LEEKEPREEKEN L. FRANKENBERG9 Alkmaar 1 ONS BLAD - PASCHEN I •■1 "I ZATERDAG APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 93 DIT NUMMER BESTAAT UIT VIER BLADEN f50 Voornaamste cKieuws De „Graf Zeppelin” langs den Rijn A udiëntie De nieuwe Aartsbisschop Arbeider ernstig gewond Postvluchten naar Indië Aan nekkramp overleden Door de tram aangereden Inzegening parochiekerk te de Goorn Intern. Eucharistisch Congres te Carthago 1 JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Ongeval aan de Stikstof fabriek te IJmuiden Telegrammen voor Suriname en Curacao I AAM GIFJE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Alle abonnê’r op dit blad zijn ingevolge da verrekeringrvoorwaarden bi>. cATeesteriverken der Schilderkunst de gemeente ONDER DK De r meehelpen De Nederlandsche groep l verrijzen. HOMO SAPIENS. f tot De te in zU Aanvang op 15 September Machinist bekneld geraakt Aan de gevolgen overleden.' 25- •5 ■*.P. i; 13T' WAT ZOEKT GILDEN LEVENDE DOODEN? Jezus’ en der Te Beek bij Maastricht is het zoontje van den heer HeUnen aan nekkramp overleden. bU de De ..Graf Zeppelin” ral Dinsdag een tocht langt; den Rijn maken. Z. D. H. de BI Maandag en 1 leenen. Op de stikstoffabriek te IJmniden is een arbeider ernstig gewond. Naar vernomen wordt, zal de „Graf Zep pelin” Dinsdag 22 April ax. te 7.30 's och tends vertrekken voor een tocht boven den Rijn. Indien de weersomstandigheden gun stig zijn, zal het luchtachip op het vliegveld Hangelaar bij Bonn een tuschenlanding ma ken voor het uitlaten van post en passagiers. Met het oog op het slechte weer kan voor het oogenbllk nog geen juiste route worden opgegeVen. Barometerstand 9 uur vm.: 758, stilstand. LICHT OP. De lantaarns moeten morgen worden opgestoken om: 735 uur en over morgen om: 737 uur. De Bisschopswijding vermoedelfjk op 5 Juni a.s. „De Tijd" verneemt, dat de eerste Mei, of schoon een Aposteldag. niet in aanmerk jig komen kan voor 't toedienen der bisschoppe lijke waardigheid aan Z.D. H. Mgr, J. H. G. Jansen, daar de voorbereiding te kort Ls, vooral met het oog op de ontvangst der offlcieele benoemingsbul. De daarna volgende Apostel dag valt daarentegen erg laat. nj. eerst op 29 Juni as. In deze omstandigheden is het niet onwaarschijnlijk, dat de consecratie zal geschieden op St. Bonifacius-dag, Donderdag 5 Juni a.s. Hiervoor zou evenwel een bijzon dere toestemming vereischt worden. Ongetwijfeld ware de genoemde datum wel gewenscht voor de wijding van den nieuwen opvolger van den H. Wlllebrord. Men weet dat Mgr. Jansen, in Leeuwarden geboren, een hooge vereerlng heeft voor den H. Bonifa- clus, wiens devotie hij o m. door de bedevaart naar Jiokkum zeer hielp bevorderen. NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 20 dooden bij een aardbeving in Glfakrn land. I Blsschop ifan Haarlem zal «LS. Donderdag geen audiëntie ver- ABONNEMENTENveer Altrwi en Agentschappen: per week 25 rt.; per kwartaal f 1X5; per peet, per kwartaal 158 bU vooruitbetaling. Reis- en Vacantiekoffers Groote Coupé-koffers Gepantserde Hutkoffers Mgr. J. H. G. Jansen heeft een schrijven ontvangen van Z.Ern. Kardinaal van Ros- sum, waarin Mgr. door Z.Em. hartelijk ge- lukgewenscht wordt met zijn benoeming tot Aartsbisschop van Utrecht. BUREAU: HOF 8, AUU6AAJ T»hfa»n: Administratie No. <18 Redactie Ne. «IJ met zi door zijn opstandin voor zeer velen ste Hoe is h< Z. D. H. Mgr. J. II G. Jansen zal »»*r- schijn lijk 5 Jnnl de bisschoppelijke wijding ontvangen. Deken C. M. Jonckbloedt van Wervershoof heeft in allen eenvoud ingewijd de nieuwe parochiekerk te de Goorn, welke bediend wordt duur de Eerw. Paters Dominicanen. Na de liturgische wijdingsplechtigheid werd een plechtige Hoogmis opgedragen met assistentie van Pastoor Poodt en Kapelaan van Gent. De consecratie zal later plaats hebben. Arme verdoolden! Zij zoeken in en door den godsdienst een rustig en ge makkelijk leven, tijdelijk gewin en voor spoed. Zij begrijpen niet, dat Christus gekomen is om zielen te redden en dat naast de enkele woorden, die zij wel uit de Goddelijke leer willen en kunnen gebruiken, honderden en hon derden uitspraken vaij denzelfden Oodmensch staan, die ons leeren het rijk Gods niet hier op aarde te zoeken, te vertrouwen op de Goddelijke Voor zienigheid, ook wanneer alles tegen loopt; den balk in het eigen oog en niet den splinter in het oog van een ander te zien; vóór alles nederig te zijn, zich zelf in het eigen vleesch te kastijden, zichzelf te verloochenen, het kruis op te nemen en Jezus te volgen. Zij ■willen er niet van hooren, dat wij ledematen van den lijdenden Christus moeten zijn, om eenmaal in Zijn "heerlijkheid-te deelen. Zij zoeken in één woord hun hemel op aarde en wanneer de pries ters en de kerk en de godsdienst hun niet niet bij een breuk van been of arm De 62-jarige A. v. Beek te Zeist, die het oversteken van de Slotlaan door tram werd aangereden en met een schedel breuk naar het ziekenhuis werd overge- I bracht, is daar aan de gevolgen overleden. -u haaa Levenslange gchoele ongeschiktheid tot werken door r *7EA bijeën ongeval met - OEA bij verlies van een hand. jat bij verlies van een tegen ongevallen verzekerd voor eer der volgende altkeeringen I uUUUn" verlies van beide armen, beide beenen of beide oogen I IJU»“ dooocl ijken afloop ZjU." een voet of een oog 1 duim of wijsvinger a ADVERTENTIEPRIJS; Van 1— J regels 1X5, elke regel meer 0X5, RECLAME per regel, f 0.75 voer de eerste pagina; voor de overige pagina f 0X0 RUBRIEK -VRAAG EN AANBOD- w bU veereltbetallng per plaatsing t 0X0 per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer 0-12 CS bil verlies van 40.- anderen singar i Een schrijven van Z.Em. Kardinaal Van Kossum. De veertlendaagsche postvluchten naar Indië zullen op 15 September weer aanvan gen. Wij vermelden de bemanningen van do negen vluchten. Gisteren was de 36-jartge DuUsche ar beider H. Ewald, uit Velsen-Noord. op het terrein aan de M. C. K O. G. bezig met het buigen van een koperen pijp. Zooal-s gewoonlijk werd de pijp hiertoe met ge smolten hars gevuld Zonder noodzaak en zeer onvoorzichtig heeft E. vervolgens de pijp op de te buigen plaats verwarmd, met het noodlottig gevolg, dat zij sprong en E. de hoog verwarmde hars in het gelaat en over de beide handen kreeg. Met ernstige brandwonden werd hij naar de verband- kamer van het bedrijf gebracht. Na voor- loopig verbonden te zijn, werd hij per zie kenauto naar het Roode Kruisziekenhuis te Beverwijk vervoerd. De zich tijdens het ongeval in de nabij heid bevindende arbeider Mk-hel. uit Vel- serv-Noord. kreeg eenige lichte brandwon den in het gelapt. duisterd.’i Aldus Evangelisten De bemanningen der vliegtuigen Naar de „Msb.” verneemt, zal de nieuwe reeks van negen postvluchten' naar Indië, welke aanvangt op 15 September a_s. en welke vluchten uitgevoerd zullen worden om de veertien dagen, gemaakt worden door de volgende vliegers 15 September. 1c post vlucht; Smirnoff en Slllevls. 2e postvlucht: Houdong en Parmentier. 3e postvlucht: van Dijk en v. Veenendaal. 4e postvlucht: Duimelaar en Bot. 5e postvlucht: Beekman en Kress. 6e postvlucht: Tepas en van Onlangs. 7e postvlucht: Frijns en Blaak. 8e postvlucht: Aler en Pellens. 9e postvlucht: Soer en van Alphen. Van deze bemanningen hebben alle eerst- genoemden reeds een of meer vluchten haar Indië en terug volbracht. Alle laatstgenoem den zullen voor de eerste maal de luchtreis naar Indië aanvaarden. Belangrijke besprekingen Gisterochtend hebben op de Luchtsche- penwerf belangrijke besprekingen plaats ge had met den Spaanschen Generaal Kin- dclan. Na afloop werd een maaltijd gehou den in het Kurgarten Hotel, waaraan tal van bekende personen uit luchtvaartkringen te Friedrichshafen aanzaten, alsook Gene raal Kindelan. de Spaansche Majoor-Vlieger Gallarza en anderen. Een royale schenking aan Maassluis. Belangrijke tariefsverlaging radiolclegraf ische verkcersmiddeteB brengen steeds meer voordeelen aan de ge meenschap. niet alleen in den zin van uit breiding van de bestaande middelen van verkeer en over het algemeen versnelde tot standkoming van verbindingen, maar maken bovendien lagere t a nf Jeering lijk. Dit komt vooral tot uiting in het met de overzeesche gebieden van het Rijk, waar, bij gebruikmaking van den rechte streekschen radioweg zoowel de kabeltaksen als de taksen voor tusschenliggende landen (z.g. transittaksen) kunnen worden uitge schakeld. In het verkeer met onze West-Indische gebiedsdeelen zijn in de telegramtarieven sedert 1923 reeds de volgende wijzigingen aangebracht kunnen worden: Overzicht der tariefsverlagingen voor Curacao en Suriname Curacao (met Inbegrip van Aruba, Bonaire en St. Martini: j via H»Ht op 1 Juni MSB van f 4.80 op f 4.12%; -4- via Haïti op 15 October 1926 van op f 3.05; f g via Haïti op 8 Maart 1928 van f 3.06 óp f 34?%1 via New-York radio op 2 Juli 1928 gestéM op f 1.70; via Holland radio op 2 Juli 1928 gesteld op f 1.70; via Haïti op 15 Mei 1929 gesteld op f 1.70. Suriname: via Haïti op 1 Juni 1923 verlaagd van f 4 20 op f 4.12%; via Haïti op 15 October 1926 verlaagd van f 4.12%" op f 3.05; via Barbados, radio, op 27 Juli 1926 op f 220; via New-York, radio, op 1 October 1927 öp f 1.75; via Holland, radio, op 2 Januari 1938 op f 1.70. vla New-York, radio, op 2 Januari 1938 oy f 1.70; via Barbados, radio, op 1 Maart 1920 op f 1.70; via New-York, radio, op 1 Maart 1938 f 1.70; via Haïti op 1 November 1929 van f %06 op t 1.70. Ook dit laatste tarief zal nu weder een verlaging ondergaan en worden gebracht op f 1.25. Met het Departement van Kolo niën is hieromtrent overeenstemming ver kregen, terwijl de tariefsverlaging eveneens van kracht zal worden over de nevenwegen „New-York” radio en verlaging M! oo 1 Mëi terwijl gij sliept. En als dit den land voogd tet oore mocht komen, dan zul len wij hem tevreden stellen en maken dat gij ongemoeid blijft. En zij (de wachters) namen het geld en deden overeenkomstig hun gezegd was. En dit verzinsel is onder de Joden verspreid tot op den huldigen dag.” Wanneer wij aldus de gebeurtenissen in verband lezen, verbaast het ons dan nog, dat dit Joodsche volk ondanks de meest treffende bewijzen niettemin niet in Jezus’ Godheid geloofde? En wordt ons dan niet zonneklaar, dat de opper priesters van het Joodsche volk opzet telijk den grooten dienaar van de waarheid uit den weg hebben geruimd, omdat de nieuwe leer hun hoogmoed en zinnelijkheid, hun heerschzucht en gouddorst in den weg stond? Hiermee ls tevens het antwoord gegeven op de vraag, hoe het toch mo gelijk is, dat na negentien eeuwen be schaving het christendom betrekkelijk nog zoo weinig vorderingen heeft ge maakt en dat wij reeds eeuwen geleden gekerstende landen in het grofste hei dendom zien wegzakken. Een der voor naamste redenen daarvoor moet gezocht fvorden in het satanische optreden van zoogenaamde volksleiders. Zoo lang mogelijk moeten wij bij den naaste dwallng-tc-goeder-trouw veronderstel len. Maar vele filosofen en dichters, vele hoogleeraren en politici hebben ons dat in hun bestrijding van God en gods dienst wel heel moeilijk gemaakt. Wan neer wij om bij onzen tijd te blijven thans de Russische machthebbers bezig zien om met geweld het christelijk geloof uit de harten der eenvoudige boeren weg te rukken; wanneer daarbij de grofste middelen worden gebruikt: beeltenissen worden rondgedragen, waarin de geheiligde Christusfiguur als volksbedrieger speelt; wanneer voor Ju das een standbeeld wordt opgericht en God In het openbaar symbolisch wordt vernietigd; wanneer het christelijk huwelijk langs wetlelljken weg UK-aan bespotting wordt gemaakt en de kinde ren door middel van lectuur en over- heidsschool tot de laagste driften worden geprikkeld; dan kan men moei lijk anders aannemen of zulke moderne farlzeën vernielen tegen beter weten in iets moois, iets heiligs, alleen om .zichzelf in een wankel systeem te handhaven. Zóó wordt na negentien eeuwen liet werk der Joodsche opperpriesters nog voortgezet. God is dood, houden de volksleiders van allerlei aard, de porno grafen en alle speculanten op den laag- sten menschelljken hartstocht aan hun misleide lezers en bezoekers van huizen van vermaak, voor. God is dood, leeren de materialisten, wien het er om te doen is langs de ruggen van een be- geerige massa omhoog te komen. En zóó wordt de vrucht der verrijzenis moedwillig bij duizenden en duizenden verijdeld. Wegwijzer langs Uolland-np-z'n-mooistj de in bloei staande bloemenvelden. .ZU-.-- 7~~- in Staatsmijn Emma" geraakte de jarige gehuwde locomotlef-machinist A. A bekneld tusschen twee kolenwagens. Zwaar inwendig gekneusd werd hfj naar het Zie kenhuis te Heerlen overgebracht, waar hij is overleden. De ongelukkige was vader van één kind en te Treebeek woonachtig. Worden op deze wijze talloozen van de genadebronnen der Kerk afgehou den, even velen zijn er. die Christus” wel zoeken, maar op een verkeerde manier. Toen de vrouwen bij het graf van Jezus waren gekomen en den Meester niet vonden, keken zij vliegen, verhaalt ons de Evangelist. Dóch zie, daar stonden twee mannen bij haar in schitterend gewaad. En hij, die aan den rechterkant was, zei tot de vrouwen: „Weest niet ontsteld! Want ik weet dat gij Jezus van Nazareth zoekt, die ge kruisigd is. Wat zoekt gl) den levende b ij de dooden? Hij is niet hier, want Hij 4s verrezen, zooals Hij gezegd heeft.” Tot hoeveien zou de Engel ook nu nog diezelfde woorden kunnen zeggen? Wat zoekt gij den levende bij de doo den! O, men wil wel christen heeten, men wil wel in den Christus gelooven, maar men wil Zijn leer uitleggen naar eigen inzicht en een godsdienst naar eigen léést pasklaar maken. Er is in Jezus’ parabelen, in Zijn lessen, in Zijn Bergrede, in Zijn optreden tegen de farlzeën en Zijn geeselen van de on deugd, veel wat men bewondert, wat men kan toepassen op anderen of op misstanden in de samenleving, waarvan men zich het slachtoffer waant. En uit die gulden woorden yormt men zich dan een eigen christendom. Velen gaan nog verder en zien in den Christus den grooten Tevolutionnair, den bevrijder van het menschdom niet uit de slaver nij des duivels, maar uit die der over- heerschlng van aardsche machthebbers en maatschappelijke stelsels. Voor dezen is de groote Lijder, die tot Petrus zeide: „steek het zwaard in de scheede, want allen die het zwaard trekken, zullen door het zwaard omkomen” voor dezen allen is de gestorven en verrezen Christus de bevrijder van het mensch dom uit den oqrlog, het symbool van een aardsche gelukzaligheid. helpen aan aardschen voorspoed, om liet verschil In maatschappelijke standen cn ongelijk bezit van geld en goed weg te nemen; wanneer die Kerk van Christus van al len zonder onderscheid, rijk of arm, de volbrenging van Jezus' zedewettenJ- rechtvaardigheid en naastenliefde en de vervulling der huwelijksplichten blijft eischen. dan keeren zij de kerk den rug toe, vallen af of maken voor zichzelf een karikatuur van het Chris tendom. Zij zoeken den levenden Chris tus bij de sterfelijke en vergankelljke dingen en vinden Hem daar niet. Hij is verrezen, Hij is niet hier! La ten wij den levende niet hij «te dooden zoéken. Laten wij tót doft verrezen Christus boven alle aardsche nietighe den uit, opstijgen, tot <}éar, waar Hij voor eeuwig troont en waar wij Hem hopen te bezitten na Zijn goddelijke leef geheel en zonder 'voorbehoud, naar de verklaring Zijnef Kerk, vervuld te hebben. Want Christus, eenmaal gestorven, sterft niet meer. Wij moeten niet trach ten Hem naar ohze vergadkelijke din gen en grillige wefischen pasklaar te maken, maar wij moeten onszelf naar Jijn verheven vgorbeeld vormen. Dan^ ÜbUM8MpU waarlijk BMR den ChvfrfiMr groote lijden sdag van Christus, geëindigd met zijn dood en gevolgd uit het graf, blijft Is vol raadselen-en vragen. Hoe is Mt mogelijk, dat een Hooge Raad zonder protest van wien ook den grooten Wonderdoener ter dood veroordeelde? Hoe is het mogelijk, dat het volk een misidadiger boven Jezus verkoos? Wat is er' tijdens het sterven en onmiddellijk na den kruisdood bij de leerlingen van den Heiland omgegaan? In zijn smartelijkst^ uren lieten zij Hem in den steek en toch bleven zij in Hem gelftoven, want na ^ijn dood zochten zij rondom zijl! graf..l... Wie de Evangelie^ echter aandachtig en in onderling verband leest, houdt geen twijfel over. Voor de Schriftgeleer den was Jezus wel'1 degelijk een meer dap- gewoon wezen* Zij wisten in hun hart, dat Hij de waarheid sprak; maar de waarheid kwam hun niet gelegen, was hun te hard en daarom haatten zij den Nazareër. De strijd tusschen Jezus en de Joodsche priesters was er niet een van overtuiging tegen overtuiging, niet de nieuwe waarheid vocht tegen verblindheid en dwaling-te-goeder- trouw. Neen; de gehuichelde vroomheid en de starre vormendienst vreesden ontmaskerd te wordep en den onver- dienden invloed op het volk kwijt te geraken. Dat is voor wie de gewijde boeken goed leest, historisch bewezen. Toen de hoogepriester, voorzitter van den Hoogen Raad, er niet in slaagde een aannemelijk requisitoir op getui genverhoor op te bouwed. moest de ver klaring: „Hij heeft gezegd den tempel te zullen afbreken en in drie dagen te zullen opbouwen," opgeld doen. Reeds twee dagen later blijkt, dat de rechts geleerden heel goed van Jezus’ bedoeling op de hoogte waren. Na den kruisdood gaan zij naar Pilatus en vragen een be waking van het graf. „Heer,” aeiden zij tot den Romeinschen landvoogd, „wij herinneren ons, dat deze verleider, toen Hij nog leefde, gezegd heeft: „Na drie dagen zal ik verrijzen.” Gelast dus het graf te bewaken, opdat Zijn leerlingen niet komen en Hem ontvoeren en tot het volk zeggen: „Hij is van de dooden opgestaan” en deze laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste.” Vanwaar die plotselinge herinnering aan Jezus’ voorspelling omtrent Zijn eigen Verrijzenis en vanwaar die vrees? „Het was omtrent het zesde uur (twaalf uur ’s middags), er kwam duis ternis over het geheele land tot het negende uur toe. En de zon werd ver- beschrijven ons de de drie laatste uren van Jezus’ leven aan het Kruis. Die zons- Verduistering hadden de Schriftgeleer den en «Farlzeën meegemaakt. Zij had den nog meer gezien en^ gehoord. Onmiddellijk nadat de groote Lijder het hoofd gebogen had,xie verhalen ons de ooggetuigen het voorhangsel van den tempel scheurde middendoor van boven naar beneden in tweeën en de aarde beefde en de steenrotsen sple ten en de graven gingen open en vele lichamen van heiligen, die ontslapen waren, verrezen." En op den kruisberg had de Romeinsche honderdman, die de orde handhaafde een ruw soldaat, die onpartijdig de gebeurtenissen ge volgd had, na Jezus’ dood spontaan Uitgeroepen: „Waarlijk, deze mensch was rechtvaardig. Waarlijk, Hij was de ?oon Gods.” „En die met hem Jezus bewaakten vertellen de Evangelisten en geheel de menigte, die naar dit schouwspel was samengestroomd, verschrikte hevig bij het zien van de aardbeving en van wat er gebeurde en zij zeiden: Waarlijk, deze was de Zoon Gods! En zich op de borst slaande, keerden zij naar huls terug,” De bewijzen, dat hier een onschuldige en meer dan een gewoon mensch ge storven was. waren er dus overvloedig Er zouden nog veel sterker argumenten komen, maar de blinde haat wilde niet zien. „En zie, er ontstond een groote aardbeving. Want een Engel des Heeren daalde van den Hemel, trad toe, wen telde den steen af en zette zich daarop neer. En zijn gezicht was als de bliksem en zijn kleed wit als sneeuw. En de wachters sidderden van vrees en wer den als dooden.’ Wat is er met die wachters, die kroon getuigen voor de waarachtige verrijzenis van Jezus, gebeurd? Matthaeus verhaalt het ons aldus: „Toen zij waren heen gegaan. zie daar kwamen eenigen van de wachtërs in de stad en berichtten aan de opperpriesters alles wat gebeurd was. En vergaderd met de ouderlingen gaven oeze, na gehouden beraadslaging, rijkelijk geld aan de soldaten en zeiden: Zegt, dat Zijn leerlingen bij nacht ge komen zijn en Hem ontvoerd hebben, Bepalingen voor hel diocees Haarlem Mgr. J. D J. Aengenent publiceert ,jStBavo” de volgende mededeeling: Opdat alle Eerw Geestelijken en geloo- vigen van Ons Bisdom zich in den geest kunnen aansluiten bij hen. die het Congres bijwonen, wenschen Wij de volgende bepa lingen te geven: 1. In alle H H. Missen zal van 4 Mei tot en met 11 Mei als oratio imperata gebeden worden de oratio van het Allerheiligste Sa^ crament (pro re gravi). 2. Aan de kloosters geven Wij voor de communiteit en de inwonenden verlof in een der nachten tusschen 4 en 11 Mei een aanbidding te houden voor het H. Sacra ment. uitgesteld in den Monstrans. 3. In alle kerken en kapellen, waarin s»; H. Sacrament bewaard worcy. mag op Woens dag 7 Mei en Zondag 11 Mei in den na middag of in de avonduren eer^ aanbidding gebonden wórden voor het H. Sacrament, uitgesteld in Monstrans, gedurende den tijd, door de plaatseltjke Geestelijke. Overheid te bepalen Deze aanbidding zal telkens geslo ten worden met een plechtig Lof. waaronder de acte van Eerherstel aan het H. Hart gebeden wordt. 4 Wtj noodtgen dringend de geloovigen uit op Zondag 11 Mei te naderen tot de H. Tael en het zal ons uiterst aangenaam zijn, wanneer op een der dagen van net Congres een algemeene Kindercommunie ge houden wordt. Blijde klinken nu de wenschen Voor een zalig, vroolijk Pascben; Onderwijl we,.%Js natuurlijk, Op mooi Paaschweer zitten azen.' Want met Paschen wil men uitgaan. Omdat wij dan super fine zijn; En de menschen, op hun Paaschbest, Willen gaarne ook gezien zijn! En wij gaan dan naar de bollen. Of wij gaan ook op visite. Ja wellicht een auto-toertje. Juist als zijn we de élite. En. natuurlijk, op die dagen Stellen wij belang In Paasch-ei. In het eten, naar het aantal, Is er altijd wel een baas bij! Zalig Paschen! Vroolijk Paschen! Dit gaan wij elkander wenschen Nu de klokken luide roepen: Alleluja! tot de menschen. MARTIN BERDEN. De Nederlandsche groep, welke aan het Congres zal deelnemen, onder de technische ■Mdtng van het Reisbureau „Ontropa” te Utrecht, bestaat uit ongeveer 60 personen. Daaronder bevinden zich o.a. Mgr. dr. Jan Olav Smit, Mgr. dr. Bern. Eras, de Provin ciaal der Augustijnen, Dr. S. Th. Makaay en voorts vele Zeereerw. H.H. Geestelijken uit alle bisdommen van Nederland. Het gezelschap zal vertrekken op 2 Mei a.s. over Luzern naar Milaan, W'aar tot 5 Mei wordt gelogeerd. Tegen den avond van dien dag naar Genua. Hier schepen de deelnemers zich In op de ..Lutzow” van den Norddeut- scher Lloyd. Te Tunis blijft dit schip aan de kade liggen, ten einde als hoteischip te worden gebruikt. Op de .Lützow” zullen ook de congresgangers uit Duitschland. Enge land. Zwitserland. Oostenrijk en Hongarije verblijven, met de Hollanders medegerekend ongeveer 300 personen in totaal. Aan het hoofd der Duitschers staat Z.Em. Kardinaal Faulhaber, terwijl de Engelsche groep door Z. D. H. Mgr. Williams, Blsschop van Birmingham, begeleid wordt. De nieuwe Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. J. H. O. JaJnsen, kon met het oog op zijn vele werkzaamheden, tot zijn spijt geen gevolg geven aan de uitnoodiging, zich aan het hoofd der Hollandsche deelnemers stellen. Bepalingen voor het diocees Haarlem be treffende het Internationaal Eocharistiscfc Congres te Carthago. FRA BARTOLOMEO CHRISTI S IS VERREZEN! '4' i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1