IN EN OM ALKMAAR Fa. GEBR. VAN DER MEER hèt adres voor Artistiek Behangwerk UIT DEN ALKMAARSCHEN RAAD B E H AGSELPAPIE REN TWEEDE BLAD BLADZIJDE 1 MAANDAG 14 APRIL 1930 ALKMAAR OFFICIEELE MEDEDEEL ING EN Telegrafisch Weerbericht l Het jubileum der firma Ringers MARKTNIEUWS Aanrijdingen PROVINCIAAL NIEUWS OUDORP INGEZONDEN WOGNUM Een reuzen sorteering, ook in de nieuwste Patronen en Dessins Haaertjes, •■z. ONDERTROUW- EN VERLOVINGSKAARTEN Monsterboek ter Inzage Van Putten Oortmeijer FAYGLOF - ALKMAAR Behaag-linnen, Spijkertjes, Groedpapier, Cartes, Ziiken-deurnaaldes, Plaksel esz. esz. N. V. Drogerij en Chemicaliênhandel „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES Zaadmarkt ALKMAAR Telefoon 324 ZILVERSTRAAT h. OUDEGRACHT-TeL 781 Een nieuwe kaassoort WESTWOUD HEER-HUGOWAARD I Rectificatie DEN HELDER Tabakswet DEN HELDER HOOGKARSPEL Gemeentelijke dienst der werkloosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling Districts-Arbeidsbeurs TER AAR, 11 April 1930. véfllngbericht R.K. Tulndersver. ,,St. Phocas". Sla 0.20 4.30 per 100 krop; Bloemkool 525 ct. per stuk; Peen 9 cent per bos; Spinazie f 7—10 per 100 Kg.; Peulen 12.90 per 10 Kg. WARMENHUIZEN ’T VELD I niet minste I maakt bekend, opgerichte voor ONGEVAL woord brak ANDERE TIJDEN De Voor den inhoud van deze rubriek stelt de Redactie zich niet aansprakelijk gebracht, afgewacht. zoodanig te vallen, dat in den mond had, hem te zien, waarna eerstgenoemde dat alles In de beste orde is K. de be- Levering aoonoodig binnen enkele oren. punt op de agende staat vaststelling fok 13—30; 93 Biggen 10 Toen de morgen op vervoerde, van zijn fiets. De man kwam zijn pijp, die hij door het gehemelte drong. Hjj werd bij de familie Morsch binnen waar geneeskundige hulp werd heer J. Zeeman, alhier, zijn fiets een brak dat dat het zoo gekozen benoeming tusschen ENKHUIZEN, 12 April 1930 Vischmarkt Aangevoerd 56 tal reepharing van 24 tot 53 cent, 600 tal zegenharing t van 15 tot IS cent per hal, 1000 pond Noordzeebot van 6.60 tot 10.25 per 100 pond Hoogste stand: 7702 te Vardö. Laagste stand: 7412, te München. Verwachting: Meest matige, Noord- Oosteljjke tot Noord-Westelijken wind. Ver anderlijke bewolking. Waarschijnlijk regen- of hagelbuien. Iets kouder. Eindelijk, na meer dan zes maanden, weer eens een groote dag in den Raad. Niet In de beteekenis van debatten In groo- ten stijl, van felle, principled botsingen van momenten vol heftige ontroering, maar een voudig groot in lengte: 5 uur, van één tot zes, zfjn we in het getouw geweest, waarvan ech ter ruim een uur op non-actlef. Eenmaal we gens schorsing, toen het „elftal" onderling raadslagen wilde, éénmaal wegens geheime zitting, die zeer onaangenaam voor pers en publiek midden In de beraadslagingen gehouden werd. De lange duur der besprekingen zal voor ieder begrijpelijk zijn, als we vertellen, dat de loonen en tractementen van een aantal ge- meentedienaren tal het geding waren. Dat iz altijd een welkome gelegenheid om de slui zen der welsprekendheid geweldlg-wMd open te zetten, z’n appreciatie voor het werk van diverse groepen ambtenaren of werklieden te uiten en al wordt dat natuurlijk nooit erkend z’n sympathie vóór of antipathie tégen enkele van hen te luchten. zijn en CbvtaVHi>ken Groet. De dmUa^xi Het laatste juist teek IK In twijfel. Als des-' gelezen en onveranderd vastgesteld. Dit alles en méér misschien nog de ver houding tot zijn eigen fractlegenooten moge den heer v. Drunen, in een verbitterde stemming gebracht hebben, dat verontschul digt neg niet, al maakt het de verklaring er van gemakkelijk, zijn rauwen uitval aan het adres van den raad. Hjj beweerde niet meer of minder, dan dat dit college er In kwaliteit en mentaliteit niet op was vooruitgegaan. Tot staving van deze beschuldiging haalde hij aan het laten voorlezen van ’n naïef gesteld adres in de vorige vergadering en de behan deling van zijn eigen affaire door enkele van de raadsleden. Misschien had hij nog meer willen zeggen, maar een hamerslag van Om 11 uur Frieschebrug van zak portland plotseling de voorvork Zouden wij Alkmaarders wel op den naam „kaasmenschen” aanspraak mogen maken, als we niet vol belangstelling waren voor al het nieuwe dat op kaasgebied ons geboden werd? Dat is de verklaring voor het ietwat onge wone feit, dat een dagbladredactie zich in baar kolommen met een handelsartlkel be zig houdt. Dezer dagen werd ons getoond een nieuw kaasproduct, door de Mij. Gouda onder den naam „Copeka" in den handel gebracht Het is een korstlooze Leidsche kaas keurig verpakt in kartonnen doozen van een half K.G. en zeer hygiënisch gewikkeld in staniol. De kwaliteit is even goed als de verpak king: de smaak is zacht en toch pittig. Inderdaad een sieraad en een lekkernij op de ontbijttafel. We betwijfelen ook niet of de fabrikanten en de vertegenwoordigers voor Noord- Holland de gebr. Breed, alhier, zullen met dit artikel succes hebben. Auto-ongeluk Zaterdagnamiddag de vooras van een auto van den heer Schot alhier, een der voorwileen liep van den wa gen. Doordat de auto zeer langzaam reed en dadelijk stilstond, kwam het ongeval best af. Bannevergadering Ten raadhuize* had een algemeene vergadering plaats der Banne Oudjjk, die door den voorzitter, den heer W. de Boer, geopend werd. Alle leden waren aanwezig, zoomede de hoofdingelanden. De leiding der vergadering wordt aan bur gemeester Haverkamp opgedragen. Het financieel verslag over het boekjaar 1929 wijst aan een batig saldo van f 1653.19. De ontvangsten bedroegen f 11.153.77, de uit gaven f 10.500.58. De rekening, door de heeren J. Klaver en Jac Wever gecontroleerd, werd goedgekeurd. Van het „Drechterland" was een verzoek ingekomen betreffende afstand te doen van het loopstraatje in den weg te Oudijk. zulks ter verbetering van den weg en in 't belang van het verkeer. Wordt goedgevonden. Voor eventueel te maken bruggen, speciaal over de Dijkgracht te Zwaagdijk, wordt een nieuwe bepaling vastgesteld en aangenomen. Zij luidt als volgt: De breedte over den waterspiegel, gemeten van hoofd tot hoofd, moet 2.50 M. bedragen. De hoogte van Wa terspiegel tot onderkant brug minstens 1.45 Meter. De heeen W. de Boer en J. Klaver, respec tievelijk voorzitter en hoofdingeland, wor den herbenoemd. Hierna sluiting de vergadering. HEROPENING ZAAK Zaterdagavond om 5 uur heropende de heer J. A. Strikkers zijn aanmerkelijk vergroote zaak aan het Verdronkenoord, meer bekend onder den naam „De Goedkoope Bazar”. Deze uitbreiding 'is verkregen door het wegbreken van enkele achter den winkel gelegen compartimenten, waardoor de ver schillende in den winkel overzichtelijk uitgestalde voorwerpen beter tot hun recht komen, terwijl tevens voor een meer moderne verlichting van winkel en etalage is zorg Voorjaarsmarkt te Alkmaar De Directeur van het Marktwezen te Alk maar deelt aan belanghebbenden mede, dat in verband met het samenvallen van de Voorjaarsmarkt voor runderen met den Tweeden Paaschdag. de Voorjaarsmarkt dit Jaar zal plaats hebben op Woensdag 23 April; de Paardenmarkt op Woensdag 30 April. De Directeur voornoemd, D. SCHENK. verlichting gedragen. Voor verdere bijzonderheden verwijzen wjj naar een in dit nummer voorkomende ad vertentie. ALKMAAR, 12 April N.V. Eierveiling voor Hollands Noorderkwartier. Aanvoer 270000 Klpeleren 56-58 4 50—4 80; 58-60 4.60— 4.90; 62-64 4.90—5 60; Bruin 60-66 4.80 —5 60 70.000 Eendeieren f 420—4.80. Vrijdagmorgen eveneens een Rectificatie In het Stuk, naar aanlei ding van het jubileum van den ZE. Heer de Meulder, Pastoor te H. H. Waard, is een storende fout gemaakt. In het laatste ge dichtje staat: ..Helpt me 's Heeren eerkrans strengelen** dit moet zfjn: ..Helpt me, 's herders eerkrans strengelen" bespannen wagen, beladen met van E. H. K„ wonende vrachtauto. bestuurd wonende te Egmond aan Zee. Eerstgenoemde persoon bekwam schade aan zfjn wagen en groenten, welke schade in der minne werd geregeld. 56-JARIGE ECHTVEREENIGING Zaterdag herdacht het echtpaar SnelVan Diepen, wonende Snaarmanslaan, alhier, d n dag, waarop zij voor 50 Jaar in het hu welijk traden. De belde jubilarissen, de man is 73, zijn vrouw 72 jaar, genieten nog een uitstekende gezondheid en zijn nog Immer in staat hun bezigheden zelf te verrichten. Een vermeldenswaardlge bijzonderheid Is, dat van de 5 huwelijken, die dien dag te gelijk werden gesloten, dit het eenige is, dat de 50-jarige echtvereenlglng heeft mogen vieren. Vanochtend werd in de St. Dominlcus- kerk een H. Mis opgedragen, terwijl de feestelijke viering, In verband met de Vas ten. Is uitgesteld tot den 2den Paaschdag. Het zal den beiden jubilarissen wel aan belangstelling ontberken. Onze hartelijke felicitatie! staan van Ringer's Cacao- en Chocolade fabrieken te Alkmaar en Rotterdam, werd door het gezamenlijk fabriekspersoneei een tegeltableau aangeboden, waarvan we hier boven een afbeelding geven. waarbij wjj toch een enkele kantteekenlng willen maken. We bedoelen het adres van de stads-autobusondememlng, die over de jaren 1929 en 1930 om een gemeentelijk subsidie vroeg. Besloten werd dit stuk te behandelen bU de begrooting van 1930. Formeel is dit besluit volkomen juist; In *t algemeen gaat het niet aan om tusschentjjds subsldle-voorstellen te behandelen (Al komt het ons voor, dat dit adres, subsidie vragend over 1929 en 1936 niet bij de begrooting van 1931 behoort!). Maar er is aan deze zaak nog een andere kant. Als nu eens, door onvoldoende flnari- cieele resultaten, de firmanten de exploitatie stop zetten? Er is geen enkel artikel in de concesslebepallngen, die hun dit verbiedt. Wél verbeuren zij 100 boete, eiken dag als zij de verplichtingen niet nakomen, maar vol gens ditzelfde artikel 5, is die boete niet ver schuldigd, wanneer de firma ten genoege van B. en W. aantoont, dat het bedrijf met ver lies werkt. Naar onze meening ware het in dit speciale geval een gelukkiger oplossing geweest, wan neer B. en W. een ernstig onderzoek hadden laten instellen naar de bedrijfsresultaten. Waren die werkelijk onvoldoende geweest, dan had o.i. bij suppletolre begrooting over 1930 een subsidie toegestaan kunnen worden, lie ver dan dat Alkmaar zonder een middel van vervoer zou raken. Dat dit college van B. en W. niet afkeerig is van flnancieelen steun aan een stede lijk vervoermiddel is bekend genoeg en moge ten overvloede nog blijken uit de volgende passage, die we citeeren uit bijlage No. 32 van 1929: „Het is naar onze meening moeilijk te ont kennen, dat de tram, waarmede rond 150.000 reizigers per jaar worden vervoerd, in de be staande omstandigheden in eene behoefte voorziet en niet, althans nog niet als schakel in het stadsverkeer kan worden gemist, voor al wanneer daarbij In aanmerking wordt ge nomen, dat binnenkort de bezoekers van de beide ziekenhuizen van de lij qf groot gerief zullen hebben. Uit dit oogpunt beschouwd en wanneer men let op de bedragen, die elders aan bet stadsverkeer worden ten koste ge legd, komt ons een verhooging van het sub sidie met 2000 gerechtvaardigd voor." Zet nu in dit citaat voor „tram”, qLtobus, en het zou de krachtige motiveerlng kunnen zijn van een voorstel om aan de firma v. Gee- len en v. d. Berkhof een subsidie over 1930 toe te kennen. Misschien zullen de tegenstanders van de bussen ons niet zonder eenlg leedvermaak toevoegen: ..Zie jullie wel, die indertijd tegen subsidie aan den tractor ageerden, onze voorspelling komt al uit Ook de busonder- nemers kloppen bij de gemeente aan.' Waarop wij zonder eenlgen schroom zou den antwoorden: „Ook wij hebben vermoed, dat dit komen zou, al hadden we gehoopt, dat er zóó druk gebruik van de bussen werd gemaakt; dat dit onnoodig was. Maar liever enkele duizenden per Jaar besteed aan een vervoermiddel, dat goed voldoet, dan geld te verknoeien aan een tractor, welke niemand bevredigde.” Waarbij we nog moeten opmerken, dat de busonderneming, die tusschen haakjes in 9 maanden meer passagiers vervoerde dan de tractor in een jaar met alerlei niet voor uit te voorziene tegenslagen te kampen heeft, als daar zijn de ongewoon mooie win ter, het omrijden wegen*n afgesloten brug en de belangrijke benzineprijsverhooging. Mijnlieer de Redacteur, beleefd verzoek aan u, om onderstaande te willen plaatsen. Bij voorbaat mijn dank. Het groot-kapltaal werpt zich op bet klein-bedrijf. Met eenige verbazing heb Ik de bekend making van de firma Vroom ea Dreesmann gelezen, dat zij aan baar zaak (op verzoek van haar cliënten) een schoenreporatle- ixirichting heeft verbonden, tegen prijzen: Heeren-zolen* en -hakken f 1.37en dito Dames 97% et, alles van prima kwaliteit. De heer Keesom verzoekt ons te berichten, dat hij, sprekende over den economischer! toestand, In den Raad gezegd heeft, het met den heer Govers eens te zijn, dat de econo mische toestand niet gunstig is, maar dat dit geen redeij mag zijn, om onbillijkheden eu ongerechtigheden in salariecring niet weg te nemen. vou den secretaris worden Aanbesteding De RJjksgebouwendienst te Den Haag heeft Vrijdag aanbesteed het uitbreiden van de accuwerkplaats bij het kazernement voor den onderzeedlenst alhier. Het laagst hebben ingeschreven D. Kaau en Zn. te Leiden met 33.400. kundige op dit gebied durf ik zeggen, dat voor die prijzen geen goed werk geleverd kan worden. Welk gezel of kleine patroon, die zijn vak verstaat, kan voor die prijzen wer ken bij een achturigen arbeidsdag? Of moet het zoo als vroeger: De schoenmaker moet werken van 's mor gens 6 tot ’s avonds 10 uur of nog langer, om dan nog iets te kunnen verdienen? De thans genoemde prijzen zijn voor Nederland een unicum en slaan het record van de vele verlaagde prijzen. In vind het bedroevend, nu allerwegen in Middenstandskringen gewerkt wordt om ook voor den schoenmaker betere resultaten van zjjn arbeid te verkrijgen. Vraagt u de voormannen In de schoenen- branche, dan zullen zU u zeggen, dat een mlnimum-prijs van t 2.50 voor heeren-zolen en hakken en dames f 2.00, heusch niet te veel is Stel daar tegenover den prijs van genoemde arme schoen- flrma f 127% en f 027%!! maker! Doch of de firma daar veel succes van zal beleven betwijfel Ik sterk. Ook het publiek kan bij goedkoope reparatie niet gebaat zijn. Met hoogachting. Gediplomeerd schoenhersteller, J. FEIJEN. van bannevereenlglng. Spr. hoopt, dat de te nemen besluiten zullen zijn in het belang der vereenl ging en opent de vergadering met den Blijkens Staatscourant no. 72 Is aan C. W. A. Kröger, St. Jacobstraat 16 en C. M. v. d. Stok, Kweerenpad 10 een tabaksvergunning verleend, terwijl die aan H. Besan?on, Sta tionstraat; J. H. Eeltink,, Verdronkenoord 60 boven; A. Konijn, 1ste Landdwarsstraat 18; Sluijter Kröger (Vennooten: A. Sluij- ter en C. Kröger), St. Jacobstraat 16, is in getrokken. Staking Hedenmorgen is aan de con fectiefabriek van de Gebr. Meijer, aan den Rulgeweg alhier, een staking uitgebroken, waarbij 75 i 80 arbeidsters en arbeiders zijn betrokken. Het betreft hier een loongeschfl. Kerkbouw De bouw der R. K. Parochie kerk is thans zoover gevorderd, dat dj met Finksteren in gebruik zal kunnen worden genomen. Vrijdagmorgen heeft op de Bierkade een aanrijding plaats gehad tusschen een wiel, rjjder K O., wonende alhier, en een tot dusver onbekend gebleven auto. Als gevolg daarvan is ook zekere P. M„ eveneens wonende alhier, komen te val len. waardoor deze zich bloedend ver wondde. De politie stelt een onderzoek in. Er is echter aan deze loondebatten nog wel het een en ander vooraf gedaan, dat het op merken waard is. Allereerst de Installatie van twee nieuwe raadsleden. Het toeval wilde echter, dat beide geen politieke melkmuilen waren, maar reeds eerder met hun tegenwoordigheid het achtbare college hadden vereerd, zoodat de zeer bijzondere raadsatmosfeer voor hen niets vreemds had. In den heer D. Geels begroeten we een partijvriend. dien we hebben leeren kennen als een zeer ijverig en consciëntieus lid. We weten, dat bij hem de behartiging der alge meene belangen, in t bijzonder der katholieke, nog meer in het bijzonder die der 'midden standers, in veilige handen zijn. En al hebben we In het verleden wat lijkt dat al vér weg een enkele maal in een kwestie van practisch beleid, met hem wel eens van meening verschild, we begroeten met oprechte blijdschap zijn her-lntreoe in den Raad en verwachten van zijn werk het allerbeste. Heel anders dan den heer Geels, die als een reiziger terugkeerend uit verre landen, door allen met open armen ontvangen werd, was het zijn collega van dezen middag, onzen vriend en vijand tevens, den heer H. v. Dru nen vergaan. Henj was de toegang tot het gestoelte der eere wel héél ongemakkeljjk ge maakt. Door zijn mede-raadsleden waren op dien weg haast onoverkomelijke hindernis sen geplaatst o, we weten het niet om zijn persoon. Maar om de wijze, waarop hij weer op de lijst was gekomen en de beslis sing van het hoogste gezag In den lande, was noodig geweest, om die geweldige obstakels weg te nemen (hoe fijntjes wees de burge meester er bij de installatie op, dat dit gezag toch nog wel ergens goed voor is!). Kostelooze bemiddeling voor werkge en werknemers. Geopend van 91 en 25 uur. Des Zaterdags van 91 uur. 1 werknemers uitsluitend van 912 en Mi dag- en Donderdagavond van 78 uur. De Directeur van bovengenoemden dl dat heden de navolgt werkzoekenden zijn Ingeschreven: l 1 automonteur, 1 bakker,, 2 bankwerkers, 1 tonwerker, 2 bloemisten, 3 chauffeurs drukker, 8 grondwerkers. 1 kantoorbedie 1 ketelmaker, 2 loodgieters, 3 opperliede pakhuisknechts. 1 reiziger, 1 schoenmake sigarenmakers. 1 sorteerder. 1 klstenplak 1 stoker. 1 tabakwerker, 3 timmerlleder tuinlieden. 46 losse arbeiders. Gevraagd: metselaars, schilders, w sters. Geplaatst: 2 grondwerkers, 1 boekbln 2 timmerlieden. 9 losse arbeiders. Alkmaar, 11 April 1930. De Directeur voornoemd, ED. v. d. HEUVEL. R. K. Kiesvereeniging De R. K. Kies- vereenlging vergaderde in het lokaal van den heer Overboom. heer K. Schipper heet de nlet- talrijk opgekomenen van harte welkom. Spr. had voor deze vergadering op een flink bezoek gerekend, aangezien thans een belangrijk vermeld, nl bespreking en een reglement voor de op te richten wondering ontstane stilte, en op een toon, die we van den burgemeester het laatste halt jaar niet meer hadden gehoord, werd hem te kennen gegeven, dat hij zóó niet door mocht gaan. Volkomen terecht, want deze opmerkingen, die, al waren zij dan óók nog uit den toon gevallen, bij algemeene begrootingsbeschou- wen tenminste op hun plaats waren geweest, hadden toch niets, i.iaar dan ook niets te ma ken met de aan de orde zijnde indeeling in salarisklassen. Hoe een oude politieke rot, als v. Drunen toch zeker is, deze tactische fout kon maken, is ons tot op dit uur nog onbegrijpelijk, tenzj) wij moeten aannemen iets wat we zeer on gaarne zouden doen, dat hij hier opzette lijk de destructieve politiek der S. D. A. P. uit een voorbije phase wilde demonstreeren. Maar dan moet het hem duidelijk zjjn ge worden, dat hij in 'n Raad van deze samen stelling eenling is en blijft. Wat moet het ▼oor hem pijnlijk zjjn geweest, toen hjj, na dit incident door zijn overige vijf fractie- genooten verloochend werd, niet alleen door hun houding, maar zelfs met zooveel woor den. De jeugdige fractievoorzitter Bonsema legde nJ. de verklaring af. dat de overige S. D. A. P.’ers niet Instemden met v. Dru- nen's woorden en dat zij, hoewel tegenstan ders van de overzij blijvende, niet tekort w-enschen te doen aan waardeering voor de personen, die daar zetelen. Dit was een voor hem zeker pijnlijk, maar nobel gebaar van den soclallstischen woord voerder, dat in de geheele zaal met applaus begroet werd. Ons wil het echter voorkomen, dat het venijn in v. Drunens beschuldiging méér ge richt was tegen zijn buren in den Raad, dan tegen den „overkant" Hoe het zij, wij hopen, dat de nieuwe Edelachtbare niet cp deze wijze zal doorgaan. Er wordt tegenwoordig vruchtbaar samenge werkt de debatten van dezen middag toon den het nog eens duidelijk aan en hierbij is voor een methode van beleedigingen en verdachtmakingen geen plaats. Bovendien achten wij v. Drunen, die een behoorlijke portie gezond verstand bezit, te hoog staan, om door een manier a la „Had- je-me-maar" of v Burink. de algemeene aan dacht, maar ookde algemeene minach ting op zich te laden. ■Ulswjjgend den hamer gepaaseeM Ik maar ALKMAAR, 12 April 1930. Boter- en Eierenmarkt. Boter, fabriek l'e soort 0.75 0.82%; Boter, fabriek 2e soort 0.70 0.75; Eieren, groothandel, 4.755; Eend- eieren 4.25 ALKMAAR, 12 April 1930. Veemarkt Aanvoer 32 Paarden 100300 39 Melk koeien f 2.40—4.10; 314 Nuchtere kalV. slacht, per stuk 827; 156 Overhouders 3140; weken 2435; 10 Bokken en geiten f 14 —15; Kleine bokjes 1.50. HOORN, 12 April 1930 16 Melkkoeien f 320—400; 5 stieren f 225—350; 51 nuch tere kalv. f 10-16. 7 schrammen f 30-45; 170 Biggen f 2433 43 schapen f 3445; 1 paard f 200. Handel goed. •*V NOORDSCHARWOUDE, 14 April 1930. 3300 Kg. uien. Grove uien 1.201.60; Uien f 0.801; Drielingen 020—0.30; 2100 Kg. Peen (groote) 0.30; kleine 0.30; 27200 Kg. Roode kool 2.90—7.60 5300 Kg. gele kool 3.20—ó.io. 33.400 Kg Deensche Witte kool 0 60—2.10. R. K. Volksbond Vrijdagavond hield de Ned. R. K. Volksbond afdeeling Warmenhui zen een ledenvergadering in het Patronaats- gebouw des avonds om 7 uur. Voorzitter, de heer J. van Baar Sr. opende de vergadering op de gebruikelijke wijze en heette de aanwezige leden welkom. Hij sprak den wensch uit, dat de besprekingen en be sluiten in het belang van de afdeeling mogen zijn. De notulen werden door den secretaris voorgelezen en onveranderd goedgekeurd. Mededeeling H L. De voorzitter lichtte dit punt nog even toe. Volgens schrijven van H. L. zou iedere af deeling kunnen afdragen voor ieder lid f 1. De wensch is, dat er meer per lid wordt af gedragen. maar in geen geval minder. Voor deze afdeeling zou het bedrag f 48 zijn (te weten 48 leden). Nadat verder deze zaak was toegelicjit. kwam ter sprake het groote werk van een nieuw sanatorium te Bllthoven. De grond groot 46 Hectare is al gekocht. Herwonnen Levenskracht doet een beroep aan alle leden der Katholieke arbeidersbe weging. De heeren Albs. Groot, J. Slippers, C. Kemper zullen trachten steenen, planken en balken te verkoopen, voor den aanbouw van een nieuw sanatorium. Bespreking Brandstof. Door den heer Abr. Groot, werd dit punt nader toegellcht en besloten de hoeveelheid brandstoffen te be- trek/en bjj de Diocesane Inkoop Centrale Haarlem. (D. L C. H.) De prijs voor anthra- ciet zou zijn f2.20 per H.L. en voor Eier kolen f 125 per H.L. (franco thuis). In de rondvraag werd voorgesteld door den heer A. de Groot, de vergaderingen niet eer der dan' half aeht te beginnen. Dit werd goedgevonden. Daarna sloot de voorzitter op de gebruike lijke wijze de vergadering. had bjj de aanrijding plaats en wel tusschen een met een paard groenten, alhier, en een door D. F. de B., Als leden van het stembureau ren de heeren H. Steltenpool, Helder en N. Besseling. Bij de tweede stemming werd de heer C. Hoeke, die zijn aanneemt volgt herstemming de heeren 8. Broers en G. Klaver. De heer 8. Broers wordt benoemd, die eveneens de functie aanvaardt. heer Hoeke zegt in de rondvraag, iet hem buitengewoon is meegevallen, behandelen van het reglement spoedig en met zooveel eenstemmig heid is gegaan. Het meervoudig stemrecht, heden het eerst toegepast, is, wat de vlugge af. werking der agenda betreft, spr. tegen gevallen, maar vertrouwt, dat dit in de toekomst wel beter zal gaan. Spreker brengt tevens een woord van dank aa nde vergadering voor het vertrou wen in hem gesteld. Door het bestuur wordt vcor^-stcld voorloopig alle leden der Kiesvereeniging, tevens stemgerechtigden voor de banne te beschouwen als lid der vereenlging ,.Ban- nebelang", hetgeen wordt goedgevonden. De voorzitter brengt ten slotte een woord van dank ’aan hen, die het bestuur ter zijde hebben gestaan, om dit reglement te ontwerpen en aan de aanwezigen, voor de zakelüke discussie, waarna sluiting volgt met den Christelijken Groet. De belangrijkste schotel van het Raads- menu om eens 'n gloednieuw beeld te ge- den voorzitter verbrak de doodsche, door ver--| bruiken was de salarisherziening voor een gedeelte van het gemeen tepersoneel. officieel genoemd: hergroepeertng van ambtenaren en werklieden. De juiste beteekenis van de voorstellen van B. en W. worden duidelijk geteekend in de volgende zinsneden uit de betreffende bijlage. Wij meenen te moeten opmerken, dat, zal er sprake zijn van een herziening der sala ris- en loonregelingen, deze herziening niet het karakter zal kunnen dragen van een al gemeene verhooging. De financieele toestand der gemeente zou een dergeljjke verhooging niet toelaten. Maar ook overigens zou die verhooging niet te billijken zijn, noch uit economisch oogpunt, noch in verband met de voor vergelijkbare betrekkingen elders gel dende normen. Een herziening op dit oogenblik zou zich dus moeten bepalen tot wat men gewoonlijk aanduidt als een technische herziening d.w.z. een wijziging die. het stelsel der sala- rleering intact latende, sommige betrekkin gen anders wil waardeer en dan tot dusver het geval was. Het is dus geen salarisverhooging over de geheele linie, maar meer, wat we de laatste jaren op ministerieel voorbeeld wei eens noe men: het gladstrijken van enkele plooien. Over deze strijker!) is al heel wat verga derd, in de organisaties, maar vooral in het Georganiseerd Overleg. Daar is tenslotte een advies tot stand gekomen, dat B. en W. in hun voorstellen aan den Raad voor een deel hebben aanvaard, maar ook hier en daar gewijzigd of afgewezen. Dit laatste gaf in den Raad aanleiding tot Interessante beschouwingen over de waarde en beteekenis van het Georganiseerd Over leg. Hierover en over nog enkele andere pun ten willen we in een slotbeschouwing nog gaarne het een en ander opmerken. BROEK OP LANGENDIJK. 14 April. (Langendüker Groentenveiling). In de heden gehouden veilingen werd betaald voor: 15000 Kg. roode kool 4.408.30 2e soort 160—460: 10 000 Kg. gele kool 3 90— 4 80; 1000 Kg. Deensche kool 0 60—1.60; 1400 Kg. grove uien 0.70; Wortelen klei ne .90. AMSTERDAM, 14 April, De aardappel, prijzen waren heden, onveranderd. Aanvoei«jnadingen, zijnde 200 H. L. AMSTERDAM, 14 April Veemarkt 600 vette koeien, Ie* kwaliteit f 1.081.15, 2e kwaliteit f 0.921.05, 3e kwaliteit f 0.76 ^-0 86. mindere soorten f 0.660.72 per K G. slachtgewicht, 600 melk- en kalikoeien f 275 380 per tsuk. 96 vette kalveren. Ie kwali teit f 0.84—0.90. 2e kwaliteit f 0.76—024 per KG. levend gewicht, 45 nuchtere kalveren f 812 per stuk, 5 schapen f 3842 per stuk. 600 varkens, vleeschvarkens van 90 110 K.G. t 0.840.85, zware varkens f 0.82 0.84. vette varkens f 0.79022, 66 paarden f 100—220. ALKMAAR, 14 April. Veemarkt. 87 vette koeien f 250 tot f 480. handel matig; 6 vette kalveren ƒ50 tot 75; vette kalveren per Kg. 1 tot 140 254 nuchtere kalveren slacht per stuk 8 tot 22; idem fok 18 tot 26; 600 vette varkens zware per Kg. 0 67 tot f 0.71, hande.l stug; Zouters 70. Vervolgens brengt de penningmeester verslag uit van zijn financieel beheer. De ontvangsten bedroegen f 329.62, de uitgaven f 196.55, batig saldo f 133.07. De heeren H. Steltenpool en P. Korver worden verzocht de rekening en beschei den na mededeelt, bevonden. De voorzitter dankt den penningmeester voor zjjn gehouden beheer. De voorzitter deelt vervolgens mede, dat door het bestuur, met medewerking van een viertal heeren, hiertoe in de vorige vergadering aangezocht, een reglement voor de op te richten bannevereenlglng, is samengesteld en verzoekt den secretaris dit eerst in zijn geheel voor te lezen en daarna artjkelsgewijze te behandelen. Eenige kleine wijzigingen worden voor gesteld en aangenomen, waarna het ge heele reglement door de vergadering werd vastgesteld. Van dit reglement vermelden we. dat de nieuwe vereenlging den naam draagt van „Bannebelang” en een onderaf dee- lig is der R. K. Kiesvereeniglng. Het bestuur zal bestaan uit ten 6 leden. De voorzitter en 3 leden, te kiezen uit bestuursleden der Kiesvereeniglng, litdlen zjj stemgerechtigd zjjn voor de banne. De secretaris-pennlngmeester van de R. K. Kiesvereeniglng is tevens secr.- pennlngmeester van ..Bannebelangen". Als leden der vereenlging kunnen wor den aangenomen al degenen, die stem gerechtigd zijn voor de banne, mits zij lid zjjn van de R. K. Kiesvereeniglng. Het recht van volmacht, zooals dit bjj het reglement voor de waterschappen is geregeld, is ook hier van toepassing. De jaarljjksche contributie bedraagt 5 cent voor ieder lid per stem, die hij bij de banne-verkiezing kan uitbrengen. In het bestuur der banne, zijn ook in dat van het college der hoofdinge landen zal op z'n minst een plaats worden afgestaan aan een tuinder. Tot nog toe had in beide colleges geen tuinder zitting. Op de algemeene vergadering mogen alleen diegenen stem uitbrengen, die dan reeds stemgerechtigd zjjn voor de banne, hetwelk 24 uur van te voren bekend moet zjjn. tenzij hjj een volmacht toont, ge realiseerd door den burgemeester. Vervolgens wordt overgegaan tot stem ming voor een bestuur der vereenlging. Krachtens het bepaalde irr het reglement zijn direct benoemd de heeren Schipper, N. Vriend, P. Groen en. secretaris P. MooiJ, zoodat nog twee stuurslcden moeten worden gekozen. fungee- Dop de Brand Vrijdagmiddga is door onbeken de oorzaak tot den grond afgebrand het van ouds bekende café ,X>e Vriendschap" eigen dom van den heer J. Brouwer. Naar wij vernemen is de eigenaar laag verzekerd, wat geen onbelangrijke schade post beteekent. Als een voorrecht mocht nu beschouwd worden, dat voor een paar jaar terug door de gemeenten Oude Niedorp en Nieuwe Nle- dorp gecombineerd een brandspuit in t Veld is gestationeerd, daar men anders zeer zeker het aangrenzend pand van den heer Terra niet had kunnen sparen voor de vuurzee. o De belangsteling van het publiek was bui tengewoon groot, doch men heeft niets kun nen redden. Wij willen hopen, dat de caféhouder en diens echtgenoote. die in hun bedrijf een alleszins gunstige reputatie genoten weder om spoedig in de gelegenheid mogen wor den gesteld om het bedrijf te kunnen voort zetten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 5