Bmnenlandsch Nieuws DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE - RAD1O-OMROEP Moordaanslag Rffluinkomstenbclasting 1928—15’9 Opbrengst Rembrandtzegels Het ongeluk te Wateringen Nederland en Bolivia B OEKBESPREKING Ambtenaar aangevallen Wegenbelasting KERKNIEUWS MIssiecongres te Letiven Boerderij afgebrand Instituut van Ingenieurs Ernstig ongeval te Zwolle De bronnen van het canoniek recht Wielrijder gedood Staatsrekening over 1927 RECHTSZAKEN KUNST EN KENNIS Aanranding te Epe Cees Laseur GEMENGD NIEUWS LUCHTVAART Fabrieksbrand te Leeuwarden „Versojie broodjes” Mislukte diefstal Spoorwegpensioenfonds Kath. Radioyereeniging te Delft. 6 Boerderij afgebrand t Vermogensbelasting 19281929 Hoogterecord voor lichte vliegtuigen gebroken Koninklijk 6 het gemid- Dr. Switzar overleden l „HUWELIJK EN HUISGEZIN". Door een vrerkloore ernstig verwond Calva- De driemaandskaarten l mffir op 21 varkens in de vlammen omgekomen lufte Excursie naar den Wiertagermeerpolder 65 6 maanden geëischt 12 !i jaar tooneelspeler Een nationaal Comité. *3 Liefhebbers van een omelet? gegaan. r i Het tekort i Juli a.s. ruim 240 millioen. Bijdragen van den Staat. Voordeelig slot bijna millioen. beloopen maximaal f 8.160.000 op 1 Juli en f 9.825.000 van 1 Juli 1931 tot en met Juli 1990. Zijn plaatselijke vereenigingen lil het belang van den K. R. O.? Dr. Switzar, te Wateringen, die Donder dagmorgen door een auto werd overreden en ernstig verwond, is Zaterdagmiddag, ronder het bewustzijn te hebben herkregen, over leden. Dr. Switzar, die den teeltijd van 61 Jaar bereikte, heeft gedurende ruim 30 Jaar zijn practijtk te Wateringen waargenomen en 2J4 jaar te Harmelen. HET TOTAAL DER VERMOGENS MET 811 MILL. GESTEGEN l Jhr. mr. van Nispen to: niet te boud te spreken, dat juist het besluit tot Blijkens de voorloopige cijfers zijn van de Rembrandtzegels in totaal rond #75.000 stuks verkocht met een bruto-opbrengst boven de gewone frankeerswaarde van ruim f 48.700. De OeestelUk adviseur, Pater Brandsma. kan de opheffing niet toelaten, Bonder toe stemming van den Bisechop. Na langdurige discussie ging de vergade ring accoord met het voorstel van den beer B. Sluis, om de eventueele opheffing voor- loopig voor een half jaar aan te houden. dat de extrabijdragen aan het fonds zullen 1 Zaterdagavond te omstreeks zes uur brak brand uit in de kapitale boerderij van den heer Lenslnk op het Hlnkamp onder Win terswijk. De boerderij brandde geheel af. Van den veestapel kwamen elf koeten in de vlam men om; de varkens en kalveren konden worden gered. Verzekering dékt de schade. De oorzaak van den brand moet gezocht word-n in de aanwezigheid van een bran denden fornuispot. De bewoners waren niet thuis. - Het’verdrag is gebaseerd op de meestbe- guristiging als hoofdbeginsel. No. 4 van dit mooie tijdschrift, dat uitge geven wordt door de Paters van de H.H. Ginr.eken. is weer zeer lezens- Goedkeuring handelsverdrag I Ingedtend is een wetsontwerp tot goedkeu ring van het op 30 Met 1929 te La Paz tus- schen Nederland en Bolivia gesloten bandeis- verdrag met bfjbehoorend ondertcekenlngs- protocol. Volgens de Memorie van Toelichting is dit verdrag te beschouwen als een nieuw resultaat van het huidige streven der Rcgee- ring om de uitbreiding der handelsbetrekkln- gen met de Republieken van Lattjnsch Ame rika door sluiting van handelsverdragen te bevorderen. In de jaarvergadering van de Kath. Radlo- vereenlging te Delft, kwam aan de orde het bestuursvoorstel tot ontbinding der plaatse lijke vereeniglng. De voorzitter, Sevenaer, meende als hij verklaart, ontbinding der afdeehng in de Hjn past, om den K R O. tot groote ren bloei te brengen. Men moet het voorstel zien in het licht van de propaganda; door opheffing kan men de propaganda- nog intenser voeren; en de in directe propaganda nog intenser voeren; er. de indirecte propaganda wordt het best ge diend door steun van den K. R. O. De afdeellngen zijn eigenlijk uit wassen. die weggesnoeid moeten worden. 1 Is gewenseht. dat de vereeniglng meer eenvoudig «n doel matig wordt gereorganiseerd. Deze organisa tie hangt eigenlijk een beetje naast den K R. O. Mevr. Margret Fushahn uit Stuttgart als bestuurster en de beer Fushahn als bege leider hebben Vrijdagmorgen een poging on dernomen om het hoogterecord voor lichte vliegtuigen, categorie no. 2, te breken, welke poging, gedaan in een Klemm-vliegtuig, ge slaagd is. De vliegers bereikten een hoogte van on geveer 4900 Meter, waardoor bet record met 900 Meter verbeterd is. Dit record moet na tuurlijk nog worden erkend door den Dult- sche .Luftrat” en door de Internationale Commissie te Parijs. Indien dit record erkend wordt, dan heeft Mevr. Fushahn tevens een hoogterecord voor dames verbeterd Het Klemm-vliegtuig had een 40 P. K. Salmsonmotor. Mevrouw Vers Bondam bood Oeea namens de collega’s bloemen en een fadesu aan met een genoeglijk speechje, waarin zij vele her inneringen aan beider loopbaan ophaalde. De heer L. Saalborn bracht een krans namens de soclétalres van het Nieuw Neêr- landsch Tooneel. vergezeld van de beste wen tellen voor de volgende 12 J4 Jaar. Van vriendenzijde kwamen er nog meer kransen, waarna de beer Verbeek telegram men ging voorlezen: van de studenten, van Cor Ruys. van het Oost-NederI. Tooneel. Cor van der Lugt Melsert en vrouw, Tholen en Van Lier, en vele anderen. Lange applaus-kanonnades en dan een slot- en dankwoord van Laseur zelf. Waren reeds de woorden van alle sprekers door krachtig applaus onderstreept, op de woorden van Cees Laseur zelf volgde een ware ovatie en vete, vele maten moest er ge haald worden! een langdurig tijdvak van regelmatige tekorten De minister Van Financiën heeft aan de Tweede Kamer doen toe komen de nota omtrent den afloop van het dienstjaar 1927 Daaruit blijkt In de „Nota betreffende den toestand van *s Lands financiën, ingezonden bij den brief van 21 Sept. 1926, waren de uitgaven ge raamd op f 646.966.696.71 de middelen op f 611.808.305,11 tekort f 35.158.391.60. Tengevolge van wijzigingen in de ramin gen zijn de begrootingswetten gebracht op een totaal van f 646.896.859.12. welk totaal door wetswijzigingen en aanvullingen ten slotte gebracht is op f 652.394.986,12, terwijl de raming der middelen is gehandhaafd op f 611.808.305,11. Dus zou het tekort zijn verhoogd tot f 40.586.681,01, indien niet de uitgaven f 51.006.254.48 beneden het toe- gestane bedrag waren gebleven, en niet de middelen de raming overschreden hadden met een soéh van f 54.503. 08.51. De uitgaven bedroegen in werkelijkheid f 601.388.731,64. De middelen brachten op f 666.312.013,62. Er is dus een voordeelig slot van f 64.923.281,98. Van de overschrijding der raming van de middelen met f 54.503.708,51 moet worden geboekt op de gewone ontvangsten f 31-236.360,30 op de buitengewone ont vangsten f 23.267.348,20'2- Als oorzaken van bijzondere veranderingen in de opbrengst der middelen wordt gewezen op de wet van 27 Dec. 1926 tot afschaffing van de speel kaartenbelasting, op de wet van 28 Dec. 1926, houdende wijziging der Successiewet en op de wet van 30 Dec. 1926 tot het heffen van een belasting en treffen van verdere voor zieningen ten behoeve van openbare ver keerswegen te land. Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot voorziening m het tekort van het Spoorwegpensioenfonds. Ingevolge art. 107 der Pensioenwet voor de Spoqrwegambtenaren 1925, is de weten schappelijke balans van het spoorwegpen sioenfonds opgemaakt door den adviseur prof. J- J. A. Muller. Daarin wordt per 1 Oct. 1925 een nadeelig saldo berekend van ruim 190 millioen, dat bij den aangenomen rente voet van 4 pCt. op 1 Januari 1028 was toe genomen tot ruim 208 millioen. Dit tekort blijkt in hoofdzaak en voor ongeveer gelijke deelen te moeten worden toegeschreven aan de fictieve stortingen, «eroor.oolo dooi „e vroegere pensioenovereen komsten en aan de vroeger niet voorziene aanmerkelijke ver- hooging van de bezoldigingen en hetgeen hiermede samenhangt. is 1927/1928 en zijn voor elk der vermogensgroepen de cijfers steeds gestegen. Uit de cijfers blijkt, dat slechts een klein deel van alle belastingplichtigen in de hoogere vermogensgroepen valt. Het aandeel dezer groepen in bet totaal der vermogens en der belasting is evenwel van veel meer belang. Zoo bezaten de 42.84 pet. der aangeslagenen voor vermogens beneden f 30.000 tezamen 11.33 pet- van het totaalvermogen en droegen slechts 7.03 pCL bij tot de totaalopbrengst der belasting in hoofdsom. Daarentegen hadden de 0.69 pCt. der aangeslagenen voor vermogens van f 1.000.000 en booger 19.21 pCt. van het gezamenlijke vermogen en droegen 20.14 pCt. tot de totaalopbrengst der belasting bij. Uit de cijfers blijkt, dat het gemiddeld in komen na een daling tot 1924/1925 over de volgende jaren weer regelmatig is gestegen. Toch blijft het cijfer over 1928/1929 nog f 4000 beneden dat van 1920/1921. Nadere berekeningen hebben geleerd, dat op 1 Juli 1930 het fondstekort zal zijn ge stegen tot t 230.420.711. Dit cijfer maakt voorziening, als bedoeld in het tweede lid van art. 107 der wet, drin gend noodig. Dekking van het tekort zal eene annuïteit vorderen, welke, berekend over 60 jaren. naar den aangenomen rente voet van 4 pCt. zal bedragen f 9.824.254 of afgerond f 9.825.000. Jaarlijksche betaling van een zoo aanzien lijk bedrag over zoo langen termijn uitslui tend van de spoorwegmaatschappijen te vergen zou, afgescheiden van andere over wegingen. minder billijk en ook weinig wenschelijk zijn. Al hebben de ontvangsten in Jen laatsten tijd zich gunstig ontwikkeld, eene stijging, die tegen zoo groote verzwaring van lasten zou opwegen, mag niet verzekerd worden geacht, zoodat die verzwaring het bedrijf Zaterdagmorgen omstreeks 12 uur werd de brandweer gealarmeerd voor een brand aan de Bisschopstraat te Leeuwarden in een fabriek va nde N.V. Verffabrtek v/h. Johan Zandleven. Door tot nu toe onbekende oor zaak ontstond de brand in bet achterge deelte van de fabriek. Met groote. snelheid greep het vuur om zich been. Gretig vond het voedsel in de groote voorraden olie, lak en verf, welke daar waren opgeslagen. Met een achttal stralen bestreed de brandweer, dte spoedig ter plaatsewas de vuurzee, terwijl de omliggende gebouwen werden natgehouden. hetgeen groote schade voor deze panden opleverde. Op een gegeven oogenbllk glngdnet een harden slag een vat verf de lucht In, waardoor glas en vonken naar alle kanten wegvlogen. Om 2 uur was men het vuur meester; fabriek en voorraden zijn verzekerd, evenals de auto, die mee verbrandde. Het geheele fabrieksgebouw is uitgebrand. Alle aanwezige voorraden werden een prooi der vlammen. Alleen de boeken 'konden worden gered. Dezer dagen ondernamen de leden van de afdeellng voor Werktuig- en Scheepsbouw en voor Electrotechniek een excursie naar de bemallngsinrichtingen van den Wleringer- meerpolder. De deelnemers, ongeveer honderd, verzamelden zich op het station Hoorn, van waar sü zich per extra trein naar Medemblik begaven. Daar zjjn zij in het ontspannlngs- lokaal der Zuiderzeewerken ontvangen. Ir. L. Monhemius. ingenieur bij de Zuider zeewerken. heette de aanwezigen namens den dienst welkom, zijn voldoening uitsprekende over de talrijke opkomst. Spr. wilde een paar cijfers noemen omtrent den stand der bema ling van den Wierlngermeerpo’der- De pol der is gesloten op pijn. NAP. en de bema ling Is thans zoover gevorderd, dat het waterpeil bijna 2 m. N.A.P. is. De daling van het water bedraagt per etmaal 2 em. Ir. Th. W. Theunissen. hoofdingenleur Werkspoor, behandelde vervolgens de pomp- installaties der gemalen en meer speciaal, aan de hand van eenlge lichtbeelden, den vorm van pomp en waaier, waaromtrent uit voerige model proeven zijn genomen in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft. Ir. J. C. G. van Wijk JQgsprak vervolgens enkele electrotcchnische bijzonderheden van de in de machinehal van het gemaal „Lely” opgestelde draaistroommotoren. Nadat de directie der Zuiderzeewerken dank was gebracht, werd het gemaal „Lely” bezichtigd, en het gemaal ..De Leemans". Ten slotte werd per auto gereden naar het station Anna Paulowna, waar ir. Tegelberg aan de leiders van den tocht en aan de organisatoren, jhr. Ir. A. C. van Weiler en ir. L. N. H. Dufour, de erkentelijkheid der af- deelingen overgebracht. Verleden week zijn eenlge heeren, verte genwoordigers van alle kringen der maat schappij, te Amsterdam bijeen geweest, om de actie voor de verkrJgbaarsteHlng van versche broodjes aan de ontbijttafel nader te bespreken. Hieruit Is een „landelijk comité van actie” geboren, dat zich voorstelt deze actie nationaal te organlseeren. Handhaving van de arbeidstijden, stelde men als eiscb, als voorwaarde om tot een welslagende actie te kunnen komen. Men voelde algemeen, dat dit uitdrukkelijk op den voorgrond moest worden gesteld, dat dit ook met kracht moest worden gehand haafd, omdat anders een groote tegenstand zou bespreken. Men wilde de zaak aldus aan het Nederlandsche volk voorleggen: wie Is er tegen verkoop van versche broodjes vóór het ontbijt. Indien die tot geen enkele wijziging in de arbelds- en "rusttijden in bakkeryert behoeft te lelden? De 15-jarige J. D., zoon van het hoofd der Christelijke School te Hommerts, is Zater dagavond. toen hij op den straatweg Sneek— Lemmer fietste en een auto wilde passee- ren, door een anderen auto ^grepen en onmlddellijk gedood. Den bestuurder treft waarschijnlijk geen schuld. Het lijk is ter gerechtelijke schouwing naar Sneek ver voerd. Te Maastricht heeft de mijnwerker Vroegop den melkventer Severfjns in de medk.nrtchtlng zonder aanleiding met een mes in den hals gestoken. De dader is onmid dellijk gearresteerd. De melkventer is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Zaterdagmiddag is de ambtenaar voor sociale aangelegenheden te Deventer, de heer W. J. van 't 6ant,-btJ het verlaten van zijn bureau aangevallen door den werklooze J. W. D. Deze bracht den heer Van 't Sant In de boerderij van den heer Trlesen, te Meerlo trak Vrijdag een groote brand uit. Door da droogte stond het huis spoedig in lichte laaie en brandde tot den grond toe af; niets kon gered worden. De geheele Inboedel en 21 varkens kwamen in de vlam men cm. Verzekering dekt de schade. Cees Laseur herdacht Zaterdag den dag, waarop hjj 12 H Jaar geleden zijp tooneel- kunstenaarsloopbaan begon. En hartelijk heeft de volle zaal van den Amsterdamschen Stadsschouwburg hem reeds bij zijn eerste optreden In „Siegfried ais ..Siegfried' met applaus begroet en na elk bedrijf gold den zoo populalren en bekwamen Jongen tooneel- speler een extra en langdurige toejuiching. Tot de groote huldiging kwam aan het einde. Het tooneel vol bloemen en kransen en vol dames en heeren. Wethouder Ed. Polak bood namens het ge meentebestuur een krans aan. De heer Herman Roelvlnk sprak namens het huldlglngscomlté op geestig? wijze den Jubilaris toe. Spr. eindigde met den Jubilaris nog veel succes toe te wenschen en bood een krans en een .stoffelijk geschenk” aan. De heer Dirk Verbeek noemde Laseur een trouwen kameraad en een voortreffelijk too- neelspeler. Ook deze spreker bood een krans aan. waarna Johan de Meester Jr. een krans overhandigde in opdracht van Eduard Ver- kade. Een krans, die vergezeld ging van een brief. Voor de Rechtbank te Zutphen werd be handeld de aanranding van een veertienjarig meisje, op 17 Maart J l. te Epe. In den avond van dien dag werd de veer tienjarige Maria Plok aangesproken door een heer In een auto, die haar den weg vroeg naar een wasschery en verzocht, me hem mede te rijden. Het meisje voldeed aan deze ultnoo- dlglng, doch weldra bleek, dat de „heer” andere bedoelingen koesterde. In den wagen randde hij bet meisje aan, dat, toen de auto langzaam moest rijden wegens den slech ten toestand van den weg. kans zag, uit den wagen te springen. De bestuurder zette haar na, doch toen zijn slachtoffers in de richting van een vrouw vluchtte, gaf hy zijn achter volging op. De politie wist den aanrander op te sporen. Deze, die bleek te zijn de 26-jarige A. H. v. d. Velde, handelsrelziger te Rotter dam. werd in verzekerde bewaring gesteld en had zich thans voor de rechtbank te verantwoorden terzake van overtreding van art. 247 W. v. Strafr. De zaak werd met ge sloten deuren behandeld, waarna de eiscli luidde 6 maanden gevangenisstraf. Uitsjaraak over 14 dagen. Voortdurende daling van delde inkomen Het Vijfde deel van kard. Gasparri’s werk. De ..Tipografia Pollglotta Vatlcana" beeft thans het vijfde deel van het monumentale werk van den vroegeren kardlnaal-staatsse- cretarls P. Gasparrl over de bronnen van het canonieke recht gepubliceerd. In dit werk zijn alle decreten en beslis singen van de H. Congregatie van het Con sistorie van 12 November 1908 tot 25 April 1917 vervat Verder alle decreten van de H. Congrega tie der Sacramenten van 14 Maart 1909 tot 12 Januari 1917. Bovendien nog die van de H. Congregatie van het Concilie van 1573 tot 1760. In het geheel zijn hier 1648 documenten van den H. Stoel opgenomen. Onder de decreten bevinden zich er ook uit de Propaganda Fide, acten van de sy node van Lateranen In 1725, decreten van de H. Congregatie der Riten en „positlones" van bet concilie van Trente en de ^egesta Epicoporum”. Zaterdagmiddag, omstreeks half vijf, had op de ontginning van den heer dr. L. U. Reinders, gelegen te Burcht, ender de ge meente Hardenberg, een ernstig ongeval plaats, doordat een paard, dat gespannen was voor een wagen van genoemde ontgin ning, plotseling op hol sloeg. De berijder D. v. d. L. werd Van den wagen geslingerd en bekwam een dubeenbreuk, benevens een ern stige armbreuk. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis te Zwolle overgebracht Paard en wagen reden In de vaart. Het dier wist zich echter los te werken en den wal kant te bereiken, waarna het uit eigen be weging naar den stal terugkeerde. Van 19271928 op 19281929 stijgt het totaal der inkomens met f 97 millioen. Uit de gegevens van de statistiek der Rijksinkom sten- en vermogensbelasting worden vrij algemeen conclusies getrokken in zake den economischen toestand des lands,zoodat deze jaarlijks beschikbaar komende cijfers steeds grooter belangstelling genieten. De Maart-aflevering van het Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek geeft van eerstgenoemde statistiek wederom de voornaamste cijfers en wel thans over het belastingjaar 1928—1929, die in vergelijking worden gebracht met de cijfers over enkele voorafgaande jaren. Als gevolg van de malaise is het totale in komen van alle belastingplichtigen van 1921/ 1922 tot 1924/1925 gedaald met 531 millioen en van laatstgenoemd jaar tot 1928/1929, als gevolg van de verbetering in den algemeenen economischen toestand, gestegen met 268 millioen gulden, zoodat laatstgenoemd jaar nog 263 millioen lager is dan het hoogste jaar, n.L 1921/1922. De totaal-cijfers der belasting doen overeenkomstige dalingen en stijgingen zien. Het cijfer over 1928'1929 is evenwel ongeveer f 16.5 millioen lager dan over 1921/ 1928 als gevolg van de op 1 Mei 1928 in wer king getreden tariefsverlaging. In tegenstelling met het bedrag der inko mens en der belasting blijkt, dat ket aantal aangeslagenen over 1922/1923 hooger is dan over 1921/1922, waarna een daling is inge treden tot 1924/1925. Daarna stijgen de aan tallen weer tot 1928'1929, waardoor het aan tal over dit jaar dat over 1922'1923 met 55920 overtreft. Bij de vergelijking van het totaal der inko mens van jaar op jaar dient er rekening mee te worden gehouden, dat na de invoering van de wet op de dividend- en tantième-belasting op 1 Mei 1938 een aantal eigen zaken, ven nootschappen onder firma e.d. zijn omgezet in naamlooze vennootschappen, als gevolg waarvan sindsdien slechts dat gedeelte van dc gemaakte winst in de belasting valt, dat aan de naamlooze vennootschap onttrokken wordt. Slechts een klein deel van alle belasting plichtigen valt in de hoogere inkomens. Zoo maakt over 1928'1929 het aantal aange slagenen met inkomens van f 5.000 en meer slechts 5.48 pet. (1921 1922 6.58 pet.) uit van het totaal aantal aangeslagenen. De inkomens voor deze aangeslagenen bedragen 31.11 pet. (1921 /1932 35.30 pet.) van het totaal, terwijl aan belasting werd bijgedragen 68.43 Pct- (1921/1922 72.86 jyet.) van het totaal. De 94.52 pet. (1921/1922 03.42 pot.) der aangeslagenen met inkomens beneden f 5.000 hadden 68.89 pcL (1921/22 64.70 pct.) van het totaal-inkomen en droegen 31.57 pet. (I92I/-22 27.14 pet.) tot het totaal der belas ting bij. De 0.05 pet. (1921/*22 0.08 pet.) aan geslagenen voor inkomens van f 100.000 en hooger hadden'4.63 pet. (igaifaa 6.93) pet. van bet gezamenlijk inkomen en betaalden 23.05 pet. (igaifaa 23.99 pct.) van de totaal opbrengst der belasting. De voor deze be lasting geldende progressie blijkt uit deze cij fers duidelijk. i Het gemiddeld inkomen is van 1921/1922 af met uitzonderng van een kleine onderbre king van 1924/1925 op 1925,1926 en van 1927/1928 op 1928/1929 voortdurend ge daald, als gevolg waarvan het cijfer over 1928/ 1929 n0g 1 312 blijft beneden dat van 1921 22 Zaterdag Is te Leuven het eèrste congres der AUCAM, dat Is de Katholieke Unlversi- teltsbond voor steun aan missles, geopend. Na een korte receptie trokken de congres sisten naar de SL Pieterskerk. Het was een illustere stoet, met kardinaal van Roey, de Belgische bisschoppen, mgr. Heylen. mgr. Coopieters en mgr. Kerkhofs. mgr Lagae en mgr. Besson van Freiburg, aan het hoofd. Tal van andere geestelijke en burgerlijke autoriteiten, professoren en studenten van verschillende nationaliteiten waren aanwe zig In de St. Pieterskerk werd een pontificaal lof opgedragen door kardinaal van Roey. Mgr. Besson hield een preek over den nieu wen kruistocht. Hij wees daarin vooral pp de nieuwe methoden van missiewerk en de plichten, vooral van de hooger ontwikkelden. Na bet lof begon in het Paus Adrianus College de eerste congres-zittlng met het onderwerp: de eenheid der rassen. Prof. Malstn sprak over physieke eenheid, prof, pater Charles over Intellectueel* eenheid, de beer Vaes brak een lans voor internationale padvinderij als middel van toenadering der rassen. Er zijn 800 deelnemers aanwezig, van wie 160 vreemdelingen. met een scherp voorwerp ernstige verwon dingen toe aan gelaat en linkerbovenarm, tengevolge waarvan de aangevallene be wusteloos Ineenzakte. In zijn woning werd hij verbonden. Zijn toestand is niet levens gevaarlijk. Omtrent de aanleiding tot dezen aanslag vernemen wij, dat de heer Van t Sant reeds des morgens met LX een verschil van meening had gehad over het al dan niet uitbetalen van 1.50, waarop de werklooze recht meende te hebben, en waaromtrent da ambtenaar onderzoek had toegezegd. De belastlng-adminlstratie heeft toch weder de gelegenheid geopend om een drie, maand: kaart, we.ke n et ai Jopt op 3J 7 31 Mei of 30 Juni, te laten volgen door een voljaarskaart, zonder dat men over een of twee maanden dubbel belasting be hoeft te betalen. Wie dus b.v. thans, in de maand April, met een driemaandskaart rijdt en liever In op of even na 1 Mei op het belastingkantoor het vervolg een voljaarskaart heeft, die moet de driemaandskaart ter verwisseling voor een voljaarrkrart aanbieden. Hij moet dan over elf o ftien maanden bijbetalen, naar gelang de driemaandskaart loopt tot 31 Mei of 3J Juni. Bovengenoemde faciliteit is alleen te ver krijgen met een driemaandskaart geldend voor een in het opvolgend belastingjaar over- loopend driemaandstjjdvak. dus voor het tijdvak Maart, April, Mei of April, Mei, Juni. 1 Van 1927/1928 op 1928/1929 is het totaal der vermogens gestegen met 81 r millioen gulden. In de Maart-aflevering van het Maand schrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn gepubliceerd de uitkomsten der Vermogensbelasting, waarvoor steeds groote belangstelling bestaat. Het belasting jaar 1928'1929 is hierbij in vergelijking ge bracht piet 8e cijfers over de voorafgaande jaren. Uit een en ander blijkt, dat de stijging, welke ovir 1924/25 is gevolgd op de steeds dalende cijfers sinds 1920/21, zich wederom verder heeft voortgezet, waardoor het cijfer over 1928/1929 een vermeerdering t.a.v. in 1920/1921 aanwijst van 1395 millioen gulden- Betreffende het aantal aangeslagenen zij ver meld, dat |iet cijfer over 1931/1923 veel hooger is dan dat over X920 1921, dat daarna liet cijfer over 1922/1923 een daling doet zien, om vervolgens van jaar tot jaar te stij gen tot een cijfer over 1928/1929, dat 25.404 hooger is dan dat over 1920'1921. Vergelijkt men het aantal aangeslagenen in de verschillende vermogensgroepen, dan blijkt, dat dit van 1920/1921 tot 1923/1924 (het jaar met het laagste bedrag der ver mogens als gevolg der malaise) alleen voor de groep aangeslagenen met vermogens be neden f 50.000 is gestegen en voor de andere groepen is gedaald. Van 1923/1924 op van 1927/1928 op 1928/1939 Even over de grens bij ’s-Heerenberg is ta een boseb een auto gevonden, beladen met 28.000 eieren. Auto en lading waren eigendom van de firma F. te Lichtenvoorde, die ze naar Duis burg had vervoerd. In een onbewaakt oogen bllk zijn dieven er mee vandoor maar zij hebben hun tocht wegens gebrek moeten eindigen. Harten te waardig. P. D. Cox schrijft een mooie vergelijking van het huwelijk met „Thabor... ri?.... en aan Paaschmorgen!" Interessant is de beschouwing van P. Dr. A. Hulselmans over „Ons Christelijk Huwe lijks-Ideaal.” Een gevoelvoUe schets „’t Stemmetje” naar Jose fine Stegbauer Is een felle aanklacht te gen het dooden van het ongeboren, leven. Behalve nog enkele andere schetsen, wordt in een goed artikel de voeding van het Jon ge kind besproken. Zou dreigen te berokkenen. De voorgestelde eenvoudige oplossing luidt aldus, dat het bedrijf van de annuïteit telkens op zich neemt zooveel als het blijkt te kunnen dragen, zonder in tekorten te vervallen, en dat het geen mocht blijken boven zijn krachten te gaan, wordt gedragen door den Staat. Daarom woiflt in/het ontwerp voorgesteld DINSDAG 15 APRIL HUIZEN, 1875 M. 8.15—9.30 K.R.O. Gramofoonpl. 11.3012.00 K.R.O. Gods dienstig halfuurtje 12.00—12.15 K.R.O. Politieber. 12.151->5 K.R.O. Concert door K.R.O.-Tno 1.152.00 K.R.O. Gramofoonpl- 2-00—3.00 K.R.O. Vrou wenuurtje 3.003-30 Mevr. F. Steen- berghe-Éngenngh „De Internationale Unie van R. K. Vrouwenbonden en haar 8e congres te Rome in Mei 1930“ 4.00—5.00 N. C.R.V. Ziekenuurtje 5.006.00 K.R.O. Debutantenuurtje. Jkvr. Nora von Motz, piano. Lea Zweers, sopraan 6.016.15 K.R.O. S. Hooy De oelenstof voor de internationale gymnastiekwedstrijden der UIOCEP Juli a.s. te Antwexpen" 6.15— 6.45 K.R.Q. Gramofoonpl. 6.457.15 K.R.O. J. A. Rosier „Van Ouders ea Kinderen” 7.157.45 K.R.O. WelEerw. Zeergel. Heer Dr. R. Post „De invoering van het Katholicisme in het tegenwoordig Nederland" 7.453.oo K.R.O. Politieber. 8.019.30 K.R.O. Lijdensovcrweging. Mannen- ën Knapenkoor o.l.v. Jos. H. Pickers 9.30g^s K.R.O. Nieuwsber. - 9.3511.00 K.R.O. Kamermuziek. Het K.R. O. -Kwartet, (piano, viool, alt en cello). Na afloop Gramofoonmuziek 12.00 Tijdsein en sluiting. HILVERSUM. 298 M. Na 6 uur t 1071 M. 10.0010.15 Morgenwijding 12.002.00 Concert door A.V.K.O.-Kwintet 2.003.00 Gramofoonpl. 4.005.00 Solistenconcert. Ans Bierman, zang, A. M. Horsman, piano 5.306.00 Concert uit Café „Moderne" te A’dam 6.00 Tijdsein. Daarna Vervolg concert 6.30 Vaz Dias Koersen 6.45 Concert door de Stafmuziek van het 5e Regn Infanterie, Amersfoort 8.01 Aansl. van de Groote Doelenzaal te Rotterdam. Concert door het „Orchestre Symphonique" van Parijs o.Lv. Pierre Monteux. Daarna Persber. en Gramo foonpl. 12.00 Sluiting. DAVENTRY, 1554 M. 9.35 Morgen wijding 9.50 Nietfwsber. 10.05 Lezing 10.20 Televisie-uitz. u.ao Balladen concert (alt, tenor) 11.50 Concert-orgel- bespeling 12.201.20 Lichte orkest muziek i.ao Fultograph-uitzending I. 25 Gramofoonmuziek 3.20 Orkest- concert 3.35 Gramofoon 3.50 Orkest en orgelconcert 4.35 Kinderuurtje 5.20 Voorlezing 5.35 Nieuwsber. 6.00 Suites van Bach, voor cello 6.20 Lezing 6.45 Pianoconcert 7.05 Lezing door Philips Snowden 7.30 Entr acte 7-35 Symphonieconcert .8e Symphonic van Mahler, in de Queens Hall. Londen. National Orkest en koor en solisten, o. 1. v. Sir Henry Wood 9.35 Koersen 9.45 Lezing 10.05 Dansmuziek, tot 11.00. PARIJS, „RADIO-PARIS”, 1725 M. II. 501.20 Gramofoonpl. 3.05 Orkest- concert en sob 7.20 „Die veriteufte Braut". Opera van Smetana. LANGENBERG, 473 M. 6.20^7.20 Gramofoonmuz. 9.3511.15 Gramofoon pl. 11.30 Gramofoonpl. 12.251-5° Orkestconcert 4.505.50 Orkestconcert 7.20 Orkestconcert 8.20 Prozess Sokrates". Hoorspel in 4 bedr. van Hans Kyser. BRUSSEL, 508,5 M. 4.20 Tno- concert 5.50 Gramofoonpl. 7.35 Gramofoonpl. 7.50 Sympnonie-concert 7.35 Goifl. 238,2 M. Concert georgani seerd door de SAROV. KALUNDBORG, 1153 NL 11.20— 1.20 Orkestconcert 2.204.20 Orkest concert en deciamatie 7.207.55 Orkest concert 7.558.10 Liederen-voordracht door Fred. Otto 8.109.00 Orkest concert en voordracht 9.20—9.45 Cello- Tecital door Rud. Dietzmann 9.4510.20 Orkestconcert 10.2011.20 Dansmuziek. ZEESEN, 1635 M. 6.1511.20 Le zingen ii.ao12.15 Gramofoonpl. 12.1512.50 Berichten 1.20—2.20 Gra mofoonpl. 2.203.50 Lezingen 3.50— 4.50 Concert 4.507.20 Lezingen 7.20 Orkestconcert 8.00 Piano-reatal 8.20 Orkestconcert 9.50 Lezing en berichten. 297 206-TarwW Jan KI satan xlch rustig hield en kalm In 1 midden ■at. voerde Jokko rare kunsten uit. tn t snel draaiende rad. De vele toeschouwen er om heen. Juichten Jokko lulde toe. „Hoe houdt hfl het uit”, set KatrtJn. J100 wordt het dier niet moe.” Ï97. Tretn, Plero, Duim vlogen te gelijk, kregen alle drie een beurt. „Jenga, dat Is me ook 'n val”, riep Trijn. .Is mijn rokje niet gescheurd?" Plero hield rich vaat aan TriJr.tje’s been. En gleed toen met hear mee. „Houd Jé goed. Jokko”, zei ouae Jan. we zijn nog met ons twee.''

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 7