K.O.H.-BULLETIN KO BOTÏEMANNE s 9 TIPTOP Waterverf D.A. Bakker k De Gruy ter’s Firma H. UND°’f.r Kwee wegen van Dames- en Kinderhoeden Modelhoeden - Chapellerie Inschrijving van Leerlingen EERSTE H. COMMUNIE EN TROUWEN De beste voopllw jongens SCHOONMAAK cJ^Cieuws BOELHUIS SIMON DE WIT SE SCHOONMAAK-RECLAME! TE KOOP Jt> VET a - MAGDALENENSTRAAT 17, PELTERIJEN e* GROENE ZEEP 10 ct. p. pond GELE ZEEP 10 ct. p. pond TRANSPARANT ZEEP 11 ct. p. pond CENTRAAL DROGIST TOCH OP Bisschoppelijke Nijverheidsschool Voorhout JWffiKOSIUHD-5*' 5P0RTPA1WÖ 2» 5CHOOLMJE53* rtAnöWMK .2* DL0U5EPMJES 2« kijken LANGESTgAAT .- ALKMAAg NU IS HET TIJD OM EEN IJSMACHINE AAN TE SCHAFFEN HANDELSBUR. DER GEBR. JANSSEN GROOTE NOTEN EXTRA KWALITEIT 35 cent per half pond G. J. van der Hulst Roerstraat - Laat - Alkmaar „HET GROENE KRUIS” HOOGZIJDE 27 SCHAGEI A. J. J. K U H N E - BOTERSTRAAT 22 Theo Groothuizen de. Qcu^tec Zoon. QIMHN nF WIT’c iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiih^ □imun uc nu b niiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiii^ Administratiekantoor G. GOUWENBERG markt Inrichten Bijhouden Controleeren en BELASTINGZAKEN „Voor den mensch, 7 V( Alle kappenen ornamenten vanK.O.H «r tllllllllllllCHHIIIIIIIIIIIIIIN die zich Deze mensch overlégt en legt Iets óver! MIENT 10 BONTWERKER llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIlillO VAKKUNDIGE BEDIENING APARTE MODELLEN ivvvvv Ziet verder onze étalages SCHAGEN S f f I 1ste R.K. Mode-Academie (Ph. Jansen) Alkmaar Verdronkenoord 12 Onze voorjaarscollectie zijden Kappen en Kronen is gereed en verrijkt met nieuwe toonaangevende modellen nog altijd de beste Onze attractie Glas-ln-lood-omament, gevat In eiken montuur, vanaf ƒ9.50. Alleen in onzen winkel H. J. KEES EN - ZEGLIS 21 - ALKMAAR Prima Kastpapier, wit. rood en blauw 3 en 4 cent per vel. met rand 2 cent per vel. jlaspapier in div. kl.. 0.30 p. M. Punaises, wit, rood en blauw. Ijzersterke werksponzen 0.30 Zeemlappen 1.15. 1.60. 1.80 enz. PRIMA WRIJFWAS alle kleuren 0.25 per ons. Llnoleumwas ƒ0.18 per ons. Naohthalinepoeder en -kogels 14 en 16 cent per M2 pond Geschaafde Was en Terpentijn TIP-TOP koudwaterverf. Doosjes Goud- en Zilverbrons. De allerbeste GROND- en GLANSVERF in bussen Kwasten en Penseelen. Ceta pracht-Beits - Stopwas. Witkalk, stuift niet ƒ0.15 en 0.27’/g per pak TUINDORP HE1LOO ARTIKEL VAN VERTROUWEN VOSSEN MARTERS MANTELKRAGEN GOEDKOOPE DAMES- EN KINDERHOEDEN J. LIND Hz. Tof en met Jiaandag a.s. 3Cavecmout, Vlugkokende. Staveimvul, Zetfcij^end .Meel. élke kwpei van: 2 pakken ontvangt 3 pakken. Jündecmeei Elke kovpei van: 2 kussen ontvangt 3 kassen. LET TOCH OP o/nujn portret op het pakje staat a/s Ude fijnste vruchtendrops ivill hebben. Duizenden van deze menschen vinden vervolgens bun weg naar de NUTSSPAARBANK NIEUWESLOOT 42 is èoedkooper f Het jaar 1930 begonnen met de fabricatie van glas-omamenten, bleek voor ons een groot succes. Toegerust met de nieuwste machines en bekwame werkkrachten, zijn wU in staat aan ieders wensch en elke beurs te voldoen. IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII lllllMHIlim VANAF 30 APRIL TOT EN MET 10 MEI Reorganiseeren van Administraties van zijne verantwoordelijkheid tegenover zich zelf en zijne nabestaanden bewust is, is het spreekwoord „Die wat spaart indertijd, vindt wat in den nood”, geen holle klank, doch een richtsnoer voor zijn leven.” Dames koopen veel beter in dan heeren. Zij zijn scherpzinnig en kunnen bijzonder goed de vaarde van een artikel schatten. Dat is de reden, waarom de meeste dames den kórten weg verkiezen: direct naar onze magazijnen! Er zijn echter dames, bij wie de gewoonte nog een groote rol speelt. Zij besteden uren en uren om overat rond te kijken en in de meeste gevallen slagen zij niet naar hun zin. Deze dames geven wij den raad eens met de sleur te breken en rechtstreeks naar onze magazijnen te gaan. Zander eenige verplichting tol koopen wordt alles getoond. Ons personeel staal geheel ten dienste der clientele. 1 _3 01 i Grootste speciaal-maèazijn voor Noord-Holland 4 r Oplic Niet v VVVVVV 'VVyVvvvVVV. BP voor muren, plafonds, schotten, behang, enz. Verkleurt niet Onze nieuwe serie-prjjzen der glas-ln-lood-ornamenten zijn 9.50, 12.50, 14.50, 17.50, 22.50, 27.50 t.ejn. 85 gulden. zijn bij lederen installateur in Noord-Holland verkrijg baar Deze week verschijnt onze nieuwe geïllustreerde prijscourant. DEN HAAG AB44n Modebais Hofweg PAST BETER DUURTLANGER KOST HINDER, LEEUWARDEN Over d. Kelder. 16-15 UTRECHT Alléén Oude Gracht 1S1 NIJMEGEN K. Molen.traat 7-e fT STOFZUIGERS vanaf 45.—. "W Rijwielen - Wasch- est Wringmachines - Kinderwagens - Buffetten - Dressoirs - Stoelen - Tafels - Karpetten - Loopers - Bedden - Dekens - Ledikanten en alle Luxe- en HulshoudeUjke-Artikelen OOK OP TERMIJNBETALING. Wij leveren U deze machines tegen aeer lage prijzen en ze worden GRATIS bij U geplaatst. Zoowel electrlsch als voor handkracht. Te leveren van 1 tot 50 L. Wendt U daarom tot het LAAT 153 ALKMAAR. h Ook vee hou afleven vervals, rijder fraudul «ral ree bestem, Verdac de voll< Zoek w op de Eisch l dezen ïwaren wordt De en rap Jan S.. gens g houdsi dame hebbel public beweei Birol b De 17 de bel mt). N niet v< derd v juffr. beter dat zo vrouw, veroor. hoor beduid kon w< De Helder vorder, straat, van h. boete c E De o Nov. Tessel vloeistt toevoej welk ft erkend te hebt de mei kort o] vol doei bedroe, dcelen boete c beweer betalen boete volgens ■iet de ■H E< D< jarigt ge boi ber d zich van einde bruik halen haktt beset vinde subsi offici gevor met dere rings; eisch R. K De i A. te H ter zake melk vei datum melk h. van wai De mei en bi| bleek t« loo de Verd. hebben natuur! 8 maal dagen, officier. «r-- De Enk hi strijd hoend v. Dc zekert hij let papiei platen gen, terzak Verda sc had, ook al kippei Ubbel klaard be boe 35 ki| mande terwijl officie de we Dok n gen<*| requir 7 ^g stelde reclass 3f> Me Aanbevelend: Ee De Leon. wone weget me). 1 de vu en aai die mis ha De m eigen: ven, doch niet 1 gemel ge wee Sligt politii scheel zich i misdr confli gevor, werd de Pol van f WUt zeil schilderen? Koopt dan goede verf. Het spaart U tijd en geld. Koopt het daarom bij ons Verdronkenoord 153 (Platte Steenenbrug) v. h. Hekelstraat. Telef. 895 Grondverf, Glansverf. Stopverf. Plemuur. Lakken. Koudwaterverf. Tlp-Top-verf, enz. enz. Opleiding COUPFUSE. CO8TUMIERE. LEERARES Tevens een cursus voor eigen gebruik Ook gehuwde Dames Kunnen hieraan deelnemen. Leerlingen hebben gelegenheid hun lesgeld terug te verdienen. Inlichtingen en Inschrijvingen uitsluitend WOENSDAGS. ONZE WINKEL 18 WEEK RUIM VOORZIEN VAN SOUVENIRS, H. HARTBEELDEN, KRUISEN, ENZ. ENZ. Deze reclame betreft onze winkels door geheel het land VreerkantjeS;A' y AMSTERDAM NieuwendUk 22S ■OTTERDAM Hooctraa» 547 Notaris C. L. VAN DEN BERGH te SCHAGEN zal op WOENSDAG 3» APRIL 193a, des voormlddags 9 uur, ten verzoeke van de Erven van nu wij ken den heer GERRIT SNEEKES. op 4e boerderij aan het Schoenmakers- wegje te Schagen, In het openbaar en om contant geld verkoopen de navol gende goederen: 8 Koeien, welke gekalfd hebben. 1 ■evenjarlge ket, 18 kippen, 1 Comtek ■laalmachine. 1 harkmachlne. 1 hooi- achudder, 1 tMbury, I platte wagen, 1 driewielde kar met ierbak, 1 dres- aeerkar, i hondenkar, 1 hociraam met Voorladder, 1 ploeg, 1 houten hort, ■areltroggen. spatschutten, kettlng- agge. mestplanken. lerpomp, kruiwa gens, uienzeef. aardappelzeef, koe- beun, bascule m. gewichten, gareel, twee werkhamen en al hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. 1 zes-persoons GLAZEN BRIK, koet sier onder den kap - Alle soorten BUG-KARREN. met en zonder Gum mibanden - BAKWAGEN8 - PLATT» WAGENS enz. enz., bij WAGEN- en RIJTUIGHANDEl» NEKKEBSTRAAT - PURMEREND onder leiding der Broeders-Congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten INTERNAAT voor den Middenstand met volledige vakopleiding in diverse ambachten, theoretisch en practisch. Prospectus op aanvrage Leerplannen ter inzage Aan deze school is ook verbonden het JuVENAAT der Congregatie, waar jongens van 13 jaar, die neiging gevoelen voor het Kloosterleven, opleiding ontvangen en onderrlcht in het vak hunner keuze, om later in de hulzen der Congregatie hier of in China als Broeder werkzaam te zijn. Plaatsing in overleg met den Z.E.AIg. Overste, Voorhout. Geeft niet af Verkrijgb. in 30 moderne kleuren vanaf 25 cent per pondspax, bij

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 12