EUROPEESCHE BEVREDIGING EN ANNULEERING DER OORLOGS- SCHULDEN PROVINCIAAL NIEUWS Amerika’s beslissende invloed door H. A. L. FISHER FER Door de tram overreden en gedood Een spiritusdrinkster BERGEN Brug te Breda ingestort GEMENGD NIEUWS Ruiter aangereden, SPORTEN WEDSTRIJDEN Turnkring Alkmaar en omstreken De avonturen van een tramconducteur De Eerste R. K. School in de Schermer onderwijs in Engeland Tuinders 8C Landbouwers oudrfninister van opvoedkunde en ST. PANCRAS EGMOND AAN ZEE AKERSLOOT Vakschool voor kaasmakers ie Hoorn «Un. den vrede tc verzekeren of t* vestigen steeds groelenden omvang der internationale zaken is het noodzakelijk ge bleken. en men zal dat steeds meer be merken, dat de Staten, als leden bij den Volkenbond aangesloten, er geheel toe bij dragen. de groote machinerie in Geneve in gang te houden, om haar voor de oplossin? der Internationale kwesties geschikt te ma ken. De politiek der groote RUken wordt misrchlen niet In Genève gemaakt, masr elk dier Ryken heeft het Verdrag onder- teekend en is bU voorkomende gelegenhe den verplicht zich dit voorname doel te herinneren. En als de geest van nationa lisme nog steeds in zekere sferen der poli tiek overheersebt, dan zyn voor daarmede in overeenkomende mate internationale be waking voorzorgen getroffen. Als wy d» waarde van den Volkenbond voor de wereld op de juiste wyze willen schatten, dan moeten wtj niet alleen den arbeid In aan merking nemen, welke reeds verricht Is op het gebied der ontwapening, voor zoover betreft de aansporing tot ontwapening. In deze richting wordt een voortgang van den Volkenbond tegengehouden. De eenige overwinning, welke door de voorstander der ontwapening behaald werd, werd te Washington verkregen en thans verwacht de wereld nieuwe triomphen naar aanlei ding van de besprekingen op de Londwnscb'’ Vlootconferentle. DIT I Een 1-jarig meisje het slaehteffer werd in het bijzijn van indruk; lokaal Oldambt-Pekela den dit. thans langeren tijd In observatie juiste Geen pereaoniyke ongevallen Pastoor J. ran der leidt. Best afgeloopen p*- «M «WW In Mn tramwagen? Twee boenen omvergereden Motor aangereden Twee gewonden Het slachtoffer overleden hy Gevaarlijk voorjaarsweer Boven Apeldoorn Burgemeester tuinen Toet draagmedaiHm genoeg ver- de firma von ABO Ketel kokend water over het lichaam Veroordeeld Bij vonnis van den Krijgs raad voor de Landmacht Is de dienstplichtige werd maakt. den bliksem radiotoestel berbladen werden geheel doorzeefd m splnarie lag aan flarden over den graag. Aiw MM ■Ol Grift oevers door het Hoe ataat hot met Uw belasting? Betaalt gfj niet -te veel? Begint met 1 Mei een boekhouding. Een volledig stel boeken met de handleiding samengesteld door 8 J. A. Keesom, Alkmaar, kost U slechts 2.50: fr. p. p. na ontvangst van postwissel 2.75 De Uitgevers VAN PU ITEN A OORTMELIER ALKMAAR Benoemd Tot tijdelijk onderwijzeres aan de R.K. Jongensschool alhier u benoemd mej. M. J. Groenewoud, alhier. Oeprl red acte den trouwe! pdinfek proefde te «noe tekst vi groep ring" b katholh bedoeld publlcet Zond* spreken rodactei brulkell offeren van «Ui om me ren. Ten wijze i vielen dikke Hagelsteenen. die de te veld staande gewassen totaal vernielden; rabar- I beeld F I Op den Rottterdamscheweg te Delft ia de heer de Groot uit Amsterdam met zijn auto tegen de langs den weg staande boomen ge reden. doordat hy te ver uitweek. Na twee boomen te hebben omver gereden sloeg de auto over den kop In de sloot. Met veel moeite werd de bestuurder gered. De zwaar beschadigde auto werd door den heer J. de Graaf met behulp van een kraanwagen ge licht en weggesleept Walgeltfk gedoe van een dronken VTWWW De Zeereerw Heer Pastoor diende hem het H. Oliesel toe, maar na korten bleken de levensgeesten geweken. Zeer onder den indruk verlieten de rochlanen het kerkgebouw. Enfin kinderen verlieten. Indachtig bet bevel „doorloopen”, de tram aan de andere «tyde en kwamen er aan de voorzijde weer In. dit herhaalden de grapjassen 8 keer. Door den bliksem r *U1 Te Eeserveen te de arbeider Kuipers den bliksem getroffen. gens en ten vertroui tente nl De c druk, di tlng vi evenemt weest. t held m leder g« teekente Name de bet Name HU deze U .Jongen het wo< roerend Namei WIJ h betwUfe Was door de Zeker HU sp Én <U welk rei Toeh dezen j< deze Po bracht. Hopeh De fc een abs< Maar het i tieke F als door De rijn juli ongedwc elkaar t ia deze Zaterdat Maar dat een komsten heel gel vertrouw komt? Onze «Un vert Zijn katholle! overleg mag oi feite! Ijkt mogen drukken informal katholle! Zijn 1 ten de bladen worden. Maar, karakter verdwem En da afgescha Want ter is he Vertro Een tl Tracht den. da voor jou uitmunt* mooiste en niet de kaih< Vertro WIJ st dilemma J. B. uit desa gemeente, wegens dienstwei gering veroordeeld tot 10 maanden gevange nisstraf. met ontslag uit den militairen .1 lenst zonder ontzetting van de bevoegdheid om by de gewapende macht te d enen, en mei af trek van den tyd door den veroordeelde in preventieve hehtenis doorgebracht. BQ Enter Twee koeien van den landbouwer Klew huls, bij Enter, werden Zaterdagmiddag g, het weilanc' door den bliksem getroffm w gedood Zaterdagavond te te Nieuw pzkala de w jarigs zoon van bet echtpaar Belbas Het ruim 1-j. rig tExshtertje van M de K te Nieuw Weerdi ge. dat dicht by de kachel stond, greep Zonoag een ketel met kokend water. De arme kleine kreeg den gehesteu inhoud over zich been en bezweek eenlgea tijd later aan de bekomen brandwonden RAADSVERGADERING De heer Snel op hol De begroeting 1989 met ruim f 10.000 overschreden Het vw - menigvuldlgingscUfer inkomstenbelasting 1930 1931 ep 0.9 gehandhaafd. Prins Hendrik stichting Zondagavond JJ. gaf de Alkmaarsche Operette-Club een boel goed geslaagde liefdadigheids-uitvoering in de Prins Hendrik Stichting, waarvan de verpleegden zeer hebben genoten. Allereerst werd opgevoerd de één-acter Aardschok” dat door de daarin voorkomende leuke too- neeltjes sterk op de lachspieren der oudje* werkte. Vervolgens werden trsetaties rond gedeeld. die op verzoek der A. O. O. welwil lend waren verstrekt door de N.V. Banket en Wafelbakkery S. K. B. te Hoogkarepel In den vorm van groote blikken vol heeriyke koekjes, door de Firma P. de Frenne uit Koe dijk die de mannen op sigaren onthaalde. En terwyi de heer O. Geus Magdalenenstraat te Alkmaar gezorgd had voor rooktabak, had de heer Berkhout vertegenwoordiger der Tabaksfabriek „Gruno" pruimtabak, gezonden. Na de pauze werd dp operette ..Voor den Bloedraad” gegeven, waarbij ondanks de griezelige gedachte aan hangen of braden, allee toch nog goed op z*n pootjes terecht kwam. De verpleegden genoten zoowel van het spel en den zang als van de tractaties die hun waren geschonken. Onse hartelyke dank zU hier nogmaals geult tot de werkende leden der Alkmaarsche Operette-Club voor de aan gename afleiding die zij onzen ouden zeelui op soo'n prettige wijze hebben verschaft en tot de milde gevers te een woord van oprechten dank hier zeker op rijn plaats voor de be toonde sympathie met onae oudjes, die hier na een leven vol ontberingen ten slotte hun laatste ankerplaats vonden. Toespraak Deken Rengs. De Hoogeerw. Deken Rcngs feliciteerde pastoor v. d. Marek met de totstandkoming van deze school. 8pr. wees op het contact dat ar moet bestaan tusschen Kerk en Schóól. en tusschen de maatschappij en het huisgezin, en bracht vervolgens dank aan de ouders der leerlingen, by wie de pas toor. die hier door syn Overheid geplaatst te. met de opdracht, hier een kerk te stich ten. niet alleen een open hart, maar ook een open beurs heeft gevonden Graag had spr. woorden van dank gebracht aan eer inspecteur van het L» O„ voor diens npdo- werklng by de totstandkoming van deze School Bpr. onderschrijft eehter de woorden van pastoor v. d. Merck, gericht aan net adres van den Inspecteur en het gemeente bestuur. Ook Pastoor v. d Marek wil «pr van harte bedanken voor allee wat «ese gedaan heeft voor spr 's vroegere parochia nen. 8pr. hoopt, dat Gods Zegen mag nie ten op de kinderen en het ondenviiseted personeel van dese nieuwe school en eindigt met den wensch dat deze sehool mag vóórtbrengen goede burgers voor de inaet- eehappy en goede Katholieken. Jb. Visser, wyde Worm er; P Oostwoud; Ie Zielman. Hoog- In het Prins Hendrik plantsoen te Amster dam trokken gisterenmiddag te ongeveer wg uur de ongewone gedragingen van een be jaarde vrouw de aandacht der voorbygangwa Het van alle kanten toeschietende publiek sag tot rijn verbazing, dat een vrouw zich onder het uiten van onverstaanbare klanken byj» geheel uitkleedde. Gelukkig waren spoedig twee agenten ter plaatse, dia de ongelukkige In wie zy een bekend straattype herkenden, dat rich herhaaldelyk aan het drinken vu spiritus te bulten gaat, per auto naar Pavil joen in van het Wilhelmina Gasthuis deed vervoeren. Ook Zaterdagavond was de vrouw reeds voor een dergeiyk geval opgenomen. Zfl zal thans voor langeren tijd In obeervaUe worden genomen. Ni afloop van een ruiterfeest is eergisteren op den provincialen weg te Eersel <N -B de 26-jarige ruiter M GUsing aangereden door" een vrachtauto. De jonge man viel van het paard en kwam met zijn hoofd op de tram rails. De ongelukkige werd overgebracht naar het gasthuis te Eindhoven, waar des avonds aan de gevolgen te overleden. Aan ieder huis een brievenbus! De raad deser gemeente kwam Maandag 28 April des namiddags 7 uur byeen ten raadhulze onder voorzitterschap van der. Edel achtbaren heer Jb Kmonenburg. bur gemeester en secretaris Na opening worden de notulen der vorige vergadering voorgelezen en ongewijzigd goedgekeurd De lieer Snel vraagt naar aan leiding van de notulen of de voorzitter al een keer de openbare school heeft bezocht en wel de klas van meester 81 njewel. 8pr acht daar den toestand niet juist, omdat er geen ruimte te voor het plaatsen van eenige banken, die spr. noodig acht voor het apart houden van eenige kinderen, die volgens spr. niet by de andere kinderen behooren te rit ten. De voorzitter weet niet wat er door den heer Snel bedoeld wordt en verbaast ach er over, dat er maatregelen noodig «Un om kinderen af te zonderen. Indien er bedoeld wordt, wat spr. denkt dat de heer Snel be doelt, dan begrijpt spr. niet, dat het hoofd der school niet hier Is gekomen om maat regelen te bespreken. Want spr. Is er voor dat zulke aaken worden opgeloet bulten de openbare vergadering van den Raad. Spr. meent dat hier het terrein der schoolartsen wordt betreden en daarover is in B. en W ael gesproken Spr. zal binnenkort het schoolgebouw bezoeken. De heer Snel bedoelt kinderen die t b.c zijn en ongedierte hebben en komt op tegen de weinige ruimte in het schoollokaal. Nadat van verschillende zijden tegen ver dere bespreking van deze zaak wordt op gekomen en de wijze van bespreking door den heer Snel wordt af gekeurd, wordt de dlscusslg door den voorzitter beëindigd. De Ingekomen stukken betreffende een schrijven van Ged. Staten, bericht doende van verdaging der beslissing goedkeuring verkoop grond voor verbouwing van het transformatorgebouw. Een verslag en uiteenzetttlng van het Handelsonderwijs teAlkmaar. Een verriag van gezondheidscommissie te Behagen over 1929. Een schrijven van den heer directeur van het postkantoor te Broek op Langendyk voorstellende om in de bouwverordening een bepaling op te nemen tot het verplichtend stellen, van het doen hebben van een brie venbus aan Iedere te bouwen en fre^ynde woning. Eenige weken geleden, zoo schrijft ds .Jfieuwe Haagsche Trambode”, werd plotse ling bet hoofdkwartier der H. T. M. opga beid: „Zendt direct "n extra-tram, hter wacht oen troep kinderen I” Reeds spoedig daarna snorde een tram, onder aanvoering van een chef, naar bet beeette punt, en ja. daar was een jolige, tierende bende bij een. „Tellen. gebood de chef tegen den conducteur, die een beetje senuwacbtig deed, want het was s'n eerste rit dien dag. De kinderen enterden de tram en de oommle- rionair in tramkaarten begon te tellen. De chef maande de kinderen aan om door te toopen. 90. 41. 42. 43 telde de conducteur. „Doorloopen", riep de chef, 61, 52. 63 klonk de stem van den tramlUlaalhouder. Zoo kwam htj tot 230 en nog steeds liep het kinderen. En dé dief riep maar van .door- Inonen" Zoo kwam men tot 400. en nu zonk de conducteur vermoeid op de bank en vroeg den chef verbijsterd„Waar laat die WO kinderen?” .400", kreet deze uit, „400 man er zyn er niet meer dan 50!” t raadsel was gauw opgvfast. D» verlieten. Te Breda is gisternamiddag, juist op hst oogenbllk, toen de gemeentelijke autobus gepasseerd was. de Willemsbrug, die verbin ding geeft met de Stationsstraat, het Val kenberg en den Singel, ingestort, waar- schyniyk tengevolge eener grond va Het vrachtverkeer over de brug is totaal ge stremd en wordt geleid over de brug Sofia- stngel Gisteravond was de brug nog aan den linkerkant, de stadszyde, voor voet gangers over een smal gedeelte geopend. In de brug zitten, nu ongeveer een wee^ schotbalken. welke dienen om het water hoog te houden en zoodoende het verval beschikbaar te hebben om riolen door te spuien Daardoor te de brug „achterloops” geworden en is achter een der landhoef den pm. honderd kub. meters grond wegge spoeld Onmiddeliyk na het ongeval werden de schotbalken gelicht en heden sa! de grond aangevuld worden. Dan is het leed geleden en kan het vrachtverkeer weder over de brug worden geleid. Dames en Heeren Juryleden voor hun hulp en hiermede was het eerste nummer van het Kringprogramma naar aller genoegen afgewerkt. B« Ook sloeg de bliksem in hotel Rljsaer. berg by RUssen. waardoor twee penop« 1 .wusteloos werden geslagen, dia by radio zaten te luisteren. de stoomtram gereden. stand zal koenen. Als echter de Volksnbot.r bU de ontwapening der wereld niet geeft, wat men verwachtte, dan heeft hy toch bU vele andere taken zyn nut oewesen. Reeds het feit, dat men van een land ver wacht, dat het zich aan enkele bepalingen zal onderwerpen, alvorens het tot den Vol kenbond toegelaten wordt, te van belang Egypte b.v. te er nog onlangs, al geschiedde dit op hoffelijke wijze, door Lord Cecll aan herinnerd, dat bet als het lid van den Volken bond wenschte te worden, zyn wetgevtn; betreffende de religieuze onverdraagzaam held wijzigen moet en de Staat rich niet langer het recht mag toeClgenen. bij 4e bekeertng van een Muzelman tot Christen tusschenbelde te komen. Zoon wenk aan bij de bestaande verhoudingen zonder be- leediglng door een Staat, welke lid is van den Volkenbond, gegeven worden, want nie mand. die lid wil worden van een Vereenl- glng, kan zich beleedigd gevoelen, als «Un aandacht op de voorschriften «lier Vereeni- glng gevestigd wordt. Kan fr wel een een voudiger voorbeeld gesteld worden voor de waarde van den Volkenbond als orgaan voor verspreiding van cultuur over de wereld dan dit. dat de verschillende verdragen gelegd worden In de handen der leden van den Bond? worden opgevoed tot goede burgen van de maatschappij. Spr. richt zich vervolgens tot pastoor Van Baar van Oudorp, waarmede spr Indertyd In het belang van het lager onderwijs zoo prettig heeft samengewerkt te mogen huren voor een bedrag van f 17 per jaar en I 5 voor het zoogenaamde otter- plaatje. De voorzitter stelt voor dit versoek toe te staan. Wordt goedgevonden. Daarna sluit de voorzitter met een woord van dank voor de gezellige bespreking. Om ruim 1 uur ging de voorzitter den heer H. J. Reurslag tot prijsuitreiking over en bracht namens den Kring dank aan Se Teeepraak March. Na de H. MIs vereemgde men zich In een do- schoollokalen, waar de Zeereerw. Heer Pastoor J. H. v. d. Marek allen welkom heette. Bpr. herinnerde aan de oprichting van de kerk aan het einde van het vorig jaar. waarna de plannen werden gemaakt om bij die kerk ook een school te doen ver rijzen. Er was een voldoend aantal kinde ren en het te spr. een groote voldoening te kunnen zeggen, dat met volstrekte eenstem migheid het gemeentebestuur van Akersloot het besluit tot den school bouw nam. Bpr dankt daarom 't gemeentebestuur voor deze coulante handelwijze, waardoor dit werk mogelljk te geworden. Ook van den Polder is alle medewerking verkregen, zoodat tot heden alles van een leien dakje gegaan is. Den architect feliciteert spr„ dat hij zoon mooie en toch eenvoudige school van 3 lo kalen met een overdekte speelplaats voor niet al te veel kosten wist te ontwerpen. Hier staat een school, die door Iedereen ge zien mag worden Spr noemde het een ge lukkig feit, dat de laagste inschrijver iemand was uit Akersloot waarmede ook op seer prettige wijze is samengewerkt. Gaarne had spr. hier ook tegenwoordig ge zien den heer Rahder. inspecteur van het L. O„ welke echter bericht van verhindering had gesonden daarbij voor de nieuwe school en het schoolbestuur den wensch uitsprekende, dat de school sou voldoen aan datgene, waarvoor zy is opgericht. 8pr dankt den Inspecteur voor diens medewer king en hoopt, dat de school steeds goed werk mag leveren. Spr. dankt verder B. en W. van Akersloot voor de prettige samen werking steeds ondervonoen. Den Hoog eerw. Heer Deken die Zondag het kerkhof had iagewyd. brengt spr. dank voor diens bereidwilligheid, wederom deze plechtighe den te willen verrichten Hierna feliciteert spr. architect en aannemers met het tot- stand-gekomen bouwwerk. Zich tot het hoofd der school richtend, uitte spr. den wensch. dat deze er steed-s in mocht slagen, bet onderwijs op een behoorlijk peil te hou den. en dat onder de bescherming van den H. Michael de jeugd mocht worden opge voed tot goede burgers en tot goede Katho lieken Bpr riep de medewerking in van de ouders, met de woorden van de H. Sehrtft „Ouders als gij kinderen hebt, voedt ze dan ep, volgens de wet en de tucht des Hee ren". «Applaus). Plotseling sterfgeval De heer Admiraal, organist In de R.K. Kerk, werd Zondag tijdens de Hoogmis plotseling ongesteld. - -*- «-"i tijd Op 23 April eindigde de cursus, die 2 wint, halfjaren heeft geduurd. In tegenwoordig heid der Regelingscommissle namen 30 kaasmakers en 1 toehoorder aan het eind examen deel, drie kaasmakers moesten wor den afgewezen. 1 toehoorder heeft geen deel genomen aan het examen De namen der gediplomeerde kaasma kers zijn: J. Bart., Twlsk: C. H. Bellis. Beemster; G. Bloemhof, Bobeldijk; Tj. Bol- lema, Berkhout; P. Boskamp, Alkmaar; G Brae. Weemr'er- c. J. Brons. Berkhout; J Brouwer. Stompetoren. Jb. Doets, Twlsk; K. Oroot. Beemster; R A Holtrop. Texel; J. Jonge jan. WUdenes; B. 8. Kamp, Opper does; C. Konlng, Oosthuizen; P. Kooy Az.. SpUkerboor; J. van Leyen, Bchelllnkhout; P Middelburg. M. Beemster; KI. Mlenis, St Maarten; J. Meester, Stompetoren; C. H. van der Oord. Beemster; Jb Oudhulzen, Oost Knollendam; R. van der Veer. Ouden dijk; A. Vermeer, Oudendijk: A de Visser. Texel; Jn. Jb. Visser, wyde Wormer; P. Walboer, karspel. Een getuigschrift als toehoorder verwierf. D. J Stam Oost Knollendam B. en W stellen voor in debouwverorde- nlng. een bepaling op te nemen In dien geest, maar dan alleen geldend voor nieuw te bou wen woningen. De heeren Koelemey en Van Kampen CWeth.) dringen er op aan dat dese brieven bussen dan zoo goed mogeiyk moeten rijn en dat den ingezetenen wel op gewezen mag worden, dat zy de kans beloopen, dat by ge sloten deur en afwezigheid van een us de post niet besteld wordt. Het voorstel van B. en W. wordt dan aangenomen. De Voorzitter doet een dringend eroep op de pers, dese besprekingen vooral te vermel den. opdat de ingezetenen er rekening mee houden om een brievenbus In hunne wonin gen te doen Inbouwen. De Voorzitter vermeldt dat het voetbalveld thans nagenoeg in orde is, een en ander heeft t 700 gekost. De woning bewoond door P. Keizer zal worden gerestaureerd, wat een bedrag vor dert van 1020, wat 20 boven de begroe ting ia. De molen zal binnenin worden ge schilderd. goedgekeurd en alle voor kennis geving aangenomen. Omdat er alleen besloten was tot verplich ting van het laten keuren der trekhonden, wordt voorgesteld tevens de strafbepaling In de politie-verordening op te nemen. Goed gekeurd. Het agendapunt betreffende het voorstel van Ged Staten tot verhooglng van de bij drage der gemeente voor de kanalisatie van Westfriesland. wierp heel wat stof op. De gemeénte heeft Indertyd besloten tot n bijdrage van 200 gedurende 40 jaren en wel voor de plannen tot stichting van het kanaal HuigendUkOudkarspel. De voorzitter stelt namens B. en W. voor, thans niet verder te gaan en deze bijdrage van 200 niet te verhoogen. Spr. zegt, dat vooral om het algemeen belang van dese kanalisatie-plannen de raad Indertyd beslo ten heeft tot genoemde bijdrage en dat er thans geen motieven bestaan tot verhooglng. Als antwoord op een vraag van den heer Lek zegt de voorzitter, dat er nog veel ge meenten zyn die niet of zeer weinig willen steunen. Rijk en Provincie nembn 5'8 der koeten voor hun rekening Spr. wijst ook nog op de mogeiyke moeilijkheden van de samenvoeging van Raakamaas en Schermer- boezem, doch ook zijn er voordeelen, vooral de doorbraak by den Huigendijk, waardoor er een betere en vluggere verbinding ont staat voor de scheepvaart op Amsterdam. De heer Lek bepleit verhooglng der bij drage om de groote voordeelen der kana lisatie Wethouder v. Kampen zegt, dat Ryk en provincie geheel de kosten maar voor hun rekening moeten nemen en stelt deze kana lisatie en de droogmaking der Zuiderzee ep een lijn. De voorzitter en de heer Lek komen hier tegen op De heer Koelemey acht de voordeelen der kanalisatie zeer groot Het voorstel van B. en W wordt tenslotte aangenomen met een stem blanco, Koele- mey, en een stem nj. de heer Lek die voor 83-jarigvn ouden kantonnler van den Twui- een bijdrage van 400 was. vetweg om de grasbermen van dezen weg Toespraak Heuvel. Burgemeester van den Heuvel brengt als voorzitter van het gemeentebestuur van Akersloot, de gemeente, waaronder de nieu we parochie ivasorteert. woorden van dank aan den pastoor, voor de wljse. waarop deze steeds met het gemeentebestuur heeft ta- mengewerkt. Spr. uit er zijn voldoening over, dat xtfn gemeenteraad eenstemmig het besluit tot dezen sehoolbouw nam en voor de wijze, waarop de architect zander te groote kosten uitvoering gaf aan de plannen. 9or. wenscht den pastoor geluk met dese school en met de gelukkige keuze van bet onderwyzend personeel. Bpr. te er van overtuigd, dat de kinderen hier zullen Naar aanleiding van een verzoek van de vereenlgtng van Groothandelaars ,JDe Koop handel’. besluit de raad tot het geien van een subsidie van 80 per jaar voor 1930. echter van dit bedrag, zynde 80, tot behoud van de nachttelefoon. De heer van Kampen, wethouder, verde digt deze subsidie In het algemeen' belang Indien In de gemeente 8t. Pancras de mo- gelijkheid om te teiefoneeren tusschen 97 uur ’s nachts niet bestaat. dit de koop lieden van 8t. pancras verwijderen, vol gens spr. Het Witte Kruis verzoekt om een bydrage van 2.per dag voor uitzending van een Vb c. kind. Wordt toegeetaan voorloopig voor den tyd van 3 maanden, nadat de raad hierover in eomité heeft beraadslaagd. Voorts stellen B. en W. voor by de Oud- karspelsche Verzekertngmaatschappy een verzekering te sluiten betreffende de geiden van het Burgeriyk Armbestuur tot een be drag van 3000 tegen brand, diefstal en fraude, tegen een premie van 10 per jaar De heer Bnel komt er tegen op. <f»t de gemeentg een dergelyke verzekering betalen zal. Spr. plett voor borgstelling door de arm voogden en te er voor dat die de verzekering betalen. De heer Duif zou zooiets niet gaarne voorstellen en keurt dit voorstel niet goed Na nog een goed woord van den voorzitter, waarin deze de groote zekerheid bepleit en de gerinskeeten belicht, wordt het voorstel van B. en W. aangenomen met een stem <8nri> tegen De voorzitter doet mededeeling van de af- en overschrijvingen ven den dienst 1929 Hieruit biykt, dat de begrootlngspoeten in 1929 vastgesteld, overschreden zijn met een bedrag van 10.209 63 Dit bedrag Is echter gevonden uit de belangrijke hoogere Inkom sten dan dat er geschat was. De begroeting was, dat er van de belasting zou ontvangen worden een bedrag van f 7600 en dit biykt thans te rijn f 19*44 80 Zoouucuue «luiten Inkomsten en uitgaven over den dienst 1929 toch nog mrt een ba tig saldo van pl.m. f 1500 De heer Lek wil In het vervolg de begroo- tlng thuis gestuurd hebben, nadat deze door B en W is vastgesteld. De voorzitter wil deze wel rondzenden, hy stelt echter voor dit Jaar de begrootlng tedoen bespraken door een commissie van alle raads leden. Dit wordt goedgevonden. De voorzitter brengt dan aan de orde, de bepaling van het vermenlgvuldlgtagscUfer, Inkomstenbelasting 1930—*31 Ofschoon volgens spr. de Inkomsten van 1 afgeloopen jaar seer zullen tegenvallen, ach ten B. en W. rich toch verantwoord, voor te stellen, het vermenlgvuldiglngscyfer van het vorig jaar 0.9 te handhaven. Spreker dringt er by den raad op aan zoo zuinig mogelyk te «Un met de uitgaven en dan aal er geen last zijn Na eenige bespre king. wordt het voorstel goedgekeurd. Tot slot had de voorzitter -nog een inge komen verzoek van den heer Deutekom. den De heer Wulp uit Rotterdam werd Zondag avond op den Rotterdamscheweg te Delft met zijn motor met zijspan aangereden ddbr een auto. Zijn echtgenoote werd uit den zijspan geslingerd en kwam terech ttegen 4en O. A. B -bus. Met een lichte hersen schudding werd rij opgenomen. Per auto werd mevrouw W naar huls vervoerd De heer W. bekwam eenige lichte verwondin gen Toespraak Hoofd der School. De beer W. Wester, hoofd der school, brengt dank aan het bestuur der St. Mi chael-stichting. voor het vertrouwen hem te belasten met de leiding van deze school; spr. hoopt, dat dit vertrouwen in hem ge steld. niet ydel mag blyken. Spr. dankt den pastoor en het schoolbestuur voor de on dervonden prettige samenwerking en hoop* dat het onderwys op deze school spoedig op het peil gebracht mag zijn, dat men van een lagere school kan verwachten. Aan de aanwezige vertegenwoordigers van de ouders wyst spr. erop, dat de opvoeding in de school één moet zijn met die in bet huis gezin. Spr. hoopt daarom op een goede sa menwerking met de ouders, die by spr., wanneer zy soms wenschen mochten heb ben. steeds een gewillig oor zullen vinden Zoowel den pastoor als den ouders verzoekt spr. om den machtigen steun van het ge bed. Spr. eindigde met den wensch, dat hy lang mocht werkzaam zyn voor het welzijn der kinderen (Applaus). Nadat ververschlngen waren rondgediend een rondgang door het gebouw ge ning groote slaan? Eveneens wenschen wij de hulp van de Vereenigde Staten by de gewone leiding der internationale zaken. Wij verkrijgen die hulp in stijgende mate, zoo al niet offi cieel, dan toeh onofficieel en ril te ons steeds waardevol. En ten slotte is het alleen Amerika, dat ten langen laatste het her- ttelprobleem de uitelndeiyke bevrediging en oplossing geven kan, alg het zich met de annuleering der oorlogsachtilden kan vereenlgen. Tegen den middag ontlastte zich Zater dag een hevig en langdurig onweder boven Apeldoorn. Knetterende donderslagen volg den op de felle bliksemstralen, terwyi alles gepaard ging met een feilen regen, die vele straten, tuinen en kelders onder water zette. De Grift trad op vele plaatsen buiten har oevers en ook de Kayersbeek kon den wateraanvoer niet gauw werken. De hulp der vrijwillige brandweer werd ingeroepen voor een overotroomlng van de zy dennetten fabriek van Zeppelin. Eenige boomen werden getroffen en vernielden van den heer Van Dijk aan de Kayersbrug. Een half uur ten Zuiden van Apeldoorn Zondag gelegenbc tros en 1 de micro ta dè Va die niet I entvaneei waarechU BJB.C. he zenders c Nog onlangs heeft generaal Smuts in rijn afscheldsboodschap met betrekking tot Europa's toekomst gezlnapeGd op 't „men- schelyker, vrijer democratische". Daar hjj van een ander Continent stamt, kan hy zich misschien beter een oordeel over den Europeeschen toestand vormen. dan dengenen mogelyk ia, die onderworpen zijn aan de moeiten en inspanningen van het leven van de na-oorlogsche jaren op het Europeesche vasteland. Laten wy aanne men. dat Smuta’ diagnose Juist is en dat het jongere geslacht vast besloten la, niet de dwalingen der ouden te bethalen. Wil de voortgang echter verzekerd zyn, dan moeten wy. Europeanen, de hulp der Vereenigde Staten aannetnen. Wy wen- schen: hulp by de ontwapening, hulp by de besprekingen, hulp by de regeling der berstelproblemen. De Vereenigde Staten, in wie heden de eerste Grootmacht der Wereld belichaamd is, kunnen een richting nemen. Welke zoowel tot bewapening sis ontwape- Welke richting, en dat Is de vraag der toekomst, zullen zy In- Met recht kan betwijfeld worden, of het geen in clausule 8 van het Verdrag opge nomen te. tot het gewenschte doel zal voe ren. want deze clausule rechtvaardigt het nebben van een groot aantal mlllteire en marlne-lnrichtlngen. In elk geval ligt de beste hoop tot verlichting der lasten heden In den waarborg van een verdrag tusschen de leidende seemachten als de eerste schre de op den weg naar een meer omvattend verdrag, dat later door den Volker.binc by het gesloten Verdrag gevoegd kan wor den. BU de Britsche Admiraliteit beeft men groot vertrouwen, dat een verdrag, dat dc vloot uit rustingen sterk zal inkrtmpen tot half jaar staat het Roomsche kerkje daar of, zie, reeds zijn vier nieuwe woningen daarnaast verrezen en meerdere zullen on getwijfeld volgen. Gisterenmorgen 2 wel belangstellenden, geesteiyke en wereld- lyke autoriteiten uit de Schermer en om geving. de nieuwe school, die onder be scherming staat van Bint Mlehaèl. plechtig togewyd Tegenwoordig waren o m de H E Deken B. P. Rengs van Alkmaar, de Zeereerw Heeren Pastoors G J. Blankenauw uit Schermerhorn, A. van Leipzig ult Beemster. L Wils uit Akersloot. H. v. Baar, ult Oudorp. O. Boekhorst ult De RUp. en de W. E. kapelaan J. Lips ult Alkmaar. Voorts merkten we op: burgemeester G. v. d. Heu vel en de wethouders M. Groot en 8. Hel der vaa Akersloot, de gemeente waaronder de nieuwe parochie ressorteert: het raads lid Jan Kunst van Oudorp. den heer Van Oouwenboven en den opzichter Nlerop van den Polder Schei meelden heer C. Hone- kamp, architect en zyn echtgenoote en de karkmeesters H. Klaver, P. Blanken daal. W. Konlng en M Groot en de aannemers Van Duin en Gebr. Krom ult Akersloot Om 10 uur verzamelden de genoodigden Zn belangstellende parochianen, alsook de kinderen van de nieuwe school zich In het kerkgebouw, waar de liturgische plechtig heden een aanvang namen, gecelebreerd door den Hoogeerw. Heer Deken E. P Rengs, daarbij geassisteerd door den Zeer eerw. Heer G. J. Blankenauw als diaken en door den Zeereerw. Heer A. van Leipzig als sub-dlaken. Door de leerlingen der school werd onder teidtog van den beer W Wester het Venl Creator gezongen. Onder klokgelui trok men hierna tn plechtige processie naar het schoolgebouw, waar vervolgens de inwijding door den celebrant werd verricht. In een der lokalen hadden de verdere wijdingsplechtigheden plaats, waarna men wederom naar de kerk terugkeerde. Hierna werd oen plechtige H. Mis opge dragen met dezelfde assistentie. Door het zangkoor werd onder leiding van den heer J. Putter op zeer verdlensteiyke wijze ge zongen de „Mtesa Tertia” van Haller Het Schoolgebouw. Het flinke schoolgebouw maakt een so- lleden indruk; In den voorgevel «yn drie royale ramen aangebracht, uitkomende op het Zuid-Oosten; de school bevat drie ruime lokalen met een leermiddelenkamer en een kamer voor het Hoofd der School; elk lokaal Is berekend voor 36 leerlingen, die er ruim plaats vinden. Voor de klas te een podium aangebracht voor het bord en den lessenaar van den onderwyzer, zoodat de kinderen alles goed kunnen volgen; tn ieder lokaal te een vaste waschtafel aan- gebracht. Aan de wanden prijken mooie bU- belsche, aardrijkskundige en geschiedenis platen. De gang is betegeld, terwyi de ruimte voor het hangen der kleeren te Ingebouwd, zooals in de meeste nieuwe scholen. Het ge- heele Interieur maakt een comfortabelen en tevens degelljken Indruk en strekt zoowel architect als aannemer tot eer Links van de school bevindt zich een overdekte speel plaats, terwijl voor het gebouw zich een te- gelplateau uitstrekt De aanneemson be droeg 21.600; met de onderwpzerswontng erby 27.800. Begin November 1929 werd met den bouw begonnen, terwyi begin Fe bruari het gebouw reeds in gebruik kon worden genomen Gevonden en verloren voorwepen Gevonden. Een bruin kinderporte- monnaitje, een leeren hondenzweep, een padvindersriem, een zilveren rin$ met sleu- els, een fluweelcn rok met elastieken band in het midden, een mes met beenen heft, een halsdoek, een huissleutel, twee gytnnastiek- stokken, een halsketting met plaatje, een R.K. kerkboekje in etui, een portemonnaie, een duimstok, een imitatie zilveren rozen krans, een huissleutel, een paar kleine sleu teltjes aan een touwtje, een sleutel voor drie hoekige moeren, een timmermanrbeitel, een rol brandslang met halve koppeling, een grijze damesportemonnaie, een overslag kin’ derportemonnaie, een teekenpasser, een btuin lederen portemonnaie met eenige centen, een leeren sigarenkoker, een schrobzaag, een gouden zegelringetje, een EngeUch leesboek, een nikkelen heerenhorloge, een R.K. kerk boek, eenige rijwielbelastingplaatjes met en zonder etui. Verloren. Een geelbruine padvinders- riem. twee portemonnaies, een gouden rin getje met wit steentje, een gebrand zilveren beursje met ongeveer een gulden aan klein geld, een rijvnel-achtertaschje, een nikkelen armbandhorloge, een bruin lederen dames- handschoen, een kinder klompje, een bruine werkmanskiel, eenige rijwielbelastingplaat- jes. De Ptethilgz Inergening Ctogesrei *n hxlf jear nadat de hulpkerk tn de Schermer Is Ingewyd. is thans reeds <e lagere school plechtig Ingezegend. Toen wy het vorig najaar ons verslag teer de kerk-Inwijding eindigden met de opmerking dat na de kerk meerdere gebou wen in de Schermer zouden verrijzen, ge leek dat op een voorspelling, doch thans eonstateerden wy. dat wy niet verkeerd ge sproken hadden. Reeds eeuwen staat het xg. Zwarte Kerkje aan de overzijde aan de Zuider- vaart, maar nbg staat het alleen; nog geen Vaardighetdsproevea Zondag 27 April werden in de Gem. Gym* nastleklokalen aan de Nieuwerioot de Vaar» dlgheidsproeven Gymnastiek afgenome# voor Dames en Heeren. Hat aantal In schrijvingen bedroeg 99 terwyl hiervan 13 niet waren opgekomen. Om 10 uur werd be gonnen en de wedstrijden hadden een vlot verloop. De kamp fn de afd. Ie graad Da mes was vinnig daar door 21 Dames werd deelgenomen. In tegenstelling hiermede was de kamp In de le graad heeren matig, daar hieraan slechte 4 Heeren deelnamen en de krach ten zeer uiteen Hepen. Bijzonder goed werk werd verricht door 2 Senioren en wal de heeren P. Borjeson van ..DO V.FB." HeJ- !oo en P. Blokker van ..Be Quick" Bergen, die belden uitkwamen tn de afd 2e Graad en het hoogst aantal punten wisten te be halen. De beschikbaar gestelde werden gewonnen resp. door: Mej. A schat*, de Halter, Alkmaar, le Graad: mej. J. Boekestetyn, Volharding. Schermerhorn, 2e Graad; den heer J. Schuit, de Halter, Alkmaar, le Graad; den heer J. Borjeson. JJ.O.V.EB", Hetloo. Graad. Om rolm 1 uur ging de Het is een bewys voor het algemeene verlangen naar vrede, dat men niet slechts in raadszittingen en byeenkomsten van den Volkenbond er over spreekt. Washington Locarno. Londen en Den Haag zyn getul ge geweest van conferenties, welke selfe brlangryker «-aren dan een der byeenkom sten. welke in Genève plaats gevonden hebban. Het Kellogpact, dat zonder het Volkenbond verdrag ondenkbaar zou zyn, is daarvan een belangrijke aanvulling; een der bepalingen kon In den tekst van het Verdrag self opgenomen zyn. de» nadruk- keiyk den oorlog uitgebannen heeft. Toch zou het onjuist zyn, ult dergelijke zaken af te lelden, dat de Volkenbond er niet In geslaagd zou zUn, zyn posi tie als hoofdorgaan van den Internatio nalen Door

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Noord-Hollandsch Dagblad : ons blad | 1930 | | pagina 18