IJmuidens nieuwe sluis De opening der nieuwe sluis te IJmuiden Officieels, opening door H.M. derde blad DINSDAG 29 APRIL 1930 ALKMAAR Ingekomen personen Vertrokken personen u— - - bet ▼an van door Oree4e drwkte te UmaMen De oprnlnj van de slote IJmuiden in vla^entooi Majesteit. bet Bovenstaande foto werd hedenmorgen genomen in de haven van IJ malden. De nieawe rite* te al haar rate. 4 De ontvangst der Kon. Familie ep den waL Van de vele honderden, die den tocht n*et het mailschip naar IJmuiden meemaakten, noemen wij de Ministers van Staat H. Colljn. van de Rede Minister van Waterstaat. De Minister van Waterstaat, mr. Reymer, hield de volgende rede: Op den steiger waren ter ontvangst van de Koningin, den Prins en de Prinses, die dadelijk met lyt gevolg debarkeerden. aan wezig de burgemeester van VelsenIJmui den. de heer J. O. Rijkens. ter plaatse waren eveneens en hale opgesteld de bemanningen van de reddingboeien de bedieners van het reddlngsmaterteel. alsmede enkele oud-red- ders van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-MIJ stations 'Noord. Midden en Zuid) IJmuiden. met den schipper Pieter Kramer Voorts bevonden rich hier de oom- missieleden dezer maatschappij, de beeren S. Koster en C. Oud. alsook de directeuren der koren, die bij de plechtigheid gezongen hadden de heeren 8 Vlessing en N. Gon- lag Een dochtertje ran wethouder J. C. Dunnebier bood de Koningin en een doch tertje van wethouder K. H Tuaenhu de Prinses bloemen aan Na een kort opont houd op den steiger begaven de vorstelijke personen rich naar de wachtende auto's, die Doer de Plateeifabrlek „ZeM - Holland" te Gouda wordt. In verband met de opening der nieuwe sluis te IJmuiden op heden een fraai wandbord te den handel gebracht, waarvan w(j ren foto hierboven rrproduceeren. Het wandbord, dat een middellijn van 40 c.M. heeft, is in goede kleuren uitgevoerd. De volgende spreuk van Huygens is er op aange- braebt: .Het roer ligt middenboorda, de vlagghe wijst vooruit". Voor Haarlem Is bet bord alleen vergrtjgbaar b(j de N.V. H. en J. Lamp. Voor verdere bijzonderheden ste men de advertentie te dit nummer. Het plechtige moment van de opening was hiermede genaderd; een ceremonieel van historische beteekenis. hetwelk ric.i voltrok op de brug van het schip Het was op deze plaats, waar de Koninklijke Gasten waren bijeengekomen, dat de Minister van Water staat een rede uitsprak, die. dank zjj het aanbrengen van luldspreker-lnstallatles. door Philips te Eindhoven, zoowel voor de gasten op het schip als voor het publiek op het sluteterreln verstaanbaar was. Het feit, dat ook de A V.R.O. de rede uitzond mgakte het mogelijk, dat duizenden in den lande dit deel der plechtigheid konden aanhooren. Aan de rede van den Minister is net vol gende ontleend: Te Ilmuidi Het was omstreeks half een toen de ..J han van Oldenbarnevelt” voor de nieui riuu arriveerde, waarvan de binnende reeds geopend was. Langzaam en statig voer bet trotsche setup de groote schut kolk binnen, aan beide zijden waarvan zich een dichte menigte belangstellenden hhd ver zameld. Terwijl het schip de kolk binnenvoer, klonken plotseling de duizend stemmen van IJmuidenscbe schoolkinderen, die onder leiding van den heer N. Gonlag het Wilhel mus zongen, met begeleiding van het Chris telijk Fanfarecorps ..Wilhelmina.” Het schip werd inmiddels aan de noord zijde van de Kolk gemeerd. De binnensluis- deur sloot zich langzaam, waarna onmid- dellijk de groote omloopnolen opengesteld werden, waardoor het watei tn de sluiskolk op hetzelfde peil gebracht wordt als het water aan de zee-zijde van de sluis. het een gemengd koor van ongeveer 300 leden dat onder leiding van den beer 8. Vlessing het lied „Nederland aan de Zee" zong, met muziekbegeleiding van de Harmoniekapel ..De Eendracht" en de Harmome-verenlging ..Concordia". Het waren momenten van ont roerende plechtigheid Statig voer het mail schip door het nieuwe buttentoeleidlngs- kanaal ten Noorden van het fort naar de buitenhaven- het eerste zeeschip ter wereld dat dit nieuwe kanaal mocht inwijden; Vooraf voer de gepavoiseerde motorboot Insullnde’ van de Noord-en Zuldbolland- sche Redding MIJ. en toen het mailschip de buitenhaven bereikte, daverden, als militair saluut aan de koningin. 35 schoten van den mtjnenlegger „Medusa" over het water! Buitengaats werd de ..Johan van Oldenbar- neveld” opgewacht door de torpedobooten Z. 5 en Z. 7: de tocht strekte rich uit tot drie mijlen uit de kust. waar, nadat het mailschip gedraaid was de terugtocht werd aanvaard. Het was reeds namiddag, toen de .Joh.an van Oldenbarneveld" bij den Toeris- tensteiger meerde Het offlcieele gedeelte van de plechtigheid was geëindigd. X W. F. Idenburg en D. Fock. Mgr Dr. W. H. Nolens: voorts verschillende ministers, den oud-minister Mr. H van der Vegte en K P. Westerveld. den Commissaris van de Konin gin tn Noord-Holland Jhr. Mr. Dr. A. Rdell; talrijke Kamerleden, voorts de Burgemeesters van Amsterdam en Rotterdam, den Burge meester van Antwerpen Van Cauwelaert, de Amsterdamscbe Wethouders Douwes en Abrahams en den Gemeente-Secretaris den heer J. J. Roovers. Verder waren aanwezig Dr. C J. K van Aalst, talrijke hoogleera- ren. van wie wjj ataonderlUk noemen Prof Mr. W. F. Treub en Prof. B. M. Taverne, oe laatste als waarnemend Voorzitter van den Raad van Scheepvaart. Mede waren aan wezig de leden van de Kamer van Koop handel en Fabrieken te Amsterdam, verschil lende Amsterdamscbe Raadsleden, uitgeaon- derd die der Socialistische en Communteti- sche fracties: de Consuls van bijkans alle landen en verder om slechts uit het groote aantal vooraanstaande figuren een greep te doen: Jhr. Mr J W. O. Borrel van Koge lenden; C. A. Lion Cachet; 8. P. van Eeghen. D. Goedkoop; E. H Krelage; Jhr. H. Lou don: Mr. Dr. F. A. C Graaf van Lijnden van Sandenburg- 11 Mussent; J. J. Rambonnet; Dr. C. F. Stork: Mr. J. Sc hok king; Oud- Generaal C J. Snijders: P. H. Baron Taets van Amerongen; Mr. O. Vissering. Mr. W. B. Baron de Vos van Steenwljk. Mr H_ X van de Wan Bake, en Mr. P. Coninck Wes tenberg. de laatste President der Arrondis sements-Rechtbank te Amsterdam. D. van Houwentege en gezin, zonder be roep. van Kennemerpark 35 naar Hilver sum; C. L Kareis. rX. zonder bercep, van Spoorstraat «la, naar Zwaag; J C. M. Hoedjes, dg., hulp in de hulah-, van Boa aer singel 41 naar Amsterdam; R. Geert** ma. nh. dienstbode, van Juliana van Btol- berglaan naar West woud; Wed. P. Renooi), nX. zonder beroep, van Scbermerweg M naar Behagen; H. Ploeger. nA, electro monteur, van K. van *t Weerstraat 51 naar Haarlem; G. Groot, nX, dienstbode, van Lindenlaan 55 naar Helloo; H Blokdijk, n h, kok. van Vtescberslaan 13 naar Renkum: J. Relslngh, nX, onderoffvan Waaigat 3. naar 'sGravenhageA. Bootf. n hdienst bode, van Luttik Oudorp 87 naar St. Pan- eras; F. C. J. M. van Bekhoven, rl, kleer maker, van Groenelaantje 18 naar 's-Her- togenboech; B. J. GIjzen, rk.. sender be roep, van Snaarmanslaan 23, naar Amster— d*m. N. O. Blankendaal. R.K. landbouwer, van Omval 32 naar Wleringen. H. G. Llcker, NH, monteur, en echtge- noote. van Klnheimstraat 4 naar TVburg. G. W isman. geen, banketbakker, wan Schoolstraat 5 naar 's-Oravenhage. A. A. Kleft. R.K., land- en tuinarbeidar van Zevenhuizen la naar Monster. O. M Schuifelen. R.K dienstbode, van Groot Nleuwland M naar Noord-Sciiar- woude. A C. Wagenmaker, RK. dienstbode, van Lange trast 55 naar Koedijk. C. Nolten. wed. van KL Wagemaker en kinderen. R-K-. van Verdronkenoord 83 naar Oudorp. J. Koogeboom. R-K stalknecht, van Ter- dronkenoord 83. naar Oudorp; C. Meuleveld, geen, wagenmaker, van 3e Landdw straat 8. naar Hoorn; H Klaver. N. H. expeditle- knecht, van Pieterstraat 16a naar Behagen; J. M Blankendaal. R.K.. van Vogelenzang 2. naar 'a-Hertogenboech; Th. O. L Robert. R-K. vonder beroep, van Kennemerstraat- weg 33. naar Baam; J. P. ten Boeket. Oer, bankwerker, van Nleuwpoortslaan 313. near Zleriksee; G de Boer. G. K., dienstbode, van WUhelmlnalaan 11. naar Urk; O. F. Hones. huisknecht, en eebtgenoote. van Langeetraat 55. naar Amsterdam; Oh. Benoemd is tot Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw Ir. J. A. Ringers, te Den Haag, oud-noofdlngenleur bij den Rijks waterstaat te Den Haag, tn het district sluis bouw IJmuiden en D. Koolman, te Haarlem, lid van Ged Staten van Noord-Holland: tot Officier in de Orde van Oran'e- Nassau E. J. Abrahams, wethouder te Am sterdam en Ir. C. Th C. Heünlng, te IJmui den. hoofdingenieur bij den Rijkswaterstaat te IJmuiden in het district sluisbouw IJmuiden; tot Officier te de Orde van Oranje—Nassau met d* swaarden d» kapitein ter aas B. L. van Bunder, R.K.. tuinman, van Wübel- mlnalaan 11, naar Hulst; W G. J. van der Meer en echtgen., R-K„ onderwijzer, Oudegracht 164, naar Soerabaya; A. 1 Boer. RK. onderwijzer, van Naasaulaan 30 naar Oudénbosch; J van der Pol. N. K., glas-tn-lood-zetter, van van der Wow fasti. 63. naar Bussum; J. C. Pureveen en eentg. en zoon, pakhuisknecht N. H„ K L. van Liefdelaaa 38 naar Den Helder; B. J. W. Swarte en echtgen.. RK, winkelier tn hee- nenmodes, van Mient 18 naar Amsterdam; B. H. A. Barenbrug. „R.K.. van Mient 18, naar Arnhem; C. WH N H. bankwerker, van Verdronkenoord 38, naar N. Ou Tr-H* Dat de 34 politiemannen, welke Umuiden rijk is, de verkeersregeling, de oontröle op toegangsbewijzen e. d. niet alleen afkonden, valt licht te begrijpen Er was dan ook voor een flinke verster king zorg gedragen, bestaande uit 36 man marechaussee te voet, 8 te paard en 46 Rljksveldwzchtera De geheele openbare macht stond onder leiding van den politie-commissaris van Velsen en IJmuiden. den heer D. de Ridder en hoofdinspecteur B. F. Klpp Het uit den aard der aaak overgroote deel der belangstellenden, wlen niet het voor recht van een gereserveerde plaats was ten deel gevallen, kon de plechtigheid toch op bijzonder goede wijze volgen aan de reeds vermelde Noordzijde van de nieuwe sluis en langs de geheele lengte daarvan, waar op bet uitgestrekte zandterreln plaats was voor duizenden. De voor genood 1 grien gereserveerde ruimte bevond zich aan den Zuidkant van de sluis aoodat zoowel bakboord- als stuur- boordkant van de Johan van Oldenbarne velt" honderden paren oogen tot zich zouden trekken. de hoofdambtenaren van Rijkswaterstaat Voor bet Koninklijk Gezin waren aan boort de eerste klasse rooksalon en schrljfsaior gereserveerd; de Koningin had ook de be schikking over een luxe hut. Op het motn-nl dat de Kon. Familie zich op het schip be- von<*' werd de Koninklijke Standaard in top geheschen, temidden der andere, vele vlag gen! De verbinding met de sleepbooten was Inmiddels reeds tot stand gebracht, zoodat niets het vertrek meer In den weg stond Weldra bevond de trotsche mailstoomer zich dan ook in het midden van het vaarwater en ving de vaart naar IJmuiden aan. Een boot der Amsterdamscbe Havenpolitie be geleidde het schip tot aan de grens der ge meente; daar nam Rijkswaterstaat het toe- zicht in hinden Zeer vele belangstellenden stonden op de De Ruyterkade en langs den anderen IJ- oever geschaard om den trotschen matlstoo- mer met zijn kostbaren last te zien pas- seeren. Verschillende set»pen. die gepas seerd werdenbrachten het saluut met de vlag. Aan boord van het mailschip werd tegen twaalf uur een .Joopende lunch" aangebo den; de Koningin gebruikte het noenmaal met Gemaal en Dochter in den schrUfsalon. Inrusschen hadden de sleepbooten van Wijsmuller de sleeptrossen aan het schip vastgemaakt. Het sein tot vertrek werd gegeven voor een korte tocht op de Noordzee. Terwijl allerwegen gejuich opklonk was de verbinding van de ..Johan van Oldenbarne veld” met den wal losgemaakt en voet het mailschip langzaam de sluit uit. En weer klonken tonen over het water; thans was N. J. de Tries en reten, tjsei weiUer. van Amsterdam naar Scbelphoek 8; 8. J. Dros, dg., LL verpleegster, van Texel naar WU- belminalaan 11; B M. Vink en geten, R.K„ uitgever, van Helloo naar Kennems, »i,^-j 1; K Neumeler, R. K, dienstbode, van Bue sum naar Enunastraat ito; L van Olst, nK, koopman, ambtshalve ingeschreven aan b t adres: Klein Nteuwlanc 3; J. Hifmaxu R. K trenuner, van De wijk naar Baan- sloot 19; P. Kuiper, R.K. arbeider, van Kg- mond-Blnnen naar Fabriekswee 3; J. Elesna, nX. tandarts, va Utrecht naar Enunastraat M; J. O. HotetQn, a±, prea. Arr. Rechtbank, van Rotterdam naar Ken- □emerpark 31; G. Hageman, geen, U. ver pleegster. van Amsterdam naar WHhelmi- nalaan 11; J. A. B Fenjjn, nJx., handels agent. van Düsseldorf naar Ventronkem- oord 98; A_ Knol, echtg. van H Goidhorn. nJi., huishoudster, van Amsterdam naar Laat 51; A. A. Verhagen, geen, huishoud ster. van Sprang-Capeile naar Landstraat 8; H Smit. nX. sender beroep^ van Anna- Paulowna naar C-eeeter.-eg 14; C. van Eeten. nX. wagenmaker, van Wleringer- waard naar Voormeer 11; R. Rjjksen. n h kappersbediende, van Haarlem ^r lan- gestraat 84; M. K Gutter, gX. verpleegster, van Bergen-op-Zoom naai Wilhelmina tesri 11; K- Masereevw en echtg.. nh wmdsr beroep, van Scbagan naar Bnaarmanslaan had. kwam het lang verbeide moment, dat Z.Exc. aan de Koningin verzocht, om door het overhalen van een handle het setn te geven tot het openen van de deur 'an het buitens!uishoofd. Hare Majesteit gaf. na een enkel woord aan dit verzoek gehoor en on- mlddellljk daarop ragen duizenden paren oogen. dat de geweldige deur zijdelings in de deurkas wegrolde De plechtige opening was geschied, de doorvaart naar de Noordzee was vrij gegeven. Heden heeft H. M. de Koningin de nieuwe ritus te IJmuiden de Noordersluis. officieel geopend en daarmede dit prachtige water bouwkundig monument gevoegd bii de sndere. die Nederland reeds stichtte. Jiren waren noodi* om de plannen te bestudeeren en uit te werken. Onze Neder- jandsche ingenieurs hebben hun bekwaam heid gedemonstreerd bij dit riuiswerk. dat alk andere ter wereld in grootte overtreft en dat na de kanaalverbreeding. voor de gceotste oceaan-reuzen den toegang naar Annterdam-zeenaven opent. Het millioenenwerk is voltooid. De enorme roldeuren hebben reeds eemge malen hun rushgen, zwaren gang dooi de siuishoofden gedaan. Vandaag ztm ze door vorstehike tend bestuurd geworden en daarmede of- fuusel in dienst gesteld. Nu bet plechtig oogenbllk te aangebroken, waarop een arbeid van omstreeks 15 jaren bekroond gaat worden doordat Uwe Majes teit aan dezen arbeid zijn bestemming zal geven, moge ik er aan herinneren, dat het thans meer dan een halve eeuw geleden te. dat niet ver van deze plaats een zelfde plechtigheid plaats had als welke Uwe Ma jesteit staat te verrichten. Op 1 November 1876 immer; opende Uwer Majesteit* Koninklijke Vader op offlcieele wljse den nieuwen toegang vit zee tot de haven van Amsterdam' de doorgraving van Holland op zijn smalst. De sliuc. die destuda het kanaal van de zee afaloou kreeg voor haar tijd groote af metingen en werd voor vefre toekomst be rekend geacht. Kort na bare openstelling bleek echter reeds, dat de belangen van handel en scheepvaart van de hoofdstad ver ruiming van de schutgelegenheid noodig maakten en moest met het ontwerpen van een nieuwe grootere sluis worden aangevan gen. De voortdurende en snelle toeneming, zoo wel van het aantal als van de afmetingen der schepen, welke te IJmuiden de sluizen passeerden, maakte bovendien dat al spoe dig- ondanks de aangebrachte belangrijke verbeteringen, welke In 1896 tot stand kwa men. de vraag naar verdere verruiming van den toegang uit zee opnieuw aan de orde kwam. Niet alleen waren de afmetingen van de groote sluis niet meer voldoende om de al lergrootste schepen dte Amsterdam moesten aandoen, door te laten, doch de vrees, dat bU mogelijke beschadiging en onbruikbaar heid van deze sluis de scheepvaart op'Am sterdam nagenoeg geheel zou worden stilge legd. deed den wensch naar een zeer be langrijke uitbreiding der schutgelegenheid sterker worden. Ket beeft echter nog tot 1917 geduurd, voordat ten deze een besluit werd genomen De oorlogsomstandigheden hebben ook hier haar remmenden Invloed doen gelden. In de aret van 3 Januari van dat jaar leest men tn sombere bewoordingen ..Van Rijkswege zullen worden, uitgevoerd <3e werken noodig voor den bouw van een schutsluis met een slagdrempel-diepte van 15 M N. X P, ten Noordoosten van de groote Noordaeesluiaen te Umuiden." Het resultaat van deze wettelljke opdracht is thans gereed om door Uwe Majesteit aan zjjn bestemming te worden gegeven. Ik acht mU gelukkig hier op dit historisch oogenblik met een enkel woord uiting te mo gen geven aan de gevoelens, welke zeker ons allen vervullen. In de eerste plaats dan moge ik er op wijzen, dat de hoofdstad des lands thans heeft verkregen een verruiming van den toe gang uit zee tot haar havengebied, welke verruiming haar volledig effect zal verkrij gen wanneer ook de verbetering van het Noordzeekanaal zal zijn voltooid De ge schiedenis leert dat elke verruiming van den toegang tot haar haven gevolgd Is door een nieuwe opleving van handel en scheepvaart der hoofdstad. WJJ mogen ons verzekerd houden, dst de eer en de bloei van de hoofdstad en haar goede naam in de wereld van deze nieuwe verbetering rijke vruchten zal mogen plukken Vervolgens moge ik wijzen op het inder daad nationale karakter van het grootache werk, dat hier is tot stand gebracht. De sluis, waarin wij ons thans bevinden en die den naam draagt van Noordersluis. is de grootste der wereld. ZU te 400 M lang. 50 M. breed en 15 M diep. Haar schutkolkopper- vlak bedraagt derhalve 3 H A Noch het Pa- namakanaal, noch welke andere gelegenheid voor de groote zee-scheepvaart ook biedt ruimer schutgelegenheid dan deze nieuwe sluis. Door deze zeer groote afmetingen heeft dit werk reeds thans de belangstelling en tfe bewOTKterrjz van binnen en buitenland bl; voortduring gewekt. Het -verk is uitge"->erd met alle middelen van de moderne weten schap. Ik mag er niet aan denken In te gaan op die vele vraagstukken, die bij den bouw der sluis onder de oogen moesten worden gezien Vele mtllloenen zijn met de uitvoering van dit werk gemoeid geweest, doch het werk te geslaagd en de ramingen werden niet overschreden; de provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam hebben hierin naar vermogen bijgedragen I* ducht geen tegen spraak wanneer ik zeg. dat dit getuigt van een krachtig initiatief, een voorutzlenden blik en van groot vertrouwen in de toe komst van stad en ’and. Dit werk mag wor den genoemd een monument van onze na tionale kracht. Het te met begrljpelijken trots wanneer ik er hier aan moge herinneren, dat dit gehee le werk Is ontworpen en tot stand gekomen door en onder leiding van ingenieurs van den Rijkswaterstaat. Ik moge hun namen hier verzwijgen, deze ingenieurs hebben met hun technische medewerkers in den loop der ja ren hun beste kracht aan dezen belangrijken arbeid gegeven, welke den goeden naam van het gansche cpri>s bevestigt, en waardoor onze vooraanstaande plaats op waterbouw kundig gebied In de wereld wordt gehand haafd en versterkt Maar ook in ander op zicht geldt het hier een nationaal werk. Het is uitgevoerd door Nederlandsche aannemers en Nederlandsche werklieden en ook zij heb ben aanspraak op onze erkentelijkheid voor wat hier te tot stand gekomen. Uwe Majesteit, die steeds zooveel belang stelt tn de ontwikkeling van ons land en ons volk heelt zich tot onze groote vreugde be reid verklaard, om tn gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden, de opening van deze sluis per soonlijk te verrichten, waardoor deze open stelling wordt gewijd tot een nationale ge beurtenis in den besten zin des woords. tot een feestdag voor ons volk. Voor Hare be reidwilligheid moge ik Uwer Majesteit eer biedig dank betuigen. Het moge Uwe Majesteit thans behagen de drikd te verrichten, welke deze sluis aan hare bestemming zal doen beantwoorden. Nadat de Minister zijn toespraak geëindigd Reeds tn de morgenuren heerzehte er in om IJmuiden een groote drukte en bedrijvigheid. De burgerij had, door het uitsteken van de vlag, blijk gegeven ven haar medeleven met bet grootache gebeuren, dat ts wach ten stond; ook van alle openbare gebouwen sa fabrieken tn den omtrek wapperde de driekleur. aoodat de stad een bijzonder vroollJk en feestelijk aspect bood. In de verschillende straten en op de buitenwegen bewoog zich een vrij dichte menigte, mannen, vrouwen en kinderen, de meesten getooid met het tradltioneele oranjestnkje of knopje, wel een bewijs, dat de vele met dit artikel ventende koop lui goede zaken maakten! Zelfs degenen. die omtrent het aantal inwoners van Amsterdams voorhaven In absolute on wt tend held verkeerden, konden ■do tegen twaalf uur wel gisten, dat de rich over de toegangswegen tot het sluizen- gebied bewegende massa IJmuiden'* wonlng- capacitelt verre overtrof I Er waren dan ook tallooee belangstellen den van heinde en verre gekocnen om de plechtigheid bjj te wonen Wat de vervoermiddelen betreft. lieten vooral de flets, het motorrijwiel en de auto rich tn groote verscheidenheid sten; de openbare macht sag echter streng toe. dat al deze vehikels het verkeer niet in gevaar brachten Zoo waren reeds van negen uur af bet Blulsplctn. de; overgang der bruggen en riuirdeuren en het sluisterreln voor geen enkel vervoermiddel toegankelijk; zelf* was bet verboden om met een flets aan de hand zich op deze plaatsen te vertoonenl Voor de zeer vele auto's was er op het Kennemerpleln. In de Kennemerlaan en op de Vlsscherahaven. alle dicht bij het Sluls- terrefn gelegen stadsgedeelten, een uitste kende gelegenheid om te parkeeren, terwijl op tal van plaatsen rijwielstallingen waren tngericht. Van een en ander werd een druk gebruik gemaakt. Voor den grooten .juinvoer" van bulten af waren bij Velsen drie ponten In gebruik gesteld een maatregel, die zeker niet over bodig bleek te zijn. Vooral van dit punt af. begaven talloosen rich, de gemeente mijdende, naar de Noord zijde van de nieuwe sluis. Ia de A met tide mee be beven Ook het havengebied van Amsterdam bood een fleurigen aanbllk door de talrijke van particuliere en openbare gebouwen wapperende vlaggen en door de verschillende gepavoiseerde zeeschepen. Aan den oproep van het gemeentebestuur, om In de stad zelf de driekleur uit te steken, was door velen gevolg gegeven. Ook hier bleek, dat dr Amsterdammers de beteekenis van dezen dag volkomen begrepen! Aan ue Sumatrakade. grenzende aan bet Bulten-U, lag het trotsche mailschip, het grootste in de vaan op Ned. Indlë, de Johar van Oldenbarnevelt” van de Stoom, vaan Maatschappij „Nederland" grmeerd. welk schip docr deee maatschappij aan de regeertng voor de plechtige opening van de suite ter beschikking was gesteld. De talrijke gasten, die waren uitgenoodigd om de plechtigheid bti te wonen en waaronder tich verschillende hooge autoriteiten be vonden kwamen, voor zoover Zn van buiten Amsterdam afkomstig waren, per extra-trein om 8.45 aan hei Centraal Station aan. Direct na aankomst begaf men zieb dooi de Noorde lijken uitgang, aan de -zijde, van het station naai de De Ruyter kade waar aan steigei no. 5 de stoomschepen ..Friesland" en ..Zuiderzee" gereed lagen om de gasten over te brengen naar de Johan van Olden- barnevclt.” Beide stoomschepen waren door de N.V. Koppe’s Scheepsagentuur ter be schikking gesteld. Aaakaansi der Kon. Familie. Terwijl allen aan boord waren arriveer den per auto in de hoofdstad Hare Majesteit de Koningin, Z. K. H Prins Hendrik en H. K. H. Prinses Juliana, met groot gevolg. Dank zjj de uitstekende politiemaatregelen konden de auto's in snelle vaart naar de Plet Helnkade oü de Oosterdoksluls rijden, waar een extra pont gereed lag oen de Hooge Gasten naar het mailschip te bren gen. Er was vrij veel publiek, dat bet op rijden der auto's op de pont met belang stelling gadesloeg. Aan boord van de „Johan van Oldenbar neveltwera de Koningin verwelkomd door den Minister van Waterstaat; voor de ont vangst van oen Prins en de Prinsee waren om aanwezig de beer fegelberg oudste directeur van de „Nederland", de kapitein van bet schip, de beer Kruyt en verachlUen- vervolgens In matig tempo door de Vteee- ringstraat. de Kanaalstraat en de Oranje straat reden. Een eeer talrijk publiek juich te bet KontnUUk Gezin van achter de af zetting enthousiast toe. De buurtvereeni- gtng „Umuiden-Centrum" had de Kanaal straat en de Oranjestraat op schitterende wllze met vlargen en rroen versierd. Het was namen* deze buurtvereenlglng. dat ter hoogte van perceel 16 tn laatstge noemde straat, het dochtertje van het be stuurslid H. K. Jansen, de Koningin bloe men offreerde, terwijl het dochtertje het beat'iurzlid H J. H. Heere. sulks deed aan de Prinses. Beide metejos vrouw G. Fennell, echtgenoote werden geleid door me- G. Fennell, echtgenoote van den voorzitter der buurtvereenlglng. en mevrouw H K. Jansen. De heer Fennell self, alsook de secretaris, de heer C. M. Arends, en de overige be stuursled bedden zich hier opgesteld. Ven de Oranjestraat gin? de Koninklijke stoet langs de WUhelminaXade over de betonbrug langs honderden juichende toeschouwers linksaf naar de Jullana- kade, om ter hoogte van de Willem Ba- rendsmtraat halt te houden. Op dit punt was aanwezig bet bestuur van de Oranjevereenlglng „Umuiden", voorzitter de heer P. Heere. Ook stonden hier opgesteld de leden van de Vereenlgtng van Ned. Christelijke Vrou wen. Ook op deze plaats werd een bloemen hulde gebracht en wel door bet dochtertje van den heer Heere en door de voorzitster van de Vrouwenvereenlgtng. mevr. Homburg Hogendtjk. Langs de Julianakade. den Wijk aan Zee- erweg, de Trompstraat en de WUlebrordus- ztraat reden de auto's langs dichte menseben- hagen linksaf naar den Stationsweg om ver volgens onder de tunnel* do^r in rechtgaan-i, de richting de Velserpont te bereiken Alleen op het laatste gedeelte der route, die bulten het eigenlijke stadsgedeelte viel, was de be langstelling eenlgermate geluwd Bij de pont nam de Koningin afscheid van den burge meester van Velsen-IJmuiden. dien Ztj dank te voor de grootsche hulde, welke haar In deze gemeente was gebracht. Spoedig daarna waren de auto's uit bet gezicht verdwenen en behoorde de geheele plechtigheid, waarvan de herinnering in de harten van duizenden bewaard zal blijven, tot het verleden. In Umuiden bleef de feestelijke st echter voortduren; zoo staan voor vanavond muziekfeesten op het programma. Ook de hoofdstad zal niet in vreugde-ultlngen acb- terblljveu; daar sal de opening van de nieu we sluis officieel worden gevierd met een diner In het Carlton Hotel, dat door het ge meentebestuur van Am-terdam wordt aange boden aan zeer vele genoodigden. terwijl de burgerij op muziekuitvoeringen op den Dam. op verschillende pleinen en In de parken, als mede op een klein vuurwerk, dat wordt af gestoken aan den overkant van het U, aal worden vergast! Kruit* te Amsterdam, directeur Loodsweeën tn bet 9* district; tot Ridder in de Orde van Oranje-Ha»n J. C. Dunnebier wethouder te Veleen- Verieend te de eere-medallle der Oranje- in goud: P. C. Koopman. Umuiden. bui tengewoon oprichter aan den Rijkswater staat, X P. Roza. Umuiden. tljdelljk bureel chef bij den Rijkswaterstaat. R. Willem*, Amsterdam, btnnenloods. tn silver: J. d. Plas, Umuiden. waker btj den Rijkswaterstaat. H. Jongemx IJmui den. piot gheas bfj den Rijkswaterstaat en X Grolle. IJmuiden. lichtwachter in brons: J. Leentjes en J Kalmer, belden te Amsterdam. havenbeambten-UikifosiWtete bij den havendienst aldaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14