FEUILLETON ^JBuitenlandsch Q^Cieuivs i Een indrukwekkende plechtigheid Het Proccs-Uliz Beklaagde vrijgesproken Nieuwe partij in Spanje KORT NIEUWS De'communisten in Litaucn De Codificatie-Conferentie Relletjes te Boekarest Bloedige straatgevechten De Duitsche Rijksdag ONZE OOST Auto omgeslagen De financieele saneering De Hongaarsche valsche munterij De Japansche Katoenindustrie heerschen. aan van hoogste smart en ontreddering. Gemengde BuitenJandsche Berichten DE ERFENIS VAN EEN PRINSES Twee en twintig mijnwerkers bedolven Slachtoffer van een hekserlj- geschiedenis 2- it? Ernstig mijnongeval in Amerika Toch burgeroorlog in Abessvnië? Ernstig tramongeluk te Glasgow Twee militaire vliegtuigen ncergestort Zestig gewonden De uitvaart van Koningin Victoria van Zweden De Indische spoorwegstaking Ernstig vliegongeluk bij Stockholm Een zevenvoudige vrouwen moordenaar gaftot een breede diepe vestibule, welke de keuken. Hoe groot was echter ®jn ver- Twee jongens verdronken te Pressburg De Fransch-Russische betrekkingen Communisten gearresteerd te Warschau Ernstig auto-ongeluk te Keulen Een proces tegen antl-mlHta risten te Straatsburg Dc moord op het meisje te Londen De rivier, de Norrström, welke zoo vaak wond. De L(b<-ralen laten zich gelden Het hoofdkwartier gTsloten man. Een beschouwing de nied Piloten veilig in parachute* gedaald een ernstig Een doode en een zwaar gewonde Prins Wlndischgratx mag duetleeren Gearresteerd in Marokko Staking te eerwachten Massa-aanval van koelies op een assistent 1 9 van ge- Het D u 11 s c h-O o s t e n r delsverdrag is gistermiddag te 1 teekend. HU bekende, in 4e afgeloopen weken seven vrouwen te hebben vermoortL (Wordt vervolgd). o ge- be- van buitenlandse!» als zoodanig j* taegevolgd door den Chineeschen' Tvjang Tsjiat Sen. Ik a c h e hen. Berlijn onder- In tegenstelling tot de tot nog toe ont vangen berichten uit Addis Abeda. volgens welke de troonwlssellng in Abe.'.'ynié zon der Incidenten verloopen zou zijn, meldt de „Observer”, uit Kaïro, dat men in Abes- synië met ernstige moeilijkheden worstelt- Een der machtigste vorsten zou zich even, eens tot keizer hebben laten uitroepen en keizer Tatar! den strijd hebben aangezegd. Officieel wordt gemeld, dat de Chineesche minister zaken, dr Eugen Wang, algetreden. HU wordt diplomaat De twee piloten gedood* In de nabijheid van de vlieghaven Cini- sello, in kwamen twee militaire vliegtuigen de lucht met elkaar In botsing en stortten omlaag. De beide piloten werden gedood. I ge- één stoot Het hof van beroep heeft uitspraak gedaan in het geruchtmakende proces-UI itz Het op 26 Juli 1828 tegen beklaagde gewezen vonnis werd vernietigd. HU werd vrijgesproken van het hem ten laste gelegde, de proceskosten in eerste en tweede Instantie zullen door den staat worden gedragen. Het hof neemt aan, dat het document, het welk den grondslag van de aanklacht heeft gevormd, bestaan heeft Bewezen moet ech» ter worden geacht, dat het stuk op Poolsch gebied aan de overige stukken is toegevoegd. Voorts is bet hof tot de overtuiging gekomen, dat de onderteekening niet van Ulltz afkom stig is. Ook draagt het stuk niet bet stempel, waarover beklaagde de beschikking had. Aan genomen wordt, dat het document door een derde is vervalscht en aan het dossier toege veegd. terug, hü ver- Te Glasgow heeft in den afgeloopen nacht een ernstig tramongeluk plaats gehad. Een volle tramwagen derailleerde en reed met groote vaart in een winkel. De wagen sloeg om. zoodat alie passagiers er onder terecht kwamen. De zestig passagiers werden alle gewond, velen erntt!”. E n min Is r—ds K het ziekenhuis aan de bekomen verwondin gen overleden. Bij de opruimingswerkzaam heden weird nog een arbeider ernstig gewond. BOMBAY, 12 April (Reuter) In de wacht kamer van het station van Byculla is in verband met de spoorwegstaking een bont ontploft. Een tweede bom is ontploft in een trein te Masjid. Twee personen werden pa- Eén doode. vier gewonden NabU Dal aloe, in de Stockholmer Scheren, vond gisteravond een ernstig vliegongeluk plaats. Een passagierstoestel met vUf inzitten den. dat een zieke had afgehaald, sloeg op 30 meter hoogte. waarschUnlUk tengevolge van het weigeren van het hoogtestuur, over den kop en kwam in het water terecht i De inzittenden werd uit het toestel ge vingerd. Eén hunner werd gedood; de andere vier werden zwaar gewond. Van de onderneming Pagaralam, gelegen op 70 KM. afstand van het station Lahat, district Pasemahlanden. afd. Palembangsche Bovenlanden, residentie Palembang, wordt gemeld, .dat door koelies een massa-aanval werd gedaan op dën assistent dies onder neming. den heer J. H. Huygen. Bij het onderzoek is gebleken, dat/nen hier te doen had met een tjoellkgescliledenis (hekserij) in verband met den bouw van een nieuwe theefabriek. Alle daders bekenden. De heer Huygen werd zwaar gewond. Na een vergadering der Roemeensche oor logsinvaliden vormden de deelnemers on danks een uitgevaardigd verbod een optocht en marcheerden op naar de hoofdstraat van Boekarest, de Calea Victorlei. waar een krachtig militair detachement hen tegen hield. De demonstranten, ongeveer 2000 in ge tal, bezetten een deel der straat. Het ver keer moest worden omgeleid; de winkels wer den gesloten. Hierop vielen de Invaliden de soldaten aan. zoodat zloh een formeel straat gevecht ontwikkelde. waarbU de betoogers zich van steenen als wapens bedienden, ter wijl de militairen van de geweren gebruik maakten. Nadat de demonstranten in de zij straten waren teruggedrongen, poogden zij telkens weer, tot In de late middaguren, de hoofdstraat te bezetten. Volgens een officleele mededeeling werden 12 betoogers en 8 solda ten gewond. Te Rabat in Marokko is een Marokkaan gearresteerd, die niet minder dan zeven moorden heeft gepleegd en gedurende eenl- gen tijd groote opwinding in de omgeving heeft veroorzaakt. In den laatsten tijd vond men nj. zeven malen achter elkaar op afge legen wegen en in kanalen de Ujken van ver moorde Marokkaansche vrouwen, zonder dat men er echter in slaagde, den dader op het spoor te komen Vrijdag werd wederom een Jong meisje gevonden, dat niet dood bleek te zUn, doch zwaar gewond. Zij kon een vrij nauwkeurige beschrijving van haar aan valler geven, waarna de politie een voor malig soldaat van het koloniale leger arres teerde. die aanvankelijk ontkende, doch naderhand een volledige bekentenis aflegde. als by een standbeeld. Opeens werd de knecht zich bewust, dat hU strijden moest tegen de verschrikking, die zich van hem meester gemaakt had, om niet in waanzin te vervallen Door een geweldige poging van zUn wils kracht. waartoe zün sterke gezonde natuur In een der mijnen van de Pacific Coal Company, in de nabUheld van de stad Car- donado In den staat Washington, heeft een ernstige ontploffing plaats gehad. Een ge deelte van een schacht stortte In. Twee en twintig mUnwerkers werden bedolven. Tot nu toe konden zeventien lijken geborgen worden. Er bestaat weinig hoop, de ove rige vUf arbeiders levend te voorschijn te brengen. Trouwens verscheidene gedelegeerden waren reeds vertrokken en hun stoelen stonden leeg. De plaatsen, waar bij de openlngszlt- tlng de genoodigden hadden gezeten, bleven onbezet- Van onae regeering was er even min belangstelling. Op de tribune waren natuurlijk de dames van de Inter-Amerl- can Commission of Women gezeten. Ruim vier uur liet voorzitter mr. Heemskerk den hamer vallen en opende hü de slotbUeen- komst. welke slechts diende voor het teeke- nen van de stukken. Eerst kreeg let wel de eenige fotograaf die er was gelegen heid, zijn werk te verrichten en toen begon bet teekenen. Eén of meer gedelegeerden van leder land, dat in Fransch-alphabetlsche volgorde werd afgeroepen zetten hun hand- teekeningen. Dat nam niet méér, maar ook niet minder dan bUna twee uur In beslag. Dien tUd brachten de meeste gedelegeerden door met onderling een allergenoegelijkst discours te voeren onder het genot van een HoUandsch sigaartje, of van een cigaret. of pUp De anders zoo deftige Ridderzaal leek meer op een sociëteit. Een der gedelegeerden, van Sovjet-Rusland. hield zich onledig met het bekUken van foto's, die hu zeker in zijn vrüen tUd van Den Haag en omgeving beeft ge maakt Een der leden van de Amerlkaansche delegatie viel overigens op door een helgroe ne das. welke natuurlijk hier en daar aan critiek onderhevig was Twee piloten van de ..Royal Airforce”, Percy en Brake, zün gisteren, -laar uit Londen wordt gemeld, aan den dood ont snapt. toen hun vliegtuigen op groote hoogte (30J0 voet) met groote snelheid tegen el kaar botsten. Belden slaagden erin veilig met de parachute te landen. Zij atwam- n In een omgeploegd land terecht. Percy had geen enkele verwonding bekomen, doch Brake bleek een arm te hebben gebroken eu eenige ernstige snüwonden te hebbeu opgeloo- pen. toen hü zich uit zUn machine wrong. Naar het Wolff-verslag over de rjjksdag- zltting meldt, verscheen rijkskanseller Bril- ning ter zitting met het reeds des ochtends door president Hindenburg onderteekend be sluit tot rljksdagontbinding. De sitting werd geopend met een nieuwe, van communistische zijde Ingediende motie van wantrouwen tegen de regeering, welke motie echter verworpen werd. Daarna nam de rijkskanseller het woord. HU werd met groot lawaai ontvangen. De rljksregeering, aldus Brüning, heeft in haar verklaring van 1 April als spoedelschend u genoemd: de sanee. ing der financiën in rijk, landgn en gemeenten en noodmaatrege len tot reding van den landbouw, inzonder heid in het bedreigde Oosten. Onder leiding van de regeering hebben de regeeMngspaitUen voor de stemming op he den in tweede lezing een voorstel Ingediend, volgens hetwelk de wet tot bescherming van den landbouw niet van kracht kan worden zonder gelijktijdige goedkeuring der dek- kings voorstellen. De regeering ziet tn dat voorstel een nood- zakelijke voorwaarde, om haar taak te vol voeren. Alle beslissingen, welke het par lement te nemen heeft, vormen een ondeel baar geheel. Zonder saneering van de rijkskas kunnen de voorgenomen agrarische noodmaatregelen niet verwezenlijkt worden. Dit denkbeeld brengt het ingediende voor stel tot uiting. Wordt het verworpen, of Te Makkaresj, in Marokko, te een in lander gearresteerd, die niet minder dan zeven inlandsche vrouwen heeft vermoord. het tooneel is geweest van blijde gebeurte- nisaen. was Zaterdag opnieuw bet middelpunt der bealngstelling, doch om een zeer droe vige reden: de koning bracht het stoffelijk overschot zijner overleden gade naar haar worden achtera! de dekkingsvoorstellen In bUaonderheden gewijzigd, dan zal de regee ring nog heden de noodlge besluiten nemen Onthoudt het parlement haar den noodlgen steun, dan zal rUksregeerlng lange ande ren weg doorzetten, hetgeen van vitaal be lang wordt geacht. De paus ontving den Hongaarschen premier graaf Bethlen gedurende drie kwar- Um In audiëntie. Daarna bezocht Bethlen staatssecretaris Pacelli, die hem ver- |glgens In de Hongaarsche legatie bü het Witlcaan een tegenbezoek bracht. Dezer dagen heeft een eereraad vonnis ge wezen over prins Windlschgrëtz die vier Jaar geleden tot een gevangenisstraf van vier Jaar werd veroordeeld wegens het maken van Fransche bankbiljetten, doch na «enigen tUd begenadigd werd. De eereraaowelke den prins ten volle heeft gerehabiliteerd, was gevormd door vijf Hongaarsche generaals. De raad beeft uitgemaakt, dat de prins door zün daad van valsche munterU niets heeft verricht waardoor een smet kan wor den geworpen op zün persoonlijke eer of op zijn eer als officier. HU werd bü zijn actie uitsluitend gedreven door zuiver vaderlands lievende overwegingen, waarbU hü de gevol gen voor zün rekening ntvn. In moreel opzicht, zoo wordt tenslotte ver klaard. is hü geheel smetteloos, zoodat hjj het recht heeft in duels op te treden. Naar de correspondent te Budapest van de „Köln. Zt.’ meldt, heeft het wederoprake- len van deze kwestie in politieke kringen nogal onaangenaam getroffen, daar zien vreest, dat het Wlndtschgr&tz minder te doen is om herstel van zün maatschappelijke positie, dan -wel om de gelegenheid te krij gen weer zün intrede in de politiek te doen. eerder op een zaal geleek. Langs de wanden hingen allerlei wapenen en harnassen. Hier vereenigden zich vroeger de wapenknechten en daarom heette deze ruimte nu nog de wapenzaal. Jan sloeg links af en liep door een gang, welke naar een steenen trap leidde. Met de bezorgdheid van een ouden trouwen dienaar, die vreest zUn meester te wekken, ging hij bjjna geruischloos haar boven en bleef toen op den ruimen overloop «taan. Rechts lag de kamer van den Graaf. Even keek Jan op zijn horloge: Tien minuten voor half acht. Mijnheer zal dus al wel opgestaan zün. Voorzichtig, om zUn meester niet te ver schrikken. klopte hU aan. Geen antwoord. Nogmaals sloegen de knokken zijner vin gers tegen de deur en nu veel luider, maar geen enkel gerucht bcantwoóMde zUn waar schuwing. HU besloot daarom de kamer binnen te gaan. Onhoorbaar opende hU de deur en wierp toen haastig zün blikken op het groote bed met den slerlUken hemel. De grijsaard scheen nog rustig te slapen met het hoofd bUna onder de dekens verborgen. HU zal zeker laat naar bed zUn gegaan, dacht Jan. Laat Ik eerst maar het ontbüt klaar gaan maken, dan zal hü straks wal «ar beneden komen. Zachtjes sloot hU weder de deur, zonder u bet slot te laten knarsen en ging toen naar In den nacht op Zaterdag heeft zich op den Donau in de buurt van Pressburg, een 1iama efiespeeld, waarbU twee Jongens hak leven lieten De meubelmakersleerllng en een 14-Jar1g« schooljongen hadden met twee vriendjes het plan gemaakt om den Donau af te trekken en vla de Zwarte Zee naar Arablë te varen. ZU maakten een boot los en .scheepten zich in” met twee volle rugzakken en twee re volvers. BU de gemeente Gudor kwam hen het toomschlp „Taan” tegemoet. De boot werd door de schroef van hét stoomschip gegrepen. Het bootje sloeg om. Twee der jongens kanden zich zwemmende redden, doordat zij de reddingsboot, die door den kapitein was te water gelaten, konden bereiken. De meubelmakersleerllng en de 14-jarige jongen verdronken. De geredden vertelden dat de belde om het leven gekomen Jongev elkaar tijdens de aanvaring stevig vasthiel den en zoo In de rivier stortten. WU hebben slechts weinig over de codl- flcatle-conferentle te den Haag bericht. Dat er niets bUzonders te vermelden was. blUkt wel uit deze trieste beschouwing van den Haagschen correspondent van het Hbd „Zoo behoort de conferentie voor de codifi catie van het Internationaal recht weer tot het verleden. Vier weken hebben Juristen en diplomaten van meer dan veertig landen in Den Haag vertoefd om enkele internationale kwesties van meer dan buitengewone be- teekenis in betere banen te leiden en zal het elders kunnen lezen, de resultaten zUn niet van buitengewone beteekenis. Naar buiten heeft het groote publiek van deze conferentie niet veel kunnen merken. Het overgroote deel van den Hja. dat ver gaderd is, geschiedde binnen de muren van het Vredespaleis, dat in zUn grooten tuin genoegzaam geïsoleerd ligt om niet de aan dacht van datzelfde publiek te trekken. Trouwens, hoe belangruk deze conferentie op zicbzejf ook was, „men" stelde er weinig belang in. Hoewel rechtsgeleerden van inter nationale vermaardheid de conferentie met hun aanwezigheid opluisterden, trok die toch met, zooals wel het geval was met de eerste en tweede Herstelconferentie, toen vrüwel alle kopstukken van de internationale poli tiek achter hun schrijftafels of uit de parle menten van hun onderscheidene landen van daan waren gekomen, om hier, in het kleine Nederland, dat voor dergelUke büeenkozn- sten een steeds gezochter plaats blUkt te worden, het lot van de wereld te bescher men en te beveiligen. <y Het woord codlflcatlewxmf eren tie” schrik te de menschen al bUna af. blaar desondanks is er een categorie geweest, en met alleen In ons land, maar ook daarbuiten, en spe ciaal in Amerika, die met groote belangstel ling deze conferentie heeft gevolgd en, laten wij er aan toevoegen, de gedelegeerden heeft achtervolgd. WU bedoelen natuurlUk de vrou wen, en meer in het bUronder de leden van de Inter-American commission of Women, die met onverflauwden üT«t getracht heb ben, de talrijke gedelegeerden te overtuigen van hun vermeend goed recht, nj. gelUkheld van rechten inzake de nationaliteit. En die zelfde dames zUn het geweest die aan de conferentie eenige opleving, althans voor de buitenwereld, hebben bezorgd. Dat was Dins dag JJ., toen zU zieh plotseling den toegang tot het Vredespaleis zagen geweigerd. Maar voor het overige, neen, deze conferentie was er een van geleerden, en die houden nu een maal met van luidruchtigheid en vermaak. Inderdaad, vergeleken bij de belde herstel- conferentles heeft deze codlficatleconferentle ook heel weinig feestelUke bUeenkomsten op geleverd. Een enkele officleele ontvangst, hier en daar een diner, eer», excursie zoo nu en dan, dat was alles. En tot het laatste toe heeft de codiflcatle- conferentle haar karakter bewaard. BU de slotzitting in de Ridderzaal viel er voor den gewonen sterveling al heel wei nig te beleven. Zelfs bleef ditmaal elk offi cieel vertoon, zooals dat ten minste nog bU de openingszittlng voor kwam, achterwege. wordt opgeschrikt uit een vredige nachtrust, zoodat de geest nog niet bevrijd Is van de verdooving van den slaap. Ik ben het mUnheer, ik....Jan, uw knecht, haastte de ontstelde dienaar te zeg gen, terwUl hU naar woorden zocht om zUn heer zoo gauw mogelijk gerust te stellen. Deze opende den mond en scheen te ga pen, maar zUn kaken bleven wUd openge sperd, alsof twee onzichtbare handen hen met geweld vaneen trokken. TerzelfdertUd rolden zUn oogen met een uitdrukking van onbeschrUflUke smart. De eerst samengetrokken wangen rekten zich uit als perkament. Jan slaakte een kreet van ontzetting en vroeg zich af of hjj de sp^e.bal was van een vreeselUken droom. Was dit schrikbeeld wel werkelijk zün meester, ten prooi aan een on- beschrljflUk lüden, of misschien een of an dere afschuwelUke spookgestalte, die in het bed van den Graaf lag? HU wilde de handen van den ongelukkige grijpen en trachten tenminste iets te doen om de folteringen, die hü bovenmenschelük vermoedde, te lenigen, doch hü werd als verlamd van schrik, toen hü de armen van zijn heer stüf voelde abs ijzeren stangen. Een doordringende kreet ontsnapte op eens den ke-1 van den lüder wiens paers- kleurlge tong utt den mond stak Op dat zelfde oogenbllk vergrootten de oogkassen in staat was, wist hü zün ontr-ierina .te oo- mommelde hü. t is belache- lük. Zou ik mü. over een afwezigheid van één dag zoo ongerust maken. HU opende d» :wve deur, die toegang Volgens officleele berlchtën uit Moskou, heeft het Commissariaat van Buitenland- sche Zaken Zaterdag een telegram ontvan gen uit Parus, volgens hetwelk de Fransche Handelsreéhtbank de Russische Handelsver- tegenwoordlglng zou hebben veroordeeld tot betaling van 61 mlllloen franken aan de eigenaars van de maatschappü van Lltwl- nof en die der Spaansche bank AranJus, welke het Russische Petroleum Syndicaat wegens contractbreuk hadden aangeklaagd Daar de Russische hand-lrdelegatle heeft geweigerd het bedrag te voldoen, heeft de Fransche rechtbank het geheele saldo dezer delegatie in beslag genomen. Tüdens de roelwedstrüdén tus. schen Oxford en Cambridge, is een met toeschouwers gevulde boot, ten gevolge van de deining omgcslagvn Alle 11 inzittenden geraakten voor de oogen der menigte te water. Hoewel men aanvankelük een ernstig ongeval vreesde, slaagde mén er ten slotte in door middel van roeibooten en met be hulp van reddingsboeien de drenkelingen behouden op het droge te brengen. bazlng, ala hü daar bet raam wüd open zag staan en de luiken tegen den muur. Werktulgelük boog Jan zich over de ven sterbank om naar buiten te küken en zag toen een stoel ander het venster staan. Iets verder zag hü eenige voetstappen, die dulde- lük zichtbaar waren in de aarde van een bloembed. Dezen nacht zün er dieven hier ge weest.... en wat zullen zü gestolen heb ben? zei hü bü zich zelf. De schurken moe ten wel handig te werk zün gegaan, dat de Graaf niets bemerkt heeft. Zün eerste gedachte was nu te onderzoeken wat er gestolen was en ten dien einde ging hü. bleek als een lük, door angst gefolterd, van kamer tot kamer, opende alle kasten en zocht in alle laden om eenige sporen van den diefstal te vinden. Alles bevond zich echter op zijn plaats, juist zooals hü het verlaten had. Het zilver werk in de eetzaal was compleet en aan de kostbare pendule en de waardevolle kunst voorwerpen op den schoorsteen was geen band geslagen Vreemd, dacht hij. Indien er dieven in het kasteel zün ingebroken, zullen deze voor werpen hun toch wel het eerst opgevallen zün. Evenwel stelde dit nauwkeurig onderzoek Jen knecht geenszins geru t, want het open '-.eukanraam wees toch op een inbraak. De oude slotvoogd zou ook geen stoel in den tuin bü bet venster gezet hebten. Ach, U heb bet wel gezegd, guehtte De politie heeft het hoofdkwartier der Lltausche communisten gesloten Een groote hoeveelheid propagandamateriaal, bestemd voor 1 Mei, werd in beslag genomen. Zeven personen werden gearresteerd, o.w. de leider van het communistische politieke bureau in Litauen. De politieke politie te Warschau heeft na een langdurig onderzoek een aantal com munisten gearresteerd, die ervan verdacht worden, speciale opdrachten van Moskou te hebben ontvangen voor het organlseeren der komende 1 Mel-betoogingen van een groote communistische actie in het najaar. De po litie zou den communisten op bet spoor zün gekomen doordat zU erin geslaagd is een voor hen bestemd cUfer-telegram te ontcüfe- ren. Ook op andere plaatsen in Polen heeft de politie communisten gearresteerd en een groote hoeveelheid propaganda-matcriaal in beslag genomen. Ten gevolge van de tusschen graai Roma- nonea en markies de Alhucemas bereikte overeenstemming zal er een liberale partU worden opgericht, die analoog is met die. welke in Engeland en België bestaat. De leider van de partjl. den naam dragend van „.Nationale Arbeiderspartü". zal in een binnenkort te houden büeenkomst van libe rale elementen worden gekozen. Elkeen, die „de eer van het vaderland en de eer van den arbeid” door het socialisme en het kapi talisme niet voldoende gewaarborgd acht, kan lid der partü worden. Een vrachtauto, afkomstig uit Medan, die op weg was naar Sigli, nam een scherpe bocht in den weg met een snelheid van 80 K M. De wagen vloog van den weg en reed over den parit op het bosch In. Tengevolge hiervan sloeg de wagen om, waardoor een inzittende Chinees werd gedood en een tweede Chinees zwaar wera gewond. De chauffeur bleef ongedeerd. De Volksraad te^Kaapetad nam het wetsontwerp op derde lezing aan. Te Leipzig H. B. S.er zün 1 het spelen gedood. ZU speelden met Na een uitvoerig debat werd het voorstel der regeeringspart Uen in stemming gebracht met het reeds gemelde resultaat, zoodat de regeering andermaal de overwinning heeft behaald en dé dreigende rüksdagontbln- ding wederom vermeden is Van de Dultsch-natlonalen hadden 31 afge vaardigden voor en 23, onder leiding van Hugenberg. tegen gestemd. Zes hunner heb ben heelemaal niet aan de stemming deelge nomen. De fractie had heel den ochtend vergaderd Het was echtei niet gelukt, groepsdwang door te zetten, zoodat den leden vnjheld moest worden gelaten, naar eigen inzicht voor of tegen de regeering te stemmen. Van de sociaal-democratische fractie wa ren 24 afgevaardigden afwezig. De wet tot voorbereiding van de financieele hervormingen werd van de agenda afgevoerd, aangezien de beraadslagingen In de commis sie nog niet geëindigd waren. De voorstellen over de verschillende be- lastlngverhoogingen werden alle met onge veer 220 tegen 204 aangenomen. een revolver, wetende dat deze geladen was. hü bedroefd, zonder elgenlük goed te weten op welk ongeluk hü doelde. Een aUerpünlükste bezorgdheid bleef hem kwellen. Er moet iets geheimzinnigs voorgevallen zün tüdens mün afwezigheid was zün stellige overtuiging. Zonder uitstel wilde hü nu den ouden Graaf spreken en hoewel hü zich voorgeno men had zijn meester in den slaap nimmer te storen, ging hü toch vastbesloten de stee nen trap op. Hoe haastig hü zich ook naar boven spoedde, toch bemerkte’ hü op de treden versche slüksporen. welke aanduidden dat Iemand over vochtige aarde had geloopen al vorens hierlangs te gaan. In een ondeelbaar oogenblik zag hü nu een nauw verband tusschen de voetsporen bü het keukenvenster en deze op de trap. Bevend van ontsteltenis kwam hl; boven, greep haastig de deurknop en duwde de deur open met de zenuwacbtige opgewondenheid van iemand, die voor een naderend gevaar vlucht. Midden in de kamer bleef hü even stil staan, om te luisteren of zün meester adem de, doch hü vernam niets. Dan trad hü op het bed toe, nam de dekens van het hoofd en riep met mauw verholen angst: MUnheer Deze stem scheen op den slapende de uit werking te hebben van een eleetrteche ont- zich op schrikbarende wijze en gansch het i lading. Met een wilde beweging ging de j gelaat nam een afschuwe’üke uitdrukking I Graaf overeind zitten als iemand die hevig aan van hoogste smart, en ontreddering. land terug. Al vroeg Zaterdagochtend waren alle openbare gebouwen, banken en magazünen te Stockholm gesloten. Om één uur (Zweed- achc tüd) kwam het konlnklük eskader, be staande uit de kruisers „Gustaaf V” en ..Drottning Victoria" deze laatste bevatte het stoffelük overschot der koningin ge ëscorteerd door torpedojagers uit Swtne- mtinde in de Norrström aan. waar het voor anker ging. De lükklst werd uit de „Drott- ning Victoria" in de konlnklUke sloep, de „Vasaordesi", overgebracht, ïcrwül saluut schoten werden gelost. Om half drie (Zw. tijd) stapten de koniqg, de kroonprins die het eskader tot aan 'de monding der rivier was tegemoet gevaren en prins Willem, da tweede zoon des konings, in de konink lijke sloep over, die door matrozen naar het eiland Bkeppebolmen, het marine-station van Stockholm, werd geroeid. Behalve de hofdignltarissen en autariteiter. waren de volgende vorstelijke persoonlijk heden verschenen: de koning en kroonprins van Noorwegen, de kot^ng en koningin van Denemarken, de president der Fransche re publiek, de groothertogin Hilda van Baden, prins Adalbert van Pruisen, dé prins van Hohenzollem-Sigmaringen. prins Victor von Wied, prins Gustaaf en prinses Thyra van Denemarken; voorts alle leden van het di plomatieke corps. Toen de kist door tien hooggeplaatste marine-officieren aan wal werd gedragen, speelde de marlnekapel. Zü werd in een door zes paarden getrokken lükwagen geplaatst, waarna de stoet zich in beweging zette en de klokken van alle kerken in dé hoofd stad begonnen te luiden totdat de stoet aan d« Rlddarholmskerk, het Zweedache Pan theon, was aangekomen, waar en groot aantal Zweedsche konlngen en koninginnen zijn bügezet. Konlng Gustaaf en aUe andere mannelijke deelnemers aan de plechtigheid volgden den lijkwagen te voet. De stoet werd geopend en gesloten door adelborsten, tachementen cavalerie en artillerie. De kist werd in het koor der kerk plaatst, waarna de uitvaartplechtigheid gon, geleid door den Opperceremonlemeester. die de catafalk naderde, de konlnklUke kroon welke op het deksel der kist stond, en zette haar naast de kroon, die tusschen de kroon- juweelen lag. Na deze ceremonie begon de Aartsbisschop van Upsala, geassisteerd door drie hofgeestelüken, den lijkdienst. Vervolgens speelde het orkest vn de Kon. Opera de ouverture van „Parsifal”, ter ver vulling van den wenoh der overledene, die een groot bewonderaarster van Wagner was. Daarna droegen de officieren de kist naar den grafkelder van de dynastie der Berna dotte's, waar zü werd geplaatst naast het stoffelijk overschot van de drie voorgaan- de Zweedsche koningen en hun gemalinnen. Tüdens deze plechtigheid zong het koor een gezang. dat in 1876 werd gecomponeerd ko zijn was 2. Met den nachttrein reisde hü Tegen zes uur in den morgen stapte uit op het station Harleville en nam volgens den weg naar Font-Aulade. Als hü bü het hek van het kasteel komen was duwde hjj dit met Cé— open en liep gejaagd de plaats over. Het was zeven uur. In de kamer den Graaf waren de vensters nog sloten. Rondom de oude muren zweefde de plechtige rust van een zomermorgen, nog indrukwekkender door de geheimzinnige stilte, die reeds jaren dit van de - wereld afgezonderde oord vervulde. Jan voelde zün angst nog heviger wor den toen hü zich voor den hoofdingang bevond, tegenover het beeldhouwwerk met grünzende koppen, aan belde züden der deur. Neen, Zou dat dodr den schoonvader der overledene, ning Oscar n, bü het overlüden van moeder, koningin Josephine. Hiermede de plechtigheid ten einde. 's Ochtends om vier uur waren uit op alle vestingen en marlnestatlcns van Zweden 42 schoten gelost. heeft een 13-Jhrige 11-Jarigen kameraad bü Twee fabrieken van de KanegafoetsJl fcplnnerij-maatschappü te Osaka en te Kobe zijn naar de „Tlmes”-correspondent te To kio meldt, gesloten ten gevolge van een sta king die zich dreigt uit te breiden wegens een aankondiging door de maatschappü dat de loonen met 20 pCt. zullen worden ver laagd. Als redenen voor deze verlaging wor den opgegeven de prüsdaling van katoen en zilver, het Britsch-Indisch tarief en de al- gemeene malaise in de katoen-industrie. De arbeiders antwoorden hierop, dat de maat schappü een dividend van 35 pCt. blüft ult- keeren en dat zü onlangs aan den aftreden den president-commlsaarls een gratificatie van 3 mlllloen Jen (3600.000 gulden) heeft toegekend. De maatschappü heeft In de dertig jaar van haar bestaan nooit staking gehad, in de fabrieken gaat het patriarchaal toe. ZU heeft meer dan 18 mlllloen gulden afgezon derd in den vorm van pensioen- en andere fondsen voor de arbeiders. Vakvereenlglngen »Un tot dusver onbekend geweest onder de arbeiders, maar de aankondiging van de loonsverlaging is gevolgd door het in aller UI organlseeren van een personeelsvereenlging. terwül het Japansche Vakverbond dadelük een krachtige actie is begonnen in alle fa brieken der maatschappü. waar 38000 arbei ders werken. Vreezende hun rechten op het pensioenfonds der maatschappü te verliezen, hebben de arbeiders geen neiging getoond zich bü de vakvereenlglngen aan te sluiten; de personeelsvereenlging heeft beloofd geen hulp van buiten te vragen, in afwachting van de beslissing der directie, met welke nog onderhandeld wordt. J’llfl--- het rouwenkiesrecht in In den afgeloopen nacht heeft op den straatweg BonnKeulen een ernstig auto- ongeluk plaats gehad. Behalve de. chauf feur bevonden zich in den wagen vier pcr- .sonen, o w. de bekende internationale hoc keyspeler Harrenberg. De auto reed zeer hard en reed in een bocht tegen een boom, ten gevolge waarvan de Inzittenden eruit geslingerd werden. Een hunner was op slag dood. Harrenberg werd aan de knie gewond. Kort na het ongeluk werd 4e auto geplun derd door onbekend gebleven personen, die zich met allé aanwezige reserve-deelen uit de vagfn maakten! ,r Botsing tusschen vliegtuigen In Gross-8 t k 1 g t Duitschland) zün bü een brand, drie menschen om het leven gekomen. Een koud zweet druppelde Jan van het voorhoofd. Hü d Tfde niet wegvluchten, noch spreken, noch handelen. Wel be greep hü dat zün heer ging sterven in een vreeselüke foltering, maar hü stond hier door de diepste emotie als machteloos ge slagen. Hü voelde zich Krankzinnig worden van ontzetting. Eensklaps viel het hoofd van den Graaf op het kussen terug, zonder echter iets te verliezen van zün schrikwekkende uitdruk king Gansch het lichaam van den lüder werd geschokt door een hevlgen zenuwtrek, zoodat het houten bed er van kraakte. Dan klonk een tweede kreet, als de machtelooze jammerklacht van een wanhopige m de verwrongen gelaatstrekken bleven onbe- weeglük Als »ar den grond genageld bleef Jaa staren op die verstarde oogen. dien geopen- den mond en paarse tong, op al die teeke nen van een verschrikkelüken doodstrijd, welke den <*-od scheen te willen vereenlgen Zaterdag is te Straatsburg het proces be- gennen tegen de van anti-mlUtaristlsche pro paganda In Oost-Frankrljk beschuldigde per sonen. Als leider dezer propaganda werd de communist Bourdon aangewezen, die zich in- dertUd door vlucht aan een arrestatie heeft onttrokken. Aangeklaagd waren een arbeider uit Straatsburg en vier kanonniers van het 12e regiment artillerie te Hagenau. Hun wordt ten laste gelegd antl-milltarist'.sche bladen in de kaaemes te hebben verspreid. Het openbaar ministerie verklaarde, dat Bourdon de hoofdschuldige was en daarom achtte bü het gerechtvaardigd de soldaten niet al te streng te straffen. De communistische afgevaardigde Bcrthon. die de beschuldigden verdedigde, vroeg vrü- spraak. Donderdag as zal het vonnis worden uitgesproken. De man. die is aangehouden in verband met moord op een 24-jarig meisje, heet Mar- Jeram. Hü is reden te Dartford voor het politiehof geweest en betuigde daar zün spüt over wat gebeurd was. Hü zeide, dat het nimmer in zün bedoeling had gelegen, een moord te begaan.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 2