ver gunningen voor verkoop van sterken drank. De Voorzitter merkt op dat met het oog op de toenemende bevolking van het gesticht Ypenstein, het inwonertal der gemeente aan het einde van het jaar met ongeveer 150 vermeerderd zal zijn'en gestegen zal zijn tot 4800. Alsdan zal het 'aantal vergunningen, dat 1 op 600 mag bedragen. 8 mogen zijn. Momenteel zijn er 6 terwijl er spoedig een komt te vervallen. Daarom stellen B en W. voor het maxlmpm te bepalen op 5. De heer Schubt vraagt of'geen onbillijk heid geschapen wordt voor het eene deel van de gemeente t.o.v. het andere gedeelte. De Voorzitter merkt op dat door het aan tal vergunningen van 6 op 5 te brengen nie mand schade wordt gedaan, daar de zesde vergunninghouder vertrekt. De heer v d. Vall vindt dit voorstel van B en W sympathiek en acht het succesie- velijk veria ven van het aantal vergunningen in overeenstemming met het adres van de drankbestrlidersvereenigingen van alle rich- t van dit P. K, te Egmond aan Zee, overtreding Jachtwet, f 20 boete of 20 dagen hechtenis. maak der aanwezigen. Na dit getuigenverhoor ontviel den heer ambtenaar ook nog de laatste grond, waar op hij nog eenige bewijslevering had kunnen DE WIND DRAAIDE IN HET VOOR DEEL VAN EGMOND-BINNF.N. Op 14 Maart stond terecht als verdachte, de heer M. G., koopman en landbouwer te Egmond a. d. Hoef, als verdacht de schuld te zijn geweest van een aanrijding met zijn vrachtauto, te Heerhugowaard-Noord op den Middelweg den ijen Nov. waarbij een door den landbouwer P. Veeken van de Sfelpen gem. Zijpe, bestuurde luxe auto nogal eenige schade bekwam. Volgens lezing van den heer Veeken had de verdachte zonder eenig tee ken gegeven te hebben, zijn auto achteruit over den weg j die toegang gai wer Paulus Oi G. ontkende toen die schuld, daar hij nog ter zijde van den weg had gestaan en er nog alle ruimte was gegeven om te kunnen voorbij rijden. Hij noemde toen verschillende oog getuigen, die ook zouden kunnen verklaren dat de heer Veeken zeer snel had gereden. Teneinde dit verweer te kunnen toetsen aan den steen der waarheid, werd aanhouding gelast en heden met de behandeling voortge gaan. De heer G. had zich uit eeh oogpunt van wijze voorzorg juridisch laten bijstaan door een bondsadvocaat in casu, mr. Polack uit Groningen. Als nieuwe getuigen werden gehoord de landbouwer Paulus Oudeman en diens 75- jarige moeder, mej. de weduwe Oudeman. Voorts de 50-jarige Joh. Schuit en voorts was daar ook nog de 74-iarige landarbeider Klaas Koomen. Al de verklaringen van deze nieuw ge hoorde getuigen waren overwegend in het voordeel van den heer G. De heer Paulus Oudeman verklaarde, dat er ruimte genoeg was geweest om te passee- ren. Ook had hij opgemerkt dat de heer P. Veeken een alcoholischen geur verspreidde. Hij had de aanrijding met gezien, maar wel gehoord. De slag was zeer hevig. Mej. wed. Oudeman deelde tnee, dat de luxe auto een zeer snelle vaart had. Hij spuw de vuur en vlam en stoom en ze had bij zich zelf gezegd: Hoe mot dat nog terecht komme. De heer Schuit verklaarde dat er ruimte genoeg was oin voorbij te rijden en bevestig de de verklaring van de voorgaande getuigen omtrent de overmatige snelheid. De auto van den heer Veeken had den heer KI. Koomen achterop gereden. Er werd toen zoo veel ganglontwikkeld, dat Klaas het me<-:t niet kon bekijken. Na de aanrijding hadden beide partijen, zoowel Veeken als G. elkan der de schuld gegeven en schadevergoeding willen hebben. Wie wilde die hebben, vroeg de kanton rechter^ Nou, allebei, zei Klaas laconiek tot ver- De koopman en handelaar, de heer K. van Th. te Alkmkar, is een belijder van den Israëlietischen godsdienst en koestert als zoodanig het rechtmatig verlangen den Sab- bathdag ongestoord met zijn gezin te mogen vieren. Teneinde alsmf op dien feestdag niet door zakenzorg te worden gekweld, had hij zijn twee knechts met wederzijdsch goed vinden des Vrijdags eenige uren langer aan 't werk in ’t pakhuis gehouden, dan volgens de arbeidswet was geoórloofd, wat op 3 April des avonds ten 8.30 door een controleerend agent werd geconstateerd, met het onvermijdelijk strafrechterlijk gevolg. De heer van Th. erkende de overtreding en gaf de hier boven omschreven toelichting. Op de opmerking van den kantonrechter, dat bedoelde knechts toch geen Israëlieten waren, repliceerde van Th., dat hij zijn zaak des Zaterdags wilde sluiten om dan ook bevrijd te zijn van toezicht op het werk. Hem werd geadviseerd ontheffing aan te vragen, wat hij volgens zijn eigen mededeeling gemakkelijk kan krijgen en volgde veroordeeling tot a.50 boete of 3 dagen. Een voddenhistorie De voddenkoop man R. O bezocht Vrijdag met zijn kar. waarvoor een ezeltje gespannen was. ons dorp. Dit was een attractie voor de jeugd. Maar de grootste aantrekkingskracht lag In het speelgoed, dat hij by zich had. Wie wat vodden aanbracht, kreeg hiervoor een dier snuisterijen. De zaken marcheerden goed, totdat ae po litie Ingreer en de gekochte of geruilde wa zen onderzocht. Bij de veldwachters waren n.l. reeds vroeger klachten binnengekomen en hietuif was bet vermoeden ontstaan, dat ge noemde koopman inplaats van vodden, ge bruikte of nieuwe kleeden aannam Het was nJ. voorgekomen, dat kinderen dergelijke goederen uit de linnenkast haalden. De politie maakte tegen den man proces verbaal opwegens het opknepen van goede ren. zonder die in een daarvoor bestemd register in te schrijven. A. M. te Bergen, S. J.'s. te Castrlcum. A. R. te Zuidscharwoude. H. M v. L. te Rot terdam, T K. te Noordscharwoude Aad W. te Akersloot, C. DH. G. C. en P. S. te Alk- piaar, overtreding Politieverordening, de le 'en 8e leder f 6 boete of 6 dagen hechtenis, de 2e 6e en 7e leder f 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e en 5e ieder f 5 boete 5 dagen hechtente. de 4e f2 boete of dagen hechtenis, de 9e teruggave aan ouders. 1 dat de gemeente het aanbod om den grond I te koopen overnam, het voorste stuk voor zich zelf zou houden en het achterste stuk voor minder aan de Stichting overdeed. De heer Schuijt zal gaarne zijn stem aan het voorstel van B en W. gevén, doch geeft zoo voor plaatsjes, ingevolge de Landarbeiderswet. De heer Sengers zegt, dat dit af zal han gen van den aanvraag De Voorzitter wijst er op. dat een plaatsje de Landarbeiderswet hoogstens f 4000 mag kosten: hoe duurder de grond wordt, des te kleiner wordt de beschikbare dat de geen bezwaar hebben aan dit verzoek gevolg 8t*ch,’ng heeft uitgezien naar deze gunstige a._a_1 PPlPfyonhiPiH lofttw wrvii wolHnkt land meer te krijgen zijn. De neer Van t Veer wil. om sjieculatie te voorkomen, verbieden, dat de grond voor bouwterrein verkocht wofdt De Voorzitter vraagt, wat er tegen is. om den eenen grond duurder te verkoopen, als daardoor de andere goedkooper wordt. Spr wenschte. dat de grond aan den Westerweg f 20 kon opbrengen, dan kon de grond voor l voor 20 R.K. Jongensschool f 1704.uit te keeren in 4 gelijke termijnen. ®- en W. doen hierna een voorstel om de maximum snelheid van motorrijtuigen in de kom der gemeente te wijzigen en te brengen van 15 op 30 K.M. De heer Vahl verzoekt bij de Zevenhuizer- laan een bord te plaatsen, dat daar de kom der gemeente begint. De heer v.d. Vall wijst er op, dat op den Rijksstraatweg door de automobilisten vooral op de spitsuren, tusschen 5 en 6 uur, roeke loos hard gereden wordt. De wielrijders, voor wie het fietspad dan niet meer veilig is, zijn zoo huiverig, dat zij de Zandersloot of den weg door het bosch te nemen, hetgeen spr. niet gewenscht acht. Spr. zou het op hoogen prijs stellen als eens op dezen gang van zaken gewezen werd. Conform het voorstel van B. en W. word besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna aangenomen een voorstel tot aankoop van gedeelten grond, ter verbreeding van den Heerenweg. Alvorens deze vergadering te sluiten wil de voorzitter een, naar hij zou willen zeggen, droeven plicht vervuilen. Zeer geachte heer van der Vall, aldus spr. het is de laatste keer dat u in ons midden zijt, en ik hoop dat u van mij zult willen aannemen, dat als ik u verklaar, dat het mij van harte zeer spijt, dat u ons gaat verlaten, niet een phrase ts. maar dat ik het werkelijk meen. Het is nu ongeveer 7 jaar geleden, dat u tot raadslid werd gekozen, en ik herinner mij nog goed, dat ik op den avond van de verkiezing toen ik u gefeliciteerd had met uw benoeming tot lid van den Raad, tegen u de vrees mtte, dat. nu door dc evenredige vertegenwoordiging het aantal raadsleden van 7 op 11 was gebracht, de gemoedelijk heid in den Raad daaronder zou lijden. U zei mij echter, dat het aan u niet zou lig gen en dat de gemoedelijkheid door u niet zou lijden. En op uw eerste vergadering, op den eerkten Dinsdag van September, begon u reeds te toornen tegen het beleid van B. en W., en we vroegen ons ai, is dat nu de gemoedelijkheid van den heer van der Vall; en we waren eenigszms huiverig. Wij zijn echter spoedig aan elkaar ge wend. en ai zijn er natuurlijk wel eens ver schilpunten geweest, de gemoedelijkheid is echter niet verdwenen. Steeds hebt gij uw idealen verdedigd, en hebt gij gestreden met een open vizier en met eerlijke middelen; J. H. B J. J. P. de Q. te Bergen, overtre ding Boterwet. de le f 15 boete of 15 dagen hechtenis, de 2e f 8 boete of 8 dagen hecht. Evenals het verscheiden van een ver mogend suikeroompje meer financieel voor deel brengt aan zijn ongeduldig wachtende familieleden, dan zijn bloeiende en onver woestbare gezondheid, brachten hier de doode konijntjes, door den heer P. K. en zijn assistent m de duinen van het vogel water te Egmond-binnen opgedolven, meer profijt aan de schatkist, dan de levende konijntjes, met toestemming van den pachter van het jachtrecht opgegraven door de boerenarbeiders Kool en Wilbrink. Deze levende konijnen toch, waren bestemd voor een poelier te Velzen, terwijl de cnmiddellijk na het opdelven genekte soortgenooten in direct oorzaak waren, dat de del ver zonder vergunning, P. K., heden werd veroordeeld tot niet minder dan ao gulden boete of ao J. v. G. te I’azerswoude. A. M. te Span broek, overtreding Binnen Aanvaringsregle- ment. de le f 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e 3 maal f 3 boete of 3 maal 3 dagen hechtenis. 1 tlngen welk adres naar aanleiding verzoek te ingekomen. Het voorstel van B. en Wom het aantal vërgunningen op maximum 5 te bepalen, werd z. h. st. aangenomen. Aan de orde is vervolgens een voorstel van B. en W. om aan den volontair ter secre tarie over 1930 een toelage te verleenen van t 300. De Voorzitter zegt, dat B. en W. tot de conclusie gekomen zijn, dat op de Secretarie door den volontair een massa werk verricht wordt, dat geen studiewerk is; daarom kun nen B. en_ W„ zich met het in de vorige vergadering gedane sympathieke voorstel van den heer v. d. Vall vereeengen. om den volontair een toelage over 1930 toe te ken nen; zij willen deze toelage voorts laar voor laar vast stellen, omdat thans nog niet te voorzien is dat de werkzaamheden ter secre tarie mogelijk dermate zullen toenemen, dat een ade of 3de ambtenaar moet worden aangesteia. Z.h.st. wordt conform het voorstel van B. en W. besloten. Voorts stellen B. en W. voor het verménig- vuldigingscijter voor de heffing van in komstenbelasting te handhaven op 1.8. De Voorzitter herinnert eraan, dat over 1929'30 t 60.000 was geraamd, terwijl de opbrengst zal bedragen t 70.000; ten aanzien van 193031 is men wat pessimis tisch gestemd en is t 55-000 geraamd: de slechte omstandigheden in den tuinbouw nopen dit bedrag thans wat lager te ramen, hetgeen de heer Schuijt reeds bij de be yrooune voorspelde Spr. is het er wel mee eens dat de tuinbouw een crisis doormaakt. toch ook in de landbouw en veeteelt is het Miei rooskleurig. De heer de K. erkende zulks zonder omwegen, doch zeide in de meening te ver- keeren, dat deze formaliteiten onnoodig waren, omdat hij zonder materiaal werkte in opdracht van den aannemer van bedoeld werk, een sctloolverbouwing. Voorts beriep de verdachte zich op Bijlage M van artikel 9 van het rusttijden- en arbeidslijstcnbesluit, volgens welk artikel bedoelde arbeidslijst niet aanwezig had behoeven te zijn. Conw param wees er tevens op, dat in zijn wer^ plaatseen en ander behoorlijk overeea» komstig de voorschriften correct bijgehoudea en duidelijk zich baar was opgehangen. Naar aanleiding van dit verweer werdea de wetten door de competente schrif?geleer- den nog eens nagelzeen en daarna kon den stukadoor, die natuurlijk wel de Hok had hooren luiden, doch zich in de plaatsing van den klepel had vergist, worden duidelijk gemaakt dat een arbeidslijst niet behoeft t« worden opgehangen op een karwei, dat binnen een week afloopt. Duurt zulks Langer en dan tot 14 dagen, dan is het noodig dat een afschrift van die arbeidslijst wordt geëxpo seerd. maar zullen de werkzaamheden ter plaatse nog langer aanhouden, dan is het beslist noodzakelijk, dat de origineele ar beidslijst wordt medegebracht en opgehangen op een voor ieder duidelijk zichbare plaats. De heer ambtenaar waardeerde deze open bare les in arbeidswetkennis op f 2 boete of 3 dagen, welke prijs den blijkbaar nog met geheel overtuigden leerling met eens scheen mee te vallen, zoodat h'j zelfs al het voor nemen kenbaarmaakte, in appél te willen gaan, doch de kantonrechter beëindigde echter alle twijfelingen, door verdachte wel schuldig te verklaren, doch krachtens zijn bevoegdheid ontleend aan artikel 398 sub 9, wetb. van strafvordering, geen straf toe te passen. ambtenaren worden vrijgesteld. Idem van hetzelfde College, inzake de be sluiten van Koomen. voor verbreeding van wegén. mede van het besluit tot ruil van grond met den heer Kok Omtrent de besluiten inzake de leenlngen. - resp. ven f 3500 en f 13000 te nog geen stlchtlng niet wordt beoogd Spr zag gaarne, •indbes.issing afgekomen Bij het proces-verbaal van het 'opnemen van boeken en kas van den gemeenteont vanger. gedaan op 28 Maart, werden de bescheiden In orde bevonden. Voorts was ingekomen de rekening en ver antwoording over 1929 der gezondheidscom missie te Beverwijk. Schoonmaker aanneemt. Idem van den heer Glas, berichtende, dat hl) een Armbestuur niet wenscht aan te nemen, omreden dat de beide andere candldaten Waren gepasseerd. komen, waarin verzocht werd maatregelen te blijft toch borg De heer v d Vall concludeert, dat het Tcrzwiu voorstel van B en W. beteekent dat alle wordt een aanvulling van de Polltieveror- verlies komt voor de gemeente, terwijl het Jing in dier voege, dat het verboden te voordeelig saldo komt voorvraagtee- “*óen los te laten loopen. daar niet al- ken 8br. vraagt, waar de voordeelen terecht andere I komen. Een stem: De heer v. n-<ng van eén vrouw. daar in dit college reeds e n voldoende aantal dames zitting heeft. B en W. hebben daarom gemeend de nieuwe voordracht van het B. A. waarop 2 te goeder naam en faam bekend staande Heiloënaren voorkomen, over te nemen. Spr. vindt het lammer, dat het op deze wijze loopt en had het veel rationneeler en beter gevonden, als de S.D.A.P. vertegenwoordigd zou komen in het Armbestuur, om te voorkomen dat wij in een kringetje blijven ronddraaien, ko men B. en W. met de aanbeveling: 1. K. Muis, 2. H. Bakker Hzn. Nadat op verzoek van den heer v. d. Vall de brief van het B. A. is voorgelezen, zegt de heer v. d. Vall met eenige verbazing van het schrijven kennis genomen te hebben. Het B. A. heeft z.i. zich met te verwonde ren over de houding van de S.D.A.P. Het B. A. heeft met het recht, de houding van een organisatie goed of af te keuren, heeft ook met het recht een woordje mee te spre ken. 't Is spr. lood om oud ijzer. Inplaats van een S.D.A.P.'er komen er nu werkgever* op de voordracht, menschen die misschien wei eiken steen en elk huis in de gemeente kennen, doch van wier sociaal gevoel ten opzichte van den arbeider waarmede het B. A- toch voornamelijk in aanraking komt spr. niets bekend is. Het te beter een oppositie partij m een der-' gelijk college te krijgen, dan ze er buiterf te sluiten. Deze verstandige politiek wordt o.*, door de R.K. ook in practijk gebracht.' Spr. herinnert aan de pogingen om de R.K. Volkspartij in de R.K. Staatspartij te krij gen. Indien de raad zich met houdv aan het verzoek van de S.D.A.P. dan heeft hij daar wel de macht, maar niet het recht toe, en wordt een slag toegebracht in het gezicht van de personen, die den vongen keer zijn candidaat gesteld. Spr. is er trotsch op, dat zijn organisatie zoo'n ruggegraat toont te hebben, 't Zou spr. spijten als de democraten in den Raad hiertoe zouden medewerken. Indien deze uitsluiting er door komt, zal het laatste woord hierover nog niet gesproken Zijn. Wethouder Opdam vraagt welke reden de S.D.A.P. heeft, om speciaal een vrouw tot candidaat te hebben. De heer v. d. Vall zegt, geen machtiging te hebben hier een verHanng van te geven. Die persoon wordt candidaat gesteld, waarin vertrouwen gesteld wordt, en in de S.D.A.P. is de vrouw gelij kwaardig aan den man. Spr. kan wel meedeelen. dat het niet de bedoeling is. dat de dames de meerderheid krijgen tn het B. A. De heer Vahl meent, dat de organisatie het zichzelf te wijten heeft. Zn hadden een mannelijken candidaat kunnen aan wijzen. De samenstelling van het Burgerlijk Arm-* bestuur maakt het met het oog op aankoop van landerijen en huizen enz. noodig, dat er een man in de vacature wordt benoemd. De. S.D.A.P. is in de gelegenheid gesteld dezen te candideeren, zij heeft deze gelegen heid mei geaccepteerd, zoodat het B. A. zich tot zijn spijt genoodzaakt zag, andere dan leden van de S.D.A.P. op de voordracht te plaatsen- Wethouder Opdam betoogt nog, dat er geen bezwaar is tegen een S.D.A.P.'er in het B. A. en dat er geen reden bestaat, deze partij uit te sluiten. Tot lid van het B. A. wardt met 9 tegen a stemmen benoemd, de heer K. Muis, 2 stemmen waren blanco uitgebracht. Zonder h.sl wordt hierna besloten tot het verleenen van een garantie van I 18.per «aar voor den aanleg van waterleiding in het wegje achter den tuin van den heer J. Drijver. De Voorzitter acht het van belang, dat daar een waterleiding wordt aangebracht. Evenzoo wordt zonder hte. aangenomen een voorstel om goedgunstig te beschikken op een adres van P. Burgering en anderen, om aanleg van gasleiding in een gedeelte van den Verschuurweg. Mocht er een tekort verbruik komen, hetr geen niet verwacht wordt, dan moet de ge meente 8 ct. per M.3 betalen, hetgeen de voorzitter geen bezwaar acht. Aan de orde is hierna een voorstel tot vaststelling van de vergoeding bedoeld ia art- tot der L.O.-wet 1920. voor de R.K. Scholen over 1937 en het voorschot van 1930. De vergoeding over 1937 wordt vastge- steld voor de R.K. Meisjesschool op f voor de R.K. Jongensschool op f 1851.^3, Het voorschot 1930 wordt bepaald voor de R.K. Meisjesschool op f 1956.17, en voor de arbeiders wet De meeste der plaatsjes Inge volge deze wet verkregen, zfjn bewoond door nlet-landarbeiders. Door dit voorstel van B. en W. wordt spe culatie In de hand gewerkt. Spr. Is van oor deel dat. ate B. en W met het voorstel had den gekomen dezen grond aan te koopen. en de gemeente het voorste stuk aan zich'hield, een gezonder werking van de Landarbeiders- i wet verkregen zou zijn. Spr. geeft in over- weging dat de gemeente het duurdere stuk aankoopt, en het andere aan de stichting I laat Dit te grondspeculatie met welk doel de vereeniginp niet te opgericht. De heer Sengers betoogt, dat de crisis in de land- en tuinbouw ten gevolge heeft, dat M. G. te Egmond a. d. Hoef. J. M. V. D. te Haarlem. F. B., P. de W. te Bergen, W. B. te Heiloo. P. A. te de R<jp. W. P. O. te Krabbendam, J. de B. te Koedijk, J. K te St. Pancras, G. B. te Burgerbrug. C. S. té den Helder, L. de G. te Breezand. J. G. te Zuid- en Noordscharwoude, J. de M. te Z(jpe, W. B., H. 8., P. J. 8.. O v. t V., P. C. K. v. D., J R- A. O.. K a T., G. S. te Alk maar overtreding Motor- en Rjjwielwet- de le vrijspraak, de 2e f 10 boet» of 10 dagen hechtenis, de 3e, 9e, 11e en 17e ieder f 3. boete of 3 dagen hechtenL de 4e, l*e 18e ieder f 4.boete of 4 dagen hechten'*, de 5e. 7e en 8e ieder t 2 boete of 2 dagen hech tenis. de 6e. 12e,'13e. 14e 16e en 23e leder t 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 10e en 19e ieder f 6 boete of 6 dagen hechtenis, de 20e I 7 boete of 7 dagen hechlenLs, de 21e geen straf toegepast, de 22e 2 maal f 2.50 boete of 2 maal 2 dagen hechtenis. Noodlanding Vrijdagmiddag omstreeks 4 uur had op het strand te Bergen aan Zee wegens een motordefect een noodlanding plaats van het landvllegtuig uit Soesterberg N. 494 en bemand met den sergeant-vllege- nier Krut en den leerllng-vlieger de Boet Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats. Het vliegtuig werd beschadigd en te Zaterdag gedemonteerd. Eervol ontslag Aan den gemeente-be- ^teller van tramgoederen te Bergen aan Zee. den heer K. Kultwaard. is op zijn verzoek door het Gemeentebestuur met Ingang van 1 Mei as. eervol ontslag verleend Brandje In de villa, „onder 't stroodak” van den heer C Nap te Bergen aan Zee. ontdekte men Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur. dat rook uit het dak opsteeg BV onderzoek bleek, dat, vermoedelfjk door een defect aan de schoorsteen, brand was ontstaan en het rieten dak vlam had gevat. De brandweer te Bergen aan Zee trachtte met een straal op de waterleiding het vuur te blusschen en riep ondertusschen de hulp van de motorspuit van Bergen in. Met ver eende krachten slaagde men er In de brand tot den nok van het huis te beperken. Ver zekering dekt de schade. :n. 2Ze zaak kwam reeds de vorige week voor de groene tafel, doch het werd noodig geacht, alsnog tot versterking van het bewijs, den getuige Wilbrink te hooren. VevgAderini van den Raad. De Raad deser gemeente vergaderde Vrijdagavond om uur te Gemeentehulze Afwezig de heer Vrijburg. De Voorzitter. Burgemeester Jhr. van Fo- feest. opende de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen en deelde mede dat de heer Vrijburg bericht had ge- sonden iets later te sullen Komen. Spr. deed vervolgens mededeeiing van de Volgende ingekomen stukken: Een' schrijven van den heer Modder, be- “Jtfng in dier voege, dat het verboden te *«*óen los te laten loopen. daar niet al- '“er. de tuinders, doch ook slagers en neringdoenden daarvan ook overlast onder vinden. De Voorzitter wjjst er op. dat reeds in de verordening te vastgelegd, dat de honden des nachts niet los mogen loopen. Deze week werd nog een overtreding geconstateerd. Het is een féit. dafr een groot aantal honden in de gemeente losloopen, waardoor veel schade wordt toegebracht. B. en W. stellen voor om In de verorde ning vast te leggen, dat de niet onder ge leide losloopende honden zullen worden op- gevangen en tegen de eigenaars daarvan, in- dlen bekend, proces-verbaal xal worden oj>- gemaakt. Spr. ontveinst zich niet, dat het moeilijk te uit te maken van wien de honden zjjn. Wanneer echter streng de hand aan de verordening wordt gehoudep. dan «oorziet spr.. dat de thans ondervonden overlast veel minder zal worden. Conform dit voorstel wordt tonder hoofde- Hjke stemming besloten. Van den heer A Zoon en anderen Is een adres ingekomen, met het verzoek van be- harding van enkele wegen op het Zevenhui zen. De verharding wordt n.l. gevraagd voor de weggedeelten van Bijl tot den Malle- voortsdilk en van Kos tot den Westerweg De Voorzitter deelt mede, dat de rommls- ale van bijstand voor de wegen nog geen voldoende aanleiding vindt, om aan het ver zoek te voldoen. Er wordt met een zeker tempo aan de wegenbeharding voortgewerkt B en W. stellen voor afwijzend te be schikken. De heer Schuijt vraagt of. naar aanleiding van dit adres, dat reeds van Januari dateert. •1 reeds verbeteringen zijn aangebracht. De Voorzitter zegt, dat er misschien wel wat aan gedaan is. de weg te beharden te wel wat veel gevraagd; spr. geeft echter wel de verzekering, dat de kuilen enz. in orde zullen gemaakt worden De heer Schuijt vestigt, naar aanleiding van dit adres de aandacht van de wegen commissie op dezen weg Conform het voorstel van B en W wordt 4 besloten Van de Stichting volgens de Landarbei derswet Is een adres Ingekomen, verzoeken de om een voorschot van f 15000 tot aan koop v»n een perceel land ten dienste van de uitgifte van plaatsjes De Voorzitter deelt mede dat het B en W «eer gewenscht voorkomt aan het verzoek te voldoen Spr. gelooft niet, dat wanneer op deze wijze de grond verkocht wordt. het is de bedoeling ook een j>aar stukken als bouwterrein te verkoopen er risico geloo- pen wordt, zoodat B en W. met een genist geweten voorstellen aan het verzoek te vol doen De Secretaris leest het adres voor, waaruit j blijkt, dat het in de bedoeling ligt enkele stukken grond, gelegen aan den Westerweg als bouwterrein te verkoopen De heer v d. Vall vraagt, of er bezwaren bestaan. tegen de voorlezing van het stuk var. den Minister De Secretaris leest het bedoelde mlniste- rieele schrijven voor waarin «o m gezegd wordt, dat iedere mogelijkheid van specula tie buiten gesloten behoort te worden De heer Schuilt wil zijn stem wel aan het voorste' geven doch zag gaarne dat ook het voor bouwterrein bedoelde stuk grond be stemd zou worden voor plaatsjes, ingevolge de Landarbeiderswet. omdat, wanneer de grond voor bouwterrein verkocht wordt, niet aan he’ doel daarvan wordt beantwoord Ook uit het schrijven van den Minister blijkt dit bezwaar. De Voorzitter betoogt, dat wanneer een hoogeret prijs voor het terrein aan den Westerwee eemaakt wordt het voor de land arbeiders oestemde gedeelte goedkooper wordt hetgeen dus arbeiders ten goede komt De stichting moet zorgen, dat de f 15000 terug komen Spr acht bet goed gezien van de stichting, dat het eene terrein wat duur de- verkocht wordt om daarvan de arbei ders te kunnen laten proflteeren De heer Schuijt Is van meening. dat het terrein aan den Westerweg even goed voor landarbeiderswonlngen kan bestemd worden. Voor dit mooier gelegen punt zal men gaar ne een iei< hoogeren prijs willen besteden De Voorzitter wijst er op. dat dan de grond voor een landarbeider te duur zai worden. De heer v d Vall begint met te ’eggen, dat he> wei de laatste maal zal zijn, dat hu deze zaak in de college kan bespreken Spi te het niet eens met de wijze waarop de toterpretaue wordt gegeven van de Land- Doordat de tuinders meestal met groote gezinnen gezegend zijn, ia hun kinderaf trek ook grooter en betalen zij maar weinig belasting. Als voorzichtigheidipolitiek stellen B. en W. voor het vermenigvuldigingscijfer ongewijzigd te laten. Conform besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten, conform het voorstel van B. en W., tot het aangaan van een kasgeld-leening. groot f, 30.000. Aan de orde komt vervolgens een adres van den heer J. Rus, aannemer alhier, naar aanleiding van de gehouden besprekingen in de vorige raadsvergadering. L>e secretaris doet voorlezing van het adres, waarin de heer Rus opkomt tegen dt bewering van den heer v. d. Vall, als zou adressant een strook grond dicht hebben laten bouwen, en Tuindorp verknoeid heb ben. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. prae-adviseeren het adres voor kennisgeving aan te nemen, omdat met in den Raad be handelt kan worden een adres van iemand, die meent, dat hij te recht of onrecht ge griefd is. De heer v. d. Vall deelt mede, dat hem indertijd door den Directeur van „Tuindorp’ e 1 den heer Rus was medegedeeld, dat aan Ue gemeente een aanbieding was gedaan, welke de gemeente niet ter juister tijd accepteerd heeft. Spr. heeft de feiten zegd zooals zij juist zijn. Indien .-7- juiste woorden had gesproken, was het aan B. en W. geweest, om dit recht te zetten. Het adres wordt voor kennisgeving aan genomen. Naar aanleiding van de nu aan de orde zijnde benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur in de vacature de Kruijf deelt de voorzitter mede, dat B. en W. gemeend hebben, naar aanleiding van het bedanken van den'heer Glas, denzelfden weg te moeten bewandelen. Aan de afd. van de S.D.A.P. is gevraagd hoe haar houding was ten aan zien van het standpunt van dtn Raad, die er Zich pertinent voor uit sprak dat in de vacature, waar een man aftrad, ook weer een man gekozen moet worden. Geantwoord werd, dat de afdeeling van meening bleef, dat er een vrouw op deze plaats hoort, reden waarom 2 dames werden aanbevolen. Het Burgerlijk Armbestuur gaat er wel mede accoord. iemand van de S.D.A.P. op de voordracht te plaatsen, doch dit college kan er geen genoegen mee nemen, dat de vacature wordt aangevuld, door de- benoe- stêeds\waa’mt gü op'de’’^ richtende, dat hij zijn benoeming tot school- c'e tuinders hun arbeiders nlet^het loon kun- --- nen geven, dat genoemd kan worden De heer v d. Vall: Dat te voor 100 pCt. benoeming tot lid van het Burg. onluist' De heer Sengers: U weet er niets van! Spr. W'l voyXomen, dat de arbeiders In de toe komst w— woningen In een achterhoek Een schrijven van den Minister van Finan- worden a^trwd Daarom moet tijdig dezen etên. berichtende, dat zal toegekend worden grund aangekocht worden. De heer v d Vall te van meening. dat de heer Sengers zich op zijpaden begeeft: hif vesclgt den Ir.dmk. als zouden dé tuinders tengevolge var den crisis in den tuinbouw niet in staat zijn hun arbeiders een behoor lijk loon uit te betalen; wanneer u aldus de d. Vall. den factor nagaat *an de zult u constateeren. dat uw redeneering niet op- 1 gaat. Dat de landarbeiders achteruit gedwongen het voorstel van B c~ 1. het bestuur In overweging, den irrond mogelijk uitsluitend te doen bestemmen Al deze stukken werden voor kennisgeving aangenomen. Aan de orde was hierna een adres van de bloemistenpatroonsvereenlging „Alkmaar en 1 Omstreken’, held voor leveringen In aanmerking te mo- - - i wvrau aes ie Kiemer wordt de best terreinruimte. Dit te juist de reden. te geven, in zooverre niet het gemeentebe- gelegenheidlater zou wellicht geen goedkoop lang of het belang van andere gemeentena- “n v"-" -**- ren daardoor wordt geschaad. De heer v. d. Vall wil gaarne weten, wat Voor een vereenlging deze organisatie is? De Voorzitter merkt op. dat de vereeni- ging in Alkmaar is opgericht en dat ook in gezetenen van deze gemeente er lid van zjjn. Eventueel zullen ook niet-leden dezer vereeniging voor levering in aanmerking o. kunnen komen. Spr. gelooft echter niet, dat de landarbeiderswonlngen wellicht bet vaak voor zal komen. cent verkocht worden De heer Vrijburg komt ter vergadering De heer Koomen kan er zich best mee Van de afd. Heiloo van de Holl. Maat- vereenigen. dat getracht wordt een gedeelte schappij van Landbouw was een adres Inge- voor bouwterrein te bestemmen; de gemeen- komen. waarin verzocht werd maatregelen te blijft toch borg nemen, om de overlast te vöorkomen. ver- De heer v d Vall concludeert, dat n^rzaakt door losloopende honden. Verzocht

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 20