Voor den Alkmaarschen Kantonrechter rei PROVINCIAAL NIEUWS RECHTSZAKEN r Kantongerecht te Alkmaar Mondelinge uitspraak 11 April 1936 KOEDIJK EGMOND AAN ZEE BERGEN HEILOO 4» Mwatatta wcadk avwin vaa do lanö- roostieuns» Zitting van Vrijdag n April Kantonrechter mr. D. Bastert WIND DRAAIDE IN HET VOOR DE IN l dat de t geen M. G. te Egmond a. d. Hoef, J. M. een DE DOOD GAF MEER VOORDEEL DAN HET LEVEN M. D. te Egmond aan Zee, straatschen derij. Teruggave aan de ouders. De heer v voorstel C. O. te Schoorl, P. J. de K. te Purmer- end, D. J. V. te Alkjniar, overtreding Ar beidswet, de le f 6.boete of 6 dagen hech tenis, de 2e' geen straf toegepast, de 3e f 4 boete of 4 dagen hechtenis. J. B. te Schoorldam, dronkenschap, t 2 boete of 1 dag hechtenis. Gevonden voorwerpen Gevenden nummerplaat G 29699, te bevragen bij Setrak KanaaW alhier. J. H. B.. J. J. P. de G. te Bergen, overtre ding Boterwet, de le f 15 boete of 15 dagen hechtenis, de 2e f 8 boete of 8 dagen hecht. of 2 de gehaald met het doel den dam, if tot het erf van den landbou- 'udeman op te rijden. De heer Vergunning Aan J Nieuwland is ver gunning verleend voor den verkoop van ster ken drank in t klein, voor de lokaliteit ge legen aan den Kanaaldijk 91, terwijl is in getrokken de vergunning van W. van Schalk. v~w dat perceel. J. Z. Ez. te Egjnond aan Zee, loopen over verboden grond, f 10 boete of 10 dagen hech tenis. J. v. G. te Hazerswoude. A. M. te Span broek, overtreding Binnen Aanvaringsregle- ment. de le f 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 2e 3 maal f 3 boete of 3 maal 3 dagen hechtenis. BOEIEN GEKLUISTERDE WERKGEVER ZINDELIJKHEID DIENT VOORZEKER DE BAKKER NIET HET MINST TE BETRACHTEN Evenals het verscheiden van een ver mogend suikeroompje meer financieel voor deel brengt aan zijn ongeduldig wachtende familieleden, dan zijn bloeiende en onver woestbare gezondheid, brachten hier de doode konijntjes, door den heer P. K. en zijn assistent in de duinen van het vogel water te Egmond-binnen opgedolven, meer profijt aan de schatkist, dan de levende konijntjes, met toestemming van den pachter van het jachtrecht opgegraven door de boerenarbeiders Kool en Wilbrink. Deze levende konijnen toch, waren bestemd voor een poelier te Velzen, terwijl de onmiddellijk na het opdelven genekte soortgenocten in direct oorzaak waren, dat de delver zonder vergunning, P. K., heden werd veroordeeld tot niet minder dan ao gulden boete of 20 dagen. Deze zaak kwam reeds de vorige week voor de groene tafel, doch het werd noodig geacht, alsnog tot versterking van het bewijs, den getuige Wilbrink te hcören. „Kijk eens aan, ik heb je in langen tijd niet gezien,” aldus begroette vriendelijk de kan tonrechter den laatsten aanwezigen compa rant, den 52-jarigen heer A. O., bakker te Alkmaar. „Gelukkig met,” antwoordde de heer O. meer opreent dan hoffelijk, natuur lijk niet persoonlijk, doch ambtshalve be doeld, hoewel onze kantonrechter in veel ge vallen zich ook ambtelijk een vriend van den werkgever heeft getoond. De heer O. hernieuwde dan de kennisma king naar aanleiding van het feit, dat op 3 April des namiddags een bakkersgezel, wiens arbeidstijd ten 5 uur was geëindigd, door een contróleerend politieagent te 6 uur 10 nog in de bakkerij werkend was aangetroffen. Door den heer O. werd zulks erkend, doch hij voegde er bij dat bedoelde knecht geen bak- kersarbeidverrichtte» doch medehielp aan de groote schoonmaak van de bakkerij, die op geregelde tijden moet plaats hebben en uiteraard eerst kan gebeuren als het bakken is afgeloopen. Het was natuurlijk geen aan gename gewaarwording, als men den gehee- len dag hard gewerkt heeft, ten slotte beloond te worden met een bekeuring. De kanton rechter kon zich dit ook wel indenken en bracht den mismoedigen bakker weer eem- germate het vertrouwen in de menschheid terug, door op hem, toen de heer ambtenaar f 5 boete of 5 dagen was gevorderd, geenerlei straf toe te passen, zoodat voor deze zitting met recht en reden kon worden gezegd Eind goed, al goed. De koopman en handelaar, de heer K. van Th. te Alkmaar, is een belijder van den Israëlietischen godsdienst en koestert ate zoodanig het rechtmatig verlangen den Sab- bathdag ongestoord met zijn gezin te mogen vieren. Teneinde alsnu op dien feestdag niet door zakenzorg te worden gekweld, had hij zijn twee knechts met wcderzijdsch goed vinden des Vrijdags eenige uren langer aan ’t werk in 't pakhuis gehouden, dan volgens de arbeidswet was geoorloofd, wat op 3 April des avonds ten 8.30 door een controleerend agent werd geconstateerd, met het onvermijdelijk strafrechterlijk gevolg. De heer van Th. erkende de overtreding en gaf de hier boven omschreven toelichting. Op de opmerking van den kantonrechter, dat bedoelde knechts toch geen Israëlieten waren, repliceerde van Th., dat hij zijn zaak des Zaterdags wilde sluiten om dan ook bevrijd te zijn van toezicht op het werk. Hem werd geadviseerd ontheffing aan te vragen, wat hij volgens zijn eigen mcdedeeling gemakkelijk kan krijgen en volgde veroordeeling tot 2.50 boete at 2 dagen. Een Toddenhistorie De voddenkoop man R. O. bezocht Vrijdag met zijn kar. waarvoor een ezeltje gespannen was. ons dorp. Dit was een attractie voor de jeugd. Maar de grootste aantrekkingskracht lag in het speelgoed, dat hij bij zich had. Wie wat vodden aanbracht, kreeg hiervoor een dier snuisterijen. De zaken marcheerden goed, totdat de po litie ingreep en de Bekochte of geruilde wa ren onderzocht. Bjj de veldwachters waren n.1. reeds vroeger klachten binnengekomen en hleiuit was het vermoeden ontstaan, dat ge roemde Koonmsn inplaats van vodden. ge-t bruikte of nieuwe kleeden aannam. Het was n.l. loorgekrmen. dat Kinderen dergelijke j goederen uit de linnenkast haalden. De politie maakte tegen den man proeej- gedeelte van j verbaal opwegens het opknepen van goede ren. zonder die in een daarvoor bestemd register in te senrijven. HET SLACHTOFFER VAN EEN RAM MELEND FORDJE EN BIBBERENDEN WEGSPIEGEL m De 32-jarige heer Gerrit S. te Alkmaar, een handelaar te Alkmaar, wien men een grooten ijver voor de winste van zijn dagelijksch brood niet mag ontzeggen, reed op 20 Febr. in zijn tamelijk luidruchtige vracht-karos, 'n afgewerkt ford-product, langs het N.H.- kanaal tusschen Burgervlotbrug en Schoorl dam met doelpunt Alkmaar, niet vermoe dende dat een groot gedeelte van zijn dage- lijksche verdiensten in dreigend gevaar ver keerde. Achter hem toch reed, in heel wat comfor tabeler en meer luxueuzen prachtwagen de heer dr. Mol, directeur van den Keurings dienst voor waren te Alkmaar, die door het geven van daverende signalen poogde de aan dacht te trekken van den vrachtford-chavf- feur, om hem duidelijk te maken dat hij wil de passeeren. Ook de pogingen van dr. Mol oin het aanminnig conterfeitsel des heerei\. 5. in diens wegspiegej,te ontdekken, misluk ten, ais gevolg van een vermoedelijk onjyitsten stand. Nabij Schoorldam nam dr. Mol echter zijn kans waar en wist voor te komen, waarop hij onmiddellijk den heer S. het teeken gaf te stoppen. Deze, nog van geen kwaad bewust en in de meemng verkeerend dat die mijnheer zijn hulp noodig had, voldeed daaraan direct en hoorde tot zijn ontsteltenis, aan welke strafbare overtreding van art. 3 sub. c. motor en rijwielreglement hij zich had schuldig ge maakt, zoodat dr. Mol, die uit hoofde var. zijn kwaliteit als hoofd van den Keuringsdienst ook is aangesteld als onbezoldigd rijksveld- wachter zich verplicht achtte teges hem pro- ccs-verbaai op te maken. De heer Gerrit S. «tond thans terecht cn werd na het hooren van dr. Mol, die verklaar de vanaf Zijpersluis tot Schoorldam gedwon gen te zijn geweest in een slakkengangetje achter het voertuig van S. aan te rijden, ver oordeeld tot f 5 boete of 5 dagen. M. G. te Egmond a. d. Hoef, J. M. v. D. te Haarlem. F. B., P. de W. te Bergen, W. B. te HeUoo. P. A. te de Rijp, W. P. O- te Krabbendam, J. de B. te Koedijk, J. K. te St. Pancras, 'G. B. te Burgerbrug, C. 8. te den Helder, L. de G. te Breeaand, J. G. te. Zuid- en Noordscharwoude, J. de M. te Zljpe, W. B., H. S., P. J. S., G. v. 1 V, P. C. K. v. D., J. R- A. o.. K o. T„ G. S. te Alk maar overtreding Motor- en Rjjwtelwet. de le vrijspraak, de 2e f 10 boete of 10 dagen hechtenis, de 3e, 9e, 11e en 17e ieder f 3. boete of 3 dagen hechteAis, de 4e, l*e 18e leder f 4.boete of 4 dagen hechten*», de 5e, 7e en 8e ieder f 3 boete of 3 dagen hech tenis. de 6e 13e. 13e. 14e 16e en 33e ieder f 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 10e en 19e leder f 6 boete af 6 dagen hechtenis, de 20e f 7 boete of 7 dagen hechtenis, de 21» geen straf toegepast, de 22e 2 maal t 2.50 boete at 2 maal 2 dagen hechtenis. A. M. te Bergen, S. J. S. te Castricum, A. R. te Zuidscliarwoude, H. M. v. L. te Rot terdam, T. K te Noordscharwoude. Aad W. te Akersloot. C. D., H. G. C. en P. 8. te Alk maar. overtreding Politieverordening, de le en 8e ieder f 6 boete of 6 dagen hechtenis, de 2e 6e en 7e ieder f 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e en 5e ieder f 5 boete 5 dagen hechtenis, de 4e f2 boete of dagen hechtenis, de 9e teruggave aan ouders. heer v loonen constateeren, dat gaat. Dat de landarbeiders achteruit gedwongen worden, wordt ook het geval bij het voorstel van B en W.. waarmede tevens het doel der stichting niet wordt beoogd. Spr. zag gaarne, dat de gemeente het aanbod om den grond te koopen overnam, het voorste stuk voor zich zelf zou houden en het achterste stuk voor minder aan de Stichting overdeed. j De heer Schujjt zal gaarne zijn stem aan het voorstel van B. en W geven, doch geeft het bestuur in overweging, den grond zoo mogelijk uitsluitend te doen bestemmen voor plaatsjes. Ingevolge de Landarbeiderswet De heer Sengers Zegt, dat dit af zal han gen van den aanvraag/. De Voorzitter wijst er op. dat een plaatsje, ingevolge de Landarbeiderswet hoogstens f 4000 mag kosten: hoe duurder de grond wordt, des te kleiner wordt de beschikbare terreinruimte. Dit is juist de reden, dat de Stichting heeft uitgezien naar deze gunstige gelegenheid: later zou wellicht geen goedkoop land meer te krijgen zijn. De heer Van ’t Veer wil. om speculatie te voorkomen, verbieden, dat de grond voor bouwterrein verkocht wordt. De Voorzitter vraagt, wat er tegen is. om den eenen grond duurder te verkoopen. als daardoor de andere goedkoope.r wordt. Spr wehschte. dat de grond aan den Westerweg f 20 kon opbrengen, dan kon de grond voor de landarbelderswoningen wellicht voor 20 cent verkocht worden. De heer Koomen kan er zich best mee vereenlgen, dat getracht wordt een gedeelte voor bouwterrein te bestemmen: de gemeen- arbelderswet. De meeste der plaatsjes inge volge deze wet verkregen, zijn bewoond door niet- landarbeiders. Door dit voorstel van B. en W. wordt spe culatie in de hand gewerkt. Spr. is van oor deel, dat, aU B. en W. met het voorstel had den gekomen dezen grond aan te koopen. en de gemeente het voorste stuk aan zich hield, een gezonder werking van de Landarbeiders wet verkregen zou zijn. Spr. geeft In over weging. dat de gemeente het duurdere stuk aankoopt, en het andere aan de stichting laat Dit is grondspeculatie, met welk doel de vereen ig int. niet is opgericht De heer Sengers betoogt, dat de crisis in de land- en tuinbouw ten gevolge heeft, dst de tuinders hun arbeiders niet het loon kun nen geven, dat genoemd kan worden. De heer v d. Vall: Dat is voor 100 pCt. onjuist Doteer Sengers: U weet er niets van! Spr. u’l vooikomen, dat de arbeiders in de^toe- komst met hun woningen in een achterhoek worden geduwd. Daarom moet tijdig dezen grond aangekocht worden. De heer v. d. Vall is van meening, dat de heer Sengers zich op zijpaden begeeft; htf vestigt den Indruk, als zouden de tuinders tengevolge var den crisis in den tuinbouw niet in staat zijn hun arbeiders een behoor lijk loon uit te betalen; wanneer u aldus de d. Vall, den factor nagaat van de t.o.v. de exploltatie-kosten. zult u uw redeneerlng niet op- P. K. te Egmond aan Zee, overtreding Jachtwet, f 20 boete of 20 dagen hechtenis. Noodlanding Vrijdagmiddag omstreeks 4 uur had op het strand te Bergen aan^Zee wegens een motordefect een noodlanding plaats van het landvllegtuig uit Soesterberg N. 494. en bemand met den sergeant-vllege- nier.Krut en den leerling-vlieger de Boef. Persoonlijke ongelukken hadden met plaats. Het vliegtuig werd beschadigd en is Zaterdag gedemonteerd. Eervol ontslag Aan den gemeente-be- steller van tramgoedëren te Bergen aan Zee, den heer K. Kuitwaard. is op zijn verzoek door het Gemeentebestuur met ingang van 1 Mei as. eervol ontslag .verleend. Brandje In de villa, „onder t stroodak” van den heer C. Nap te Bergen aan Zee. ontdekte men Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur. dat rook uit het dak opsteeg Bij onderzoek bleek, dat, vermoedelijk door een defect aan de schoorsteen, brand was ontstaan en het rieten dak vlam had gevat. De brandweer te Bergen aan Zee trachtte met een straal op de waterleiding het vuur te blusschen en riep ondertusschen de hulp van de motorspuit van Bergen in. Met ver eende krachten slaagde men er in de brand tot den nok van het huis te beperken. Ver zekering dekt de schade. KI. Koomen achterop gereden. Er werd toen zoo veel gangjontwikkeld, dat Klaas het mee:t niet kon bekijken. Na de aanrijding hadden beide partijen, zoowel Veeken als G. elkan der de schuld gegeven en schadevergoeding willen hebben. Wie wilde die hebben, vroeg de kanton rechter. Nou, allebei, zei Klaas laconiek tot ver maak der aanwezigen. Na dit getuigenverhoor ontviel den heer ambtenaar ook nog de laatste grond, waar op hij nog eenige bewijslevering had kunnen baseeëen. De ambtenaar zeide thans zelf te erkennen dat zijn dagvaarding bij de huidige constructie niet houdbaar was, zoodat vrij spraak werd gerequireerd. Mr. Polack, wiens taak ten zeerste werd verlicht, zag dan ook grootendeels af van zijn voorgenomen uitvoerig pleidooi en sloot zich, wat althans de conclusie betrof, volko men aan bij het requisitoir. De kantonrechter aarzelde dan ook geen oogenblik deze vrijspraak te verkenen, doch wierp in zijn uitspraak den nadruk op de zijns inziens hoogst roekelooze, door vele automobilisten aangenomen gewoonten, op wegen, waarop geen wettelijk snelheidsmaxi- mum werd toegepast, een ongelimiteerde snelheid te ontwikkelen, wat ook daar de oor zaak kan zijn van ernstige ongevallen. OP DE ARBEIDSWET HEFFT MENIG WERKGEVER ZICH SUF GETLVRD Een te Rijp gevestigde stukadoorspatroon, de heer J. P. de K. was in kwaliteit van ver dachte ter verantwoording geroepen op grond van het geconstateerd feit, dat hij op 10 Maart aldaar op een bouwwerk een 'wee tal knechts, waarvan een rijn eigen zoon had laten arbeiden, zonder dat daar op dat werk op da vonrnwchreven wijze aanwezig ken. ’t Is spr. lood om oud ijzer. Inplaats van een S.D.A.P.’er komen er nu werkgevers op de voordracht, menschen die misschien wel eiken steen en elk huis in de gemeente kennen, doch van wier sociaal gevoel ten opzichte van den arbeider waarmede het B. A. toch voornamelijk m aanraking komt spr. niets bekend is. Het is beter een oppositie partij in een der gelijk college te krijgen, dan ze er buiten te sluiten. Deze verstandige politiek wordt o.a. door de R.K. ook in practijk gebracht. Spr. herinnert aan de pogingen om de R.K. Volkspartij in de R.K. Staatspartij te krij gen. Indien de raad zich niet houdt aan het verzoek van de S.D.A.P. dan heeft hij daar wel de macht, maar niet het recht toe, en wordt een slag toegebracht in het gezicht van de personen, die den vorjgen keer zijn candidaat gesteld. Spr. is er trotsch op, dat zijn organisatie zoo’n ruggegraat toont te hebben, ’t Zou spr. spijten als de democraten in den Raad hiertoe zouden medewerken. Indien deze uitsluiting er door komt, zal het laatste woord hierover nog niet gesproken zijn. Wethouder Opdam draagt welke reden de S.D.A.P. heeft, om speciaal een vrouw tot candidaat te hebben. De heer v. d. Vall zegt, geen machtiging te hebben hier een verklaring van te geven. Die persoon wordt candidaat gesteld, waarin vertrouwen gesteld wordt, en in de S.D.A.P. is de vrouw gelijkwdhrdig aan den man. Spr. kan wel meedeglen. dat het niet de bedoeling is, dat de dames de meerderheid krijgen in het B. A. De heer Vahl meent, dat de organisatie het zichzelf te wijten heeft. Zij hadden een mannelijken candidaat kunnen aanwijzen. De samenstelling van het Burgerlijk Arm bestuur maakt het met het oog op aankoop van landerijen en huizen enz. noodig, dat er een man in de vacature wordt benoemd. De. S.D.A.P. is in de gelegenheid gesteld dezen te candideeren, zij heeft deze gelegen heid met geaccepteerd, zoodat het B. A. zich tot zijn spijt genoodzaakt zag, andere dan leden van de S.D.A.P. op de voordracht te plaatsen. Wethouder Opdam betoogt nog, dat er bezwaar is tegen een S-D.A-P.'er in het B. A. en dat er geen reden bestaat, deze partij uit te sluiten. Tot lid van het B. A. wwrdt met 9 tegen 2 stemmen benoemd, de heer K. Muis, a stemmen waren blanco uitgebracht. Zonder h-s. wordt hierna besloten tot het verkenen van een garantie van f 18.per jaar voor den aanleg van waterleiding in het wegje achter den tuin van den heer J. Drijver. De Voorzitter acht het van belang, dat daar een waterleiding wordt aangebracht. Evenzoo wordt zonder h.s. aangenomen een voorstel om goedgunstig te beschikken op een adres van P. Burgering en anderen, om aanleg van gasleiding in een den Verschuurweg. Mocht er een tekort verbruik komen, het geen met verwacht wordt, dan moet de ge meente 8 ct. per M-3 betalen, hetgeen de voorzitter geen bezwaar acht. Aan de orde is hierna een voorstel tot vaststelling van de vergoeding bedoeld in art. xoi der L-O.-wet 1920, voor de R.K. Scholen over 1937 en het voorschot van tfrJO. De vergoeding over 1927 wordt vaatge- steld voor de R.K. Meisjesschool op f 1954.35. voor de R.K. Jongensschool op f iSsr.jj. Het voorschot 1930 wordt bepaald voor de RX. Müajfcfannl op f ass&>% en voor de Vergadering van den Baad. De Raad dewer gemeente vergaderde Vrijdagavond otn uur te Gemeentehulze. Afwezig de heer Vrijburg. Ik Voorzitter. Burgemeester Jhr. van Fo- Weet, opende de vergadering met een woord van welkom tot de aanwezigen en deelde mede, dat de heer Vrijburg bericht had ge- ■onden iets later te zullen komen. Spr. deed vervolgens mededeeiing van de Volgende ingekomen stukken: Een schrijven van den heer Modder, be richtende, dat hij zijn benoeming tot school- achoonmaker aanneemt Idem van den heer Glas, berichtende, dat hjj een benoeming tot lid van het Burg Armbestuur niet uenscht aan te nemen, omreden dat de beide andere candldaten waren gepasseerd Een schrijven van den Minister van Finan ciën, berichtende, dat zal toegekend worden een bedrag van f 3400voor» het bekomen van een plaatsje, ingevolge de Landarbei derswet. Van Ged. Staten de goedkeuring van het Raadsbesluit. Inzake de verordening, waar bij de ambtenaren van pensioenbijdrage worden vrijgesteld. Idem van hetzelfde College, inzake de be sluiten van grondaankoop van den heer Koomen. voor verbreeding van wegen, als mede van het besluit tot ruil van grond met den heer Kok. Omtrent de besluiten inzake de leeningen. reep, ven f 3500.— en f 13000.Is nog geen •indbeajssing afgekomen. BU het proces-verbaal van het opnemen van boeken en kas van den gemeenteont- vanger, gedaan op 28 Maart, werden de bescheiden in orde bevonden. Voorts was ingekomen de rekening en ver antwoording over 1929 der gezondheidscom missie te Beverwijk. Al deze stukken werden voor kennisgeving s^nge nomen Aan de orde was hierna een adres van de bloemistenpatroonsvereenlging „Alkmaar en Omstreken", om bij voorkomende gelegen heid voor leverlngen In aanmerking te mo ten komen. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. geen beswaar hebben aan dit verzoek gevolg te geven, in zooverre niet het gemeentebe lang of het belang van andere gemeentena ren daardoor wordt geschaad. De heer d. Vall wil gaarne weten, wat Voor een vereeniging deze organisatie Is? De Voorzitter merkt op. dat de vereeni ging in Alkmaar is opgericht en dat ook In- gesetenen van deze gemeente er lid van zjjn. Eventueel zullen ook <iiet-leden dezer vereeniging voor levering in aanmerking t kunnen komen. Spr. gelooft echter niet, dat bet vaak voor zal komen. De heer Vrijburg komt ter vergadering. Van de afd. HeUoo van de Holl. Maat schappij'van Landbouw was een adres inge komen. waarin verzocht werd maatregelen te nemen, om de overlast te voorkomen, ver oorzaakt door losloopende honden. Verzocht wordt een aanvulling van de Politieveror dening in dier voege, dat het verboden is honden los te laten loopien. daar niet al leen de tuinders, doch ook slagers en andere neringdoenden daarvan ook overlast onder vinden. De Voorzitter wijst er op, dat reeds in de verordening is vastgeiegd, dat de honden des nachts niet los mogen loopen. Deze week werd nog een overtreding geconstateerd. Het is een feit, dat een groot aantal honden in de gemeente losloopen, waardoor veel schade wordt toegebracht. B. en W. stellen voor, om in de verorde ning vast te leggen, dat de met onder ge lelde losloopende honden zullen worden op gevangen en tegen de eigenaars daarvan, in- S dien bekend, proces-verbaal zal worden op- - gemaakt. Spr. ontveinst zich niet, dat het moeilijk is uit te maken, van wien de honden zijn. Wanneer echter streng de hand aam de verordening wordt gehouden, dalii voorziet spr., dat de thans ondervonden overlast veel minder zal worden. Conform dit voorstel wordt zonder hoofde- HJke stemming besloten. Van den heer A. Zoon en anderen is een adres ingekomen, met het verzoek van be- harding van enkele wegen op bet Zevenhui zen. De verharding wordt n.l. gevraagd voor de weggedeelten van Bijl- tot den Malle- voortsdijk en van Kos tot den Westerweg. De Voorzitter deelt mede, dat de commis sie van bijstand voor de wegen nog geen voldoende aanleiding vindt, om aan het ver zoek te voldoen. Er wordt met een zeker tempo aan de wegenbeharding voortgewerkt. B. en W. stellen voor, afwijzend te be schikken. De heer Schujjt vraagt of, naar aanleiding van dit adres, dat reeds van Januari dateert, al reeds verbeteringen zijn aangebracht. De Voorzitter zegt, dat er misschien wel wat aan gedaan is. de weg te beharden is wel wat veel gevraagd; spr. geeft echter wel de verzekering, dat de kullen enz. in orde sullen gemaakt worden De heer Schuijt vestigt, naar aanleiding van dit adres, de aandacht van de wegen- eommlssie op dezen weg. Conform het voorstel van B en W. wordt besloten. Van de Stichting volgens de Landarbei derswet is een adres ingekomen, verzoeken de om een voorschot van f 15000 tot aan koop van een perceel land ten dienste van de uitgifte van plaatsjes De Voorzitter deelt mede, dat het B. en W. zeer gewenscht voorkomt aan het verzoek te voldoen. Spr. gelooft niet, dat wanneer op deze wijze de grond verkocht wordt. het is de bedoeling ook een paar stukken als bouwterrein te verkoopen er risico geloo- pen wordt, zoodat B. én W. met eeh gerust geweten voorstellen aan het verzoek te vol doen. De Secretaris leest het adres voor, waaruit blijkt, dat het in de bedoeling ligt, enkele stukken grond, gelegen aan den Westerw eg. als bouwterrein te verkoopen. De heer v. d. Vall vraagt, of er bezwaren bestaan, tegen de voorlezing van het stuk van den Minister. De Secretaris leest het bedoelde mlniste- riegJe schrijven voor, waarin om. gezegd wordt, dat iedere mogelijkheid van specula tie bulten gesloten behoort.te worden. De beer Schuijt wil zijn stem wel aan het voorste’ geven, doch zag gaarne, dat ook het voor bouwterrein bedoelde stuk grond be stemd zou worden voor plaatsjes, ingevolge de Landarbeiderswet. omdat, wanneer de grond voor bouwterrein verkocht wordt, niet aan he' doel daarvan wordt beantwoo-d. Ook uit bet schrijven van den Minister blijkt dit bezwaar. De Voorzitter betoogt, dat wanneer een hoogeren prijs voor het terrein aan den Westerweg gemaakt wordt, het voor de land arbeiders bestemde gedeelte goedkooper wordt, hetgeen dus arbeiders ten goede komt De stichting moet zorgen, dat de f 15000 terug komen. Spr acht hef goed gezien van de stichting, dat het eene terrein wat duur der verkocht wordt om daarvan de arbei ders te kunnen laten profiteeren. De heer Schuilt is van meening, dat het terrein aan den Westerweg even goed voor landarbelderswoningen kan bestemd worden. Voor dit mooier gelegen punt zal men gaar ne een iets hoogeren prijs willen besteden. De Voorzitter wijst er op, dat dan A grond voor een landarbeid^ worden. De heer v d. Vall begint met te zeggen, dat het wel de laatst» maal zal zijn, dat hij- deze zaak in de college kan bespreken. Doordat de tuinders meestal met groote gezinnen gezegend zijn, is hun kinderaf trek ook grooter en betalen zij maar weinig belasting. Als voorzichtigheidspolitiek stellen B. en W. voor het vermenigvuldigingscijfer ongewijzigd te laten. Conform besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt be sloten, conform het voorstel van B. en W., tot het aangaan van een kasgeld-leening, groot f 20.000. Aan de orde komt vervolgens een adres van den heer J. Rus, aannemer alhier, naar aanleiding van de gehouden besprekingen irrde vorige raadsvergadering. De secretaris doet voorlezing van het adres, waarin de heer Rus opkomt tegen de bewering van den heer v. d. Vall, als zou adressant een strook grond dicht hebben laten bouwen, en Tuindorp verknoeid heb ben. De Voorzitter deelt mede, dat B. en W. prae-adviseeren het adres voor kennisgeving aan te nemen, omdat niet in den Raad be handelt kan worden een adres van iemand, die meent, dat hij te recht of onrecht ge griefd is. De beer v. d. Vall deelt mede, dat hem indertijd door den Directeur van „Tuindorp’' e 1 den heer Rus was medegedeeld, dat aan de gemeente een aanbieding was gedaan, welke de gemeente niet ter juister tijd ge accepteerd heeft. Spr. heeft de feiten ge zegd zooals zij juist zijn. Indien spr. on juiste woorden had gesproken, was het aan B. en W. geweest, om dit recht te zetten. Het adres wordt voor kennisgeving aan genomen. Naar aanleiding van de nu aan de orde zijnde benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur in de vacature de Kruijf deelt de voorzitter mede, dat B. en W. gemeend hebben, naar aanleiding van het bedanken van den heer Glas, denzelfden weg te moeten bewandelen. Aan de afd. van de S.D.A.P. is gevraagd hoe haar houding was ten aan- Zien van het standpunt van den Raad, die er zich pertinent voor uit sprak dat in de vacature, waar een man aftrad, ook weer een man gekozen moet worden. Geantwoord werd, dat de afdeeling van meening bleef, dat er een vrouw op deze plaats hoort, reden waarom 2 dames werden aanbevolen. Het Burgerlijk Armbestuur gaat er wel mede accoord, iemand van de S.D.A.P. op de voordracht te plaatsen, doch dit college kan er geen genoegen mee nemen, dat de vacature wordt aangevu'.d, door de benoe ming van een vrouw, daar in dit college reeds e n voldoende aantal dames zitting heeft. B. en W. hebben daarom gemeend de nieuwe voordracht van het B. A. waarop 2 te goeder naam en faam bekend staande Heiloënaren voorkomen, over te nemen. Spr. vindt het jammer, dat het op deze wijze loopt en had het veel rationneeler en beter gevonden, als de S.D.A.P. vertegenwoordigd zou komen m het Armbestuur, om te voorkomen dat wij in een kringetje blijven ronddraaien, ko men B. en W. met de aanbeveling: 1. K. Muis, 2. H. Bakker Hzn.~ Nadat op verzoek van den heer v. d. Vall de brief van het B. A. is voorgelezen, zegt de beer v. d. Vall met eenige verbazing van het schrijven kennis genomen te hebben. Het B. A. heeft z-i. zich niet te verwonde ren over de houding van de S.D.A.P. Het B. A. heeft niet het recht, de houding van een organisatie goed of af te keuren, heeft ook niet het recht een woordje mee te spre* te blijft toch borg. d Vall concludeert, dat het van B. en W. beteekent dat alle verlies komt voor de gemeente, terwijl het Koordeelig saldo komt voorvraagtee- ken. Snr. vraagt, waar de voordeelen terecht komen. Een stem: Er komen geen voordeelen. De heer v. d. Vall: Winst is wel mogelijk: is het Dag. Bestuur van de gemeente hui verachtig zelf den grond aan te koopen? Waarom dan deze zonderlinge weg bewan deld? De heer Sengers: Het voordeel komt allen ten nutte; de arbeiders krijgen zoo goedkoo- pere woningen en goedkooperen grond. Wij koopen dit goedkoopete terrein, omdat wij de moeilijkheden voelen, w-aarmede de arbei ders te kampen hebben». Wethouder Opdam betoogt, dat speculatie van den grond niet in de bedoeling ligt. De heer de Jager acht een risico niet denkbeeldig en kan zijn stem niet aan het voorstel geven, omdat hij niet inziet, dat de mogelijkheid bestaat, dat er winst gemaakt wordt. De heer Vahl vreest, dat er subsidie uit de gemeentekas noodig zal zijn en kan daarom zijn stem niet aan dit voorstel geven. De heer Sengers betoogt, dat met de 19 woningen, die ingevolge de landarbeiderswet getwuwd zijn, nog nimmer achterstalligheid ondervonden is. Spr. zou het bejammeren, als die menschen de gelegenheid zou ontno men worden een eigen landarbeidershuis te krijgen. Het voorstel van B. en W. om het verzoek van de stichting in tewilligen, wordt aange nomen met 6 tegen 5 stemmen. Tegen stemden de heeren v. d. Vall, Veer. Vahl, de Jager en Vrijburg. Van de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme is een adres Ingekomen inzake de bepaling van het maxmum aantal ver gunningen voor verkoop van sterken drank. De Voorzitter merkt op. dat met het oog op de toenemende bevolking van bet gesticht Ypenstein, het inwonertal der gemeente aan het einde van het jaar met ongeveer 150 vermeerderd zal zijn en gestegen zal zijn tot 4800. Alsdan zal het aantal vergunningen, dat 1 op 600 mag bedragen, 8 mogen zijn. Momenteel zijn er 6. terwijl er spoedig een komt te vervallen. Daarom stellen B. en W. voor het maximum te bepalen op 5. De heer Schuijt vraagt, of geen onbillijk heid geschapen wordt voor het eene deel van de gemeente t.o.v. het andere gedeelte. De Voorzitter merkt op. dat door het aan tal vergunningen van 6 op 5 te brengen, nie mand schade wordt gedaan, daar de zesde vergunninghouder vertrekt. De heer v. d. Vall vindt dit voorstel van B. en W sympathiek, en acnt het succesle velijk verlagen van het aantal vergunningen in overeenstemming met het adres van de drankbestrjjdersvereenigingen van alle rich tingen, welk adres naar aanleiding van dit verzoek is ingekomen. Het voorstel van B. en W.? om het aantal vergunningen op maXiirum 5 te bepalen, werd z. h. st. aangenomen. Aan de orde is vervolgens een voorstel van B. en W. om aan den volontair ter secre tarie over 1930 een toelage te verleenen van f 300. De Voorzitter zegt, dat B. en W. tot de conclusie gekomen zijn, dat op de Secretarie door den volontair een massa werk verricht wordt, dat geen studiewerk is; daarom kun nen B. en W., zich met het in de vorige vergadering gedane sympathieke voorstel van den heer v. d. Vall vereenigen, om den volontair een toelage over 1930 toe te ken nen; ztj willen deze toelage voorts nar voor nar vast stellen, omdat thans nog niet te voorzien is dat de werkzaamheden ter secre tarie mogelijk dermate zullen toenemen, dat een 2de of 3de ambtenaar moet worden aangesteld. Z.h.sL wordt conform het voorstel van B. en W. besloten. Voorts stellen B. en W. voor het vermenig vuldigingscijfer voor de heffing van in komstenbelasting te handhaven op 1-8. De Voorzitter herinnert eraan, dat over 1929’30 f 60.000 was geraamd, terwijl de opbrengst zal t>edragen f 70.000; ten aanzien van 1930—'31 is men wat pessimis tisch gestemd en is f 55.000 geraamd; de slechte omstandigheden in den tuinbouw nopen dit bedrag thans wat lager te ramen, hetgeen de heer Schuijt reeds bij de b» groot mg voorspelde. Spr. is het er wel mee eens. dat de tuinbouw een crisis doormaaltt. Snr °kThirt^njr't' eens^mrt’de’wü» waarop J Joch ook m dplandbouw en veeteelt is het De heer de K. erkende zulks zonder omwegen, doch zeide in de meening te ver- keeren, dat deze formaliteiten onnoodig waren, omdat hij zonder materiaal werkte in opdracht van den aannemer van bedoeld werk, een schoolverbouwing. Voorts beriep de verdachte zich.op Bijlage M van artikel 9 van het rusttijden- en arbeidslijstenbesluit, volgens welk artikel bedoelde arbeidslijst niet aanwezig had behoeven te zijn. Com parant wees er tevens op, dat in zijn werk plaats een en ander behoorlijk overeen komstig de voorschriften correct bijgehoudea en duidelijk zichtbaar was opgehangen. Naar aanleiding van dit verweer werdea de wetten door de competente schriftgeleer- i_ den nog eens nagelzeen en daarna kon den stukadoor, die natuurlijk wel de klok had hooren luiden, doch zich in de plaatsing van den klepel had vergist, worden duidelijk gemaakt dat een arbeidslijst niet behoeft te worden opge hangen op een karwei, dat binnen een week afloopt. Duurt zulks langer en dan tot 14 dagen, dan is het noodig dat een afschrift van die arbeidslijst wordt geëxpo seerd, maar zuilen de werkzaamheden ter plaatse nog langer aanhouden, dan is het beslist noodzakelijk, dat de origineele ar beidslijst wordt medegebracht en opgehangen op een voor ieder duidelijk zichbare plaats. De heer ambtenaar waardeerde deze open bare les in arbeidswet kennis op f 2 boete of 2 dagen, welke prijs den blijkbaar nog niet geheel overtuigden leerhng niet eens scheen mee te vallen, zoodat hij zelfs al het voor nemen kenbaarmaakte, in appèl te willen gaan, doch de kantonrechter beëindigde echter alle twijfelingen, door verdachte wel schuldig te verklaren, doch krachtens zijn bevoegdheid ontleend aan artikel 398 sub 9, wetb. van strafvordering, geen straf toe te passen. R.K. Jongensschool f 1704.uit te keeren in 4 gelijke termijnen. B. en W. doen hierna een voorstel om de maximum snelheid van motorrijtuigen in de kom der gemeente te wijzigen en te brengen van 15 op 30 K.M. De heer Vahl verzoekt bij de Zevenhuizer- laan een bord te plaatsen, dat daar de kom der gemeente begint. De heer v.d. Vall wijst er op, dat op den Rijksstraatweg door de automobilisten vooral op de spitsuren, tusschen 5 en 6 uur, roeke loos hard gereden wordt. De wielrijders, voofr wie het fietspad dan niet meer veilig is, zijn zoo huiverig, dat zij de Zandersloot of den weg door het bosch te nemen, hetgeen spr. niet gewenscht acht. Spr. zou het op hoogen prijs stellen als eens op dezen gang van zaken gewezen werd. Conform het voorstel van B. en W. word besloten. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna aangenomen een voorstel tot aankoop van gedeelten grond, ter verbreeding van den Heerenweg. Alvorens deze vergadering te sluiten wil de voorzitter een, naar hij zou willen zeggen, droeven plicht vervullen. Zeer geachte heer van der Vall, aldus spr. het is de laatste keer dat u in ons midden zijt, en ik hoop dat u van mij zult willen aannemen, dat als ik u verklaar, dat het mij van harte zeer spijt, dat u ons gaat verlaten, niet een phrase is. maar dat ik het werkelijk meen. Het is nu ongeveer 7 jaar geleden, dat u tot raadslid werd gekozen, en ik herinner mij nog goed, dat ik op den avond van de verkiezing toen ik u gefeliciteerd had met uw benoeming tot lid van den Raad, tegen u de vrees uitte, dat, nu door de evenredige vertegenwoordiging het aantal raadsleden van 7 op 11 was gebracht, de gemoedelijk heid in den Raad daaronder zou lijden. U zei mij echter, dat het aan u niet zou lig gen cn dat de gemoedelijkheid door u niet zou lijden. En op uw eerste vergadering, op den eersten Dinsdag van September, begon u reeds te toornen tegen het beleid van B. en W., en we vroegen ons af, is dat nu de gemoedelijkheid van den heer van der Vall; en we waren eentgszins huiverig. Wij zijn echter spoedig aan elkaar ge wend, en al zijn er natuurlijk wel eens ver schilpunten geweest, de gemoedelijkheid is echter met verdwenen. Steeds hebt gij uw idealen verdedigd, ^n hebt gij gestreden met een open vizier en met eerlijke middelen; steeds kwaamt git op de bres, als gij meende, dat er onrecht ging geschieden. Aan ver schillende belangrijke besluiten hebt gij medegewerkt. Ik herinner o.a. aan uw be- moeingen inzake den weg van West naar Oost, ’t Spijt ons zeer, dat u ons gaat verlaten. Wij hopen echter, dat, nu u in Alkmaar gaat wonen, dat onze vriendschap zal blijven bestaan, en dat gij het belang van Heiloo ook met zult vergeten in Provinciale Staten. Ik hoop dat het u en uw gezin in uw nieuwe woonplaats goed mag gaan tot in lengte van dagen en dat de vriendschappelijke, goede verstandhouding hier ondervonden steeds in prettige herinnering bij u zal mo gen blijven. ((Instemming). De heer v. d. Vall zegt, dat het ook geen chablone woorden zijn, als hij zegt dat het breken met deze gemeente voor hem een pijnlijk moment is. Spr. geeft toe. dat het geen hij hier steeds gezegd heeft, wel eens pijn gedaan heeft, en dat de wapens, die hij hanteerde, met altijd prettig waren. Spr. is den voorzitter dankbaar voor zijn sympa thieke woorden, welke hem steeds in dank bare herinnering zullen blijven, temeer, omdat er een bepaalde datum is. waarop in spr.’s gezin steeds aan den voorzitter herinnerd zal worden. Een bijzonder woord van dank brengt spr. ook aan den secretaris voor de wijze, waarop deze spr. steeds tege moet is getreden, als hij op de Secretarie om inlichtingen kwam. Veel heeft spr. van de voorlichting van den secr. genoten en door de gedachtenwisseling met hem, is menig advies anders geworden, dan spr. oorspronkelijk meende. Spr. zal de jaren in Heiloo doorgebracht nimmer vergeten, omdat hij daar terug gevonden heeft de kracht, welke hij dacht kwijt te zijn, en welke zal wijden aan het dierbaarste in zijn leven, waarvoor hij zijn krachten steeds geofferd heeft. Hierna sluiting. DE DEEL VAN EGMOND-BINNEN. Op 14 Maart stond terecht als verdachte, de heer M. G., koopman en landbouwer te Egmcnd a. d. Hoef, als verdacht de schuld te zijn geweest van een aanrijding met zijn vrachtauto, te Heerhugowaard-Noord op den Middelweg den I3en Nov. waarbij een door den landbouwer P. Veeken van de Stolpen gem. Zijpe, bestuurde luxe auto nogal eenige schade bekwam. Volgens lezing van den heer Veeken had de verdachte zonder eemg tee ken gegeven te hebben, zijn auto achteruit over den weg die toegang gal wer Paulus Ot G. ontkende toen die schuld, daar hij nog ter zijde van den weg had gestaan en er nog alle ruimte was gegeven om te kunnen voorbij rijden. Hij noemde toen verschillende oog getuigen, die ook zouden kunnen verklaren dat de heer Veeken zeer snel had gereden. Teneinde dit verweer te kunnen toetsen aan den steen der waarheid, werd aanhouding gelast en heden met de behandeling voortge gaan. De heer G. had zich uit een oogpunt van wijze voorzorg juridisch laten bijsraan door een bondsadvodaat in casu, mr. Polack uit Groningen. Als nieuwe getuigen werden gehoord de landbouwer Paulus Oudetnan en diens 75- jarige moeder, mej. de weduwe Oudeman. Voorts de 50-jarige Joh. Schuit en voorts was daar ook nog de 74-iarige landarbeider Klaas Koomen. Al de verklaringen van deze nieuw hoorde getuigen waren overwegend in voordeel van den heer G. De heer Paulus Oudetnan verklaarde, dat er ruimte genoeg was geweest om te passee ren. Ook had hij opgemerkt dat de neer P. Veeken een alcoholischen geur verspreidde. Hij had de aanrijding niet gezien, maar wel gehoord. De slag was zeer hevig. Mej. wed. Oudeman deelde mee, dat de luxe auto een zeer snelle vaart had. Hij spuw de vuur en vlam en stoom en ze had bij zich zelf gezegdHoe mot dat nog terecht komme. De heer Schuit verklaarde dat er ruimte gznoeg was om voorbij te rijden en bevestig de de verklaring van de voorgaande getuigen omtrent de overmatige snelheid. De auto van den heer Veeken had den heer Koomen achterop ger veel gangjontwikkeld, beide partijen, zoowel Veeken als

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 6