ONS BLAD r W. M.H. PELS ZOON L. FRANKENBERG, Alkmaar zs Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en 6 persoonswagena beschikbaar 4 15 cent per KM. Speciaal siekenvervoer. Ziekteverzekering of Spaarkas? Voornaamste cKieuws Ml WOENSDAG 16 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 90 nrr nummer bestaat git vier ri aden f 40.- f50 MISLUKT Kopragoedang uitgebrand Tel. 207 Tel. 207 De eerste vlucht De crisis In den land- en tuinbouw' van Een leening van 12 mlllloen dollar De Wieringermeerpolder FA ILLISSEMENTEN Excursie Relsbureau-Ambtenaren te VERZOEK Schermerhorn h Het bioscoopconflict In het Zuiden BOKSEN AmsterdamEmmerik Nachtluchtpostdienst BrusselLonden Pastoor Engering Castricum ongesteld De Havenwerken Antwerpen Adverteerders President Hoover over de Viootconferentle Plechtigheden in de Reinllda- Stichtlng De groote bloemententoonstelling te Rotterdam VOORBURG per flesch f2.10 ADVOCAAT vanaf f 1.85 DUBB. LIKEUREN f 2.- Uitvoer van aardappelen naar Duitschland n- iwe JOH. LAUWERS Barometers Thermometers PAYGIÓP 3 ALKMAAR GARAGE JAG MET Onderhoud van Schrijfmachines per abonnement Autobns verongelukt te Leeds Zijn toestand achteruitgaande AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL 3^ tö 1 3 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD hoe Plechtigheden In de Reinilda-sUchttag. De schade bedraagt 25.000.— zin Ut» 8. Mexicaansche pelgrims Mj Z. H. des Pa* val van in JP- De begroeting in bet Lagerhuis. van Engeland. Japan Noodweer in Italië. daren Het in cultuur brengen der gronden Doopsel en Eerste H. Communie gaat deze langzaam achteruit. v - vocr- DX DIRECTTB Dn bedrtt’rtglidd op een boerenpl**to l sen zon aan in- Se- 547 885.8 1084.5 1260 de de bii ’crlt-— »«n een daim M vlavinesv 'ten nen tets vak ABONNEMENTEN: roar Alkmaar Agentschappen: per week 23 et.; per kwartaal f 3X3; per poet, per kwartaal f 3X3 Ml vooruitbetaling. nog- van De Fronsche begroeting door Warner ca Senaat aangenomen. Z. D. H. Mgr. J. H. O. Jansen, de nieuwe Aartsbtsochop. heeft Maandag een bennek aaa Roei mond gebracht. Barometerstand uur Tja.: 754. VosrnM. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opge tlken om: 7X0 uur. De kwestie van de Portugeesche bankbil jetten. M*een breuk ven been et ara Het Eerste Kamerlid Westerdjjk beeft dea Minister van Waterstaat een vraag gcefeld, betreffende het in cultuur brengen' der groa- den van den Wieringei meerpolder. nog laar ?e- iigd den Instelling van een Staatscommissie in voorbereiding Vermeerdering: 41 mlllloen dagen of 22 pet. Vermeerdering sinds 1922 53.3 mlllloen dkgen cf 29 pet. Vermeerdering sinds 1923 102.5 mll- Uoen dagen of 81 pet. Het totaal: In 1888 1918 1924 I»» TELEFOON 572 TELEFOON 373 gztu sten dan slne 1. half rij :len De Instelling vim een Staatscommissie is in voorbereiding om ie overwegen, welke maatregelen getroffen kunnen worden aart het oog op de crisis in land- en tuinbouw. 15 April opgegeven door v. d. Graaf A Ce. N.V, (Afd. Handelsinformaties) Uitgesproken: 14 April: B. en J. Rlentles, aardapptikoop- lleden. Herfte Veldhoek (gem. ZwoUer- kerspel). R-c. Mr. W. A. Vos. Cur. Mr. A. W. E. Brandsma, Zwolle. J. de Feyter, koopman. Hulst IL-c. Mr. Th. Porthelne. Cur. Mr. R. J. J. Lambooy, Hulst. Opgeheven wegens gebrek aan actief: 14 April: J. J. Leendertse Mzn., Wemrt- dlnge. Op Paasch-Zaterdag zal aan 24 Relnllda- Catechumenen het H. Doopsel worden toe gediend; aan de volwassenen door Z. D. H. M. J. D. J. Aengenent, aan de kinderen door den Zeer Eerw. Pater P. 8. M. van Voorst tot Voorst 8.J. Daarna zullen 30 neo- phyten hun eerste H. Communie doen en 3u zullen worden gevormd. De Ag ..Witte Week” <retra'ts-week> zal door üe conzertleten worden gehouden te fjoogerheide onder lektin». van den Z«xr- eerw. Pater L. v. Rjjckevorsel 8.J van Paasch-Zaterdag af tot den liturgisch daar voor aangewezen dag van Beloken Paschen. attaque heeft gehad. Alhoewel zijn toestand niet gevaarlijk is. Te Batavia is een kopragoedang van de oUelabnek Archa” directeur de heer Leljzers Via. en inhoudende 2000 olkol kopra, uitge- brand. De schade bedraagt f 25.000. BUUAOt HOP ALKMAAR Tilifssu: AdmtaMrutie Nu. «38 Redactie Nu. «33 slechts 12 bouwprogramma Amerika De doodstraf in bet Engelsche leger aan genomen. Tusschen de R. K. Democraten en K. Staatspartij te Maastricht Is overeenstem ming bereikt. schriften voldoen, of bestaat aan de juistheid van omtrent de groeiplaats, wordt van het certificaat vertraagd. 0- werlits anderen vinnsr President Hoover heeft een radiorede ge houden over het resultaat der Londensche Viootconferentle. HU noemde de One Mo gendhedenovereenkomst een grooten vooruit gang voor de wereldwelvaart. Voorts verde digde hU het toetreden van de Vereenlgde Staten tot het Permanente Hot van Inter nationale Justitie te Den Haag doch tege lijkertijd wees hU elke verplichting voor net gewapend handhaven van den vrede af. WH zijn tot de overtuiging gekomen, verklaarde hU. dat Amerika het best door zijn werk als bemiddelaar doch niet door de door ver dragen opgelegde verplichting om wapenge weld te gebruiken, den wereldvrede, aan verzekeren. Hoover wees er verder op, dat de over eenkomsten van het Drie Mogendheden verdrag 25 pet onder den standaard van de Oeneefsche vlootovereenkomst liggen en pet. bedragen ven het huidige en De gemeenteraad heeft onder voorbehoud van de goedkeuring der regeerlng besloten een leening van 12 mlllloen dollars te sluiten met het doel de havenwerken van Antwer pen met dit bedrag uit te orelden op de nabti de stad gelegen en voor kort onteigende grondstukken. De leening zal voor den tUd van dertig jaar worden afgesloten met de National Citv Bank ot New-York en de National Citv Company te New-York en zal In 5 pet. obli gaties worden uitgegeven. AiSVUtrENTIEPRU*: Vaa 6— rogeib f >-2$, elkv rogid meer f «XK RECLAMk pe< regel a-1* roro de terase pagina, roer de wvertgu pagiM-s 9X9 RUBRIEK .VRAAG EN AANBOO* bü‘ rooraitbetaiuig per piaaiuc I 9X9 per sdversanUv vaa rageiBi iedere regel aseer 9X2 Beleefd verzoeken wjj da medewerking van onze R W Adverteerders inzake oe» vroegtijdig toezenden van de voor de Zaterdag-num mers ocstemde advertentlta. WU zullen het zeer op prijs stellen indien wU de an nonces. lestemc* voo> Za.er- dag. reeds des Donderdags ot uiterlUk. des Vrljdagsmorgena ontvangen Door net vroegtijdig inzen den van advertentltn kun nen Wi) nek aas de aitroe- rtng. dus aan net aetten van de advertentie, meer aandacht schenken hetgeen vanzelfsprekend de reclame- waarde van de annonce ten goede komt Mede m Uw eigen belang vertrouwen wtj op Uwe medewerking inzake een en ander te mogen rekenen, waarvoor bU voorbaat onzen dank. Op Maandag 5 Mei ax. zal in gebouw ..Bellevue” een steden wed strijd plaats vin den tusschen een ploeg uit Amsterdam en boksers van Emmerik. Dit is de returnwed:trUd van de onlangs plaats gehad het bende ontmoeting tusschen Amsterdamsche boksers en Dultsche bok sers te Emmerik, waar de Nederlanders hun partijen wonnen. Ten einde moellUkheden bij het verkrij gen van gezondheidsverklaringen vn..r den uitvier van aardappelen te voorkomen, vestigt de inspecteur, hoofd van den plan- tenziektenkundigen dienst te Wagen ngen, de heer N. van Foeteren, de aandacht van handelaren en aardappelverbouwera maair op de nieuwe in voorbepaling» n Duitschland. die thans In hun vollen om- Gt'terennacht Is op den weg van Edin burg naar Londen. In de nabijheid van Leeds, een autobus met groote vaart tegen een boom gereden. De bus werd geheel ver nield. Een persoob werd gedood en een aan tal andere personen gewond, van wie som migen ernstig. Verschenen is het afdeeUngsverslag der Tweede Kamer ever bet wetsontwerp tot herziening der Gemeentewet en het ant woord van den minister. O-a. wordt alt 4e wet gelicht de benoembaarheid van de irrow tot bargemeeater en gemeente-sv ereterte. Den 25sten April zal de groote bloemen- 'entoonste’llng te Rotterdam, waarover wij al meerma’en mededee’lngen gedaan hebben worden geonend en hoe meer het tijdstip nadert des te meer ook groeit onze verwach ting van wat we daar oo het oude Nentjto- terreln te zien rollen krijgen De stroom van annvraren om te moren inzenden houdt nor «feeds aan en de enorme zaal zal dan ook ruim bezet rijn Wat de orchideedn-lnren- dlnren betreft kan nog worden meeged-e’d dat de een» helft van het «necla'r orehl«- kast'e. waarover wij een vori~e maal reeds ren en ander verie'den zal worden In-en-men door een Inzending van de firma Vut11st*ke wit Belrië. die zal ultkomen met haar wereld beroemde vemamellnr Odonto-’ossums. In deze kleine ruimte zal dus bijeengebracht wo-den een schat van- b'oemen. znoals nog m»»r reMen ereens te zien ral zijn reweest Teneinde «enig denkbee'd te verkrlj«ren van wat de tentnonste'ltng alzoo zal te zien "even, hebben wij gisteren een bezoek ge bracht aan enkele kT-eekerilen. o a aan' de Gemeente-kweekeril. aan den schoo't”ln en aan een partlcuhe-en tuin, waar wjj heel wat moois gezien hebben, o a. blzonder fraaie trekbe—ters. zoo-’s de OmMen —-en <T.a»wrr- num Vosril met zeer lange bloemtrossen: A-a’ea mol’ls en Azalea Tndica In vele kleu renJanansche Acer» Klimroos les en Polv- entha rozen, waaronder opvallend was de El»e Pou'ren. In de Gemeente-kweekerij waren het voor al de na'men. <1* onze bewondering vaande mankten: er zijn er bij. die waarlijk niet behoeven onder te doen voor de in hun na- tnurilfke omgeving In Inrtlë groetende na'men Prachtige laurieren, boomen van minstens twintig laar oud stonden er in lanro rijen In kutnen terwltl voorts onder de voor de stadsparken getrokken vooriaarsbloemen de buitengewoon mooie Vlo'a Conr’ta onvle'eu Tn dm schooltuin, waarover de heer Van iten Houten den sehent-r «waalt, worden rnanten voor de scholen gekweekt en alle worden die naar de versch1"ende scho’eh gebronht. zoowel ter onVrnoülklng van de klas als ten behoeve van het onder wijs. Het is een mooi werk, wat hier ge schiedt want Nht bren-ri de lened H»fd- bij voor plant en bloem Zeker wel een der a”er- beste mldd»’en om de liefde asn te wakke ren voor al wat leeft, voor heel de natuur. Trouwens het Is reeds te bemerken dat der- -e'Hke norin'-en a’s hier worden gedaan hun uitwerking niet mts-en’ de ba’rtadl-heM rt-r limed In on-e steden Is al .heel wat minder dan ze een tien- of twlntlg-tal ’•’tn e-Ieden wn« al k»n het ook nu nog beter zitn Maar er Is vooruitgang, emote vooruitgang, en een tentoonstelling a's die welke nu spoe dig In Rotterdam getmend zal worden ra! ■>’weer een stootje geven In de goede rich ting. Officieel is mededeellng ontvangen, dat Z. K. H. Prins Hendrik de tentoonstelling zal bezoeken en ook H M de Koningin- Moeder heeft haar voornemen te kennen gegeven haar belangstelling te toonen door den 2en dag na de opening de tentoonstelling te bezoeken. De burgemeester schreef een voorwqprd in den catalogus, die binnenkort In druk zal verschijnen. Verder zal deze een inleiding bevatten van den voorzitter der Tentoon stellingscommissie. den heer B. C. D. Hane- graaff en een tweetal kor»e b-s-h-Uvin-mn over cactu'sen en orchideeën door den heer J. M. van den Houten. A. T. De Zeereerw heer Th. J. C. Engering Pastoor te Castricum. die verleden week rijn 25-jarig pastoraat vierde. Is sedert dien on gesteld en moet vrijwel regelmatig het bed houden. Reeds lang was het te zien dat Pastoor Engering lijdende was, hetgeen er ger Is geworden sedert hU verleden jaar een Maandagavond werd de nachtluchtpirt- cüenst Brussel—Londen ingewijd. Om XsXC uur vertrok een drlemotorig vilegtms naai Londen, waarin ook Sir Sefton Branker. de Brltsche Luchtmaarschalk en van Crom- brugge. directeur van den Belgischen vlieg- dlenst. gezeten waren. Het vliegveld was verlicht door vuren en een schijnwerper. De minister voor het Ver keerswezen, Lippens, was aanwezig. AU* siz-nne* ro dliMad Sim Inrevot* de verKkermwvowwaaroea - Le»*n»i»n«e eelieele unae* hiktheis lm werken door wrik m wen. •nar»»'mei - nr* bil zerlie» zen een hend. «AR tema onaevallee verakerd root een der voloende alrkeerineen I 3000.- ’erlie. een helde ermen helde twenen M heide noren I 758.* dnodeliiken efloon I 250." re» *'W M ren not II 2o Naar w(j vernemen is in voorbereiding de Instelling van een Staatscommissie om te overwegen welke maatregelen getrofien kunnen worden met het oog op den oogen- bllkkelljken toestand van land- en tuin bouw. Van 17 tot 31 dezer zal ons land bezocht worden door een gezelschap van ongeveer 20 ambtenaren werkzaam op de voornaam ste relsbureaux te Keulen. Essen. Malnz, Iserlohn Wlesoaden. Frankfurt, Würzburg. München, Nürnberg, Stuttgart. Leipzig en Oeyenhausen waarbij medewerking verleend wordt door de Nederlandsche Spoorwegen en de Algemeene Nederlandsche Vereenlglng voor Vreemdelingenverkeer. Deze excursie werd georganiseerd door het bureau der Nederlandsche Spoorwegen te Keulen: de chef van alt bureau, de heer P. 8. Göbel, treedt op als leider. Dank zij ook de medewerking van de ge meentebesturen van Utrecht en Amsterdam, de Vereenlglng voor Vreemdelingenverkeer in Utrecht, de voornaamste hotel- en restau- rantdlrectles te Utrecht. Amsterdam. Volen dam. Zandvoort. Noordwljk, Scheveningen, Den Haag en Wassenaar, de Noord - Holland- sche tram. autocar-ondernemlngen in Utrecht en Den Haag, het reisbureau Lls- soneLindeman, museum-directies te Am sterdam. Haarlem en Den Haag, enz., zullen in den korten tijd van het verblijf bezoeken gebracht kunnen worden aan bovengenoem de plaatsen en baar omgzvlng. Op 21 dezer vertrekt het gezelschap als gasten van de Stoomvaart Maatschappij Zeeland naar Londen, waar de London en North Eastern Railway het zal ontvangen. Het Eerste Kamerlid de heer Westerdljk heeft den minister van Waterstaat de vol gende vragen gesteld: Kan de minister mededeelen of bet juist is. dat hij met de heeren ingenieurs Sme ding. Mesu en Roebroek tot overeenstemming is gekomen betreffende «e oprichting van ’n dienst voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden tot het In cultuur brengen van de In den Wieringermeerpolder drooggevallen gronden, en, zoo ja. op welke wijze de Inrichting van dezen dienst in hoofdlijnen ia gedacht? De R. K. Volkspartij heeft haar lei ding in den steek gelaten: de pogingen tot hereenlglng der R. K Volkspartij met de R K. Staats partij zjjn mislukt. Dit feit moet een ieder, die het wèl meent met de katholieke zaak, verdrie ten. Niet óm het aantal leden, dat de R. K Staatspartij rijker had kunnen worden, maar om het voortduren van den be- treurenswaardlgen toestand, dat er een groep Katholieken In politleken rondzwerft bulten het vaderhuis. Zjj. die de hereenlgingspogingen heb ben doen mislukken, hebben een zware verantwoording op zich geladen. Gelukkig, dat het bestuur der Staats partij fleh niets te verwijten heeft, in tegendeel. dezerzijds Is men niet alleen correct, maar tevens hartelijk de afge dwaalde broeders tegemoet getreden: men wilde zelfs zoo ver gaan, aan ver tegenwoordigers der R. K. Volkspartij voorlooplg een aantal zetels In onzen Partijraad toe te kennen, iets wat In bfize oogen een gevaarlijk precedent be* toekende, 'xato zijnde de erkenning "een dlssidelitengroep als zoodanig. Zelfs zOo ver wilde men gaan. De Volkspartij heeft echter niet ge wild, ofschoon zij weet, dat zij de katho lieke zaak door haar bestaan afbreuk doet <zij het ook praktisch In niet zeer beduidende matei, ofschoon zij weet, dat zij in de politiek niets bereiken kan In haar Isolement. Men heeft er de voorkeur aan gegeveii, als afzonderlijke partij te blijven be staan en dit schijnt ons dan ook het doel van degenen, die van geen verzoe ning willen weten. Het bestaan Om het bestaan. De R. K. Volkspartij zal nu haar eigen dood moeten sterven. Véél is daartoe niet meer noodig. gezien haar resultaten bU de jongste /erklezingen. Wij hadden de R. K. Volkspartij echter een zaliger uiteinde gegund. De tijd om deze vraag aan de orde te stellen lijkt wel zeer slecht gekozen Immers, we hebben een zucht van ver lichting geslaakt, toen na 25-jarlgen strijd, in de laatste dagen van het be wind van minister Slotemaker de Bruine, eindelijk een ziektewet tot stand kwamGoddank, we zouden nu ten minste voorlooplg verlost zijn van het eindeloos geredetwist over de vraag, welk stelsel van ziekteverzekering ten slotte wel het beste zou zijn en vooral over die andere vraag: wie met de uit voering dier verzekering zou moeten worden belast! Misschien hebben we wel een beetje te vroeg herademd, want nauwelijks is de wet tot uitvoering gekomen, of er blijkt reeds, dat zij zóó onvolkomen is dat omwerking èn aanvulling op ruime schaal wel spoedig een onafwijsbaar ge bod zal zijn. Dit neemt echter niet weg, dat we blij mogen zijn, dat er nu een maal een beslissing over de ziektever zekering in ons land gevallen is. *t Is anders wel een toevallig samen- tr»ff»n, dat op het oogenbllk, waarop hier de ziekteverzekering hoofdzake- UJk naar Dultsch recept In werking trad, daar te lande steeds meer stem men opklinken, die betoogen. dat het met dit stelsel, na ruim een halve eeuw practljk. niet langer gaat. De bezwaren worden metterdaad te groot. Zij, die het verslag gelezen hebben, hetwelk de commissie heeft uitgebracht, welke tn opdracht van den tegenwoordlgen Mi nister van Arbeid ten vorlgen jare een bezoek aan Duitschland heeft gebracht, om het eontróle-vraagstuk daar te be- studeeren, hebben reeds eenlgen Indruk kunnen bekomen van de bezwaren, die daar gevoeld worden. Maar veel duide lijker spreekt een en ander uit het ten vorlgen jare verschenen boek var. Dr. Krwin LUk: „Die Sch&den der eocia- len Verticherungen und Vfege tur Bm- Mrttnjf. Dit werk vond in breede krln- fen zooveel bijval, dat alras een tweede druk moest verschijnen. Het schijnt wel alsof nu In Duitsch land het geschut tegen het bestaande stelsel van ziekteverzekering van alle kanten gaat losbranden, want vóór enkele weken verscheen weer een nieuw werk, dat de ergste aanklachten tegen de Dulteulte ziekteverzekering bevat. Hel Is van de hand van een blijkbaar be voegd schrijver. Dr. Waldemar Baeumer, en voert tot titel: Ule ziektever zekering nu een vloek, maar gewijzigd een tegen voor oru volk” Omdat het gevaat niet denkbeeldig Is, dat we hier op den duur denzelfden weg met de ziektever zekering opgaan, meenen we goed te doen, hier eenlge aandacht aan het werk van dezen acnrljver te wijden. We stellen daarbij echter voorop, dat er een belangrijk verschil bestaat tus schen de Dultsche en de Nederlandsche ziekteverzekering, omdat de eerste ook de geneeskundige verzorging, ook voor de gezinsleden, omvat en de laatste niet. Bestaan er dus bezwaren tegen bet stelsel, welke dus waarschijnlijk metter tijd ook In Nederland naar voren zullen komen, dan zullen die bezwaren tn Duitschland uiteraard nog sterker zijn dan hier. Het boek Is één doorloopende ern stige aanklacht tegen de Dulteche ziek teverzekering. welke schatten gouds verslindt en demorallseerend op het publiek mwerkt Met tal van voorbeelden wordt dit geïllustreerd. Herhaaldelijk komt de schrijver lot de conclusie, dat vele verzekerden maar van de zieken kassen trachten te plukken wat ze kunnen en dat vélen hunner eigenlijk voor diefstal achter de gevangenispoor ten thuis hooren. WIJ kunnen er niet aan denken, den schrijver in zijn vele interessante detail» te volgen, maai willen een cljter geven waaruit blijkt, waartoe de geneeskun dige verzorging In Dultscnian.i leidt. Jaarlijks laten zich SQO.OuO vrouwen en meisjes onderzoeken of zy zwanger zijn, enkel met het doel, daarna tot abortus provocatus over te gaan. A.leen deze onderzoekingen verslinden Is mil- Uoen mark per jaar. Nu zwijgen we nog van de meermalen per jaar gevolgde nabehandeling wegens abortus prove- 9*109. Het is echter onmogelijk, hier meer Uit het werk van den schrijver weer te geven voor zoover de geneeskundige behandeling betreft Daartoe leent een dagbladartikel zich niet. Wij bepalen ons daarom tot de be swaren van het Dultsche stelsel met be trekking tot de uitbetaling van zieken geld. om daardoor dichter tot het Ne derlandsche stelsel te geraken. aantal betaalde ziektedagen in Zoo ziet men het aantal ziektedagen jaarlijks met sprongen tegelijk In de hoogte gaan. Zoowat niemand gaat meer midden in de week aan t werk, maar bijna allen keeren 's Maandags terug Dat kost eenvoudig schatten gouds. Van de ziekmeldingen gedurende 1925 In geheel Duitschland werden 30 pet. of 3 mlllloen gesimuleerd te zijn. De schrijver stelt nu een stelsel voor dat weliswaar niet nieuw, maar dat toch zeker de moeite van het overweger, waard Is. om de groote moreele en ma- terleele voordeelen, welke daarvan ver wacht worden We moeten ons alweer om wille der ruimte’ zeer beperken geven daarom het voorgestelde plan slechts zeer In het kort weer. Werkgever en werknemer blijven de zelfde premie betalen, het ziekengeld behoeft ook niet verlaagd te worden. Hij wil echter de premie niet storten In een ziekenkas, maar wel In spaarkas. In het geheele land is er één centrale spaarkas en leder arbeider krijgt een rentegevende rekening op naam bij die spaarkas. Alle premlën worden op zijn naam geboekt en alle zlektegelden wor den van zijn rekening afgeschreven Jaarlijks krijgt hij den stand zijner rekening toegezonden. Is hij veel ziek dan Is dit ten koste van hem zelf, is hij weinig ziek, dan vertoont zijn rekening een gunstig aspect. Krijgt hij meer zlek- tegeld. dan er op zijn rekening geboekt is. dan ontvangt hij een voorschot, dat hij later moet tnhalen Sterft hij. vóór dit Is Ingehaald, dan moeten de overigen In evenredigheid bijpassen. Treedt hij uit het verband, omdat hij geen arbei der meer U. dan krijgt hij het bedrag van zijn rekening uitgekeerd: sterft hl] dan komt het aan zijn erfgenamen ten goede. De bedragen van het tegoed kunnen soms zeer belangrijk zijn: zij kunnen op hoogeren leeftijd den grond slag vormen voor bet koopen van een eigen huisje: zij kunnen voor de jonge vrouw de gelegenheid openen om de luiermand van de eerste baby beter te verzorgen. Wij gelooven inderdaad, dat hieraan een gezonde gedachte ten grondslag ligt De schrijver moge misschien hier en daar wat te optimistisch zijn geweest, doordien hij zoowel de bezwaren van de verzekering, als de voordeelen van de spaarkas wat te sterk beeft belicht, in den grond van de zaak heeft hij, naar onze meening. gelijk. *t Zou ons geenszins verwonderen. In- dien ook de Nederlandsche ziekteverze kering hem over ri paar jaar in t gelijk zou stellen. T Is nu natuurlijk op verre na nog niet de tijd om over de erva ringen. met die wet opgedaan, te spre ken. Maar we wachten belangstellend af... ondertusschen vergeten we het krachtig pleidooi van den Dultschen schrijver niet. In verband met het bioscoopconflict In bet Zuiden had de kapelmeester van een Moscoop te Venlo, die ontslagen was on dat het bioscoop-theater wegens het vertoonen van nlet-gekeurde films was gesloten, op last van de overheia een elsch tegen de dlrecrie van het theater btf den kanton rechter te Venlo aanhangig gemaakt. De eiscb was gegrond op een artikel van het contract, volgens hetwelk ontslag niet kan worden gegeven, wanneer het slu tin van het theater het gevolg Is van schuld van de directie. Voor den kapelmeester trad op mr. Mobach, uit 's-Cravenhage. Thans heeft de kantonrechter den etscher toegelaten tot het bewijs, dat de voorstellin gen rijn gestaakt door schuld van den ge vang worden toegepast, namelijk le. de groeiplaats der aardappels moe’ minstens 2 KM. van een perceel verwij derd zijn, waarop de aardappelwmtzieste voorkomt: 2e. er mogen voor verpakking alleen vol strekt nieuwe zakken gebruikt worden; 3e. alle zakken moeten geplombeerd worden met het plombe van den Planten- slektenkundlgen Dienst; 4e. invoer per schip losgeladen Is niet toegestaan. De controleurs bij den Plantenziekten- kundlgen Dienst moeten zich uit den aard der zaak stipt aan deze bepalingen houden. Voor zendingen, die niet aan deze waaromtrent twijfel opgave afgifte

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1