L. FRANKENBERG. Alkmaar ïr I t? ST. AUGUSTINUS’ BEKEERING PAUSELIJKE ENCYCLIEK REISKOFFERS REISARTIKELEN Luxe Verhuurinrichting Prima 4 en penoonswagens beschikbaar 13 cent per KM Speciaal stekenv.rvoer. WOENSDAG 23 APRIL 1930 Voornaamste c^Cieuws VERZOEK GARAGE JAC. MET VIER EX TWINTIGSTE JAARGANG No. I 49 f 50 Benoemingen Om hun woede te koelen De nieuwe van Diefstal uit een trein De Landbouwcrisis 1 Meidag in Rusland Strijd tegen het Vaticaan Adverteerders Een me$senhe!d Een boschbrand Aartsbisschop Utrecht Brand op een spoorwegemplacement te Amsterdam De Ukrainische onafhankelijkheids beweging Oprichting gecombineerde luchtvaartondernemingen KRACHTIGE REGEERINGEN wu fang. Z.Exc. Mgr. ScMoppa verricht de wijding JOH. LAUWERS PAYGI OP 3 ALKMAAR Pastoor Th. J. C. Engering te Castricum Een rcdio-lezing over de sluiswerken te LJmuiden Bezoek ontvangen van Z. D. Mgr. Aenger.ent AAHGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN. GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWINTIG UREN NA HET ONGEVAL Ter nagedachtenis van Z. D. H. Mgr. H. v. d. Wetering -<■ ptT M'MMFP PFSTAAT HIT TWEF Rl AOFN De zaak de Leeww in Vlaanderen. van zal uit Barometerstand uur vm: 758 vooruit. van in Voor den Hon<aarachen Omroep te Dndapes* Brand te 's-Gravenhage tot aan ICO H. A. bosch vernield OK D1HECITS trein ca deae wordt m 0 I verdachte van ren moord ta jaar revanseiüstraf gw- Naar de oorzaak van den sevan-enlsbrand te Colombas wordt een ernstig onderzoek in gesteld. worden nog i m het gebouw der Nederiandsehe Handel- Maat rhappjj LICHT OP De lantaarns moeten morgen worden op gestoken om 7 42 uur. ABONNEMENTENvaar Alkmaar Ageataehappen: per week 33 CL; per kwartaal f L2S; per poot, per kwartaal Ut bf| voorwKbetabng Het Opperste Cc rechtshof der Ukraine heeft na een proces dit reven weken duur- De Inhoud van het verdrag der Vlooteon- feren He. du» de te Beude Verschenen in het rapport der enquête. ge houden onder de HaTrlemsche winkelier» ter cake de Invoering ran bet Werktijdenbesluit ▼oor Winkels. TELEFOON 572 TELEFOON 873 NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD ONS BLAD - In de voor, aarsvergadering van de Ver tot bevordering van den Landbouw in Hel Noorderkwartier op Woénrdag 30 April in d< Roskam te Hoorn zal dr. S. E B. B'.erema Usquert. spreken over de, moeilijkheden ten gevolge van de crisis in den landbouw e- wat er ten dezen door de regeering ter ver zachting van den toestand zoa kun..en war den gedaan. EtlBKlb.K ,VKA*G EN AANBOD* bij MwwlhwlMw per piaaiamg I per •s.rrwni» na g regels; iedere regel meet 9-12 Breda en omgeving kwamen zeer velen den brand, die ver in den omtrek zichtbaar was in oogenschouw nemen Omtrent de oorzaak van het ontstaan van den brand tast men tn het duister. Een wetsontwerp tot regelta- van het on derzoek van scheepsrampen In de b.nnes- vaart. BUREAU: HOP ALKMAAR TMMeon: «SmMWlraU» No. «33 Redaetlq Na. «31 H de benoemd tot Iemand heeft bij de politie te Amsterdam aangifte gedaan dat te zijnen nadeele op 18 dezer uit een Pullmantreln. je’.ke aan het Centraal Station is aangekc-rren een koffer is ontvreemd inhoudende f 250 aan Neder landsen en Frarsch geld en voer circa 1000 inn kleederen De diefstal moet zijn gepleegd tusschen Esschen en Amsterdam. U SÓHJAI 14 ■n dc-ren winner bankwezen, van de geldheerschappij in net algemeen, van de’ groot-pers, van de Industrieele concerns enz. Zij zijn er. met al de macht, waarover zij stnds jaar en dag oeachlkken. en zij zullen er nog zjjn wanneer een reeks van te verwachte^ opeenvolgende regeerlngen weer reeds lang vergeten zal zijn Zij talen zich de wetten door geer regeering voorschrijven. maar zijn voortdurend in de weer en msestai met succes om door hun leenlng- poiltiek de regeerlngen nsar hun wil te doen buigen. Bij zaken van tariefspoli tiekplnvoerrechten. dumping spoorweg vervoer. havenuitbreiding, scheepvaart wegen enz. spelen die machthebbers tnaar waarbij werktuig Gisteravond omstreeks half zeven werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand In het gebouw van de Nederlsndsche Handelmaatschappij aan den Kneuterdijk. Daar men vreesde voor een zwaren brand werd dadelijk groot alarm gemaakt en rukten twee motorspulten met een slangenwagen uit Gelukkig bleek het geval n et zoo ernstig te xljn. als men aanvankelijk vermoedde In de stookinrichting van het gebouw, hetwelk uit kamt in de Hooge Nleuwstraat. was in een van de schoorsteenen brand ontstaan, waar schijnlijk doordat deze vuil was. Er ontwik kelde zich een d.kke rookkolom uit de lange schoorsteen, welke nu en dan rossig werd ge kleurd door eenige optrekkende vlammen Waar dit van verre zichtbaar was kwamen van alle kanten de menschen toegeloopen. tn de meen ng verkeerend. dat het groote ge bouw der Handelmaatschappij In lichter laaie tond De brandweer had echter spoedig het vuur gebluscht. Er was zoo goed als geen schade De belangstelling van het publiek was seer groot. Dinsdag 29 April zal voor den Hongaar- «chen Omroep te Budapest een lewng gehou den worden over de sluiswerk-n te IJ mal den. 29 April as.. 4 uur n.m.. zal voor den Hongaarschen Radlo-Omroep te Budapest n referaat worden gehouden over de sluis werken te Umulden ter gelegenheid tan de opening daarvan. De gegevens voor deie voordracht zijn verzameld door den heer Emo von Kelemen, correspondent van Hon- gaarsche bladen te Amsterdam. De «0-jarlge scharenslijper. D. Hurkenne. had tn den nacht van 3 op 4 Maart de vrouw Hubertlna Fuche in een woonwagen In een vlaag van ja’ouzie niet minder dan 21 mes steken toegebracht. Het O M elschte tegen hem een gevange ns, traf van 2S jaar. Naar officieel uit Moskou gemeld wordt, maakt het cemraal-comlté van de communis- U che partij in Sovjet-Rusland de richtlijnen bekend voor de viering van den eersten Mei. Hierbij wordt o.a. er op gewezen dat de ar beidersbeweging in Rusland met alle midde len den strijd moet voeren tegen het Vati caan. De invloed van de kerk moet geheel vernietigd worden Gisterenavond tegen elf uur brak door on bekende oorzaak brand uit In een loods op het westelijk emplacement van de spoorwegen bij het Centraal Station Hoog sloegen de vlammen uit het houten gebouw op. dat aan den achterkant steunt tegen een locomotie venloods In de brandende loods waren geborgen de brandstoffen hoofdzakelljk takkenbossen waarmee de locomotieven worden aange maakt. Uiteraard brandde de Inhoud van de loods zeer fel. De brandweer be. treed het vuur met twee stralen Honderden nleuwsg erlgen waren naar df De Ruijterkade op het zien van de hoog-op- laalende vlammen gestroomd Van het hou ten gebouw dat omstreeks 15 Meter lang is. bleef ilechts een geraamte over De aangren zende locomotieven loods leed geen schade. Gistermiddag heeft nabij het Wittehuis onder de gemeente Terheyden (N. B) een groote bosch- en heidebrand gewoed langs het Ooaterhoutskanaal Een 100 H. A bosch en heide werd door den brand vernield. Uit de. 45 leden der Ukramsche Onafhankelijk neidsbeweging tot gevangenisstraffen van zoruren of langeren duur veroordeeld. Dc elder der beweging kreeg tien Jaren gevan genisstaf. dus allerwegen achceruit- deze omstandigheden kan 1,1 H- wn-fc.-i in<r>a^wHarUrfi OAAA LeveWMwnm geheel. .naew hiktheid lot werken il.K 7eA nimr-e*" mei AeA Ui» *er!H— ven een hand. 4 AC ’■•’’l rvf u-kerd voor eer der erdaendr ultkverlneen I JUUU." nreile* een twUU «.men »wl 'r hermen o* hrldr wrarn IwUr* ♦vMsHAei» wlkw» I Zwlle* sm ene» een one Het presidium van de maatschappij verdediging tn lucht- en chemischen ooriog heeft, zoo wordt uit Moskou gemeld, beslo ten tot oprichting van gecombineerde lucht vaartondernemingen. waarvan de kosten on geveer 80 mlllloen roebel zullen bedragen. Er zal worden overgegaan tot den aanbouw van civiele vliegtuigen voor het onderhouden van locale diensten. De toestand van pastoor Engering te Cas tricum. die op Witten Donderdag van de 'aatste H.H Sacramenten werd voorzien, is 'angraam achtendtgaande Vrijdag kwam Z. D. K Mgr Aen«enmt Blsschop Haarlem den zieke be-oeken. Mgr. Aeneenent is met pastoor Engering urnen kapelaan wewe»st te Reel of arendsveer alwaar Mgr na 'zijn prfesterwl’d'.ng werd be- ■'oemd en waar pastoor Engering toen oudste kapelaan was. Naar wij vernemen, zal de Nieuwe Aarts bisschop won Utrecht D. H Mgr. J. H G Jansen, door Z. Ex- Mgr L Schioppa ge consacreert worden De dag* der wijding 1> nog niet definitief bepaald en ook de assis tenten by de bisschopswijding zyn no. niet aangewezer^ Fen bewoner van de Blckersgracht te Am sterdam had een radiotoestel op afbetaling -ekoent Hij betaalde echter niet en kreeg per deurwaarder een sommatie thuis De verkoo- oer kwam daarna,, weer geld halen, maar kreeg te hooren dat de deurwaarder betaJmg had ontvangen wat echter niet waar was De verkooper werd woedend en sloeg een ruit stuk. Een andere bewoner had twist met een bovenbuurman. De buurman wilde vechten maar vond zijn te-enoartU niet Hij k~e'de toen zl;n woede op rentge ruiten, oen paar schildeii en eer een gramafoon en **n radiotoestel, die hl) allemaal kort en klein sloeg. Aan een zóó stralend voorbeeld van vermanning in zwakheid en afzwering van zinnelijkheid en zonde hebben wij in onzen tijd meer dan ooit behoefte, en daarom hebben wij er gaarne het onze toe willen bijdragen. Sint Augus tinus. zijn leven en zijn bekeering, In deze gedenkdagen, nu het Eucharis tisch Congres in St Augustinus’ stad. Carthago, gehouden gaat worden en aan den Augustinuscultus nog meer relief verleent, in de herinnering van den modernen mensch terug te roepen Een deel van ons blad van heden hebben wij aan St. Augustinus gewijd: twee zone- van St. Augustinus den alom bekenden propagator der inter nationale Eucharistische Congressen, Pater W. van Dijk, en den in St. Augus tinus krach* puttenden* paedagoog. Pater Dr. N. Th. Vlaar Rector van het R.K. Lyceum te Overveen vonden wij bereid, aan St. Augustinus een beschou wing te wijden, respect als voorbeeld voor onzen tijd en als opvoeder. Bovendien zond onze medewerker te Carthago ons een geïllustreerde bijdra ge „Ter herinnering aan de tranen der H. Monica", aandoenlijke momenten in letterlijk lokale kleur schilderend St. Augustinus’ bekeeringsgeschle- denis Moge dit deel van ons blad heden een bijzondere belangstelling te beurt vallen. atlViJMtN I It-FKIJ*: Vaw 5— rrsrta t rlAv rr<el own lü KtCl-AMt an rvsrt W.J» vwv tit enala *w«wwi. »«»n «e wvertg» paglMV a-M Teeen een Valkenbars Is eiarht Morgen herdenken wij den dag, dat ruim 1500 jaar geleden de kracht «n de almacht Gods zich uitstortten in de ziel van Monica's verloren zoon en in die van nature zoo rtjke en schoo- ne ziel wonderen wrochten, welke niet alleen den vroegeren zondaar opvoer- den tot welhaast bovenmenschelljKe deugd en heiligheid, doch tevens van ontzaglijke beteekenls geworden zijn voor de christelijke wereldgeschiedenis In Sint Augustinus toch werd niet alleen een mensch, maar een groot deel der menachheld bekeerd tot het ware Oeloof en tot den goeden dienst van Ood. Onnaspeurbaar en niet te meten ts de invloed, welke er van dezen grooten heiligen bekeerling is uitgegaan tot in- keer en bekeering van ontelbare verlo ren aonen en dochteren in zijn eigen dagen en in de eeuwen, die na hem kwamen. Juist doordat aan den mensch Au gustinus niets menschelijks vreemo was. doordat sljn bekeering onder Invloed Van zijn heilige moeder op zoo aandoénlijke wijze zich voltrok, is hl) voor alle eeuwen geworden de Apos tel van allen die uit menschelljke zwak held zondigen en blijven zondigen, Is hij voor alle eeuwen geworden de licht drager. die het eeuwige licht deed schij nen In de van zonden somberst ver duisterde spelonken der menschelljke zieL Men seint de Msb." uit Rome, dt giste ren: Het PauselVk orgaan, de „Osservatore Ro mano” publiceert heden een Pauselijke en cycliek naar aanleiding van het vijftiende eeuwfeest van St Augustinus' heiligen dood Deze encycliek is tevens bedoeld.als een voorbereiding van het internationaal Eucna- rirtisch congres, dat in Mei as. te Carthago waar de groote kerkleeraar eens bischop was luisterrijk zal gehouden worden. De H Vader licht in dit belangrijk docu ment uitvoerig toe. welke plaats Augustinus in de gesch eden is en In de Katholieke KAk inneemt, hoe verneven Zijne léer is en hoe hielig Zijn leven was als blsschop. De H. Vader brengt aEerearst In herin nering. hoe reeds Zijn voorgangers en <S.» concilies met grooten lof over de hetllghe.d en de leer van den H Augustinus hebben gesproken een lof niet te verstaan, zooals de Janren sten en andere dwaalleeraren de den ten nadeele van andere kerkleeraren en In strijd met de latere beslissingen van Pau sen en concilies. Vervolgens wijst de Paus er op. hoe juist in de afdwaling van Auvustmus en zijn d»ep dramatis-hen terugkeer tot God de plannen der Goddelijke Barmhartigheid en der God delijke Voorrien’ghe'd om Augustinus tot zijn buitengewone zend'ng In de Kerk voor te bere'den du delijker aan het licht komen Het keerpu-t der encycliek echter urt vooral In de twee gedeelten waarin de Paus een beschouwing wijdt aan den H. Augusti nus als kerkleeraar en als he iige In het eerste gedeelte houdt Hjj ons voor de onderwerping aan het gezag der Kerk, en wflst Hjj ons o-> God. eenlg einddoel van d»n mensch. en on het middel om dit einddoel te bereiken een Juist gebruik van Gods schepselen De weg erheen wordt ons gewe zen door de Kathol'eke Kerk door Haar voortdurende le d ng en Haar gezag be lichaamd In het zichtbaar Opperhoofd, den Paus van Rome. In dit licht en onder deze veilige leiding stijgt de katholieke denker omhoog tot de steilste toppen der fllosophlsche beschou wingen en de moeilijkste punten van net theologisch onderzoek voor een allernauw keurigste uiteenzetting en verdediging van zijn geloot. En hier laat Zijne Heiligheid in de ver heven taal van den theo'oog de schoonh-ld proeven en de kern lien van de leer van de sen grooten denker welke een allernauw keurigste synthese tevens is van de leer der. Kerk omtrent eenige der meest sublime waarhettan «Ja die der goddelijke na‘uur de «he men der H Dr ejenheld der Menscb- wordlng. der Voorz enigheid In het were d bestuur, het onderscheid tusschen de stad Bijèeleèenheid van het vijftiende eeuwfeest van St. AuAustmus dood Stichting van een grafmonument In de kerken en kapellen van het Aarts bisdom Utrecht. Is Zondag onder alle H H Missen ten schrijven »rgeieren van bet Metropobtaan .Capittei waarin medede ling werd gedaan van bet voomon>en tot st en ting van een grafmonument voor «Uien Z. D H. Mgr. H ,,van de Wetering en voor de stichting van 'n fundatie voor bet lezen van H H. Mksen vtx»r de re erust van Mgr Om alle gelowigen in de geegenheld te st-len daartoe *en bijdrage te v rleenen s Zondag in alle kerken 'en col ecte met open schaal gehouden worden geheel ontsnappen aan den van het voorbeeld, dat een gedeelte van Europa ons geeft; zien hierin groote nadeelen meer dan een opzicht. In de eerste plaats zullen de beste mannen van een land er In den regel niet voor te vinden zijn een belangrijke positie in het zakenleven prijs te ge ven. wanneer zU het vooruitzicht heb ben, dat de mintsterieele portefeuille maar korten tij J zal worden gedragen Ook gebeurt het. dat men het minis- ter-ambt aanvaardt, terwijl intusschen de positie tn het particuliere leven •ordt opengehouden, wat al even on- gewenscht la. Vervolgens spreekt het vanzelf, dat Ministers die zoo kort een portefeuille gullen beheeren. niet bij machte zijn op hun departement ordelijke toestan den zooals zij deze wenachen te schapen Immers, de hoofdamotenarer. die er lang zaten vóór de Mlnlstei kwam en er nog zullen zitten, wanneer hU reeds lang verdwenen is. denken er niet aan. de teugels uit handen te ge ven. En wee den Minister die zou be proeven. daadwerkelijk te regeeren! Men valt dus meestal van de eene amb- tenaren-regeering in de andere. Ook in de oogen van het publiek ver liezen dergelijke regeerlngen steeds meer gezag Het publiek immers weet dat afwijzing van een of ander verlan gen geen onoverkomelijke ramp is; im mers. na verloop van korten tijd komen er toch ettelUke nieuwe regeerlngen. ou wie men zijn pogingen kan herhalen. Bovendien zullen deze regeerders er allicht op bedacht zijn, zich tUderu» hun bewind vrienden te verwerven; Immers over korten tUd staan zU zelf weer op straat en moeten zU opnieuw door aj wereld. Nauwelijks zUn de nieuwe be wlndvoerders in hun nieuwe moeilijke en omvangrijke taak eenlgszins georiën teerd of zij moeten reeds weer aan vertrekken denken. Van een zich dege- Ujk in werken in de hun toevertrouwdr taak Is meestal niet eens sprake. Het spreekt vanzelf, dat dit alles aan den invloed van de regeenngen in ster ke mate afbreuk doet. Dit klemt nog te meer omdat er in de latere laren naast of Doven de regeerlngen andere mach ten zUn ontstaan wier invloed die vat» deze laatste verre overtreft. Men dense maar eens aan de grootmachten uit de wereld van net (internationale; enz. al te vaak een belangrUke rol, de regeering vaak het In hun handen Ls. Wil deze niet buigen, of zich niet laten kneden als was. dan ls achter de coulissen maar al te vaak reeds spoedig haar vonnis geveld. Zoo zien we In een groot gedeelte van Europa een dalenden Invloed van de regeerlngen„en dus van het volk. En nu is hel merkwaardig, dat slnd* den tUd. dat de groote machthebbers uit het verleden de keizers, de ko- ungen de adel de aristocraten uit den zadel werden gestooten, sinds den l)d. dat de grondwettelijke hervormin gen daartegenover een vergrootlng van den volksinvloed hebben gebracht door tlge.neen en direct kiesrechtde /olkslnvloed In meer dan een opzicht jractisch den kreeftengang is gegaan De democratie verliest In het algemeen in die landen zienderoogen terrein In plaats van de oude potentaten zijn er nieuwe gekomen en de eeriykncia ge biedt te erkennen, dat deze laatsten vaak niet beter, maar wel slechter zijn ian de eersten. Waren de oude machthebbers vaak (niet altijd) menschen van fijne vor men en hooge beschaving, die er prijs op stelden, de beschermers van 1 cul- uurleven van hun volk te zijn de nieuwe zwezen bijna voortdurend bij de macnt van net geld en van het zaken- loen. en ai het overige ls bijzaak. zien In Uechts dit éëne middel uitkomst bren- ?en: men scheppe krachtige regeertn- ?en. uitgaande van verheven beglnse-- Gods en de stad van den Satan en de zoo belangrijke en ingewikkelde leer der sociale ethiek omtrent de betrekkingen tusschen Kerk en Staat. Vooral d-t laatste punt, dat Indertijd ook voor den Heiligen Leeraar zoozeer actueel was. brengt Zijne Hei.lghetd naar voren en de Paus wijst in dit verband op de maat schappelijke verdiensten der katholieken als de besten onder ds, staatsburgers, inzoo.erre de christenen reeds In de Or.eksche en Ro- meinsche wereld, zich steeds voegden naar de leerlnpen en aanwijzingen fier -Kerk en van Haar Opperhoofd, altijd gericht op het werkelijke en vo komen go. de. dus niet en kel op het geestelijke goed, maar ook op het tjjdelljk goed der indiv.duen en der maatschappij in haar geheel Verder wordt Augustinus in de Pauselijke encycliek genoemd de .Xeeraar der genade" daar Hij de genade on schitterende wijze verdedigd heeft tegen de twee tegengestel de uitersten tegen hen. die haar te kort de den. door haar geheel te ontkennen, zooals de Peiatianen. maar ook tegen d“gen?n. dlc haar beteekenls overdreven en haar In strijd brachten met den vrijen wil. Van dit zeer ingewikke de vraagstuk zet de encycliek dan uiteen de leer der kerk, bevestigend de wondere overeenstemming, die er bestaat tusschen de goddelijke genade en de men schelljke vrijheid. Tenslotte, In het laatste gedeelte der en cycliek spreekt de H. Vader over de uitwer king der genade. In dit gedeelte wordt Augus’inus beschouwd als Heilige in Zijn Inwendig leven, dat vervo maakt was door de beoefen ng der meest heroïeke deugden zooals de liefde tot God en den naaste, de nederigheid enz In Zjjn herderlijk leven als blsschop toen hij zich geheel opofferde voor zijn volk: In Zijn godsdienst g leven ten slotte. a's opvolger van de evangelische ra den. stichter, van kloosters, wetgever van manneV'ke en vrouweltjke klooster! ngen en allervurig" te verbrelder van de leer der evangelische vo maakthe d Het verheven document sluit met een krachtig vermaan aan de geestelijkheid en het christenvolk tot gebed, stud'e en navol ging van St. Augustinus. Hell'ge en kerk leeraar. tot volharding der rechtvaart gen. maar ook tot bekeer ng van hen. die van den goeden weg afweken, terugvoering der ket ters tot de wave Kerk en vereen'.elng van allen in aanhankelijkheid aan Chr stus en Zjjn mystiek Lichaam dat de Kerk is. Aan het einde wordt dan melding gemaakt van het Internat onaal Eucharistisch con«tres te Carthago, en spreekt de Paus Zun va derlijke wenschen uit voor het welzijn van het vaderland van den H. Augustinus. Z. D H. de Blsschop van Haarlem heeft bence-md de volgende WelEerw Heeren tol Pastoor te 's-Gravenhage (H. Agnes» F. Karskens; te Hoofddorp Haarlemmerm." F. Huf; te Ovezande. 8 Wllemaen de Ka ne laan was te A'dam H Hart van Jezus» alsmede tot Kapelaan; le ws senaar <H. Willibr A. Verhagen: te* Adam <H. Nlc. binnen de V W die Kapelaan was te Rhoon. Z D. H heeft een nieuwe parochie opre- rlcht te Rotterdam Hevplaat. en benoemd tot Pastoor aldaar den W. E. Pater F Col- ilgnon 88 C C. en tot Kapelaan den W. E. Pater B. Winters 88.C C. Beleefd verzoeken wy ds medewerk ng van onze H H. Adverteerders mzast net vroegtijdig toezenden van de vonr de Zaterdag-num mers ocstemae advertentie^. Wu zullen net seer op orys stellen indien wu de an nonces lestemc voo. Za er- dag. reeds des Dono-rdags of uiterluk des Vrijdagsm ergens ontvangen Door net vroegtijdig inzen den van advertentiên kun nen «U aan de alt voe ring du» aan nei zetten van de advertentie meer aandacht schenken netgeen vanzelfsprekend de reelsme- waarte van de annonce ten goede tornt Mede in Uw eigen oelang vertrouwen *D oc Uwe medewerking insake een en andei te mogen reken sn, waarvoor ou voorbaat onzen dank. len. die geroepen zijn gedurende gerei- men tijd het regeeringskasteel te be zetten. In Nederland mogen we hier over niet al te seer klagen maar oy den duur zou wel eens kunnen blijken, dat wij niet invloed groot en daarom is een ‘.Ijdige waarschuwing niet misplaatst. Wij lazen dezer dagen, dat Frankrijk op dit oogenbilk zijn 83ste ministerie na den ooriog van "70 verslijt. In Duitschland is Intusschen ook een nieuw ministerie opgetreden, nadat het vorige, over een kwestie van subsidlee ring der werkioozenzorg. tn figuurlij ken atn den nek had gebroken. Wan s' neer w(j het aantal opeenvolgende re- geertngen van Duitachland na den vrede van Versailles eens optelden dan sou de gemiddelde levensduur van elk dezer regeerlngen al weinig langer zjjn dan die in Frankrijk. Hiermee hebben we voor een groot gedeelte van Centraal- en West-Europa den werkeltjken toestand gesignaleerd Maar die toestand beperkt zich niei tot deze twee belangrijke Staten, want In andere Europeesche landen is het al weinig beter. Denk maar eens aan Po len. de Balkan-Staten en Oostenrijk! Ook In België ls in het algemeen de gemiddelde regeeringsduur niet bijster lang. We

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1