-a #0^ TWEEDE BT AD BLADZIJDE 1 RECHTSZAKEN De School-inzeAeninA in de Schermer VOOR DEN POLITIERECHTER fidelk OFFICIEELE STADSNIEUWS De „Hanze" Hoe Strawinsky werkt Fidelia KERKNIEUWS Prof. J. P. Verhaar GEMENGD NIEUWS Lijk opgehaald De School-inzeAeninA in de Schermer De School-inzeAeninA in de Schermer Ongeluk met doodelijken afloop .Verhuisauto te water Kantongerecht te Alkmaar Mondelinge uitspraak 25 April 19M Geldinzameling voor de over stroomde Fransche gebieden Noord-Hollandsch Landbouw- crediet N.V. Schoorsteenbrandje MEDEDEEI ING EN Aanrijding Hinderwet De Alkmaarsche Kegelbond Een bijzondere flets 7' de De School-inzeAeninA in de Schermer de dabbel- 31- goed- November 1929 reeds S In processie vSnaf de kerk trekt men het nieuwe schoolgebouw in. wegens 12e en De autoriteiten en - - tamenjk krasse huisvrouw van -- Nieuwe Niedorp, stond terecht we- grove be.eediging van de 33-jarige huis- - “--L "i dame zij op 8 Maart eenige bijzonder on- Voor zaken. die over weinig bergruimte be schikken. is deze uitvinding ongetwijfeld van zeer groote waarde. Op den CrooawtJkschen weg te Rotterdam is de 18 jarige scholier J. B. Breukhoven met zijn flets tegen een zand wagen opgere den. De jongen is In bewusteloozen toestand met een hersenschudding naar bet Zieken huis aan den Coolslngel overgebracht, waar hij Bonder tot bewustzijn te zijn gekomen, is overleden. >g eens nooger den vergadering van aandeelhouders. het daarvoor bij de statuten vereischte be drag aan aandeelen niet vertegenwoordigd was. Gisterenavond omstreeks half negen ont stond in de wasscherjj van den heer v. d. Wal aan de Noorderkade een begin van brand in den schoorsteen. Met behulp van een total-apparaat kon bet vuur door de politie gebluscht worden. Gistermiddag te 5 uur sprong de 7-jarige H. K. wonende alhier, in de Langestraat hoek Payglop van een auto af. en stak toen plotseling de straat over, waarbij hij door een auto van de fa. Appel werd overreden. Wonder boven wonder kwam de jongen er zonder letsel af. Enkel zijn jasje was iets beschadigd. In *n sloot langs den Zuldwolder straat weg te Dedemsvaart ontdekte men het li chaam van een manspersoon. Het bleek te zjjn de 59-jarige J. M. A„ die vermoedelijk in beschonken toestand te water was ge raakt, en In de modder gestikt is. ..Mijnheer Klaproos" en de jongens van het Groot-Patronaat speelden: .Slechts één pan talon". 19 ..Allemachies-aardig" gespeeld, was t een stemmig oordeel. Jammer, dat de speel-gele genheid niet grooter is; menig zandachtig toeschouwer.... cn speler heeft ditmaal wel eenigszins de warmte aangevoeld. Maar deze uitvoeringen passen nergens beter dan in eigen huiselijke omgeving. De gebruikelijke verlotingen zonder nieten enz., schijnen goed bijgedragen te hebben om de onkosten te dekken. Over 't algemeen propa- van het Heden is op de gemeente-secretarte ter inzage gelegd een verzoek met bijlagen van de firma P. van Haarleveld en Zoon, alhier, om vergunning tot het uitbreiden van de machinefabriek, door het bijplaatsen Wan acht electromotoren. t w. een van 7%, van 2, en 1, drie van IS en twee van PK.. tot het aandrijven van diverse werktuigen en machines, in het perceel Voormcer. nr 2530 Bezwaren tegen deze uitbreiding kunnen worden Ingediend ten Stadhuize dezer ge meente. mondeling op Dinsdag 13 Mei e.k. ■3 voormiddag- te elf uur en schriftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemelden dag kunnen de verzoeker en hij die bezwaren heeft ingebracht op de secretarie dezer gemeente van de terzake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 29 April 1930. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar. WENDELAAR Burgemeester A. KOELMA, Sesretaris. 12*4 jaar professor te Warmond Maandag was het 12*4 jaar geledenen, dat prof. J. P. Verhaar door Z. D. H. Mgr. A. J. Callier z.g. werd benoemd tot noogleeraar in de leerstellige Godgeleerdheid aan het Groot-Seminarie te Warmond. Het neeft den jubilaris dezen dag niet aan belangstel ling ontbroken. Schoppen De 30-jarige Niet voldaan aan een ambtelijke vorde ring De niet verschenen me). Jannetje P. te Helder, had op 19 Maart niet voldaan aan de vordering van agent Stam, om in de Spoor straat, waar het wielrijden verboden was, van haar rijwiel af te stappen. Eisch f 25 boete of 25 dagen. Vonnis f 15 boete of 15 d. is het zanders wel een toer om tjes bij elkaar te houden. Bij de pauze. Zondagavond, werd in tegerv- woordigheid der ouders de prijsultdeellng van den cursus herhalingsonderwijs en handen arbeid van den afgeloopen winter gehouden. De Eerw Directeur dankte oprecht de wel willendheid van Broeder Paschalls en mees ter Jansen, die wederom dit jaar pro deo den cursus hebben gegeven. Niet minder dan zeven heeren- en twee dames-vijftallen namen gisteren aan den korpswedstryd deel. Het resultaat was als volgt: Heeren: Onder Ons I (Den Helder) 292; De Unie I. 288: De Burg n, 274; H K G. (Den Helder) 264; Onder Ons II. (Den Hel der) 261 (46 tr); De Unie H, 254; Onder Ons (Alkmaar» 252. Na dezen avond staat Onder Ons uit Den Helder aan den spltk en is een zware concur rent uitgeschakeld. n.L De Unie. De eerste vier gooiers van deze club waren uitstekend en velen dachten De Unie, die reeds 4 maal den beker gewonnen had nu definitief eige naar te zien worden. Doch een ongelukkige 40 van den af gooier deed alle hoop in rook vervliegen. De heer Krom bezette echter met 73 hout de hoogste korpsgooiersplaats. Dames: Onder Ons >290; Alcmaria Vlctrix 267 Voorwaar een mooi succes voor eerstge noemde club en niet minder voor mevr. J. MetSwager, die met 87 hout hoogste korpe- gooister werd. De stand van de kampioenswedstrijd zoowel dames als heeren onderging geen wijziging, evenmin als vrije Baan Dames. Vrije baan heeren (Senlore:): Baart, „de geweldige" heeft zijn stand verbeterd en opent nu met 3 keer 45 en 2 keer 44 de lijst. Vrije baan (Juniores)De heeren E. Woud uit Den Helder en R. Brugman wisten beiden een plaats met 45 hout in te nemen. Een knaap mishandeld De 18-jange kantoorbediende, Hilke B. te Enkhuizen, die op 30 Maart zijn 16-jarigen stadgenoot van Doornik onthaalde op een stomp in het gelaat, stond heden te dier zake terecht. Verdachte erkende het feit. De oorzaak moest gezocht worden in het on hebbelijk optreden van den mishandelde tegen het 10-jarig broertje van verdachte. De officier hield ter dege rekening met dit feit en vorderde dan ook slechts t 1 boete of 1 dag. Vermis overeenkomstig deze vordering. Sluiting. In de op 28 April 1930 gehouden JaarltJk- scli" Aigemeene Ve gadenn; zan Aandeel-/ houders werden de balans en winst- en ver liesrekening per 31 December 1929 gekeurd Het dividend over 1929 werd zoowel v<x* de gewone als voor de preferente aandeelen benaaid op 6 pet. Ir. mindering hierop hebben de preferente aandeelhouders in November 1929 reeds 3 pet. ontvangen. De heer mr H. A van Nierop. die als commissaris aan de beurt van aftreding was. werd als zoodanig herkozen. Het voorstel tot statutenwijziging werd aangehouden tot een op 12 Mei as. te hou den vergadering van aandeelhouders. daar Een rijwiellantaarn ontvreemd De eerstverschijnende verdachte, de 5: jarige arbeider, genaamd Jan Hendrik Schr., geboren en wonend »e Texel, had op 8 Octo-’ ber de vrijheid genomen, een rijwiellantaarn. zich bevindend aan het rijwiel van den heer van Herwaarden, zich toe te eigenen, ten einde dit lichtapparaat Lijdelijk zelf tc ge bruiken. Toen hij echter niet kon achter halen aan wien de lantaarn toebehoorde, hakte hij den Gordiaanschen knoop door en beschikte over het voorwerp naar eigen goed vinden. Hij stond terecht ter zake diefstal, subsidiair verduistering, welk laatste feit dé officier bewezen achtte en waarvoor werd gevorderd a maanden gev. voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd en opleggen vah bijzon dere voorwaarden. Gehoord den reclassee- ringsambtenaar werd verdachte conform den eisch veroordeeld. Hij zal onder toezicht der R. K. reclasseering worden gesteld. gevarieerd door slagen - -- heer Simon M., van beroep koopman, voorheen te Helder, thans onder de gemeente Purmerend woonachtig, stond terecht wegens mishandeling van den 40- jangen metselaar Evert Meeuwsen dien hij op 22 Maart te Juhanadorp alwaar Meeuwsen metselend was. had geschopt, hem op den grond gewerkt en hem vervolgens in het gelaat had geslagen. De heer M. had een kwestie met een ande ren werkman, zekeren heer Gerrit de Boer, waarmede Meeuwsen zich bemoeide, wat den verdachte nier welgevallig was. Tegen Simon M. werd gevorderd, alleen wat betrof hri slaan, 35 boete of 35 dagen. Verdachte is bereids 5 maal veroordeeld. Uitspraak 10 boete of 10 dagen. Hij zal no; overwegen of het nuttig kan zijn, in beroep te komen. Nog een dergelijke comparant Ook de heer Dirk de I—een 53-jarig melk veehouder te Koe gras stond terecht ter zake aflevering van door toevoeging van water vervalschte melk aan den 33-jangen melk rijder Pieter Schouten te Helder, welke frauduleuze handeling hem heden voor den strafrechter oracnt. Bedoelde melk was bestemd voor de zuivelfabriek „Hollandia”. Verdachte erkende het emmerspoelse) bij de volle melk te hebben gevoegd. Het onder zoek wees uit dat ook hier 11 (leelen water op .de 100 deelen melk waren aangetroften. Eisch I 50 boete of 50 dagen. Vonnis conform dezen eisch. De veroordeelde had geen be zwaren en betaalde direct. Zulk een harmonie wordt slechts zelden waargenomen. Gisterenmorgen omstreeks half tien Is een verhuisauto, die op weg was van Baam naar Amsterdam op den Hartsveldscheweg te Diemen in de Diemervaart gereden. In de cabine bevonden zich twee personen. Vóór de auto in het water terecht kwam wist een hunner zich, door van den auto te springen in veiligheid te stellen. Ook de tweede persoon wist zich te redden. Het on geval is te wijten aan het feit, dat de stuurinrichting onklaar geraakte. Een melkwasscher uit Tesscl De 50-jarige veehouder Pieter H. had op o Nov. '39 aan den melkslijter Jan' Bruin te Tessei afgeleverd een op melk gelijkende vloeistof, waarvan de bruikbaarheid door toevoeging van water was verminderd, voor welk feit Pieter H. nu terecht stond. Verdachte erkende wel een klein „schotje" bij de melk te hebben gedaan, maar niet met de bedoeling de melk te vervaischen. Er kwam nog iets te kort op de 13 liter, omdat de koeien niet voldoende gaven. Bedoeld schotje water bedroeg echter 11 deelen water op de 100 deelen melk. 1 egen H. werd gevorderd f 100 boete oi 60 dage* hechtenis. Verdachte, die beweerde zoo'n hoog bedrag niet te kunnen betalen, werd daarop veroordeeld tot f 80 boete of 60 cagen. Ook dit oedrag kwam volgens verdachte met in overeenstemming «net de draagkracht van zijn portetnonnaie. aan de wettelijke eischen her wordt door 'n eigen gekozen bestuur beheerd, bestaande (geerden van het Her pestuur oefent doos uit. hoofdzakelijk in eerste Hypotheek tot hoogstens 60 der getaxeerde verkooprvoorwaarde en bij voor keur bij R.K. georganiseerden. Verder geschieden beleggingen in bij de Ned. Bank beleenbare effecten en in be leenmgen op polissen. Als lid van het fonds kunnen toetreden leden van de Hanze, hun wettige echt- genooten en kinderen. Spr. eindigde met een krachtig gandawoord om toe te tredeb tot lid fonds U. B. O. (Applaus.). De beer Wijdeman betoogt, dat het fonds voordeelig werkt en spr. spoort aan om lid te worden van het fonds U.B.O. Bij monde van de Commissie tot nazien der rekeningen over 1929 werd door den heer A. Overtoom rapport uitgebrachi en mede gedeeld, dat alles accoord was bevonden. Geadviseerd werd den penningmeester te déchargecren, waartoe onder dank aan de Commissie werd besloten. De beschrijvingsbrief voor de a.s. Centrale Raadsvergadering werd hierna besproken. Aan het H.B. is een verzoek gericht om de agenda aldus te wijzigen, dat de voor- s.ellen van de afdeelingen in de ochtend vergadering behandeld zullen worden. Naar aanleiding van een der agendapunten van deze vergadering werd door bet bestuur toegezegd het volgende seizoen twee sprekers te zullen uitno digen, over het pro en contra van het Coóperatie-vraagstuk. Na rondvraag sluiting. De heer KI Dik. vertegenwoordiger van de Gazelle-rjjwielen, exposeert in zijn winkel op het Ritsevoort een bijzonder rijwiel. Het betreft hier een opvouwbare transport fiets. bijzonder geschikt voor bakkers en kruideniers. Wanneer deze transportfiets opgevouwen is, hetgeen in een tijd van 2 min. kan worden verricht, vraagt hU niet meer bergruimte dan een gewoon rijwiel, aoodat men door alle gangen of deuren kan passeeren. Een bejaarde verdachte De 76-jarige, maar nog en raptongige mej. Nee.tje K. Jan S.. te Mie gens L houdster Wilhelmina Gerardina Birol, welke dame zij op 8 Maan eenigi hebbelijke woorden, ongeschikt voor verdere publicatie had toegevoegd. De oude juffrouw beweerde nu, dat er „niKS van an” was. Juffr. Birol had integendeel naar man uitgescholden. De 17-jange mei. Appelman nad echter ook de beleedigende woorden gehoord, zoodat mej. Neeltje met haat voortdurende protesten niet veel in haar voordeel opschoot. Gevor derd werd f 10 boete of 10 dagen, waarop juffr- K. verontwaardigd uitnep. dat ze dan beter de ruiten kon stug gooien. 10 gulden, dat zou wat moois wezen I Het pruttelende vrouwtje werd daarop tot 1 7 boete ot 7 dagen veroordeeld. Nou, zei luffr. Sm., dat kèn niet, hoor Het kostte nog eenige moeite haar te beduiden, dat de zaak hiermede als geëindigd kon worden beschouwd. Wij vememèn, dat de collecte voor de slachtoffers van de overstroomingen In Zuid- Frankrijk hier ter stede een bedrag heeft opgebracht van 184 In café-Bos werd gisteravond een alge- meene ledenvergadering gehouden van de R. K. Middenstandsverceniging ..De Hanze” onder presidium van den heer J. F. M. Endel, die opende op de gebruikelijke wijze en met een woord van welkom, waarna de heer B. Goes de notulen voorleest, welke worden goedgekeurd. De secretaris deed vervolgens eenige mede- deelingen. Een schrijven van den heer C. Schilder, inzake de telefoontarieven is in handen ge steld van de Kamer van Koophandel. Naar aanleiding van een in de vorige vergadering ingekomen schrijven van den heer Schreurs inzake de onregelmatige gasprijzen, zal door het Hanzebestuur een schrijven gericht worden to’ den Directeur der Lichtbedrijven, verzoekende voor industriebedrïj ven in- oustrie-gas beschikbaar te stellen voor 5 cent oer M3 zooals dat geleverd -wordt aan den Keuringsdienst voor Waren en de fa. Ringers. Door het bestuur worden pogingen aange wend orr op re rich en een R. K. vereenigmg voor Sigarenwinkeliers en een R. K. schoen makerspatroons vereeniging. Van de K. v. K. is een schrijven ingekomen, dat Woensdag 37 Mei ten stadhuige een ver- gaoering zal worden gehouden, waar een inleiding zal worden gehouden over opleiding tot verkooper(ster). De Voorzitter betoogt, dat z.i. dit cursus onderwijs niet noodig is. Enkele leden zijn echter de meening toegedaan, dat dit onder- wiis wel zijn nut kan hebben. Besloten wordt genoemde vergadering te bezoeken. Van het Centraal Hanzebureau is een ver zoek ingekomen te bewerken, dat de plaat selijke vereeniging van melkslijters zich weer aansluit bij het landelijk verband. De heer Bos deelt mede, dat wegens plaatselijke omstandigheden het geen nut heeft, dat de melkslijtersvereeniging bij het landelijk verbond is aangesloten indertijd is dit wel het geval geweest, doch gebleken is, dat het contact met het Hoofdbestuur van dien aard was, dat besloten werd als lid van het landelijk verbond te bedanken. In dier voege zal aan het Centraal Bureau bericht worden. De Voorzitter deelt nog het resultaat mede van een bezoek van enkele bestuursle den van bet Bondsbestuur te Den Haag, waar een conference werd gehouden over het beleid van het Hoofdbestuur, wat betreft de belangen van den Kleinen Middenstand. Het H.B. gaf toen de medcdeeling, dat in dat bestuur plannen bestaan dit college met enkele kleine middenstanders uit te breiden, terwijl voorts werd medegede tid, dat voor taan 3 keer per jaar een Centrale Raad zal worden gehouden om meer tijd te krijgen voor de verschillende voorstenen. De 62-iange melkveehouder Wilhelmus A. te Heiloo had verantwoording af te leggen ttr zake een door hem op 21 Januari gepleegde melkvervalscinng, aangezien hl) op dien datum aan den melkslijtei Stuveling aldaar melk had afgeleverd, welke door toevoeging van warei m bruikbaarheid was vernunderd. De melkcontroleur had een monster genomen en bij onderzoek bleek dat de vervaisching bleek te oedragen een aantal deelen water op 100 deelen melk. Verdachte erkende nederig I liter water te hebben gevoegd op pl.tn. 24 liter melk, natuurlijk nier uir weelde. Hij had dat feit 8 maal gepleegd. Eisch 250 boete of 60 dagen. Vonnis overeenkomstig eisch van den officier. Oplichting van asphaltpapier en golf platen De 25-jarige vischventer Pieter V. te Enkhuizen. deed zich op 27 Aug. aldaar in strijd met de waai beid voor als toekomstig hoenderparkhouder bij den winkelier Willem v. Dok. Voorgevende op te treden namens zekeren heer Ubbels uit Oosthuizen, verzocht hij leverantie op crediet van een rot asphalt- papier en drie gegolfde gegalvaniseerde platen, waardoor de heer v. Dok werd bewo gen, deze bestelhhg aan Pieter, die heden terzake oplichting terecht stond, af te geven. Verdachte had inmiddels den benadeelde schadeloos gesteld. Het schijnt, dat verdachte ook al rare practijken had gebezigd om 35 kippen op crediet te bekomen. De heer Jan Uobels, pluimveefokker te Oosthuizen, ver klaarde geenerlei opdracht aan verdachte te heboen gegeven. Deze heer had wel aan Piet 35 kippen verkocht, waarvoor hij slechts 3 manden visch en 10 guloen vergoeding kreeg, terwijl het bedrag der schuld t 77 was. De officier, hoewel toegevend, dat de zaak door de weinig posi.ieve houding van getuige v. Dok niet sterk stond, achtte echter nog bewijs genoeg over, om veroordeelinp te kunnen requireeren en Z.Ed. vorderde dientengevolge 7 dagen gevangenisstraf. De politierechter stelde echter de zaak in handen van den rsclasseenngsambtenaar tot nader onderzoek. 36 Mei voortzetting der behandeling. Het fonds „Uitkeering bij Overlijden” De heer W. A. P. M. Peters uit Vught houdt hierna een causerie over bet fonds „Uitkeering bij Overlijden". Spr. brengt voor eerst eerbiedige hulde aan wiilen den heer Schneiders, een Alkmaarder, die 30 jaar geleden de groote pioniei was van dit fonds. Het fonds U.B.O. (Uitkeering bij Over lijden) is opgericht in 1910 met het doel: Het lot der nabestaanden der leden te ver zachten, door een uitkeering bij sterfgeval, iets wat in vele middenstandsgezinnen bij overlijden zeer welkom is. Aanvankelijk werden bij het fonds U.B.O. de bijdragen geheven volgens het z.g. omslagstelsel. Sedert ’35 echter werkt het fonds als verzekering met vaste premiën en vaste uitkeeringen. Door het lidmaatschap van het fonds U.B.O. wordt een hechte band gevormd tusschen den middenstander en zijn cereemging, waaraan hij zich door verzekeringen meer gebonden acht. Hei fonds heef; voor de leden een direc. financieel voordeel de premies zijn laag, doch tevens veilig, terwijl de winsten, door het zuiver onderlinge stelsel den leden ten goede komt. Er zijn ook sociale voordeelen aan ver bonden, daar het doel is een goede en so.'iede verzekering en alle winst voor de leden. Het belang van fonds, leden en organisatie gaan hand in hand, jaarlijks wordt 10 van de winst gestort in een hulpfonds, dat ten doel heeft tijdelijk premies te betalen voor leden, die in moeilijke omstandig heden verkeeren. Wat soliditeit betreft, voldoet bet fonds Een Tesselsche dame mishandeld De 38-jarige Belgische arbeioer Sebasfiaan Leonardos Sek, afkomstig uit Stekem en wonende te Tessei, had zich te verantwoorden wegens mishandeling van zijn kostjuffrouw, mej. Sligt. welke dame hij op 14 Maart met de vuist bewerkte, haar op den grond wierp en aan de haren trok. Een ruwe behandeling, die dubbel onaangenaam was, omdat de mishandelde in blijde verwachting verkeerde. De man van mej. Sligt, wien geen athletische eigenschappen kunnen worden toegeschre ven, was bij de mishandeling aanwezig, doch kon tegen den forsch gebouwden Belg niet veel van beteekenis uitrichten. Laatst- gemelde beweerde nu, dat hij verplicht was geweest, zich te verdedigen, aangezien mej. Sligt hem aanviel, welke toelichting den politierechter geheel onaannemelijk toe scheen. Volgens den heer Slig. had verdachte zich tegenover zijn echtgenoote ten zeerste misdragen en was dit de oorzaak van het conflict. Tegen den ongalanten Belg werd gevorderd f 60 boete of 60 dagen. Verdachte werd in België meermalen veroordeeld en de Pol. rechter legde hem thans een geldboete van f 40 subsidair 40 dagen hechtenis op. W. K. te Alkmaar, overtreding Trekhon denwet. 4 boete of 4 dagen hechtenis. P. O. v. d. K. te Uitgeest, nachtrust ver storen, 5 boete of 5 dagen hechtenis. A. 8. te Egmond aan Zee, D. W G. L. te Alkmaar, J. B. te Purmerend. overtreding Arbeidswet, de ie 2 boete of 2 dagen hech tenis, de 2e 6 X fOM boete of 6 x 1 dag hechtenis; de 3e geen straf toegekend. C. O., H. G., O. Z., 8. Z. te Egmond aan Zee; Jn. 8., Jb. 8 te Egmond aan den Hoef, Loopen over verboden grond de le, 2e en 3e ieder 1.50 boete of 2 dagen hechtenis; de 4e. 5e en 6e ieder 5 boete of 5 dagen hechtenis. J. V. te Uitgeest. T. 8., J. 8.. A. Z. te Egmond aan Zee. M. J. V. te 's-Oravenland, G. van V. te Zuldscharwoude. M J. R. te Noordscharwoude, F. v. d. M.. A. de B.. W. van Z., H. P. te Alkmaar, Dronkenschap, de le, 4e en 11e leder 15 boete of 15 dagen hechtenis; de 2e en 8e ieder J 4 boete of 4 dagen hechtenis; de 3e; 5e. 6e, 7e en 9e leder 5 boete of 5 dag enhechtenis; de 10e 10 boete of 10 dagen hechtenis. H. de V. te Uitgeest, W. O. te Castrlcum. D. V. te Egmènd aan Zee, P. O. te Noord scharwoude, R. O. te Zaandam, O. G. te De R(jp. P. B. te Zuldscharwoude, F. H. te Breda. J Ste Akersloot, J R. te Opmeer, J. P. te Zwaag. A. D„ C G. de H. te Am sterdam. J. de J., J. P. B„ P. J. H., J. C. A. 8., M. F.. P. O. te Alkmaar, overtreding Politieverordening, de le 6 boete of 6 dtv- gen hechtenis; de 2e 1 boete of 1 dag hechtenis; de 3e teruggave aan de ouders; de 4e 8 boete of 8 dagen hechtenis; df 5e geen straf toegekend; de 6e en 8e leder j 2 boete of 2 dagen hechtenis; de 7e, 9e. 10e, He. 12e, 13e. 18e en 19e leder 3 boete of 3 dagen hechtenis; de 14e 0.50 boete of 1 dag hechtenis; de 15e 2 boete of 1 week tuchtschool; de 18e 5 boete of 5 dagen hechtenis; de 17e 4 boete of 4 dagen hech tenis. J. O. te Uitgeest. C. B. te Bloemendaal, 8.H.. O. W. M. te Haarlem. P. C. M., G. R., te Schoorl, F. B.. C. J. G. te Heiloo, W. C„ T. 8. te Castrlcum, J. v. d. B. te Llmmen, J. H. B-. J. de W. te Bergen, P. van E.. G. 8.. H, v. d. B. te Beverwijk, C. B. te Santpoort. G. 8. te Koedijk. C. J. te Sljbecarspel, P. 8. te Broek op Langendjjk. C. G. V te Nlb- bixwoud. M. v. d. O. te Sint Maartensbrug. J. D. te Stompetoren, J. 8.. H. A. te Span broek. H. K. te Hoogwoud, K. G. te Andfjk, W K., P. O. te St. Pancras, W. P J. D. te ’t Zand. A.. C. v. d. W te 's-Hertogenbosch, J. van 8. te Winkel. P. C. de K., J. C. B. te Voorburg. D. V. te Koegras, J L te Beeui ster, P. J. K. te Boskoop, R. K te Wormer- veer. C. B. te Zaandijk, J. H. 8. te Hoorn. D. W., J. 8. te Oudcarspel, J. de K. te Pur merend, Q. V. te Ursem, J. D. te Wannen- huizen. P. W V. te Wassenaar, H E. te Zuldscharwoude, J. P. G.te Zuldschermer, J. BG. A. te Oudorp, D B., R. de J., D. B., B. D., J. v. T. te Amsterdam, J. C., P. O.. K. H-, C. B., T. R.. W. C. S„ N. C. 8. te Heerhugowaard, N. H. M J. R. te Akersloot. G. D.. J. D. te Noord-Scharwoude. B. B. te Lissenbroek, L. L. D. L. te Schermerhorr, A K-, P. J. IJ-, F. J. v. d. V.. P. G. Z„ V. R. G.. J. J. de O-, J. H.. W. P.. D. W.. N. P. B.. W. 8., 8. K., A. H., J. 8.. C. C_ F. D. te Alkmaar, overtr. Mot. en RUw.wet. de le ƒ1.50 boete ot 2 d. hecht.; de 2e, 11e, 22e. 31e, 47e. 52e leder 10 boete of 10 dagen hechtenis; de 3e, 4e. 8e. 38e, 42e leder 8 boete of 8 dagen hechtenis; de 5e, 6e, 9e, 10e, 15e, 23e, 25e, 27e, 30e. 32e. 33e. 37e, 44e. 45e, 64e. 68e, 89e, 73e. 80e. 81e. 83e. en 85c leder 5 boete of 5 dagen hechtenis; de 7e. 41e. 51e. 60e en 78e ieder 2 boete of 2 dagen hechtenis; de 12e, 13e, 17e, 18e. 20e, 26e, 29e. 35e, 36e, 40e, 46e, 49e 50e. 53e. 58e 59e. 61c. 62e, 63e. 65e, 67e. 10e 71e. 77e. 79e 64e leder 3 boete of 3 dagen hechtenis; de 14e, 19e, 24e, 48e, 54e, 55e, 56e. 66e en 72e leder 4 boete ot 4 dagen hechtenis: de 16e f 15 boete of 15 dagen hecut'iJs; de 21e en 34e ieder 6 boete ot 6 dagen bechtems: de 28e, 39e, 43e en 76e ieder 2 x f 3 coete of 2 X 3 dagen hechtenis; de’ 57e 6 en 10 boete ot 6 en 10 dagen echhtenls; de 74e teruggave aan de ouders; de 75e 12 boete of 12 dacen hechtenis. De bekende Russische balletmeester Mi chael Tokln, een medewerker van Strawins ky die den wereldberoemden componist tot z(jn eerste succes voerde, bewoont thans een weelderig ingerichte villa in New York. Eenigen tijd geledëh heeft Tokln aan een Russischen journalist verschillende Interes sante bijzonderheden verteld over zijn sa menwerking met Strawinsky. ..Nadat ik Strawinsky een tijd lang uit het oog verloren had, ontmoette ik hem na 15 jaar weer op een stoomschip, dat ons naar de overzijde van den Oceaan bracht. Natuur-: lijk begonnen wü onmiddeliijk over de kunst te praten en Strawinsky verzekerde mij toen, dat er voor de moderne kunst volstrekt geen buitengewone fantasie noch zoogenaamde bevliegingen noodig zijn, maar aat zij geba seerd is op een grondige theorie en juiste kennis der techniek. Ik heb hem geholpen bij de compositie van zijn ballet ..Feuervo- gel” en „Pecruschkadie een buitenge woon succes voor hem werden. In dien tijd geloofde hij nog aan het idee van den scheppenden kunstenaar. aan den zegen van een stuk temperament en aan de wel daad van een rijke fantasie. Thans werkt hij alleen nog maar volgens zuiver theoreti sche beginselen. Toen hij de „Feuervogel” componeerde, zou Ik zijne fantasie voor dit werk opwek ken. Dit geschiedde op de volgende manier. Strawinsky zat voor de plano, terwijl Ik de scène, zooals die In mijn fantasie voor me stond. In gebaren tot uitdrukking bracht. Ik speelde het tooneel. waarin de pr.ns over den muur van den betooverden tuin klautert en bij den aanblik van den „boo- zen geest zonder ziel" van schrik ineenzakt. Ik moest voor Strawinsky met de uitdruk king van mijn gezicht de verschrikkelijke verschijning van dezen boozen geest weer geven. waarbij nij direct de muzikale uit drukking vond voor deze fantastische sprook jesfiguur Daarna moest ik den componist de voortdurende schitterende kleuren van den bonten vuurvogel begrijpelijk maken. Strawinsky luisterde aandachtig naar mijn uiteenzettingen, lette nauwkeurig op al mijn bewegingen en op de uitdrukking van mijn gezicht en componeerde daarbij de mach tige. harmonische combinaties, die hem een wereldsucces bezorgden en nem den ti tel van ..grondlegger der moderne muziek" deden verwerven". De dagen van den H Paaschtijd brengen menig huisgezin in een ongewone stemming. Ook het Fldells-gezln op Verdronkenoord. Een tachtig k negentig van groot tot klein, dat is een groot gezin, meen Ik. In die da gen worden van alle kanten de zeilen bugezet. om in gedachte en herinnering dit vast te zetten, dat Paschen Is een groot feest en allereerst als Kerkelijk feest. Dat geeft een ongewone stemming. De kapel is extra versierd. Verschillende heeren zangers uit de stad komen hun schoonste muziek ten gehoore brengen bil de H. Diensten. De eerste communicantjes ont braken ook dit jaar niet De Fidelis-mtsdie- naartjes verschenen voor het eerst In hun roode togen. Op die dagen is het Ons-Heer ,jn huis”. Vervolgens kwamen des avonds de too- "heelultvoerlngende grootste attractie voor de jongens, voor de spelers zelf niet het allerminst. Gespeeld is voor ouders en voor donateurs. De St. Fldells-Gezellen speelden tut 5 fondsleden en 2 gedelegeerden van het Hanze Hoofdbestuur. rijn functie geheel belangel De belzgging geschiedt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 13