Bmnenlandsch Nieuws DE VLUCHT UIT DE POPPENKAST VAN JAN KLAASSEN EN TRIJNTJE Kosten van Levensonderhoud Het drama aan het Bezuidenhout Maalttiid ten Move LUCHTVAART en Oewetensgeld Het Dr. Schaepmanfonds De moord aan den OostzeedUk SOCIAAL LEVEN De Malaise in het Staatsmijnbedrijf R. K. Banketbakkers ONZE OOST RECHTSZAKEN De zendtijd verdeeling Brand in een Leprozerie R. K. Reclasseeringsvereenlging STOOMVAARTLIJNEN LANDBOUW EN VISSCHERIJ Spoorkaartjes verduisterd Het weekblad „Pan" KUNST EN KENNIS Vacantiehuisjes voor postpersoneel Katholiekendag voor Groningen Drenthe Noodlottig einde van een vliegacrobaat Zich niet uit een raadszaal verwilderen Receptie mevrouw <Rmo Mann- Bouwmeester Inventarisatie der aardappel- voorraden Maart ISM Tl Behandeling in hooger beroep op 2® Met mevr. Een >r*ra< van rwtm t Mees Km gift van M> at st. Opschorting wiwilligh.ew «Un. Tegenspraak woningen in de aaeh gelegd Zaterdagnacht la brand uitgebroken tal van te Bergen aan Zee ea Texel rallen Volgen Aartsbisschop van het hoofdbestuur, de Het vin nis van een boe Vreeeeiyke dood op tact vüegveM van Dusseldorf 11 V. Aden. AprT Port Apr« mldd. Naar aanleiding van bet (door ons over genomen) bericht over de sendtUdverdeellng, deelt men aan het „Hbld" van een rtjde. die dit stellig sou kunnen en moeten weten, mede, dat noch laatstleden Vrijdag, noch voordien in den ministerraad een beslissing ten deee la gevallen. In den schillende tot intentie 124 woningen den Rijksweg STAD Almetrs. 333. Toen stj netjes waren geaeten. Jokko in de touwen klom „Wat moet die aap,” vroeg Trtjn nieuwsgierig. „Trtjn." aal Jan. .vraag niet aoo dom. Hij gaat snel knagen aan de touwen, waaraan nu hangt de vliegmachine." ..Waarom moet dat dan," vroeg weer Trijntje. .Dat sul je." «ei Jan, .weldra «ten" Voor den Hoogen Raad heeft mr. Taverne gisteren gerapporteerd over het cassatiebe roep van een boekhandelaar te Amsterdam, die wegens uitstalling van een nummer van bet weekblad „Pan in de etalage van zijn magazijn, waarop een voor de jeugd prikke- Onder het zingen van het, Aan U o Ko- ning der Eeuwen ging de geestdriftige ver gadering uiteen Met een kort Lof in de 81 Martlnuekerk. werd de jaarWksche manifestatie van Katho liek Groningen en Drente besloten. de leprozerie Laoelmono, als gevolg waarvan nieuwe woningen voor patiënten tn de each zün gelegd. De oorzaak van den brand is onbekend. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. lende afbeelding voorkwam door de Amster- damsche rechtbank bij verstek was veroor deeld tot 300 boete. De kantonrechter had verdachte vrijgesproken, daar hij het bewijs niet geleverd achtte, doch de ambtenaar van het O. M was in hooger beroep gegaan. Verdachte was in cassatie gegaan aange wen hy niet bewezen achtte dat bedoelde afbeelding een prikkelenden invloed uit oefende. Het Haagse he gerechtshof aal op 11 Juni in hooger beroep behandelen de zaak tegen den procuratiehouder uit Rotterdam, die in verband met den doodslag op den heer Lans door de Rotterdamsche rechtbank is veroor deeld tot vijftien jaren gevangenisstraf Van Mgr. Jansen was bet volgende tele gram terugontvangen; Hartelijker dank voor gelukwenschen Smeek gaarne Gods rijken zegen af over Ka tholiekendag en al de deelnemers. Bevordering van de Katholieke beginselen in het openbaar leven in uw herinnering zijn. Zij sullen u ooaraoor dankbaar zijn, evenals ik. Men bleef hierna nog langen tyd gezellig bijeen. Gisteravond werd in bet Carlton-botel een feestdiner ggeven De grijze actrice werd door den Senaat van het Studentencorps met twee landauers, bespannen met vier paarden \in haar woning in de P. C. Hooftstraat ge haald Met het oog op den straffen wtnd va ren de rijtuigen gesloten In de Jan Luyken- straat etend de ,J*ost harmonie" opgesteld. Toen de belde rijtuigen daar kwamen, werd onder de tonen der muziek langs de Stadhou derskade naar de Vijzelstraat gereden. Een talrijke publiek juichte bij het Carlton-botel mevr. Mann-Bouwmeester toe. sou izmascss ttora BALOERAN (uitr.) para 38 April r-f «al ArmL GORONTALO 38 April a, Batavia L v. Havre te Rotterdam. INSULIN DE (uitr) 38 April v. Colombo. KOTA BAROK (thutar 25 April Sagrra KOTA BAROK (thutar para 27 April Ouea- •ant39 April v.m. 4 u. to Rott, verwacht. KOTA GEDE (uitr.) para 27 April Ouesaaat. MERAUKE (uitr.) 37 April te rfiiixapore. PALIMBANG (uitr.) 38 April te Sabaag. 8IBAJAK (thutar 28 April v. Sabang. TABANAN (thutar.) 37 April v. Port-SaM. De Hooge Raad heeft verworpen bet cas satieberoep van een controleur bjj de Neder- landsche Spoorwegen te Utrecht, die in hooger beroep door bet Amsterdamsche ge rechtshof was veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van voorloopige hechtenis, wegens verduistering van spoor kaartjes Het bestuur der Vereenlgtng van Uberale Radio Amateurs heeft den Minister van Waterstaat een telegram verzonden, waarin het verzoekt, als een eiach van billijkheid, ook deze vereengilng als gelijkwaardig aan de andere omroepvereenlgingen U erken nen. ••De Katholieke Vrouw” Pater D. Nloolal. 8J._ _j Groningen. Pa- UUSIUO HIX JONGE JOHANNA Vataria a. Rott. para 37 April Gibraltar. Algemeens rwgadiitng Dee middags had om drie uur in de groote zaal van de Harmonie de algemeene verga dering plaats. Een groot aantal Geestelijken uit de provincies Groningen en Drente, uit stad en ommelanden, woonde de* schitte rende en geestdriftige vergadering by De voorzitter van den Katholiekendag, de heer P. Koeken, wees er in zyn openingsrede op, dat de belangstelling voor den Katholie kendag steeds grooter wordt. Aan het einde van zijn korte, veelzeggende rede herinnerde de heer Koeken aan het doel van den Katholiekendag: het bevorde ren van de Katholieke beginselen in - het openbare leven. De Zeereerw. Pater Borromeus de Qreeve O.PM. betrad vervolgens het spreekgestoelte om Xin rede te houden over JDe Katho lieke Kerk en gerag" OLDEKERK (thutar.) 37 April v. Gentra XOLLAJni-^VtrMUlUJX ARENDSKERK 38 April v. Rott. a. Hambrag. JAVA—nw TOM-LUX DKU. Batavia a New Tarta. para 38 April Point de Gallo. 331 Trijntje werd weer fijn geholpen, door Duimstok, haar langen vrind, die haar in het vliegtuig tilde, al was zij nog T> heel klein kind Jan zat reeds op het eerste bankje en naast beat rat Trtjn, stjn vrouw. .*k Zal wel *n plaatsje vinden." eet I Duimpje. .Al» ik mi) maar dubbel vouw.” met Eentje. ne secretaris Het bestuur van het pensionaat Louis te Amersfoort, dat op aoo onbekrom pen wijze gastvrijheid schonk aan de deel nemers aan de politieke bijeenkomst, heeft, naar d leider dier bijeenkomst ondr dave rend applaus der vergaderden meedeelde, aan het Dr. Schaepmanfonds een gift van f 500 geschonken. Zondagmiddag zijn onder de gemeente Koudekerke (Walcheren) de eerste twee vacantiehuisjes geopend, opgericht door den Centr. Bond van Ned. Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel De twee éénverdleplngshuisjes er Is nog nlaats voor een derde ook bevatten woonvertrek, drie slaapkamers, leder een twee-persoonsbed en een keu- Boven het vliegveld DUsseldortLohausen heeft eergisteren een vreeeelyk ongeval, waar bij de bekende vlieger-acrobaat Hundertmark om het leven is gekomen, plaats gehad. Dui zenden nieuwsgierigen waren naar het vlieg veld gestroomd om te zien boe Hundertmark met de hulp van een touwladder van een vliegtuig in een ander overstapte Hij slaagde er ook Inderdaad in de touwladder, die van een boven hem vliegend toestel naar omlaag was gelaten, te vatten, maakte zich terstond aan het onder aan de ladder hangend touw vast en trachtte nu de eerste .sport te vatten, wat hem echter niet lukte. Een bestuurder van het vliegtuig ondernam nu een poging de ganache ladder in te halen, wat echter ook niet mogelljk bleek. Van een landing kon na tuurlijk geen sprake zijn, want dan zou Hun dertmark zeker verpletterd zijn Een aantal agenten van de Schupo verschenen, toen Hundertmark reeds ongeveer twintig minuten In de lucht hing met een sprlngdoek op bet terrein. Het vliegtuig vloog nu aoo langzaam mogelijk over het doek. De bestuurder was er van overtuigd, dat Hundertmark zich op het juiste oogenbllk zou weten los te knoopen. De acrobaat bezat echter hiertoe niet meer de noodige kracht. HIJ werd door t ten slotte landende vliegtuig een groot aantal meters over het vliegveld meegesieurd. Toen de vlie ger dit merkte steeg hij onmlddelljjk weder op. Hundertmark die toen zwaar gewond was, hing nog steeds in het touw. Men sag nu wel In. dat geen redding voor den ongelukkige meer mogelljk was De vlieger landde kort daarop opnieuw en ging hierbij aoo omzichtig mogelljk te werk, kon echter niet verhinderen dat Hundertmark opnieuw over het vliegveld werd gesleurd Toen het vliegtuig eindelijk tot stilstand was gekomen, werd de ongeluk kige. die geen teeken van leven meer gaf. per ziekenauto naar een nabijgelegen kliniek ge bracht. Hier overleed hfj om 9 uur 's avonds ALCHIBA (uitr.) 37 Aerta OuesranL ADPHACCA 38 AprU v. B Ayrea te Rott. ETOO»r»AAAT 303. OCSAAE Bu kYMRDON 37 April v. Bremen te Amst. EURTBATES, Java-SMSt para 38 Aprg Gibraltar. HAARLAM STAD ZWOLXA 38 TARA para 38 April dlff naar B.-Adres TKLA 37 April v. Meilll TKANO 37 April LAsard Teiegvaraaaea Mej. Chr. Reinhart deed na de rede van pater de Greeve mededeellng van eenlge ver zonden en ontvangen telegrammen, namelijk aan Hare Majesteit de Koningin en MUI Z D.H. Mgr. Jansen. Aartsbisschop van Utrecht. Aan Z D. H. Mgr. Jansen was het vol gende telegram verzonden: De Katholieken van Groningen en Drente op hun 14en Katholiekendag bijeen in de Harmonie te Groningen, bieden u hun eer biedige geluk» enschen aan, nu zij voor de eerste maal de eer nebben u hun gevoelens van aanhankelijkheid en trouw te betuigen en Rj vragen uw1 tegen over bun werk. Uit de offlcleele inventarisatie der aard- appelvoorraden is gebleken, dat er in de ge bieden. welke voor den handel tn kletaardap- peln van de meeste beteekenls zijn, tegen 15 April belangrijk minder aardappelen btj de verbouwers in voorraad waren dan t zelfde tijdstip van bet vorig jaar. In verband met de zeer lage prijzen werden veel aardappelen aan het vee vervorderd, terwijl ook de uit voer in de betrokken periode grooter was dan het vorige jaar. In Januari. Februari en Maart werden 1.354.000 H L, klelaardappelen uitgevoerd tegen 933.000 HX. in dezelfde maanden van 1939. De voorraad sand- en veeaardappelen toont in vergelijking met de overeenkomstige in ventarisatie van 1939 dooreengenomen voor de onderscheiden streken geen verschillen van beteekenls. In totaal waren tn de inventarisaUegeble- den ongeveer 15 Aftrll nog aanwezig 3M3.000 HL klelaardappelen en 1 300.000 HL zand en veenaardappelen of reep. 10 en 0 pet van den oogst der betrokken aaudappelgroep, te gen M en 9 pd. op 15 April 1929. Naar de .X. K." verneemt, is door de Staatsmljndlrectie besloten tn verband met de heerschende malaise in bet steenkoolbe- drljf voorloopig allen nieuwbouw, zoowel In het bedrijf als op W3nlnggebled. stop te zetten Dit betreft natuurlijk niet die bouwwerken, het oogenbllk voor het bedrijf de woningen ■ede Pater Bsrrsmim de Ovsevv Tot zijn onderwerp komende, namelijk de Katholieke kerk en het Gezag, wijst zpr. ar op, dat dit onderwerp blijkbaar is gekoeen door menschen, die hun tijd kennen en be grijpen. Gezag en Kerk, dat zijn wel twee onderwerpen, nauw aan elkaar verbonden. God is de bron van het gezag. De Gods- Idee zit zoozeer In het wezen van bet gezag dat In de geschiedenis menschen zich als God uitriepea. Nu de verleeklng van het gezag een feit is geworden, moeten wjj Katholie ken het goddelijke van het gezag hooghou den. Er is geen gezag zonder God! Pater de Greeve gaat vervolgens na de wr- houdlng der drie maatschappijen, huisgezin Staat en Kerk, wst haar verschillende doel is en wat haar rechten stjn. Hij geeft een beeld van onzen tegvnwoordl- gen Ujd er^ schildert waartoe socialisme en liberalisme ons gebracht hebben. Hoe staat de Kerk tegenover het geaag? Zy handhaaft het gezag. Zf) te de school van het gezag. Als Rome gesproken heeft, dan te de zaak uit! De Kerk predikt gezsgserkennlng in huis gezin en staat. Het Is niet vernederend te ge hoorzamen God dienen te heerschen. Het kan niet vernederend zijn met *e doen wat Jezus doet Gehoorzamen zit ons Katholieken In het bloed. Onze kinderen stjn geen kinderen meer, er te geen eerbied en geen gehoorzaamheid meer. De jongelui beschouwen zich, als atj geld verdienen, als kostheer of kostdame. Ontzag, eerbied en gehoorzaamheid hadden wij. ouderen, vroeger meer dan de tegen woordige jeugd. Roomsch-Katholleke ouders, roept spreker uit, etocht gezagserkennlng, maar verdient ook gezagserkennlng Ook de gehoorzaamheid aan het Kerkelljk Gezag te verslapt De vrouwen gehoorzamen wel aan het modejournaal, maar niet aan de Pausen en Bisschoppen. Is bet niet bedroevend, dat de Katholieken grijpen naar rijp en groen, niettegenstaande den index en de voorschrif ten der Kerk? Hoe worden de sociale wen- schen van Pausen en Bisschoppen en opge nomen? wij Katholieken Hjn geen kuddedieren, geen Pastoor behoeft Pausje te spelen. Eer lijke en opbouwende kritiek tegenover onze gezagsdrager» is geoorloofd. Maar spreker elscht meer eerbied voor het gr«g. meer eerbied voor den ouderdom, meer eerbied voor d» ondervinding. Er te redding alleen bij Jezus Christus, on zen Kouing. die gezegd heeft: Jk ben de Heer!" Troostvol blijven zijn woorden. Zoo lang de Kerk blijft bestaan, aal er gezag zijn. En aan bet einde der tijden zullen we schouwen in de oogen van Hem, van onsen Konlng. die zal zeggen: „Ik ben de Heer." Op deae warme meealeepende rede volgde een langdurig en geestdriftig applaus De procureur-generaal bjj den Hoogvn Raad heeft conclusie genomen in de zaak be treffende een lid ran den raad der gemeente Hoogkerk, die wegens het niet verwijderen uit een voor den openbaren dienst bestemd gebouw op last ran den bevoegden lastgever en wegens wederspannlngheld door de recht bank te Groningen was veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf, welke straf door het gerechtshof te Leeuwarden was gewij zigd in twee maanden. Verdachte hal als raadslid bij de behande ling van een voorstel, ongeveer gelijkluidend aan de Rotterdamsche bepaling <nl. om tno- gelljk te maken, dat een lid. dat den ge- regelden gang van zaken In de raadsvergade ring voortdurend verstoort, de toegang tot de raadszaal gedurende die vergadering wordt ontzegd nadat het betreffende lid te verwij derd) welk voorstel tegen hem was gericht, ontzettend veel lawaai gemaakt. Intusschen werd het voorstel aangenomen. Ten slotte moest de man door de twee marechaussees uit de zaal worden verwijderd. Geconcludeerd werd tot verwerping het beroep. beer Van Gissel, deelde meda, dat indien deze huisjes voldoen, ook te Bergen aan Zee en op Texel andere zullen volgen. De huisjes liggen vlak aan de duinen en geven langs een trap toegang tot het mooie Walchersche strand Ztj stjn in de eerste plaats voor de Zeeuwsche leden. too moge- lyk voor die uit andere provnicies. VTOOarVAAST HXJ. ODlBlaMrD CHRISTIAAN HUTGENS (uitr.) pan. Tl April Gibraltar. MAIX)ERA (thuiar Tl ran Genua. PRINSES JUU1ANA (thular.) 27 April van Alriera. ROEPAT M April v. Antwerpen te Amater- dam. KOE. ma VTOOKK. MAATECMAPFXJ ACHIIaLES M April v. Liaaabon a Malaga AGAMEMNON 26 April v. RotV n. Alicante. AJAX 28 April v. Valencia te Amsterdam. AURORA 29 April avonds van Alfiera te Amsterdam verwacht, pass. 27 April OueaaanU BAARN 27 April v. Hamburg te Antwerpen. (XJMMEWTNE 26 April v. Paramaribo naar Madeira DORO8. 27 Apae r. Tunis n. Malta. EOS 29 April VIgo te Amat. venr„ paan 27 April Queaaant. ERATO 26 April La Palhce n. Amsterdam. EUTERPE. Amat--openh.. pasa 27 April Hnltenau. GANYMEDE8 (uitr.) paan 26 April Aaoren. HAARLEM (uitr.) 27 April v. Cristobal naar Buenaventura. HEBE 27 April Catania te Palermo. HELDER (thutar.) paan Tl April Asoren. ILOS 26 April v. Rotterdam n. Tanger. IRENE 27 April te en v. Palermo n. Messina. JASON 27 April v. Hamburg te Amsterdam. MARS 26 April v. Torrevieja te Algeciras. MEDEA 25 April v. New York n. Curasao- Venezuela. MEROPE (uitr.) 26 April op M ml N. d. Asoren. MINERVA 27 April v. Hamburg te Amster- NEREUS 27 April Kopenhagen n. Aalborg. 'NERO 28 April v. Stettin te Amsterdam. NICKERIE (uitr.) 26 April v. Madeira naar Paramaribo. OBERON 26 April Livorno te Napels. ODYSSEUS 26 April v Amsterdam te Aarhm. ORESTES 26 April Tunis te Alexandria. ORION 26 April W.IndiS te Amsterdam. ORPHEUS Stettin-Amst.. p. 28 April Bruns- buttel. PLUTO 28 April Amsterdam te Hamburg. POSEIDON Tl April v. Rotterdam n. Algiers. PRINS FRED. HENDRIK 26 April v. New YorV n P au Prince. PROTEUS 26 April v. fddevalla n. Amster dam. Azn den dtech van de Koningin en den Pnnz zaten gisteravond ten palelze Noord- einde aan mevr, van Loon. geb. Egidius. dame du jialau van de Koningin, de heer A W. F Idenburg minister van Staat, mr. dr. W. I. Doude van Troostwijk, gerant te Bern, en jhr. W. H. van Loon. - ZO». ZOU. UXITD DELFLAND (uitr 3 April v Pem*robt»en. GELRIA 28 April v. Buenos-Ayres te AmM«r- dam KENNEMKRLAND (thutar) para 37 AprB Tenerlffe. MONTFKRLAim 38 April v. Hamburg te Amsterdam. RIJNLAND (uitr.) M April te Santoa; Tl AprE San toe. ZAANLAND (uttr.) 1 April Montevideo KOUaAMl>-^Ar*XXA-I.LIW ALDABI (thuisr.) 26 April v. P. Said U. Genwu. BILLITON (uitr 26 April te Beira. HEEMSKERK (thuisr pass. 27 April Ouee- sant n Antwerpen, alwaar 28 April verwacht. ;NIAS 28 April v. Antwerpen te Hamburg. RIETFONTEIN (thuisr.) pass. 27 April Fi nis terra n. Southampton. RIJ PER KERK (thuisr.) pass 26 April Dakar n. Duinkerken. SPRINGFONTEIN (thutar) 26 April Zanzibar PROTEUS 38 April V. Gothenburg te AmMar- rt*S?MON BOLIVAR (thulw 37 Aprtl te wj Plymouth naar Harre: 39 April te Amateroam verwacht. TELLUS 3 April v. Malamte^puelra. TITUS (thuisr.) para 2S w-— TRAJANUS M April vx TRITON 25 April*r-Ka Guavra n. ULYSSES. MallafXntw, p. 25 -- VAN RENSBltLAEB L8 April v. Hamburg te Amst^rdan. VENUS 3S April v. Bma»vs te Panna. VESTA 38 April v. W.-Indië te H*vrs verw. ÏEUS 37 April v. Vlgo te Cadix. XOX FAnTTAXBT BtU. KAMPAR. Rott. n Batavia. 27 Apt MOBSI. Rott. A Batavia, paaa. 2 Soedan. TIDORE. Rott. n. Batavia. oasa. Quessant. TOBOALI. Rott. n. Batavia. 26 Api 12 u. op 0 gr F N B. en 80 gr 4F O TOGIAN. Rott. n Batavia. 27 April v. Suez TOMORI Rott. n. Batavia. 26 April 780 mtfl W v Padang. VAN SWOLL. Rolt X Batavia, para 38 April ▲den. De inspecteur der directe belastingen te Breda heeft onder de letter X een bedrag ran t 53.827 96 aan gewetensgeld ontvangen. Dezer dagen hield de vakgroep banket- bakkersbedlenden. aangesloten btj den Ned. R. K. Bakkersgezellenbond. een vergadering in het getxxiw van den R. K. Volksbond te Amsterdam, waar als spreker het woord voerde de bondssecretaris J. C. Evers, die een uiteenzetting gaf van de overwerkver- gunnlngen voer het banketbakkersbedrijf Verder besprak hij den regelloozen toe stand. wat betreft de loon- en arbeidsver houdingen. tengevolge van bet ontbreken eener arbeidsregeling in dit bedrijf. De ver gadering sprak zich uit, dat het bestuur pogingen nl het werk dient te stellen, om tot afsluiting eener collectieve arbeidsrege ling te geraken. Dr driemaandelyksche berekening door bet sta’lstiscL bureau der gemeente van de wijzigingen in de kosten van het levens onderhoud en de onderdcelen daarvan op den grondslag van de uitgaven van 24 ar beiders- en 27 ambtenaarsgezinnen. heeft wu Maart 1930 tot uitkomst, dat sinds ne* vorige onderzoek de totale kosten van bet levensonderhoud en die voor eetwxren «n dranken afzonderlijk voor belde groepen van gezinnen zijn gedaald (arbeidersgezin nen: onderscheidenlijk 3,- en 4.7 pet. ambtenaarsgezinnen onderscheidenlijk 18 w« pet). Deze verminderingen zijn bijna uitsluitend veroorzaakt door prijsverlagingen van artike len beboerende tot de groep eetwaren en dranken Twee oorzaken hebben hier o. a. samengewerkt: de buitengewone daling van de prijzen van landbouwproducten (granen, peulvruchten, suiker) en de ieder jaar voorkomende prijsdaling tn verband met ■tal seizoen (melk, eieren). Gedaald zyn by de eetwaren en dranken voor belde groepen van gezinnen de posten brood en beschuit <alle broodsoorten), grut terswaren (boonen. gort, aardappelmeel melk en eieren <bü deze twee artikelen zeer belangrijke prijsverlagingen), vlsch, vet en oliën (rundvet», beter, suiker koff*n. thee en cacao (koffie en thee), chocolade, koek jes, gebak, enz «suikerwerk, terwijl voor de ambtenaarsgezinnen bovendien nog gedaald is de post andere kruidenierswaren. Eenigermate vestigen zijn voor belde groe pen van gezinnen de posten vleesch en fruit (de go -dkoope binnen endache appe len waren niet meer verkrygbaar)voor de arbeidersgezinnen afzonderlijk wend de post groenten iets hooger. De wijzigingen bU de overige pesten zijn ran zeer geringe beteekenls. BU de arbei dersgezinnen steeg eenigermate de post huis huur en daalde de post diversen, by de ambtenaarsgezinnen daalden eenlgszlns de posten kleedlng. wasch- en pot taartike!en en diversen en steeg een weinig de poet brandstoffen Voor de berekening ran den post huishuur is wederom gebruik gemaakt van de gege vens door het Gemeentelijk Bouwt en Wo ningtoezicht In aansluiting by vorige onder zoekingen verzameld Ten behoeve van deze statistiek zyn de huren van 1828 woningen nagegaan De gemiddelde huurstyglng dezer woningen sinds Juli 1937 bedraagt 9 28 pet. tegenover 8.91 pct. by het voorafgaande onderzoek. Alleen by de arbeidersgezinnen heeft deze stijging op het voor den post berekende bedrag invloed gehad. Het indexcyfer der totale kosten ran het levensonderhoud voor Maart 1930, berekend op den grondslag van het jaar 1921, be draagt voor de arbeidersgezinnen 77.6 en voor de ambtenaarsgezinnen 75 2, dat voor eetwaren ën dranken afzonderlyk onder scheidenlijk 89.7 en 87 3. Het indexcyfer van Maart 1930 voor de arbeidersgezinnen op de basis Augustus 1913,'Augustus 1914 is voor de totale kosten van het levensonderhoud 155, en voor eer varen en dranken afzonderiya 145 1. Maandag werd te Utrecht onder leiding ran mr. dr W Flck uit Den Haag, de 13de jaar- Ujksche algemeene vergadering van de R K Reclasseeringsvereenlging gehouden. De voorzitter begon zUn openingswoord met «en door allen staande aanhoorde herdenking van het overiyden van pater Ildefonsua, die zich aan het groote en edele werk, dat hy op zich had genomen, heeft opgeofferd. Nadat een gebed voor de zielemst van den overleden werker was gestort, wijdde ook de heer 6. L Veenstra. administrateur van het departe ment van Justitie, peraooniyk en namens de regeering eenlge sympathieke woorden aan den overledene. Met luide Instemming namen de aanwezi gen kennis van de benoeming van minister Deckers, die als voorzitter aftrad, tot «ere voorzitter oer vereenlgtng. Nadat de Jaarverslagen en de begrooting waren goedgekeurd, werd de bestuursverkie zing gehouden. De aftredende leden, mr. dr. Flck en mr. dr Manders, werden by enkele candidaatstelllng herkozen, terwyi ter voor ziening in de vacature-Deckers de keuae viel op prof. mr. W. M. Pompe te Utrecht. Het voorzitterschap werd aan den heer Flck toe vertrouw»» Op voorstel van het hoofdbestuur werd be sloten „zich niet meer met de gezinsvoogdij te-bemoelen" Vervolgens kreeg de heer de Bruyn als voorzitter van het R. K Werkliedenverbond gelegenheid de mogelijkheid van samenwer king tusschen zyn organisatie en de Reclas- eeerlngsvereeniging te bespreken. Bpr. schetste de manier, waarop de samen werking zal moeten geschieden. Terwyi tus schen de leiders van belde organisaties gere geld contact zal moeten bestaan, zal het hoofdbestuur van het R. K. Werkliedenver bond zich met zyn plaatseiyke organisaties verstaan, ten einde ook plaatseiyke samen werking In het leven te roepen Nadat mr. Flck had verklaard, dat het aan beveling verdiende in een eventueele vaca ture tn het hoofdbestuur door de benoeming van een hoofdbestuurder van het R. K. Werkliedenverbond te voorzien, vereenlgde de vergadering zich met de ontvouwde plan nen. De heer Veenstra bracht hierna de dank baarheid der regeering over voor den arbeid ten gunste van de reelssseerlng verricht. Spr. (af de verzekering, dat ook van de zyde van het departement van Justitie met groote vreugde de totstandkoming van de samen werking tusschen reclasseering en arbeiders beweging is begroet. Zy is een zeer belangrijke gebeurtenis De heer Veenstra voorzag, dat dit voorbeeld navolging zal vinden en hy hoopte, dat uit dit contact ook het patronaat op de werkplaats zou voortkomen. In de middagvergadering hield de heer J. w M. Pasdeloup. secretaris der afdeeling Breda, een voordracht over: „Reclasseering bezien van R K standpunt." irVv» 21Tnln<en wepd veertiende Katholiekendag gehouden voor Groningen en Drenthe. Deee dag is uitstekend geslaagd. Het was een schitterende manifestatie van de Katholieken in genoemde Noordelyke provinciën. vroegen morgen werden In de ver kerken H. H Missen opgedragen van h®t welslagen van den Ka tholiekendag. Gistermiddag had in bet Carltonhotei te Amsterdam de huldiging plaats van mevrouw Theo Mann-Bouwmeester ter gelegenheid van baar 90-sten verjaardag. Een aantal bloemstukken versierde de receptiezaal Hier onder waren er ran den Senaat van t AB C. ran de U S A., ran de directie en het bestuur ran het gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Den Haag, van de directie Saal- born en Verbeek. Inmiddels veraameide xfcti een talrijk ge- aelachap ow. wy opmerkten; den Wethouder voor de Kunstzaken Ed. Polak; mevr, van Dam ran laeelt. referendaris afdeeling Kunst, het Bestuur ran het Algemeen Pensioen fonds voor de Nederlapdscbe Tooneelllsien. den heer Th. 1L Ketelaar, oud-wvthouder voor de Kunstraten en een groot aantal ac trices en acteurs. Aan den arm ran den wethouder voor de kunstzaken, kwam mevrouw Bouwmeester de saai binnen en een hartelyk applaus weer klonk Nsdat Mevr. Bouwmeester op den voor haar bestemden setel bad p’oate genptnen. nam de wethouder voor de Kunstzaken, de beer Ed. Polak, het woord. Hierna voerde het woord de heer Snijders, rector ran den I.8.8-A. en vele anderen. Aan het slot van het (rfflcleale gedeeltg dankte mevrouw Mann voor de haar ge brachte hulde, zy Is niet alleen het Amster- damache pubHek, maar ook bet geheele Ne- derlandsche publiek dankbaar Ik sou willen zeggen, seide ztj. breng ook een beetje ran deze sjrmpathle over op andere oude enlsten. Dit la bet eenlge wat sy verlangen. Vergeet ben niet Laat na en dan blijken, dat >y nog welke op noodrakeiyk zyn. evenmin welke In aanbouw zyn Zoo zal byv. de bouw der welke naby Sanderhout aan Zuid te Slttard gebouwd «ouden worden, voorloopig niet tot stand komen, in afwach ting dat betere tijden aanbreken. Het Gerechtshof te s-Gravenhage zal Woensdag 28 Mei as. in hooger beroep be handelen de zaak tegen den gewezen tram- stationsebef uit Emmen W. K. van der M.. thans gedetineerd in het Huls van Bewa ring te 's-Gravenhage. die door de Haag- sche Rechtbank, wegens doodslag en poging tot doodslag, gepleegd in September van het vorig Jaar. In een perceel aan het Bezui denhout op mevr. Odem en haar huishoud ster. is veroordeeld tot 30 jaar gevangenis straf. Zoowel <k verdachte als bet OM, die levenlange gevangenisstraf tegen den ver dachte hda geëischt. waren van het von nis der Rechbank tn hooger beroep gegaan Als verdediger ran den verdachte aal ook thans weder optreden mr Bekker. De advocaat-generaai mr. Besier. aal 13 Mei aa. conclusie nemen. BILDERDIJK April Boston. EEMDUK. Pxcinck. naar Hambur* Bram» Rotterdam. 3 April Portland LEERDAM April r. Harana n. Rott. UX'H KATRINE 36 April Rotterdam Londen n. Vancouver. LOCHKATRINE. Rott. n. Vancouver. 27 April te Londen. ROTTERDAM. Rott.-New Torfc: 26 April ma Halifax SPAARNDAM. Rott. n. Now OrleaM. 26 April e. Vera Cna. VEENDAM 26 April v. New York naar Vera crux VEENDAM 26 April v. New York n. W IndfC VOLENDAM. Rott.-New Vork: 26 April van Boulogne. VOLENDAM. Rott. a. New York. 26 April e. Southampton. ANDIJK (uitr.) paaa 36 April Dover. KIEI-DRECHT 27 April v. Hamburg te Rok* terdam. KOUDEKERK (thutar.) 28 April v. Port-8aML RIDDERKERK (uitr.) 27 April v. Suex SCHIEKERK (thutar 36 April v. Port-SaM. VEENDIJK (thutar) 36 April Colombo. IJRELKERK 36 April van Rotterdam naar Caleultta. ACTIEF ma. 36 April v. Hortana te HoltaMm. BATAVIER IV 37 April v.m. 8 u. v. Rott. te Gravesend. BATAVIER VTI 38 April van Rotterdam to Middie.sbro. BERKEL 27 April Hanotholm gep^ HML n. Gefle. CORRIB ma. Mulder 38 April v Hamb aw Ud de val la. EMMAPLEIN 36 April v. Rott. te Narvik. GEERTRUIDA ma. 25 April v. Sonderbur» to Holtenau. GOUWE 27 April v. Mantuluoto te Hernooaad. JANETTE mx de Boer. 26 April v. Hamb. n. Odense. JOBSHAVEN 37 April v. Koningsbergen to ThormA. KEIl^EHAVEN 38 April v. Rott. te Moer- mansk. PARKHAVEN 37 April v. Bremen t. H««- burr RIKA ANNECHIENA Wta. S April v. Odenra te Holtenau. ROELFINA ma. 38 April v. Aarirae ta Hoi* tenau ROZENBURG 37 April v. Rott. t» Huil SCHIK JS April v. Bordeaux n. Rott. SOESTERBERG 38 April v. Dakar n. Afrika. SPAR 37 April v Boatoe n. Hampton Roadn or.n k,AA«w-M Aprtl v Gravoaa to April v. Povena n. Rott. Fernando Noronha. Car diff naar B AUrea TELA 27 April v. Mal 11 la n. Rott. TEANO 27 April Lisard gep.. Glasgow naar Amsterdam. THEMISTO 26 April v. Rio Janeiro to Bam- hona. TRENT pass. 36 April Holtenau. Emden to Flensb. TRITO 27 April Llxard gep.. Rotterdam near Dublin. WILLEMSPLEIN 36 April St. Roque gep^. Bl- AU re s naar W a bana. WIN.SUM 36 April v. Cbtta n. Bona. LISSEL 27 April v. Riga to Stocks. Beetle - verge 4s ringsu Om hsjf elf nsmen de aectlevergedertngen een eanrang Voor de sectie sprak de Zeereerw. Rector van de Paterskerk te ter Nicolai hield een uitnemende beschou wing over de Katholieke Vrouw en de Mo derne Wereld. De Zeereerw Pater M H Verschure. OE A van Eindhoven, hield voor de sectie Ontwikkeling- een rede over het leven van St. Augustinus. De sectie „Charttas" vergaderde in Maarten. De Zeereerw Pater A. J. Fennell OP. van Leeuwarden, behandelde het on derwerp: Liefde: Grondslag en stuwkracht voor Katholiek Huisgexln en Maatschappy. Het onderwerp ..De Katholieke Kerk en het Gezag" werd in de sectie „Werknemers” besproken door den heer A. J. Loerakker, uit Haarlem. Ud van de Tweede Kamer De sectie „Middenstand" kwam te 12 uur byeen in de Ruyterraal van de Harmonie De Zeereerw. heer Rector J. Bots uit Amster dam sprak in dear vergadering over het on derwerp: Het Wereldse In staat op onveilig: waar dreigt het gevaar? De sectievergaderingen zyn alle uitstekend geslaagd, het waren echte werkvergaderin gen. die «eer goed waren bezocht ilamhi 26 April Gibraltar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 15