ONS BLAD OP SINT-WILLEBRORDS ZETEL MGR. JOHANNES HENDERICUS GERARDUS JANSEN 1 A DIT NUMMFR BESTAAT UIT DRIE BLADEN VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. «8 f 3000 f 50 t 40 T f AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET OHGEVAL MAANDAG 14 APRIL 1930 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD Heilig Hart-kerk aldaar. Jansen i De indruk is iep - Kroniek 2. 739—755, 3. f Hoe een nieuwe Bisschap gekozen 1 wordt gelegen oord; de wereld heeft geen tijd meer voor materieele afgoden op wan kele voetstukken. 1 Is juist de .beschaving”, welke ons bil verlies van een duim ol wlisvincer 19. 30 loetnde metropolltaan lange ja- m was, het bericht blij werd 5. 6. 7- 8. 9. 10. 11. 12 IX 14. 15. 18. 17. IX 1010. Adelbddus 1008 of 1010—1027. H. Bernulphus 1027—1054. Het heeft Z. H. den Paus behaagd tot Bisschop, tot Aartsbisschop van Utrecht te benoemen den Hoogeerwaarden Heer Mgr. Johannes Hendericus Gerardus Jansen, Kanunnik van het Hoogwaar dig Metropolltaan Kapittel, Deken van Utrecht, Pastoor der H. Hart-Kerk, al daar. Lang, heel lang bleef de keuze onbe slist: het was een zwaar verantwoorde lijke taak, een Utrechtschen Bisschops zetel te doen bezetten in dézen tijd! Doch niet langer zullen de Katholie ken der Nederlandsche Kerkprovincie en in 1 bijzonder de Katholieken van het Bisdom Utrecht zich vaderloos, verweesd behoeven te gevoelen: Rome heeft gesproken, Rome heeft beslist onder voorlichting van den H. Geest; wij hebben een nieuwen Bis- schop; wij hebben in Mgr. Jansen een Vreugde en dank vervult 1 hart zeker van de vereerders van de H.H. Bonifacius en Ge zellen. nu door Z. H. den Paus ..Kanunnik” Jansen tot Aartsbisschop van Utrecht aangesteld Aan hem toch was het vooral te danken, dat de eerste prachtige bedevaart van Frie- sche priesters seculieren, regulieren en mis sionarissen, in 1924 een nieuw tijdperk van de pelgrimage inluidde naar Dokkum. Toen ten gevolge daarvan den 2en Juli 1925 Mgr van de Wetering z.g. Zijn hooge goedkeuring aan de oprichtingsstatuten van de St. Bonifaclusbroederschap schonk, werd .Kanunnik” Jansen, die het grootste aan- over den Nederland Jansen te Rijsenburg Pastoor naar t Goy vervolgens werd hU tot hij in 1918 over- van de candidaten meerderheid van stem men heeft verworven, wordt zulk een stem ming nietig verklaard en wordt opnieuw ge stemd. Van hetgeen op deze vergadering behan deld is en ook van den uitslag der onder scheidene stemmingen wordt dan een acte opgemaakt, welke verzegeld wordt verzonden naar Z. D H den Aartsbisschop, of indien de zetel van den Aartsbisschop vacant te, indien het juist om de benoeming van een nieuwen Aartsbisschop gaat, naar den oud sten Bisschep van Nederland. Dan komt de vergadering van het Neder landsen Episcopaat bijeen. dat na onderling* beraadslagingen de door het Kapittel op de voordracht geplaatste namen. In alphabetl- sche volgorde gerangschikt, doorzendt naar Rome. Daarbij voegt het Episcopaat tevens zjjn advies omtrent deze voordracht, terwijl ook de authentieke acte van de stemming daarbij wordt gevoegd. Overigens heeft de Congregatio de Pro paganda Fide bepaald, dat er wel degelijk rekening mede gehouden dient te worden, dat de H. Stoel, indien dit Hem noodig al gewenscht voorkomt, van Zijn recht gebruik kan maken, om een ander dan een der voor gedragend! tot Bisschop te ben< ABONNEMENTEN: roof „—uiu en Agentschappen: per week ZS et.; per kwartaal f 325; per post, per kwartaal 158 t>U vooruitbetaling. BUUAU: BOF 4. AULMAAB T sief es*: Administratie No. 418 Bedactle No. «33 Dat wat gistermiddag te Utrecht als een donderslag bij helderen hemel klonk, o was dat eens geweten door de talrijke journalis- Kleijntjes, ten, die met het bestuur der Katholieke dag- blad-directeuren luchtig te lunchen zaten rond den oud-collega minister Verschuur, aldus de „Msb.”. Maar niemand wist het. Er stond om half twee wel muziek voor het Utrechtsche sta tion en er wachtten koetsen met beplulmde BUBKIEK .VKAAG EN AANBOlr bij vooruitbetaling per plaatsing I 9.60 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer f 0.12 nieuwen geestelijken vader gekregen, en wij zijn er van overtuigd God sprak immers bij monde van Zijn Plaatsbe- kleeder te Rome dat op den Utrecht schen zetel van Sint Willebrord zal ko men zetelen de man, die volgens Godes raadsbesluiten al voor eeuwen en eeuwen vóórbestemd was voor deze verheven functie, de man, die komen moest, juist op dezen dag, de man, die Gods Kerk in onze lage landen langs de zee besturen zal. zóó als de naaste en verder gelegen toekomst het volgens Goddelijk bestel waarin eeuwen en eeuwen over- schouwd worden eischt. Wél zwaar en verantwoordelijk is de taak, welke de nieuwe Kerkvorst zich toebedeeld ziet: hij is ertoe geroepen, de traditie van den grooten H. Willebrordus ih Nederland voort te zetten, en dat in een tijd, nu de Nederlandsche Kerkprovincie 1200 parochiën omvat, waarvan er bijna 350 in het Bisdom Utrecht zijn, en dit in een tijd, nu ongeloof en zedenbederf steeds driester om zich heen grijpen. Mgr Jansen zal echter voor geen moei lijkheden terugdeinzen; hij van ge boorte zelf een Fries zal zich den eersten Aartsbisschop der Friezen, den H. Willebrordus, voor oogen stellen, die zich door geen ondoordringbare bos- schen. door geen ondoorwaadbare wate ren en moerassen, noch ook door een vijandige heideftsche bevolking liet weerhouden om het Godsrijk in onze landen te vestigen en uit te breiden. De tijden zijn wel zéér veranderd; thans geen verkeersmoeilijkheden, thans geen oer-bevolking meer, welke een af god op wankel voetstuk verkiest boven den God onzer altaren. Wij leven thans in 1930. wij reizen In korten tijd en met een in vorige eeuwen onvermoed gemak naar het meest af- bii verlies van nnderCD vinger den Hoogeer w. HeerJohannes, Hendericus, Gerardus Jansen vicaris-capitulaar van het Aartsbisdom, kanunnik van het bi i een breuk van hoen of arm Levenslange geheele ongeschiktheid tot werken door "7 Eft bijeen ongeval met OEfl bij verlies van een band. OE verlies van beide armen beide beenen of beide o>gen I /uU*~ doodeliiken afloop ZjU«" een voet «f een oor ZOi Nog rouwen wij om het heengaan van den Kerkvorst, die tientallen van jaren het Bisdom Utrecht en de Neder landsche Kerkprovincie bestuurde, en de nieuw-benoemde Bisschop, de ver trouweling van Mgr. Van de Wetering, ojg., de vicaris-capitularis tijdens het aartsbisschoppelijke .jSede vacante”, zal er dieper dan wie ook van overtuigd zijn dat een bijna bovenmenschelijke taak rust op de schouders van hem, die ertoe geroepen is geworden. Mgr. Van de We tering, z.g., te vervangen. Hjj weet echter dat God Zijne Kérk bestuurt, dat zijne handelingen als Bis schop de uitingen zullen zijn van in spiraties des Allerhoogsten. Met heerlijk vertrouwen mag hij dus den troon van Sint Willebrord bestijgen Het portret van den nieuwen Aartsbisschop, dat Mgr. ons eenlge weken geleden wel willend afstond. Vooropgesteld dient te worden, hetgeen men vooral niet uit riet oog moet verliezen, dat Z. H. de Paus fen allen tude met ter- ztjdelegging van welke voordracht en welk advies dan ook. tot Bisschop kan benoemen dengene. die Hem voot deze hooge waardig heid het meest geschikt voorKomt. Tenslotte heeft toch de Paus het recht te benoemen wlen Z. H wil en dienen voor dracht en advies alleen, om zekere wenschen kenbaar te maken. Wanneer de keuze van een nieuwen Bis schop moet plaats hebben, komt, volgens de ins^uctie van Z. H. Plus IX van 1852. he€ Kathedraal Kapittel bijeen. Nadat de voorgeschreven gebeden verricht zijn en degenen, die aan deze vergadering deelnemen. >de eed van strengste geheim houding hebben afgelegd, vindt de stem ming plaats omtrent die personen, welke men voor het bekleeden der Bisschoppelijke waardigheid het meest waardig acht. Drie maal heeft zulk een stemming plaats, zoodat het resultaat dus een voordracht van drie personen is. Wanneer nu een van deze drie stemmin gen geen resultaat heeft, omdat geen enkele Z.H. de Paus heeft benoemd tot Aartsbisschop van Utrecht paarden, doch wie ontwaarde eenigen tijd later den apostollschen Internuntius, die met zijn secretaris den weg insloeg naar....? Maar de pers lunchte. Totdat wij, na afloop, de pastorie van dr Van Koevorden binnenvielen en ons de eer ste felicitatie tegenklonk: Habemus ponti- fisem; de nieuwe aartsbisschop Is benoemd: Mgr Jansen. Wat een wonder, dat in de ;>aslorle van de O. L. Vrouwekerk aan de BUtstraat, waar de nieuw b ren werkzi ontvangen. Het merkwaardige was echter, welk effect de mededeeling maakte in de kerken, waar de verschillende godsdienstoefeningen wer den gehouden. Priesters, die niet psycholo gisch genoeg waren, om het groote nieuws pas mede te deelen ha den afloop, zagen verschillende kerkzangers stilletjes weg schuifelen om het bericht gauw thuis te ver tellen, en anderen hebben dezen keer een beetje getwijfeld aan de uitwerking van de lijdensmeditatie. Alle abonné op dit blad zlin inKevolKe de venekeriniwvoorwaarden te*en ondevallen verzekerd voor een der volaendc ultkeerinscn kathedraal kapittel, deken van Utrecht en Pastoor van de ADVEKIKNaiEPKlJS: Vaa 1— regels 125, elke regel meer *3*. RECLAME per regel v**A de eerst* pagina; voor de evertg* pagina's OM Hierboven een foto van Mgr. J. B. de Wit, vicaris-generaal van het Aartsbisdom, ea den hoogeerw. heer deken Jansen (op den vóórgrond) op den dag van de begrafenis van wijlen Z. D. H. Mgr. H. van de Wetering. De beide kanunniken begeven zich naar de Kathedraal ter bijwoning van de plechtige uitvaartdiensten. Levensbijzonderheden nieuwen Primaat van - - 4 -s bij verlies van een hand, een voet of een oor deel had gehad in de ontwerping der sta tuten, de eerste voorzitter. Als biechtvader van Mgr. Van de Wete ring na het overlijden van plebaan Starink, verheugde Mgr. Jansen zich in diens bi’aon- dere vriendschap. Voorzoover bekend was hl) niet begiftigd met hooge koninklijke onderscheidingen, het geen ook geheel overeenkwam met zijn groote bescheidenheid. Alleen is hij drager van het Mobilisatiekruis, hetwelk hem door generaal Snijders enkele jaren geleden werd op de borst gespeld. Van de functies welke Mgr. bekleedde die nen ten slotte nog genoemd te worden, dat hi) was eere-voorzltter van de Katholieke Club te Utrecht, moderator van de Vereeni- gipg van Hoofden van R. K. Bijzondere Scholen (St Gregoriusvereeniging) en be stuurslid van den Dujcesanen Bond van Meisjespati onaten in het Aartsbisdom. Hen bewijs van de algemeene hoogachting, waagln Mgr Jansen zich verheugen mag, is zeker wel het feit, dat hij reeds aanstonds genoemd werd als opvolger van Mgr. van de Wetering. Hoe zeer hij bij iedereen gezien is. bleek bij meerdere gelegenheden, als van overal bewijzen van sympathie Inkwamen, niet het minst van de priesterschap uit het Utrecht sche. van wie hij er velen jevorm had en onder wie hij steeds tn hoog aanzien stond. Het lijdt geen twijfel, of het Aartsbis dom en heel Katholiek Nederland zullen onder den nieuwen Metropolltaan een tijd perk van rijk geloofsleven en grooten gods- dienstlgen bloei tegemoet gaan. In hem een warm voorstander en een groot propagandist Gymnastiek- en sportveiLeni gingen van allerlei aard werden opgericht, gesteund en aanbevolen door pastoor Jansen. Het is haast overbodig hieraan toe te voegen aat ook bpt spel der verkenners zich in zijn cdzondere sympathie mag verheugen. zal de opvolger van Sint in Nederland zijn strijd te hebben Niet minder krachtig dan eenmaal de groote Apostel van Ne derland streed tegen de moeilijkheden van zijn tijd. Maar bij voorbaat weten wij zfeker, dat Mgr. Jansen in zijn strijd de zege praal behalen zal. God strijdt aan zijne zijde! En de toekomst, de eeuwigheid, is aan God' verder verwijderd heeft van den eenig waren God: de wereld heeft zich on verschillig, zoo niet vijandig, gesteld te genover de godsdienstige en zedelijke waarden. Daartegen Willebrord strijden Sinds het verblijf van Mgr Jansen in Utrecht ging zijn belangstelling naruurlijk voornamelijk uit naar het Katholieke leven aldaar. Maar ook buiten kringen van ge- loofsgenooten is Mgr Jansen een gewaar deerde en sympathieke persoonlijkheid door zijn buitengewonen rechtvaard gheldszln zyn sympathieke toenadering en zijn gezonde gevoelens op het uitgestrek'e terrein der sociale wetenschap en haar toepassingen. Kanunnik Jansen werd In Juli 1922 door den H. Vader aangewezen als Geestelijk ad viseur van de „Union Internationale des Ligues Feminines Catholiques" Internatio nale Unie van R K. Vrouwenbonden. Als zoodanig woonde hij de verschillende bestuursvergaderingen en de Internationale Congressen te Rome in 1925 en te 's-Gra- venhage in 1928 bij, waarop zijn kennis van vreemde talen, zijn veelzijdige ontwikkeling en de aangename wijze waarop zijn kundige adviezen werden gegeven algemeene .waar- deering verwierven. Het adviseurschap van een zóó uitgebreide Internationale organisatie de Unie omvat nl 60 aangesloten bonden uit 28 verschillen de landen brengt eigenaardige moeilijk heden mede, vereischt bijzondere eigen schappen en vooral voorzichtigheid, men- schenkennis en takt. Kanunnik Jansen heeft blijk gegeven deze eigenschappen in hooge mate te bezitten. De opvolger van Z D H Mgr. Henricus van de Wetering z.g. op den Aartsblsschop- peljjken zetel van Utrecht Z. D H Mgr Johannes Hendericus Gerardus Jansen, is een Fries 'van geboorte; 1 Mei 1868 aan schouwde hij het eerste levenslicht te Leeuwarden. Reeds jong oper n-arde zich bij den nieuwen Aartsbisschop de roeping tot het priesterschap en zijn godsdienstige ouders lieten niets na, gehoor te teven aan de roepstem van God, die In hun zoon zoo duidelijk sprak En zoo vertro» hu op jeug digen leeftijd naar Rolauc en vervolgens naar Culemborg, om daar de middelbare studies te maken en tenslotte naai Rijsen burg. waar hij zijn theologische studiën vol eindde. 15 Augustus 1893 werd hij door Z. D. H. Mgr. Snickers tot de priesterlijke waar digheid rortieven. Het was geen wonder, dat de jeugdige priester die tijdens zijn studietijd reeds blijk gegeven had van bijzonderen aanleg, voor bestemd was tot hoogere geestelijke amb ten. Doch eerst nog zou hU met de gewone zielzorg kennis maken In 189) wer* bij be noemd tot assistent te Heeg (Fr.) Daarna Kapelaan te Sneek en Arnhem Walburg- kerk). zetel en over dien der consecAtie nog niet* kon worden medegedeeld De beslissing daar over is een praerogatief van den Metropo lltaan zelf. Nader vernemen wü nog dat de nieuw* aartsbisschop op Maandag 7 April jl In kennis was gesteld omtrent het voornemen van den H. Stoel omtrent de benoemingf. Gisteravond bracht Mgr. in den kring van Utrechtsche geestelijken door Voor 1559 bestónd in ons land het bisdom Utrecht, terwijl deelen van ons land aan bui- tenlandsche bisschoppen onderhoorig waren. In 1559 werd de kerkprovincie Utrecht op gericht. bestaande uit den ir et ropolitanen zetel van Utrecht en de vi)f suftragane ze tels j van Haarlem. Deventer. Leeuwarden. Groningen en Middelburg. De laatste vier werden In 1853, bij het instellen der kérk*- lijke hiërarchie, niet hersteld. Patroon van het aartsbisdom is de H. Wil- librordus. Bisschop en Belijder; de titelhei lige der Metropolitaankerk is de H Catha rina. Maagd en Martelares: de wijdingsdag wordt gevierd op 22 Augustus. Bisschoppen van Utrecht waren achtereen volgens: 1. H Willibrordus 696739. Apostel der Nederlanden, Aartsbisschop der Frie zen. H. Bonifacius, Martelaar. Apostel van Duitschland 11. H Gregorius 755776 H. Albericus 776783 Theodardus 783 Harmakarus 791 Rixfridus? H. Fredencus 1 820838. Martelaar. Alfricus 838 Egihardus? H Hüngerus 851 Odilbaldus 870899 Egilboldus 899 H. Radbodus 899—918 Baldricus 918977. Volcmarus of Wilmarus 977—990. Balduinus I 991994 H. Ansfridus of Aufridus 9951000 of van de benoeming i te Utrecht Maar men moest toch al zeer vlug wezen om anderen voor te zijn, want sneller dam de radio ging de mare rond door de oude bisschopsstad. Inderdaad bracht Zijn Excellentie Mgr. Schloppa, vergezeld van zijn secretaris, pater gisterenmiddag op de pastorie van de H. Hartkerk aan de Oudwijk te Utrecht de mondelinge mededeeling aan den vicaris-capitulaar, Mgr. Jansen, dat Z. H. de Paus hem tot aartsbisschop van Utrecht had benoemd. De nuntius, die te half zes arriveerde en kwart voor zes vertrok, bood tegelijkertijd zijn persoonlijke geluk wen schen aan. De belde secretarissen van het aartsbis dom waren bij de overbrenging van het be richt aanwezig. Rond zeven uur heeft Mgr. Jansen daarop van z|jn benoeming per telefoon mededee ling gedaan aan de bisschoppen. Te half acht kon de radio, op de hoogte gesteld door een secretaris van het Aartsbisdom het ver heugende bericht verspreiden over Neder land. Doordat het nieuws op Zondagmiddag uit de lucht kwam vallen, was de verbinding van bulten af moeilijken Zoo is bet ver klaarbaar, dat. tqen wij rond half tien uur op de pastorie van den Aartsbisschop aan kwamen. nog betrekkelijk weinigen telegra fische gelukwenschen hadden kunnen over maken. Maar wel rinkelde de telefoon onop houdelijk en stroomde het bezoekers, vooral geestelijken uit Utrecht. Ook de pastoors Beumer en Wiegerink uit Bussum waren gearriveerd, tevens was er het bestuur van het R. K. Lyceum met den voorzitter van het curatorium, professor dr. Roels, geweest om hun gelukwenschen aan te bieden. Monseigneur Jansen was zoo welwillend ons, ondanks het late avonduur, nog wel te woord te staan. Wij hebben den nieuw-be- noemden Metropolltaan de oprechte en eer biedige wenschen kunnen aanbieden „Wij zullen elkaar nog wel eens zien”, en zelf leidde Monseigneur ons uit. Heden zou Mgr Prol. Dr. A. C. M. Schaep- man, als proost van het Metropolltaan ka pittel, den nieuwen Aartsbisschop op het Aartsbisdom zijn gelukwenschen komen aan bieden. - Mgr. Jansen zal den kanonieken eed af leggen In handen van den Pauselijken In ternuntius te *B-Gravenhage. De benoemings brief uit Rome moet nog aankomen. Daar over kan in verband met de Goede Week nog eenige tijd verloopen. Zoo is *t ook be grijpelijk. dat er over den datum van de m- hrattnrantng van den AartabisschoppeUjken In 1899 riep de Aartsbisschop hem naar Rijsenburg, om aan het Seminarie aldaar de Exegese te doceeren Hier stelde hij zijn groote gaven van geest en hart in dienst van de toekomstige priesterschap. Doch niet alleen de seminaristen profi teerden van zijn wijze lessen Zijn werk kracht strekte zich verder uit. Tot 1908 bleef Mgr Toen vertrok hjj als (gem. Houten) en Pastoor te Harlingen geplaatst werd naar Utrecht tO. Vrouw ten Hemelopneming). In 1921 volgde zijn benoeming tot kanunnik van het Hoogwaar dig Kapittel en 1929 kwam Pastoor Jansen aan het hoofd te staan van de H Hart- kerk. tefwjjl hij tn hetze'fde jaar Deken van Utrecht werd en na den dood van Mgr. H. van de Wetering werd aangesteld als Vica- ris-Capltulaar. Zijn Hoogeerw. was Adviseur “an de Alg. Ned. R. K. Werkgeversvereeniging. Advi seur van de Internationale Vrouwenliga, Regent van het Antonlus Gasthuis. Voor zitter van het bestuur van net Bonifacius Lyceum. Adviseur van de Vereenlging van hoofden van Scholen etc. Algemeen werden zijn kwaliteiten In deze hoedanigheden geëerd en geroemd. Het katholiek onderwijs heeft in den nieuwen Kulsbisschop stands een krachtigen |»evorderaar gevonden. Toen hjj tot pastoor werd benoemd van het Goy, ging daarmede vergezeld een aanstelling tot aartsbisschop pelijk inspecteur bij het lager onderwijs. Benoemd tot pastoor der kerk van O. L. Vr. ten Hemelopneming te Utrecht, vond hij daar het lager onderwijs In alle opzichten behoorlijk geregeld en verzorgd. Veel Is er in de jaren van zijn pastoraat voor deze scholen tot stand gekomen. Was het lager onderwijs vrijwel geregeld en in goede banen geleid toen pastoor Jan sen in Utrecht zyn Intrede deed, van het middelbaar en voorbereidend hooger onder wijs was van katholieke zijde nog niet het minste werk gemaakt. Die toestand kon niet blijven. Op den üsten December 1919 werden door pastoor Jansen met enkele vooraanstaande katholieken van de stad de eerste bespre kingen gevoerd over de mogelijkheid van op richting eener Katholieke school voor mid delbaar en gymnasiaal onderwijs en drie jaar later werd het St. Bonlfactuslyceum officieel geopend. Ook voor de vorming der schoolvrije jeugd is Utrecht aan Kanunnik Jansen grooten dank verschuldigd. Het patronaalswerk vond x-x p een schoonen vroeg-zomer- schen Zondagmiddag een blij verrassende tijding uit Rome:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 9