i li I Voornaamste q^Cieuws Millionnairs ss/ TWINTIGSTE JAARGANG No. 94 DINSDAG 22 APRIL 1930 VIER EN DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN f 50*- CONSIDERATIE Een nieuwe vuurpijlauto Vulling met vloeibare zuurstof naar De motorrennen Niet over Nederland te Alkmaar Mr. L. A. Rits t Het mengen van boter en margarine Om ’n schat van millioenen Schatgravers te Zaandam Ernstig motor-ongeluk bij Santpoort Dankbaarheid jegens het Hongaarsche Kindercomité Dierentemmer uit liefde tot een vrouw JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR Veldflesschen Thermosflesschen Reis-snelkokers - Kampeerbenoodigdheden L. FRANKENBERG, Alkmaar Onderscheidingen der Hongaarsche Regeering AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Motorrijder door een autobus aangereden Een opstopping bij de ponten te Velsen De „Graf Zeppelin” Londen Verkeersongevallen tijdens de Paaschdagen NOORD-HOLL ANDSCH DAGBLAD B ONS BLAD C bii verlies van bij een breuk van Alte •txmne"’» ot> dit Wad rijn inaevolae de verzekerincavoorwaar^len Ernstig verkeersongeval bü Santpoort. haat begonnen. Brutale roofoverval te Altendorf. Bloedige boU»ineen te Leipxig. burgerlijke ongehoorzaamheid. Een motor-rijder vreeselijk verwond De duo-rijdster ongedeerd de en werd geneeskundige hulp 760. Vooruit, Barometerstand 9 uur v.m.: Door opwinding doodgebleven allerlei Een verbod gevraagd O het er- allerlei in terwille van een zeer beroemd. sche vast: Armoe is nu wel geen schande. Ook, wanneer'men zelfs geen dak heeft; "t Staat toch echter buiten twijfel. Dat bezit' van geld gemak geeft. Ma,ar gelukkig! Hij, die niets heeft. Kan zich nu voorloopig troosten. Met een zeer verblijdend uitzicht. Want het daghet in den Oosten! Ja. het daghet! aan de Kimme Wordt een goudstuk opgeheven! Dat dit in mijn zak terecht komt. Hoop ik nog eens te beleven. De vermogensstatistieken Zijn bijzonder optimistisch! En nog schooner: de getallen Zijd op dit punt realistisch. Want het aantal millionnairs toch, Stügt voortduren^! is 't niet prachtig? En 't bedroeg het vorig jaar reeds. In ons land, twaalf honderd tachtig! Mooi zoo. laat dit aantal stijgen; Dat er dagelijks een bij komt! Want, dan moet het toch gebeuren. Dat de beurt aan u of mü komt! MARTIN BERDEN. ABONNEMENTEN; voor Alkmaar Ml Agentschappen: per week 25 et.; per kwartaal f MS; per post, per kwartaal MS Mi vooruitbetaling. mr. L. A. Rits, advocaat-procu- officier in de orde van Oranje bii verlies ven een duim of wijsvinger de ofwel kooi Geweldige brand in een tuchthuis in O»* tuinbas. Onderscheidingen der Hongaarsche regee- ring. 119 lijken geborgen bij den kerkbrand ia Roemenië. Licht op De lantaarns moeten morgeit worden opgestoken om 7 40 uur. Bjj de troebelen te Chittagong zijn reedg 9 dooden gevallen. be- 19de Chineesche stad overvallen. 200 inwonert gedood. Kapitein Lehmann heeft in een onderhoud medegedeeld, dat het luchtschip „Graf Zep pelin" Zaterdagavond as. te zeven uur zal vertrekken voor de vlucht naar Engeland. Daar de Engelsche regeering toestemming heeft verleend voor een landing te Darling ton ten Noorden van Londen, zal. wanneer de weersomstandigheden het toelaten, een tusschenlandlng worden gemaakt. Dr. Ecke- ner. die terzelfder tijd uit Amerika in Lon den aankomt, zal zeer waarschijnlijk met de „Graf Zeppelin" naar Friedrichshafen te- rugkeeren. De vlucht gaal zeer waarschijn lijk niet over Nederland, doch over Bazel, Besancon en vandaar langs de luchtlijn naar Londen Bjj den dood van een beroemden dierentemmer. Groote dresseurs. Een beroerte in een leeuwen- kooi. Kan men dieren hypnoti- seeren? Diercntcmmerjj en die- renkwellerlj. Te ’s-Hertogenbosch is. bijna 80 jaar oud, overleden reur en Nassau. Twist met noodlottigen afloop te Amsterdam zeker van. zien." J In een wijden boog vloog onze bloeddor stige Engelschman de circustent uit. De lijst van dresseurs, die ofwel aan gevolgen van verwondingen stierven onmiddellijk bij het betreden van de door de dieren aangevallen en gedood wer den. is zeer groot. Niettegenstaande gen van dierenlef ren oud zijn, vorn het begm* der tofig Brief verzending met de „Graf Zeppelin” Ook voor Nederland mogrlijk Deze maand zal het luchtschip „Graf Zep pelin" eenige tochten boven Europa onder nemen. De gelegenheid wordt opengesteld om in Nederland ter post bezorgde niet-aan- geteekende brieven en briefkaarten voor elke gewenschte bestemming met het luchtschip te doen vervoeren. Het staat nog niet vast, waar de post zal worden afgegéven. De op deze wijze te verzenden brieven mo gen niet zwaarder zijn dan twintig gram. De afzenders moeten hun volledig adres op de stukken vermelden, die de aanwijzing moe ten dragen. ..Mlt Luftschiff Graf Zeppelin" en van een luchtpostetiket worden voorzien. Boven het gewone internationale port is verschuldigd een luchtrecht van f 0.55 per briefkaart en f 110 per brief. Dit port m^et worden voldaan in Nederlandsche frankeer zegels of luchtpostzegels. De zegels worden onbruikbaar gemaakt met «en dagteekenlng- stempel van het kantoor van afzending. verrekerd ww een der vo!^—,^^ f 3000.-bSd™^ f 750.- ttZX f 250.- f 125 BUREAU: BOF ALKMAAR TalMwn: AtatnMraUa No. «M Redactie No. «33 kwijt, zoodat de wagen een zwenking maakte tengevolge warvan de heer 8. door de kap van den auto op straat schoot, terwijl de tweede inzittende, mevr. S. eveneens uit den auto werd geslingerd en op straat terecht kwam. Mevr. S. bleek glaswonden aan het hoofd te hebben bekomen. De auto werd vrij •sterk gehavend. Mislukte afstandsvlucht De Engelsche vlieger Parkinson, die Maan dagmorgen te Groydon was opgestegen voor een lange afstandsvlucht naar Australië, heeft met zijn machine bij Poix aan de Somme, een ongeluk gehad. Door den dichten mist kwam hij in aan raking met een boomkruin, waardoor de machine over den kop sloeg en in brand geraakte. Parkinson kon zich, behoudens een kleine brandwonde, in veiligheid brengen. •lij heeft zich naar Parijs begeven. De machine is volkomen uitgebrand doet. Ik bijt of knip het ---z.g. I er ook maar aan tegenover de dat b.v, wel Maar geen dressuur af- nog nooit gehoord. J werd. AOVERTKNTIEPRUS: Vaa regel* f LZ5, elke regel meer AAK RECLAME per regel f «.7* voer eerste pagina; voor de overige pagina"* 1 0-50 Rubriek .vraag en aanbod* vooruitbetaling per plaatsing 9.69 per advertentie vap 6 regels; teder* regel meer 9-12 Bij de Hakkelaarsbrug Maandagmiddag wilde een motorrijder uit Rotterdam. B. S. een café by de Hakkelaars- brug bezoeken, waartoe hij zijn motor op den weg keerde. Uit de richting Muiden kwam met groote snelheid een andere motorrijder aangereden, eveneens een Rotterdammer en wel de heer H. O., die B. S. in de flank aan reed. Deze werd ernstig gewond en met een gebroken onderbeen opgenomen. De duo- rijdster kwam met den schrik vrij. H. G. bekwam vrij ernstige kneuzingen evenals zijn duorijder. Dr. Smit uit Muiden verleende de eerste geneeskundige hulp? Per Roode Kruisauto uit Weesp zijn de drie gewonden naar het Burgerzlekenhuis te Amsterdam vervoerd, waar zij ter verpleging zijn opgenomen. die gevonden was. werd met het L.waarvoor twee Zaan- damsche werklieden door den heer L. zijn aangenomen. Het terrein zal tot eenige meters diep wor den uitgegraven. Reeds moesten enkele belangrijke vond sten zijn gedaan, zooals een marmeren vloer, die van een voormalige kapel zou zijn en een deel van eén menschelijken schedel, die het vermoeden zouden wetti gen. dat men op den goeden weg is. De nasporingen worden voortgezet. De Algemeene Nederlandsche Zuivelbond iF.N.Z.' heeft zich met een adres tot den Minister tan Bmnenlandsche Zaken en Landbouw gericht, waarin dringend ver zocht wordt, zoodanige maatregelen te ne men. dat er een eind komt aan de moge lijkheid om boter en margarine te mengen en dit mengproduct als melange in den han del te brengen. Adressant grondt zijn verzoek o.a. op het feit dat de melanges, die vaak onder een verpakking, die gelijkt op boter en onder schoon klinkende namen in den handel gebracht worden, zich gemakkelijk om het publiek in den waan te De auto-denner Matt Valier heeft naar Wolff meldt, op het vliegterrein Kesselho- ven. dat doo rde autoriteiten ter beschikking was gesteld, twee zeer geslaagde pröeven genomen met een door hem met behulp van den bekenden deskundige op het gebied van vloeibare gassen dr. Hellandt. geconstrueer- den nieuwen vuurpijlauto. De weinige toeschouwers, die ultgenoodlgd waren, toonden zich niet weinig verbaasd toen het toestel in plaats van met brandstof met vloeibare zuurstof, die in tanks aange voerd werd, gevuld werd en na een kalme start uitmuntend bestuurbaar bleek. De vloeibare zuurstof wordt in bepaalde verhoudingen die nog het geheim van de uitvinders zijn met duwe olie gemengd en dit mengsel komt tot volkomen verbranding, waarbij rook noch gassen schadelijke dam pen tot ontwikkeling komen en de uit de pijp uitschietende steekvlam slechst een lengte bereikte van 3 tot 4 decimeter. Omdat het brandbare mengsel pas in den carburator van den motor zelf gevormd wordt, is leder ontploffingsgevaar volgens? dr. Hellandt uitgesloten. De proeven worden met de fesetdagen op uitgebreider schaal herhaald in de omgeving van Britz. waarin een bloeddorstige En- - -- - -- de hoofdrol vervulde. Deze En- Boston, dat met ontzetting het tooneel aan* de publieke voorstellin- lers reeds duizenden ja- ■n zij toch pas sedert eeuw een geregeld pro- grammanummer in het circus. Een de roemdste temmers uit het begin der eeuw was Henri Martin uit Marseille. Zijn roem was omweven met allerlei romantische verhalen en legenden, die zün publiek op treden te midden van wilde dieren nog sen- sationeeler maakte. Martin was n.l. dieren temmer geworden om zich de gunst van een mooie vrouw, Gertrude van Aaken. te ver werven. Zij was de zuster van een circus directeur. Daar hü als gewoon circusrijder geen hoop kon koesteren om opgemerkt te worden, besloot hij de aandacht van zijn aangebedene op zich te trekken door een buitengewone prestatie. Op zekeren dag toen Martin de tügtrkooi passeerde stak een der dieren zün klauw door de tralies. Martin nam zijn zweep en sloeg het dier voor zün bek. Het dier brulde van pijn maar trok direct terug Nu begon Martin het dier aan zich te wennen en liet het evengoed klontjes suiker proeven als de zweep voelen! Toen hij eindelijk besloot de kool binnen te gaan, strekte het dier zich heel gehoorzaam aan zijn voeten uit. Kort daarop trouwde Martin met de zuster van den directeur en nu begon rijn schitterende In de verwarmingsindustrie is overeen* stemming bereikt, zoodat in drse industrie geen staking zal uitbreken De S.DA>. heeft te Groningen Paasch-Congres gebonden. leenen r bren-en dat het boter koopt, terwijl het in werkelijkheid te doen heeft met een product dat voor minstens 85 pet. uit mar garine bestaat. De opstandige pogingen In Britsch- Indlë, onder leiding van Gandhi, moe ten de huidige Engelsche regeering wel voortdurend afschuwelijke nachtmerries bezorgen. Hier komt een koloniaal volk in ver let, voorloopig zuiver uit inlandsche aandrift, uit een Europeesch verlangen naar zelfbeschikkingsrecht. Ieder oogenblik kan de bom barstên; de „opstandelingen” worden overmoe dig wat geen wonder is, als men liet, hoe de regeering blijkbaar vreest tot ergernis van den doorsnee-Brit de juiste daad op het juiste tijdstip te stellen. De Engelsche regeering wil humaan zijn; zij wil haar vredesgezinde natuur doen blijken, en zij is als-de-dood zoo bang voor een krachtdadig ingrijpen. Niet alleen, omdat haar kwasi-socia- Hstische vredelievende reputatie daar onder zou kunnen lijden, maar ook, en vóór alles, omdat door een krachtdadig ingrijpen misschien nog minder stoffe lijke welvaart voor het moederland be reikt en behouden zou kunnen worden dan door „lijdelijk verzet” van regee- ringswege. De Labourregeering zit met dat alles diep in den put. En met haar.... de Nederlandsche 8. D. A. P„ die de Labourpartij, ten on rechte, ondanks alles nog steeds als zuiver socialistisch zegt te beschouwen en van welke zij dus ook eventueele blamages moet overnemen. Wat zal de Engelsche regeering te genover Gandhi en de zijnen en te genover hun waarschijnlijke opvolgers de communistische oproermakers doen? Zal de Engelsche regeering haar ge zag handhaven en krachtdadig ingrij pen. desnoods met wapengeweld? En wat zullen onze sociaal-demokra - ten dan'moeten zeggen? De vraag is heel precair, want voor Nederland zit er aan deze Britach-Indi- geschledenis een parallelgeval ook in Nederlandseh-Indië broeit het. hoewel daar nog meer door communistisch gestook dan door in- landsch verlangen naar onafhankelijk heid. co Ook in Nederlandse h-Indlë broeit *t maar als de Nederlandsche regeering haar gezag wil hoog houden, gevaarlijke elementen verwijdert, bloe dige oproeren verhindert, omdat dit haar dure en onvermijdelijke plicht is, dan vindt zij steeds en telkens weer de Nederlandsche 8. D. A. P. tegenover zich, die haar hoont, die haar acheldt. Wat zal de Engelsche regeering doen? In „Het Volk” worden wij den laat- «ten tijd al zoo langzamerhand op alle gebeurlijkheden voorbereid. Voor het geval, dat de Lftbourregee- ring met kracht za| optreden, heeft de buitenlandsch-overtichtschrijver zijn smoesje al klaar; In de zestiger jaren was de dresseur Kro* keil, die evenals Martin vrouw, dierentemmer werd. Op zekeren dag. onmiddellyk nadat hü de kooi Betreden had. stierf hü aan een be roerte, tengevolge van de emoties, die hij daags tevoren doorstaan had; een leeuw had een kind, dat te dicht bij de tralies ge komen was. met een enkelen slag van zün en de moeder, die er bü- op hetzelfde' oogenblik krank- •opbaan als dierentemmer. Het eerste ffeden van Martin kan men bü Balzac een enthousiast liefhebber van zulke voorstellin gen lezen. Een speciale aantrekkelijkheid van dezen temmer was de uitvoering van een gebarenspel in de leeuwenkooi. Een even groote sensatie verwekten in dien tijd de prestaties van den temmer van Am* burg, een Amerikaan uit den staat Kentucky. Slechts gekleed met een soort schort betrad Amburg de kooi en in de hand zwaaide bjj een mantel. Toen hü in Londen optrad, vroeg Wel lington of de dieren bang van hem waren. ..Op den dag. dat de dieren niet bang meer van me zouden zün, is mijn loopbaan ten einde", antwoordde Amburg. Hü was zóó overtuigd van zün sterkte en zijn onkwets baarheid, dat een kind en een lam mid den tusschen een troep wilde dieren legde, om ze er na een ixxw weer ongedeerd tus schen uit te halen. Op zekeren dag echter dat hü de kooi bin nenging, trad Amburg zijn ongeluk tegemoet. De tijgerin Edith viel hem aan en verscheur de hem voor de oogen van het publiek uifi Op den tweeden Paaschdag. des middags omstreeks één uur, heeft op den Ryksweg HaarlemVelsen. in de nabijheid van Sanf jjoort een ernstig motorongeluk plaats ge had. Tusschen Santpoort en Velsen. ter hoogte van den driesprong, waar de oude Rijks- straatweg met den nieuwen asphaltweg samenloopt, reed op genoemd tijdstip de 48-jarige Van A.. uit Amstelveen, op zün motor, in de richting van Velsen. Van den ouden Rijksweg naderde een autobus. Motor en autobus ontmoetten elkaar bü het kruispunt. De snelheid doch stuur. Hij reed tegen den berm van den weg. de motor eenige malen over den kop De Zaansche correspondent van .Jibd." deelt het volgende mede: Het is geen Aprilgrap en het gebeurde ook niet in de middeleeuwen, maar heden ten dage midden m de beschaafde wereld. Uit een oud testament moet een inwoner uit Beieren op een goeden dag tot de ver rassende ontdekking zijn gekomen, dat geus in Holland, nader aangeduld in Zaan dam, een oud kasteel of klooster heeft ge staan en dat de laatste bewoner daar een schat zou begraven hebben van millioenen waarde. Een helderziende dame uit Berlün een gravin wier medewerking werd ingeroe pen, wist itü nauwkeurig te zeggen, waar men had te graven om in het bezit van den kostbaren schat tc geraken. Het is een gewoon verschünsel, dat het verkeer van auto's en vooral van motorfiet sen, op den Rüksweg Haarlem—Alkmaar het hoogte-punt bereikt, wanneer er motorren nen in Alkmaar worden gehouden. De bewo ners van dien Ryksweg zün op zulke dagen heel wat gewend. Gisteren hadden er wederom motorrennen plaats. Reeds in den loop van den morgen begon het geknal en gedaver van deze af- stand-verslinders. doch doch de race naar het benzine-festyn In Alkmaar gaat in den voormiddag nog geleidelük. De terugtocht in den namiddag echter, had „en masse" plaats. Het verkeer was toen van een omvang, als nog niet is voor gekomen. Bü Beverwijk en Castricum stonden reek sen toeschouwers deze motor- en snelhëtds- parade gade te slaan. Waar de Rüksweg met een bocht in de betrekkelijk smalle ..Schans" te Beverwijk uitmondt stonden Beverwüksche politie agenten opgesteld, om de rüders. die wat al te veel haast aan den dag legden, tot kalmte te manen. Te Velsen konden de twee groote ponten den stroom niet tüdig verwerken. De file wachtende auto's werd steeds langer en ein digde tenslotte pas bü de Melklaan te Vel senNoord. Het duurde geruimen tijd voor aleer het verkeer weer eenigszins normaal was. komen i- klauw gedood, stond, werd zinnig. Er zün veel menschen. die gelooven dat dieren door „magnetische blikken” getemd kunnen worden. De Pransche journalist Tet- tan. die zelf lang als dierentemmer werk zaam geweest is. ontkent deze mogelijkheid. Worden de dieren nu door de dresseurs ge kweld? De leden van de Jack-London-clute en dergelijke organisaties bevestigen dit en eischen een verbod op het dierentemmeei. Maar de leider van een der grootste circus ondernemingen is van een andere meenfrwr- Dezer dagen moet hü aan Parysche journa listen het volgende verklaard hebben: „Wü zün de kameraden van de dieren, die onder ons leven, wü kennen, als geen ander, hunne gevoelens en wü weten, wat er in hen omgaat. Een dierentemmer, wien het niet gelukt is de liefde van zün dieren te winnen, is veerj oogenblik zeker van zün leven. Wanneer ik een jongen aap. die niet pareert, wil terecht wijzen. dan doe ik hetzelfde wat zün moeder doet. Ik büt of knip het aapje in het oor. Nooit hebben deze z.g. dierenvrienden ia Amerika of Engeland er ook maar aan ge dacht, zich tegen wreedheid dieren te verzetten, zooals tegenover renpaarden geschiedt. M dresseur zal dit ooit doen. De harde van politiehonden vinden wü. circuslui. schuwelük. Toch heb ik r.c, dat daartegen geprotesteerd Op verzoek van den Hongaarschen ge zant te 's-Gravenhage. Z. E. Török de Bcla is dezer dagen de secretaris van het Hon- gaarsche Kindercomité, de heer Jos. Krah, door Z. E. in audiëntie, ontvangen Namens de Hongaarsche regeering heeft Z. E. het Kindercomité dank gebracht vóór alles, wat in Nederland gedaan Is voor de arme nood lijdende Hongaarsche kinderen. De gezant wenschte het comité geluk met haar vrucht- ,baren arbeid en stelde er hoogen prijs op de volgende door den Hongaarschen minister president verleende onderscheidingen van het Hongaarsche ..Crux Rubrlca" te kun nen uitreiken: Kruis van .Verdienste: Jos. Krah. Amster dam. Chr. van der Bilt «Haarlem», F. G. Schimmel (Velp>, W. Welslng «VlnkeveenL Medaille d' Honneur: Mevr. M. Krah Heffen, mevr. A. Bangert, mevr. A. Vrede- voort (Amsterdam), mevr. M. Wagemans (Maastricht), Mevr. A. JurgensBerchem, F. Bertrams (Roermond) en de heeren G. N. Olsthoom. A. Ratte, J. Knippenberg, H. Wennen. A. Postma, H. Snüdewind (Am sterdam), G. Verbiest (Tilburg) J. Leisink (Enschede), W. Westerman (Sneek), B. Plegt (Oldenzaal). P. Maas (Rotterdam), G. B. Pieper (Glanenberg), P. van Doornik (Alkmaar). R. van der Heyden (Den Haag). Bij den secretaris van het Comité is tele grafisch bericht ontvangen, dat het Kruis van Verdienste alsnog Is verleend aan de heeren P. de Roos en J. Kuilman, beiden te Amsterdam Bü een tocht naar Engeland zal dé „Graf Zeppelin" niet over Nederland komen. „De üzeren logica van het regeeren dwingt de Arbeiderspartij, de wet te handhaven. Zü mag van oordeel zün dat de wet in haar oorsprong onrecht is, dat zü een ver houding schoort die bërust op geweld, uit buiting. onderdrukking zü moet een van beide doen: de wet handhaven of aftreden. Indien zy aftreedt, maakt zü het voor de Ina. -s .det 'beter. De pclltlek van Wedg. wood Benn moet op de heele wereld den indruk maken van bewonderenswaardlge matiging. IJot zulk een politiek is alleen een regeering in staat, die een Innige sym pathie heeft met het volk van Indié en met zijn begeerte naar vrüheid. Het is geen planterspolitlek. Eik ander bewind dan dit zou voor de Indiërs erger zün." In een jierceel aan de Groen van Prin-« stererstraat te Amsterdam, heeft op den Tweeden Paaschdag eer. huiselijke Kist met noodlottigen afloop plaats gehad, zonder dat er feitelük sprake was van misdaad, vertelt de ..Courant Het. betrof het gezin van den meubelmaker C Schoonenberg op nummer 44, dat door het gebeutde diep getroffen werd. Er Is een doch ter in huis, die niet geacht wordt in het volle bezit x an haar geestvermogens te zyn. hierdoor werd herhaaldelyk de rust In üe) familie verstoord. De vrouw was vroegrt xreeds in behandeling geweest, doch woonde nog steeds thuis met het gevolg: twisten en onaangenaamheden. Ook Maandagmiddag om vier uur was er weer kwestie, ditmaal met Schoonenberg zelf* Deze bevond zich in een schuurtje achter het huis, dat tot houtopslagplaats en meubel. makerü is ingericht. De twist met de dochter liep over niets belangrijks De vrouw wond zich hierbü zoo op. dat zü een stuk hout greep en dit tegen den vader ophief. Of de bedoeling voorzat hem te slaan is niet be kend Plotseling zakte Schoonenberg. die 66 jaar oud is. in elkaar. De dochter liep ijlings naar de moeder, die voor aan het werk was en wei nig of niets van het gebeurde had gemerkt en vertelde haar hetgeen geschied was. Zü deelde mede, dat zij met een stuk hout had gezwaaid en dat de vader eensklaps op den grond was gevallen, zonder dat zy hem had aangeraakt De politie werd yan het gebeurde In ken nis gesteld: een ontboden dokter van den G. G. D. constateerde dat het lijk geenerlei letsel vertoonde, zoodat aangenomen moet worden, dat de verklaring van de dochter op waarheid berust. Het lük is dan ook in het huis gebleven. Zeer vermoedelük is hü door een hartverlamming als gevolg van schrik of opwinding gestorven. Iets dergelüks is in de naaste familie oveneens gebeurd. De dochter werd per auto van den G. G. D. naar paviljoen III van het Wilhelminagast huis .overgebracht. De vrouw van Schooenberg was. zooels te begrüpen is. zeer ónder den indruk van deze onverwachte gebeurtenis Dezer dagen overleed in een provincie stadje van Frankrijk de bekende Gilbert Paison, de laatste vertegenwoordiger van een beroemde dynastie van dierentemmers, die voor den oorlog een wereldberoemde vermaardheid genoot. Paison stierf als han delaar in Zuidvruchten, want evenals de meeste van zün collega's was hij na^het uit breken van den oorlog genoodzaakt zijn ge dresseerde tijgers te verkoopen. Na het slui ten van den vrede waren echter de prijzen van de dieren zóó enorm gestegen, dat Pai son met geen mogelükheid kans zag om in het circus-leven terug te keeren. Hü was dus wel gedwongen In de burgerlüke samenleving het eerzaam beroep van koopman uit te oefe nen. In de laatste jaren zei Paison meermalen, dat die verandering in z’n lot misschien ook wel z’n goede zijde voor hem had. want het bespaarde hem toch minstens het afschuwe-- lijk uiteinde van zoovelen onder zijn col lega's: door de wilde dieren verscheurd te worden. Op deze bemerking volgde dan geregeld het verhaal gelschman gelschman wilde namelijk absoluut getuige staarde, zijn hoe een dierentemmer v«rscheurd werd i *- -- door de wilde beesten. In een rondtrekkend I circus trad een dresseur op. dien de Engelsch man naar alle plaatsen volgde. Waar het circus ook zijn tenten opsloeg, overal kwam ook de Engelschman en hü betaalde dan te voren al de duurste plaatsen voor verschil lende voorstellingen. Na oneindig veel moeite gpMEtP'liet tenslotte den directeur van het «circus om met den gast een gesprek aan te knoopen. waarin hü doodkalm vertelde: .Jk wacht slechts op het oogenblik, dat de man in de kooi voor mün oogen verscheurd wordt. Eens moet het toch gebeuren, daar ben Ik zeker van, maar ik wil het in elk geval waar sloeg. De berijder werd er af geslingerd bleef zwaar gewond liggen. Onmiddellük ingeroepen. Dr. De Groot uit Santpoort en dr. De Weerd uit Velsen. waren spoedig ter plaatse en verleenden voorioopige hulp. Met den ziekenauto van Van Gameren, uit Velsen, werd de man, die vreeselük ge wond bleek te zün en zeer veel pün leed, naar het St. Antoniuszlekenhuis te IJmui- den.Oost overgebracht. Hier constateerde men. dat de man. be halve een hersenschudding, een sleutel- beenbreük had bekomen en een verbrijzelde linkerarm. Voorts was zün rechterarm ge broken en bleek hü nog een gecompliceer de breuk te hebben aan het rechtér-onder. been. Bovendien had hü verschillende vleesch- wonden opgeloopen. Hü was bü het volle bewustzyn Gisteravond was zün toestand zeer ern stig. Te Oldenbroek Zondagmiddag omstresks half vüf had te Oldenbroek op den Zulderzeeschen Straat weg een auto-ongeluk plaats. Door het springen van een achterband j laakte de chauffeur van den auto de heer de <J. uit Nunspeet de macht over zijn stuur Het is natuurlijk niet waar, dat de Engelsche regeering alleen maar voor het dilemma staat: de wet handhaven of aftreden; er is nog een derde mogelükheid: zij zou de wet ook kun nen veranderen! Wanneer de koloniale politieke moei lijkheden zoo gemakkelijk zijn op te los sen, als de socialisten het de goege meente zoo gaarne voorstellen, dan moet het voor een Labourregeering toch een klein kunstje zjjn, hier een uitweg te vinden door eenvoudigweg de wet te wijzigen. Maar van deze mogelükheid rept „Het Volk” niet eens. Het blad gebruikt wel roerend veel consideratie met de bevriende regee ring, die wil zij het koloniaal gezag niet te grabbel gooien heel spoedig harde maatregelen zal moeten treffen. 4 Wij vinden die consideratie volkomen gerechtvaardigd en juist?, maar.men mete dan ook niet langer met twee ma ten, en men georuike eenzelfde con sideratie, als het geldt een Nederland sche regeering, die moeilijkheden heeft met haar Oost. Gistermiddag, omstreeks 4 uur. reed motorrijder J. de Vr.. uil Beverwyk. op den Druiehuizerkerkweg. te Velsen. In de lich ting van de pont. Op den hoek van den voormahgen Rijks- straatweg, werd hü aangereden door een autobus van de Brockway Mij., die van tgenovergestelde richting kwaïh. Hoewe! de chauffeur A. B. krachtig remde, was de botsing hevig. Het motor rijwiel werd tegen den grond geslingerd. De bestuurder bekwam een beenbreuk, terwijl de duorüdster met den schrik vrü kwam. Nadat dr. De Weerd eerste hulp had ver leend. werd De Vr. per ziekenauto naar het Roode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk vervoerd. Volgens verklaring van den chauffeur moest de oorzaak van dit ongeluk geweten worden aan een aarzeling van den motor rijder bij het uitwüken. Bü Veenendaal Gisteren zyn door het Ijtütengewoon druk ke verkeer op den Rljksstraatweg Arnhem Utrecht nabü De Klomp eenige verkeerson gevallen gebeurd. Een motorrijder uit Doorn kwam met een wielrüder in botsing. De wielrijder werd in bewustcloozen toestand naar huis vervoerd, 'terwül de motorrijder met een zware schedelbreuk per ziekenauto naar het ziekenhuis te Arnhem werd ver voerd. Zijn toestand, is hopeloos. Ook werd een motorrijder uit Veenendaal. door een hem achteroprijdenden auto gegre- pen De motor werd vernield. De bestuurders kwamen met den schrik vrij. Na' eerst met burgemeester Ter Laan te heoben kennis gemaakt, verkreeg de schat- graver. de heer Hans Langhirt uit Würz burg. verlof tot het doen van opgravingen, waarbij de toezegging werd gedaan, dat de gemeente Zaandam voor de helft in de op brengst zou deelen. De helderziende dame, die den heer Lang hirt vergezelt, begon, nadat men had vast- gesteld, dat de bewuste plek was te vin den ten Zuiden van de Ned Herv. Kerk van Oost-Zaandam. welke plaats <n verband met een wegdoorbraak toevallig geheel open ligt, met een wichelroede de juiste plaats te zoe ken. Toen graven heer Van A., die met zeer groote reed, wilde blijkbaar uitwüken, verloor daarbij de macht over zijn

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1