)p ONS BLAD srf III r L. FRANKENBERG, alkmaar SIST EUROPEESCHE BEVREDIGING EN ANNULEERING DER OORLOGS- SCHULDEN Voornaamste cSCieuws W I 1 AAHGIFTE moet op straffe van verlies van rechten, geschieden uiterlijk driemaal vier en twintig uren na het ohgeval DIT NUMMER BESTAAT UIT TWEE BLADEN MAANDAG 28 APRIL 1930 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 9* f40 1 Amerika s beslissende invloed niet MMT De plechtige opening Plechtige inwijding van het theater De verdeeling van den zendtijd Electrificatie Spporwegen Mgr. Seipel gemolesteerd Door een auto gegrepen Auto te waiter Bosch- en heidebrand 4 Fabriek af gebrand torpedo- Nog een van het werk der g—dwieteerv in Zaandam door H. A. L. FISHER óud-minister van opvoedkunde en onderwijs in Engeland De Antwerpsche W ereldtentoonstelling Doodelijk ongeluk te Bovenkerk Oberammergauer Passiespelen Stoomschip bij Terschelling gestrand Z. H. de Paus over het bisdom Haarlem Knaapje door onbekende oorzaak overreden Jonge groenten door kweekers vernietigd? Aansjag op de Sovjet-Ambassade te Warschau REPARAT1E-1NRICHTING VOOR VULPENHOUDERS (Alle systemen onder volle garantie) •k, JOH. LAUWERS PAVGLOP 3 ALKMAAR Bel/.ië gaat naar Monte Video r - uur vm.t 7.58, sai Motor-ongeluk op Houtrust NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD 3 Een helsche machine opgesield 9 I Ieder een kwart gedeelte r minister van Arbeid. Heyman, be- Een doode 'komen en heeft haar reis vervolgd. DE OPENING DER NOORDERSLUIS Belangstelling van marine-iyde Omdat zjj niet met wipst verkocht kannen worden Het gestrande s.3. Castitas” is zonder sleepboothulp vlot ge- van van Te Amsterdam is een auto te water ge reden. waarbij de chauffeur is verdrenken. Het feestgebouw „Concordia” te liuvim is uitgebrand. Zaterdagochtend is de 61-jarige Schreu der, te Wekerom. die op zijn fiets zat. door een vrachtauto uit Barneveld gegrepen. De man bekwam ernstige kneuzingen aan den ruggegraat en is in levensgevaarlijken toe stand overgebracht naar het ziekenhuis te Arnhem. Barometerstand stand. ABONNEMENTENvoor Alkmaar m> Agentschappen; per week 25 eL; per kwartaal f 33»; per poet, per kwartaal MS Hl vooruitbetaling. Mgr. T askin. Mgr. Wijten burg en prof. N ie kei in particuliere audiènUe De „Graf Zeppelin” is van zijn tocht naar Engeland behouden te Friedrichshafen te ruggekeerd. uiioraad in- nadere in- 1 en in Denemarken. Het resultaat dezer inlichtingen is niet bekend. Naar het „Hbld." verneemt is Vrijdagmid dag een ministerraad gehouden, waarin o.m. ter sprake is gebracht de verdeeling van den zendtijd. Is het blad wel ingelicht, dan is In deze vergadering het plan besproken, om aan elk der groote omroepvereeniglngen (A.V.R.O., K R O.. N C RV, en VARA) één vierde ge. deelte van den zendtijd te geven. Het blad vernam voorts dat de beslissing van minister Reymer In de eerste week van Mei verwacht kan worden. De minister van Waterstaat heeft na het gepubliceerde advies van den zake de zendtjjdverdeeling ni lichtingen ingewonnen in Engeland Gistermiddag had door Kardinaal Dr. von Faulhaber uit München, de plechtige inwij ding plaats van het Passiespeltheater. Tal rijke autoriteiten waren aanwezig. De be volking was van heinde en verre samenge stroomd De Kardinaal zette in een lang durige toespraak de beteekenis van de Pas siespelen uiteen. het den Vragen van het Kamerlid Wijnkoop over het vernietigen van jonge groenten. zitn. moeten wit. Europeanen, de hulp der Staten aannemen. Wij wen- Eergisteren is te Oisterwijk door onbekende oorzaak de schoenfabriek der firma wed. J. van Baast, aan de Kerkstraat, afgebrand. De geheelc fabriek met inventaris en grooten voorraad is uitgebrand. Verzekering dekt de schade. Naar gemeld wordt, heeft de Algemeene Vergadering van den Koninklijken Belgi- Voetbalbond besloten een Belgische onderen vinjeer BUREAU: HOF ALKMAA1 Telefoon: AdmtaMruUa No. «23 Redactie No. «S Op de Molenheide, bij Rucphen, zijn eenige HA. helde verbrand. Een hevige boschbrand woedde onder de gemeenten Ossedrecht, Huybergen, Putte en Calmpthout (België), op het landgoed ,J5e groote Meeren"., van den heer Cogels. 6 H.A. bosch zijn verbrand. De brandweer tan Ossendrecht bluschte het vuur. het jongere geslacht vast besloten is, de dwalingen der ouden te herhalen Wil de voortgang echter verzekerd dan Vereenigde Staten aannemen. Wij schen: hulp bij de ontwapening, hulp bij de besprekingen, hulp bij de regeling der h-rstelproblemen. De Vereenigde Staten. In wie heden de eerste Grootmacht der Wereld belichaamd is. kunnen een richting nemen welke zoowel tot bewapening als ontwape- Welke richting, en dat is de vraag der toekomst, zullen zij. in- zjjn posl- intematio- biieen breuk van been of arm de Poolsche regeering alle maatregelen treffen tot arrestatie der daders. Licht op. De lantaarns moeten morgen worden^ypeMOken om: 151 uur. AOVEETEN-rlEPRMS: Va* regels f 135; elke regel meer «35. RECLAME per regel «.IS voor de eerste peg»»»*. de overige pagina's 0.5® RUBRIEK „VRAAG EN AANBOD” bjj vooruitbetaling per plaatsing t per advertentie van 5 regels; Iedere regel meer J 0.12 Zaterdagmiddag reed de stucadoor A. Eij- sens te Bovenkerk met zijn vrachtauto op den Handweg, toen hij een harden slag hoor de en daarom stil hield. Tot zijn ontsteltenis bemerkte hjj een jongen te hebben overre den. die op het asphalt lag uitgestrekt en waarnaast een onbeschadigde fiets lag en een zak met een paar emmers Niemand had precies gezien hoe het on geluk gebeurd was. evenmin als de heer E. Vermoedelijk zijn de emmers tusschen het stuur geraakt en Is de wielrijder omgeslagen en onder den auto terecht gekomen. Het hoofd van het knaapje was deerlijk gekwetst en lag in een grooten plas bloed. Dokter Middeldorp kon niet anders dan den dood constateeren. Het knaapje, dat het 13-jarig zoontje van G. Drubbel te Bovenkerk bleek te zijn, was terstond dood. Een daad van Poolsche avonturiers? Volgens een bericht van het Offtcleele Sovjet Telegraafagentschap heeft de mede- deellng van de ontdekking van bommen op de Sovjet-ambassade te Warschau groot op zien gebaard Men is daar vast van overtuiging, dat een aanslag op den ambassadeur r oogmerk is geweest. Het is slechts als een toeval te be schouwen. dat de helsche machine niet mis bruikt kon worden. Met bijzonderen nadruk wordt er op gewezen, dat de helsche machine langs den schoorsteen van het be lendend gebouw is neergelaten. In dit gebouw is os. de .zetel van de Poolsche monareMu^ tische Club. De „Iswestla" verklaart in den aanslag een geste van Poolsche avonturiers te zien. Naar verder wordt gemeld, heeft de plaats vervangende Commlsaris voor Buitenland- sche Zaken. Litwinoff. Zaterdag nog In den Raad van Volkscommissarissen rapport uit gebracht over de bommenvondst. Ter ophel dering der aangelegenheid zal den Volkscom missaris van Buitenlandsche Zaken verder volmacht worden verstrekt. Zondag heeft de Poolsche gezant te Moskou, Patek, Litwinoff bijzonderheden medegedeeld betreffende de ontdekking der helsche machine. Verwacht wordt, dat de Sovjet-regeering eerst na beëindiging van het onderzoek een nota zal zenden aan de Poolsche regeering. waarin de hoop zal worden ultgedrukt, dat de Poolsche regeering alle maatregelen zal Het Tweede Kamerlid Wijnkoop heeft aan den minister van Blnnenlandsche Zaken en Landbouw gevraagd of hem bekend Is. dat in het Westland, in bepaalde streken van Noord-Holland en wellicht tn andere deelen van het lartd betrekkelUk belangrijke voor raden goede levensmiddelen, Lc. jonge groen ten. door de z.g. producenten, de groenten kweekers. zonder meer worden vernietigd, omdat zjj. naar het schijnt, deze groenten niet met winst op de markt weten te bren gen. Heeft de minister reeds maatregelen genomen, aldus het Kamerlid, om deze groenten gratis ten goede te doen komen aan de vele armen en werkloozen in stad en land, die over geen of zoo goed als geen levensmiddelen kunnen beschikken - - - MF» ongevallen verzekerd voor ee^ dX* TOls^dë” m?r,I?*rden f Levenslange Keheele ongeschiktheid tot werken door wrak bijeen ongeval met - bij verlies van een hand. - ’'^’'*1**1’^r f 50 - tegen ong resero voor een der volgende oltkeerlnaen I JUUO.- -erlle. van belde armen, belde boenen of belde oogen f 750.- doodelliken afloot» f 250.- een voel of een oog I 125.” duim of wiuvlnger I OU.” H de Paus ontving Zaterdagmorgen in langdurige particuliere audiëntie mgr. HJ M. Taskin. president van het groot-semenarie Warmond, mgr. W. Wijtenburg. Regent van het seminarie „Hageveld" en den directeur van het philosoflcum Prof. J. Niekel. Z. H. interesseerde zich zeer voor allerlei werken In het bisdom Haarlem, zegende spe ciaal het jeugdwerk en de seminaries en ver klaarde. dat de oprichting van het philosofi- cum geheel in zijn geest was Mgr- Taskin, Mgr. Wijtenburg rn prof. Niekel zjjn door Z. H. den Paus m lang durige particuliere audiëntie ontmngen. zoekers weder de koetsen gejuich der. menigte naar het Paleis Place de Meir, waar een had. Ingediend is een wetsontwerp tot ont eigening. ten behoeve van uitbreiding van stationsemplaceuienten. in verband met de electrificatie van den spoorweg Alkmaar Amsterdam. Groote opwinding te Moskou Naar zoo juist bekend geworden is, heeft de Warschausche politie door een toeval ontdekt, dat voor het gebouw van de Am bassade van Sovjet-Rusland een helsche machine was geplaatst. Er werd onmlddel- HJk een uitgebreid onderzoek tngesteld. dat" tot dusverre echter zonder resultaat is ge bleven. Het gebouw werd het verdere deel van den dag door een sterke politiemacht bewaakt. De helsche machine, die voor het gebouw van de Sovjet-Ambassade was opgesteld, was ongeveer 75 cM. lang en 8 cM. breed en woog ruim 60 pond. De bom was In het mid den van het gebouw aan een draad opgehan gen, welke correspondeerde met een aan een belendend perceel vastgemaakt uurwerk. Deze draad werd toevalligerwijze opgemerkt door een huisknecht, die onmiddellijk de politie waarschuwde. Deze stelde zich in verbinding met het Departement van Bui tenlandsche Zaken, dat eenige deskundigen naar het gebouw zond. Toen de experts de helsche machine wüden losmaken, vlei zij plotseling naar beneden, gelukkig zonder te ontploffen. De lading van de bom bleek sterk genoeg te zijn om het geheele Ambassade gebouw op te blazen Omtrent de vondst van de bommen op de Sovjet-Ambassade is nog nader te mel den. dat het uurwerk, dat met een electri- schen draad aan oc helsche machine was be vestigd. op 20 uur was tngesteld en wel juist op het dogen blik, waarop een bijeenkomst zou aanvangen In de vergaderzaal der Am bassade. Nog opmerkelijker is het, dat de helsche machine in den schoorsteen, die naast de vergaderzaal is gelegen, in het bovenste deel was vastgemaakt. Om die reden neemt men aan, dat de da ders uitstekend gerenseigneerd waren om trent hetgeen .ter ambassade zou plaats vinden. Op waarna de plaats had. De Korung en de Koningin verwijderden het symbolische, driekleurige lint, waardoor de toegang tot de expositie ontsloten werd. Hierna maakten zij een rondgang door het Antwerpsche Paviljoen en de Belgische afdeellng. Na afloop hiervan bestegen de hooge be- zo^kers w7der de koetsen en reden onder het -— op de banquet plaats ning leidt, groote slaan? Eveneens wenschen wij de hulp van de Vereenigde Staten bij de gewone leiding der internationale zaken. Wij verkrijgen die hulp In stijgende mate, zoo al niet offi cieel, dan toch onofficieel en zij Is ons steeds waardevol. En ten lotte is het alleen Amerika, dat ten langen laatste het her- stelprobleem de uitelndelijke bevrediging en oplossing geven kan. als het zich met de annuleering der oorlogsschulden kan vereenigen. Besprekingen over den zendtijd in een Ministerraad: beslissing bekend in begin Mei? Minister Reymer heeft Iniirhtinten in Engeland en in Denemarken ingewon- nen Op de motorbaan te Houtrust heeft Zon dagmiddag voor den aanvang der motorwed- strjjden een ernstige aanrijding plaats ge had. De racer J. Rijk, die een prqefbsantje reed kwam in aanraking met een toeschou wer. die juist de baan overstak. Deze werd ernstig gewond opgenomen en naar een der ziekenhuizen vervoerd. Het slachtoffer is de heer E. Hendriks uit Rotterdam. De motor- renner werd slechts licht gewond. Bij de Tweede Kamer is een wetsontwerp ingediend tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van uit breiding van de statlonsemplacementen Heiloo, Castrlcum en Krommenlo-Assendelft. in verband met de electrificatie baanvak AmsterdamAlkmaar spoorweg AmsterdamDen Helder. Zaterdag, tijdens dikken mist, is op de Noordergronden bij Terschelling een stoom schip van onbekende nationaliteit gestrand. De sleepbooten ..Oceaan” en „Texel", alsmede de reddingsboot ..Brandarls" zijn uitgevaren om hulp te verleenen. Volgens een nader bericht, blijkt het te zijn het Italiaansche ss. „Castitas”, dat in ballast op reis is van Hamburg naar Cardiff. Daar evenwel de bemanning weigert het schip te verlaten, is de „Brandarls” uit zee teruggekeerd De beide genoemde sleepbooten zijn echter tn de nabijheid gebleven en zul len trachten met opkomend water de „Cas titas” vlot te brengen. Later werd gemeld: Nog onlangs heeft generaal Smuts in zijn afscheidsboodschap met betrekking tot Europa’s toekomst gezinspeeld <A> „men- schelijker. vrijer democratische". Daar hij van een ander Continent stamt, kan hij zich misschien beter een oordeel over den Europeeschen toestand vormen, dan dengenen mogelijk is, die onderworpen zijn aan de moeiten en inspanningen van het leven van de na-oorlogsche jaren op het Europeesche vasteland. Laten wij aanne men, dat Smuts' diagnose juist is en dat Bij de opening der nieuwe sluis te IJmul- den zal de mijnenlegger .Medusa” bij het uitvaren van de „Johan van Oldenbame- velt” uit de sluis naar zee 35 saluutschoten geven. Buitengaats zullen liggen de torpedo jagers Z. 5 en z. 7, terwijj mannevliegtuigen uit De Mok boven de „Oldenbarnevelt” zul len cirkelen. Met recht kan betwijfeld worden, of het geen in clausule 8 van het Verdrag opge nomen is, tot het gewenschte doel zal voe len, want deze clausule rechtvaardigt het hebben van een groot aantal militaire en marine-inrlchtlngen. In elk geval ligt de beste hoop tot verlichting der lasten heden in den waarborg van een verdrag tusschen de leidende zeemachten als de eerste schre de op den weg naar een meer omvattend verdrag, dat later door den Volkenbond bij het gesloten Verdrag gevoegd kan wor den. Bij. de Britsche Admiraliteit heeft men groot vertrouwen, dat een verdrag, dat de vlootuitrustingen sterk sal inkrimpen, tot stand zal komen. Als echter de Volkenbon bij de ontwapening oer wereld niet geeft, wat men verwachtte, dan neeft hjj toch bij vele andere taken zijn nut bewezen. Reeds het feit Jat men van een land ver wacht, dat het zich aan enkele bepalingen zal onderwerpen, ilvoren» het lot den Vol kenbond toegelaten wordt, is van belang Egypte b.v. is er nog onlangs, al geschiedde dit op hoffelijke wijze, door Lord Cecil aan herinnerd, dat het. als het lid van den Volken bond wenschte te worden, zijn wetgeving betreffende de religieuze onverdraagzaam heid wijzigen moet en de Staat zich niet langer het recht mag toeëigenen, bij de bekeerlng van een Muzelman tot Christen tusschenbelde te komen. Zoon wenk kan Mi de bestaande verhoudingen zonder be lediging door een Staat, welke lid is van den Volkenbond, gegeven worden, want nie mand. die lid wil worden van een Vereenl- glng, kan zich beleedigd gevoelen, als zijn aandacht op de voorschriften dier Vereeni- ging gevestigd wordt. Kan er wel een een voudiger voorbeeld gesteld worden voor de waarde van den Volkenbond als orgaan voor verspreiding van cultuur over de wereld dan dR, dat de verschillende verdragen gelegd worden in de handen der leden van den Bond? Heden Whs het de dag van de opening van de groote Antwerpsche Wereldtentoonstel ling voor Koloniën. Zeevaart en Vlaamsche Kunst. De Koninklijke trein arriveerde te twee uur aan het Centraal Station te Antwer pen. waar de Koninklijke Familie ontvan gen werd door den burgemeester van Ant werpen. den militairen gouverneur en den president van de tentoonstellingscommis sie. Spontaan toegejuicht door het talrijke publiek, dat zich langs den weg geschaard had, reden de hooge bezoekers in hun gala- rijtuigen, geëscorteerd door een escadron cavalerie, naar het tentoonstellingsgebouw via de Avenue De Keyser. Avenue de France en Chaussée de Malines. Bij den ingang van het tentoonstellings gebouw werden de koninklijke gasten ont vangen door de leden der regeering, de voorzitters van Kamer en Senaat en de tentoonstellingscommissie, waarna zij zich te voet naar de eerezaal begaven, alwaar verschillende personen aan hen werden voorgesteld Aan den ingang der zaal had een begroe ting met klaroengeschal plaats, waarna door een zangkoor de „Brabanoonne” ten gehoore werd gebracht. Onder eerbiedige stilte sprak vervolgens de voorzitter van de commissie, de heer Martougin. zijn begroetingsrede uit, waarin hij uitvoerig de welvaart van België be sprak en zjjn beste wenschen uttte voor de toekomst van België en de stad Antwer pen De minister van Arbeid. Heyman, be groette de beide souvereinen in de Vlaatnsche taal en herinnerde aan de economische en sociale rol. die België gedurende de laatste honderd Jaren gespeeld heeft. Hij achtte zich gelukkig het comité van voorbereiding te kunnen complimenteeren met de verwezenlijking van deze prachtige expositie. deze rede volgde nog een koorzang, eigenlijke openingsplechtigheid «■uRB^ 1* N schen ploeg naar Uruguay te zenden ter deelne ming aan de wereldkampioenschappen voet bal. die in Juli te Monle Video worden ge houden. Als voorbehoud werd gemaakt, dat de kos ten zouden worden betaald. Daar Uruguay reeds eenigen tijd geleden betreffende een en ander toezeggingen had gedaan, kan men hieruit de aevolgtrekMng maken, dat België definitief deelneemt aan de wereldkampioenschappen. Voorts is het toegestaan, dat tijdens de tournee ook wedstrijden in andere plaatsen mogen worden gespeeld, zoo zou een ontmoe ting in Buenos Aires op het programma Staan. Het is een bewijs voor het algemeer.e Verlangen naar vrede, dat men niet slechts in raadszittingen en bijeenkomsten van den Volkenbond er over spreekt. Washington Locarno, Londen en Den Haag ztin eet ui ge geweest van conferenties, welke zelfs belangrijker waren dan een der bijeenkom sten. welke In Genéve plaats gevonden hebben. Het Kei logpact, dat zonder het Volkenbond werdrag ondenkbaar zou zijn, is daarvan een oeiangrijke aanvulling: een der bepalingen kon in den tekst van het Verdrag zelf opgenomen zijn, dat nadnik- kelijk den oorlog uitgebannen heeft. Toch zou het onjuist zfjn. uit dergeljjkt zaken af te leiden, dat de Volkenbond er zou zijn, van den vrede te verzekeren oi te vestigen steeds In den nacht0van Zaterdag op Zondag is een particuliere auto op de Hobbemakade te Amsterdam in het water van de z.g. Boe renwetering geraakt. De chauffeur de 23- jarige W. H Bakker kwam daarbij om het leven. De auto kwam uit de Balthazer Flo- rlsstraat aangereden en moest blijkbaar voor een van de Hobbemakade uit de richting Rijksmuseum aankomenden auto, die te veel links van den weg hield, uitwijken. Vermoe delijk heeft de chauffeur van de veronge lukte Essex het stuur daarbij kwijtgeraakt HU moet met groote kracht tegen de brugleuning zijn aangereden, want deze leu ning is over een breedte van c.a. 10 Meter aan beide kanten afgebroken, terwijl de auto in het water terecht kwam. Voorbijgangers snelden onmiddellijk te hulp. In roeibootjes trok men naar de plaats des onheils en trachtte men ijlings den chauffeur uit den wagen, die gekanteld in het water lag, te balen. Toen men den man bevrijd had, bleken echter de levensgeesten reeds geweken. De brandweer, die gewaarschuwd was. verscheen spoedig met den reddingswagen. waarna onder leiding van den brandweer commandant, den heer C. Gordijn, rie auto op het droge werd gebracht en daarna naar het bureau van de verkeerspolitie ter onder zoek werd gesleept. Het lijk van den verongelukten chauffeur is per autobrancard naar het Binnengast huis vervoerd. Het ongeluk verwekte in de buurt groote consternatie. Honderden bewoners en voor bijgangers sloegen ondanks het middernach telijk uur het reddingswerk gade. Uitbreiding van stalionsemptacementen niet in geslaagd tie als hoofdorgaan nalen Door den steeds groetenden omvang der internationale zaken is het nood zake lijk ge bleken. en men zal dat steeds meer be merken, dat de Staten, als leden bij den Volkenbond aangesloten, er geheel toe bij dragen. de groote machinerie in Genéve in gang te houden, om haar voor de opioesüv der internationale kwesties geschikt te ma ken. De politiek der groote Rijken word', misschien niet In Genéve gemaakt, maar elk dier Rijken heeft het Verdrag onder- teekend en is bij voorkomende gelegenhe den verplicht zich dit voorname doel te herinneren. En als de geest van nationa lisme nog steeds in zekere sferen der poli tiek overheerscht, dan Zijn voor daarmed" in overeenkomende mate internationale be waking voorzorgen getroffen. Als wij de waarde van den Volkenbond voor de wereld op de juiste wijze willen schatten, dan moeten wij niet alleen den arbeid in aan merking nemen, welke reeds verricht Is op het gebied der ontwapening, voor zoover betreft de aansporing tot ontwapening. In deze richting wordt een voortgang van den Volkenbond tegengehouden. De eenige overwinning, welke door de voorstander der ontwapening behaald werd, werd te Washington verkregen en thans verwacht de wereld nieuwe triomphen naar aanlei ding van de besprekingen op de Londensche Vlootconferentie. Toen Zaterdagmiddag de vroegere vux- kanselier Mgr. Seipel zich naar het .'.apu- cijnerklooster aan de Neue Markt b«.ge'cn wilde, werd hij door een onbekende In den weg getreden, die hem allerlei ve. warde vragen stelde en een onderhoud ei-xilFe. De man. die een actentasch vol paperassen bij zich had. werd door een beambte aer cri- mineele politie gearresteerd. HIJ gaf zich uit als een vertrouwensman van de kleine ren teniers. doch daar hij zich zeer zoi.dcr ing gedroeg neemt men aan, dat hij niet gei eel toerekeningsvatbaar is. Te Zaandam is men reeds eenige dagen bezig met het zoeken naar een grooten goudschat, die daar waarschijnlijk verborgen zou liggen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1