PERZISCHE TAPIJTEN i N.V. Bloembollenhuis Tob niet langer Lisse VAN ZALINGE N-H-D PEEK&CLOPPENBURG ft i i GROENE VEILING reiJEN S NOORDBRABANT$CH SCHOEHM AG AZIJN BLOEMEN-TENTOONSTELLING GRASLAND TE HUUR LOOPJONGEN Het Jb KUYT STEEDS NIEUWE IDEES STEEDS BETER WERK GROOTE EXPOSITIE TIMMERLIEDEN GEVRAAGD KOOPJES CENTRAAL DROGIST gevraagd Vroom &Dreesmann Verstelnaaisters t t „HET GROENE KRUIS” o Noord-Hollandsche Tramweg Mij. BINNENLANDSCH De plechtige uitvaart en begrafenis NIEUWS GEMENGD NIEUWS ADVERTENTIËN £a 'x s i en DANKBETUIGING >iïat NET PERSOON GEVRAAGD kwaliteit GEVRAAGD FLINKE JONGEN r- VOOR D E HITTEGOLF Schildersknecht Alléén Eerste Alkmaarsche Groenten en Fruithal I Het overlijden van pastoor Th. J. C. Engering Te koop gevraagd ’n elec. Waschmachine van Narcissen en Tulpen van den kouden grond op Donderdag 1 Mei on Vrijdag 2 Mei bij Café Vijzelaar te Langendijk ECHTE PERZISCHE TAPIJTEN KLEEDJES J ubileum-Sou vcmra in alle Afdeelingen GEVRAAGD NETTE JONGEN LANGF.STRAAT DAMES- EN KINDERHOEDEN APARTE MODELLER degelijk Kosthuis Op het atelier van de firma Houttil worden Opticien Joh. Lauwers 1880 1930 Hermanns Hemels R. K. DIENSTBODE PASTORIE TE KOOP BROODBAKKERIJ BOERENKNECHT FLINKE JONGEN SCHOOLBROEKJES, BLAZERS PAKJES MET PET ZELFDE STOE SPORTKOUSEN. SCHILLER HEMDEN ALtES EVEN KEURIG Laat 115—117 Wilhelmina v. Teffelen hun 50-Jarige Echtvereeniging te her denken. HOOGZUDE 27 - SCKA6EI o" H.A. best Grasland op Vrijdag 2 Mei te Stroet, Sint Maarten des voormiddags 10 uur precies, voor diverse principalen. Arts D. GROENHART Dirkshom Bloemkoolplantei VROUWENSTRAAT GROOTE PARTIJ DARWINTULPEN 2 VROEGE TULPEN NET DAGMEISJE gevraagd bU Mevr. W. SCHMIDT, Hei ligland 38, Alkmaar. Dagmeisje gevraagd van bulten geen beswaar. Reiskosten worden vergoed. Brieven ouder no. 8855, aan het Buceaa van dit Blad. over de vraa£ Waar zal ik mijn schoen werk koopen?" Gaat naar bekw. Huishoudster WERKVROUW Medische behandeling van een milicien T uinders jongen ;P' en Uzult tevreden zijn over prijs en MA© LANGESTR. 59 LATE TULPEN C. TIMMER TE KOOP nette Dienstbode BEKENDMAKING |GRONDVERF GLANSVERF V Moeilijkheden onoverkomelijk I" t Ziekenhui» door om 1 A.JI, A. EN O.m. komen voor: gevraagd bij G. LOUTER, Schoor!. sappige (9de voor schenkt wxlaUU BMa jjwo annonce a ▼oor direct of half Mei in brood-, koek- en banketbakkerij een Net Persoon vraagt omtrek Verdronkenoord. Brieven letter A 963. bur. Alkmaarsche Crt. O o voor dag en nacht. Adres 3. 3. ROO- BEEK, Laat 163, Alkmaar. Voor direct gevraagd een NETTE LOOPJONGEN, met of ronder oplei ding in het vak. PAYGLOP X In het Academisch Zlekenhais te Groningen overleden GLANSVERF GRONDVERF r o I i i rekening wordt toegevoegd. Deze bedraagt thans 3 29.138. Den 9den Mei hopen onze geliefde Ouders. Behuwd- en Grootouders GEVRAAGD flinke (BELGIË) LA CROYERE een partij pulk beste blauwe aardappe len en 2 voerdek riet. P. BEERS Cz. Middelweg Heer Hugowaard-Zuid. Heden overleed, na voorzien te zijn van de H. H. Sacramenten der Stervenden onze innig ge liefde vader, behuwd, groot- en overgrootvader de heer THEODORU8 PETRUS GIELING weduwnaar van Maria Street in den ouderdom van 86 Jaren. De Familie GIELING Kerkbuurt - H a renkarspel, 27 April 1830. Heden overleed diepe droefheid kalm - - Te huur gevraagd met recht van koop, Brieven and. No. 8887, aan bet Bureau van dit Blad. Gevraagd een die goed kan melken, bij J. KIEPT, Kerkedljk 32, Bergen. Bl) C. BOTS. Heerenstraat 8, alhier, kan voor direct een als- Stuyt. dr. Leenaerts, dr. Bender, directeur van „Dui nen bosch" In het met rouwkleeden omfloersde pries- TELEFOON 983 ALKMAAR met dlrecten verkoop in de groote bovenzaal van het gebouw ,J>E UNIE”, Koorstraat te Alkmaar, WOENSDAG 30 APRip 1930, van U tot half zen, DONDERDAG 1 MEI 1930 van 10 tot half zes en VR’TDAG 2 MEI 1930 van 10 tot ’s middags PW uur van een bijzonder groote artistieke collectie en HUN DANKBARE KINDEREN. BEHUWD- en KLEINKINDEREN Receptie: den Hen Mei 1930. van 24 uur, BagUnenstraat 15. Mi C. M. VAN LATUM. Zich aan te melden aan den LYCEUMBOUW te ALKMAAR. o' BU inschrijving te huur ruim HOUDT WOENSDAG 38 APRIL DONDERDAG 1 MEI geen spreekuur te koop. Xecerf, gehard verspeend. Ongeveer 2000, bij W. Purmer, Ged. Nleuwesloot B 31, Alkmaar. BLOEMKOOL, KOMKOMMER da laagste prjjaen waaronder 90 bed Pygmalion, 280 bed Fame. Sanders, 80 bed BarUgon, 1500 bed WUL Copland, 900 bed Clara Butt, 980 bed Pride of Haarlem. 175 bed Rev. Ewband. 100 bed Gretchen. 180 bed Will Pitt, M bed La Candeur. 70 bed Dream, 60 bed Princes Elisabeth, ens. enz. in de SCHERMER te URSEM, ge legen aan den Ursemmerweg. Inlevering der biljetten vóór 4 Mei as. bjj den Burgemeester van Ursum. ruim 500 bed La Reine, 900 bed witte Zwaan, 130 bed Grisdelin. 420 bed Murillo. 60 bed witte Due Max., 35 bed Mr. van der Hoef, 130 bed Scarlet Due. Tevens 70 bed Gram. Brillant, 60 bed Flamingo, 35 bed Rubra Max Prins van Oosten rijk, Rose Due, FORTUNA. Artus, Couleur Cardinal, enz. enx. ONDER EEN VRACHTAUTO GERAAKT 18-jarig meisje gedood. Vanmorgen is het 10-jarig dochtertje van Nieuwenhulzen, toen zij uit de ouderlijke woning op het Oosterpad te Bussum kwam, onder een vrachtauto van de firma van den Arend uit Putten gekomen. De bestuurder kon niet meer remmen. Het kind kwam onder één der voorwielen en overleed kort hierna. IN RIJWIELEN - KINDERWAGENS EN VACHTEN, BIJ Gevraagd bU Hollandschen Priester een degelijke en alleszins Bt Gr. Houtstraat 3rd., Haarlem. Mevrouw van LOCKERENCAM PAGNE te Heiloo, Middenpad, vraagt voor terstond een voor den geheelen dag. wü op 1 Augustus de leenlngen der Tweede rentebetaling daarvan a gevraagd bij P. v. d. VELDE, Wes- terweg 314, Alkmaar. Op de vragen van bet Tweede-Kamerlid den heer Ter Laan in verband met de me dische behandeling van een onlangs aan blindedarmontsteking overleden dienstplich tige van het 13e reg. infanterie, beeft de minister van Defensie om. geantwoord: De dienstplichtige Frans Hageman is 1 Oct. 1929 by het 13e reg infanterie te Gro ningen ouder de wapenen gekomen .BIJ het eerste geneeskundig onderzoek op 3 Octo ber 1929 heeft hfj aan den burgerarts, die met den militairen geneeskundigen dienst te Groningen is belast, een brief overge legd van dr. P. B. Middendorp te Belling- wolde. waarin werd vermeld, dat genoemde Hageman een paar keer was behandeld voor een aanval van appendicitis, die spoedig weer terugging. BU vorenbedoeld onderzoek zUn geen afwijkingen aan de buikorganen ge constateerd, waarop de geneesheer met Ha geman afsprak, dat deze zich onmiddellljk zou aanmelden bjj de eerste teekenen van buikpijn. Dit geschiedde op 12 Nov 1929, waarop Hageman per ziekenauto naar het Academisch Ziekenhuis is vervoerd. Op 16 tuiglak, Zeillak. Lijnolie. Stand olie, Terpentijn, Ver dunsel. Plamuur. Stopverf Kwasten en alle schildersgereed- schappen bij [^1 Wordt gevraagd een net persoon voor het plakken van etiketjes en zit tende werkzaamheden. Zeer geschikt voor bejaard persoon. Brieven on der no. 8846, bureau van dit blad. Koegras, Ml Idenvllet Helder, April 1930. tot onze zacht en in het St. Elisabeth Ziekenhuis, voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster venden, onze dierbare Echt genoot, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer CORNELIS SCHUIT Echtgenoot van G. Smits, in den ouderdom van ruim 78 Jaar. Wij bevelen de ziel van den overledene in uwe ge beden aan Alkmaar, 39 April 1930 Heul 5 Uit aller naam Wed. O. SCHUIT—SMITS De H. Uitvaartdienst zal plaats hebben Vrijdag 3 Mei a.s. te 9 uur in de Parochie kerk van den H Domlnicus, daarna te 11 uur Begrafenis vanaf Heul 5 op het R.K. Kerkhof St. Barbara, alhier. Verzoeke geen persoonlijk rouwbeklag in de bekende kwaliteit Nog steeds onovertroffen 99 et per kilo 79 ct. per kilo Verkrjjgb. in 60 moderne kleuren. Verder l Blackvarnish of Teerlak, Vloerlak. Vuur lak. Kastenlak, Rlj- Lijnolie, Stand- moesten op de N. H. T. M. en de staken. Verzoeken om steun aan verschillende opennare lichamec gingen in den loop van den zomer uit. ZU hadden weinig resultaat, omdat de besturen der gemeenten, blUkens eene op 28 Augustus gehouden vergadering. te verleenen. Onze geldelUken positie werd bedenkelUk. en. na op 1 Juli de laatste obligaties N. H. T. M. met rente te hebben afgelost, aflossing 7 fijne CITROENEN 10 cent. 1 KROP SLA, buitengewoon mooi. 5 cent per krop met prei gratis R. K., boven de 17 jaar. Brieven onder No. 8844, Bureau van dit blad. waaronder 80 bed Inglesc. Yellow e. a. Desgewznacht worden de ballen door Principalen gerooid, tegen 6. per 1000 regels. De SLEES WUK. Voor de vele bewijzen van belangstel ling bU ons huwelUk ondervonden, betuigen wj) ook namens wederzUdsche familie onzen hartelUken dank. J. A. VAN BEUSEKOM en CATH. J. M. VAN BEUSEKOM- STOOP 23, gem. X» veiling heeft plaats ten overstaan van Notaris S. W. WEGENER Houthandel, Stationstraat 21 Bergen. N.-H. I zich tn beginsel alleen tot medewerking be- reld verklaarden op den grondslag vaa modemiseerlng en ons de hiervoor noodlge kapitalen ontbraken. Zoo stond onze zaak, toen de Noord-Zutd- Hollandsche Tramweg MU- met voorstellen tot ons kwam om ons net, met uitzondering der itjn PurmerendAlkmaar, te electrifl- ceeren, en de exploitatie daarvan en onze geldelijke verplichtingen tegenover derden over te nemen. De daarop betrekking heb bende plannen waren gegrond op de verstrek king van rentelooze voorschotten ten be drage van es ton. waarvan het Rijk, de betrokken streek en de Nederlandsche Spoor wegen ieder 1/3 zouden bijdragen. Deze voorstellen werden in December zoo wel door de directie van laatstgenoemd lichaam als door ons bestuur aanvaard. Ver volgens werden zU bU de verschillende open bare autoriteiten Ingediend. Moch de reor ganisatie tot stand komen, dan opent zien daardoor de .nogelukheld. grootendeels aan onze geldelijke verplichltngen te voldoen. Het aantal reizigers bedroeg In de jaren 1927, 1928 en 1939 resp.: op Amsterdam- Edam 340.100 tegen 344 40C en 339.700. op AmsterdamAlkmaar 399.700 tegen 374.300 en 368.600, op Markener Veer 81.700 tegen 87.000 en 86.300. op KwadljkVolendam 107.800 tegen 104.300 en 164 7 00 Te samen 939.300 tegen 910 000 en 892 300. De exploitatiekosten zijn door bezuiniging tot het hoogst noodlge gedaald. De opbreng sten bedroegen In 1929 363 951 (367.567): de exploitatiekosten 334.143 (346.971). De Tweede N. H. T. M.boekt, door de hoogere tegoedzchrUvingen aan de vernieu wingsfondsen. welke haar oorzaak vtnden in te lange crediteering over 1928. een verlies van 51.813 waardoor het totale verlies stijgt tot 150 924. BU de N. H. T. M. is ook dit jaar een overschot, dat aan de reeerve- Onder veel belangstelling had hedenmor gen de plechtige uitvaart en begrafenis plaats van den Zeereerw. heer pastoor Th. 3. C. Engering. 1 uur gisteravond werden In de parochie kerk van den H Pancratlus waar des mor gens reeds het stoffelijk overschot was op- gebaara de Metten gezongen. Agens was de Zeereerw. Heer L. Ph. J. Paulussen. pastoor te Heemskerk, diaken de Zeereerw. Heer G. Kutjs, pastoor te Rotterdam, zub-diaken de Zeereerw. Heer C. de Ruyter, te NoordwU- kerhout, ceremoniartz de Weleerw. heer A. J. v. d. Oudenhoven, te Amsterdam, oud-kape- laan der paroch.e. Als cantores fungeerden de Zeereerw. Zeergel. Heer prof. 3. 3. A. Star- renberg van ..Hageveld”, te Heemstede en de Zeereerw. heer F. Bollinger, kapelaan te Castrlcum. Hedenmorgen 10 minuten over 9 uur arri veerden aan de pastorie Z. D. H. Mgr. 3. D. 3 Aengenent, verzegeld van den secretaris, den Zeereerw. Heer J. M. V. d. Tuyn burgemeester P. Lommen per auto uit Haar lem afgehaald Om half 16 werden in de kerk, waar zich veer vele parochianen en anderen verzameld hadden, de Lauden gezonden. Tegenwoordig waren ox B. en W. en de Secretaris der gemeente Castrlcum, mede alle raadsleden voortk notaris Te beginnen op den tuin van den Heer ST. KORF, genaamd „DE DRES”. Gepresenteerd zullen worden een groote, extra zware, te veld staande partij VROEGE DARWIN en LATE TULPEN. EEN RASZUIVERE GLADHARIGE groote D. Herdershond uitst. geschll t voor villa of buiten plaats voor bewaking, geen beter Brieven onder No. 8841, CL VAN 8TRAATEN, Heerenweg D 211 d. Agent van dit blad, Heiloo. Gevraagd tegen half Mei een niet beneden 18 Jaar, v. g. g. V., bü Mej. N. H. ONDERWATER, Konings weg. Breezand. Afgepaste Perzische Loepers, Turksche tapijten, zoowel kostbare als minder kostbare soorten. BU deze collectie bevinden zich zeld zame KIRMAN, BOCKHARA, HERITH, TABRIZ,, AFGHANIS TAN, HAMADAN. SHIRAZ, BELOUTSJISTAN en uit andere districten van Perzië en het Oosten. Kameeltasschen, kleine Per zische Kleedjes, waarbU bUzondere fraaie en unieke exemplaren, alsmede SMYRNA TAPIJTEN. De expositie heeft alleen plaats WOENSDAGMIDDAG 30 April, DONDERDAG 1 en VRIJDAG 2 Mei 1930, verkoop tegen minimale prijzen. Aan elke tapijt, ot kleedje is de scherpste vaste netto-prjjs bevestigd, geen bijkomende kosten. De verkoop geschiedt contant, terwUl voor elk exemplaar, ’t welk op deze 3 dagen In boven gemelde zaal verkocht wordt, zóówel echtheid als gaafheid gega randeerd wordt door de firma I8TRUEWN, Importeur, van Per zische tapijten, Nieuwe Doelenstraat 9 naast Hotel des Pays-Bas, Amsterdam. handzeh) met electr. wringer Aangeboden een zoo goed als nieuwe studie-vioot Westerweg 52, Alkmaar, geplaatst worden, leeftijd 14 8 15 jaar. Gedeputeerde Staten van Noord- Holland brengen ter kennis van be langhebbenden, dat -van 29 APRIL 1930 tot en met 28 MEI 1930 ter Provinciale Griffie van Noord- Holland op alle werkdagen des voor middags van 10 tot 12 uur en des namiddags van 2 tot 5 uur, doch des Zaterdags alleen des voormiddags van 10 tot 12 uur, voor een ieder ter inzage zal figgen oen aanvrage (met nadere gegevens) van M. HELLING MAN, te Hoorn, om vergunning tot het In werking brengen van een autobusdienst van Alkmaar naar Purmerend en terug, en dat leder belanghebbende gedurende genoem den termijn schriftelUk en op 2 Juni 1930 des voormiddags te 11 uur ter Provinciale Griffie bU eene commis sie uit hun College, welke daartoe in het openbaar zitting zal houden, mondeling bezwaren tegen deze aan vrage kan Inbrengen. Ha a r 1 e m, 23 April 1930. Gedeputeerde Staten voor- noemd. A. RÖELL, Voorzitter MEINESZ, Griffier. 15 groote honingzoete. SINAASAPPELEN 25 cent. Aan het Jaarverslag der N.V. Noord- Hollandsche Tramweg MU- en der N.V. Tweede Noord-HoUandsche Tramweg MU over 1929 ontleenen wU bet volgende: Werden in de laatste jaren enkele woor den gewUd aan de omstandigheden, die de maatschappijen met ondergang bedreigden, ditmaal ligt het voor de hand, de mede- deellngen te openen met vermelding der ernstige gebeurtenissen, die zich in het af- geloopen jaar hebben af gespeeld en het voortbestaan onzer zaak In den bestaanden vorm hebben onmogelUk gemaakt. De Kroon heeft, de voor ons vernietigende autobuspolitlek van Ged. Staten van Noord- Holland bevestigd, door de concessies voor autobusondememlngen AmsterdamEdam van Spreeuw en AmsterdamPurmerend (Hoorn) van De Raadt Klstemaker. welke geheel het tracé onzer lUnen volgen, te handhaven. Aan deze gebeurtenis was reeds in net begin van het Jaar voorafge gaan de weigering der HoUandsche Spoor weg MU. om aan ons bedrijf verdere 'credie- ten Nov. 1929 is Hageman als geheel gezond ontslagen. Op 10 Februari JJ. heeft Hage man zich opnieuw gemeld met buikklachten toen hU terugkwam van verlof uit Vriesche- loo. BU onderzoek konden geen afwijkingen worden gevonden. Op 11 Februari J.l. meld de Hageman zich wederom ziek met buik klachten; hU is toen opgenomen in het kwartler-zlekenverblUf in de kazerne, hoewel geen afwUklngen konden worden geconsta teerd, die wezen op appendicitis. De tempe ratuur, die ’s middags 12 uur rectaal 374 was, steeg In den namiddag, waarop Hage man direct per ziekenauto naar het Acade misch Ziekenhuis is vervoerd enden zelfden avond is geopereerd.’ Patiënt is op 24 Februari J.L overleden. BlUkens ingewonnen chirurgisch adviee kunnen alle na den dood vastgestelde afwij kingen zUn ontstaan na 11 Februari (da tum van tweede opname tn het Academisch Ziekenhuis) Het onderwerpelUke geval heeft den mi nister door den traglschen afloop daarvan zeer getroffen. DergelUke gevallen komen. zU het gelukkig zeldzaam, in de praktijk van lederen geneesheer voor en het meest nauw gezette medisch onderzoek kan daartegen - niet afdoende beschermen. Eerw rochle. De lUkrede werd gehouden door Deken Lucaszen. De abeoute na de Requiemmis werd ver richt door Deken Lucassen met dezelfde assistentie ala bU de H MIs Na de H. Mis keerde Mgr. Aengenent weer naar Haarlem terug. terkoor was een sobere palmenversierlng aan gebracht. Door de dienstdoende geestelUkbeid werd Mgr. Aengenent aan den ingang der kerk afgehaald. Mgr. begaf zich zegenend naar het altaar. Nadat de Blsocbop een enkel oogen- bUk bU de baar getoefd had, nam Mgr. plaats op zUn troon In het presbyterium. De Lauden werden gezongen door den Zeereerw. heer J. J. A. Starrfenburg agens, den Weleerw. heer A. G. de Boer, kapelaan der parochie, diaken, den Weleerw heer F. Bollinger, sub-dlaken, den Weleerw. heer L. J. Schamper, Haarlem, ceremoniarius. Als cantores fungeerden de Zeereerw. Zeergel. heer 3. 3. Kenneman, professor aan Hage veld’’ te Heemstede en de Weleerw. heer A. J. d. Oudenhoven. De plechtige H. MIs van Requiem werd opgedragen door den Hoogeerw. beer J M. Lucassen. deken van Beverwijk met overi gens dezelfde assistentie als bij de Lauden Door het zangkoor werd de Gregorlaan- sche Mis van Requiem gezongen. In het priesterkoor hadden, behalve Z. D. H. Mgr. J. D. J Aengenent, vele Eerw. hee- ren geestelUken uit de omgeving plaats ge nomen, ot. de Zeereerw heeren Peeperkorn. em.lpastoor van Limmen. thans te Alkmaar, de Zeereerw. heeren pastoors J J. M. Rom- bouta te Wormerveer; p w. de Wolf, te Limmen; A. Hakkeling, te ReeuwUk; G. Kuyz, te Rotterdam; J. J. A M. Krook, te HUlegom, voorts alle oud-kapelaans en de Zusters Dominicanessen uit de pa-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 11