8 pCt. 1 Hyp. 15-jarige Obligatielening „St. VINCENTIUS-STIFT” GROOT f 830.000- Sport en Wedstrijden R. K. ZIEKENVERPLEGING NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V Bijkantoor ALKMAAR, Pinlerutrant 20, Tel. 225—220 HOORN, Nienwsfraat 4, TeL 77 PURMEREND, Koemarkt, TeL 75 KNVB J—t) DAMMEN BILJARTEN De eerste klassekampioenschappen HONKBAL Promotie bij keur* LANDAU IN DER PFALZ .(BEIEREN) De wedstrijd Go AheadVelocitas 1000.en 500.aan Toonder) Ajax-Blauw Wit 00 KOERS VAN UITGIFTE 100 pCL d.d. 9 April 1930 Coupons en lossingen betaalbaar te Amsterdam en ’s-Hertogenbosch. zonder aftrek van kosten en huidige of toekomstige Dultsche of Beiersche betastingen. n tt) LENTJES DROSSAERTS De vierde ronde om het kampioen* schap van Nederland Rugby, of wat men vroeger „voetbal” noemde Interacademiale Sportwedstrijden Ondergeteekenden berichten, dat de ïrschrijving op bovenstaande leening op Het Ned. Elftal voor den wedstrijd tegen België op 4 Mei a.^, ongewijzigd WOENSDAG 16 APRIL 1930 van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur op voorwaarden van het prospectus d.c». 9 April 1930 is opengesteld bij de navolgende kantoren NEDERLANDSCHE LANDBOUWBANK N.V. te AMSTERDAM. Keizersgracht 507/511 LENTJES DROSSAERTS te ’s-HERTOGENBOSCH. Verder worden inschrij'vingen aangenomen bij De officleele noteering ter beurze van Amsterdam zal worden aangevraagd. Exemplaren van het prospectus en ihschrijvingsbiljetten zijn bij de Inschrijvingskantoren verkrijgbaar. AMSTERDAM NEDERLANDSCHE LANDBOUWBAMK H.Ï. (verdeeld in stukken van met coupons per 15 April en 15 October. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND voor- Cremers Groningen) 54 73 Ajax en Blauw-Wlt deelen de panten. •4 Go Ahead en Velocitas ook! 0—3 O4 Afdeeling V Aiaeenng v Groningen: Be QuickAlcides 7—o t) Onder protest van D.E.C. 8.48 ii 3e klasse J. A. B. De gedetailleerde uitslagen luiden: 6i 4—t BESLISSING IN HET ZUIDEN Dommering vestigt een nleaw record ieder 1 De uitslagen 1 overwinning Biljart luiden Vriendschappel k Nederlandsehen DE te- 'Rechtspersoon „Vinsentius-Verein, Landau e.V.”) Een strijd van gemiste kansen Stadion. BAKKER M 33 38 38 400 308 366 400 1*jM 16.4» 2 1 1 1 0 3» 3» 0 1 1 1 2 36 36 HortusZ.R.C. D.W.V.Rapiditas Prom. 3e klasse D.C.L.Hillinen o—7 XX 3 4 3 3 3 Wlemers Theeboom Wlemers De Leeuw Cremers Tjoa TJoa (Den Haag) Theeboom (R’dam) 400 145 400 92 Pnt. 400 180 400 126 400 347 400 350 400 139 400 362 400 192 40 316 14 14 30 29 30 30 Brt. 19 19 27 27 23 23 7 7 35 34 20 20 21 20 28 28 210 33 150 54 H.8. 139 50 101 54 64 34 47 84 24 84 32 105 30 64 61 Geen. 31.05 9.47 28.57 1035 1431 1234 57.14 13.14 11.42 10.64 13.33 4.55 30 1335 1438 1138 Crmer Theeboom 3. 3. 4. 6. 6. 7. 8. Theeboom De Leeuw De Leeuw v. Vliet Gehrels Crmer 330 400 400 130 400 327 6 6 4 4 3 3 3 1 341 400 400 356 400 316 3766 3647 2434 3158 3138 3063 2070 1840 166 184 148 206 184 211 318 194 10.U 1L11 11.78 13.78 13.78 1136 Rugby heeft in ons land nog niet die ver breiding kunnen vinden, welke deze man nelijke sport verdient. In Engeland daaren tegen vanwaar dit spel stamt zooveel te meer en speciaal de studeerende jeugd werpt er zich met enthousiasme op. Een goed bewijs leverde de laatste Oxford versus Cambridge match op. welke door 4x000 toeschouwers werd bezocht, terwijl de voet- Van Vliet Gehrels Dommering Gehrels Dommering De Leeuw Dtxnmering Crmer Gehrels Theeboom Van Vliet Wlemers 09 29 20 635 17.47 8.72 19.04 9,60 Gehrels Tjoa Dommering Van Vliet Tjoa De Leeuw 400 285 81 66 310 101 160 69 86 60 S3 84 17X3 14.38 1*50 10X3 11J8 9.77 Go Ahead Velocitas Ajax Willem II Blauw-Wlt Dommering Wlemers Wterne ni Tjoa 4—5 1—3 van De 14 April f! 4—a 1—6 4— 0 5— t 4— 0 5— 1’ ax 6I x—4 4— 4 3— 3 5— a 1—3 4— 1 a—3 3—1 0—3 1—3 a-i t) Q40Ï I. Dommering Wteemers V. Vliet Gehrels Jjoa Cremer De Leeuw Theeboom Promotie 3 e klasse SpartaanO.V.V.O. Holland—T.O.G. PROMOTIE-COMPETITIES 4n AFDEELINGEN Halle Onverwacht verandert de bal v_ en verdwijnt in den benedenhoek G.-oningsche net (aa). Hoewel zich voor beide partijen nog eemge goede kansen voordoen, weet niemand hier- van te Ptoriteeren, zoodat de sund geen wijziging meer ondergaat. Vrijdagmiddag Vonden op het Ajaxveld in de Meer twee ontmoetingen plaats tusschen de studenten. U. S. A. (Amsterdam) speelde tegen Rot terdam en ondanks een overwicht in het veld verloren de Amsterdamsche studenten met 20. Op het andere veld speelde U. S. R. (Utrecht) tegen D. S. B. (Delft) en nadat de rust met 00 was ingegaan waren de Utrech tenaren in de tweede helft vee! sterker en het einde kwam met een voor Utrecht. De leenlng is gedekt door een eerste hypothecaire inschrijving op goudbasis op onroerende eigendommen van de „Vlnrentlus-Vereln. Landau e V.” met een ge taxeerde waarde van f 2.756 000De hypotheek Is Ingeschreven ten name van de Maatschappij voor Trast- en Administratiezaken N.V. te Amsterdam, welke als vertegenwoordigster der obligatiehouders optreedt. UITGIFTE «cae Amsterdam: AiaxBlauw Wit Deventer: Go Ahead—Velocitas PROMOTIE-DEGRADATIE Afdeel ing I Haarlem: Haarlem—D.E.C. EERSTE KLASSE Afdeeling IV Venlo: WilhelminaRoermond De R. K. Voetbalclub Alwais Forward van Hoorn speelde Zondag een vlrendschappelU- ken wedstrijd teg enWest-Frisia II Enkhuizen, op het West-F: isiaterrein. Hoornsche club heeft een zeer welkome ver sterking ontvangen door de weder toetre ding als lid van de Hollandlaspeler Friezen. Van den voet van dezen speler kwamen dan ook de drie doelpunten van Forward. West-Frisia had voor deze gelegenheid ook de gelederen versterkt door In de achter hoede op te nemen de back van het eerste elftal De Kroon. Een interessante wedstrijd werd te zien gegeven. De belde clubs ble ken in deze opstelling aan elkaar gewaagd. Zooals we reeds opmerkten, was de For- ward-voorhoede geducht versterkt door den mldvoor Friezen. Te bemeken was, dat de meeste Forward-spelers hieraan nog niet gewend waren. Bij deze opstelling van For ward kon succes niet uitblijven, doch dan zullen de mlddenspelers en de zijlinies iets meer moeten opbrengen naar dezen voor voorspeler; deze zorgt dan wel, indien de bewaking door de tegenpart wat streng is, dat de vleugelspelers aan het werk worden No. 14 4 14 April gezet. Westfrisia heeft <oor de rust het wlndvoordeel. Het spel wordt na eenlg over en weer spelen, ge ruimen tijd gespeeld op de Forward-helft. Steeds goed gevoed door de achterhoede van de mlddendlniee en den vrij sterken wind wordt het doel der gasten meermalen belaagd. Hefc achtertrio. Licht hart. van der Oradit ën keeper de Jong, weren zich geducht. Bij een dezer aanvallen glipt de bal door de handen van de Jong en Neemt Westfrisia de leiding. Forward zet zich ietwat enthousiaster op het spel en verplaatst menigmaal de handen naar hun kant. Enkele aardige schermutselingen krij gen we te aanschouwen tusschen Freeken en de Westfrisla-verdedlglng. Freeken brengt d enstand tenslotte gelijk. De rust heeft blijkbaar de Hoornsche spelers goed gedaan. Het spel is eenlge minuten aan den gang of Freeken ziet uit een moolen voorzet met een knappen kopbal de leiding aan zijn club te geven. De Forward-menschen gaan in-, zien dat het schot bij hun mldvoor moet zijn. Een goed opgezette aanval wordt weder goed naar het midden gespeeld en Freezen riït thans de Westfrisla-verdedlging te passeeren en maakt er 31 van. Het spel verliest niets van zijn aantrekkelijkheid. Geducht weren zich de Westfrlslanen. Blijkbaar wordt ge voeld dat alleen de aanval kan helpen. Het spel gaat nu weder naar het Forward-doel. BU een der aanvallen verlaat de Jong zijn doel om de situatie te redden; dat wordt noodlottig. Na handig gepasseerd te zijn door Jelles van Westfrisia. doelpunt deze speler. De stand is 32 voor de bezoekers. Nog wor den van beide zijden alle zeilen bijgezet. Een hard schot bezorgt de Forward-speler Dlrk- sen een zware bloedneus, zoodat deze het veld moest verlaten. Hoewel het aan kansen niet ontbreekt, slaagt geen der partijen er in verandering te brengen In den stand. Het was voor Forward een mooie wedstrijd waar zeker veel uit viel te leeren. Scheids rechter was Van der Zei van Westfrisia die zeer onpartijdig leidde. Hoe ging het vroeger? In Scone (Cornwall) werd eehs per jaar gestreden tusschen getrouwden en onge- trouwden en op de markt werd de bal opge gooid. Men speelde dan wat wij tegenwoordig „rugbv" zouden noemen, doch wat men toentertijd „fute’’- of „foot-ball” noemde. (Ook wel „campball”). Het 'geheel bood een woesten aanblik, want aan beide zijden stonden een dertigtal medespelenden. Men rende elkaar na over heggen en door slooten, en al vechtend en rollend ging het straat in, straat uit en het spel verplaatste zich van den eenen naar den anderen kant van het dorp. Voor den aanvang van de match hadden de bewoners voorzichtigheidshalve hun rui ten van blinden voorzien. Gisteren werd te Amsterdam de vierde ronde gespeeld om het kampioenschap van Nederland dammen. De uitslagen zijn als volgt, waarbij eerst- genoeeden steeds met wit hebben gespeeld; Damme -emise met Rustenburg; De Schaap ’'erlfest van Van Dartelen; Sluiter wint van Jacobs; Ris verliest van Meuteakamp; Vos wint van Keiler. thrns als volg;: Vos Kel- Afdeel ing II Vlaardingen: Fortuna—V.U.C. Afdeeling III Enschede: Ensch. Boys—P.E.C. DEN HAAG, 11 April Heden werden de wedstrijden om het eelEte klassekampioen- schap biljarten, welke georganiseerd worden door de Haagsche Biljartclub en gehouden worden in een der zalen van den Dierentuin alhier, voortgezet met de partijen v. Vliet— Cremers en TjoaTheeboom. Van Vliet begint met een goede 45, Cre mers maakt 7. Beide spelers voeren den stand langzaam op met kleine series, na 15 beurten noteert Van Vliet 188 en Cremers 170. Dan komt de Hagenaar er uitstekend in. Mooie rappels, massé's en piqué’s wisselen elkaar af, bij 94 krijgt Van Vliet een moei lijken bandstoot, dien hij goed oplost. Even later gaat onder groot enthousiasme de 100 op. De serie strandt ten slotte bij 105 op een onspeelbal. Na nog eenlge goede beurten maakt hij de party in 21 beurten uit, Cre mers liet hij op 192 staan. Bij Tjoa (Den Haag) en Theeboom (Rot- De stand 14 tarns als volg;: Vos Kei ler 6, Meutenkamp en Slui.e* leder 5; Ris, Dammers. Van Dartelen tej»r 4: Rusten burg 3; De Schaap 2; Jacobs en Van Been 1 pur.t. Afdeeling IV Tilburg: T.A.C.De Valk Afdeeling V Winschoten: W.V.V.—H.S.C. AFDEELING II ae klasse Xerxes—V.O.C. NeptunusUnitas AMSTERDAM. 13 April. Wederom een vol muziek ditmaal van de gemeente tram. volle trams, vele auto's, opkoopers. Ruim 30.000 toeschouwers moedigden van middag hun favorieten aan en zagen de par tijen de punten deelen en geen doelpun ten maken. Een punt heeft Ajax wel kunnen scoren, maar Mutters ontdekte een buitenspelgeval en ondanks protest van Rood-Wlt. zelfs van Kol kwam er bU te pas. was Mutters onver biddelijk en zoo bleef de stand den geheelen wedstrijd blank. Kansen om te doepunten, die hebben beide ploegen zeer vele gehad. Maar het schieten was erbarmeiyk slecht, vooral aok het Rood witte aanvalsqulntet verknoeide door naast- of overtrappen kans op kans. Zeer veel ge- vaariyko schoten behoefde -dé Blauw-Wlt- keeper dan ook niet te houden, Schindeler mag van geluk spreken dat de Ajax-voor- hoede zoo slecht op schot was. Voor de pauze was het Blauw-Wlt dat ver raste door zijn werkelijk niet onverdienste- lyk spel. Verscheidene maten brachten Smit, die dezen keer al zeer enthousiast speelde, en Gerrltse fraai op. doch van Kol en Die penbeek speelde een safe verdedigende party en zoodoende was er geen doorkomen aan. Na de pauze zat de Ajaxmiddenllnle er beter op en steunde daardoor uitstekend haar vleu gels. Nu was het de Boer, Blauw-Wit's spil en vooral ook Lietzen, die opvielen door hun fraai vberdedigend backspeL O.l. werd te veel op den vleugel SmitGerrltse gespeeld, waar door Hombörgh te weinig te doen kreeg. Over den wedstrijd het volgende: Blauw- Wlt is het eerst in den aanval en Homborg ziet kans een fraai schot op de Ajaxveste, De Technische Commissie van den K. N. V. B. heeft Zaterdag het onderstaande elftal samengesteld voor den wedstryd tegen Bel gië op 4 Mei as. Van der Meulen, doel; Denis, (aanv.) en v. Kol. achter; Kools. v. d. Wildt en Breitner, midden; Landaal. Tap, De Kreek, v. d. Broek en v. d. Heyden, voor. Als reserve werden aangewezen: Jan de Boer (Ajax), J. de Bruin (Hermes D. V. S.). Scheffers (Hennes D. V. S.), Van Resteren (H. B. 8.) Het Nederlandsche elftal zal op 30 April een oefenwedstrijd tegen het B-elftal spe len, terwijl het B-elftal op 4 Mei tegen het Belgisch B-elftal een wedstryd te Gent zal spelen. Het B-elftal werd als volgt samengesteld: Halle (Go Ahead), doel; Vernietten (H. B. 8.) en v. Loon (Willem II) a.; Entjes (Heracles), J. Halle (Go Ahead) en Schlos ser (Heracles), m.; Gerrltse (BI. wit), Kluin (A.G.O.V.V.), v. Reenen (Ajax), Tinsel (Golto) en Mulders (Ajax), voor. Tot reserves werden aangewezen: v. d Meer (V. U. C.), Wanders (Wageningen), Schermekes (Go Ahead), Ruisch (D. E. C.) De verrassende uitslag voor de kampioens- eompetltie is wel het geiyk spel dat Veloci tas in Deventer n.b. heeft kunnen bevechten tegen Go Ahead. Na de 80 nederlaag tegen Ajax in Amsterdam hebben de Groningers zich wel schitterend hersteld immers daarna won Groen-Wit van Blauw-Wlt, moest Wil lem II zich met een geiyk spel in Groningen tevreden stellen en gisteren kon Go Ahead het niet verder bol werken tdan een 22 ge lijk spel. Voorwaar een pracht resultaat voor de Groningers en we beginnen zoo langza merhand te gelooven, dat die 8O neder laag misschien wel een vergissing is geweest Door dit geiyke spel is de spanning er In ge bleven. immers Ajax kon het ook niet verder brengen dan een gelyk spel tegen Blauw wit en blijft daardoor twee punten achter op de Oosteiyke kampioenen. De wedstrijden op Tweeden Paasclidag. Blauw-Wlt—Willem II en Go Ahead—Ajax zullen ons een stapje dichter brengen om definitief tot inzicht te komen, wie als se rieuze candidaten voor het kampioenschap in aanmerking kunnen komen. De stand in de kampioenscompetitie luidt: 1 2 1 1 1 Na afloop reikte de heer Sanders aan Dommering de luunpioensxnedalUe uit. Alte spelers waren vol lof over de goede orga nisatie en bet zeer fraaie materiaal De Leeuw en Cremer hebb enthans voor den tweeden keer in het le klaase kam* pioensohap beneden de 10 moyenne gespeeld, waardoor zy naar de 2e klasse degradeeren. te lossen, dat door de Boer wordt weggewerkt -Keurig samenspelend gaan Gerrltse en Smit er telkenmale van door, doch zy vinden in van Kol en Schetters sterke tegenstanders. Schindeler is by Rood-Wit's eersten aanval onzeker en hy kan slechts redden door cor ner te trappen. Van Reenen is er door, doch door treuzelen gaat de kans verloren. Als Dorenbosch naast heeft geschoten, gaat de Ajaxaanval er fraai copibineerend van door, keeper Schindeler houdt een effectvol schot goed. Na een kwartier een zeer snelle aanval van Blauw Wit. Dorenbosch kopt naar Hombörg. een ren. een lage voorzet en Doren- bcsch. in vrye positie staande, schiet Juist in de Boer's handen. Ajax krijgt een kans om de score te openen als Schindeler er eens jam- meriyk naast grypt. Ten Have plaatst het leder hoog voor het doel, doch Blauw Wit- beenen weten erger te voorkomen en beletteen een doorboring van het verlaten doel. Het spel golft op en neer, als kykspel is het voor de toeschouwers heel aardig. Van Kol ca. moet all? zeilen byzetten om zich den geest- driftigen rechterveugel van Blauw Wit van het lyf <e houden. Van overwicht van een der partyen is geen sprake. Ajax is misschien iets gevaariyker voor doel, doch he tschleten is slecht en Schindeler wordt niet gepa seerd. We zien van Reenen, Volkers en van Reenen In gun stige positie staande, hoog over trappen. Even voor rust een schitterende ren van Hom burg, een zuivere voorzet volgt, Dorenbosch staat op zijn paats en kopt het leder over den uitloopenden de Boer in doe. doch wonder boven wonder stuit de ba tegen de paal en mag Ajax van geluk spreken. Nog is de kans dan niet verkeken, de bal springt in het veld terug; Ferwerda lost een keihard schot, doch de Boer heeft zich hersteld en houdt val lende. van de Zaterdag gespeelde kampioenschapswedstryden le klasse Groot als volgt: Zondag wenden <fe wedstrijden juuLgjirt De laatste uitslagen zyn: Bij gelijk spel komt het bezoekende elftal in de volgende ronde. f) Gestaakt. ft) H.R.C niet opgekomen. terdam) op de andere tafel, ging het niet zoo vlot.Belden maken na verschillende klei ne beurten een serie van in de 60; zy spe ten echter zwaar. Theeboom miste alle zelf vertrouwen en laat dikwijls de meest gemak- kelljke ballen liggen. Na 19 beurten staat Theeboom op 205 en de Hagenaar op 376. Na een paar nullen van den Rotterdammer maakt Tjoa 28 en 37 en heeft dan ruim 130 punten voorsprong. Theeboom haalt nog even op met een serie van 40 en even later no teert hy 18, maar Tjoa laat er onmlddellljk 17 op volgen en staat dan op 377. Ten slotte wint de Hagenaar met 84 punten sprong. De cijfers van deze twee partijen luiden: Van Vliet (Den Haag) 40 192 Op het V. V. V.-terrein te Venlo vond de beslissingswedstrijd plaats om uit te maken wie promotle-degradatiewedstrijden moet spe len. Wilhelmina en Roermond. Na spannen den wedstrijd was Wilhelmina de gelukkige en won met 10, zoodat Roermond met Bleyerheld. T. A. C., de Valk zal moeten ut- vechten. wie in de eerste klasse zal spelen. T. A. C. verloor haar eersten wedstrijd voor deze zware competitie met 30 van de Valk, die wy een goede kans geven om het volgend helzoen in de eerste klasse uit te komen. De stand voor deze De Valk T. A. C. Bleyerheide Roermond In de party tusschen Dommering en De Leeuw werd een nieuw Nederlandsch record gevestigd over 100 punten (5714) door de serie van 210 caramboles. De Leeuw maakte 21 van acquit. Domme ring komt aan stoot en heeft den bal spoe dig in het middenvak; haarfyn wordt de bal geraakt, de rappels zyn zoo schitterend op maat, dat de bal steeds goed biyft. By 75 een klein gelukje, de bal is mis, maar klotst er juist nog op. doch op 119 wordt de serie door *n „gemakkelUk" balle tje onderbroken. Dan volgen een paar klei ne series. De stand na 4 beurten is:Dommering 186 en De Leeuw 34. By de vyfde beul, maakt De Leeuw 34. Dommering krijgt den bal in moeilijke positie. Het spel is fel als in de eerste beurt, haast nog zuiverder. De eerste 184 zyn spoe dig gemaakt. Rustig verder spelende 180, 190, dan onder daverend, oorverdoovend applaus wordt het 200. Nog 14 punten heeft hy te maken om de party in vijf beurten te be ëindigen. By de 200 caramboles krijgt hij een be- trekkelUk moeliyken treksloot. Het publiek is muisstil Iedereen leeft in de hoop, dat hy de party zal kunnen uit maken, maar de treksloot is ver mis. Nog twee beurten heeft hy noodlg om de resteerende vier punten te maken. De kampioenswedstrijd Go AheadVelo citas. welke naar schatting door ongeveer 10.000 personen werd bijgewoond stond nier op een hoog peil, wat het spel betreft. Het tempo was te langzaam en aan com binatie en techniek ontbrak veel. Go Ahead kon geen enkele maal haar gewone spel ontplooien, door het torsche ingrijpen van de Noordelijke verdediging. Bovendien wa ren de Deventenaren kort vooF de rust ge handicapt omdat de tnidvoor J. de Kreek, wegens zijn oude blessure vervangen moest worden doot Prins, die op de rechtsachter- plaats kwam te staan, terwijl Broekman tnidvoor ging spelen, wat een danige ver zwakking bleef. Dat Go Ahead ver beneden haar kunnen speelde, kwam Velocitas ten goede. Te ruim twee uur laat scheidsrechter Israèls beginnen en dadelijk blijkt het. dat de thuisclub handen vol werk krijgt. Ongeveer tien minuten is Velocitas dan in de meerderheid. Na zes minuten spelen, dacht men van der Velde te zien doelpunten, maar Halte redt meesterlijk. Het eerste goede schot van de zijde der thuisclub werd gelost dooi Th. de Kreek maar Roosema kan den bal ovex de lat wippen. Even later krijgt Bnileman een mooie kans voor open doel, maar het schot gaat naast. Hoewel de gasten in het veld met minder zijn, dan de Deven- tenaiwn hebben de laatsten toch het eerst succes, wanneer Stenfert taag voorzet en J. de Kreek ineens inzet (x—o). Weer valt de thuisclub aan en ook ditmaal heeft J. de Kreek den bal op fraaie wijze vrijgemaakt, doch de xheidsrechter fluit voor buitenspel. Wanneer er 36 minuten gespeeld zijn, gaat Meulema er met den bal vandoor, komt voor open doel, geeft het ieder over aan Franssen. die onder den uitval van Halte door in het net plaatst (1x)- Direct daarna verschalkt Bonsema de Go Aheadverdediging: wanneer iedereen denkt, dat hij zaï schieten, geeft hij plotseling over aan Franssen die Halle het nakijken geeft tia). Dan valt J. de Kreek uit en kort daarna komt de int. In de tweede helft is Go Ahead in de meerderheid, doch verder dan de Wolf Sr. en Witlox brengen de rood-gelen het met. Bij een Hoekschop door Stenvert genomen, belandt de bal hoog voor den doelmond. waarna bet leder t^veemaal ix> de achting van het doe wordt geschoten, doch telkens is er een been dat het wegwerkt. Het zelfde spelletje herhaalt ach «enigen tijd later. Het bestuur van den T~ - Honkbalbond besloot In zyn laatste vergade ring de eerste negentallen van de vereenl- gingen Togo, WGA en AGHC by keuse ta de eerste klasse In te deelen. 5 84 4 7—12 3 8—3 3 54 1 3—7 Na de pauze. Enthousiast vallen de belde ploegen weer aan. soms lykt het al te geestdriftig te wor den en Mutters moet nog al wat vrye trap pen ultdeelen. Del en loopt een beenblessure op en moet het veld verlaten, waarvoor een invaller verschynt. Ajax Is iets in de minderheid. Veel kansen worden hen geboden doch het is vaak hope loos om te zien hoe de meest gemakkelijke kansen door slecht schieten worden ver knoeid. Een off-slde goal wordt door Mutters ongeldig verklaard. De Boer en Leltzen zwoe gen om zich de aanstormende Rood Witten van het lyf te houden. Het lukt, en met blan ken stand wordt het einde door Mutters, die correct geleld heeft, aangekondigd. Het einde? De match eindigde eerst zoodra de on- getrouwden den bal driemaal in een daar voor in den naburigen polder gegraven putje hadden gedeponeerd, of de getrouwden het lederen voorwerp driemaal in den aan de andere zijde van het dorp loopende rivier hadden ondergedompeld De inzet was bijvoorbeeld dat de verlie zende partij de winnaars in de dorpsherberg moest tracteeren op een stuk schaapsbout en een glas wijn I Ja, merkwaardige spelen hield men er vroeger op na. balwedstrijd tusschen deze universiteiten 700 toeschouwers trok Rugby is een spel bij uitnemendheid. Het eischt kracht, vlugheid en bovenal zelf- beheersching van den beoefenaar en in Engeland heeft iedere stad, ieder dorp, hoe klein ook, ’n rugbyclub en de meest typische matches kan men aanschouwen. Dan gaat het tusschen de mijnwerkers, dan weer tusschen de schoenmaken- en kleer- makeragezellen, of tusschen de gehuwden en vrijgezellen van een dorp 1 Thans is alles meer geciviliseerd en zou een goed georganiseerde dorpspolitie spoedig een einde maken aan een exces. Vroeger was dat anders en kwamen de bewoners van Engelsche of Schotsche dorpen voor de gekste dingen te staan. '.-HERTOGENBOSCH Een kwartier is ongeveer verstreken als Halle naar den vrijstaanden de Vries plaatst. Deze rent snel langs de lijn en zet voor, waar Halle opnieuw gereed staat om te schieten. Onverwacht verandert de bal van richting van het OM HET KAMPIOENSCHAMVAN NEDERLAND In afdeeling 1 speelde Haarlem thuis gen D. E. O. en won met 10. D. E. C. heeft geprotesteerd tegen het niet toekennen van een strafschop, wegens een handsgeval; deze werd na afloop van den wedstryd genomen en In een doelpunt omgezet. De protestcom missie zal dit geval nader moeten onder onderzoeken. WEST-FRIEZEN II—ALW. FORWARD I HOORN VOETBALBEKER 3e ronde B.V.V.—H.F.C. Kerkrade—S.V.V. Hoensbroe kMiranda PicusTheole d G-V-A.V.Schinkelhaven VitesseSparta S. S.C.Stadskanaal DonarRob. er Vel. B.E.C.Kinheim Middel burgZeek ndia VeendamLrgtersbleek H.B.S.—R.F.C. T. E.C.— R.C.A. B.F.C.—N.A.C. W.F.C.—D.S.V. P-S-V.Overmaas AchiliesGolto O.D.S.Zee burgia Noad—D.F.C. *t GooiE.D.O. Staatsmijn EmmaN.E.C. ExcelsiorKennemers BaroniePalemrg A.S.C.Longa EendrachtS.C.H. EindhovenEnschede Dongenfuliana SchoonhovenH.R.C. A.D.O.Wageningen Quick (N.)Steeds Hooger FrisiaDoto Swift—Z.V.V. O5.V.-D.H.S. D.O.S.—E.V.C. Tubantia—U.V.V. competitie luidt: 1 1 2 3—0 1 1 0—3 Gesloten m. goedkeuring v. Z D. H. den Bisschop van Speyer, d.d. Z1 Maart 1930

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 8