I GOEDKOOPER °cti Ziekenvervoer I I P. J. KRAAKMAN teugen Geen Fabrieksmeubelen UITSLUITEND EIGEN WERK WARMER’S MEUBELMAGAZIJN RÏTSEVOORT 21 f I <0 I fl Alpbman Renekens Laat Uw biggen vakkundig Castreeren door Maison Marcel” Laat 148a I i H - TUBERCULOSE LIJDERS P. ZUIKER I ZOOLLEDER G. BURGER BEHANGSELPAPIER THEO GROOTHUIZEN J. H. GEELS HET LEDERHUIS iH. KAAL - KONINGSWEG 23 H. PRINZ - DIJK 21 - ALKMAAR MODE-VAKSCHOOL P. STROOMER te Alkaaar, Spoorstraat 63 a 30 cent per stuk K. O. H. Gebr.H0ED-ALKMAAR-Tel.221 H. NOOT CAREL FUHRMANN J. C. POUWELS, Alkmaar was, is en blijft uw adres voor Schoenreparatie Achterdam 31 (Kuipersteeg) Alkmaar 3. B. VAN MER WIJK VACANTIE-KOFFERS DE POLITIE Stalhouderij J. B. PEPERKAMP-Alkmaar Expeditie Goederenvervoer - PATERNOSTERSTR A AT - TeL 1 R K. BEGRAFENIjSONDERNEMING AGENTSCHAPPEN Heiloo J Kroon Stationsweg Egmonden- unn^gom J v d Molen Egmond a d Hoef Schermerhorn j H Jonk. Westemde Warmenhuizen G. Moseb Café. J. G. Versnaandonk E Verwaarloos niet Bertus Goes Huigbrouwerstr. 14, Tel. 531 I I KLEEDING NAAR' MAAT KO BOTTEMANNE J. L. NIEUWENHUIZEN VERDRONKENOORD 103 (Platte Steenenbrug) E.BUERSyHOUTTIL INBRAAK EN BRAND De Heer en Vriesman MOTORKLEEDING wave III III RÏTSEVOORT ?3 is NOORDER BANK - ALKMAAR WOENSDAG 16 APRIL ONS °P 3 w. IN BETERE KWALITEITEN TELEFOON 596 6RIT<NE4> Bij alle drogisten in fla cons van f 0.90 en f 1.60 Ongeacht den aanschaffings prijs. dien ge voor een rijwiel betaalt, Is oen Burgers E. N. R. i op den duur toch goodkoopor. Een Burgers E. N. R. wint het B altijd. Vraagt het hun, die 20 B Jaar on langer hun Burgers f E. N. R. berijden. Kennemer Autogarage Geïllustreerde prijscourant wordt gaarne gratis op aanvraag leegs tonden. (m Prijzen vanaf 167.50. DE WINTER’S KOEK- EN BANKETBAKKERIJ LAAT 111 Stoffeerder BREEDSTRAAT 36 Voor de a.t. Paaschdagen kunnen wij ons overheerlijk Overbekend fijn Krentenbrood en Tulband bereid uit eerste klas grondstoffen, zeer zeker aanbevelen uw lichten hoest; voorkomen is beter dan genezen Gebruik daarom Zelf Schoenmaken Hertn. du Crocq HOOGSTR. 4 - TEL. 352 SPECIAAL ADRES VOOR PRIESTERKLEEDING Uw zijden Kappen opnieuw overtrekken. WIJ TE KOOP H. J. EILERS - OEGSTGEEST houdt zitting met ARTS, uitsluitend voor de behandeling van Tuberculose lijders te HOORN, in den Melksalon van den Heer BAAS, Veemarkt, van 8 tot 12 uur, op zijn er speciaal voor Ingericht. Kappen en Orn. Huis MAG DALEN ENSTR. 17 Voor Uw Schoenreparatie het ad/es Kapelsteeg - Alkmaar - Landstra at 34 mooi en goedkoop, vanaf 6 cent per rol HEEFT U STOF G. VAN ZUUK Fuinstrcat 5"* - Alkmaar Firma HERM. PLAS Payglop 1517. t. o. de Breedstraat ALKMAAR Reparatie-Inriqhting A. W. BERNARDS ^GRATIS R€fL£CrOR MAGtH KETTfNGKAST STANDAARD BGL tbwenter 'Tftytevertuicua- Gebuco’s Teerstroop Onze specialiteit Permanent wave Eugenie Onder garantie GUMMIZOLEN EN HAKKEN FAHNER’S Lederhandel Hnigbronwerstr. 4 - Alkaaar hun Schoenen maken is en blijft JAN BRAUNECK’S Volkslederhandel Rubberleder onverslijtbaar Jan Brauneck 8C Zn. VOLKSLEDERHANDEL Goud, Zilver Nikkel PROBEER EENS ONZE PRIMA INGEMAAKTE GROENTEN TELEFOON 622 aanbevelen© VERDRONKENOORD 44 B. J. SCHUIFF - PAYGLOP - ALKMAAR in Doublé en voorheen Hekelstraat Telefoon 895 Laat ons uwe kamers artistiek behangen Wij leveren U voor 75.00 een prima BRANDVRIJE KAST, hoog 78 c .M. Vraagt prijsopgaaf voor elke afmeting. Eigen fabrikaat. SPECIAAL HUIS VOOR VERDR.OORD 102 b/d STEENENBRUG - ALKMAAR Telefoon 276 MODERN SCHOENWERK LOL koop dan Uw Feest- Directr. A. VAN COMMENEE KOORSTRAAT 21 ALKMAAR KOMT ZIEN EN OVERTUIGT U BROUWER’S MEUBELMAGAZIJN Laat Voor goed Roggebrood r I GAZELLE en HEER HUGO RIJWIEL Verhuizingen per A uto- Meubel wagen. Volledige garantie. Vlugge en nette bediening onder leiding van een der Firmanten. DIT IS UW ADRES vertrouwde. goedkoope, sterke en nette Reparatle-lnrlchtlng Geen filiaal te Bergen Heeren zolen en hakken 160 Kleine Dorpstraat 9 Bergen FTTJAAI.; WKKRTJtTRAAT 38 PETTEN BARRETS SOKKEN B R E T E.L S SOKHOUDERS VERHUIZINGEN GEBR. KOK Heiligland - Alkmaar Waarde voor Uw geld s ZELFBINDERS Geheel pijnloos ver wijderen en genezen van Ingegroeide na gels. dikke nagels, eeltgezwellen, eelt- knobbels. likdoorns, enz. Alles langs elec- trischen weg. ZUURKOOL en den grootsten voorraad op dit gebied i Vlugge en zorgvuldige behandeling van alle bankzaken. eerste ALKMAAR 4 1 99 RIJDT OP 1 i I 1 DE SPAARBANK VAN DE NOORDER BANK CEKFI LH SPAAR BANKBOEKJES MET Ti RENTE-VERGOEDING VAN 3^ B JAARS TE ALKMAAR BIJ NI EROP EN SLOTHOUBER Het beste adres voor hen die zelf NIEUWE ZENDING Ruitjes-Petten CHIQUE MODELLEN PRIJS f 1-25 TeL 742 Giro 126777 Zijden Franjes Zijden Koord Zijden Stoffen Galons Woelband DRAAD VORMEN, enz. Beleefd aanbevelend: SMEDERIJ EN RIJWIELHANDEL Middelweg. B. B Waard (Zuid) 1 1 Beleefd aanbevelend Vraagt mijn staal-col- lectie stoffen eens aan. De meest moderne en nieuwste stoffen. Zeer billijke prijzen. Voor coupe wordt in gestaan SLAPLANTEN BLOEMKOOLPLANTEN ROODEKOOLPLANTEN POOTUIEN PLANTEN den heelen zomer voorradig Anton Boersen Jz. VERDRONKENOORD 80 - ALKMAAR Winkelpand Brood- bestaan Kraanbuurt Costuums naar maat f 20— 25. Costuums keeren f 1250 Oppersen schoonmaken, repareeren en veranderen van Heeren- en Dameskleedlng I Beleefd aanbevelend. 611. mi Groote voorraad zoolleder Alle merken rubber-zolen en -hakken VRAAGT en DRAAGT ons Ridderstraat 8 - Alkmaar PALMPASCHEN vanaf 54 cent, bjj KOEKZWANEN, vanaf Groote sorteering (beslist eigen tnmaak). 8NIJBOONEN ÖPERCIEBOONEN. ANDIJVIE. EN GIJ BLIJFT ZEKER GEBRUIKER. BELEEFD AANBEVELEND: en Alkmaar, „Het Lederhuis”, Payglop, heeft enormen voorraad Koffers voor Studenten en Kostschool-jongelui. Ijzersterk en niet duur. In alle maten voorradig. Zaak van vertrouwen Jongens-Overhemden en Blouses; Cheviot, Fluweel, Manchester, Peau de pêche en blauw jaems Jongens- broeken; Sportgordels, Bretels, Riemen, Zelfbinders, Petten, Alpina’s. In elk artikel een groote sorteering. Nergens goedkooper dan b|j ons. Onze fijne BANKETALLERHANDE te GEWONE ALLERHANDE ti ju* n w zfjn onze ZAND RONDJES» slecht® PAASCHEIEREN vanaf GEPLAATST KAPITAAL EN RESERVE f 955.160.— REKENING-COURANT MET RENTEVERGOEDING DEPOSITO’S VERDRONKENOORD 85, TEL. 581 is de eerste elsch: goede grondstoffen en serieuze behandeling Het rogge brood utt .X>E SPAARPOT” beant woordt aan deze etschen. BURG-RIJWIELEN. Dit moet U voldoende zijn om ook een BURG-RIJWIEL aan te schaffen. Heeft de grootste keuze Loopt L moeilijk ztjt tl gauw vermoeid wendt U tot on» Met onze geoe trooieerde STEUNSCHOENEN voorkomen en genezen wtj voelgebnken Wilt ge op Uw Feestpartij Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 Augustus 1811, Staatsblad 445. ONDERRICHT IN TEEKENEN. KNIPPEN EN NAAIEN VAN DAMES- EN KINDER BOVEN- EN ONDERKLEEDING. OPLEIDING voor EXAMENS, alsmede CURSUSSEN voor eigen gebruik. Prospectus op aanvraag. Inschrijving en inlichtingen dagelUkv 28 cent per ons 25 cent p. H 18 cent per ons 5 eent per stuk vroegtijdige bestelling verkrijgbaar. ..it JJO-- 5 cent per stuk Vrjje toegang tot de werkplaatsen van BROUWER’S MEUBELMAGAZIJN. Hulskamer-ameubletnent. bestaande uit 4 stoelen en fauteuils, rug en zitting bekleed met leerdoek 26.50 - Met moquette f 27.50, 29.50 enz. - Huiskamer - ameublement losse zittingen. 4 stoelen en 2 fauteuils 3750 - Bekleed met zware moquette 49.50 en f 55.— - Massief eiken Hulskamer-ameublement. los raam met zware moquette 75.- Massief eiken Huiskamer-ameub ement. 2 Crapauds en 4 eiken stoelen 97.50 - Moderne Dressoirs vanaf 32 50 Goedkoop adres voor het laten repareeren van Uw bedden, stoelen, enz. ent Beleefd aanbevelend: LAAT 183. t-o. R.K. Kerk. ALKMAAR - LET OP DEN WITTEN WINKEL E nebben. artikelen bij t JAC. GROOTHUIZEN HH HUISEIGENAARS VOOR SCHILDER- GLAS- BEHANGWERK UW ADRES OUT LANDSTRAAT 56 ALKMAA I Prijzen billijk. Cursus Ned raai (spraakkunst stel len spreken brieven schrijven) tn 13 sctirifuiüke lessen -.lechts 1 3 50 Cursus Rekenen m 13 schriftelijke lessen slechts 1 5, Vraagt ‘nllchtlngenl J. KOOPMAN WESTWOUD HoofdonderwUzer Postrek 1714 OUDEC.RACHT ’83. ALKMAAR Costumes er gnmages. Voordrachten - rooneelstukje» □roote Sorteering Wl) bieden 0 aan bet prima ?eneei compleet voor 60. f 70 en nooger Voorts nog -ulme keuze tn andere •nerken vanaf t 45.—. 3 MACBINAL7 BREIERIJ „DE NIJVERHEID LAAT 134 ZOO JUIST ONTVANGEN: Zijden Dameskousen met Punt hiel in alle modekleuren vanaf 98 cent ALLEEN IN DEN WOLWINKEL OP DE LAAT van SCHIPPER Heeren zolen 1.20 Daaiea solen en hakken ,f 1.20 Dames zolen 0 85 Kinderen solen en hakken naar maat Werkschoenen (extra) zolen en hakken f 155 Beleefd aanbevelend. (••••■■■■•••«•■■•■•■■•■■■■•«•■■•■■•e door geheel Nederland per auto-tapa. voorzien van luchtbanden. Elke wagenladlng tot 12.000 verzekerd. Uitsluitend eigen personeel Gratis prijsopgaaf Verdronkenoord 84 ALKMAAR Alleen vertegenw Gritznet Naaima chines rooT Alk maar en omtrek Eerste klas fabri kaat Voorts keuze lit 50 verschillen de soorten Onge- ooflijk lage prijzen Zie etalage Het van ouds en welbekende Makelaarskantoor van A. v. DIEPEN Beëedlgd Makelaar-Taxateur Veller, Spoorstraat E 3 Telef 574 blijft op den ouden voet doorgaan en bestaan Steeds aanbevelend. Te koop verschillende Heeren- en Burgerwoonhulzen, In alle prijzen, verschillende zaken en bedrijven. Boerderijen groot en klein en ios Land. Veel geld beschikbaar Hypotheek. TE KOOP Rijke Broodbakkerij te Alkmaar, annex Groote keuze w. en w huls, heete luchtoven, mo derne electr. machinerieën, omzet 16 b. p. w. Boeken ter inzage. Koopsom f 23000. Hypotheek beschikbaar. Pracht Melkzaak m. winkel en woon huis, 63 j. reputatie, rijke broodwin ning. Koopsom 4500 Groot Winkelpand a'h Rltsevoort annex Brood- en Banketbakkerij Rijk bestaan Boeken ter inzage. Pand ook te huur Pracht koffiehui» met vergunning te Sint Pancras Ryk bestaan. Voorts diverse huizen, zaken, café’s landerijen en bouwterreinen te Alkmaar Bergen Schoorl. Eenlge posten nyp beschikbaar Beveelt zich verder aan voor het plaatsen van geld op hyp ’avntfën ass”rant,Kn ed"' wi'-tratiën contracten. etc„ etc. Inl Kantoor v. Vaste Goederen Woningbureau Joh Peetoom, beëed makelaar in Onr en Ro»r voederen -jt A'kmaar Berger- weg 11 t.o. Watertoren. Telef 1237 Zaterdags spreekuur v 101 uur in Centrum..otel, Kraanbuurt alhier Bil aanschaffing van een RIJWIEL s net Uw oeiang een bezoek aan onsen winkel te orengen. ±2 HEKELSTR. 23. ALKMAAR SPAARBANK CREDIETEN AAN HANDEL, LANDBOUW EN INDUSTRIE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 4