ONS BLAD L. FRANKENBERG, Alkmaar DE NIEUWE AARTSBISSCHOP VAN UTRECHT Voornaamste c^Cieuws Gandhi haalt zout VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 89 DINSDAG 15 APRIL 1930 DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE Bl ADEN f 40 f50 WAAR ’T OM GAAT STERVEND RAS De benoeming alom met vreugde begroet Geluk wenschen Het Vaticaansche Radio Station Binnen 3 maanden klaar JOH. LAUWERS Duitsche Rijksdag Alle ontwerpen aangenomen Vrijstelling wegenbelasting J. M. D. BLOMJOUS t invoerrecbt op varkens Boerderij te Castricum afgebrand Ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest Zal waarschijnlijk op 1 Mei geschieden Schrijfmachines in huur en huurkoop - R eparatie-iarichting Barometers Thermometers PAYGl OP 3 ALKMAAR Een nieuw geschiedkundig werk Onze waakzame grenspolitie AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL De eerste asperges Persstemmen Karakter-schets Jubeljaar van den H. Antonius De consecratie van Mgr. J. H. G. Jansen Aanvaarding van de Bisschoppelijke functie SJ =e Mooi Holland NOORD-HOLLA NDSCH DAGBLAD r f t I I f? Het SJ. „Vondel” wordt gesloopt. schrijft het „Centrum” van MARTIN BERDEN Net sissen mar dwaen Barometerstand 9 uur v.m.: 754. Vooruit. HONUeNTe:* TOONSTELLING 5> Ook vee omgekomen den Ia Doitsehlaad Door C O i i i i i geziene figuur. zUn pastorale be lle pers over de benoeming van den nle«« wen Aartsbisschop. Dr. C. Hofstede de Groot, ond-direeteor ’s Rijks Prentenkabinet, is overleden. I t ABONNEMENTEN: vaar Alkmaar eAtgentechappen: per week 25 cL; per kwartaal f US; per peet, per kwartaal LM by vooruitbetaling. bii verlies van een duim of wi»vjn«er LICHT OP. De lantaarns moeten morgén worden opgestoken om: 7.28 uur. i het on- van hem uitging In den dageiykschen gang met menschen, die hem niet onopge merkt voorbij gingen. Mgr. J. H. G. Jansen zal waarschijnlijk op 1 Mei plechtig geconsecreerd worden. Voor motorrijtuigen, uitsluitend bestemd voor het landbouwbedrijf, wordt vrijstelling van wegenbelasting verleend. Begrafenis van P. S. Everts, die verleden jaar bij Net vliegongeval nabij Bagdad om het leven is gekomen. Voor motorrijtuigen voor het landbouwbedrijf In het Crystal Palace te Londen wordt een groote hondententoonstelling gehouden, de s.g. Kensington Society Show. Een mooi exemplaar van Mrs. M. Wood, luisterende naar den naam „West MUI Omar.” Binnenkort zal van den Zeereerw. Heer Pastoor J C. van der Loos te Uitgeest een nieuw geschiedkundig werk verschijnen., be handelende de geschiedenis van Katholiek Scheveningen. Naar wy vernemen, staat het vrijwel vast, dat de nieuwe Aartsbisschop. Z.D.H. Mgr. J. H. G. Jansen op Donderdag 1 Mei a.s. den feestdag van de H. H. Apostelen Philippu en Jacobus plechtig geconsacreerd zal wór den. BUREAU: BOF ALKMAAR Telefoon: AdminlutnUo No. «33 Redactie No. «33 Door den commissaris van politie te Den Helder was de aanhouding verzocht van ze keren F M van daar wegens aldaar ge pleegde verduistering. De man. die al eeni- gen tijd voortvluchtig was. had'de wjjk naar België genomen. Toen hij echter het wagen durfde even in het land terug te komen meenende dat men hem zooveel aandacht niet zou schenken werd hij nauwelijks te Nispen over de grens, direct door de po litie ingerekend. Gisteren is hij onder politie- gelelde naar Den Helder getransporteerd. biv een breuk van been oi arm Jle ■bonne’» op dit blad zijn in Revolte de verzekerinsavoorwuarden t aaaa Levenslange Re hue Ie ongeschiktheid tot werken door bijeen ongeval met OCft bij verlies van een hand. IOC tgen ongevallen verzekerd voor een der volgende uitkeeringen I 30UU.- Verlies van beide armen beide beenen of beide nocen I f OU.- doodelhken afloop ZOU." een voet of een oo« I UU nieuwbenoemde o.m.: Ook het Aartsbisdom kan worden geluk- gewenscht met de benoeming van Mgr. J. H. G. Jansen, omdat wij weten dat ons dio cees in den persoon van den nieuwen Aarts bisschop een krachtig en voortreffelijk be stuurder krijgt. Wij mogen we! spreken van een vex po- puli. die naar Utrechts Deken ging en in waarheid, deze „volksverkiezlng" is na bijna vijf maanden bekroond door de benoeming van kanunnik J. H. G. Jansen tot Aartsbis schop Te 's-Gravenhoge is in den ouderdom van 57 jaar overleden de heer J. M. D. Blomjous. ridder in de Orde van Oranje Nassau, com mandeur in de Orde van de Ster van Roe- meniê. De heer Blomjous is lid van het dag. be stuur geweest van het Verbond van Fabri- kantenvereenigingen en later bestuurslid vkn het Verbond van Nederlandsche Werk gevers, lid van den Nljverheidsraad en van de Wegen commissie en bestuurslid van de Leo-stichting tot instandhouding van het ge bouw der nuntiatuur te 's-Gravenbage. Bij de verdere stemming in den Rijksdag werd bet ontwerp inzake het brandewijn- monopohe aar^ènomen. In den Rijksdag werd gistermiddag het ontwerp inzake de öierbelasting. dat de cxn- zet- en warenhulsbelasting omvat, met 228 tegen 224 stemmen aangenomen. Aangeno men werd tenslotte het geheele ontwerp inzake de financleele hervorming. Na aan neming van alle belasting- en agrarische ontwerpen, werd de Rijksdag tot 2 Mei ver daagd Alsdan wordt een aanvang gemaakt met de eerste lezing van de R“ksbegrootlng. De directie van den Landbouw deelt mede dat het invoerrecbt op levende varkens in Duitschland sinds gisteren weder is gebracht op 27 Mark per 100 k_a Op de avonden van 19 en gedurende het laatste gedeelte van 30 April zal de V.A.RA. uitzenden. den heer O. de Ruyter Jzn. te Heemskerk werden Maandag aap de Veiling „Kennemerland” te Beverwijk de' eegte as perges aangevoerd. AOVEKrENlIEl-KIJS; Van 1O regel» f IJSS, elke regel meer •-**. REU LA ML per regel «.75 voor da eerste pagina; roer de overig» pagina'» J 9M BUBKIÉK „VRAAG EN AANBOD* bij vooruitbetaling per plaatsing t OUD per advertentie ran 6 regel»; Iedere regel meer 1 0.12 „Het socialisme op het vasteland is veelal een levensbeschouwing, in Engeland niet. Het is geen levensbeschouwing noch Mar xisme. Marx is volkomen vreemd aan de Engeische socialistische mentaliteit. Het socialisme in Engeland is allereerst op de practyk ingesteld. Owen is in veel opzichten de vader van het Engeische socialisme. Hu stichtte de eerste coöperaties. Aan politiek deed hy niet. Hy was een practisch, welwillend en menschlievend hervormer. Hy dacht, dat men er zonder dwang, wet en parlement wel ken komen. Van klassenstrijd wilde hu niets weten. Owens geest is nog altyd voel baar in het Engeische socialisme. Coöpera tie is beter dan concurrentie. Ziedaar het kernwoord, dat overal practisch wordt toe- gepast. De industrieele revolutie had vroeger plaats in Engeland dan ergens elders. De arbeiders waren echter oorspronkelijk steun- troepen van het ïberailame ota die traditie beeft lang, misschien te lang doorgewerkt. De arbeidersbeweging irgaalseerde zich niet op socialistische basis. De vakbewegmg ging op m kwesties over werktijd en loon, en zij was de basis.der arbeidersbeweging.” Gansch de katholieke pers van Nederland uit haar voldoening over het feit, dat pastoor X H. G. Jansen door Z. H. den Paus is ver heven op den stoel van St. Willlbrordus en algemeen zingt zu den lof over den persoon van den nieuwen aartsbisschop. De „T y d” constateert het algemeen ge voelen in het aartsdiocees dat de H Vader de keuze van de volksopinie heeft bevestigd, een keuze waarmede vooral de priesters en sociale werkers elkander gelukwenschen. Een ..volksverkiezlng'’ Na een geluk- en zegenwensch aan Hedenmorgen ontstond door onbekende oorzaak brand in de boerderij van den heer Reinier Duin te Bakkum gemeente Castri cum. De kapitale boerderij verbrandde geheel, terwyl tevens twee paarden, zeven ninkep ep eenlge kalveren door de vlammen omkwa- -• men. De schade wordt door verzekering gedekt. Men meldt de Tyd uit Rome: De H. Vader heeft in een brief aan de drie Francicaan- sche Orden medegedeeld, dat ter gelegenheid van het achtste eeuwfeest van den H Anto nios van Padua die In 1231 overleed het komende jaar op den 13en Juni, den sterfdag van den Heilige, een jubeljaar zal beginnen. In Vacticaansche kringen verluidt, dat de H Vader voornemens zou zijn alsdan een bezoek te brengen aan Padua. bi> vertier anderen vinger Overleden is de grep. generaal-majoor (kt» inf. C. F. H. Putman Cramer. Het „U. D.” sprak een bekend Utrechtsch stadgenoot, die monseigneur Jansen al sinds jaren kent, een onzer hoogleeraren, die van den nieuwen aartsbisschop de navolgende karakterschets gaf: Een buitengewoon be- minneluk man. altoos opgewekt en uitermate joviaal in den omgang, onmiddeliyk op dreef met iedereen die hem ontmoet, zyn gemak kelijkheid van omgang bleek o.m. nog zéér treffend op de jongste Missieteesten, toen men hem buitengewoon heeft gewaardeerd om zyn sympathieke eigenschappen. Mon seigneur Jansen is bovenal een practicus, eigenlijk net als zyn voorganger, een man uit het volle leven, bekend door persooniyke aanraking met allerlei menschen en toestan den. en die daarover weet te oordeelen met ruimen blik. Een man. die zich voor veler lei onderwerpen heeft willen Interesseeren en waar hy geroepen werd om te lelden, ook toonde te willen leiden met kennis van zaken, na eigen onderzoek en met eigen in zichten. Als adviseur van de R. K. Werk gevers-Vereeniging heeft hy uitnemend werk gedaan; ook dat contact bracht hem in aan raking met industrie en handel en merk waardig alweer, met hoe groote belangstel ling hy ook daar het leven volgde, zyn sou plesse en zijn gemakkelijkheid van begrij pen opende hem aanstonds den weg tot ve ler harten en zoo verwierf hy zich in alle parochies, die hy diende, den naam van een bemlnneiyk priester, die aller vriendschap wise te werven door de vriendschap die er i otn- Mgr. Jansen heeft als priester een leven van harden arbeid en zware zorgen gekend, merkt het „Huisgezin” op. Als kapelaan en pastoor heeft hy zich doen ken ;en als een onvermoeid werker, een man die aan beleid een ongewoon doorzettingsvermogen paarde Fries van afkomst, leek hy het spreekwoord: Net sizzen mar dwaen „Niet spreken, maar doen”, wel tot lijf spreuk te hebben gekozen. De „Volkskrant" wijst erop dat Mgr. Jansen tot nu toe vóór alles was zielzorger en parochie-herder. Over deze benoeming zal, meent het blad, ook in arbeiderskringen vreugde heerschen, want: gelijk bekend, was Mgr. Jansen een krach tig bevorderaar van hunne organisatie en zoo dikwyis hy zulks mogelyk achtte, liet hy zyn groote belangstelling biyken en bij alle belangryke gebeurtenissen welke er in Utrecht voorvielen op het terrein van den arbeid, was hu een graag Maar vooral ging naast dienlng zAJn belangstelling op buitengewone wtjze uit naar de verzorging en de opvoeding van het meisje, het kathollek-middelbaar onderwijs en de internationale positie der katholieke vrouwenbeweging. Uit „De Gelderlander: Zoo mag het Aartsbisdom zich verheugen over deze benoeming die een der beste priesters van het Diocees op den aartsbis- schoppeiyken troon heelt verheven. Zijn le venslijn wjjst rechtstreeks naar de olsschop- peiyke waardigheid. Die van zyn leven niets weet dan de uiteriyke feiten, ziet hem boven de doorsnee-maat uitruzen, en hy wordt bo vendien getroffen door de veelzijdigheid van zyn gaven. Het is een vreugdevolle dag voor Aartsbisdom, dat tot opvolger van den volprezen Mgr. Henricus een priester geko zen is. die zoovele waarborgen biedt voor de juistheid der keuze. Een man van wetenschappeiyke standing en eruditie; een werker op elk terrein van het maatschappeiyk leven; maar vooral een priester in de beste beteekenls van t woord, dien wy ons niet anders kunnen denken dan als herder der zielen en als uveraar voor de eer van God. wiens leven zich, van zijn priesterwUding af. heeft gezet In deze rich ting. wiens zielekrachten zich alle bewegen In dezelfde Ipn. en die in zyn bisschoppe- lyke waardigheid het mooiste en het diepste van zyn priesterziel moge uitleven. Dat geve God. Eiken dag weer is het Gandhi. Gandhi, Gandhi wat het geeft. Met vermelding van het stukje. Dat hy dan geloopen heelt. Gandhi heeft een speech gehouden. Gandhi is vandaag vermoeid, Gandhi is de kust genaderd. Gandhi heeft met zout geknoeid. Gandhi houdt bepaald van hartig En voelt schynbaar {iet gemis Van gemarineerde haring Of een stukje zoutevisch. Gantfhl hier en Gandhi ginder. Gandhi braaf en Gandhi stout. En alleen omdat hy uitging Voor het halen van wat zout! Als by my de zoutpot leeg is Maak ik lang niet zoon getier. Want een heel pond voor een stuiver Krijg ik bij mUn kruidenier! Labourmannen getuigen Snow- en MacDonald willen er niet - en als die socialistische wil ontwikkelen en In de wil gaan overheerschen. dan zal er een scheuring komen, waarbij blijken zal, dat de echt-soclalistische inslag In de Labourpartij naar verhou ding heel onbeduidend ts. De sociaal-demokratische pers moet na Wertheimer’s boek en na Brails ford's redevoering eens zonder chi canes een antwoord geven op de vraag, of de Labourpartij socialistisch Is in vastelandschen zin, of deze partij nJ. die eigenschappen vertoont, welke *t den Katholiek op het vasteland ónmogelijk maken, zich tot het socialisme te be kennen. Ultvluchtjes kunnen thans niet meer baten. Wij eischen een antwoord, kort en klaar. Met is immers van t grootste belang: het gaat erom, of een Katholiek socialist kan zijn. Laten de soclaal-demokraten nu ein delijk eens een antwoord geven. Wij weten wel, dat deze op zich zelf hoogst eenvoudige taak hun zeer moei lijk zal vallen, maar, wie vreest, dat zijn leugens eenmaal aan het licht komen, moet zich van geen leugens bedienen! Men mekft de Msb. uit Rome. Op het oogenbllk wordt met alle macht gewerkt aan het Vaticaansche radiostation op het hoogste punt der Vaticaansche tui nen Zooals bekend is. werd dit station geheel en al volgens de aanwyzigingen van senator Marconi ingericht. Naar verluidt, zal het op zyn laatst bin nen drie maanden klaar zyn en in bedrijf genomen worden. Men zou het station gaarne tegen het einde van het pauseiyk jubeljaar laten in wijden, opdat Zijne Heiligheid op dien dag ook tot de meest verwijderde missies lat ie het woord zal kunnen voeren Eveneens zal hy vandaar uit als opperherder van alle volken nog eens zyn stem kunnen verhef fen, om de volken nader tot den vrede te brengen. Wat bet station sell betreft, nog het vol gende: Het zendstation bestaat uit een gebouw met een verdieping, waarin de beste en modernste toestellen worden gemonteerd. De kortegolf-antennen worden 60 M hoog. Als het werk geen vertraging ondervindt, zal het station op Sint Petrus en Paulus worden ingewijd. Op dien dag ook zal <fe H Vader het woord richten tot alle volken en staatshoofden, die diplomatieke vertegen woordigers hebben bij den H. Stoel. Daarna zal een groet woro’en gebracht aan de verst, missiestacles, zooals AlaèKa, Tokio enz. De rechte man op de rechte plaats De „R e s b.” herinnert aan den langen tyd van wachten, die aanleiding gaf tot allerlei fantasieën om dan te constateeren dat we een Aartsbisschop hebben, die naar de faam, die van hem uitgaat, de rechte man op de rechte plaats is. De stroom van persooniyke en telegrafi sche gelukwenschen. welke direct na de be noeming van Z. D. H. Mgr. J. H. O. Jansen tot Aartsbisschop van Utrecht binnenkwa men. heeft zich gistermorgen in toenemende mate voortirezet. Op ondubbelzinnige wyze blukt wel hier-, uit. hoe deze benoeming alom in den lande met vreugde is begroet. Gistermorgen kwamen aan het Aartsbis schoppelijk Paleis o.m. hun pe-sooniyke ge lukwenschen aanbieden M"r dr A. C. M. Schaepman. president van het groot-semina- rie te Rysenburg en proost van net Metro- politaan Kapittel, de president van het kleln-seminarie te Culemborg. de Hoogecnv. heer H. J. Koopmans. de professoren van het grooj-seminarle dr. P. de Jong. F. v. d. Loo en dr. H. F. Frank. Verder tal van seculiere en reguliere gees telijken. Jhr. Bosch van Oud-Amelisweerd, baron van Wünbergen. e a. Telegrafische gelukwenschen werden ont vangen o.m. van Mgr. L. SchrUnen Bis- schop van Roermond: Mgr. A Diepen. Bis- sehop van 's-Hertogenbosch; Mgr. J. D. X Aengenent. Blsschop van Haarlem; Kolonel Evers, hoofdaalmoezenier; Mgr. J. Pompen, proost van het kapittel te 's-Hertogenbosch: verschillende beambten van het Aartsbisdom; Minister Deckers; de Ned. afdeeling van de Souvereine Orde van Malta: R. K. Handels- hoogeschool: R K. Leergangen: B en W. van Utrecht; Mr Dr H. W. de Vink lid van Ged. Staten van Utrecht' tal van organisa ties op sociaal gebied; R. K. Joumallstenver- eenlging: de Provinciaals van verschillende Orden en Congregaties en een ontelbare te legrammenreeks van parochies en kloosters in het Aartsbisdom, Gisteren werden o.m. nog telegrammen en brieven ontvangen van Z. Em. Kardinaal van Roey. Aartsbisschop van Mechelen; Z. D. H. Mgr. P A. W Hopmans Blsschop van Breda; de vicarissen-generaal en kaplttejs der verschillende bisdommen; van Mgr. dr. W. H. Nolens; van dr. Th Verhoeven, direc teur van het Centraal Bureau voor Onder wijs en Opvoeding: van Z.Exc. Minister T. J. Verschuur; van de Eerste Kamerfractie; van den gezant van Oostenrijk en van den heer D. Schuitemaker. hoofdcommissaris van politie te Utrecht. Op het Aartsbisdom werd meegedeeld, dat Z. D. H. Mgr. J H. G. Jansen eerst zyn functie van Aartsbisschop zal aanvaarden, nadat Z. D. H. bezit heeft genomen van den Aartsbisschoppelijken zetel, hetgeen niet eerder zal kunnen geschieden, dan nadat de benoeming uit Rome is ontvangen en aan het Kapittel getoond. Later zal nog worden bekend gemaakt, wanneer er voor autoriteiten en anderen ge legenheid zal bestaan om Z. D. H. geluk te wenschen. „Het Volk” heeft niet den moed ge had, een volledig-eerlijk verslag te ge ven. Maar zóóveel blijkt toch ook nog wel uit het verslag van „Het Volk”, dat de Engeische Labourpartij heel iets anders is en wil zijn dan onze sociaal-demo kratische arbeiderspartij, dat de La bourpartij n.l. niet Marxistisch is. Er is in de Labourpartij werkelijk een socialistische kern aanwezig, maar de den van weten - kern zich Labourpartij Het wordt hoog tijd, dat onze soci&al- demokraten een klaar oordeel uitspre ken over het wezen en het karakter der Engeische Labourpartij. Er is welhaast niet meer aan te ont komen, en hoe langer onze sociaal- demokratle daarmee wacht, des te sterker demonstreert zij haar verlegen heid met het gevat Onlangs verscheen in Nederlandsche vertaling het door ons uitvoerig bespro ken boek van Wertheimér ..De Britsche Arbeiderspartij”; met alle mogelijke en onmogelijke smoesjes hebben de so cialistische leiders zich in pers en par lement trachten te ontdoen van dezen al te eerlijken getuige; toen niets meer baten kon, heeft de heer Polak hem in de Eerste Kamer eenvoudigweg verloo chend. Nu is onlangs in Den Haag voor de partij-federatie aldaar opgetreden het Engeische Lagerhulsiid (van de Onaf hankelijke Arbeiderspartij) „p.g.” H. W. Brailsford en deze „partij-genoot" heeft in krasse bewoordingen precies hetzelfde beweerd als Wertheimer in zijn boek. Zóo sterk heeft zich zelfs Kardinaal Bourne nooit uitgedrukt. Is de Britsche Labourpartij socialis tisch in vastelandschen zin? De heer Brailsford gaf het antwoord: De ..M a a nd a gm orgen" vestigt meer in het byzonder de aandacht op het feit, dat Mgr. Jansen een sterk bevorderaar was van het jeugdwerk. Het Groningsch dagblad „Ons Noor- d e n” maakt zich in zyn zegenwensch tot tolk van de katholieken der Noordeiyke pro vinciën. De ,Jf. Venl Crt.” schrijft om.: Lang duurde de tyd eer de benoeming van den opvolger van die konlnkjyk waardige figuur, dien echten kerkvorst en beminden vader, welken Katholiek Nederland in Mgr. v. d. Wetering had verloren, werd uitgespro ken. In die maanden waarop Nederland vol vertrouwen wachtte op de beslissing van den H. Stoel, heeft de vicaris capitularis met vaste, vaderiyke hand het Aartsbisdom be stuurd. Van waardigen ernst en diep inzicht in de nooden van dezen tijd getuigde de vastenbrief dien hij als zoodanig tot de aan hem toevertrouwde geloovigen richtte. Ook het „Eln d h. DagbI.” wijst op Mgr. Jansen's werken voor de jeugd. Uit het artikel van de .A mstelbod e” lichten wy de volgende parage Met de onderhoorigen van het Aartsbisdom verheugt zich de geheele Nederlandsche Kerkprovincie, dat zij eindelyk aan haar hoofd weer een Metropoliet mag begroeten op den Aartsbisschoppeiyken zetel, die een zoo ongewoon langen tyd ledig heeft gestaan. In deze vreugde leeft vooral de voldoening over de keuze van den wilskrachtigen en beminneluken priester, die als de nieuwe Aartsbisschop reeds algemeen door de volks opinie was aangewezen nog eer de kerkeiy- ke uitverkiezing was geschied. Het is begry- peiyk, als men de kroniek van zun verleden leest. By Kon. Besluit is bepaald, dat er met in gang van 1 Mei 1930 voor motorrytulgen welke uit den aard bestemd 'zijn om elders dan op wegen te worden gebruikt, indien die uitsluitend ten dienste van het landbouw bedrijf van den openbaren weg gebruik ma ken. geen belasting verschuldigd is. Naar aanleiding van het bovenstaande wordt er de aandacht op gevestigd, dat aan houders van op 1 Mei 1930 nog geldige 60- dagenkaarten tegen inlevering van deze kaarten teruggave van belasting zal worden verleend, ten bedrage van zooveel twaalfde gedeelten van het voor de kaart betaalde bedrag, als deze op 1 Mei 1930 nog geheele maanden geldig zou zyn geweest, met dien verstande echter, dat nóóit méér zal worden teruggegeven dan zooveel zestigste gedeelten van het betaalde bedrag als er op 1 Mei 1930 nog open staande vakken op de kaart aanwezig zyn. Dat het met Frankruk niet goed ging wisten we allang. De berichten, die ten aan zien der bevolking werden ontvangen, waren verontrustend en gaven te denken. Wy wis ten. dat het aantal geboorten in het aloude Fankryk sterk verminderde, maar wy wisten niet, dat de getallen zóó schrikbarend waren als de laatst gepubliceerde statistiek toont. De cijfers roepen om wraak, het kan niet anders! Gustave Hervé schrijft in de „Victoire" een artikel, waarboven hy den veelzeggenden titel plaatst .Frankrijk, dat uitsterft’Eerst geeft hy de feiten, de groote cyfers, die een aanklacht tegen den Schepper vormen. Geboorte- en stertte-cyfers voor Frankryk: terwyl in 1928 het overschot aan geboorten nog 70 205 bedroeg, werd dit overschot in 1929 omgezet in eennadeelig saldo. Er stierven 12.564 menschen meer dan er ge boren werden. De geheele statistiek is een aaneenschake ling van ongunstige cyfers: het aantel hu- weiyken liep van 339 014 in 1928 tot 333.441 in 1929 terug, net aantel echtscheidingen steeg van 18.882 tot 19.353. De zuigelingen sterfte vermeerderde van 68 100 tot 69.401. Alleen het aantat doodgeborenen verpiln- derde van 29 74 op 27 812. een schrale troost nochtans, daar immers het geboorte- cyfer daalde en dus de kans op doodgeboren kinderen van zelf minder groot werd Hervé schrijft deze cijfers met een somber commentaar. Waar moet het met Frankryk in de toekomst naar toe? Binnen afzienbaren tyo dalen <le geboortecylers natuurlyk nog meer, de feiten zyn daarvoor voldoende aanwezig. En dan? Dan zal Frankryk met zyn misschien nauwelyks nog veertig mil- liocn Inwoners de buurman zyn van een Italië, met wellicht zestig mtllioen of een Duitschland met een bevolking van mis schien tachtig mil boen Ongetwijfeld zit er een juiste gedachte in deze beschouwing. Men kan praten over ont wapening. men kan vurig propagandist rijn voor ontwapening maar men zal het aantal soldaten toch niet willen verminderen door een vermindering van geboorte! Het gaat verkeerd met Frankrijk. Dé droeve oorzaken liggen echtei voor de hand er. tiet land is nog te redden wanneer het Fransche volk de oogen wfjd-open zet en wil zien, dat de richting waarin het gestuurd wordt, fataal, onverantwoordeluk en immo reel is Hervé ziet de oorzaak in de eerste plaats tn de leeken-politlek der regeering, in de verloochening van het Godsbegrip en in de vrymetselary. Er zyn bladen, die schreven, dat die over wegingen geheel voor rekening van Hervé zyn. En toch, als ieder mensch de overwegin gen van. Hervé eens wilde aanvaarden, des noods eerst overdenken, dan was de treu rige statistiek, die thans gepubliceerd is, de laatste verontrustende. Dan zou het record in de verkeerde rich ting bereikt zijn en dan zop Frankrijk niet hopeloot omkomen. terwillV van anti-gods- dienstlge reclame, ten doel hebbende de geboorte-be perking. De Zeppelintocht naar Spanje ia wit-* gesteld. S S

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1