Cheque-koersen Amsterdamsche Beurs Laatste Nieuws ZELF MAAR SCHILDEREN Spiegelgladden opschilderverf, Grondverf, Plemuur, Stopverf. - Huishoudverf in alle kleuren, mooi glad 67112 ct. per kilo-bua - 35 ctper ponds-bus IJMUIDENS NIEUWE SLUIS Winkeliers-Middenstanders 4 De onveiligheid langs de wegen Telefoon 324 ALKMAAR Stedelijke Muziektuin te Alkmaar Steeds weer Oandhl Koning der Koningen Gevonden voorwerpen De onlusten In Engelsch-lndië De wedstrijd HollandBelgië R. HOORN - Toerlspie In Frankrijk PROVINCIAAL NIEUWS DE DRUKTE TE IJMUIDEN ONZE OOST Ernstige aardschokken MARKTNIEUWS VEILING-O VERZICHT De tbee-cultures Vacant Het zilveren jubileum van „Eerbied in Gods Huis” School wedstrijden Parm Raadsbesluit door de Kroon vernietlwd Diefstal van een handkar CASTRICUM PETTEN WORMERVEER N. V. Drogerij en Chemicaliën handel „VRIESIA” v.h. JAN DE VRIES Zaadmarkt H. Bloed Van Putten 8C Oortmeijer Komen aan vliegen Il TUITJENHORN DEN HELDER Twee Missionarissen In China vermoord ENKHUIZEN SCHAGEN Ingekomen personen Jubileum LANGENDIJK BOVENKARSPEL Muziekuitvoering Jullanadag VAN A 8. arr. H. A. Maas Zijn vertrouwensman gearresteerd hier ult- DINSDAG 29 APRIL 19» <aM»> De houding der tewepen. ver- DntSDAG 29 APRIL 19» Samen te- «e- (Vervolg van p*g. 1, le blad). Afschaffing belastingen 174 onzer redacteuren ons nog uit IJmul- Vele gebouwen gescheurd Een beperklngeplan 109 28*/, 523 van Bergei O. I». de L Prutongatie Koen UI Konen ringen Praag 'Varschlu Minderwaardig individu te OUae-BVea aangehouden 1919 1919 1919 191? 156% 195 155 189 358 338 93 376 In aansluiting op 't berichtje in ons num mer van gssleren betreffende de morgen te houden schoolwedstryden, deelt men ons nog mede, dat het slot dezer wedstrijden gevormd zal worden door een voetbalwedstrijd onder- wjjgeinelïtalAlcmaria combinatie. minder dan in 1929 Het is te verwachten, dat thans het beper- klngsplan ook In Brlsch-Indl9 en Ceylon tot uitvoering komt, waartoe reed* de noodige maatregelen zijn getroffen. nu—w ocdec Nrw-York Uerign Zttrteh 2 Rome - Madrid O— Vurige Koenen 192% 153 174»/, 525 60»,, 145 122 142 110 98 St. van Indnstr. Buitenland Anaconda Cert Pisk Rubber Separator Zweedache Lucifers Per» Postelein per bakje «5; Raapstelen 1» Rcode kool 336— Spinazie per bak ërdeboonen per 100 410% 161 22 28’/, 97 78 6% Mtjnbouw Boeton Mijnbouw Alg. Exploratie fa bak Deb Batavia Oude Oen Oostkust Senembab Maxwell 362 342 84% 376 59% 9.70 34.65 12.07% 2.48 59.15 48.10 13. - 30.75 66.45 66.70 66.45 7.30 34.95 Suiker Poerworedjo Vorstenlanden Actions idem 337b 136 113% 140 470 140 111% 98% 59 (08% 49% 96 83% 6% .p Spoorwegen Union Pacific Wabash Chic Mllw St Paul Kansas City South Erts Railr E bet wlji ond den beid w«a net het en van nen ■mb W O», rero len drar sam< de peul voor BU Ge voor broo< terra melk belar oliën en c I ambt 393% 35% 411*/, I6C»/, 22% 29 133% 312 Eenit pen fruit len 1 arbei groer De van dersg huur ambt poste en d bran< Voc kr wt veras nlngt soek.li statls nageg wonlr tegen onder heeft bertk Het leven: op d< draag voor eetwa schek Het arbelc 1913/J van t varen 220 54% 21% 79 59% 344% '32% 115 140% 477 Maa mr. dr Ujksch Ree las De v een do van h< zich ai zich h een gel werker Veenst. ment t regeert den ov Met gen k Decker voorat Nada waren zing ge Piek ei candidt zlening op prol voorzin vertrou Op vi sloten te*bemi Verve vooratt gelegen king tu aeerings Spr t werking achen d geld o hoofdbe bond a verstaai werking Nadat beveling tore tn van e» Werklle. de vergi nen De he baarhei/ ten gun gaf de i het dei vreugde werking bewegin, gebeurte voorbed dat uit werkplat In de W M. Breda, bezien t DOETTNCKEM, April. BQ het ge meentebestuur is heden bericht Ingekomen dat het raadsbesluit van 20 September 1929, strekkende om den heer Pieteraon, directeur van het gasbedrijf, en den opzlcnter Postma wegens de In het rapport der raadscommis sie genoemde malversaties op staanden voe’ te ontslaan en den heer Pieteraon op nader vast te stellen voorwaarden te benoemen tot hoofdopzichter en den heer Postma lot fitter, welk oeslult ter vernietiging was voor gedragen en deswege tot 1 Met was opge schort door de Kroon, is vernietigd. Petroleum Dortsche Petr Oaboes Kon Olie Perlak Peudaws Continental' Oil Door de Fransche regeering riji vordering van het vreemdelingen! volgende beslissingen genomen: le. afgeschaft wordt de belasting die be taald moest worden door in Frankrijk lan dende of aan boord gaande toeristen; 2e. restaurantrekenlngen worden vrijge steld van belasting. De zegels, die tot heden op deze rekeningen geplakt werden ter ver effening dezer belasting, vervallen dus; 3e. de luxe-belasting wordt, vopr zoover het betreft hotels, restaurants café's tea rooms, enz verlaagd met ongeveer 25 pet. In plaats van 4 pet en 13 pet. zullen worden geheven 3 pet. en 10 pet. Banken Koloniale Bank Indische Bank Curt. Handel Mij... ter be- oek. de Staataleenlngen 5% Nederland S% Nederland 4M S Nederl 4M Nederl 4H «NInd.l926B AMSTERDAM, 29 April. Het Gerechts- hof wees beden arrest in de zaak tegen den - 100 krop, Andy via I 11M per 100 krop. 50-jarigen Utrechtse hen sigarenmaker C. J. D die in hooger beroep terecht naa gestaan wegens diefstal van een handkar. Vend. was door den Politierechter te Utrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden. De Procureur-Generaal slechte bevestiging van dit vonnis. Het Hof veroordeelde hem conform den elacb opnieuw tot een gevan genisstraf van twee maanden. Op 1 Mei moet Gij wederom uw belasting opgeven. Betaalt Gy niet te veel? Begint nu een boekhouding. Een handleiding met modellen, samengesteld door 8. J. A. Keesom. kost U slechts 090; franco per post 1. PUTTEN A OORTMEIJER ALKMAAR 36 34% 73 175% 29 29% >01*/,. 101% '00% 100% 96 LONDEN voor ïndlë II. 13. 13- 14. Finale. Rusttijd van 9.15 tot 9.30. Einde. 10.30. Brand in de Oosterbuurt Gister middag werd door de vrouw van K. Beentjes alhier een begin van brand ontdekt in een zich achter de woning bevindende schuur. Gelukkig waren enkele buren in den omtrek. Jic door het gebruik maken van de water- pompinnckting voor bevloei ng van de tuinderij den brand spoedig kouden aan pakken en het gelukkig resultaat hadden, dat deze in het begin kon wgrden gedoofd. De brandweer, die spoedig gewaarschuwd was, vond het echter noodig nog een drietal slangen aan te sluiten en kon met een straal op de waterleiding de brand geheel worden gebluacht. De koeien die in een aangren zende schuur waren gestald, had men veiligheidshalve reeds buiten gebracht. Door dat de vrouw van B. zoo vlug er bn was. kon het beddeeoed. dat wegens de schoonmaak woede buiten was gedragen en tegen het schuurtie aan lag, tijdig worden weggehaalr* zoodal dit geen brand- of waterschade ieed De schsde is gelukkig van geringe be- teekents. P. S. V. Alhier is een voetbalvereeniging opgericht, genaamd P. 8. V. met 23 leden. Het bestuur is samengesteld uit .de heeren B. Visser. 8. Bakker, D. Kuiper, D. Snip en W. Vriesman. Door den heer Eriks is een terrein ter beschikking gegeven. IndwrtrMn Msrg Unie Calve Delft Alg Kunstzijde Van Berkel'a Pat Nieuwe Philips Gewetensgrid Bij den ontvanger der directe belastingen alhier, is f 37 3« Ingeko men wegens over vorige jaren te weinig be taalde belastingen. Gesreteniigeld Bij den ontvanger der directe beladingen, alhier, is f 24 89 ingeko men wegens over' vorige jaren te weinig be taalde belastingen. 225% 56% 22*/, 79»/ 55i; Tn den nacht van Zaterdag op Zondag hebben ztch ernstige aardschokken voorge daan in Zuid-Ball, waardoor vele gebouwen zijn gescheurd. Zoo werd oa. het nieuwe gedeelte van het kantoor der K. P. M te Benos zwaar beschadigd. Radijs f 386—«20 100 boa. Peterselie f 3 per 100 bos. Selderie t 7 per 100 bos. Raap stelen f 2 403.70 per 100 bos. Rabarber f 4—12 per 100 bos. Wortelen f 25 per 109 bos. Uien f 013—0.19 per 25 kilo. ENKHUIZEN. 28 April. Vischmsrkt. Aan gevoerd 20 tel reepharing van f 0 950.98 pee tal. 105 k.g. ansjovis A f 0 72% per k.g. Meerdere visscher, voeren uit ter ansjovis vangst. ALKMAAR. April Exportveiling Asperges 385«: Bloemkool I 2339; Idem II 12—19; Gele kool 3.00; Kropsla 3.00—7.10; Komkommers 23—-36: Prei 3.906 00 ziken 22 cent pex/ftukT'x f 0 05—0 07; Rabarber «-/ —190 Radijs 5 00—8 30: 4 40; Selderie 1 40—2.20. 1020 cent; Dubbele sJ pond f 48; Uien 1.00; Witfot I 100 pond f 6.10 —930; idem U f 1 80—3/b0. BROEK OP LANOENDIJK 29 April Langend Ijker Groentenvelllng M .000 Rooda kool t 2.10830; idem 3e soort f 1 70430; 31.000 Gele kool t 3 50—5.60; 40 000 Deen- sche kool f 0501.10; 3500 Uien 0 30—030; Grove f 0.90. HOORN. 28 April. Veemarkt. Aanvoer 1183 stuks. Melkkoeien f 350 480. Varen of Oelde koelen f 325—400 Stieren f 225—325. Pinkeg f 140—280. Handel vlug. Rnbber A'dam Rubber Bandar Dell Batavia Rub Roti Tapanoell Serbadjadl - Silau V L O O. Allied Intercontin Rubber Nieuw vereenlgingagelMnrw Het nieuwe vereenlgingsgebouw, waaraan thans hard wordt gewerkt, is reeds eenigen tijd'onder de kap. Ook de pannen zijn reeds gelegd en men is begonnen met de centrale ver warming aan te brengen. Het tooneel. alsmede de beide kegelbanen, zijn flink van lengte en breedte en we kun nen gerust zeggen, dat wanneer het gebouw voltooid zal zijn, dit een sieraad mag wezen voor onze parochie. Kermis ten einde Reeds enkele dagen behoort de Paarachkermis wederom tot het verleden en we kunnen gerust zeggen, dat dit jaar de kermis in alle opzichten als ge slaagd mag worden beschouwd. Immers, vooral de le kermisdag trok veel belangstelling, zoowel uit Enkhuizen als van Grootebroek. waartoe het weer In niet on- belangrijke mate heeft medegewerkt. Over het algemeen zijn de neringdoenden, welke op de kermis met een tent aanwezig waren en de ingezetenen ter plaatse zeer goed tevreden, vooral de stoomcaroussel en de bioscoop hadden een druk bezoek. We kunnen dan ook genist mededeelen. dat de Paaschkermls een aangenaam ver loop heeft gehad, zonder dat er wanklanken of onregelmatigheden zijn voorgekomen. Scheepvaart Holl Amerika Lijn dito Gem Elgend Kon Ned Stoomb Scheepvaart- Unie Marine eomm. Marine pret Hebt L' zich al vooralen van een Devotieboekje van het Nog vergeten!!!!! Laat bet na dan direct nog even halen. PrU« «35 - Goudsnee 1-25 PAYGLOP. WARMENHUIZEN VeHingsoverzleht van 2128 April Van de afgrloopen week kan weer weinig goeds worden vermeld. Het mooie, bijna onnatuur- Hjke voorjaarsweer is voor de laatste be waarders van stapelgroenten oorzaak van een natuurlijke dure en slechte week ge weest. Degenen die Woensdag aan de vei ling zijn geweest, hebben nog de beste markt meegenutekt van deze week. Ook was er dien dag de grootste aanvoer. Bijna nog 10 wa gons met roode kool. Ook was het voor de witte en gele kool nog de uitgezóchte dag. Begon de markt Dinsdag met een kleinen aanvoer, met een prijs van f 4.tot 8.10 voor de eerste soort roode. Woensdag waren de groote wel vanaf 2.80, maar liepen de kleinen nog op tot 8 20, welke prijs Zater dag ook nog zoo wat werd besteed, maar de tweede soort was dien dag nog verkoopbaar, en wel tot nog een redelijken prijs De groo te gingen toen nog vanaf f 220 tot f 4.40 toe. Door het zachte mooie weer is de twee de soort de laatste dagen bijna waardeloos geworden. Op de eerste plaats is dit soort kool tn dezen tijd niet meer zooveel ge vraagd. en Is deze met zulk weer niet meer geschikt cm te versenden. Vrijdag en Zater dag waren de slechtste dagen. Vrijdag is er ook nog eerste soort roode verkocht voor 150 de 100 kilo En de kleine brachten niet meer op dan 730; Zaterdag gingen de groote roode vanaf f 2.30 tot 820, voor bet kilo's goed. Zooals reeds gemeld is. de twee- de soort is er slecht aan toe. Deze brachten niet meer op dan 1.— per 100 K.G. en er soms nog beneden. Vergelijkt men den prtjs van de eerste soort roode kool op 28 en 37 April 1929. dan krijgt men een groot ver schil te kien. Toen gingen de groote roode niet minder dan 18 en brachten de klei nere 26 per 100 kilo op. Met de Deen- sche witte Is t hetzelfde gesteld. De eerste dagen werd dese nog verkocht vanaf 70 et. H. M. voert het woord H. M. de Koningin zetde bij de beantwoor ding van den Minister van Waterstaat o.m dat H M. het Neder’.andsche volk geluk wenscht met de bereiking van hetgeen be oogd was met de tot stand brenglng van dit groote en grootoche werk. H M was er van overtuigd, dat er een eerlijke wedijver sou zijn tusschen de volken onderling en dat er een verbroedering sou blijven heerschen op het gebied van handel en economie. Nog roemde H M. de waterbouwkunde, waarvan zij zelde. dat de oude roem weer gehandhaafd was. 9.74% 34.69% 12.C8 2.48% 59.32% 48.16% 13.02% 30.77% 66.52% 66.72% 66.52% 7.36 35.05 Men verzoekt ons te willen vermelden, dat bij den heer J. W. Ton. Landstraat 63. alhier, is komen aan vliegen een duif, voorzien van ring, nummer 9936. woud naar Nieuwstraat 23; P A van der Knstep, rk., machine-bankwerker, van Den Haag naar Krelagestraat 39aWed. P. G. Jung en neef e.L en n.h., zonder beroep. tot L70 toe. Vrijdag en Zaterdag had dit soort kool ook niet meer waarde dan 30 et. per 100 kilo, en de kleine eerste soort tot hoogstens f 130 toe. De gele kool kon Woensdag nog tot 620 komen, maar Za terdag weinig meer dan 3.hoogstens 3.40 per 100 kilo. Daar is verleden Zater dag zoo goed als MO per wagon verspeeld. Uien schijnen nog minder tn prijs te sljn. dan iU reeds waren. Nu is dit artikel Zater dag verkocht voor 70 ets. en ook nog voor 30 ets. per 100 kilo. 800 kilo peen is Zater dag geleverd voor 5.60. AMSTERDAM, 29 April Naar wl) van bevoegde zijde vernemen, is het resultaat der thans verkregen medewerking van de zijde der Ned -Indische thee-ondernemingen, die ook reeds tn 1929 in productie waren, dat in 1930 bijna 10 mlllioen Engelsche pon den minder zullen worden geproduceerd BILIMORA. 29 April Oandhl is uit Karadl aangekomen. Men gelooft, dat Gandhl aan de gevers van zijn bladen, instructie heeft ge zonden. liever het gevaar te willen loopen opgeheven te worden, dan de borgstelling te storten aan de Indische regeering uit hoofde van de nieuwe verordening betref fende de pers. Uit Borsad ontving Oandhl bericht, dat de leider zijner unlversitelt en zijn vertrou wensman Kakakalelkar. is gearresteerd wegens overtreding van de soutwetten. 29 April. Door bet Ministerie wordt het volgende offlcieele bericht vap de Britache regeering in Indte gepubliceerd Met het oog op de mogelijkheid van over dreven geruchten, acht bet Britache bestuur In Indl« het raadzaam, bekend te maken, dat bjj het gebruik van troepen tijdens de jongste onlusten in Peechawar de houding van een klein deel Indische troepen, n l. de 2e en 18e compagnie van bet Koninklijke Garhwak-infanterie-regiment onbevredigend was. Eet eene bataillon is naar Abbottabat gezonden, waar binnenkort een onderzoek aal worden Ingesteld. Abbottabat Is een militair garnlsoen in het Purtd.'<habge6Ied op 95 mijl afstand van Peechawar.' Nadere bl)zonderheden omtrent het beurde zijn te Londen niet bekend. voor het handhaven van huis mogen verrichten.” Spr. overhandigde daarna als huldeblijk eec enveloppe met inhoud. Des middags waren de leden van het Ge nootschap de gasten van Pastoor Mlckling- hoff, terwyl zy des avonds in intlemen kring bét feest met een gezelllgen avond be sloten. Stille Omgang Onder voorzitterschap van den heer P. Pronk hielden Zondagmid dag eenige belangstellenden een vergade ring. ter bespreking van deelname aan den 3tillen Omgan? te Alkmaar. Van de gele genheid om zich op te geven maakten velen gebruik, terwijl daarvoor alsnog tot Donder dagavond gelegenheid bestaat bU P. Pronk. Kalverd’Jk. C Moolj. Kerkbuurt. 3 Mole naar, Tultjenhorn en J. van Echagen te 1 Rtjpje. Zij die te voet gaan vertrekken 1230 uur vanaf de brug by den heer A. Lucausen. terwijl de rljwlelclub vertrekt 2.15 vanaf de zelfde plaats. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter met gebed. O'-** ..4/-V a ring verhoogd aanbod de handel lang niet kon opnemen, zoodat Zaterdag prijzen ge maakt werden van een dubbeltje tot hoog stens 50 cent per 100 Kg. Peen en Kroten brachten het, als gewoonlijk, niet verder dan een gulden per 100 Kg., uit welke prijzen wel blijkt, dat er in het geheel geen koop lust is. Het is wel zoo goed als ónmogelijk, dat er nog iets van terecht zal komen, ten min ste als het warme weer nog eenigen tijd aanhoudt. In elk geval is er voor de maand Mei nog een groote voorraad kool over, welke waarschijnlijk wel geen betere prijzen zal opbrengen dan nu. Gewetenagrld BU den Inspecteur der directe belastingen alhier, is f 302736 Inge komen en by den ontvanger f 28 95 wegens over vorige jaren te weinig betaalde betas tingen. In aansluiting op het verslag der openings plechtigheid van pag. 1. derde blad, seint een onzer redacteuren ons nog uit IJmul- den: Om hedenmiddag 2 uur heerschte er nog een drukte, zooals deze plaats neg nooit gekend heeft. Duizenden en nog eens duizenden waren aanwezig en toen de openingsplechtigheid voorbij was, stonden die duizenden te wach ten om de sluis over te gaan. Misschien moesten zij uren wachten.... SHANGHAI. 29 April Ofschoon men hier daaromtrent nog gren bericht heeft ont vangen. r oedt uit welingelichte Chlneascbe bron vernomen, dat de twee missionarissen die gisteren tijdens den overval op de stad Sientaochen door de communistische ban dieten gezangen njn genomen, ter dood zijn gebracht. Huiselijke twist Ten huize van 1*. al hier. die nog al eens misbruik maakt van sterken drank, ontstond een huiselijke twist tusschen e echtgenooten. welke zóó hoog liep, dat de man tenslotte de vrouw naar buiten trapte. De vrouw, die het zeer te kwaad had met de zenuwen, sloeg hlemc met de onbeschermde handen een sestal ruiten stuk. Hevig bloedende is de vrouw op het bureau van politie verbonden. Zonda Koudeke vacantle Centr. I Telefoon De t’ nog olai vo met ee kenlje. ne si Concerten van het StedelUk Muziekkorps gedurende MeiSeptember 1930: ZONDAG 11 Mei van 3—5 uur ZONDAG 25 Mei van 3—5 uur ZONDAG 8 Juni van 35 uur ZONDAG 15 Juni van 810 uur WOENSDAG 25 Juni van 810 uur ZONDAG 6 Juli van 810 uur WOENSDAG 16 Jiül van 8—10 uur ZONDAG 27 Juli van 810 uur ZONDAG 10 Augustus van 810 uur ZONDAG 24 Augustus van 35 uur ZONDAG 7 September van 35 uur ZONDAG 21 September van 3—5 uur Aanwezig aan het Bureau van Politie, en aldaar te bevragen op alle werkdagen tus schen 11 en 1 uur. de r.ivol’entte voorwer pen als gevonden gedeponeerd op: 25. 26. 27 en 28 April 1930: Kettinkje:' heerenrUwiel; sleutels; handschoenen; banden van man tels. Aanwezig en te bevragen bU de navolgen de adressen, onderstaande 'voorwerpen, als gevonden aangegeven op: 25. 26. 27 en 28 April 1930: Huissleutel. J. Kossen, Runstr. 9: belastlngmerk. A. Hoogland, pa. Bergerweg 70; koperen ring met plaatje. 8. Wit, Ken- nemerstraatweg 180; Llpssleutel, K. v. Nimes. Spoorstraat 32; portemonnale met inhoud. M. J. H Zondgrhuls. tot 30 April Nleuwlan- derslngel 55, daarna Kooltuin 11; rijwlelbe- lastlngmerk, K. de Jonge. Klevltstraat 4. Oudorp; horloge. Chr. Absll. Snaarmanslnan 103; armbandhorloge, A. Hein, Fnidsen; paar dam eshandschoenen, T. Hoogeboom. Nleuw- landersingel 4a; damestasch met Inhoud, H. Klaring. Achterom 1; portemonnale met in houd, A. Nol, Kennemerstraatweg 20; belas- tingmerk In etui, J. Kwak. P. L. Takstr. 12; belastlngmerk in etui, W. v. d Vaart, v. d Woudestrast 79; blauwe pet, J. Deugd, Bruin- vtastraat 22; portemonnale met Inhoud A. Visser. Fnidsen 80; oorknopje met pareltje. J. Gertenaar, Geesterslngel 18; rood kinder- schoentje, E. J. van Elburg, Vogelenzang 6; Mariabeeldje in kokertje, H. Hoek. Wester- weg 84; portemonnale met inhoud. J. Bier man. Oosterburgstraat 10; damestasch met inhoud, B. Molenaar. Overdiestraat 8; acte- tasch. juffr. van Dijk. Langestraat 42; be*- lastingmerk, HH. Insing, Omval 25. Wanneer m"n' weder In bet berit is van 1 verloren voorwerp, wordt men verzocht hier van kennis te geven aan het Bur. van Politie. Het 8-Jarig dochtertje en het 9-jarig loon tje van P. van G, te OUze-Rijen. waren eergisteren in de nabijheid der ouderlijks woning bezig met grassnyden, toen een man met een rijwiel bij hen kwam en een praatje met hen maakte. Onder voorwendsel, dat hjj zijn weggeloopen hondje zocht, trachtte hy het meisje mee te lokken. Het kind weigerde echter, doch t 9-jarig broertje wilde we; een eindje meerydec en werd achterop de flets meegenomen. De man reed naar een afgelegen plekje en pleegde daar niet nader te noemen handelingen. Daarna bracht het Individu het ventje weder een eind weegs naar huls terug. De veldwachter en de marechaussee wer den met het gebeurde op de hoogte gesteld. Een tweetal getuigen, die den man en het jongetje hadden gezien, konden een vry nauwkeurig signalement opgeven. In samenwerking met de recherche te Tilburg, werd aldaar een zekere C. d. H. aangehouden, die gisteren ter confrontatie r.aar Ollze is overgebracht. In het Alkmaarsch Bloscoop-Theater werd gisteravond weder de prachtige en indruk wekkende film ,.De Koning der Koningin voor een niet r ?r talri'k publiek vertoond Ongetwijfeld Is het te betreuren, dat zoo weinigen dezj film, die soms zoo prachtig het lijdensverhaal weergeeft, waren komen zien. Doch rij. die aanwezig waren, hebben In deze enkele uren het lijdensverhaal mede geleefd. Wy kunnen deze film nogmaals van harte aanbevelen. Personalia De heer C Mook, assistent by de Nederl. Spoorwegen t» Bovenkarspel, gaat naar deze gemeente. O. Binnenijzend, n.h., eiectricien, van Akersloot naar Gastwuderstiaat *3; G. E. M M. Ente, n.h., dienstbode, van Oldenzaai nas finaarmnns'aan 76; J Ploeger. nJi-, smidsknecht vin Hoorn naar Koningstraat 9; H J. Meijvogel, gr Winkelbediende, van Schiedam naar Oudegracht 117a; J. P. Boer- sen en gezin, r.k., timmerman, van Heerlen naar Laat 83a, p. J. Hofman en gezin. rX, sigarenmaker, van Nuenen naar Voormeer 15; A. M. f. Overmaat, r.k.. zonder beroep van Doesburg naar van Eveidmgenst aat 5; B. Künkert en gezin, nh., klerk RUksbel.. van Wijk aan Zee en Duin naar Langestr 74; P. M. Emmers. nJl., hulp In de nulsh van Nymegen naar Wilnelminalaan 11; A. Govers en gezin, nh.. zonder beroep, van Haarlem naar Kanaalkade 33a; C. Veld huis. dg. huishoudster, v. Amsterdam naar Westerweg 3; A. Visser, gk, dienstbode, van Laren naar Costerstraat 25; M Kooi, n h.. wonder beroep, van Laren naar Coster- straat 25; »K W. Stoop, geen, dienstbode, van Hoorn naar Langestraat 26; Th Aru dg., dienstbode, van Nw. Nledorp naar SteUnstraat 1; Wed. J Hoedjes e’ kinderen rX, van Llmmen naar Nieuwlanders’nge 24; N. Bet. r.k, huishoudster .van West- De secretaris van Alcmaria Victrix zoekt ot.s opname van het volgende: Wegens de groote aanvraag om toegangs kaarten voor den wedstryd HollandBelgië, zullen niet alle aanvragers kunnen worden tevreden gesteld, daar s.echts een bepeikt aantal kaarten was toegewezen; en daar de aanvraag dit aantel verre overtreft, sul len velen in hun verwachting worden leurgestek*. 101»/,, 101% 100 100% 96 Heden herdenkt de heer J. H. van der Tooren den dag. dat hy voor 40 jaar als drukker in dienst trad by de N V. Boek- en Handelsdrukkery v.h. Herman Coster. Deze dag is voor den jubilaris niet onopgemerkt voorbijgegaan Den heer Van der Tooren werd hedenmor gen aan zijn huis door den directeur, den heer O. Krak een bezoek gebracht, die een toespraakje hield en den jubilaris voor ge trouwen dienst een enveloppe met Inhoud overhandigde. De chefs van de afdeelin^en, de heeren W van der Snel en R. J. van Randwyk, boden namens hun respectieveiyke afdeelingen een achlldery aan. Namens de redactie en administratie werd een bloemenmand aangeboden. De afdeellng Alkmaar van den Ned. Typo grafenbond schonk den jubilaris eenige boek werken en de afd. Alkmaar van den Druk kerspatroonsbond bood hem een bloemstuk aan. Het feest werd verder tn huiselyken kring herdacht. In de week van 22 tot 36 April werden gan de groenten veilingen te Noord-Schar - woude en te Broek op Langendyk samen aangevoerd 96 wagons Roode kool, 37 wagons Gele kool, 116 wagons Deetuche witte kool. 8 wagons Uien en 3 wagons Peen, totaal 360 wagons. In de overeenkomstige week van het vo rige jaar werden aangevoerd respectleveiyk 83. 83. 106, 4 en 6 wagons, totaal 383 wagons van 10.000 Kg. Deee kleinere aanvoer Is geenszins gevolg van een vermindering van den voorraad kool, eerder van het buitengewoon slecht verloop van handel en prUzen in de afge- locpen wreek. Had menigeen verwacht, dat na Paschen de handel en vraag voer de kool zich weer zouden herstellen, dit is niet het geval geweest; Integendeel, het is een uiterst ongunstig verloopen week geweest. De warmte der laatste dagen heeft b'jna alle producten waardeloos gemaakt, wat niet tc verwonderen is. Zelfs de Roode kool, waarop de hoop van zoovelen nog was gevestigd, ondervond steeds verminderde vraag, uitgezonderd dan het mooiste kleine goed, dat ook de laatste da gen nog 8 6 9 kon opbrei.gen. Overigens zyn ook voor deze soort de prijzen buiten gewoon gezakt, zoodat. wat van de groote kool Zaterdag niet is opgehouden, zelfs en kele partijen beneden 1 per 100 Kg. He pen. terwijl op vorige dagen nog minstens f 2.50 genoteerd werd. Afwykende kwaliteit not^rde als naar gewoonte ongeveer een gulden minder dan de goede kwaliteit. De Gele kool, die de vorige week iets beter gevraagd leek, zakte deze week ook beduidend In prys. De kleinste sorteerlngen brachten hoogstens f 7 A f 790 per 100 Kg. op. De groote kool daalde niet zoo sterk als de groote Roode: Zaterdag konden ze nog minstens 2.50 A 3 noteeren. In de vorige weken zijn ook hiervan de prijzen sterk achteruitgegaan: een maand geleden maakte men voor groote Gele nog minstens 7! De overige producten zyn zoo goed als onverkoopbaar geworden. De Deensche witte kool kan niet eens den prys van 130 op brengen voor de mooiste partyen, laat staan voor de grootere of e?nlgszlnk afwykende. Zaterdag was de hoogste noteering zelfs f 1: sommige partyen werden meermalen niet eens afgedrukt. o Als gevolg van de iets betere vraag voor Uien In het begin der week, kwam er de laatste dagen wat meer .ter veiling, welk ge- Gemeenteraad Een vergadering den raad dezer gemeente wordt gehouden op VrUdagW Mei az., des namiddags 7 uur, ten Raadhuize. De agenda vermeldt ójn.: Benoeming onderwijzer aan school: Verzoek van N. de Jong Rd., om verhoo- glng wedde als helpster by het onderwys in de nuttige handwerken; Vaststelling pensioensgrondslag J. Th v. d. Woonlng als oud-bode-conclerge; Voorstel tot wijziging der begrootlng 1929; Vaststelling vermenigvuldiglngscyfer P. B. 1930—1931; Bespreking herziening belastingstelsel; Bespreking overname Bakkerstraat; Verzoek verlenging sanatoriumverpleglng Mej. Winkel—Nieland. Zondag IJ. werd in de parochie van Donunlcus het zilveren jubllé gevierd het Genootschap „Eerbied In Gods Huls". Om half elf werd een H. Mis van dankbaar heid opgedragen, waarby alle leden van het Genootschap tegenwoordig waren. Om 12 uur had In de Pastorie aan de Breedstraat, een Intieme receptie plaats. In bet bijzijn van alle Paters en van de heeren H. Wanna, D. van Dijk en J. Spruyt., leden van het Kerkbestuur, huldigde Pastoor Mickllnghoff de acht leden van het Genoot, schap. „Zy verrichten' aldus ongeveer de Pastoor „een nederig werk, maar dat toch noodzakeiyk is. Zy verrichten een werk van surveillance, dat niet altyd de sympathie heeft van de personen, die tot de orde ge roepen worden. Zy verrichten een werk, dat maar zelden naar waarde geschat wordt- Daarom heefi speker hen vandaag op een by zondert ma nier willen huldigen, hopende, dat zy nog tang me. dezelfde trouw en Ijver hun werk hei handhaven van den eerbied in De heer J. C. Mulder, cnunles by de Nederl Spoorwegen te Bcuagen. gaat naar Ruurlo. AMSTERDAM. 29 April. Da aardappel prijzen waren heden onveranderd. Aanvoer 3 Isdlnven. ijlnde 3492 HL. WARMENHUIZEN. 29 April Uien f 0 10, groote f 030; gele kool 1 1.70—230; roode kool t 130550; Deensche wife kooi f 030—090 NOORD SCHARWOÜDE, 29 April. 3000 K.G. uien, groote t 090130; gewone uien t 030—050, drielingen f 030; 5500 K.G. peen, groote f 0500.80; 97900 KO roode kool f 120—8.60; 16300 K.G. gele kool f 290—490; 112900 KG. Deenscne witte kool f 0.60—130. PURMEREND, 29 April. Aanvoer plm 37 000 K.G. kaas, 23 stapels kleine fabrieks- kaas met merk f 39 per 50 K.G handel goede 18 stapels kleine boerenkaas met merk f 4050; 1 stapel conunlssiekaas met merk f 41. 33 K.G. boter f 130—1 45 per K G 1227 runderen, 250 vette t 0901.10 per K.G., handel stug; 977 melk- en gelde f 175390 per stuk, handel matig 12 Stieren 0 75—0 85 per kUo; 31 Paar den 10O200 per stuk; 55 Vette kalveren 130—1.50 per kilo handel stug; 793 nuch tere kalveren ƒ1030 per stuk, handel stug; Fokkalveren 1832 per stuk, handel stug; 478 vette varkens 0 70074 per kilo han del vlug; Zouters 0.700.72; 96 Magere varkens 3234 per stuk, handel matig 334 Biggen f 2433. handel vlug. 310 Scha pen f 3050. handel stug.» 126 Lammeren f 1824. handel stug. Piepkuikens f OJö 3 20 Klpeieren f 4—5 per 100 stuks. Eenden eieren f 4 20 per 100 stuks. 1500 Kievitseieren f 5 per 100. PURMEREND, 39 April Coöperatieve Ceptrale Elervelllng, gebouw groentenvelllng 77856 klpeieren A f 450530; 630 Idem B f 4430; 24.076 eendei*ren A f 4.204.30; klpbroedeleren f S^-7.30: 27 kievIteeieren'O 9 00 gulden. PURMEREND. Maandag 38 April Be richt van de „Afstagvereenlging Beemster, Furmerend en Omstreken" Aardappelen: Bonte 0.88 per zak van 25 kilo. Aardbeziën f 0.19—0.64 per doosje, Witlof f 8—19 per 'kilo. Bloemkool f 546 per 100, Roode kool t 150—2 per 100. Witte kool f 140 per 100. bsvoye kool f 180—8 90 100. spinazie f8.10 —031 per mand van 6 kilo. Postelein f 0.42 per mand van 1 kilo, Sta f 0303.70 per Ter gelegenheid van den verjaardag van «inses Juliana op Woensdag go April as., organiseert de Oranjevereeniging alhier, daartoe m staat gesteld door dc welwillende medewerking van het gemeentebestuur, een avondconcert op het Hofplein. Dit concert zal worden gegeven doot het Stedelijk Muziekkorps van 8 tot 10% uur. des avonds. Het programma luidt als volgt 1. arr. H. A. Maas. Wilhelmus (oud) arr. H. A. Maas Juhana-marsch 3. Sam Vlessing „Marton" (ballet uit de opera) 4. I. Alford Colenel Bogey, marsch 5. Josef Strauss Wiener Kinder, walzer Lewis-Lombardo Venez avec Moi (foc-trot) 7. José Sentis Cadix (paso-doble Cas- tizo) Wtlheimina-marsch Pauze 9. arr. H. A. Maas Emma-marsch 10. A. Lortzing „Czar und Zimmerman" (fantasie uit de opera) 'érotne Kern Show Boat (valse) érome Kern Ol' man liver (fox-trot) Jranci» Salabert Ice Cream (one-step) Lamemrenprtjzen De tammerenpryzen zyn te Lelden ingezet op 14 en 23. Dit Is belangryk ./ooger dan ver enen jaar. Men schrijft dit toe aan de dure geldekoelen vo-j de Weide. volgt ilhelmu Maas Juhana-marsch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 14