I 1 e soort ZEEMLEER SIMON DE WIT JAN METZ, Langestraat 78 L I B. GEERS HOOGSTRAAT 5 Dames- en Heeren Bekwame Hulpverkoopsters voor den Zaterdagavond van 7-10 uur Zich te presenteeren na 7 uur I Vroomc dreeömann alfm,c>ar. KROM vraagt nette tneiijes. Hoog loon Loopt uw horloge niet? ,De Klokken winkel” ;r,'.Fa. H. LIHD VROOM EN DREESMANN - ALKMAAR af? BEKENDMAKING Vroom Dreesmann-Alkmaar DAMES- EN HINDERHOEDEN Parapluies wiiniHinnniniiniifflnivoBiaisnon EXTRA AANBIEDING VOOR DE PAASCHDAGEN! MEISJES 9 5 0 A. NIEROP Nieuwesloot 13 Alkmaar Wel. hoe laat spreken we r r i I 1 t t Vanaf heden tot en met 19 April STOOMWASSCHERlJ t m van Zu^arltaA. etfEt’^JS’ï vragen BINNENBANDEN DANKBETUIGING CHAPELLER1E MODELHOEDEN Aparte modellen Vakkundige bediening miiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii» en ADVERTEEREN DOET VERKOOPEN e\e IMIllillllillllllllllllllllllllB^ Vrijdag 18 April op i S GAA T LANG MEE. KOOPT HE T BIJ GESLOTEN is feoedkooper 11 fc/r' Het Bestuur van de Alkmaar- sche Vereeniging voor den Geld- en Effectenhandel bericht, dat de kantoren van hare leden Deze reclame betreft onze winkels door het geheele land. 125 Ct. 6-5 ct. I 1 OPGER. 1854 30 a 40 ton Koemest te koop bij J. BRAMMER. Diepsmeer, Oud-Karspel. o"1 De grootste keuze Lage prijken Eigen reparatie-inrichting AAAAaaaaaaaaaaaaaaaAaAAa TIMMERLIEDEN GEVRAAGD Stofzuigers Electrolux de BE8TE en HANDIGSTE MACHINE Vraag* demonstratie Hoofd vertegenwoordiger RITSEVOORT 21 ALKMAAR VEILING VAN POTPLANTEN. SNIJGROEN EN SNIJBLOEMEN R. K. DIENSTBODE MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Het goedkoopste adres voor Kippengaas, Prikkeldraad, Draadnagels. Krammen, Asphalt, WaachfornubjM ia bjj VERVERIJ „DE IRIS** vraagt terstond bekwame COSTÜUMSTRIJKSTERS Ook eenige thuisstrijksters - Hoog loon RITSEVOORT 15 421, 29 Gaat zien en overtuigt U van de waarheid, dat de N. L. Rijwielhandel goedkoop en goed is. MIENT 16 R.K. MEISJE omstreeks 15 jaar bjj O DULNeVELD. VerL Meerweg, Breezand. - TE KOOP P. J. DE GRAAF CENTRUM RIJWIELSTALLING BREEDSTRAAT 13—1* EGMOND AAN ZEE Hoogstraat 14 H. Schoonhoven KIPPENHOKKEN TE KOOP ONZE BEKENDE PAASCHMOPJES per pond 19 ct. FIJNSTE BANKET ALLERHANDE per M pond 37'-2 ct. SIMON DE WIT’s SCHILLETJE extra fijn, per flesch 85 ct. SIMON DE WIT’s ADVOCAAT, bijzonder aan te bevelen per 1/1 flesch per 12 flesch OPRUIMING BUITENBANDEN WILLY DERBY DEKKER - Alkmaar NETTE WERKSTER ATTENTIE STIER beschikbaar VRAAGT PRIJSOPGAAF R. K. Huishoudster gevraagd bjj R. K Weduwnaar met 2 kinderen, in Alkmaar. Br. onder No. 8146. Bur. van dit Blad. Te koop 10.000 Roodekoolplanten bü C. DFKKER Hzn., Waarland. Harencarspel. WOLLEN STOFFEN a.s. (Goeden Vrijdag) gi 1 I PAKJE I ci I 3 I i I Ze weten bij ondervin ding, dat met een frisnchen mond, men zich ook friach voelt. Wrigley’s Kan wgom vcrfriecbt mond en ver hemelte beter dan eenige andere versnapering. Na- smank van eten, drinken en rook en verdwl.t de adeai woedt geraiverS. De familie TERRA betuigt haAr dank aan de Brandweer van 't Veld en aan den heer P. Burgmeyer en belang stellenden voor bet behoud van hun huls gedurende den brand van t café van den heer J. Brouwer. 1 Veld. April 1930. Alkmaarsche Bank De Bank van Wlsselink Hoornsche Credlet- en ^ffectenbank Firma de Lange en de Moraaz Nederlandsche Landbouwbank Nederlandsche Middenstandsbank Noorder Bank Noord-Hollandsch Landbouwcrediet Rotterdamsche Bankvereeniglng I s,- TONNY, HENRI. THERESIA. Schagen, 13 April 1930. Eenige en algemeene kennis geving. bü P. TUIN, X Zand N.-H. HEDEN PRIMA HOLLANDSCHE ROOMBOTER S f 9M par pand KAAN’S Boterhajïdel Koorstr. 9 TeL 885 De Besturen van de Alkmaarsche Exportveiling en Bloemlstenpatroons- vereenlgtng berichten, dat de aanvangt op WOENSDAG 16 APRIL a.a, 's morgens 9 uur. Bloemen en planten moeten minstens 1 uur voor den aanvang aanwezig lijn. Heden overleed, na een korte ongesteldheid ons innig geliefd Zoontje en Broertje JACOBUS CORNELIS in den leeftijd van ruim 3 jaar. JAC. ZOMERDIJK, M. H. O. ZOMERDIJK— V. d. BERGH, SE I Tissu* Sport, 130 c.M. breed, de nieuwste dessins voor n nr mantelsJ»3 Terstond gevraagd een flinke leeftijd 18 jaar. Loon f 30.per maand. Br. onder No. 8125, Bur. N. H. Dagblad. .Wrigley’s aa eiken maaltijd’’, seggaa dokteres ea tandartsen. Hst be vordert de spijs vertering ea houdt bet gebit schoon. Toil* de Soie, 75 c.M. breed moderne kleuren, speci- aal voor blouses 1.45, 1 Kunstzijde, 70 c.M. breed in 12 uni modetinten 55, «o 100 ct. 23 Electr. lampen pridia, f 7. Prima celluloid sturen f125. Molskin kettingkastcn t 125 enz, enz, te veel om op te noemen. Te vens geven wjj aan eiken kooper, die bij ons een bedrag van 2.50 be steedt, een Englebert-binnenband voor slechts 25 ct. per stuk met 1 vol jaar schriftelijke garantie als reclame. Heden overleed na een kort» ongesteldheid, voorzien van de H H. Sacramenten der Sterven den, onze geliefde Moeder. Be huwd- en Grootmoeder TRIJNTJE GROEN Weduwe van P. Noordstrsnd In den ouderdom van 73 jaar. Namens de bedroefde kinderen. Wij bevelen de overledene iu uw gebeden aan. 't Veld, April 1930. Oude-Ntedorp. Gevraagd met 1 Mei Herbézijde, 80 c.M. br., ar 20 uni modeti ntenV J Tbeidca dea heden dag D bard gewerkt. Tdch niet moe. Ze verheugen zich op een bioscoop of een dancing, of op bet vooraMzlcbt wet bun kca- siasen alt te gaan. voor geringen prijs een twee-persoons pltch-pine ledikant, zoo goed als nieuw, met springbak en prima vee- renbed. Te bevr. bjj CL v. STRAA- TEN. agent van dit blad te HeOoo. Tissue Anglais, 130 c.M. breed, modieuse tweed- qn kwaliteit, sporttintenr L. Georgette Manteau, 130 cM. breed, wollen georgette oc voor mantels nouveauté J Is uw electrische rfjwiellamp niet in orde? W’lj magnetiseeren, wikkelen en repareeren elk merk. MOFFELEN EN NIKKELEN uitsluitend 1ste klas Tegen scherp concartverende prijzen. Heden overleed in het St. Jo- zef-Oesticht, te Heel, onze ge liefde Broeder, Behuwdbroeder en Oom THEODORUS KONIJN in den ouderdom van 52 jaar. A M. C. LOHMAN— KONIJN A. J. B LOHMAN en kinderen Alkmaar, 11 April 1930. Eenige en algemeene kennisgeving Sole de Sequana, 100 c.M br., schitterende bloem- dessins v. 'sponnen 1.45 1 Namens het Bastuur: VAN DUK, Hiermede vervullen wij den treurlgen plicht u kennis te ge ven van het overlijden in het 8t. Ellsabetflzlekenhuls te Alk maar, voorzien van de HH. Sa cramenten der Stervenden, van onzen geliefden Vader, Behuwd- en Grootvader KOENRADUS VAN DUIN in den ouderdom van 74 jaar. Namens de Familie, N. VAN DUIN. Egmond aan Zee, 12 April 1930. Blazerstof, 130 c.M. breed, in 5 kleuren, zeer modem wr voor meisjes en jongens 3 Hiermede betuigen wij onzen harb*- lijken dank aan de Eerwaarde Zusters van bet St. Elisabeth-ziekenhuls, Rec tor en Dokter voor de liefdevolle be handeling aan onzen besten Vader bewezen. Namens de Familie: N. VAN DUIN. ALKMAAR, repareert vakkund. en onder garantie Aanbevelend: Frisson de Soie, de groote mode voor zijden blouses <u- 20 uni modeti nten Crêpe Caïd, 130 c.M. breed, zuiver wol in nieuwe nr voor jaarsti nten1 •5ra Wü hebben in voorraad Kippenhok ken in diverse maten. Zeer gemakke lijk verplaatsbaar. Warden ook geleverd volgens teeke- ning, voor zeer billijken prijs. Adres: v. LEEUWENHOEKSTR. 33, of houtwerf Bergerweg, Alkmaar. Tweedstof, 130 c.M. breed, v. zomermantels, sport- dessins2.40 1 Twee •oortcBi d* P. K„ ees nirttt pepcrasaat- tmaak. - de Spearalat, ecu pittige kruisesiuat- Msaak. Slechts 5 ceat pee pakje - tdch het allerBjnate wat bestaat. HHK-17 WRIGLEYS IWldfY VCö L* Mode Gra cieuze. met de nieuwe zomermo- dellcn weder ver krijgbaar met 20 gratis kn p-^4 Q patronen v. SIMON DE WIT’s PAASCH-RONDJES een nieuw en heerlijk koekje, per pond 19 ct. Zoolang de voorraad strekt van een groote partij rijwiel-onderdeden, als: Englebert, Hutchinson, Dunlop Mlcheltti. Perguman enz., enz., van 2.50 voor slechts 1.— met schriftelijke garantie. Tweed Moucheté, 130 c.M. breed, de nieuwe Tail- n 7- leurmode 1930J. 3 zingt thans het geweldige succes nummer ..Des Zondags wil ik met mijn liefste zeilen gaan” op Parlo- phoonplaat a f 2.Voorts Harmoni- cajün. Arme Picolo, Ik heb geen Auto, enz. Groote verscheidenheid eerste klas Gramofoonplaten. LAAT 182 - SPECIAAL ADRES Gevraagd een 2 dagen per week. J. M GROOT, Langestraat 32, Alkmaar. In de op 11 April J.l. geplaatste Dankbetuiging wordt o.m. dank ge zegd aan dr. Bromberg. Dit berust op een abuis en moet zijn Zeergel. Heer Dr. Sluymer. De familie TROMP Bergen. Bergermeer. Dekgeld vanaf 2.50 per koe: C. BOEDER. Oterleek. Charmelaine, 130 c.M. z «c breed, iets aparts De DIRECTEUR der GEMEENTE WERKEN van ALKMAAR VOOR OF OP 18 APRIL 1938: le. Het weghalen, onderhoud en plaatsen der kachels in gemeente- 1 gebouwen, vóór ol op 22 April 1930: 2e. Het vervoeren van zand, basalt, grint, enz.; 3e. Het leveren van zand of het leveren en vervoeren van zand; 4e. Het leveren van bespanningen voor het vervoer van materialen. Bestekken en voorwaarden liggen ter Inzage aan het Bureau der Gemeente werken en zijn aldaar te verkrijgen ad 25 cent per stuk. Kunstzijde, 70 c.M. breed, veelkleurige bloemde*- n 4» sins49, JO O slechts 1.met garantie. 800 Klaverbladbellen 12 ct. 40 Goede dragers 35 ct. 80 Prima dragers 45 ct. 73 kettings 60 ct. 13 Eerste klas kettings 125. 212 groote voetpompen 65 ct. 43 eerste klas pendaL van 1 uur n.m af voor het publiek zullen zijn s Popeline, 80 c.M. breed, voor japonnen en kinderjur- —q ken, modetinten1.20 9 Heden overleed zacht en kalm, voorzien van de H H. Sacramenten der Stervenden, onze innig geliefde Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgroot moeder MAARTJE TESSELAAR, Wed. van F. van Westen, eerder van Wich Kok in den gezegen den ouderdom van 85 jaar. Uit aller naam: P. TAKKEN, N. TAKKEN—KOK ’t Veld. 14 AprU 1930. De Uitvaart zal plaats hebben Woensdag 16 dezer. v.m. 9 uur. in de Parochiekerk van den II Martlnus te ’t Veld, waarna Begrafenis. tet Nattélaine, 130 c.M. breed, voorjaarstinten, voor mantels1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 3