'd'Suiten landsch C^Cieu ws s r/ FEUILLETON Ve l Vn 1 Wil DINSDAG 29 APRIL 1930 De mensch Hindenburg Ernstig scheepsongeluk De toestand in China Gandhi’s actie De situatie in Britsch-Indïë Russische eischen aan Polen Wild West in Berlijn Na de Vlootconferentie Welkom in New-York! KORT NIEUWS BOEKBESPREKING D? ONZE OOST Een aanmerking op het werk D KERKNIEUWS De bomaanslag tegen de Sovjet-Ambassade te Warschau MusSolini en de ontwapening Gemengde Buitenlandsche Berichten DE ERFENIS VAN EEN PRINSES Op Uit de omgeving van den Rijkspresident De verbooging der landbouwrechten in Duitschland Een leger van vierduizend revolutionnairen Slechts 20 van de 300 personen gered? De ingangspoort der Vaticaansche Stad Deken Buijsman 18» H Een weerloos land wekt begeerte bij andere landen op Een aardbeving in Italië Opnieuw muiterij in de gevangenis te Columbus n niet b< Mej. N weg. B NE RADIO-OMROEP Het lidmaatschap der katholieke en fascistische organisaties vereenig- baar verklaard Faillissementen Het Matsjek-proces Hü ®ou hem dus nu, met de berijm In GnaUge wttataB Slechts economische noodmaatregelen Een wraakoefening. SfcSï een geval van wraakultoefening CAT! Dub: een koelie-aanval HOUI Gevr HOOFDSTUK V. EEN VREEMDE HANDEL (Wordt vervolgd). ge spanning voorbü. Toen voer <r een lichte 1 1 :nsch t Ml onder Tot welzijn tegenkwam, maar weldra weer weg, om bloeiende te zieken Kot Helde C t f 1 Den 23en April is men begonnen de monu mentale poort aan den ingang der Vatlcaan- De toestand van den ZeerEerw. Deken O. Buijsman te Poeldijk, is vooruitgaande. Hoop op herstel la nog niet opgegeven. Naar uit Calcutta gemeld wordt, te op de rivier Jamuna In Ooet-B^ngalen, de stoom boot „Condor” gezonken. Er bevonden zich 300 passagiers aan boord, waarvan tot nog toe slechts 20 gered schijnen te zün. Voor ling betuij famll P vt E ■ei ba 1 i 1 1 - 12-002.oo Concert. 2.oo3.00 Gramofoon* 4-oe voor k< gt Kt Z< te K Z< kt la Z< re Z« Cs ve J de bu lei se< m< dr ne P a k d K hun 50 denken H BI Recei 24 ut Den Ouden Steeds onlusten. Naar gemeld wordt, werden in de nabij heid van Nasik. In het. district Bombay, twee leden van de Pathanstam door dorpsbewoner, die hen voor roevers hle'den. met steenen be- kogels. De twee aangevallenen losten revolver schoten. Toen de politie ter plaatse verscheen was een der aangevallenen reeds gedood, ter wijl de andere zwaar gewond was. Te Rangoon werden bij aankomst van een stoomschip uit Burma tien personen gearres teerd, verdacht deel te hebben genomen aan de ongeregeldheden te Chittagong. Bjj de officleele fascistische uitgeverij te Rome te een bloemlezing verschenen van de redevoeringen, die Mussolini heeft gehouden gedurende de vier jaren. welke hij de porte feuilles van oorlog, marine en luchtvaart heeft beheerd. Het boek te voorzien van een Inleiding van de hand van den In Italië be kenden schrijver Aldo Valori, die de houding van den Duce tegenover den oorlog en zijn denkbeelden erover bespreekt. Na te hebben betoogd dat Mussolini geens zins op oorlog of bloedige veroveringen aan stuurt. zegt hij: „Toch te Mussolini niet in die mate pacifist, dat hij op hypocrite wijze den oorlog uit de reeks mogelijke gebeurtenissen uitschakelt. HU acht hem In sommige gevallen noodzakelUk, in andere gevallen voor gerecht vaardigd. Al te oorlog nooit een goede zaak, zoo wil dit niet zeggen dat men niet, wanneer het noodig te, zijn toevlucht tot de wapenen moet nemen. Trouwens, oorlogen worden niet steeds gevoerd omdat men ae wil voeren, giaar omdat men ze ondergaat. Hoe beter een staat bereid te zich te verdedigen, hoe waarschijnlijker bet is dat niemand hem zal durven aanvallen, terwijl een staat, wanneer hij ontwapend te of dit schijnt, het voorwerp wordt van algemeene begeerte en dientenge- dent. Als officleele ontvangsten het niet be letten, begeeft zich de president tusschen 10 en 11 uur ter ruste. Meestal brengt hU de avondnrei} in zijn familiekring door; soms komen -r enkele vrienden op een glas bier. Evenals de Rljkspresldent in zijn officleele leven een afkeer heeft van pralende repre sentatie. verbant hij ook uit zjju particuliere leven alle weelde. Al is Hindenburg in deze laatste vijf iaar een politiek man geworden, te hU toch als mensch een eenvoudig soldaat gebleven. ^Kees de Does en z'n Politiehond*, door A, L. Rcdus. Uitg. L. C. G. Mahnberg N. V„ ’s-IIertogenboaeh. Dit te een echt mooi, goed-geschreven jongensboek, waaraan de knapen hun hart zullen ophalen. Kees te gelukkig geen brave Hendrik, maar een vroolüke, ojigewekte, ronde Hollandsche Jongen die niet afkeerlg is van een goede grap, maar die toch ook ern stig weet te zijn op zjjn tüd. Veel beleeft hü, brengt allerlei kwaad aan het licht, komt daarbij tn doodsgevaar, geneest echter en aan het einde van het boek vinden wjj hem terug als een fl inken houtvester. HU heeft zijn doel bereikt I Het leven van Kees te een mooi voorbeeld voor de lezers van zjjn avonturen. J. Lutz zorgde voor goede illustrattea. Met betrekking tot een plaats gehad heb bende aardbeving In Italië is nog nader te vermelden, dat sterke schokken geregistreerd zijn. Te Nocera Inferiore en In de omge ving vertoonen talrijke huizen scheuren. Te Rlano en te Samo zijn eenige huizen inge stort, terwijl de kerken in die plaatsen ernstig beschadigd werden. Ook te Rorello is schade aan de huizen toegebracht. Tus schen tien en twaalf uur des avonds werden wederom in die plaatsen schokken gevoeld. De bevolking verzamelde zich op de markt pleinen. Te Avelllno hebben de Inwoners den nacht in de open lucht doorgebracht. Persoonlijke ongelukken vonden niet plaats. 4000 revolutionnairen overmeesterden Sien- taoepen, op 50 mUl afstands van Hankau, en namen twee katholieke geestelüken ge vangen. Zesduizend man goed-uitgeruste re volutionnairen bedreigen het op 200 mUl af stands van Hankau gelegen Kienll, dat 750.000 inwoners telt, waar de zendelingen worden geevacueerd. De toestand In de provincie Kiangsl wordt slechter; de revolutionnairen baren de regeering daar groote ongerustheid. chiekerk der Vaticaansche Stad 8. aan den rechterkant en de kazerne Zwltsersche Garde aan den linker kont van de via di Porta Angelica; hier staat ook een wachtpost van de Zwltsersche Garde. zijn post uit voor ovaties. sche Stad aan de via di Porta Angelica te restaureeren. De ingang bevindt rich tusschen de paro- Anna der gevraag ligland In de gevangenis te Columbus Is, naar ge meld wordt, muiterij uitgebroken. Een deel der gevangenen heeft opnieuw de deuren der cellen met geweld geopend en gepoogd te ontvluchten. Daar door de gevangenisautori teiten gevreesd werd, dat de overige gevan genen zich bU de muiterij zouden aansluiten, is de hulp der militairen Ingeroepen, die de gevangenis met machinegeweren bezetten Door de directie werd daarop gepoogd de gevangenen langs vreedzamen weg van hun voornemen af te brengen. Volgens een nader bericht schijnt de directie hierin geslaagd te zijn. Dezer dagen was t vijf, iaar geleden, dat Paul von Hin denburg door het Duitsche volk als RUkspresident werd gekozen. Een persoonlükheid uit zijn schildert mpnsr.h Gisteravond tegen 7 uur. reed een taxi met 6 inzittenden voor een café in de Klrchhof- strasse. De inzittenden stormden met gum mistokken gewapend het café binnen, waar zü alles kort en klein sloegen. Een van hen was met een revolver gewapend. De buffet chef werd neergeslagen en zwaar gewond. Toen de employé’s van het café de politie wilden telefoneeren, werden zü met de re volver in bedwang gehouden. Toen alles kapot geslagen was. verdwenen de onverlaten weer zooals zij gekomen waren. Het schijnt, dat het hier betreft. L> Toen de twaalf-jarige Paul von Hinden burg in het cadettencorps moest treden, maakte hij zijn testament. HU verdeelde zijn speelgoed en schreef aan het eind waar- schUnlUk had hjj al slechte ondervindingen opgedaan „Vrede en rust verlang ik voor altijd." Op een leeftijd, die den Bübelschen al ver heeft overtroffen, te deze zün wensch niet vervuld. ZUn levensavond brengt geen rust en vrede, maar arbeid en zware verant- wwordelUkheid. De RUkspresident voelt deze tegenstelling wel eens smartelUk, maar aan den anderen kant vervult het hem met vol doening. dat hü deze vijf jaar gezond en met onverzwakte kracht op zün post te kunnen blljvep staan Eiken dag weer bewonderen we opnieuw zijn InnerlUke discipline. zUn sterk karakter, welke het hem mogelUk ma ken. om bü dezen leeftUd nog zulk een last te dragen. lederen morgen tusschen zes en zeven uur staat de drie-en-tachttg-Jarige op. Dan volgt de wandeling in het park; Een oude heer In burgerkleeding geniet een weinig van den dag, vóórdat hij voor de meeste stadsbe woners is begonnen. Precies om 930 begint de arbeid: De voordracht van den Staats secretaris; couranten, die gelezen moeten werden. De RUkspresident is een buitenge woon geïnteresseerd courantenlezer. HU volgt de heele pers van Jinks tot rechts met een regelmatigheid, die voor elk hoofdredacteur vleiend zou zün. Na het lezen der bladen volgt de voordracht van den pers-referent, die uitvoerig verslag geeft. Daarop komt de lange reeks van personen, die voor de au diëntie aangewezen zün: vertegenwoordigers der weermacht r als opperste vertegenwoor diger hiervan laat Hindenburg zich zeer nauwkeurig inlichten omtrent alle voorko mende gebeurtenissen. Er komen ministers, diplomaten, hooge ambtenaren, de onrijlaan in den voortuin van het Paleis blüft nooit lang leeg. De veelvuldige hooge eischen. die op zulk een voormiddag aan den RHksnresi- dent worden geeteld. zouden zelfs voor een man in de beste jaren enorm zün. En de RUkspresident neemt niet alleen het mate riaal aan, maar verwerkt het grondig. Wie vroeger nog aan de persoonlüke sterke acti viteit van Hindenburg heeft getwijfeld, zal er in deze maanden anders over zün gaan denken. In dezen tüd was het licht in de werkkamer van den President dikwijls diep in den nacht nog niet uitgedraald. Nóóit heeft de RUkspresident in deze vüf jaar een besluit genomen, zonder zich van te voren nauwkeurig op de hoogte te stel len van het voorliggende materiaal. Daar door te ook de namiddag voor hem altUd geheel en al met werk gevuld. Er blijft hem maar heel weinig tüd over voor zün parti culier leven, om uit te rusten, om .mensch te zün”. De avonden zün gewoonlük maar heel kort In het Paleis van den Rljksprest- Gemeld wordt, dat een koelie een t jan kol - aanval gepleegd heeft op den assistent Qulfoóy van de rubberonderneming „Tand jong Maria” in de afdeellng Padang en Be- dagel (Sumatra). De koelie bracht den assistent verwondingen toe aan het gezicht en een been. De oorzaak was een aanmerking op het werk. Vrijheid en onafhankelijkheid Waar de Kerk zich dus hier en daar verzet tegen de Gandhl-beweging, te dit niet gericht tegen de actie voor politieke autonomie, maar al leen tegen de hier en daar duldelük blü- kende tendenzen om met de Instelling van een Inlandsche regeering, een toestand van onderdrukking der Katholieken te scheppen. De niet zeer talrUke Katholieken in Indlë staan daarom ten deele vüandig tegenover Gandhi, niet omdat zü end vreemdeling ter wille zün. maar omdat zü hun geloof verde digen. dat door de radicale doorvoering der Mahotnedaansche beginselen op zedelük en sociaal terrein, ernstig zou worden bedreigd. Opgegeven door v. d. Graaf Co„ N. V. (Afd. Handelslnformaties.) Uitgesproken: 25 April. O. J. Oosthoek, koopman In par fumerieën, Rotterdam. Paradijslaan 68 R c. Mr. 3 N. B. Halbertsma. Cur. Mr. O. de Jong. Rotterdam. O. van der Heyden, Rotterdam. Mathenes- serplein 26. R.c. Mr. 8. N. D. Halbertsma. Cur. Mr. I. Labsowskl, Rotterdam. Opgeheven wegens gebrek aan actief. 22 April. N. Schreuder, Bellen, 25 April. A. de Graaf, Gouda. P. Plünaar. Rotterdam. Ook geen grondbelasting betalen. Uit Soerat wordt gemeld, dat Gandhi machtiging heeft gegeven tot het weigeren van het betalen van grondbelasting in het gebied van Broach. Indisch regiment weinig reden tot tevreden heid gaf. Het bataljon, waartoe de pelotons behooren, is naar Abbottabad gezonden, waar een onderhoud zal plaats hebben. HU wilde aan haar, wier naam alleen zün gevoelig hart deed popelen. Iets zuivers en schoons, iets frtech en welriekends aanbie den als een zinnebeeld van zün liefde. Te Bombay aldaar van de „Times” meldt, satie gewekt door de publicatie van een brief van den onderkoning aan Patel, waarin diens ontslagneming als voorzitter der Wet gevende Vergadering wordt aanvaard. De onderkoning uit daarin zün leedwezen, dat dè officleele band tusschen hem en Patel onder dergelijke omstandigheden wordt ver broken. Ik kan slechts hopen, zoo eindigt de brief van lord Irwln. dat gij en degenen bü wie gij u opnieuw openlük aansluit eens tot het besef zullen komen, welk een ernstig onrecht gü Indlë aandoet door verwerping van den weg naar vrede, die onen ligt door vrije conferenties met Zr. Ms. regeering teneinde uw landgenooten aan te moedigen tot een opzettelük en gevaarlük tarten van de wet. rilling door de leden der bedelares en het volgende oogenbllk stond zü wild op. als ware zü hevig geschrokken en in haar vlammenden blik lag verrassing en angst. Jan verloor geen enkele harer bewegingen uit het oog. Met zün üzersterke hand greep hü de hare vast en leidde haar de grot uit naar het volle daglicht, terwijl hü zün oo- gen op haar gericht hield, als om haar heldere oogenblikken te verlengen. Daarop greep hü haastig in zün jaszak en haalde daar een portret uit te voorschün, 't welk hü de oude Marie voorhield met de woorden, die klonken als een onverbiddelük bevel: Kük eens.... hierl Herkent ge dezen man? De vrouw hief opeens dreigend de hand op en haar gelaatstrekken plooiden zich nog afgriJ»eliJker. Zoo bleef zü eenige oogenbllk- ►sn onbeweeglük staan als gehypnotiseerd door den aanbllk van het portret. Jan beschouwde haar oplettend en staan de vooral naar haar lippen om daarvan af te lezen de vreeselijke bekendmaking, dat eene woord, waa-voor hü alles, wat hü be zat, zou gegeven hebben. Hü durfde echter geen woord te spreken, uit vrees den buitengewonen staat, waarin de vrouw zich nu bevond, te beïnvloeden. Hij wilde haar spontane uitspraak heb ben als de bevestiging van de vermoedens, welke hü sinds lang koesterde. Eensklaps slaakte het vrouwtje een vree- selüken gil en balde krampacii de vutet Hadschjia legde in het verder verloop van het verhoor een gedeeltelüke bekente nte af. Hij gaf toe, dat hü als president van de Kroatische jeugdbonden herhaaldelük deelgenomen had aan büeenkomsten, waar hü met zün vrienden af praken had ge maakt over een actie. HU verklaarde de door Stefan Radltsj verkondigde leer van het pacifisme, waarbU alle middelen voor de verdediging beschikbaar veroorloofd zün, aan te hangen. Op de vraag van den voor zitter of hü onder deze middelen ook revol vers rekende, antwoordde de beklaagde be vestigend Wat den aanslag op den spoor brug bü Agram betreft, er was niet besla ten, de spoorbrug, waarover de huldigings- delegatle rijden zou, op te blazen, doch slechts een ontploffing te veroorzaken, ten einde aldus ontevredenheid te demonstree- ren. De beklaagde schilderde vervolgens de mi handelingen, die hü door de politie had ondergaan, te Agram. Hü was twee dagen lang opgesloten geweest, terwül hü met gebonden handen aan de beenen was opgehangen. Ten gevolge van deze mishan delingen had hü alles toegegeven, wat men maar van hem verlangde. volge oorzaak, aanleiding of voorwendsel tot oorlog. De schrijver wijst er op dat Italië niet veel vrienden in de wereld heeft, dat het overal wantrouwen en vüandlgheid ontmoet: lo om dat zün politieke eenheid zich heeft verwe- zenlükt gedurende een fase van bijzonder delicate Europeesche evolutie, waardoor in zekeren zin de oude posities van eenige der conservatieve groote mogendheden werden verstoord; 2o. omdat Italië's eeuwige jeugd, zün demografische macht, zijn arbeidscapaci teit en zijn gerechtigde ambitie om zich te inspireeren aan de roemrükste souvenirs, welke een volk ooit heeft bezeten, dit land onder de wederopgestane naties het gevaar- lükste en ongemakkelükste doen zün het althans aldus zoo aan onze tegenstanders en concurrenten doen voorkomen. Het Vaticaan en de Ghandhi-beweging Het lüdelük verzet van Gandhi en zijn aanhangers wordt door den H. Stoel met de grootste belangstelling gevolgd om reden van den Invloed dien het zou kunnen heb ben op de Kerk in Indië. De kerkelüke autoriteiten waken er vooral voor, dat de beweging van opstand tegen den vreemden overheerscher zich niet uitbeeldt tot een weerstaan aan de Katholieke Kerk. Welke zich uitstekend weet aan te passen bü de rechtvaardige verlangens aller volken naar M. Enkele druppels van dit door hem samen- gestelde vocht hadden een grooten Invloed op de hersenen, dat wist hü- En een enkele minuut, slechts eenige seconden waren vol doende.want daarna zou de krankzin nige weer in haar eeuwige verstandsverbüs- tering terug kunnen vallen. Doch bü haar bemerkte hü thans geen enkele prikkeling, geen enkel teeken van hersenwerking. Niets! Niets! Het doel was gemist. Plotseling greep de knerst =ae» mb toor nig gebaar in zijn zak ên haalde daaruit wxter het kleine fleschje tevoorschün. hield wnien het ncht om te zien hoeveel er ov^gebleven was van het drankje, greep toen de kaken van het oudje en goot den inhoucl in den half-geopenden mond, mom pelend: Moge God het mij vergeven als ik haar laat lüden, maar Sc rjoe; ten einde toe. vol- knrénn fVuri wrr drie minuten gingen in angsti- Eindelük tegen tien uur hoorde René in de verte een paardengetrappel op den har den. drogen grond. Hü bleef st1Istaan 0B* te luisteren en keek onwillekeurig naar het bouquet veldbloemen in zün linkerhand- Is het niet belachelük zulke bloemen te offreeren en.... nadat ik haar slechte eenmaal gezien heb. Zou ze zoolets niet vreemd vinden van mü Juist wilde hü den ruiker, met zooveel zorg samengesteld, in een droge sloot werpen toen hü bü een kromming van den weg het rijtuig bemerkte en een blüde, heldere stem hoorde uitroepen: Ziet u wel. dat hü ons opwacht! En tegelükertüd wenkte zü met een 81*' cieus gebaar, roepend: Goeden dag, goeden dag! Ik wist wel dat u ons tegemoet zou komen. Het is zulk heerlük weer. Zeker, maar het was niet de strak-blauwe hemel, of het frlssche groen alom, noch het feestelüke zonnelicht of de zuivere morgen koelte, die hem hier heen had getrokken, maar wel bet -zacht stralende gelaat van Paula In geheel haar füne frischheid, nog verlevendigd door de berglucht Naar uit Moskou gemeld wordt, heeft de Russische regeering, in verband mét de op stelling an een helse te machine in de Russische Ambassade te Warschau, de vol gende eischen aen Puien g«“teld: 1. Ontbinding van ahe Russische, Wltrus- sische en Oekralnische organisaties, die zich tot taak stellen het Sovjet-regiem te be strijden. 2. Uitwüzlng der leiders van de Russische emigranten uit Polen. 3. Gestrenge bestraffing van de daders van den bomaanslag. 4.8taklng van de campagne In de Poolsche pers tegen Sovjet-Rusiand. WOENSDAG 30 APRIL HILVERSUM. Na 6 uur 1071 M.10.00 10.15 Morgenwijding. 10.30— ixm Gramofoonpl. - - -- AVRO-Kwintet. platen. 3.004.00 Naaicursus. 4.30 De voornaamste studie muziek piano. 5.00—5.30 Gramofoonpl. 5,^ —6.00 Aansl. van Café „Moderne” te Am sterdam. 6.00 Tijdsein. 6.ot Voorts, concert Café „Moderne". 6.30 Vaz Di«« Koersen. 6.457.15 Italiaansch Begin ners. 7.157.45 Italiaansch Gevorder den. 7.459.30 Concert. Omroeporkest. Hendr. C. v. Oort (bariton). 9.30 VARA. De wijding van den Eersten Mei. Joh. Jong (orgel). L. Sjouwerman (fluit). B. Bles (hobo). Nelly Soeters en M. Beversluis (voordracht). A. Schluter-v. d. Brugge (alt). Spreker W. H. Vliegen. HUIZEN 1875 M. 8.15 N.C.R.V. Morgenconcert. to.30 N.C.R.V. Zieken dienst. ii.00 N.C.R.V. Gramofoon. 11.30 N.C.R.V. Orgelconcert. 12.30 N.C.R.V. Solistenconcert (alt. ba», piano). a.30 Chr. lectuur. 3.00 N.C.R.V. Juliana* feest voor kinderen. Strijkje en r~ig. 4.45 N.C.R.V. Gramofoon. 5.00 N CRV. Kinderuurtje. 6.00 N.C.R. J. Decl-matis 6.30 N.C.R.V. Radiopraatje. 7.0a N.C.R.V. Gramofoon. 7.30 N.C.R.V. Esperanto-causerie. 8.009.00 K.R.O. „Meijer* 9.00— Harmoni» tegen het portret. Vervolgens opende zü hü- gend den mond, waaraan elndelük in een waanzinnige woede de akelige kreet ont snapte: Hü! HUI Onder het uitstooten dezer korte, maar vreeselük beschuldigende woorden bracht zü haar handen naar den hals, als om aan te duiden, dat er een nauw verband bestond tusschen den persoon, dien het portret voorstelde en de wonde welke zü aanwees. Plotseling verschoten haar oogen en wer den dof en zielloos, haar mond trok pünlük samen en haar armen sloegen uit, als om hulp en steun te zoeken. Nauwelijks had Jan den tüd haar vast te grijpen, want als een lük stortte zü neder.... - Thans kende hü den naam van den moordenaar. Zün vermoeden was zekerheid geworden. Ontelbare malen had hü de ver denking uit zün geest willen verbannen door te deifken dat hü zich vergiste. In weerwil van de vele bewijzen, welke zün hardnekkig onderzoek hem leverde, had hü gehoopt zich op een dwaalspoor te be vinden. Maar ditmaal was bet hem niet meer moge HJk aan een vergissing te denken. Het portret, dat hü nu weer in zün jaszak ver borgen had, was dat van den moordenaar züns meesters en den beul, die van het le ven dier oude bedelares een marteling ge maakt had. D*en man kende hü. Een der voorna a^>ste eige< schappen van dea Duitschen RUkspresident te zün gereserveerd heid. Hindenburg geeft geen Interviews en spreekt in het openbaar maar uiterst zel- d' 4. Hü erlaat h“t paleis in de Wilhelm- Si/asse slechts In een gesloten auto. Hü maakt In Berlün geen wandelingen buiten ^b tuin en als hü werkelijk eens «nder de menschen” wil zün, dan naar een eenzaam oord. Hoewel hü een man te, die slechts voor de Algemeenheid leeft, vermijdt hü de openbaarheid, want de grondtrek van zün karakter te eenvoud en bescheidenheid. De RUkspresident staat op zijn post uit plichtsgevoel, niet uit liefde te politieken toestand. De oorspronkelijke perswet van 1910 had betrekking op aansporlng-^tot moord en daden van geweld en op zinsnedende strek king hebbend om soldaten en matrozen af te brengen van trouw aan hun plicht of haat of minachting t» wekken tegen de Britsche regeering. een inlandschen vorst of eenige groep van Britsche onderdanen in Indië. Lord Irwln zegt aan het slot der veror dening dat het niet de bedoeling te de rechtmatige vrijheid der pers aan banden te leggen of biliyke critiek op het bestuur tegen te gaan. 5 Waarschuwing aan Patel. te, naar de correspondent groote sen- van De inlandsche troepen. De regeering van Indië maakt bekend, dat bü de onlusten te Pesjawar, toen troepen moesten worden gebruikt, het gedrag van pelotons (een zestig manschappen» van een handen, aan het gerecht kunnen overleve ren en een einde maken aan de benauwing, welke de gansche landstreek drukte. Maar neen, dat strookte niet met zün plan en hü zou dus blüven zwügen. alsof hü niets wist. Hü had een allesbeheerschende zekerheid en hü moest dat geheim, t welk hem wreed kwelde, in zün ziel begraven. Rn zou hü het wel ooit openbaar maken? De moordenaar van Graaf de Gerly kon gerust slapen. HU, die hem kende, en door één woord kon verraden, was besloten het stllzwügen te bewaren. Nationaal programma. Harmonie beer". Jan Nelissen (bariton). 11.00 K.R.O. Concert door „Meyerbeer". Mei. G. J. v. Hemen (piano). 11.0012.00 K.R.O. Vrooiijk programma, DA VENTRY 1554 -4 M. 9.35 Morgen wijding. 10.05 Lezing. 11.20 Gramo foonpl. 12.20 Orkestconcert. uo Concert M. Joyce (sopraan). M. Fogarty (viool). 1.50 Uitz. voor scholen. 2.45 Concert. The Ensemble Players. 3.00 Uitz. van de opening der nieuwe kantorea en fabrieken der India Tyre en Rubber Cy, of Grt. Britain Ltd. 3.20 Vervolg Concert. 4.05 Orgelbespeling door R. New. 4.35 Kinderuurtje. 5.20 Lezing. 5.35 Nieuwsber. 6.00 Viool- en piano-sonates. K. Murray en P. Mac Donald. 6.20— 6.40 Lezing. 6.45 Lezing. 7.05 „Caval- leria Rusticana". Opera van Mascagni. 8.20 Nieuwsber. 8.55 „Gianni Schicchi". Opera van Pucctm. 9.40 Voorlezing. 9-55II-2O Dansmuziek. PARUS „RADIO-PARIS". 1725 M. 11-50I-3O Gramofoonpl. 3.05 Concert door kwintet. 7.20 Elsassisch programma 8.05 Concert. Orkest en solisten. LANGENBERG 473 M. 6.20—7.20 Gramofoonpl. 9.3510.35 Gramofoonpl. 10.4011.20 Muziekuitz. voor scholen. Mi.30 Gramofoonpl. 12.251.50 Orkestconcert. 4.50—5.50 Concert So praan en orkest. Spreker. 7.20—8.10 Orkestconcert 8.20 Concert. Orkest en piano. Intermezzo Declamatie en zang. Daarna tot 11.20: Orkestconcert. KALUNDBORG 1153 M. 2.50—4.50 Orkestconcert en voordrachten. 7.20— 10.50 ca. „Die Fledermaus”, Operette ia 3 bedrijven van Johan Strauss. 11.to lt.50 Dansmuziek. BRUSSEL 508.5 M. 4.30 Orkest concert. 5.50 Trio-concert. 6.30 Gramo foonpl. 7.35 Gramofoonpl. 7.50 Con cert georganiseerd door de RESEF. 7.35 (golfl. 338.2 M.) Concert, georganiseerd door de Soc. Radio-Club. Afd. Gent ZEESEN 1635 M. 6.15ti.20 Le zingen. 11.2012.15 Gramofoonpl. 12.151.20 Lezingen. 1.201.50 Gra mofoonpl. 2.053.50 Lezingen. 3.50 4.50 Orkestconcert. 4.507.50 Lezin gen. 7.50 Concert. ViooLcello en piano. 8.20 Orkestconcert. 9.50 „Die Walpur gis nacht". In de nabüheld vsn Napels heeft op een spoorwegovergang een trein een automobiel gegrepen Er werden 2 per sonen gedood en 7 gewond.' Den volgenden dag tegen negen uur ver liet René het kasteel om münheer Rochebel en zün dochter tegemoet te gaan. Vooral de gedachte weldra Paula terug te zien, ver vulde hem met vreugde en hoop. Den vorigen avond gedurende een lang gesprek, had mevrouw de Grisolre hem haar verlangen bekend. Zü zou niet» liever den, dan dat Paula eenmaal zün vrouw zou wor den. OU rijt voor elkander geschapen, dat te klaarblükelük, beweerde zü. Het jong- mensch met zün voorname manieren, zün levendig, scherp verstand, dat alleen reeds sprak uit zü- edelen, openLartigen blik, woarta zün naam «n s4jn maatachngpelük* De van de Londensche vlootconferentie te- rugkeerende Amerikaansche delegatie, die morgen met de „Leviathan” te New York verwacht wordt, zal in de haven door het Amerikaansche vlaggeschlp ..Texas” en drie torpedobootjagers worden begeleid. Ter eere van de delegatie zal een saluut van 19 scho ten worden gelost. Als het weer het toelaat zal het luchtschip „Lob Angeles” rich bü het eccoite aansluiten. President Hoover zal trachten de overeen- kemst van Londen zoo spoedig mogelük gera tificeerd te krijgen. Op het Witte Huls wordt verklaard, dat het Verdrag aan den Senaat zal worden voorge legd.. zoodra de Amerikaansche vlootdelega- tle den president een officieel afschrift van het verdrag zal hebben overhandigd. Men neemt aan, dat het verdrag ulterlük Donderdag bü den Senaat zal rijn Ingediend. Minister-President Ramsay MacDonald Is uit Schotland te Londen teruggekeerd. Aan deze onderbreking van zün officieel verlof wordt de noodige beteekenls toegekend, aan gezien hü rijn Paaschverlof al eens voor de onderteekenlng van het vlootverdrag onder broken heeft en na den inspannenden arbeid van den laatsten tüd een buitengewoon verlof yan drie maanden zou genieten. Naar ver nomen wordt de terugkeer van den Premier naar Londen in verband gebracht met de ontwikkeling van den toestand in Indlë. De rapporten, ingezonden door een 40-tal hoog geplaatste autoriteiten aldaar, zouden op een minder gunstige wending van de situatie wüzen. Het is moeilijk een beslist oordeel uit te spreken over hetgeen In Indië gebeurt. De op zichzelf staande botsingen, die geregeld gemeld worden, zün niet van veel beteekenls. Wel te van belang de houding, die over het algemeen door het Indische volk wordt aan genomen. onverschillig, of het al dan niet aanhangers van Gandhi betreft. Gebleken is ondertusschen. dat de Invloed van Gandhi op de massa niet onderschat moeten worden. positie, moest wel behagen aan mademoiselle Rochebel, aoo zachtzinnig, energiek tevens en met de edelste hoedanigheden uitgerust voor het leven. Asm haar vurlgen aard, be- heerscht door een krachtigen wil. psiarde zich een groote vrouwelüke gratie. Beiden geleld door een levendig geloof, konden moedig door de beproevingen van het leven heenschrüden, gesterkt en ge steund door een Innige wederzüdsche liefde. Dat beeld had René ook voor oogen toen de barones hem van haar idee gewaagde. Een sombere wolk kwam Intusschen den lichtende» hemel van zün ziel bestrijken: de ongelijkheid van vermogen. Doch de moederlüke zorg van mevrouw de pMMAten SmA in den mond gegeven: MaaK u daarover niet ongerust. Wie weet wat God voor u weggelegd heeft!.... Heb vertrouwen In Hem, wat de toekomst betreft. Die woorden kwamen hem weder In het geheugen, toen hü dezen morgen in de vreugdestnalende natuur liep en den weg die door bet dal slingerde. In zün ongeduld en behoefte aan bewe ging, welke belden vooral de jeugd prikke len, wilde hü alleen naar bulten trekken In de frlssche morgenkoelte van een llchtechlt- terenden Junidag, om met volle teugen aan de bronnen van het leven te drinken en te snellen naar 't geluk, dat onderweg moest zün.... In kinderlüke opgetogenheid plukte hij Mpga eten weg de schoonste biosmen die hü Zooals wü te süner tüd meedeelden, heeft de secretaris der fascistische partij onlangs 41 een officleele circulaire aan de betref fende autoriteiten doen weten, dat het lid maatschap der Katholieke en der Fascis tische organisaties niet langer onvereenlg- baar moet worden geacht. In Katholieke kringen maakte deze op lossing van een zoo lang en zoo fel om streden punt een uiterst gunstigen indruk, en zelfs de Paus gaf reeds tweemalen Zün groote tevredenheid te kennen met deze beslissing, «'elke het Fascistische partübe- stuur om bekende redenen niet blzonder makkeluk nemen kon. In de praktük echter schünt de nieuwe regeling uiterst vruchtbaar te zün, ja, alle verwachtingen overtroffen te hebben. Ter wül het Fascisme elgenlük dacht een offer gebracht te .hebben, blükt het nu integen deel een groot succes te hebben geboekt. De Fascistische pers althans geeft dit herhaal delük en openlük toe. Tot heden toe bleven heele massa's onder de katholieken beslist buiten elke organisa tie. ZU, die Katholiek georganiseerd waren geweest, zagen toch hun organisaties dóór het fascisme opgeheven en verboden, hoor den de kerkelüke autoriteiten met den Paus aan het hoofd aanhoudend protesteeren tegen de fascistische onderdrukking van elke organisatie-vrUheld, wisten zich be dreigd met het verlies van hun ambt wan neer ze zelfs aan zuiver godsdienstige ver- eeniglngen hun medewerking gaven. Aan den anderen kant weigerden vele Katholieken om bovengenoemde redenen lid te worden van onverschillig welke fascisti sche organisatie ook, te meer, omdat de kerkelüke autoriteiten dit nergens aanrieden en hier en daar züdellngs of openbaar af keurden en veiboden. Thans te deze toestand geheel ten einde. De katholieken kunnen zich weer openlük wüden aan het katholiek zulver-godsdien- stlg organisatle-leven en tevens Hd zün van onverschillig welke fascistische vereeniging. Velen, die hun oude plaatsen in het katho lieke openbare leven weer hebben ingeno men, schaarden zich tevens onder de zwarte vanen van Mussolini. van belden I In het centrum van PerjU» heeft gisteren een autobotslng plaats gehad, waarbü 10 personen deels zwaar, deels licht gewond werden. Een dicht met passagiers bezette autobus kwam op een hoek met een zware vrachtauto in botsing. De autobus werd volkomen vernield. wierp hü de“ no“ andere, meer frlssche en Het Duitsche departement van Buitenland sche Zaken heeft thans geantwoord op de Poolsche protestnota's inzake de verbooging der Duitsche landbouw-lnvoerrechten. In dit antwoord wordt oa. gezegd, dat het hier slechts economische maatregelen be treft. die in geen enkel opzicht in tegen spraak waren met het handelsverdrag van Genève van 24 Maart. De verhooging der invoerrechten is slechts op enkele punten nadeelig voor het Poolsch economische ver keer. De juridische onaanvechtbaarheid der douane-maatregelen wordt ook door Polen niet bestreden. De tekst van de Duitsche antwoordnota zal waarschijnlük noch te Berlün noch te Warschau worden gepubliceerd. naaste omgeving Hindenburg ate Perswet 1910 weer ingevoerd De onderkoning heeft een verordening op de pers uitgevaardigd, waarbij de perswet van 1910 opnieuw van kracht wordt ver klaard met wijzigingen, dienende om haar doen beantwoorden aan den huldigen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 10