ONS BLAD ANTWERPEN JUBELT! L. FRANKENBERG, Alkmaar Mi® liöa. V El Zeg het Tr i ■TURNER» DE KONING OPENT DE WERELDTENTOONSTELLING .f s DIT NUMMER BESTAAT UIT DRIE BLAJEN DINSDAG 29 APRIL 1936 VIER EN TWINTIGSTE JAARGANG No. 1W f40 Een &olf van èeestdrift over de stad Voornaamste qKieuws (Van onzen bijzonderen correspondent) onder water! Noord-Hollandscbe Tramweg Mi]. Een geschenk van den Pats Een waar bloedbad aangericht De eerste zweefster Aanrandin** f Chineesche bandieten plunderen een stad VULPENHOUDERS Mont-Blanc. Swan, Waterman. Conklin, enz. EVERSHARP-POTLOODEN, «oud, zilver, alpacca, emailfe JOH. LAUWERS PAYGLOP 3 ALKMAAR De Bisschopswijding van Mgr. J. H. G. Jansen i i Benoemingen AANGIFTE MOET OP STRAFFE VAN VERLIES VAN RECHTEN, GESCHIEDEN UITERLIJK DRIEMAAL VIER EN TWUHIG UREN NA HET ONGEVAL Het huwelijk van Mussolini’s dochter Edda NOORD-HOLLANDSCH DAGBLAD G 4 I 1 De reroInUoiuuüre idle in Chin*. Moeilijkheden onoveKkameUJk v. Koningin Elisabeth knipt het lint door, waarmede de opening een feit was geworden. MARTIN BERDEN om van W'aar zl] plaats vindt 19-jarig met«> ernstig toegetakeld - W.KERKMEER - ALKMAAR Ml I van geleid Wandeling in de Tentoonstelling Daarna wandelde de Koninklijke familie de ledMt van de Koninklijke familie toe, toen tal het IsHntrunihr veriM. moesten op Men kan zeggen, ook al is men Daarbij nog geen psychiater: Zulk een huwlek, eertijds ónder. Valt weer lAter In het water. ■aam in beweging, het station toe. Eens bulten Na de feestzitting begeeft de Koninklijke familie zich naar den hoofdingang, waar de tentoonstelling officieel geopend werd. Mevrouw Van Hemert ie Zondag in den Panderniigvling omhoog gegaan Altijd zijn er van die menschen. Die zoo gaarne excentriek doen En daarbij nog niet begrijpen. Dat ze feiteljjk komiek doen. Het Hhsgenlag der Noord-Hollandscha TramwegmiJ. Moeilijkheden te verwachten. Te Breda is een bedrag van f 53.SZ7M aan gewetensgeld ontvangen. Vandaag is de Noordenlais te If-iaWrn door H. M. de Koningin officieel geopend. Nuntloa persoonlijk naar Mi ver Ik» vaata anderen vtaMd Mevrouw MannBouwmeester gehuldigd ter gelegenheid van haar SOsten verjaardag^ besloten W< Weer muiterij in de gevangenis te Co» lumbus. Barometerstand 9 uur v.m.: 7S3, achten, uit. ABONNEMENTEN: voor ABhnaar M Agenterhappm: per week SS «M per kwartaal SJS; per peet, per kwartaal 1» Hl vooruitbetaling. T* Trouwendoen zij daarom anders Dan zooals wij dit gewoon zijn. Niet alleen per vliegmachine Maar ook soms per telefoon-lljn. Van het allerlaatste snufje. Dat op dit gebied vertoond is. Kan men zeggen, dat de zotheid Met de narrenkap bekroond is! Hij en zy, tn duikerspakje. Maakten wel een grooten flater Door een huwelijk te sluiten Met het ja-woord onder water! Onder wateris het ja-woord Hier niet min of meer symbolisch? VERKRIJGBAAR IM 14 KLAS RUWlELZAKBt In de te Utrecht gehouden jaarvergadering der R. K. Reclasseeringsvereeniging Werd 'sloten tot samenwerking met het R. K> lerklledetherbond. ■T’:t W nale bedrijvigheid, bron voor ’s Lands wel varen. Het was met volkomen geluk, dat hij' de tentoonstelling van Antwerpen kon open verklaren. De moeilijkheden in Britach-Indië. Aan sporing van Gandhi tot nieuwe ongehoop» zaamheid. ding plaatsgebrek schleden Hemelopneming. Utrecht. Z. D. H. heeft benoemd tot Kapelaan te Amsterdam (H. Mart) den WE. Heer H Nieuwenhuizen, die Kapelaan was te Den Haag (H. Agnes). Antwerpen verlicht De volksvreugde hield heel den dag en tot zeer laat in den morgen aan. In den heer lijken lenteavond verdrongen duizenden en duizenden zich in de Tentoonstelling en in bet centrum van de stad, ’s Avonds ontgloei de een mlrakuleuze verlichting in Tentoon stelling en in de stad, met de meest wonder bare lichtspelingen en schitteringen. Tentoonstelling en stad baadden In een hellen kleurengloed, die fantastische aspec ten gaf. Op de Tentoonstelling spoten de fonteinen bundels gekleurd en stralend «ra ter.dat in duizendvoudige kleurtoovenarijen neerviel in een spattenden waaier van kleur en licht Het was bedwelmend schoon! De kathedraaltoren verhief boven deze joelende, dartele en vroolyke stad zyn rilde schoon heid ajf, van rozig marmer. Maar de ten toonstelling? Is zjj klaar? Ja. zij is het. En kel ontbreekt in zekere paviljoenen de fi nishing touch. De uit te stallen waren mor- tan er nog komen. Dit ia enkel nog een kwestie van dagen an dan is alles rrziijii—t, Maakt het ook niet wat den indruk. Dat zóón huwiyk water-bowl is? Want wat moet wel vrouwlief zeggen. Blijft haar echtgenoot, dan later. Met zijn vrienden, bij een fuifje. Uit gewoonte onder water? Houd het hoofd toch bóven water. Zal zij hém niet kunnen zeggen. Als hy het door tegenslagen Soms als landrot af moet leggen! medbbewerken van het mirakel dat de ten toonstelling is: de openbare besturen en de particuliere ondernemingen: de beroemde kunstenaars en de onbekende sjouwers, de schrandere ontwerpers en de handige uitvoer ders. de bevelende oversten en de dienende arbeiders en dan vooral dank aan de pers Moge deze Internationale Tentoonstelling aldus besloot de minister voor een halfjaar het centrum van den wedijver onder de vol ken op gebied van Handel. Nijverheid en .Kunst, door de wederzydsche waardeering en bewondering, die zij onderling verwekken zal. ook machtig bijdragen tot het verstevigen, voor Immer, van den vrede onder de volken. de leden van het Uitvoerend Comité van de Wereldtentoonstelling voor, met hun dappe ren voorzitter Alfred Martougln aan het hoofd en verschillende autoriteiten. tentoonstelling in. Bezocht werd het pavil joen van de stad Antwerpen, het Koloniaal paleis en de Horalles. De Konlng en de Konlngit hielden zich minzaam met ver schillende autoriteiten op en gaven menig vuldig uiting >an hun hooge tevredenheid. De hooge Gasten bezochten ook de vermaak- wijk ..Oud België” en kwamen zéér onder den Indruk van deze waarlijk betooverende his torische verbeelding. Op heel den doortocht was er geestdriftig applaus. bij een breuk ven been of enn Licht op. De lantaarns moeten roorgert worden opgestoken om: 7.52 uur. De Konlng opent de Tentoonstelling Toen sprak de Konlng Zijne majesteit achtte zich gelukkig zich wederom te Ant werpen te bevinden en dit voor een plechtig heid als deze. Het land is geheel uit Ajn puinen opgestaan. Het land wenscht in vrede te leven met alle naties der wereld Tentoon stellingen als deze zijn machtige middelen tot verheffing van het economische leven van alle volkeren. Zijn Majesteit prees Ant werpen om zijn werkkracht, zjjn internatte- De voorzitter van tort uitvoerend comité aan het woord Pan kwam de gelukkigste man der dag aan het woord: de heer Alfred Martougln. voor zitter van het uitvoerend comité. Tot het al lerlaatste oogenblik toe stond deze energieke man In de bres. Maar hy beleefde dan ook de grootste voldoening te kunnen zeggen dat ulterlljk de Tentoonstelling geheel klaar Is ge komen. De heer Martougln herinnerde er aan. dat. toen het eerste Belgische eeuwfeest kon gevierd worden in een sfeer van wereldvrede, verschillende Belgische steden elkander de eer betwisten een wereldtentoonstelling in te richten. Dat Antwerpen en Luik verkoren werden was een gelukkige en wijze oplossing De economische ontwikkeling, door België in de laatste Jaren genomen, moest noodzakeiyk leiden tot gespecialiseerde, tot bepaalde do meinen van de menschelijke bedrijvigheid. Aan Antwerpen met haar haven kwam het toe al de naties wlar vlaggen wapperen over zee uit te noodlgen tot een grootsche zeevaart- tentoonstelllng. Antwerpen wier scheepvaart lijnen de kolonie verbinden met het moeder land, was tevens de uitgelezen stad voor een koloniale tentoonstelling. En de stad van Rubens, van Dyck. Jordaens, Plantyn, was de stad voor de ten toonstelling van Vlaamsche Kunst. Spreker dankte vore den steun, van het Vorstenhuis gekregen by het uitwerken van dit projekt. In bet Feestpaleis In bet Feestpaleis werden zjj welkom ge- heetcn door graaf Adrien van der Buren, rogeeringsaf ge vaardigde bij bet Uitvoerend Bede van Minister Heyman Toen de golf van toejuichingen geslonken was, nam de heer Heymah het woord. Deze dag zegde hy, Is een dag van neugiyke herinnering, van blyde openbaring en van ryke verwachting. De minister herinnerde -«n bet glorierijk verleden, bet van kracht bewuste heden en sprak de hoop uit voor de toekomst. Hy begroette de duizenden, die naar Antwerpen zullen Komen om getuige te zyn in de Tentoonstelling van de ">nge- evenaarde uitbreiding van Antwerpen’s scheepvaart, de alles overtreffende ontwik keling van de Kolonie en van de hooge en heeriyke Vlaamsche kunst. Vervolgens herdacht spreker hen. die voor België’s onafhankeiykheid hun leven veil hadden gehad. Een gevoel van erkenteiykheid. ging de minister dan voort. vervult he den onze harten by het herdenken van ben. die door hun kracht, hun wijsheid en hyzon der door hun liefde de Belgische natie tot zoo glanzenden luister wisten te lelden. Minister Heyman dankte allen, die bydroegen tot het Hy dankte ook alle naties, hier vertegen woordigd. de tentoonstellers en allen die geholpen hebben tot het tot stand komen van de tentoonstelling. Antwerpen. Zaterdagochtend. De werkijver van de laatste dagen ver hevigde zich Vrijdagavond en Zaterdagoch tend tot werkdrift, tot werkkoorta. Hieraan nam leder Antwerpenaar deel, en zoo was Zaterdagochtend al Antwerpen één vlag, één bloem; één verwachting, één vreugde. Het werk van maandenlange voor, bereiding nadert zijn bekroning. De ko- ninkiyke familie, afgezanten van alle lan den, waarmede bet kosmopolitische Antwer pen betrekkingen onderhoudt, komen paar de Sinjorenstad Het wordt een hooggestemd feest van vrede en toenadering der volke ren. En het grandlooze middel hiertoe Is de Werelctentoonstelllng. die blanke stad, welke op dit -oogenblik glanst en blikkert In den teérea wmneschyn en waar de arbeid mo menteel in opperste trilling heenchl Te half drie dezen middag moet Immers alles klaar zyn! Het weer is zacht en weldadig. De zon glanst in het fyne lenteblauw, dat hemelt over de stad. Het prille groer. van de hoo rnen langs de lanen en op de openbare plei nen. huwt zich aan de kleuren van vlaggen en wimpels, aan de blijde kleuren van de bloemen. Het Is een symfonie van allerlei tinten en tonen; een jubelende symfonie van de vreugde, de echt ongedwongen, aorgelooze Vlaamsche vreugde, die klinkt. Van «er vroeg al la er die drukte, welke ■oo feesteiyk stemt. Talloos* vreemdelingen zyn reeds hier en zyn. als ieder, vol verwachting. Zoo pas Leeft een Beierscb muziekkorps een tocht door de stad gemaakt. De Beieren waren Ir nationaal costuum de dames met haar kleederdracht van bet biydste blauw met glanzend wit. Wat harmonieerde dat prachtig met den algemeenen feesttooi. En wat een gemoedeiyken klank bracht dat! Op bet middaguur was de beweging op de De Keyserlel reeds zóó geweldig. dat er bijna geen doockomen meer mogeiyk was. Antwerpen t. nlt BH ge’egenheid van het huwelijk tusachen Mussolini's dochter Edda, met graaf Cortellazzo, zond de Te Groningen Is Zondag de «eertieade Katholiekendag gehouden voor Groningen en Drente. In het Zuidstatlon Tezelfdertijd kwam tn het Zuidstatlon een speciale trein aan met senatoren, volks vertegenwoordigers, gezanten, gevolmach tigden, afgevaardigden allerlei. Deze hee- ren werden per auto naar de tentoonstel ling gebracht en waren er vóór de aankomst van de konlnkiyke familie. Bloedbad in de Chineesche stad Kh*, soet Sjen aangericht. Een banket Te half zes verliet de Koninklijke familie de tentoonstelling. zy zat te half zeven mede aan in de groote stedeiyke Feestzaal, aan h grandioos banket zonder hetwelk de openingsplechtigheid inderdaad niet besloten kon worden Rond half tien Zaterdagavond, vertrokken hunne Konlnkiyke Hoogheden naar Brussel. dan is alles af. Maar nu al maakt _de Ten toonstelling een betooverenden indruk. Op het oogenbli, dat ik deze regelen schrijf, gaat er over Antwerpen, stad der feesten, een golf van geestdrift en vreugde. Heel Antwerpen is thans één gonzende en spat tende muziekdoos. De vreugde is hoog ge stegen; deze vreugde is de ontspannende verlossende vreugde na zwaren arbeid; zij is de uiting van biygestemde menschen, van verwachting die sinds Zaterdagochtend ze kerheid is geworden Ernstig scheepsongeluk in Oost-Beng»» ten. Waarschijnlijk eenige honderden po» zonen omgekomen. Naar uit Sjanghai gemeld wordt, heeft een bandietenbende de stad Kingsoet-sjen. tn het noordeiyke gedeelte van de provincie Klangsl. overvallen en in die stad een vreeseiyk bloed bad aangericht. Duizend mannen, vrouwen en kinderen werden gedood, terwyi 1000 ge vangenen werden meegevoerd. De bandieten drongen met machinegeweren de stad binnenen schoten de plaatselyke autoriteiten neer. Vrouwen en kinderen wer den omsingeld en neergeslagen. De roovers dwongen de gevangen genomen personen den buit te dragen. Voordat de bandieten de stad weer verlieten, staken zy haar in brand. Comité van de Wereldtentoonstelling In het Feestpaleis waren de ongeveer 3000 speciale genood igden verzameld: wethouders, allen, die stad en land eer byzetten door de vruch ten van hun geest en arbeid gezanten en consuls, de tentoonstellers zelf en al wie. krachtens rang en aanzien in aanmerking kwam uitgenoodlgd te worden Te kwart voor drie deed de Konlnkiyke Familie haar in trede in het prachtige, in blank licht gehul de feestpaleis: dit onder het gejubel, dat het vaderlandsch lied, gespeeld door een zeer krachtig orkest, overstemde Graaf Adrien van der Burch stelde dan aan den Konlng De bomaanslag sp de Russische amb«»« sade te Warschau. Russische eischen au» Polen. wy op 1 Augustus de leentagen der Tweede rentebetaling daarvan Een jubelkantate Onder de leiding van Lodewljk De Vocht werd dan een jubelkantate uitgevoerd, werk van De Vocht zélf dat indruk maakte. Zil veren kinderstemmetjes zongen dan nog: ..Vaar wijd en zijd’waarna de plechtigheid in het feestpaleis afgeloopen was. barst uit duizenden keten bet hoera-geroep los. zakdoeken wapperen, hoeden warden gezwaaid. Antwerpen weet te ontvangen! Begeleid en voorafgegaan door het de straten doorloopend gejuich en gejubel, rjjdt de konlnJdUke familie langs de bevlagde en met groen behangen straten, naar de tentoonstelling in open rijtuigen. e i.. Allo si* one’* dh Mod sim a« 1 - ^u oMMvoite. «~k~d s« «tamtoe f 3000.- f 750.- f 250.- f 125.- f 50.- ADVKRnCNTTKPRUS: Va» regels l-Z», elke regel meer KBK RECLAME per regèi é.2» we» da uerato pagina: vuur da everigu paginev/ RUBRIEK .VRAAG EN AANBOD- MJ uitbetaling per gHotomg f «JN por advertentie van regeto; tedere regel «eer «-13 WIJ BREIEN en REPAREEREN alle soorten wollen kleeding. kousen en sokken; ook de allerfUnste. MAP SNOR - Zuidstrut U - Den Helder. Lel up den gelen winkel Depót Atasur: Juffr. J. de Moei te Behagen Aan het jaarverslag der N.V. Noord- Hollandsche Tramweg My. en der N.V. Tweede Noord-Hollandscbe Tramweg My. over 1929 ontleenen wy het volgende: Werden In de laatste Jaren enkele woor den gewijd aan de omstandigheden, die de maatschappyen met ondergang bedreigden, ditmaal ligt het voor de hand, de mede- deellngen te openen met vermelding der ernstige gebeurtenissen, die zich in het af geloopen jaar hebben afgespeeld en het voortbestaan onzer zaak In den bestaanden vorm hebben onmogeiyk gemaakt. De Kroon heeft de voor ons vernietigende autobuspolitiek van Ged. Staten van Noord- Holland bevestigd, door de concessies voor autobusondernemingen AmsterdamEdam van Spreeuw en AmsterdamPurmerend (Hoorn) van De Raadt At Kistemaker. welke geheel het tracé onzer lUnen volgen, te handhaven. Aan deze gebeurtenis was reeds in het begin van het jaar voorafge gaan de weigering der Hollandsche Spoor weg My. om aan ons bedryf verdere credie- ten te verleenen. Onze geldeiyken positie werd bedenkeiyk en. na op 1 Juli de laatste obligaties N. H. T. M. met rente te hebben afgelost. aflossing op de N. H. T. M. en de staken. Verzoeken om steun aan verschillende openbare lichamen gingen in yen loop van den zomer uit. zy hadden weinig resultaat, omdat de besturen der gemeenten, biykens eene op 28 Augustus gehouden vergadering, zich in beginsel alleen tot medewerking be reid verklaarden op den grondslag van modemlseering en ons de hiervoor noodige kapitalen ontbraken. Zoo stond onze zaak, toen de Noord-Zuid- Hollandsche Tramweg My. met voorstellen tot ons kwam om ons net, met uitsondering der lyn PurmerendAlkmaar, te electrifi- ceeren. en de exploitatie daarvan en onze geldelyke verplichtingen tegenover derden over te nemen. De daarop betrekking heb bende plannen waren gegrond op de verstrek king ^van rentelooze voorschotten ten be drage van 8M ton, waarvan het Ryk, de betrokken streek en de Nederlandsche Spoor wegen leder 1/3 zouden by dragen. Deze voorstellen werden In December zoo wel door de directie van laatstgenoemd lichaam als door ons bestuur aanvaard. Ver volgens werden zy by de verschillende open bare autoriteiten ingediend. Moch de reor» ganisatie tot stand komen, dan opent zich daardoor de mogelijkheid, grootendeels aan onze geldelyke verpllchitngen te voldoen. Het aantal reizigers bedroeg in de jaren 1927. 1928 en 1929 resp op Amsterdam Edam 340.100 tegen 344 400 en 332.700. op AmsterdamAlkmaar 399 700 tegen 374.300 en 368 800. op Markener Veer 81.700 tegen 87 000 en 86 300 op Kwadijk—Volendam 107 800 tegen 104 300 en 104 7 00 Te samen 929 300 tegen 910 000 en 892 300. De exploitatiekosten zijn door uezuinlging tot het hoogst noodige gedaald. De opbreng sten bedroegen In 1929 363.951 (367.567); de exploitatiekosten 334 143 346 971) De Tweede N. H T. M. boekt, door de hoogere tegoedschry vingen aan de vernieu wingsfondsen welke haar oorzaak vinden m te lange crediteering over 1928. een verlies van 51 813 waardoor het totale verlies stygt tot 150 924. By de N. H T. M is ook dit jaar een overschot, dat aan de reserve rekening wordt toegevoegd. Deze bedraagt thans 29 136. familie Dan werd het tijd de beweging te kanall- •eeren. De getroffen ordemaatregelen wer den stipt uitgevoerd en dra was de rijweg van de De Keyserlel zuiver. Achter de bar reden verdrong zich de kyklustlge menigte, geheel In spanning, afwachtend. Het groote Mlddenstatlon Is getooid met allerlei vlaggen, welker plelzierige kleuren ■elfs in een station. Iets opgewekts en fees- teiyks brengen. Te 2 u. 10 weerhelmt onder de overkap ping trompetgeschal. Het pikket soldaten xet zich in fikste houding. Geroep stygt op: daar is de slanke figuur van den Konlng, daar is de kleine gestalte van de Koningin met haar llefelyken glimlach, daar ia de echt-prinseiyke verschynlng van kroon prins Leopold, daar is de allerbekooriykste prinses Astrid, te Antwerpen waariyk ver- ee»A; daar k de krachtige figuur van prins Karei Gewulll Geroep! Het vaderlandsch lied weerklinkt. Aan de Koningin en aan de prinses worden prachtige bloemen aan geboden. Vergezeld van de ministers Jasper en Heyman. geleid door burgemeester Van Cauwelaert, zet de kleine stoet zich lang- naar den uitgang van Galeazzo Ciano dl H. Vader voor de bruid een rozenkrans goud met malachieten kralen. Z. Exc. Mgr. Borgengini Duca. van Italië, begaf zich villa Torlonia, waar een receptie gehouden werd, om aan Mussolini het geschenk te overhandigen De Nuntius bracht tevens de gejukwenschen van den Paus en den Apostolischen Zegen over. De Nuntius maakte van de gelegenheid gebruik om ook de jonggehuwden geluk te wenschen. Zondagavond la de 19-jarige Juffrouw N. v uit Rotterdam aan den Vaartweg bij Vlaardtngen aangerand door een vijftal jon_ gemannen. die onder den invloed van sterke», drank verkeerden. Het meisje kreeg ver wondingen aan hoofd en beenen. terwijl haar kleeren ernstig werden gehavend. Bij de wo teling, die ontstond, geraakte de juf frouw te water, doch zy wist zich weer op den kant te werken. De daders rijn bil poUtie bekend Procesverbaal la oj«emaak' Zaterdag ee Zondag is er met het zweef- tuig van Pander op het strand van Noord- wljkerhout druk geoefend Meer dan 85 vluchten zyn gemaakt. Alle leden van de club zyn In de lucht geweest. Mevrouw Van Hemert was de eerste dame, die op h.t toestel plaats nam en een goede vftfcht maakte, terwyi de amateur-plloot. de heer Van Tijen, haar van den grond af aanwijzingen gaf. Zaterdagmiddag was er weinig wind, daar, door kon dr. Van der Maas die In de Röhn zyn brevet gehaald heeft, slechts een vlucht van 41 reconden maken Nadat dr. v. d Mkas en de heer van Tijen de proefvluchten hadden gemaakt, kwamen de leerlingen aan de beurt. De heer Glelch- mann had rich door de ongelukjes der voor gaande weken niet laten afschrikken. Hy was de eerste leerling Daarna volgden spoe dig de andere leden van de club. Zondag to men tot 7 uur aan het oefenen gebleven. Er had geen enkel ongeval plaats ondanks het feit, dat de meeste leerlingen aelfs niet vliegen kunnen Het toestel is weer opgebergen tot den volgenden oefenttog. ■iaat van nu af vast. Naar wy vernemen, zal de bisschopswty* van Mgr. J. H. O. Jansen, wegens m de Kathedrale Kerk, ge in de kerk vun O. L. Vrouw ten aan de BUtstraat -

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 1